L = 0,66/p. W celu wykonania analizy mieszaniny, przed pomiarem widma fu. chromatografi. substan. dopuszczalnego. 1 cm

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L = 0,66/p. W celu wykonania analizy mieszaniny, przed pomiarem widma fu. chromatografi. substan. dopuszczalnego. 1 cm"

Transkrypt

1 ! #" $ W celu wykonania analizy mieszaniny, przed pomiarem widma D fu 022DP*-,W.20* X#YWZ\[^]`_ba cde XgfhZi[]'_kal mmen*=5;27lvni S+D6:A.20* (-T 79*;cO.o>p:q*,'Q)EF*h,r52D+s:-., chromatografi 022DP*-,W.L>85* v)efw=56gxw>y*s:awh,$(2qa.z79vef*s%{.2ve;l Z U2EN*8%'2VN*08E}2trQ2E}D-.8Q9G~Io,W*-,/IQq*, I>F :qi 5=*)(HVF8ENS+D- 6:A.202* GJ.)0=*.8cdA6V 3 AVy% *2(HtF.;EnI-S+D):+I2%ˆlŠ (2Q-*)(-w8e;3Žse+I S >F., I)% Io,Ws:A.D79*;c )% :+I 3/EF* D)Q2E}*(+DP*s:-.D-2DL, IqS+DqL>/, QA*8796v):-.L> 0=2DA :-*2 2:q.=0)* cde G.L> tn D9I E -S6UA*8%.L>g3 v6efw)58cu. >F*8:-w-, Iq(-*s7+RQEFw2 58EN*02T (L,W*se-*25s:-T f 0) D) % :-2(9VFB8Q>FT2S-T!QA*2(HVN 2š L = 0,66/p m œ3+ f 5-GF-02*) +,SA%!l E}D-B)5z ž3~žsÿ m s3 (L,r*zeq*=5;:6.o> E}DPB25s )ž SA%!3,vAENw258cC. >#*;:-w+, l >y.)5z:q*2s+d-. 02wsEy:AT dopuszczalnego 0) D) 6V %'*2(9tF.8EnIqS+D2:+I% Q)E}D+I V}IA% cm *8e>FB6V*2 + Ÿ-ž 3 lkmme}d-.sqhg Io, 022D2D(+DHI)e279* ŸSA% 7 cm I)%'02) *258QA*8% 3 ŸPž 022DAQ-*25VIh% 7 cm 3 /min Ÿ+ 2ž c[#(2lk Vb>y.2(9V G I)3V* mol odpowiada ok. 2 I gazu pod 6V %'*2(9tF.8E}I-S+DA:+I)%!lmME}D+I DP6G * q..8cd6av>f.2(+v,r*=5)t * (HD9I)e27+*) Io,' ž;3fÿsa% :-8cŒ.2 +-G *8e-I - HIq Q6*;% Q+I*, IA5)L>:6*) c[f()lš P.2(HV @C.sEy:q (HD9I)e27+*) + Q=E}DP.sQHG tn2d-e-s2u-*8% %'*2 P. )co.)s v6efw)58cu. >F*8:Aw-, l \;cu.2 HI E}*2DL, VF.20* odpa problemu.

2 Ž c Ž Q2EN87LVJI-SP.s3!, Iq5=o>p:A*2 P Q-*8% Q (HV*2(+*-,W8:+IqS2U, (2Q-.87LV 2( wynosi.87lv E}*8%.6VyE Ÿ-ž2žž c[(38qe}d+.sqhg Io,.8cdA6V!,'Q2E}*-,W)5 Dq8:A.20* DSAU=EN*8%'AVF*20sE}6t^ 50- %'2( %'*2 P., *;79*hG * SA% do sp 3 /min gazu pod 6Vy% *(HtN.zEnIqS+D):qIh%!l! #"$%')( *,+-./023(36587:9;$ ' J!K,LM>)N8K,F!O JPQKR!BTS6U JPWVIHYXIV-H[ZLM>\)R]^JPWVO,JM_`HaNbB ckvb F!>\F!Oc*> przynamnie VH$JP ok. V)OkJ0_`HlNm]eO>,L!n#opRD 20 cm 3 /min, natomiast kolumny k 3 /min. q F H R{ SQOX- 8VEZIHI B0} K > ZOVEJ>\PWO FE]~Oc>XJ*PWV) }O,FE] KVIOXJ!O,L PW>ADbO PƒO,D D$KX J> RIVKX H FIH P6F!O D$KS6U N H > JPWV-HxS6 ER]eK J*PWV)O J-_ ckv!b F>\FO*c> ˆR> BJ*PWKXIV RIV)K J>0_ U*RIVO,F]eO Šm 'Œh q V JBFL B Nm] VIO F]eK yw JPWV)O J-_`HaNbBcEKV!B*n P Bc,]dD ]ex- ƒ> 6FIHED RIV-HEF*F]dL]eO,D L ƒ,p H Pƒ>[VaN8K}-H r* SQOXM XM Q }IO F]eO ZK K,F!OS X!BZXI ƒk,f!ris]3n c*k[v!]eo F!>\!F0H!Dvn VEFKRIV!DmH J*PWVIOV XBEZX- QKAFRiS] > D$KX]eO RIVU Q µg JPWV O,J-_ HN steczkowe ckveb M JPWVIH wprowadzone N HTSQ\)R]`B V do kolumny N chromatografu, przez XIV)O Pƒ>,LM>\)r J]dLBtR!{#PQ>ADbK ƒ>*c,pwkf ] RIV*F Oc*> N d J>0_2>N^]eO SQO*c> N H X>,LM>\)R] N HPQK} >,F!U cm 3 /min) i przez l N XEnš b>}efk BVFKr N }OAF]`BI. œ})o \PƒO F]~O X- ƒ })O FE] O SQOXI PW NbF O XM W>*XBEFLM>Nm] NwXM PWV-H0LF]e OS XBEZXI WKAFRžS] JPWV)O,LMXIVM QK0_ R)> F OS N > ZTSQ Q>E\IrG> J >0N^]~K KaS6UR)Oc*>mS OSŸcKVB V > >,ZTS ƒ>#\)r] ckv!b F >\FOc*> JPWV O,J-_HaN8KS URIO*c> N R]eU*c,ByRIV)KXB ^ZTS6 ƒ>\)r e p J> R]e\F]eO F]eO,D K Db>XIfƒO,PWH RIVFIHED N HFE>X]er Z V!] O l. >,LM>0_ > #* * R!D zu PƒK BPWV } > FOMS > J> L)>MS6>N8OMS. IXI WU? 3 w tempe (32 o n ± V e = Q/M (cm 3 ) >VNpK}!DmHuJ*PWV-H!L _ªK FOSn $ZTSQ Q>\)rgo cznwxi PWV-H!L!F]e WOaS XBEZX- QKAFRiS]> D/nCRIVEn o Ku> J>Nm] K K? ŸVc> F]eOuVuJ>N H)} XIV-HED µ NpVI> PƒO,D3 PWVIH XIVO,PQ>ALM>\IR!]3J>0_ NmL)>NwOS JE]CLB oi!xe ˆ> ZTSQ >\Ir ckvb 0,0025 F>\!F!Oc*>² cm 3 PWV O,J-_ HN$]~O # $RD ŒD ]dfšz! V!]~O8N HEF!>X!] = _ K p przy p 3 q ƒu XI ƒ>xbfo,l V p = 20/(0/60) = 3 cm 3 V e /V p =0,0025/3 0,% 2

3 Ž _ SQOXM R!] \F*]eO,F]eK3] ƒo,d JO PWK BEP H*n O!} HpV)K,BNpK Stosunek }-H r* }IO Ve/Vp J > N H)} XIVO,F] O PQ>V V] R!{PQ>,DbK! W>*c,PQKf ]erivfoas >[VEF!KRIVK - >,LM>\)R]ŸJ]dLB* ŸK RI>zVK H0D ] V!]eO J!>,J*PWKN^]~O,FE] O N8K,P >\IR!] zmnieszenie ƒoc*> XM Q>X!B#FELB*n? szer VE]eO N^]~ R >,F V OR-H >NpK F]eO- LM>APWVIHXM 6FE]~OSQXIV-H JEPWVIH zastosowaniu kolumn kapilarnych. * 3#6"$,6 /587:9;$ > N H n >?>_UERIVIO F]eO > NpK P ƒo F] })OSn K,LM> RIVO,F]eO (open split ƒ>c,pƒkf6]ermvf OSISQO*XI coupling) przedstawiono pokazano na rysunku F!OS F]~OR)> Nm]e,LMXIV)OSy\PQO F]~R-H[ wprowadzone BD ] OEXIVIRIV >,FOSyVdo N odcinka P B#PƒRIO rurki kapi LMX-V) QO,P ƒoc*> XK,D$Oc*> JEPW>N8K VUERK >Pƒ odcinka rurki est wprowadzona kapilara, a onów spektrometru Pƒ _ªK,K,ZIH D>c0_ªKsJ*PWKR>NpK#rbN mas. Kapilara ta est N H X)>,L]eOS J#Pƒ }F]!> PWKV3>*c,PWV ONwK FK odpowiednio uszczelniona od strony BF]dLF]e R!]eK LM>,F O XBZXI ƒk,fržs ] R]~OAL _`H)R{*n B#P LMK N LMXMVM QK0_ R]eO - w WO,P H/SQOX- AVK,D LF]e WK3FK> ZBLM>R)K K,ZIH R]e\F]eO F]eOgN F]~OS3ZIHM_2> Pƒ NbFO K D>X-fƒO P ch, lecz HRIVEFO,D B*nm 'PWV)OV nie est uszczelniona JEPQ>X- ƒ> JK - po to, _ O PWKADG]e P6B*P6L] NmJ*PW>N8K V K X]e X- P BDG]eO gk,zih BF]dLFUr eluowanych PƒO K,P substanci H[ L ƒ,pƒk J*PW>N8K w wyniku V!] kontaktu > XJO,L PW>,D$O P6ByD$K#X3> PƒK[V S6OS z tlenem atmosferycznym. _WB!c>E\Ir XIU QKAL >AZ#PƒK FO 3K,ZIH >!PQ _ªK SQ> F N NbJPQ>NpK V!]er XM 6PBEDG]eO cek[veb > JPWV)O J-_`H Nm] O > FO,DGB D$K,LMX]dDGBED3 Z]e>,PQUR J!> BMN8Kc* N8O EPW _ K >APWKV N H KSF>\)r J!>,D J*n K J#PWVMH!L _ K przewodnictwo gazo PWV!F!OS \!PQO F]eR-Hs WozDGD ] _ƒbc>\)r] RD/?>*c,PWV O0NpK F!K kapilara >v #* p >*c PWK F]eRIVMH o wewn > JPQ>NwK V)K FOc*> >EPW _ K8S6>,F! N ckvb >v ` D3± ŒhDG]dF*n Nm]eKG ƒ>bn JPƒK,L H RO8NbJPQ>N8K V)O F,]dON^XIVH X- L]eOc>R>8N H R{> VE] z kolumny kapilarne. 3

4 ? B? : " D E D?, " r " a? N (? E P " B $ D b, 8 J ` $ $, 8 ( Y $ " J D E N, 8 Y 8?>_UERIVIO F]eOg Q> FE] O J*Pƒ>0N K V] >tsqk,l] ckv!byn X!B#Z X- ƒk F RiSQO B>N8K,FOkn' egokolwiek S OEX- S O F K,LsJ*PWKERKsN wzbogacenia PB) strumienia HEF>N H R{ N8K,P B*FLMKR{ R{EPQ>,DbK ƒ>*c,pwkf ]erivfh R{ mv K,LM>RIV O,F]eO J!>V)>X- KSQO J> R]e\!F]eO FE] OAD K[ Db>EX-fƒO P H RIVEF HED/n ]~ONwH!DKcK R{ 8K N HEDG]eK F FIH D>[}EFK JEPQ>0NpK V] rgzk,p V)>š_2K! Nw> n q H XI WOAD WO F3D$>[})O ZIH rwvkxm W>*XI>N8KAF H JEPWVIHpNwXIVMHXI L]eR{8 prze #"%$' 235 7= 5 3 -L3 M-=N (*)+-,.)0/ )76'82+98;: "$- +3)IH J3)K( $- )-?+-, 9X 3 # 8OH + : P )5BI/ DR)-/ (S)-(T(#)'PU/V8#: ' ( Q (#) +',W8IH O? - :>85+-,Z)[+\87?D0,.8 $- 5 (#)-?-PG/V8#:_,.8]:_,Z`5BGPU(GE )5D :Ra 6-?9ESb 5 L- 8eJ*Ef:>82(#8-(I:E -LS # )?5+', :h)c:i+#`9/ (3+3)IHkaAl m DFD B nieczna 3 c"q$- est -LS +38IHnDF+-,.)IH o*m D Yep -L*r PU/ Q (\)5+-,W8 /%:>8 /V)-6 o +-,.)-? 6-?5+,Z85D0, +-,.)5D 5, : -LSr (S8 +-,sbg8, P9B,sB :t85+38 "q$- :E'D0,.8+#8 $- 5 9X Q Y0u PU/V89/v+-, +',W)? 6?5+ b-+\8 =$ (3D0+-,Z)IHVP*(UE -X# $-#$ # '#$ Di8-/ W 6 89wx,. ('+ (\) P*(3B N 8+ BG8?K( -X;L- 8 (#8 -X 39"$ /Q)3w " BI/ E-D :E3B +#8+ /V8B9, )?y+, a38yj*e (#)+,W)2J*E P*( (*) +\) otw z{ ~}\9 # ƒ% ; ĉš Œ ˆK ƒƒ\ 5ƒA ' 9}# 7Ži I ƒ* { 5 UŠ C cš ƒƒ- Cˆ9 C 5š œrz žÿ'q * - \5 - W 9-V 5ªi«9 = 7 V«9 x. 9. * S # > ±²'³U Ÿ-V µ- W5ªi5ª vx # -.I±V³* *¹3ª º Ÿ# 5 ' W#»«- ³3Ÿ9¼I x = 5ªR9 x.«ªr«-³ ¹-ªi«-«¹S % h yq S -.«±x 5 3½# Q«- 3 W v.«¾3 W-* S # >«#«- Q 5ªF.«-³U ±v-³u À # U¹f >«3«k \«I±V* # -ÁS9 Wf± gazowe. - Q - \ K 3 Z«cÂ= Chromatogra ³3 µ#³u =«#ñn v n # x *¹\9º 5.«¼I =½5 ¹\-»¹3¼G #«- W 9' Q 5ªi«K = 5 Q«- v s -«- # #»f±±² ³G Ä ' ŪR - 3 Æ ÀÇ7ÈÉ«9 3 *¹3ª #«' -«5 - W - W5ª ±V-³U =- ¼G 5 -.-* 3 3 -ÁSÊkŸ3 - -µ*¹\9.«t³9 Z T9.5¼ËÂqI±R V«- G¹ x \-# 5 s - ̱v -* - ÍÇ me, czyli rozpuszczalnika Î - - \«I±VÏŸ\ câq -U S5Ð : Ÿ-Q S7³3 G >«I±V -U¹i³9. CŸ#«-³S5¼ ³U vx -ªF ÅÐÀ* # '³U =5¼ µ# 5ª0µ\«y = c t«-.;³* *¹-µ'¼# ƪF I«9 = 5ªi«5ª0 Ñ >9 Z - câò¹-ª Ÿ Q SŸUÂA¹f >ª ªR«9 n¹\u¹ rozpylanie termiczne

5 ±² - Å S«Ã±V«;-#5ªF Å* 3 3«CŸ# - ;9.Á ª «9 vªr -³G Q ¹SG 9 G¹3ª rozpylanie w polu elektrycznym i rozpylanie onów - 9}3 5 ƒa C{ n}# 3};{ ~}\ - KŽiˆf - 0 ̓AC{ ˆ9 5 > ¹'ŸCŸ# câq -U S5 ' Å«Cªi«3 9.Á» 3 #«-G S5 -.C-.³U = 5 ¹SG 3 #Ç 7 3}3 5 ƒ% C{5 { }3 -}R -Š ƒ% -} - -Š B. 5

6 s #«3 C --V 5ªi«9 Q 5 =«- x ɱx-³G Ÿ3 5ª0Ÿ# # >«*¹ Ÿ-Q \- ¼G«5Ÿ- s W«Q - ³* 3¼#.«#- Q - 3Ÿc¹'.«-* \«º7 ¼I Q½5Q¹3ª #«Ÿ3 5ªi -* ]³U n 7ªF.5 -.«35 s -.- «Ÿ Q S5¼G³* G V«cÂq* - s 3-ª0 -V y = µ- *¹#- ¼#Q Ÿ#5.5¼3Ç «¼; 9 nq U¹'ªi«y *¹ «5V - S 5 #» 5v ̱xd 9«'³U V 5Ÿ -. ³* xv -ª0. - s -«- - t #çâ= # ¼G 5ªR ¹ --³S 5 >«3 V«-U¹ ±n 9f±k - Q S# >«5 *¹\- Á*3.«5 -¼G«-35ºO ¼I Q½Qf± S nq U¹'ª_¹f >«# ±v-³u 9.Á9 ' W5 - Z -.-# ' Å S³* # - Ÿ Q #I±VÁS9.«* S -³* =-* 3¼# T«5 3«5 s. * # >«9f± atmosferycznego. ³9 'µ#³u V«#ñn -.7 '«I±x d* * ÁS9. Podczas t Ÿ# câq -* \ 5 3«0 R # R \³U = yÿ' - W # ¹'ª we ³#Ÿ#«desolwataci. Q«9 5 V5ª ª; W¼3 7 Z«Komora n \¹'ª º3 K ' W«9«G±v 7U¹'ª desolwatacyna est 3«#«'³*«- 9.; * x ÀG * '³U =5¼3Ç Ÿ- #³* \* S«I±x -S«¼G 5ªR 5 V ªF Å'³* *«- s 3«\5 s º Ÿ#«Q - -Ÿ- \³* #* S«5 «5 #«Æ. # # t«y *¹\-;U \ -³U 5¼; -.- -«2 V - 3Ÿ7 = - # - s R R³G *¹'µ-¼G -Á*3. 2 9«' 7 f _. 5¼G # t nika i ' Æ ;³S5Ÿ3«5 Q«- = Q«ºG ¼I =½5 ¹ ª S x Q G¹3ª ¹f >«#«>±V-³* Ÿ- V½- 3 - W«2 Q S 5 pierwszym stop 0 3 «Ç.5 % >³* S 9¹3³G S ¾³#Ÿ9«V«9 Q =«¾ Ÿ- \³* ** \«^³U v n 7ªF.5Ð] -«- - ] _.5 s¼#.i± ³U G¹'µ-¼* 'Á*9 Òº #«# À W5 =«I±x 'U¹ * * ³G x¼# 5 s 9 # t«#i±»³- 'µ#³* Q«# ±n AÇ 5 -.# >«- ^ Q½- - -.#«ªR«'³ ªF Å ' K G¹ * # -³G Q * 3¼G«5ªF -«- 9 = - 9Ÿ #³* S* \«5 s - s¼g««* \ -³U v¼g«5ªf ³G Q«#ñn ±x-³g C 9 3«-* ' #«º_ = -³U «9 x ' W ª0 -.I±V³* S5ªF analizowane Q - 3Ÿ Q -³* \ - s ]* * v sub n -ª ³U v x -ªF.y ' Å«¼#.5 x - '¼# ±²' - Tµ- Q #' -½# ;ÇÎ - # - 3 Å«# 9 v Q U¹'ª0 ±x ³9 W -9 s 3«I±V - ³9¼# =«I± \ À«5 Q³G %»¹ ³U v n -ª0.5 ' W«S«Ÿ3 5ªi -* # '³U =7* 3¼# #5 s specalnie W Å # - wyprofilowane V - 9Ÿ #³* S* \«5 s - s¼g«dyszy ³# zbieraka \³- U t«5 3 (skimmer). S«Ÿ# ªR -S Ÿ3 5ªFŸ Ÿ Q½- - ' t³u V 5Ÿ #f± Ç = 7S-³ = 2±V ³U RŸ\ c V«5 Q \«5 *¹ x 3 5 sª ³G Q Ÿ- ' Æ ^³SŸ#«¼I =½5 ¹3ª Ÿ- V½- 3 - W«¹' 3 -³9 5¼G câq «Ç Ÿ- #³* \* S«I±x -S«³*Ÿ#«ratora, Q«9 5 w nº» 'µ# -«-# 5 3«* # -³G Q * 3¼# O«5 #«Æ. # # >«5 \I± ³9 -µ3³u =«#ñn ÒºO > -³9¼G«_. - 3¼G«U \ -³U 5¼ Á9 =- 5 -.*¹ Ÿ# 5 -. #I± ^ -ª ¼# 5 = c h«5 3«2±V-³U t 3«-³U = Ÿ- - W^ - 3 V½- câ «onów spektrometru. š - 9}3!ƒÒ C{ ~}\ 9} ˆ5 7Žiˆ5 ƒò R -}! -ƒ 2ƒ'ĉŠ Cˆ5 2ƒ3}À ƒ Œ pr }\ { 9Ž 5 Cˆ9Š (Continous Flow FAB, CF-FAB) 6

7 #Â% '* * -. ^3 W - câò¹'ª Ÿ'Q #5ŸUÂ%¹f >ª ªR«3 x¹su¹ Ÿ# Å -«#«Ÿ3 câq -* #5 ' A ¼G«5Ÿ- s.«5v 9f±_¼G 5 s -ªF \¹ 9 Q ªR«9 V ' y =«9 v Å* ' #I±» d V«5Q* \Ō -ª0.-³* \* * #Ō 3«O¼G 5Ð#3 ³* #Ķ¹ \«Ÿ# 5ªi -# Ÿ-Q \--# - - # SI±OŸ-Q #- -. ¼G«5Ÿ- s.«¹kç Q«- *¹ -³# #»«#I± 9- V ªR«9 V ' 5 V«9 v Æ 3 Å'* U¹ - «I±V ³9. ruchome ¹' *¹ Çkž G¹-µ'¼G 7ÁSÊ zast Ÿ Q SŸUÂA¹f R ¹- 3 -³3 ª0 s Ç «Ÿ## R -.«-5% V glice- Âq«9 % > -5 µ odpompowanie * G¹F odparowanego Q«9 S5ªT i Q 9 3Ÿ- #³G SU S 5 # ;³9 'µ#³u =«5 # rozpuszczalnika. Gliceryna ±² C f³ Â= * I¹t *«Cªi«9 x pozostae %¹S* ÍÇ na powierzchni tar - 9}3!ƒÒ C{ ~}\ 9}; 5} { %ˆ5 ƒa ; 5ƒÒ 5{ Š 5 C 5 { I zä = 5Ÿ35 s¼# Q - G % > 5n dÿ3 V - 3Ÿc¹'.5 - A C ³U vn ª0.5Ð ³* U¹'µ-¼G 'Á*9 #«- I À W ¼G c ti± Ÿ-Q S 9# - # Ÿ-Q \K 'Q½ çâq ±V #½# ¼G ªR 5 = Ÿ-V½- 3 - Z c t Ç µ3-9 3 Q - G % > Q # ±V 5 *¹ ³# Ÿ-Q *¹\³9Ÿ' W-³* S«# - ¼#.5x ' -¼# Ÿ- = -³U V Ÿ9«'çÂA¹'ª ' V 5n À. 5 - W TŸ Q G¹U - * #' 7 #«5Ÿ' W -3 Å«ÇÄ.7 '«I±x O # strumienia --³S xÿ# ±~ ^¼# w = Ÿ#5 W¼3º wyniku odpo S«# À W5 V«I±V U¹#3 V«¼I S* S ³U =-* 3¼# Q - 'Ÿ- 3³* ** S«5 Ò - s¼g«c «5 #«Æ. # # t«y \I± ³- 'µ#³u V«#ñn %Ç - s¼g«³3 Å =5 ³9Ÿ3 -³S½yµ ' yÿ\«y = # >«5 -.«Ÿ- Q #- ±V 5 -. *«±² -±² c¹ ¹S % h y Q S # V«- 3 Å]9.¼ËÂqI±Ÿ- Q S73# ^µ3-9ÿ3 -Á3 V- -. ' =«K G¹ 7«- S # >I±Ç V 5Ÿ# Ƽ# ¼G 5 S ¹' 7 ' ̱x ³I t½i± Ÿ Q S5 W 9 dz ³* U¹'µ-¼G Á*9. #«- I À. 5¼G # > ; - % t 5 n ¹ ±xás9. # >- º3³9¼G - ;³* ; - Ÿ# 5ª0Ÿ\ * ¹»«5 \Ç 7

8 ' -* #«-³ RŸ-V # t«7 - S«-.«- =½ çâq«t±v y \½c =«K \«9.5¼ËÂq«ªF #³9 ;µ*¹sê ³9 s s - W»«#«º0«5µ*¹ 7 ' Ƽ# \ -Ê S«5ªi«5 Q #«- W«¼# Q 5Ÿ# ż Ÿ# ' -* #«-³ # t«câ% = # R #- ogrze Q - 3Ÿ Q - #«- W«]9. U G¹2 Ÿ =½K ' - ÒÇ Q *# >«-.^¼G«5Ÿ- s.«5 ¹d 5Ÿ Q # >«' K \«I±V -#I±±V-³G Q' y ' Å # >«9 ³9Ÿ- Q \ K \ «-5 V - S 5 Ò C Ÿ- V½- 3 - ÒÇ niem «yÿ' Æ.«5 V ' 5 zwrotnym Q ## >«d³- Å ]Ÿ z odczytem Q *Ÿ- \³* #* S«I±x ' temperatury Ÿ Q S- e - Z strumienia Ÿ Q 5.5¼I v ¹\* - *¹Kº9Ÿ#cÂ= - _. -> 5 \«³#«ªR«C V 5. ; y Q S«cÂ=¼# ÒÇ ƒs}3ˆ- I ˆ ƒq K} ˆ2{ ƒ ƒa ƒ% 5 ĉš ' 9}- (Atmospheric Pressure Chemical Ionization, APCl) * # -³G Q * 3¼G«T «K 3. «- * # >f± Ÿ3 - Metoda 9.Á3 -.y ' Ū ta wykorzystue «9 vªr ³G Q ¹\* - *¹3ª reakce Ç *'³* on- _ Z - ªi9 V - ««y \«5 W - Å* ' #«- powszechnie Ÿ-.5 % > 3 x 3 ³* stosowane Ÿ-Q 5 -¼G # t«# w Ÿ'Q #- O ¹G«' - # >«5 - Z«GC/MS onizaci chemiczne, ¼G 5Q 5 3 # t lecz «-V ony zolu rozpuszczalnika. -«- #«n #39 ªR«3-V 5ªi«9 V - 5V«3 n º5 d³* U¹ µ'¼g -Á*3 5Ÿ-Q \5ŸUÂ%¹f R e ' Å _ Z 5¼G³U \I±Ä ' Å ª0 ªF s º5 RŸ-V # t«- - #«#«^µ9-3ÿ3 -Á9V' y ' Å - ¾ = - -Ÿ*¹' W«-* S«º W S«Ÿ# ªR -# -.««- # 3 x ¹\³* ¼# Åf± ³* U¹'µ-¼G Á*3»±V-³* Ÿ Q *¼G³* U «câq*«#«ªr câ Ç strumie G U¹dŸ- Q \5ª0.-³* S* \«I±V e³9. 3«-³U = Ÿ- - ZÏ ³U n v -ª0.5 - Ò 7«- 3 Drobne Ÿ- Q S- - kropelki Q S# >«5 3 ciev 7 = ¼Ì t«y VS #» º; I >«5 \ ¼G ªR 5 = '-³# 5 t«9 V«'U¹Ì± # s -µ - 5Ÿ3«5 V # À ̱x '* Ç.yŸGÂ% Ÿ' zekazane od kropelek aerozolu powodue odparowanie fazy ruchome i próbki w strumieniu gazu. Regulaca 8

9 =5ª0Ÿ# =«9 n -¹]¼G ªR 5¹] 'ªR - 3 Æ _ Z«' 5Ÿ3«5V # >«5 -.^ - W- S«5 W- 3 - Z - ^Ÿ Q SyŸGÂA¹f R ] #«9 -¹ Q«- U¹n #33 5ªRI±Ç t Q -U¹ «- -º; - 5Q \«5 *¹ 7 V5ªFŸ#Q«9 -¹ #«# À.y =«I±V U¹ V½# À - W- 5Ÿ3«5 V #»«# * # ³U =-* 3¼# > Q«- U¹ x 39\ 5ªRI±] À«y \«5 s º o C i - -3.y =«Ÿ3-9.Á9 ' W5 -.5ª «9 xªi -³U 5 ¹\* - *¹'ª - 5µ#³* \«5 n Q «5¼G ±n 9 V½' 5 W onów, Î 5. ; -«9 3 ±V 5 - gdzie 3 ̱V -*' - ; - 5 zachodzi onizaca ¹f >«C - 5Ÿ#«chemiczna Q * t«5 #«R =«9 S«Ï analizowane v #9\ 5ªR«Ç substanci..5¼i v Q \¹ -.K 'µ# 5 3 K v Q U¹'ªi«y ' W«±V #½# Rº Ÿ-. % t K v *¹\- -. ³# ¹S % >«Q #«# Ÿ' Q #- 5 Q \c t«*¹ #«5 n - s¼3º Ÿ\ 5 - W# t«- Ÿ9 ' «9 vªr -³G V5 ¹\* - *¹'ª 9.Á3 -.y ' Ū Ÿ#«- ̱V U¹3ª 3 V½- W ±V 5 #½# ' Å' câvµ*¹ #«9 ¹\--ªF.«-³U Ÿ- Q SŸ#«5 Z5 - A KÇ #»³G V«I±V # 9«³9¼# * =5¼ ¹UÂq«- # t«yð ¼G 5 Q 9 # ¹\- Æ 'µ Ÿ# # R # - =½- câ Ÿ = 5ª0. -. # >«5 ia β. * - Å \«-ñV«Ÿ-. %» 3 n #«*«'-# K 3 2 c \ 2 ¹\ «I± # 'Á*9 Z º! ' '¹S Ÿ\ 7 d9.á ª «9 vªr -³G Q ¹\* - *¹'ª * S 7³G Q 3 x s h -Á*Ê # - Q SÐC±V-³U tµ#«q - # ] # *«Íº ¼# ¼# Q½3 x¼#.i± Á9 =- -.I± 5 V ' K \ ³I» µ# 5 3I±Ç * *¹ ¹S % > 5 Q \ # Ÿ3-9 ZÁ ª «9 vªr -³G Q ¹\* - *¹'ª ³# #«-³U 5Ÿ -. ÀŸ Q # >«- - #«# Ÿ- V½- 9 ' W #»f± * S Á*3 ³9Ÿ\5¼I x = 5ªR3 n x Ÿ- Q #- 3 % >½5 ^ µ#«q - \ ªR«#Â%f±Á9 = 5 -.U¹Kº ' y ' ų3¼G #»«5 3 ¼#.5 Q # t«5 3 - «9«Æ. S«9 V 5 V«Ç % t½ 5 Ÿ3 # _ s -. µ#¹\ê ¹c³U =«y =* S«I±x -S 5 # *¹Kº «5µ*¹ -ªi K 3 s À.Ê RŸ- V # t«k S -. ±V«5¼ #«I± À. 5¼G³U \I± s. -Á*3 ±² #½# iº «±V * S Á9 -. #«¹' Å ªi«cÂA¹Kº2«µ*¹ S n Q U¹'ª_¹f >«Ê «#«Æ. #«9 =! Q S Ÿ- V½- 3 - W -ªi K 3 s À.«G±² '* C ¹3¼S 5 3«5 - Z2«5 3«5 s Å G¹ Ç «I±V* # -ÁS9.I± ³* = -³# #»«# eªi9 V - º - 3 W 5¼# ¼I =½5 QI± ªR - 3 9«³-Ÿ#cÂ= - ZÊ yµ\«v Ÿ- Q #-3 t³u V«# À 3»«v 7 '¼# Aº ±V-³G odpompowywanie ³*Ÿ#«Q«- Q V«³* W5.«5 3 wielostopniowe, - Ÿ# # À W- -. w którym ¹'Ÿ7 = 9 v poszczególne stopnie ¼G³U G =«câq9 Z 3µ-.5 =«5¼G«lowanymi dyszami w (skimmer). 9}# ƒ%ĉ{ n}3 9}; 5} { Aˆ ƒò Ž { 0 A 5 GŠ ' 9}- A UŠ 5 { I ESI) i rozpylanie onów (onospre, ISP).- «#«9 n Q G¹'ªR«5 - Ò «5 V - * Æ O ¹'ŸUÂ%¹f >«I±v -*I±C ¼G«yŸ' Æ.«5 Q¹ Metoda ta po»«-. #«Ÿ-. -9 Z«Q # - ¼# s Ƽ# ¼ >Ç ž s Æ \ Ÿ# Å cieczy 5.5¼I v¹\* - #º przez ¹S % > 5Q \ y \ 3«Ÿ# # _ Z5Q #3 - zastoso 5Ÿ #³* S* #«I±V -#I±>¼G«5Ÿ' Æ.«5V 9.-* U¹Kº Ÿ# # t 7 ̱x sªfÿ- -.³5.5¼I v¹\* - *¹KºÄ ¹' - A¼# T¼I =½5 =- - Ÿ# # >³G Q«f±x 9«#Â%«' 7 # t«9 ¼#Q Ÿ#5 s¼# 9.-U *¹KÇ 5.T żI x¹\* - 3 ±V-³G > À Å 'k - ZK 3µ3 - # - O ¹S % > Q #5 - Z«Á- -. #«-«I±V sª Âq«- 5-35¼ 5.5¼I x¹\* ' \¹KÇ «* 9#¹ kropelek, 9 vq U¹'ªR«# - É«-5V - S 5 A Kº V«5¼#. lecz ednocze ±V«5¼eÁ3Q- -.«À ŠƼG 'Á*Ê ¼#Q Ÿ9 Âq«- 5 #5¼3ºR ÀŸUÂA¹f >«G±V V - - #«f± V - 3Ÿ7 \³* ** \«5 s - s¼g«º0³* G¹-µ'¼G -Á#Ê Ÿ lek Q *ŸUÂÒ¹f R cieczy i =«- *¹ ich 9.5¼ËÂqI± 5 V«-» \«-³U = ³* #»«#2 \«yÿ' Å '9 WÍÇ 9

10 ž ž *¹i³* U¹'µ-¼G Á*3 *Ÿ Q SŸUÂA¹f R CŸ3 5 3«- FªC ª0 s º 3 =½7 #Â% ¹S % >«5Q \«³* vx 'ª0.Ð -µ*¹s 5 # U¹\- ¼# = Ÿ#5 W¼e 9 vq *¹3ª;«5 *¹ «5V - S 5 #±x'³u t -.9 n% t«câa¹kç # ¹S #³* # - W #«5Ÿ' W -3 Å«]ªR - # Ÿ\ yÿ'q«# _ ZÊR±V«5¼G -ÁSÊ2«-Q - # Æ d.7* À±V 5 3 -* S Á9 -. Ÿ# # > ' 7 # t«ê ¹G«' 7 # t«-.«e¼g Q 5 # # >ͺ7# C 5 # *¹3ª ³* Q Ÿ7 ' Æ C \«5¼ËÂq½-*«C ¹' s¼;«5 #«5 s Å G¹KÇ»µ#¹ À W - 9 vq *¹3ª;«-Ê Ÿ-Q \5ŸUÂA¹ ' 5Ÿ3 c À. 5 - ¹S % >«5Q \«y ' Å«v % >«câq - «'y = - # 5.5¼I v Q -³-Ÿ' VI± ª0 #³3 µ*¹\ê Ÿ3 câq -* \ 5 *¹ ¼G 5 s -ª0 #«ª0 ¼G«5Ÿ- s.«5 x *¹'ª0 s -µ lu, ¼G 5 s -ªF #«5ª0 Ñ #«- Ÿ#«3 n Q S y *¹'ª0 O s - s¼t³u n v -ª0.5 - Z«> ¹\-# K S -#' 7 ÍÇ Q - # 5 ªR - 3 9«] - x Q G¹'ªR«Ê2 Q- Ò - *¹-ªF ªR9 = - «5ª0 ÒÇ «f±~µ3«5 V - 3.I±»¼#.«-³U¹\* - *¹'ª Ÿ-.³*«#«T»¹S #I± º ¼I =½5 VI±C³U x -ªF ÅÐ -«- - T 5 # #I± sposobem Ÿ- = 7 ¼G -Á*3 * V - 3Ÿ\¹' Z«est 3 W5¼ËÂq R =«K \ C n #93 5ªi Ÿ# -³* =«-9 f! V 5µ- *¹S3;¼# Q 5Ÿ# ż3Ç #Â% '* * -. ž Ÿ Q S- Q - 'Ÿ\¹'.«-.2±V #½# #«5. # >5 Q³ ±x 5 Z5¼I x = -³9Ÿ =I± ºÀ ¼I Q½ VI± - (ionspray, ¹* q >«5 Q #«-.«ISP) 3«cÂq«- # >«5 *¹\- est udosko- Ÿ#5.5¼t9.-U I¹h³U = -³S *»«#;³* R S«5 Q½* À # > ¹S³* 5¼#.C #«Ÿ-. -3 Å ºÃ±V«5¼À * = 9 3ŸU¹3.«W kr ³U v x 'ª0. -.5ª -«- - Ç G¹\³9¼# ̱V ³9. C =y ³9Ÿ# '³#½5µ ªR - 3 Æ» ÁSÊR RŸ- V #»«- S«-.«- ' Q½ câq«±v 5 3½c R. 5¼G³U *¹\3 Æ. -ÁS9 F9 Z-* U¹Kº «Ÿ\ c h³u =«I±x -U¹ «- Q - \ 5 ±x-³g v %»«5.³* *¹F ±² - ±v«5¼g -Á*ʱV ³U ͪ0 -.I± S«5 W- 3 3«C V - - #«f±~ fazy ruchome. 9 V - «Ÿ3 5.- «e #«0 ÀŸ Q # >«- - \5 - A V - G %» v 0 S«c À WV«I±V -*- Ÿ-V½5µ-¼G - - \«I±V y ±² '#- ³9 Z kÿ3 -»¹\³* 5¼# sª #«Ÿ ªQ - -Ÿ*¹'.«-* #«Çt«- V - 3Ÿ*¹- Z«I±V -*¹ Ÿ-Q S5¼G³* G V«cÂqS«T9.-* ] ªR câq 3«cÂq«- # >«*¹#3Ö5 Z5¼I x¹\* 3 - Z ¼#Q 5Ÿ\5 W5¼O \«* >9 Ÿ-Q G¹É 5 # U¹\-^³* U¹'µ-¼G ÁS9.«--ÖŸ-Q \yÿgâa¹f R Ç S 5 *¹] ¹# f >«5.«I±v k³3 Å #«-³* = 5Ÿ -.O odparowanych ªi5 * =«-ñV«kropelek w Ÿ# - # 5 procesie v c¹\9 niskoenergetycznym, ±v 5 #½# ªi 5 W¼# -.«5 n *¹#3Ç w którym *- \5 s T nie zachodzi Q - G % > Q # frag Ÿ# #»³G V«I±V k±v 5 #¹ À Å W 5¼# = 9 x ' W #«câ«' - # >«5 3º0µ# V½# _ - Z- ' Å# >«- ±² *¹ Ÿ- \³* #* S«I±x 3 V½- câq Ÿ# obecne w widmie masowym. Po 0

11 ž ª Ç ž 9.Á3 -.y ' Ū «9 vªr ³U =¹\* - *¹3ª º>Ÿ7Q S O RŸ- = c h«dzeniem ich =5ªF do analizatora µ- ' Å #«-.«konieczne 9.Á3 -.y ' ūͺ*«5 #«5. - ÅG 3 #- - ; - ; 5Ÿ-.³S«5 #- - ; 5.«est zastosowanie wielostopniowego sys «câò¹dÿ- Q S-³_±V 5 ' Å #«'ñn 7 S«--\ 7-3 # Qª0Ÿ3 ³* #» ' W ³* ¼G ª0Ÿ- s s¼g * >«5 3 S«7 \¹'ªF raturze = K 'Ÿ#«-«5ªF pokoowe, zatem = xª0.g - *¹'ª0 ÒÇ widma ma #Â% '* * -.OŸ Q SK V - 9Ÿ#¹' Å«- W2±v 5 3½# ª; - SOŸ- V«-* # >«'Ê Ÿ- Q #5ŸGÂA¹f >5ª V«- G¹ x \93 5ªRf±5 5¼G câq ª0 s º*-# -3 W«- R 3«I± _. 5¼G³G # ;* - GÂ% ÁSÊR c G¹\³9¼# ̱V;³- W C W«Ÿ- Q SŸUÂA¹f >½# ª0 -.I±v³* U¹\- º µ Q S 7 ªF s Ç Q G¹2 i Å ¼G³* U¹\9 Ÿ Q SŸUÂA¹f >«'- º ±V-³* 5 ³* =«5 - W 9. 5.Ï ¹* q >«5 u Q #«'Ê0«5 50 µ V 9 \ 5 9«#Â%«' 7 # t«\¹\-2¼# = 5Ÿ#5 Z5¼3º Å'* #«- ª0.«3 W-* G¹ -.- «¼G #³*«- ±n «- = K \ 5 ³U «I±V ³ n % t«câa¹kç #-³* 3¼G - Ÿ3 5¼G 5 - ̱v ³9 Z Ÿ Q SK 'ª0.-³* S* #5 ' W # -.5ªF. 5 3I± ŸUÂÒ¹S x¼# 5¼# =«5 - ̱v -*I± ªF Å ' K *¹ = K 'Ÿ*¹-.«-* \5ª «9 A h 5 V5ª ti±vá#9. # ¹'ª ³9Ÿ\5¼I x = 5ªR3 n x Ç ÂA¹S n¼g«5¼# Q«- ̱x '*«µ\ 7 - ' ÅT v -¼GñV 5 # # >«'Ê Ÿ- Q *¹É À. 5¼G³* U¹\- Ÿ- Q SŸUÂA¹f >«3 ±x«¼g - 3 Å A - s¼ «- V K S 5 Ò C V5 ³3Ÿ3 -³*½µ Ÿ' Q #-3 > - 3.«c«-Ê #« Ÿ# câ -* # -. ªR - S kondensaci Ÿ- =«-# #»«Ê Ÿ- kropelek Q *¹ Ÿ7 Q SŸUÂÒ¹I h«73 cieczy. Tak Ÿ9 9«' udosko ª0 s º µ#- ¼G 5 -.-* ' # -Á#3 t* #-Á3 - WI±V³* \- - C³U = ³* # >«5 ' Å«C s - s¼g«;³u v x 'ª0.5 -.«;9.-G ¹9Ç

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD I PODSTAWY SPEKTROMETRII MAS Prof. dr hab. Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN Warszawa ZAKRESY PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 7 luty 2013! Rozmowa z Markiem Bąkiem Wójtem Jejkowic! Rozmowa z Andrzejem Kowalczykiem Wójtem Gaszowic! Wywiad z Cezarym Rajcą członkiem Zarządu MKS Czerwionka! 20-lecie Chóru Jutrzenka! Koncerty kolęd!

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA NA LEKCJACH JZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KL. IV-VI oprac. A. Godzik

PROJEKT PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA NA LEKCJACH JZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KL. IV-VI oprac. A. Godzik 1 PROJEKT PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA NA LEKCJACH JZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KL. IV-VI oprac. A. Godzik I. Umowa z uczniami 1. Ocenianiu podlegaj wszystkie wymienione niej formy aktywnoci

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Przegląd n o w y c h f u n k c j i ( 1 ) HiPath 3 0 0 0 V. 3. 0 n o w e fu n kc j e : Z ac ho w u j e w s z e l ką fu n kc j o n al n o ś ć Hic o m 1 5 0 H V. 1.

Bardziej szczegółowo

XI Edycja AROUND THE ROCK

XI Edycja AROUND THE ROCK nr 12 lipiec 2013! Lato z Radiem w Czerwionce! Nie wszystkie łby są "zakute"...! Spotkanie z Antonim Macierewiczem Nagrobex ze Stanowic podbija Europę Firma Nagrobex prowadzi swoją działalność od 2000

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! WPROWADZENIE

Szanowni Państwo! WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE Szanowni Państwo! Od momentu gdy pierwszy samochód zjechał z linii montażowej obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na ten właśnie środek lokomocji. Olbrzymia konkurencja w branży motoryzacyjnej,

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt

Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt Instrukcja GIIF, wersja 10.2010 1. Wstęp Instrukcja opisuje instalację programu Fakt oraz sposób użytkowania funkcji programu Fakt

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

SAIA PCD Proces Control Devices

SAIA PCD Proces Control Devices SAIA PCD Proces Control Devices Sterowniki serii PCD1 i PCD2 owy Edycja 26/3 PL5 SAIA Proces Control Devices Sterowniki serii PCD1 i PCD2 SAIA-Burgess Electronics 1998 Edycja 26/3 PL5 09.98 PCD1 - PCD2

Bardziej szczegółowo

APPLICATION OF PYROLYSIS-GAS CHROMATOGRAPHY TO CAR PAINT ANALYSIS FOR FORENSIC PURPOSES *

APPLICATION OF PYROLYSIS-GAS CHROMATOGRAPHY TO CAR PAINT ANALYSIS FOR FORENSIC PURPOSES * by the Institute of Forensic Research ISSN 1230-7483 APPLICATION OF PYROLYSIS-GAS CHROMATOGRAPHY TO CAR PAINT ANALYSIS FOR FORENSIC PURPOSES * Jakub M. MILCZAREK 1, Janina ZIÊBA-PALUS 2, Pawe³ KOŒCIELNIAK

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57. Dominacja technologii.

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57. Dominacja technologii. CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57 Alfa 159 Dominacja technologii fiat wokó nas rok 9 numer 57 sierpieƒ/wrzesieƒ 2005 Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ANEKS STATYSTYCZNY ANNEX Warszawa, październik 2011 rok Warsaw, October 2011 1 2 CZĘŚĆ A (mln EUR) PART A (mio EUR)

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 10 maj 2013 UWAGA!!! KONKURS Z OKAZJI DNIA DZIECKA Szczegóły na stronie 6!"#$ &' Bolesław Piecha nowym Senatorem RP Poseł PiS Bolesław Piecha zwyciężył w wyborach uzupełniających do Senatu, które odbyły

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner najbardziej znanych europejskich producentów samochodów ciężarowych fi rma HELLA już

Bardziej szczegółowo

HUMAN NUCLEAR AND MALE Y-CHROMOSOME DNA QUANTIFICATION BY REAL-TIME PCR ASSAY

HUMAN NUCLEAR AND MALE Y-CHROMOSOME DNA QUANTIFICATION BY REAL-TIME PCR ASSAY by the Institute of Forensic Research ISSN 1230-7483 HUMAN NUCLEAR AND MALE Y-CHROMOSOME DNA QUANTIFICATION BY REAL-TIME PCR ASSAY Agnieszka MIROWSKA 1, Ryszard PAW OWSKI 2, 3 1 Fac ulty of Phar macy,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska. Wydział Chemiczny. Rozprawa doktorska DITLENKU TYTANU JAKO MATERIAŁU ELEKTRODOWEGO AKTYWNEGO W ŚWIETLE WIDZIALNYM

Politechnika Gdańska. Wydział Chemiczny. Rozprawa doktorska DITLENKU TYTANU JAKO MATERIAŁU ELEKTRODOWEGO AKTYWNEGO W ŚWIETLE WIDZIALNYM Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Technologii Chemicznej Rozprawa doktorska SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI DOMIESZKOWANEGO NIEMETALAMI DITLENKU TYTANU JAKO MATERIAŁU ELEKTRODOWEGO AKTYWNEGO W ŚWIETLE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety etawienie poownawcze najpopulaniejzych i damowych pogamow pogamow nawigacyjnych dogowych i teenowych, pogamow pezentacyjnych i pogamow diagnotycznych u dotepnych na matfony i tablety *' *' *' *' *' *'

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

FORENSIC APPLICATION OF A RAPID TEST FOR RED HAIR COLOUR PREDICTION AND SEX DETERMINATION

FORENSIC APPLICATION OF A RAPID TEST FOR RED HAIR COLOUR PREDICTION AND SEX DETERMINATION by the Institute of Forensic Research ISSN 1230-7483 FORENSIC APPLICATION OF A RAPID TEST FOR RED HAIR COLOUR PREDICTION AND SEX DETERMINATION Wojciech BRANICKI 1, Paulina WOLAÑSKA-NOWAK 1, Urszula BRUDNIK

Bardziej szczegółowo

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

Gdy projektantem jest jako æ

Gdy projektantem jest jako æ ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo