L = 0,66/p. W celu wykonania analizy mieszaniny, przed pomiarem widma fu. chromatografi. substan. dopuszczalnego. 1 cm

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L = 0,66/p. W celu wykonania analizy mieszaniny, przed pomiarem widma fu. chromatografi. substan. dopuszczalnego. 1 cm"

Transkrypt

1 ! #" $ W celu wykonania analizy mieszaniny, przed pomiarem widma D fu 022DP*-,W.20* X#YWZ\[^]`_ba cde XgfhZi[]'_kal mmen*=5;27lvni S+D6:A.20* (-T 79*;cO.o>p:q*,'Q)EF*h,r52D+s:-., chromatografi 022DP*-,W.L>85* v)efw=56gxw>y*s:awh,$(2qa.z79vef*s%{.2ve;l Z U2EN*8%'2VN*08E}2trQ2E}D-.8Q9G~Io,W*-,/IQq*, I>F :qi 5=*)(HVF8ENS+D- 6:A.202* GJ.)0=*.8cdA6V 3 AVy% *2(HtF.;EnI-S+D):+I2%ˆlŠ (2Q-*)(-w8e;3Žse+I S >F., I)% Io,Ws:A.D79*;c )% :+I 3/EF* D)Q2E}*(+DP*s:-.D-2DL, IqS+DqL>/, QA*8796v):-.L> 0=2DA :-*2 2:q.=0)* cde G.L> tn D9I E -S6UA*8%.L>g3 v6efw)58cu. >F*8:-w-, Iq(-*s7+RQEFw2 58EN*02T (L,W*se-*25s:-T f 0) D) % :-2(9VFB8Q>FT2S-T!QA*2(HVN 2š L = 0,66/p m œ3+ f 5-GF-02*) +,SA%!l E}D-B)5z ž3~žsÿ m s3 (L,r*zeq*=5;:6.o> E}DPB25s )ž SA%!3,vAENw258cC. >#*;:-w+, l >y.)5z:q*2s+d-. 02wsEy:AT dopuszczalnego 0) D) 6V %'*2(9tF.8EnIqS+D2:+I% Q)E}D+I V}IA% cm *8e>FB6V*2 + Ÿ-ž 3 lkmme}d-.sqhg Io, 022D2D(+DHI)e279* ŸSA% 7 cm I)%'02) *258QA*8% 3 ŸPž 022DAQ-*25VIh% 7 cm 3 /min Ÿ+ 2ž c[#(2lk Vb>y.2(9V G I)3V* mol odpowiada ok. 2 I gazu pod 6V %'*2(9tF.8E}I-S+DA:+I)%!lmME}D+I DP6G * q..8cd6av>f.2(+v,r*=5)t * (HD9I)e27+*) Io,' ž;3fÿsa% :-8cŒ.2 +-G *8e-I - HIq Q6*;% Q+I*, IA5)L>:6*) c[f()lš P.2(HV @C.sEy:q (HD9I)e27+*) + Q=E}DP.sQHG tn2d-e-s2u-*8% %'*2 P. )co.)s v6efw)58cu. >F*8:Aw-, l \;cu.2 HI E}*2DL, VF.20* odpa problemu.

2 Ž c Ž Q2EN87LVJI-SP.s3!, Iq5=o>p:A*2 P Q-*8% Q (HV*2(+*-,W8:+IqS2U, (2Q-.87LV 2( wynosi.87lv E}*8%.6VyE Ÿ-ž2žž c[(38qe}d+.sqhg Io,.8cdA6V!,'Q2E}*-,W)5 Dq8:A.20* DSAU=EN*8%'AVF*20sE}6t^ 50- %'2( %'*2 P., *;79*hG * SA% do sp 3 /min gazu pod 6Vy% *(HtN.zEnIqS+D):qIh%!l! #"$%')( *,+-./023(36587:9;$ ' J!K,LM>)N8K,F!O JPQKR!BTS6U JPWVIHYXIV-H[ZLM>\)R]^JPWVO,JM_`HaNbB ckvb F!>\F!Oc*> przynamnie VH$JP ok. V)OkJ0_`HlNm]eO>,L!n#opRD 20 cm 3 /min, natomiast kolumny k 3 /min. q F H R{ SQOX- 8VEZIHI B0} K > ZOVEJ>\PWO FE]~Oc>XJ*PWV) }O,FE] KVIOXJ!O,L PW>ADbO PƒO,D D$KX J> RIVKX H FIH P6F!O D$KS6U N H > JPWV-HxS6 ER]eK J*PWV)O J-_ ckv!b F>\FO*c> ˆR> BJ*PWKXIV RIV)K J>0_ U*RIVO,F]eO Šm 'Œh q V JBFL B Nm] VIO F]eK yw JPWV)O J-_`HaNbBcEKV!B*n P Bc,]dD ]ex- ƒ> 6FIHED RIV-HEF*F]dL]eO,D L ƒ,p H Pƒ>[VaN8K}-H r* SQOXM XM Q }IO F]eO ZK K,F!OS X!BZXI ƒk,f!ris]3n c*k[v!]eo F!>\!F0H!Dvn VEFKRIV!DmH J*PWVIOV XBEZX- QKAFRiS] > D$KX]eO RIVU Q µg JPWV O,J-_ HN steczkowe ckveb M JPWVIH wprowadzone N HTSQ\)R]`B V do kolumny N chromatografu, przez XIV)O Pƒ>,LM>\)r J]dLBtR!{#PQ>ADbK ƒ>*c,pwkf ] RIV*F Oc*> N d J>0_2>N^]eO SQO*c> N H X>,LM>\)R] N HPQK} >,F!U cm 3 /min) i przez l N XEnš b>}efk BVFKr N }OAF]`BI. œ})o \PƒO F]~O X- ƒ })O FE] O SQOXI PW NbF O XM W>*XBEFLM>Nm] NwXM PWV-H0LF]e OS XBEZXI WKAFRžS] JPWV)O,LMXIVM QK0_ R)> F OS N > ZTSQ Q>E\IrG> J >0N^]~K KaS6UR)Oc*>mS OSŸcKVB V > >,ZTS ƒ>#\)r] ckv!b F >\FOc*> JPWV O,J-_HaN8KS URIO*c> N R]eU*c,ByRIV)KXB ^ZTS6 ƒ>\)r e p J> R]e\F]eO F]eO,D K Db>XIfƒO,PWH RIVFIHED N HFE>X]er Z V!] O l. >,LM>0_ > #* * R!D zu PƒK BPWV } > FOMS > J> L)>MS6>N8OMS. IXI WU? 3 w tempe (32 o n ± V e = Q/M (cm 3 ) >VNpK}!DmHuJ*PWV-H!L _ªK FOSn $ZTSQ Q>\)rgo cznwxi PWV-H!L!F]e WOaS XBEZX- QKAFRiS]> D/nCRIVEn o Ku> J>Nm] K K? ŸVc> F]eOuVuJ>N H)} XIV-HED µ NpVI> PƒO,D3 PWVIH XIVO,PQ>ALM>\IR!]3J>0_ NmL)>NwOS JE]CLB oi!xe ˆ> ZTSQ >\Ir ckvb 0,0025 F>\!F!Oc*>² cm 3 PWV O,J-_ HN$]~O # $RD ŒD ]dfšz! V!]~O8N HEF!>X!] = _ K p przy p 3 q ƒu XI ƒ>xbfo,l V p = 20/(0/60) = 3 cm 3 V e /V p =0,0025/3 0,% 2

3 Ž _ SQOXM R!] \F*]eO,F]eK3] ƒo,d JO PWK BEP H*n O!} HpV)K,BNpK Stosunek }-H r* }IO Ve/Vp J > N H)} XIVO,F] O PQ>V V] R!{PQ>,DbK! W>*c,PQKf ]erivfoas >[VEF!KRIVK - >,LM>\)R]ŸJ]dLB* ŸK RI>zVK H0D ] V!]eO J!>,J*PWKN^]~O,FE] O N8K,P >\IR!] zmnieszenie ƒoc*> XM Q>X!B#FELB*n? szer VE]eO N^]~ R >,F V OR-H >NpK F]eO- LM>APWVIHXM 6FE]~OSQXIV-H JEPWVIH zastosowaniu kolumn kapilarnych. * 3#6"$,6 /587:9;$ > N H n >?>_UERIVIO F]eO > NpK P ƒo F] })OSn K,LM> RIVO,F]eO (open split ƒ>c,pƒkf6]ermvf OSISQO*XI coupling) przedstawiono pokazano na rysunku F!OS F]~OR)> Nm]e,LMXIV)OSy\PQO F]~R-H[ wprowadzone BD ] OEXIVIRIV >,FOSyVdo N odcinka P B#PƒRIO rurki kapi LMX-V) QO,P ƒoc*> XK,D$Oc*> JEPW>N8K VUERK >Pƒ odcinka rurki est wprowadzona kapilara, a onów spektrometru Pƒ _ªK,K,ZIH D>c0_ªKsJ*PWKR>NpK#rbN mas. Kapilara ta est N H X)>,L]eOS J#Pƒ }F]!> PWKV3>*c,PWV ONwK FK odpowiednio uszczelniona od strony BF]dLF]e R!]eK LM>,F O XBZXI ƒk,fržs ] R]~OAL _`H)R{*n B#P LMK N LMXMVM QK0_ R]eO - w WO,P H/SQOX- AVK,D LF]e WK3FK> ZBLM>R)K K,ZIH R]e\F]eO F]eOgN F]~OS3ZIHM_2> Pƒ NbFO K D>X-fƒO P ch, lecz HRIVEFO,D B*nm 'PWV)OV nie est uszczelniona JEPQ>X- ƒ> JK - po to, _ O PWKADG]e P6B*P6L] NmJ*PW>N8K V K X]e X- P BDG]eO gk,zih BF]dLFUr eluowanych PƒO K,P substanci H[ L ƒ,pƒk J*PW>N8K w wyniku V!] kontaktu > XJO,L PW>,D$O P6ByD$K#X3> PƒK[V S6OS z tlenem atmosferycznym. _WB!c>E\Ir XIU QKAL >AZ#PƒK FO 3K,ZIH >!PQ _ªK SQ> F N NbJPQ>NpK V!]er XM 6PBEDG]eO cek[veb > JPWV)O J-_`H Nm] O > FO,DGB D$K,LMX]dDGBED3 Z]e>,PQUR J!> BMN8Kc* N8O EPW _ K >APWKV N H KSF>\)r J!>,D J*n K J#PWVMH!L _ K przewodnictwo gazo PWV!F!OS \!PQO F]eR-Hs WozDGD ] _ƒbc>\)r] RD/?>*c,PWV O0NpK F!K kapilara >v #* p >*c PWK F]eRIVMH o wewn > JPQ>NwK V)K FOc*> >EPW _ K8S6>,F! N ckvb >v ` D3± ŒhDG]dF*n Nm]eKG ƒ>bn JPƒK,L H RO8NbJPQ>N8K V)O F,]dON^XIVH X- L]eOc>R>8N H R{> VE] z kolumny kapilarne. 3

4 ? B? : " D E D?, " r " a? N (? E P " B $ D b, 8 J ` $ $, 8 ( Y $ " J D E N, 8 Y 8?>_UERIVIO F]eOg Q> FE] O J*Pƒ>0N K V] >tsqk,l] ckv!byn X!B#Z X- ƒk F RiSQO B>N8K,FOkn' egokolwiek S OEX- S O F K,LsJ*PWKERKsN wzbogacenia PB) strumienia HEF>N H R{ N8K,P B*FLMKR{ R{EPQ>,DbK ƒ>*c,pwkf ]erivfh R{ mv K,LM>RIV O,F]eO J!>V)>X- KSQO J> R]e\!F]eO FE] OAD K[ Db>EX-fƒO P H RIVEF HED/n ]~ONwH!DKcK R{ 8K N HEDG]eK F FIH D>[}EFK JEPQ>0NpK V] rgzk,p V)>š_2K! Nw> n q H XI WOAD WO F3D$>[})O ZIH rwvkxm W>*XI>N8KAF H JEPWVIHpNwXIVMHXI L]eR{8 prze #"%$' 235 7= 5 3 -L3 M-=N (*)+-,.)0/ )76'82+98;: "$- +3)IH J3)K( $- )-?+-, 9X 3 # 8OH + : P )5BI/ DR)-/ (S)-(T(#)'PU/V8#: ' ( Q (#) +',W8IH O? - :>85+-,Z)[+\87?D0,.8 $- 5 (#)-?-PG/V8#:_,.8]:_,Z`5BGPU(GE )5D :Ra 6-?9ESb 5 L- 8eJ*Ef:>82(#8-(I:E -LS # )?5+', :h)c:i+#`9/ (3+3)IHkaAl m DFD B nieczna 3 c"q$- est -LS +38IHnDF+-,.)IH o*m D Yep -L*r PU/ Q (\)5+-,W8 /%:>8 /V)-6 o +-,.)-? 6-?5+,Z85D0, +-,.)5D 5, : -LSr (S8 +-,sbg8, P9B,sB :t85+38 "q$- :E'D0,.8+#8 $- 5 9X Q Y0u PU/V89/v+-, +',W)? 6?5+ b-+\8 =$ (3D0+-,Z)IHVP*(UE -X# $-#$ # '#$ Di8-/ W 6 89wx,. ('+ (\) P*(3B N 8+ BG8?K( -X;L- 8 (#8 -X 39"$ /Q)3w " BI/ E-D :E3B +#8+ /V8B9, )?y+, a38yj*e (#)+,W)2J*E P*( (*) +\) otw z{ ~}\9 # ƒ% ; ĉš Œ ˆK ƒƒ\ 5ƒA ' 9}# 7Ži I ƒ* { 5 UŠ C cš ƒƒ- Cˆ9 C 5š œrz žÿ'q * - \5 - W 9-V 5ªi«9 = 7 V«9 x. 9. * S # > ±²'³U Ÿ-V µ- W5ªi5ª vx # -.I±V³* *¹3ª º Ÿ# 5 ' W#»«- ³3Ÿ9¼I x = 5ªR9 x.«ªr«-³ ¹-ªi«-«¹S % h yq S -.«±x 5 3½# Q«- 3 W v.«¾3 W-* S # >«#«- Q 5ªF.«-³U ±v-³u À # U¹f >«3«k \«I±V* # -ÁS9 Wf± gazowe. - Q - \ K 3 Z«cÂ= Chromatogra ³3 µ#³u =«#ñn v n # x *¹\9º 5.«¼I =½5 ¹\-»¹3¼G #«- W 9' Q 5ªi«K = 5 Q«- v s -«- # #»f±±² ³G Ä ' ŪR - 3 Æ ÀÇ7ÈÉ«9 3 *¹3ª #«' -«5 - W - W5ª ±V-³U =- ¼G 5 -.-* 3 3 -ÁSÊkŸ3 - -µ*¹\9.«t³9 Z T9.5¼ËÂqI±R V«- G¹ x \-# 5 s - ̱v -* - ÍÇ me, czyli rozpuszczalnika Î - - \«I±VÏŸ\ câq -U S5Ð : Ÿ-Q S7³3 G >«I±V -U¹i³9. CŸ#«-³S5¼ ³U vx -ªF ÅÐÀ* # '³U =5¼ µ# 5ª0µ\«y = c t«-.;³* *¹-µ'¼# ƪF I«9 = 5ªi«5ª0 Ñ >9 Z - câò¹-ª Ÿ Q SŸUÂA¹f >ª ªR«9 n¹\u¹ rozpylanie termiczne

5 ±² - Å S«Ã±V«;-#5ªF Å* 3 3«CŸ# - ;9.Á ª «9 vªr -³G Q ¹SG 9 G¹3ª rozpylanie w polu elektrycznym i rozpylanie onów - 9}3 5 ƒa C{ n}# 3};{ ~}\ - KŽiˆf - 0 ̓AC{ ˆ9 5 > ¹'ŸCŸ# câq -U S5 ' Å«Cªi«3 9.Á» 3 #«-G S5 -.C-.³U = 5 ¹SG 3 #Ç 7 3}3 5 ƒ% C{5 { }3 -}R -Š ƒ% -} - -Š B. 5

6 s #«3 C --V 5ªi«9 Q 5 =«- x ɱx-³G Ÿ3 5ª0Ÿ# # >«*¹ Ÿ-Q \- ¼G«5Ÿ- s W«Q - ³* 3¼#.«#- Q - 3Ÿc¹'.«-* \«º7 ¼I Q½5Q¹3ª #«Ÿ3 5ªi -* ]³U n 7ªF.5 -.«35 s -.- «Ÿ Q S5¼G³* G V«cÂq* - s 3-ª0 -V y = µ- *¹#- ¼#Q Ÿ#5.5¼3Ç «¼; 9 nq U¹'ªi«y *¹ «5V - S 5 #» 5v ̱xd 9«'³U V 5Ÿ -. ³* xv -ª0. - s -«- - t #çâ= # ¼G 5ªR ¹ --³S 5 >«3 V«-U¹ ±n 9f±k - Q S# >«5 *¹\- Á*3.«5 -¼G«-35ºO ¼I Q½Qf± S nq U¹'ª_¹f >«# ±v-³u 9.Á9 ' W5 - Z -.-# ' Å S³* # - Ÿ Q #I±VÁS9.«* S -³* =-* 3¼# T«5 3«5 s. * # >«9f± atmosferycznego. ³9 'µ#³u V«#ñn -.7 '«I±x d* * ÁS9. Podczas t Ÿ# câq -* \ 5 3«0 R # R \³U = yÿ' - W # ¹'ª we ³#Ÿ#«desolwataci. Q«9 5 V5ª ª; W¼3 7 Z«Komora n \¹'ª º3 K ' W«9«G±v 7U¹'ª desolwatacyna est 3«#«'³*«- 9.; * x ÀG * '³U =5¼3Ç Ÿ- #³* \* S«I±x -S«¼G 5ªR 5 V ªF Å'³* *«- s 3«\5 s º Ÿ#«Q - -Ÿ- \³* #* S«5 «5 #«Æ. # # t«y *¹\-;U \ -³U 5¼; -.- -«2 V - 3Ÿ7 = - # - s R R³G *¹'µ-¼G -Á*3. 2 9«' 7 f _. 5¼G # t nika i ' Æ ;³S5Ÿ3«5 Q«- = Q«ºG ¼I =½5 ¹ ª S x Q G¹3ª ¹f >«#«>±V-³* Ÿ- V½- 3 - W«2 Q S 5 pierwszym stop 0 3 «Ç.5 % >³* S 9¹3³G S ¾³#Ÿ9«V«9 Q =«¾ Ÿ- \³* ** \«^³U v n 7ªF.5Ð] -«- - ] _.5 s¼#.i± ³U G¹'µ-¼* 'Á*9 Òº #«# À W5 =«I±x 'U¹ * * ³G x¼# 5 s 9 # t«#i±»³- 'µ#³* Q«# ±n AÇ 5 -.# >«- ^ Q½- - -.#«ªR«'³ ªF Å ' K G¹ * # -³G Q * 3¼G«5ªF -«- 9 = - 9Ÿ #³* S* \«5 s - s¼g««* \ -³U v¼g«5ªf ³G Q«#ñn ±x-³g C 9 3«-* ' #«º_ = -³U «9 x ' W ª0 -.I±V³* S5ªF analizowane Q - 3Ÿ Q -³* \ - s ]* * v sub n -ª ³U v x -ªF.y ' Å«¼#.5 x - '¼# ±²' - Tµ- Q #' -½# ;ÇÎ - # - 3 Å«# 9 v Q U¹'ª0 ±x ³9 W -9 s 3«I±V - ³9¼# =«I± \ À«5 Q³G %»¹ ³U v n -ª0.5 ' W«S«Ÿ3 5ªi -* # '³U =7* 3¼# #5 s specalnie W Å # - wyprofilowane V - 9Ÿ #³* S* \«5 s - s¼g«dyszy ³# zbieraka \³- U t«5 3 (skimmer). S«Ÿ# ªR -S Ÿ3 5ªFŸ Ÿ Q½- - ' t³u V 5Ÿ #f± Ç = 7S-³ = 2±V ³U RŸ\ c V«5 Q \«5 *¹ x 3 5 sª ³G Q Ÿ- ' Æ ^³SŸ#«¼I =½5 ¹3ª Ÿ- V½- 3 - W«¹' 3 -³9 5¼G câq «Ç Ÿ- #³* \* S«I±x -S«³*Ÿ#«ratora, Q«9 5 w nº» 'µ# -«-# 5 3«* # -³G Q * 3¼# O«5 #«Æ. # # >«5 \I± ³9 -µ3³u =«#ñn ÒºO > -³9¼G«_. - 3¼G«U \ -³U 5¼ Á9 =- 5 -.*¹ Ÿ# 5 -. #I± ^ -ª ¼# 5 = c h«5 3«2±V-³U t 3«-³U = Ÿ- - W^ - 3 V½- câ «onów spektrometru. š - 9}3!ƒÒ C{ ~}\ 9} ˆ5 7Žiˆ5 ƒò R -}! -ƒ 2ƒ'ĉŠ Cˆ5 2ƒ3}À ƒ Œ pr }\ { 9Ž 5 Cˆ9Š (Continous Flow FAB, CF-FAB) 6

7 #Â% '* * -. ^3 W - câò¹'ª Ÿ'Q #5ŸUÂ%¹f >ª ªR«3 x¹su¹ Ÿ# Å -«#«Ÿ3 câq -* #5 ' A ¼G«5Ÿ- s.«5v 9f±_¼G 5 s -ªF \¹ 9 Q ªR«9 V ' y =«9 v Å* ' #I±» d V«5Q* \Ō -ª0.-³* \* * #Ō 3«O¼G 5Ð#3 ³* #Ķ¹ \«Ÿ# 5ªi -# Ÿ-Q \--# - - # SI±OŸ-Q #- -. ¼G«5Ÿ- s.«¹kç Q«- *¹ -³# #»«#I± 9- V ªR«9 V ' 5 V«9 v Æ 3 Å'* U¹ - «I±V ³9. ruchome ¹' *¹ Çkž G¹-µ'¼G 7ÁSÊ zast Ÿ Q SŸUÂA¹f R ¹- 3 -³3 ª0 s Ç «Ÿ## R -.«-5% V glice- Âq«9 % > -5 µ odpompowanie * G¹F odparowanego Q«9 S5ªT i Q 9 3Ÿ- #³G SU S 5 # ;³9 'µ#³u =«5 # rozpuszczalnika. Gliceryna ±² C f³ Â= * I¹t *«Cªi«9 x pozostae %¹S* ÍÇ na powierzchni tar - 9}3!ƒÒ C{ ~}\ 9}; 5} { %ˆ5 ƒa ; 5ƒÒ 5{ Š 5 C 5 { I zä = 5Ÿ35 s¼# Q - G % > 5n dÿ3 V - 3Ÿc¹'.5 - A C ³U vn ª0.5Ð ³* U¹'µ-¼G 'Á*9 #«- I À W ¼G c ti± Ÿ-Q S 9# - # Ÿ-Q \K 'Q½ çâq ±V #½# ¼G ªR 5 = Ÿ-V½- 3 - Z c t Ç µ3-9 3 Q - G % > Q # ±V 5 *¹ ³# Ÿ-Q *¹\³9Ÿ' W-³* S«# - ¼#.5x ' -¼# Ÿ- = -³U V Ÿ9«'çÂA¹'ª ' V 5n À. 5 - W TŸ Q G¹U - * #' 7 #«5Ÿ' W -3 Å«ÇÄ.7 '«I±x O # strumienia --³S xÿ# ±~ ^¼# w = Ÿ#5 W¼3º wyniku odpo S«# À W5 V«I±V U¹#3 V«¼I S* S ³U =-* 3¼# Q - 'Ÿ- 3³* ** S«5 Ò - s¼g«c «5 #«Æ. # # t«y \I± ³- 'µ#³u V«#ñn %Ç - s¼g«³3 Å =5 ³9Ÿ3 -³S½yµ ' yÿ\«y = # >«5 -.«Ÿ- Q #- ±V 5 -. *«±² -±² c¹ ¹S % h y Q S # V«- 3 Å]9.¼ËÂqI±Ÿ- Q S73# ^µ3-9ÿ3 -Á3 V- -. ' =«K G¹ 7«- S # >I±Ç V 5Ÿ# Ƽ# ¼G 5 S ¹' 7 ' ̱x ³I t½i± Ÿ Q S5 W 9 dz ³* U¹'µ-¼G Á*9. #«- I À. 5¼G # > ; - % t 5 n ¹ ±xás9. # >- º3³9¼G - ;³* ; - Ÿ# 5ª0Ÿ\ * ¹»«5 \Ç 7

8 ' -* #«-³ RŸ-V # t«7 - S«-.«- =½ çâq«t±v y \½c =«K \«9.5¼ËÂq«ªF #³9 ;µ*¹sê ³9 s s - W»«#«º0«5µ*¹ 7 ' Ƽ# \ -Ê S«5ªi«5 Q #«- W«¼# Q 5Ÿ# ż Ÿ# ' -* #«-³ # t«câ% = # R #- ogrze Q - 3Ÿ Q - #«- W«]9. U G¹2 Ÿ =½K ' - ÒÇ Q *# >«-.^¼G«5Ÿ- s.«5 ¹d 5Ÿ Q # >«' K \«I±V -#I±±V-³G Q' y ' Å # >«9 ³9Ÿ- Q \ K \ «-5 V - S 5 Ò C Ÿ- V½- 3 - ÒÇ niem «yÿ' Æ.«5 V ' 5 zwrotnym Q ## >«d³- Å ]Ÿ z odczytem Q *Ÿ- \³* #* S«I±x ' temperatury Ÿ Q S- e - Z strumienia Ÿ Q 5.5¼I v ¹\* - *¹Kº9Ÿ#cÂ= - _. -> 5 \«³#«ªR«C V 5. ; y Q S«cÂ=¼# ÒÇ ƒs}3ˆ- I ˆ ƒq K} ˆ2{ ƒ ƒa ƒ% 5 ĉš ' 9}- (Atmospheric Pressure Chemical Ionization, APCl) * # -³G Q * 3¼G«T «K 3. «- * # >f± Ÿ3 - Metoda 9.Á3 -.y ' Ū ta wykorzystue «9 vªr ³G Q ¹\* - *¹3ª reakce Ç *'³* on- _ Z - ªi9 V - ««y \«5 W - Å* ' #«- powszechnie Ÿ-.5 % > 3 x 3 ³* stosowane Ÿ-Q 5 -¼G # t«# w Ÿ'Q #- O ¹G«' - # >«5 - Z«GC/MS onizaci chemiczne, ¼G 5Q 5 3 # t lecz «-V ony zolu rozpuszczalnika. -«- #«n #39 ªR«3-V 5ªi«9 V - 5V«3 n º5 d³* U¹ µ'¼g -Á*3 5Ÿ-Q \5ŸUÂ%¹f R e ' Å _ Z 5¼G³U \I±Ä ' Å ª0 ªF s º5 RŸ-V # t«- - #«#«^µ9-3ÿ3 -Á9V' y ' Å - ¾ = - -Ÿ*¹' W«-* S«º W S«Ÿ# ªR -# -.««- # 3 x ¹\³* ¼# Åf± ³* U¹'µ-¼G Á*3»±V-³* Ÿ Q *¼G³* U «câq*«#«ªr câ Ç strumie G U¹dŸ- Q \5ª0.-³* S* \«I±V e³9. 3«-³U = Ÿ- - ZÏ ³U n v -ª0.5 - Ò 7«- 3 Drobne Ÿ- Q S- - kropelki Q S# >«5 3 ciev 7 = ¼Ì t«y VS #» º; I >«5 \ ¼G ªR 5 = '-³# 5 t«9 V«'U¹Ì± # s -µ - 5Ÿ3«5 V # À ̱x '* Ç.yŸGÂ% Ÿ' zekazane od kropelek aerozolu powodue odparowanie fazy ruchome i próbki w strumieniu gazu. Regulaca 8

9 =5ª0Ÿ# =«9 n -¹]¼G ªR 5¹] 'ªR - 3 Æ _ Z«' 5Ÿ3«5V # >«5 -.^ - W- S«5 W- 3 - Z - ^Ÿ Q SyŸGÂA¹f R ] #«9 -¹ Q«- U¹n #33 5ªRI±Ç t Q -U¹ «- -º; - 5Q \«5 *¹ 7 V5ªFŸ#Q«9 -¹ #«# À.y =«I±V U¹ V½# À - W- 5Ÿ3«5 V #»«# * # ³U =-* 3¼# > Q«- U¹ x 39\ 5ªRI±] À«y \«5 s º o C i - -3.y =«Ÿ3-9.Á9 ' W5 -.5ª «9 xªi -³U 5 ¹\* - *¹'ª - 5µ#³* \«5 n Q «5¼G ±n 9 V½' 5 W onów, Î 5. ; -«9 3 ±V 5 - gdzie 3 ̱V -*' - ; - 5 zachodzi onizaca ¹f >«C - 5Ÿ#«chemiczna Q * t«5 #«R =«9 S«Ï analizowane v #9\ 5ªR«Ç substanci..5¼i v Q \¹ -.K 'µ# 5 3 K v Q U¹'ªi«y ' W«±V #½# Rº Ÿ-. % t K v *¹\- -. ³# ¹S % >«Q #«# Ÿ' Q #- 5 Q \c t«*¹ #«5 n - s¼3º Ÿ\ 5 - W# t«- Ÿ9 ' «9 vªr -³G V5 ¹\* - *¹'ª 9.Á3 -.y ' Ū Ÿ#«- ̱V U¹3ª 3 V½- W ±V 5 #½# ' Å' câvµ*¹ #«9 ¹\--ªF.«-³U Ÿ- Q SŸ#«5 Z5 - A KÇ #»³G V«I±V # 9«³9¼# * =5¼ ¹UÂq«- # t«yð ¼G 5 Q 9 # ¹\- Æ 'µ Ÿ# # R # - =½- câ Ÿ = 5ª0. -. # >«5 ia β. * - Å \«-ñV«Ÿ-. %» 3 n #«*«'-# K 3 2 c \ 2 ¹\ «I± # 'Á*9 Z º! ' '¹S Ÿ\ 7 d9.á ª «9 vªr -³G Q ¹\* - *¹'ª * S 7³G Q 3 x s h -Á*Ê # - Q SÐC±V-³U tµ#«q - # ] # *«Íº ¼# ¼# Q½3 x¼#.i± Á9 =- -.I± 5 V ' K \ ³I» µ# 5 3I±Ç * *¹ ¹S % > 5 Q \ # Ÿ3-9 ZÁ ª «9 vªr -³G Q ¹\* - *¹'ª ³# #«-³U 5Ÿ -. ÀŸ Q # >«- - #«# Ÿ- V½- 9 ' W #»f± * S Á*3 ³9Ÿ\5¼I x = 5ªR3 n x Ÿ- Q #- 3 % >½5 ^ µ#«q - \ ªR«#Â%f±Á9 = 5 -.U¹Kº ' y ' ų3¼G #»«5 3 ¼#.5 Q # t«5 3 - «9«Æ. S«9 V 5 V«Ç % t½ 5 Ÿ3 # _ s -. µ#¹\ê ¹c³U =«y =* S«I±x -S 5 # *¹Kº «5µ*¹ -ªi K 3 s À.Ê RŸ- V # t«k S -. ±V«5¼ #«I± À. 5¼G³U \I± s. -Á*3 ±² #½# iº «±V * S Á9 -. #«¹' Å ªi«cÂA¹Kº2«µ*¹ S n Q U¹'ª_¹f >«Ê «#«Æ. #«9 =! Q S Ÿ- V½- 3 - W -ªi K 3 s À.«G±² '* C ¹3¼S 5 3«5 - Z2«5 3«5 s Å G¹ Ç «I±V* # -ÁS9.I± ³* = -³# #»«# eªi9 V - º - 3 W 5¼# ¼I =½5 QI± ªR - 3 9«³-Ÿ#cÂ= - ZÊ yµ\«v Ÿ- Q #-3 t³u V«# À 3»«v 7 '¼# Aº ±V-³G odpompowywanie ³*Ÿ#«Q«- Q V«³* W5.«5 3 wielostopniowe, - Ÿ# # À W- -. w którym ¹'Ÿ7 = 9 v poszczególne stopnie ¼G³U G =«câq9 Z 3µ-.5 =«5¼G«lowanymi dyszami w (skimmer). 9}# ƒ%ĉ{ n}3 9}; 5} { Aˆ ƒò Ž { 0 A 5 GŠ ' 9}- A UŠ 5 { I ESI) i rozpylanie onów (onospre, ISP).- «#«9 n Q G¹'ªR«5 - Ò «5 V - * Æ O ¹'ŸUÂ%¹f >«I±v -*I±C ¼G«yŸ' Æ.«5 Q¹ Metoda ta po»«-. #«Ÿ-. -9 Z«Q # - ¼# s Ƽ# ¼ >Ç ž s Æ \ Ÿ# Å cieczy 5.5¼I v¹\* - #º przez ¹S % > 5Q \ y \ 3«Ÿ# # _ Z5Q #3 - zastoso 5Ÿ #³* S* #«I±V -#I±>¼G«5Ÿ' Æ.«5V 9.-* U¹Kº Ÿ# # t 7 ̱x sªfÿ- -.³5.5¼I v¹\* - *¹KºÄ ¹' - A¼# T¼I =½5 =- - Ÿ# # >³G Q«f±x 9«#Â%«' 7 # t«9 ¼#Q Ÿ#5 s¼# 9.-U *¹KÇ 5.T żI x¹\* - 3 ±V-³G > À Å 'k - ZK 3µ3 - # - O ¹S % > Q #5 - Z«Á- -. #«-«I±V sª Âq«- 5-35¼ 5.5¼I x¹\* ' \¹KÇ «* 9#¹ kropelek, 9 vq U¹'ªR«# - É«-5V - S 5 A Kº V«5¼#. lecz ednocze ±V«5¼eÁ3Q- -.«À ŠƼG 'Á*Ê ¼#Q Ÿ9 Âq«- 5 #5¼3ºR ÀŸUÂA¹f >«G±V V - - #«f± V - 3Ÿ7 \³* ** \«5 s - s¼g«º0³* G¹-µ'¼G -Á#Ê Ÿ lek Q *ŸUÂÒ¹f R cieczy i =«- *¹ ich 9.5¼ËÂqI± 5 V«-» \«-³U = ³* #»«#2 \«yÿ' Å '9 WÍÇ 9

10 ž ž *¹i³* U¹'µ-¼G Á*3 *Ÿ Q SŸUÂA¹f R CŸ3 5 3«- FªC ª0 s º 3 =½7 #Â% ¹S % >«5Q \«³* vx 'ª0.Ð -µ*¹s 5 # U¹\- ¼# = Ÿ#5 W¼e 9 vq *¹3ª;«5 *¹ «5V - S 5 #±x'³u t -.9 n% t«câa¹kç # ¹S #³* # - W #«5Ÿ' W -3 Å«]ªR - # Ÿ\ yÿ'q«# _ ZÊR±V«5¼G -ÁSÊ2«-Q - # Æ d.7* À±V 5 3 -* S Á9 -. Ÿ# # > ' 7 # t«ê ¹G«' 7 # t«-.«e¼g Q 5 # # >ͺ7# C 5 # *¹3ª ³* Q Ÿ7 ' Æ C \«5¼ËÂq½-*«C ¹' s¼;«5 #«5 s Å G¹KÇ»µ#¹ À W - 9 vq *¹3ª;«-Ê Ÿ-Q \5ŸUÂA¹ ' 5Ÿ3 c À. 5 - ¹S % >«5Q \«y ' Å«v % >«câq - «'y = - # 5.5¼I v Q -³-Ÿ' VI± ª0 #³3 µ*¹\ê Ÿ3 câq -* \ 5 *¹ ¼G 5 s -ª0 #«ª0 ¼G«5Ÿ- s.«5 x *¹'ª0 s -µ lu, ¼G 5 s -ªF #«5ª0 Ñ #«- Ÿ#«3 n Q S y *¹'ª0 O s - s¼t³u n v -ª0.5 - Z«> ¹\-# K S -#' 7 ÍÇ Q - # 5 ªR - 3 9«] - x Q G¹'ªR«Ê2 Q- Ò - *¹-ªF ªR9 = - «5ª0 ÒÇ «f±~µ3«5 V - 3.I±»¼#.«-³U¹\* - *¹'ª Ÿ-.³*«#«T»¹S #I± º ¼I =½5 VI±C³U x -ªF ÅÐ -«- - T 5 # #I± sposobem Ÿ- = 7 ¼G -Á*3 * V - 3Ÿ\¹' Z«est 3 W5¼ËÂq R =«K \ C n #93 5ªi Ÿ# -³* =«-9 f! V 5µ- *¹S3;¼# Q 5Ÿ# ż3Ç #Â% '* * -. ž Ÿ Q S- Q - 'Ÿ\¹'.«-.2±V #½# #«5. # >5 Q³ ±x 5 Z5¼I x = -³9Ÿ =I± ºÀ ¼I Q½ VI± - (ionspray, ¹* q >«5 Q #«-.«ISP) 3«cÂq«- # >«5 *¹\- est udosko- Ÿ#5.5¼t9.-U I¹h³U = -³S *»«#;³* R S«5 Q½* À # > ¹S³* 5¼#.C #«Ÿ-. -3 Å ºÃ±V«5¼À * = 9 3ŸU¹3.«W kr ³U v x 'ª0. -.5ª -«- - Ç G¹\³9¼# ̱V ³9. C =y ³9Ÿ# '³#½5µ ªR - 3 Æ» ÁSÊR RŸ- V #»«- S«-.«- ' Q½ câq«±v 5 3½c R. 5¼G³U *¹\3 Æ. -ÁS9 F9 Z-* U¹Kº «Ÿ\ c h³u =«I±x -U¹ «- Q - \ 5 ±x-³g v %»«5.³* *¹F ±² - ±v«5¼g -Á*ʱV ³U ͪ0 -.I± S«5 W- 3 3«C V - - #«f±~ fazy ruchome. 9 V - «Ÿ3 5.- «e #«0 ÀŸ Q # >«- - \5 - A V - G %» v 0 S«c À WV«I±V -*- Ÿ-V½5µ-¼G - - \«I±V y ±² '#- ³9 Z kÿ3 -»¹\³* 5¼# sª #«Ÿ ªQ - -Ÿ*¹'.«-* #«Çt«- V - 3Ÿ*¹- Z«I±V -*¹ Ÿ-Q S5¼G³* G V«cÂqS«T9.-* ] ªR câq 3«cÂq«- # >«*¹#3Ö5 Z5¼I x¹\* 3 - Z ¼#Q 5Ÿ\5 W5¼O \«* >9 Ÿ-Q G¹É 5 # U¹\-^³* U¹'µ-¼G ÁS9.«--ÖŸ-Q \yÿgâa¹f R Ç S 5 *¹] ¹# f >«5.«I±v k³3 Å #«-³* = 5Ÿ -.O odparowanych ªi5 * =«-ñV«kropelek w Ÿ# - # 5 procesie v c¹\9 niskoenergetycznym, ±v 5 #½# ªi 5 W¼# -.«5 n *¹#3Ç w którym *- \5 s T nie zachodzi Q - G % > Q # frag Ÿ# #»³G V«I±V k±v 5 #¹ À Å W 5¼# = 9 x ' W #«câ«' - # >«5 3º0µ# V½# _ - Z- ' Å# >«- ±² *¹ Ÿ- \³* #* S«I±x 3 V½- câq Ÿ# obecne w widmie masowym. Po 0

11 ž ª Ç ž 9.Á3 -.y ' Ū «9 vªr ³U =¹\* - *¹3ª º>Ÿ7Q S O RŸ- = c h«dzeniem ich =5ªF do analizatora µ- ' Å #«-.«konieczne 9.Á3 -.y ' ūͺ*«5 #«5. - ÅG 3 #- - ; - ; 5Ÿ-.³S«5 #- - ; 5.«est zastosowanie wielostopniowego sys «câò¹dÿ- Q S-³_±V 5 ' Å #«'ñn 7 S«--\ 7-3 # Qª0Ÿ3 ³* #» ' W ³* ¼G ª0Ÿ- s s¼g * >«5 3 S«7 \¹'ªF raturze = K 'Ÿ#«-«5ªF pokoowe, zatem = xª0.g - *¹'ª0 ÒÇ widma ma #Â% '* * -.OŸ Q SK V - 9Ÿ#¹' Å«- W2±v 5 3½# ª; - SOŸ- V«-* # >«'Ê Ÿ- Q #5ŸGÂA¹f >5ª V«- G¹ x \93 5ªRf±5 5¼G câq ª0 s º*-# -3 W«- R 3«I± _. 5¼G³G # ;* - GÂ% ÁSÊR c G¹\³9¼# ̱V;³- W C W«Ÿ- Q SŸUÂA¹f >½# ª0 -.I±v³* U¹\- º µ Q S 7 ªF s Ç Q G¹2 i Å ¼G³* U¹\9 Ÿ Q SŸUÂA¹f >«'- º ±V-³* 5 ³* =«5 - W 9. 5.Ï ¹* q >«5 u Q #«'Ê0«5 50 µ V 9 \ 5 9«#Â%«' 7 # t«\¹\-2¼# = 5Ÿ#5 Z5¼3º Å'* #«- ª0.«3 W-* G¹ -.- «¼G #³*«- ±n «- = K \ 5 ³U «I±V ³ n % t«câa¹kç #-³* 3¼G - Ÿ3 5¼G 5 - ̱v ³9 Z Ÿ Q SK 'ª0.-³* S* #5 ' W # -.5ªF. 5 3I± ŸUÂÒ¹S x¼# 5¼# =«5 - ̱v -*I± ªF Å ' K *¹ = K 'Ÿ*¹-.«-* \5ª «9 A h 5 V5ª ti±vá#9. # ¹'ª ³9Ÿ\5¼I x = 5ªR3 n x Ç ÂA¹S n¼g«5¼# Q«- ̱x '*«µ\ 7 - ' ÅT v -¼GñV 5 # # >«'Ê Ÿ- Q *¹É À. 5¼G³* U¹\- Ÿ- Q SŸUÂA¹f >«3 ±x«¼g - 3 Å A - s¼ «- V K S 5 Ò C V5 ³3Ÿ3 -³*½µ Ÿ' Q #-3 > - 3.«c«-Ê #« Ÿ# câ -* # -. ªR - S kondensaci Ÿ- =«-# #»«Ê Ÿ- kropelek Q *¹ Ÿ7 Q SŸUÂÒ¹I h«73 cieczy. Tak Ÿ9 9«' udosko ª0 s º µ#- ¼G 5 -.-* ' # -Á#3 t* #-Á3 - WI±V³* \- - C³U = ³* # >«5 ' Å«C s - s¼g«;³u v x 'ª0.5 -.«;9.-G ¹9Ç

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z N i e z a w o d n om e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c h s y s t e m ó w s i e c i o w y c h W y k ł a d 5. P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH. Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej!

METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH. Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej! METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej! Stąd konieczność opracowania metod przeprowadzania próbek innych

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD I PODSTAWY SPEKTROMETRII MAS Prof. dr hab. Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN Warszawa ZAKRESY PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI O Ś R O D E K K S Z T A Ł C E N IA FUNDUSZ SPOŁECZNY OCENA KURSU JĘZYKA MIGOWEGO

EUROPEJSKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI O Ś R O D E K K S Z T A Ł C E N IA FUNDUSZ SPOŁECZNY OCENA KURSU JĘZYKA MIGOWEGO EUROPEJSKA NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI O Ś R O D E K K S Z T A Ł C E N IA FUNDUSZ SPOŁECZNY skapitał LUDZKI T A L m e d UNIA 15.12.2012 r.-20.01.2013 r........m i.qo.ta

Bardziej szczegółowo

Szafki dolne System 78 cm

Szafki dolne System 78 cm Szafki dolne System 78 cm Artykuły z tego symbolu w głębi ciała 46 cm są dostępne. Szuflada z obudową Wysokość korpusu 13 cm Głębokość korpusu 35/46/56/66 cm U.. 13 35 S U.. 13 S U.. 13 66 S 30/40/ 30/40/

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, Świętokrzyska 20 LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

Pol-Stowest sp.z o.o. NEK EMT NT NBM

Pol-Stowest sp.z o.o. NEK EMT NT NBM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 22 Pol-Stowest sp.z o.o. NEK EMT NT NBM ZAKRES LBP 158 EMT 22 HLP 166 EMT 36 HLP 166 EMT 43 HLP 166 EMT 49 HLP 166 EMT 60 HLP 187 NBT 1114 Z 200 NBT 1116 Z 200 177 187

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Pierwiastek: Na - Sód Stan skupienia: stały Liczba atomowa: 11

Pierwiastek: Na - Sód Stan skupienia: stały Liczba atomowa: 11 ***Dane Pierwiastków Chemicznych*** - Układ Okresowy Pierwiastków 2.5.1.FREE Pierwiastek: H - Wodór Liczba atomowa: 1 Masa atomowa: 1.00794 Elektroujemność: 2.1 Gęstość: [g/cm sześcienny]: 0.0899 Temperatura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

STAI. Chorzy Zdrowi Test t-studenta M SD M SD t p L-S 6,48 2,04 5,44 1,83 2,30 0,05 L-C 6,14 1,77 4,74 1,94 3,29 0,002

STAI. Chorzy Zdrowi Test t-studenta M SD M SD t p L-S 6,48 2,04 5,44 1,83 2,30 0,05 L-C 6,14 1,77 4,74 1,94 3,29 0,002 5678797:;7?@A:797BCDE@FG687HB7J@K;7LM=;7:KN8OP7>Q!"#$%&'()*%&+, 2 "$-(.%/ %4)+(,(&0%)( %, &),1()23#4#&%4* RSTUVWXTYSZY[Y\T]^_`aYTUXYYbcdefgZY[YV zowwpytq{ahx guvd[}uxp[_`atpjyutztuhv^\hdvshdefgzy[yv

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ć ć ą Ź ą Ś Ę ą Ź Ą Ż Ą ą ź ą Ł Ą Ś Ą ą

Ł Ł Ę Ż ć ć ą Ź ą Ś Ę ą Ź Ą Ż Ą ą ź ą Ł Ą Ś Ą ą ą Ł Ó ą Ą ą ą Ó Ś Ó ą Ż ą Ś Ą Ł Ł Ę Ż ć ć ą Ź ą Ś Ę ą Ź Ą Ż Ą ą ź ą Ł Ą Ś Ą ą ć Ś ą ą ą ć ą ą ć ą ą Ź ą ćś ą ą ą Ż ą ą ć ą ć ą ć ą ą ć ć ą ą Ż ą ą ć Ł ĘŚĆ Ź Ść ą ą ą ą ŚŚ ć ą ą Ż Ź ą ć ć ć ą ą ąą ą ć ą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 KOD UCZNIA ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 12 zadań. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Stechiometria równań reakcji chemicznych, objętość gazów w warunkach odmiennych od warunków normalnych (0 o C 273K, 273hPa)

Stechiometria równań reakcji chemicznych, objętość gazów w warunkach odmiennych od warunków normalnych (0 o C 273K, 273hPa) Karta pracy I/2a Stechiometria równań reakcji chemicznych, objętość gazów w warunkach odmiennych od warunków normalnych (0 o C 273K, 273hPa) I. Stechiometria równań reakcji chemicznych interpretacja równań

Bardziej szczegółowo

ŒŽ Ž š œ górnoprzepustowy filtr IIR (np.

ŒŽ Ž š œ górnoprzepustowy filtr IIR (np. E Q E ûz )LOWUDF \JQDáy F\IURZ\FK Zadania: 1.! " # $ % & ' ( ) * +, -/. 1,43 56 7 8 9 : - ; < ; > 6 5?. +. * 3 @ A +, 7 8* 7 - B D E D F G HE I J G K J L f 1 5 [ Hz], f 15 [ Hz] O P Q E HK R J L/TUJ T

Bardziej szczegółowo

ć Ó Ó Ż

ć Ó Ó Ż Ą Ą Ł Ą Ą ć Ó Ó Ż ć ć Ó ć Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ą Ó Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó Ź Ó Ż Ó Ż Ą Ó Ó Ż ż Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó ÓĘ Ó Ż ż Ć Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ó Ó Ó Ć Ó Ó Ż ć Ó Ó Ż ŻĄ Ż Ó Ó Ż Ż Ż ć Ą ż ż Ź Ż Ź Ź Ż Ż Ó Ź Ó Ą Ó Ó Ó Ż Ó Ż Ó

Bardziej szczegółowo

P ob 2. UCY 74S416N UCY 74S426N 4-bitowy nadajni k/odbiornik szyny danych. ib UIN "]lh. 11 DSEN 13 do 3. I! Dl 3. 3 di 2

P ob 2. UCY 74S416N UCY 74S426N 4-bitowy nadajni k/odbiornik szyny danych. ib UIN ]lh. 11 DSEN 13 do 3. I! Dl 3. 3 di 2 ib UIN "]lh Bipolarny cyfrowy układ saalony TTL-S pełni «nkej 4-bitowego aadajniks/odbiornika ssyay danyoh syste»> nu mikroprocesorowego wykorsystująeego jednostkę oentrslną MCY 788QN. Wszystkie wejścia

Bardziej szczegółowo

ź ą ą ź ć ź ą ć ź ź ń ą ą ń ą ą ą Żą Żą ć ź ą ą ą ą ą ą ć ć ź ą ąą ą ą ą ąą ą ą ć ą ć ź ć ć ć ą ć ć ą ć ć ć ć ą ć ą ą ć ć ć ą ć ź ć ć ź ć ą ć ą ą ć ć Ę Ł Ż ć ą ą ć ć ą ć ć ć ą ą ń Ż ą ą ą ą ą ć ć ą ć ą

Bardziej szczegółowo

Minimalna pojemność/ Pojemność / wydajność. wymagane wymiary

Minimalna pojemność/ Pojemność / wydajność. wymagane wymiary Urządzenie / Model Rodzaj wy HEWLLET- DJ 840 / 845 1 Tusz czarny HP 15 (C6615DE) 25 ml Szt. 60 % PACKARD 2 Tusz kolorowy HP 17 (C6625AE) 15 ml Szt. 40 % D 2360 3 Tusz czarny HP 21 (C9351AE) 5 ml Szt. 20

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA RÓWNAŃ DYNAMIKI SILNIKA PRĄ DU STAŁ EGO

IDENTYFIKACJA RÓWNAŃ DYNAMIKI SILNIKA PRĄ DU STAŁ EGO ZESZYTY AUKOWE AKADEII AYAKI WOJEEJ OK XV 58 4 Ja Ids a Zlla IDETYFIKACJA ÓWAŃ DYAIKI SIIKA PĄ DU STAŁ EGO STESZCZEIE W ayl dsa żlśc assaa baych fcj sljaych słżących dyfacj óań sla lycg. D s bgó assa ba

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ł Ó Ę Ń Ą Ą Ę Ł Ę Ś Ś Ś Ś Ł Ą Ż Ś Ź Ł Ó Ł Ą Ł Ę Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ĄĄ Ą Ś Ć Ą Ę Ę Ć Ł Ł Ś Ź Ź Ó ĆŚ Ż Ł Ś Ś Ź Ź Ó Ę Ę Ę Ó Ś Ź Ą Ę Ą Ś Ę Ł Ś Ł Ś Ś Ń Ś Ę Ę Ż Ż Ó Ś Ą Ć Ą Ź Ń Ś Ś Ś Ć Ł Ś

Bardziej szczegółowo

A C H I T E K T U A, T E C H N O L O G I A, W N Ę T Z A Barbara Kowalska, 70-376 Szczecin, ul. 5 Lipca 18A/1 tel. 091 4842410, +48 501 407 077; e-mail artechbasia@interia.pl EONT POIESZCZEŃ DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć ć Ąć Ń Ą ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć ć Ą ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć Ń Ś Ś : y8 R 8 \\,. \5 -: fr \\) \ tg -8!, l"...-:-' -{\ 8 \\ -f, -\.\.]- * t e i s * si! i, -1

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z Matematyki Elementarnej Wersja Olimpijska

Repetytorium z Matematyki Elementarnej Wersja Olimpijska Repetytorium z Matematyi Elemetarej Wersja Olimpijsa Podae tutaj zadaia rozwiązywae były w jedej z grup ćwiczeiowych Są w więszości ieco trudiejsze od pozostałych zadań przygotowaych w ramach przedmiotu

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo