L = 0,66/p. W celu wykonania analizy mieszaniny, przed pomiarem widma fu. chromatografi. substan. dopuszczalnego. 1 cm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L = 0,66/p. W celu wykonania analizy mieszaniny, przed pomiarem widma fu. chromatografi. substan. dopuszczalnego. 1 cm"

Transkrypt

1 ! #" $ W celu wykonania analizy mieszaniny, przed pomiarem widma D fu 022DP*-,W.20* X#YWZ\[^]`_ba cde XgfhZi[]'_kal mmen*=5;27lvni S+D6:A.20* (-T 79*;cO.o>p:q*,'Q)EF*h,r52D+s:-., chromatografi 022DP*-,W.L>85* v)efw=56gxw>y*s:awh,$(2qa.z79vef*s%{.2ve;l Z U2EN*8%'2VN*08E}2trQ2E}D-.8Q9G~Io,W*-,/IQq*, I>F :qi 5=*)(HVF8ENS+D- 6:A.202* GJ.)0=*.8cdA6V 3 AVy% *2(HtF.;EnI-S+D):+I2%ˆlŠ (2Q-*)(-w8e;3Žse+I S >F., I)% Io,Ws:A.D79*;c )% :+I 3/EF* D)Q2E}*(+DP*s:-.D-2DL, IqS+DqL>/, QA*8796v):-.L> 0=2DA :-*2 2:q.=0)* cde G.L> tn D9I E -S6UA*8%.L>g3 v6efw)58cu. >F*8:-w-, Iq(-*s7+RQEFw2 58EN*02T (L,W*se-*25s:-T f 0) D) % :-2(9VFB8Q>FT2S-T!QA*2(HVN 2š L = 0,66/p m œ3+ f 5-GF-02*) +,SA%!l E}D-B)5z ž3~žsÿ m s3 (L,r*zeq*=5;:6.o> E}DPB25s )ž SA%!3,vAENw258cC. >#*;:-w+, l >y.)5z:q*2s+d-. 02wsEy:AT dopuszczalnego 0) D) 6V %'*2(9tF.8EnIqS+D2:+I% Q)E}D+I V}IA% cm *8e>FB6V*2 + Ÿ-ž 3 lkmme}d-.sqhg Io, 022D2D(+DHI)e279* ŸSA% 7 cm I)%'02) *258QA*8% 3 ŸPž 022DAQ-*25VIh% 7 cm 3 /min Ÿ+ 2ž c[#(2lk Vb>y.2(9V G I)3V* mol odpowiada ok. 2 I gazu pod 6V %'*2(9tF.8E}I-S+DA:+I)%!lmME}D+I DP6G * q..8cd6av>f.2(+v,r*=5)t * (HD9I)e27+*) Io,' ž;3fÿsa% :-8cŒ.2 +-G *8e-I - HIq Q6*;% Q+I*, IA5)L>:6*) c[f()lš P.2(HV @C.sEy:q (HD9I)e27+*) + Q=E}DP.sQHG tn2d-e-s2u-*8% %'*2 P. )co.)s v6efw)58cu. >F*8:Aw-, l \;cu.2 HI E}*2DL, VF.20* odpa problemu.

2 Ž c Ž Q2EN87LVJI-SP.s3!, Iq5=o>p:A*2 P Q-*8% Q (HV*2(+*-,W8:+IqS2U, (2Q-.87LV 2( wynosi.87lv E}*8%.6VyE Ÿ-ž2žž c[(38qe}d+.sqhg Io,.8cdA6V!,'Q2E}*-,W)5 Dq8:A.20* DSAU=EN*8%'AVF*20sE}6t^ 50- %'2( %'*2 P., *;79*hG * SA% do sp 3 /min gazu pod 6Vy% *(HtN.zEnIqS+D):qIh%!l! #"$%')( *,+-./023(36587:9;$ ' J!K,LM>)N8K,F!O JPQKR!BTS6U JPWVIHYXIV-H[ZLM>\)R]^JPWVO,JM_`HaNbB ckvb F!>\F!Oc*> przynamnie VH$JP ok. V)OkJ0_`HlNm]eO>,L!n#opRD 20 cm 3 /min, natomiast kolumny k 3 /min. q F H R{ SQOX- 8VEZIHI B0} K > ZOVEJ>\PWO FE]~Oc>XJ*PWV) }O,FE] KVIOXJ!O,L PW>ADbO PƒO,D D$KX J> RIVKX H FIH P6F!O D$KS6U N H > JPWV-HxS6 ER]eK J*PWV)O J-_ ckv!b F>\FO*c> ˆR> BJ*PWKXIV RIV)K J>0_ U*RIVO,F]eO Šm 'Œh q V JBFL B Nm] VIO F]eK yw JPWV)O J-_`HaNbBcEKV!B*n P Bc,]dD ]ex- ƒ> 6FIHED RIV-HEF*F]dL]eO,D L ƒ,p H Pƒ>[VaN8K}-H r* SQOXM XM Q }IO F]eO ZK K,F!OS X!BZXI ƒk,f!ris]3n c*k[v!]eo F!>\!F0H!Dvn VEFKRIV!DmH J*PWVIOV XBEZX- QKAFRiS] > D$KX]eO RIVU Q µg JPWV O,J-_ HN steczkowe ckveb M JPWVIH wprowadzone N HTSQ\)R]`B V do kolumny N chromatografu, przez XIV)O Pƒ>,LM>\)r J]dLBtR!{#PQ>ADbK ƒ>*c,pwkf ] RIV*F Oc*> N d J>0_2>N^]eO SQO*c> N H X>,LM>\)R] N HPQK} >,F!U cm 3 /min) i przez l N XEnš b>}efk BVFKr N }OAF]`BI. œ})o \PƒO F]~O X- ƒ })O FE] O SQOXI PW NbF O XM W>*XBEFLM>Nm] NwXM PWV-H0LF]e OS XBEZXI WKAFRžS] JPWV)O,LMXIVM QK0_ R)> F OS N > ZTSQ Q>E\IrG> J >0N^]~K KaS6UR)Oc*>mS OSŸcKVB V > >,ZTS ƒ>#\)r] ckv!b F >\FOc*> JPWV O,J-_HaN8KS URIO*c> N R]eU*c,ByRIV)KXB ^ZTS6 ƒ>\)r e p J> R]e\F]eO F]eO,D K Db>XIfƒO,PWH RIVFIHED N HFE>X]er Z V!] O l. >,LM>0_ > #* * R!D zu PƒK BPWV } > FOMS > J> L)>MS6>N8OMS. IXI WU? 3 w tempe (32 o n ± V e = Q/M (cm 3 ) >VNpK}!DmHuJ*PWV-H!L _ªK FOSn $ZTSQ Q>\)rgo cznwxi PWV-H!L!F]e WOaS XBEZX- QKAFRiS]> D/nCRIVEn o Ku> J>Nm] K K? ŸVc> F]eOuVuJ>N H)} XIV-HED µ NpVI> PƒO,D3 PWVIH XIVO,PQ>ALM>\IR!]3J>0_ NmL)>NwOS JE]CLB oi!xe ˆ> ZTSQ >\Ir ckvb 0,0025 F>\!F!Oc*>² cm 3 PWV O,J-_ HN$]~O # $RD ŒD ]dfšz! V!]~O8N HEF!>X!] = _ K p przy p 3 q ƒu XI ƒ>xbfo,l V p = 20/(0/60) = 3 cm 3 V e /V p =0,0025/3 0,% 2

3 Ž _ SQOXM R!] \F*]eO,F]eK3] ƒo,d JO PWK BEP H*n O!} HpV)K,BNpK Stosunek }-H r* }IO Ve/Vp J > N H)} XIVO,F] O PQ>V V] R!{PQ>,DbK! W>*c,PQKf ]erivfoas >[VEF!KRIVK - >,LM>\)R]ŸJ]dLB* ŸK RI>zVK H0D ] V!]eO J!>,J*PWKN^]~O,FE] O N8K,P >\IR!] zmnieszenie ƒoc*> XM Q>X!B#FELB*n? szer VE]eO N^]~ R >,F V OR-H >NpK F]eO- LM>APWVIHXM 6FE]~OSQXIV-H JEPWVIH zastosowaniu kolumn kapilarnych. * 3#6"$,6 /587:9;$ > N H n >?>_UERIVIO F]eO > NpK P ƒo F] })OSn K,LM> RIVO,F]eO (open split ƒ>c,pƒkf6]ermvf OSISQO*XI coupling) przedstawiono pokazano na rysunku F!OS F]~OR)> Nm]e,LMXIV)OSy\PQO F]~R-H[ wprowadzone BD ] OEXIVIRIV >,FOSyVdo N odcinka P B#PƒRIO rurki kapi LMX-V) QO,P ƒoc*> XK,D$Oc*> JEPW>N8K VUERK >Pƒ odcinka rurki est wprowadzona kapilara, a onów spektrometru Pƒ _ªK,K,ZIH D>c0_ªKsJ*PWKR>NpK#rbN mas. Kapilara ta est N H X)>,L]eOS J#Pƒ }F]!> PWKV3>*c,PWV ONwK FK odpowiednio uszczelniona od strony BF]dLF]e R!]eK LM>,F O XBZXI ƒk,fržs ] R]~OAL _`H)R{*n B#P LMK N LMXMVM QK0_ R]eO - w WO,P H/SQOX- AVK,D LF]e WK3FK> ZBLM>R)K K,ZIH R]e\F]eO F]eOgN F]~OS3ZIHM_2> Pƒ NbFO K D>X-fƒO P ch, lecz HRIVEFO,D B*nm 'PWV)OV nie est uszczelniona JEPQ>X- ƒ> JK - po to, _ O PWKADG]e P6B*P6L] NmJ*PW>N8K V K X]e X- P BDG]eO gk,zih BF]dLFUr eluowanych PƒO K,P substanci H[ L ƒ,pƒk J*PW>N8K w wyniku V!] kontaktu > XJO,L PW>,D$O P6ByD$K#X3> PƒK[V S6OS z tlenem atmosferycznym. _WB!c>E\Ir XIU QKAL >AZ#PƒK FO 3K,ZIH >!PQ _ªK SQ> F N NbJPQ>NpK V!]er XM 6PBEDG]eO cek[veb > JPWV)O J-_`H Nm] O > FO,DGB D$K,LMX]dDGBED3 Z]e>,PQUR J!> BMN8Kc* N8O EPW _ K >APWKV N H KSF>\)r J!>,D J*n K J#PWVMH!L _ K przewodnictwo gazo PWV!F!OS \!PQO F]eR-Hs WozDGD ] _ƒbc>\)r] RD/?>*c,PWV O0NpK F!K kapilara >v #* p >*c PWK F]eRIVMH o wewn > JPQ>NwK V)K FOc*> >EPW _ K8S6>,F! N ckvb >v ` D3± ŒhDG]dF*n Nm]eKG ƒ>bn JPƒK,L H RO8NbJPQ>N8K V)O F,]dON^XIVH X- L]eOc>R>8N H R{> VE] z kolumny kapilarne. 3

4 ? B? : " D E D?, " r " a? N (? E P " B $ D b, 8 J ` $ $, 8 ( Y $ " J D E N, 8 Y 8?>_UERIVIO F]eOg Q> FE] O J*Pƒ>0N K V] >tsqk,l] ckv!byn X!B#Z X- ƒk F RiSQO B>N8K,FOkn' egokolwiek S OEX- S O F K,LsJ*PWKERKsN wzbogacenia PB) strumienia HEF>N H R{ N8K,P B*FLMKR{ R{EPQ>,DbK ƒ>*c,pwkf ]erivfh R{ mv K,LM>RIV O,F]eO J!>V)>X- KSQO J> R]e\!F]eO FE] OAD K[ Db>EX-fƒO P H RIVEF HED/n ]~ONwH!DKcK R{ 8K N HEDG]eK F FIH D>[}EFK JEPQ>0NpK V] rgzk,p V)>š_2K! Nw> n q H XI WOAD WO F3D$>[})O ZIH rwvkxm W>*XI>N8KAF H JEPWVIHpNwXIVMHXI L]eR{8 prze #"%$' 235 7= 5 3 -L3 M-=N (*)+-,.)0/ )76'82+98;: "$- +3)IH J3)K( $- )-?+-, 9X 3 # 8OH + : P )5BI/ DR)-/ (S)-(T(#)'PU/V8#: ' ( Q (#) +',W8IH O? - :>85+-,Z)[+\87?D0,.8 $- 5 (#)-?-PG/V8#:_,.8]:_,Z`5BGPU(GE )5D :Ra 6-?9ESb 5 L- 8eJ*Ef:>82(#8-(I:E -LS # )?5+', :h)c:i+#`9/ (3+3)IHkaAl m DFD B nieczna 3 c"q$- est -LS +38IHnDF+-,.)IH o*m D Yep -L*r PU/ Q (\)5+-,W8 /%:>8 /V)-6 o +-,.)-? 6-?5+,Z85D0, +-,.)5D 5, : -LSr (S8 +-,sbg8, P9B,sB :t85+38 "q$- :E'D0,.8+#8 $- 5 9X Q Y0u PU/V89/v+-, +',W)? 6?5+ b-+\8 =$ (3D0+-,Z)IHVP*(UE -X# $-#$ # '#$ Di8-/ W 6 89wx,. ('+ (\) P*(3B N 8+ BG8?K( -X;L- 8 (#8 -X 39"$ /Q)3w " BI/ E-D :E3B +#8+ /V8B9, )?y+, a38yj*e (#)+,W)2J*E P*( (*) +\) otw z{ ~}\9 # ƒ% ; ĉš Œ ˆK ƒƒ\ 5ƒA ' 9}# 7Ži I ƒ* { 5 UŠ C cš ƒƒ- Cˆ9 C 5š œrz žÿ'q * - \5 - W 9-V 5ªi«9 = 7 V«9 x. 9. * S # > ±²'³U Ÿ-V µ- W5ªi5ª vx # -.I±V³* *¹3ª º Ÿ# 5 ' W#»«- ³3Ÿ9¼I x = 5ªR9 x.«ªr«-³ ¹-ªi«-«¹S % h yq S -.«±x 5 3½# Q«- 3 W v.«¾3 W-* S # >«#«- Q 5ªF.«-³U ±v-³u À # U¹f >«3«k \«I±V* # -ÁS9 Wf± gazowe. - Q - \ K 3 Z«cÂ= Chromatogra ³3 µ#³u =«#ñn v n # x *¹\9º 5.«¼I =½5 ¹\-»¹3¼G #«- W 9' Q 5ªi«K = 5 Q«- v s -«- # #»f±±² ³G Ä ' ŪR - 3 Æ ÀÇ7ÈÉ«9 3 *¹3ª #«' -«5 - W - W5ª ±V-³U =- ¼G 5 -.-* 3 3 -ÁSÊkŸ3 - -µ*¹\9.«t³9 Z T9.5¼ËÂqI±R V«- G¹ x \-# 5 s - ̱v -* - ÍÇ me, czyli rozpuszczalnika Î - - \«I±VÏŸ\ câq -U S5Ð : Ÿ-Q S7³3 G >«I±V -U¹i³9. CŸ#«-³S5¼ ³U vx -ªF ÅÐÀ* # '³U =5¼ µ# 5ª0µ\«y = c t«-.;³* *¹-µ'¼# ƪF I«9 = 5ªi«5ª0 Ñ >9 Z - câò¹-ª Ÿ Q SŸUÂA¹f >ª ªR«9 n¹\u¹ rozpylanie termiczne

5 ±² - Å S«Ã±V«;-#5ªF Å* 3 3«CŸ# - ;9.Á ª «9 vªr -³G Q ¹SG 9 G¹3ª rozpylanie w polu elektrycznym i rozpylanie onów - 9}3 5 ƒa C{ n}# 3};{ ~}\ - KŽiˆf - 0 ̓AC{ ˆ9 5 > ¹'ŸCŸ# câq -U S5 ' Å«Cªi«3 9.Á» 3 #«-G S5 -.C-.³U = 5 ¹SG 3 #Ç 7 3}3 5 ƒ% C{5 { }3 -}R -Š ƒ% -} - -Š B. 5

6 s #«3 C --V 5ªi«9 Q 5 =«- x ɱx-³G Ÿ3 5ª0Ÿ# # >«*¹ Ÿ-Q \- ¼G«5Ÿ- s W«Q - ³* 3¼#.«#- Q - 3Ÿc¹'.«-* \«º7 ¼I Q½5Q¹3ª #«Ÿ3 5ªi -* ]³U n 7ªF.5 -.«35 s -.- «Ÿ Q S5¼G³* G V«cÂq* - s 3-ª0 -V y = µ- *¹#- ¼#Q Ÿ#5.5¼3Ç «¼; 9 nq U¹'ªi«y *¹ «5V - S 5 #» 5v ̱xd 9«'³U V 5Ÿ -. ³* xv -ª0. - s -«- - t #çâ= # ¼G 5ªR ¹ --³S 5 >«3 V«-U¹ ±n 9f±k - Q S# >«5 *¹\- Á*3.«5 -¼G«-35ºO ¼I Q½Qf± S nq U¹'ª_¹f >«# ±v-³u 9.Á9 ' W5 - Z -.-# ' Å S³* # - Ÿ Q #I±VÁS9.«* S -³* =-* 3¼# T«5 3«5 s. * # >«9f± atmosferycznego. ³9 'µ#³u V«#ñn -.7 '«I±x d* * ÁS9. Podczas t Ÿ# câq -* \ 5 3«0 R # R \³U = yÿ' - W # ¹'ª we ³#Ÿ#«desolwataci. Q«9 5 V5ª ª; W¼3 7 Z«Komora n \¹'ª º3 K ' W«9«G±v 7U¹'ª desolwatacyna est 3«#«'³*«- 9.; * x ÀG * '³U =5¼3Ç Ÿ- #³* \* S«I±x -S«¼G 5ªR 5 V ªF Å'³* *«- s 3«\5 s º Ÿ#«Q - -Ÿ- \³* #* S«5 «5 #«Æ. # # t«y *¹\-;U \ -³U 5¼; -.- -«2 V - 3Ÿ7 = - # - s R R³G *¹'µ-¼G -Á*3. 2 9«' 7 f _. 5¼G # t nika i ' Æ ;³S5Ÿ3«5 Q«- = Q«ºG ¼I =½5 ¹ ª S x Q G¹3ª ¹f >«#«>±V-³* Ÿ- V½- 3 - W«2 Q S 5 pierwszym stop 0 3 «Ç.5 % >³* S 9¹3³G S ¾³#Ÿ9«V«9 Q =«¾ Ÿ- \³* ** \«^³U v n 7ªF.5Ð] -«- - ] _.5 s¼#.i± ³U G¹'µ-¼* 'Á*9 Òº #«# À W5 =«I±x 'U¹ * * ³G x¼# 5 s 9 # t«#i±»³- 'µ#³* Q«# ±n AÇ 5 -.# >«- ^ Q½- - -.#«ªR«'³ ªF Å ' K G¹ * # -³G Q * 3¼G«5ªF -«- 9 = - 9Ÿ #³* S* \«5 s - s¼g««* \ -³U v¼g«5ªf ³G Q«#ñn ±x-³g C 9 3«-* ' #«º_ = -³U «9 x ' W ª0 -.I±V³* S5ªF analizowane Q - 3Ÿ Q -³* \ - s ]* * v sub n -ª ³U v x -ªF.y ' Å«¼#.5 x - '¼# ±²' - Tµ- Q #' -½# ;ÇÎ - # - 3 Å«# 9 v Q U¹'ª0 ±x ³9 W -9 s 3«I±V - ³9¼# =«I± \ À«5 Q³G %»¹ ³U v n -ª0.5 ' W«S«Ÿ3 5ªi -* # '³U =7* 3¼# #5 s specalnie W Å # - wyprofilowane V - 9Ÿ #³* S* \«5 s - s¼g«dyszy ³# zbieraka \³- U t«5 3 (skimmer). S«Ÿ# ªR -S Ÿ3 5ªFŸ Ÿ Q½- - ' t³u V 5Ÿ #f± Ç = 7S-³ = 2±V ³U RŸ\ c V«5 Q \«5 *¹ x 3 5 sª ³G Q Ÿ- ' Æ ^³SŸ#«¼I =½5 ¹3ª Ÿ- V½- 3 - W«¹' 3 -³9 5¼G câq «Ç Ÿ- #³* \* S«I±x -S«³*Ÿ#«ratora, Q«9 5 w nº» 'µ# -«-# 5 3«* # -³G Q * 3¼# O«5 #«Æ. # # >«5 \I± ³9 -µ3³u =«#ñn ÒºO > -³9¼G«_. - 3¼G«U \ -³U 5¼ Á9 =- 5 -.*¹ Ÿ# 5 -. #I± ^ -ª ¼# 5 = c h«5 3«2±V-³U t 3«-³U = Ÿ- - W^ - 3 V½- câ «onów spektrometru. š - 9}3!ƒÒ C{ ~}\ 9} ˆ5 7Žiˆ5 ƒò R -}! -ƒ 2ƒ'ĉŠ Cˆ5 2ƒ3}À ƒ Œ pr }\ { 9Ž 5 Cˆ9Š (Continous Flow FAB, CF-FAB) 6

7 #Â% '* * -. ^3 W - câò¹'ª Ÿ'Q #5ŸUÂ%¹f >ª ªR«3 x¹su¹ Ÿ# Å -«#«Ÿ3 câq -* #5 ' A ¼G«5Ÿ- s.«5v 9f±_¼G 5 s -ªF \¹ 9 Q ªR«9 V ' y =«9 v Å* ' #I±» d V«5Q* \Ō -ª0.-³* \* * #Ō 3«O¼G 5Ð#3 ³* #Ķ¹ \«Ÿ# 5ªi -# Ÿ-Q \--# - - # SI±OŸ-Q #- -. ¼G«5Ÿ- s.«¹kç Q«- *¹ -³# #»«#I± 9- V ªR«9 V ' 5 V«9 v Æ 3 Å'* U¹ - «I±V ³9. ruchome ¹' *¹ Çkž G¹-µ'¼G 7ÁSÊ zast Ÿ Q SŸUÂA¹f R ¹- 3 -³3 ª0 s Ç «Ÿ## R -.«-5% V glice- Âq«9 % > -5 µ odpompowanie * G¹F odparowanego Q«9 S5ªT i Q 9 3Ÿ- #³G SU S 5 # ;³9 'µ#³u =«5 # rozpuszczalnika. Gliceryna ±² C f³ Â= * I¹t *«Cªi«9 x pozostae %¹S* ÍÇ na powierzchni tar - 9}3!ƒÒ C{ ~}\ 9}; 5} { %ˆ5 ƒa ; 5ƒÒ 5{ Š 5 C 5 { I zä = 5Ÿ35 s¼# Q - G % > 5n dÿ3 V - 3Ÿc¹'.5 - A C ³U vn ª0.5Ð ³* U¹'µ-¼G 'Á*9 #«- I À W ¼G c ti± Ÿ-Q S 9# - # Ÿ-Q \K 'Q½ çâq ±V #½# ¼G ªR 5 = Ÿ-V½- 3 - Z c t Ç µ3-9 3 Q - G % > Q # ±V 5 *¹ ³# Ÿ-Q *¹\³9Ÿ' W-³* S«# - ¼#.5x ' -¼# Ÿ- = -³U V Ÿ9«'çÂA¹'ª ' V 5n À. 5 - W TŸ Q G¹U - * #' 7 #«5Ÿ' W -3 Å«ÇÄ.7 '«I±x O # strumienia --³S xÿ# ±~ ^¼# w = Ÿ#5 W¼3º wyniku odpo S«# À W5 V«I±V U¹#3 V«¼I S* S ³U =-* 3¼# Q - 'Ÿ- 3³* ** S«5 Ò - s¼g«c «5 #«Æ. # # t«y \I± ³- 'µ#³u V«#ñn %Ç - s¼g«³3 Å =5 ³9Ÿ3 -³S½yµ ' yÿ\«y = # >«5 -.«Ÿ- Q #- ±V 5 -. *«±² -±² c¹ ¹S % h y Q S # V«- 3 Å]9.¼ËÂqI±Ÿ- Q S73# ^µ3-9ÿ3 -Á3 V- -. ' =«K G¹ 7«- S # >I±Ç V 5Ÿ# Ƽ# ¼G 5 S ¹' 7 ' ̱x ³I t½i± Ÿ Q S5 W 9 dz ³* U¹'µ-¼G Á*9. #«- I À. 5¼G # > ; - % t 5 n ¹ ±xás9. # >- º3³9¼G - ;³* ; - Ÿ# 5ª0Ÿ\ * ¹»«5 \Ç 7

8 ' -* #«-³ RŸ-V # t«7 - S«-.«- =½ çâq«t±v y \½c =«K \«9.5¼ËÂq«ªF #³9 ;µ*¹sê ³9 s s - W»«#«º0«5µ*¹ 7 ' Ƽ# \ -Ê S«5ªi«5 Q #«- W«¼# Q 5Ÿ# ż Ÿ# ' -* #«-³ # t«câ% = # R #- ogrze Q - 3Ÿ Q - #«- W«]9. U G¹2 Ÿ =½K ' - ÒÇ Q *# >«-.^¼G«5Ÿ- s.«5 ¹d 5Ÿ Q # >«' K \«I±V -#I±±V-³G Q' y ' Å # >«9 ³9Ÿ- Q \ K \ «-5 V - S 5 Ò C Ÿ- V½- 3 - ÒÇ niem «yÿ' Æ.«5 V ' 5 zwrotnym Q ## >«d³- Å ]Ÿ z odczytem Q *Ÿ- \³* #* S«I±x ' temperatury Ÿ Q S- e - Z strumienia Ÿ Q 5.5¼I v ¹\* - *¹Kº9Ÿ#cÂ= - _. -> 5 \«³#«ªR«C V 5. ; y Q S«cÂ=¼# ÒÇ ƒs}3ˆ- I ˆ ƒq K} ˆ2{ ƒ ƒa ƒ% 5 ĉš ' 9}- (Atmospheric Pressure Chemical Ionization, APCl) * # -³G Q * 3¼G«T «K 3. «- * # >f± Ÿ3 - Metoda 9.Á3 -.y ' Ū ta wykorzystue «9 vªr ³G Q ¹\* - *¹3ª reakce Ç *'³* on- _ Z - ªi9 V - ««y \«5 W - Å* ' #«- powszechnie Ÿ-.5 % > 3 x 3 ³* stosowane Ÿ-Q 5 -¼G # t«# w Ÿ'Q #- O ¹G«' - # >«5 - Z«GC/MS onizaci chemiczne, ¼G 5Q 5 3 # t lecz «-V ony zolu rozpuszczalnika. -«- #«n #39 ªR«3-V 5ªi«9 V - 5V«3 n º5 d³* U¹ µ'¼g -Á*3 5Ÿ-Q \5ŸUÂ%¹f R e ' Å _ Z 5¼G³U \I±Ä ' Å ª0 ªF s º5 RŸ-V # t«- - #«#«^µ9-3ÿ3 -Á9V' y ' Å - ¾ = - -Ÿ*¹' W«-* S«º W S«Ÿ# ªR -# -.««- # 3 x ¹\³* ¼# Åf± ³* U¹'µ-¼G Á*3»±V-³* Ÿ Q *¼G³* U «câq*«#«ªr câ Ç strumie G U¹dŸ- Q \5ª0.-³* S* \«I±V e³9. 3«-³U = Ÿ- - ZÏ ³U n v -ª0.5 - Ò 7«- 3 Drobne Ÿ- Q S- - kropelki Q S# >«5 3 ciev 7 = ¼Ì t«y VS #» º; I >«5 \ ¼G ªR 5 = '-³# 5 t«9 V«'U¹Ì± # s -µ - 5Ÿ3«5 V # À ̱x '* Ç.yŸGÂ% Ÿ' zekazane od kropelek aerozolu powodue odparowanie fazy ruchome i próbki w strumieniu gazu. Regulaca 8

9 =5ª0Ÿ# =«9 n -¹]¼G ªR 5¹] 'ªR - 3 Æ _ Z«' 5Ÿ3«5V # >«5 -.^ - W- S«5 W- 3 - Z - ^Ÿ Q SyŸGÂA¹f R ] #«9 -¹ Q«- U¹n #33 5ªRI±Ç t Q -U¹ «- -º; - 5Q \«5 *¹ 7 V5ªFŸ#Q«9 -¹ #«# À.y =«I±V U¹ V½# À - W- 5Ÿ3«5 V #»«# * # ³U =-* 3¼# > Q«- U¹ x 39\ 5ªRI±] À«y \«5 s º o C i - -3.y =«Ÿ3-9.Á9 ' W5 -.5ª «9 xªi -³U 5 ¹\* - *¹'ª - 5µ#³* \«5 n Q «5¼G ±n 9 V½' 5 W onów, Î 5. ; -«9 3 ±V 5 - gdzie 3 ̱V -*' - ; - 5 zachodzi onizaca ¹f >«C - 5Ÿ#«chemiczna Q * t«5 #«R =«9 S«Ï analizowane v #9\ 5ªR«Ç substanci..5¼i v Q \¹ -.K 'µ# 5 3 K v Q U¹'ªi«y ' W«±V #½# Rº Ÿ-. % t K v *¹\- -. ³# ¹S % >«Q #«# Ÿ' Q #- 5 Q \c t«*¹ #«5 n - s¼3º Ÿ\ 5 - W# t«- Ÿ9 ' «9 vªr -³G V5 ¹\* - *¹'ª 9.Á3 -.y ' Ū Ÿ#«- ̱V U¹3ª 3 V½- W ±V 5 #½# ' Å' câvµ*¹ #«9 ¹\--ªF.«-³U Ÿ- Q SŸ#«5 Z5 - A KÇ #»³G V«I±V # 9«³9¼# * =5¼ ¹UÂq«- # t«yð ¼G 5 Q 9 # ¹\- Æ 'µ Ÿ# # R # - =½- câ Ÿ = 5ª0. -. # >«5 ia β. * - Å \«-ñV«Ÿ-. %» 3 n #«*«'-# K 3 2 c \ 2 ¹\ «I± # 'Á*9 Z º! ' '¹S Ÿ\ 7 d9.á ª «9 vªr -³G Q ¹\* - *¹'ª * S 7³G Q 3 x s h -Á*Ê # - Q SÐC±V-³U tµ#«q - # ] # *«Íº ¼# ¼# Q½3 x¼#.i± Á9 =- -.I± 5 V ' K \ ³I» µ# 5 3I±Ç * *¹ ¹S % > 5 Q \ # Ÿ3-9 ZÁ ª «9 vªr -³G Q ¹\* - *¹'ª ³# #«-³U 5Ÿ -. ÀŸ Q # >«- - #«# Ÿ- V½- 9 ' W #»f± * S Á*3 ³9Ÿ\5¼I x = 5ªR3 n x Ÿ- Q #- 3 % >½5 ^ µ#«q - \ ªR«#Â%f±Á9 = 5 -.U¹Kº ' y ' ų3¼G #»«5 3 ¼#.5 Q # t«5 3 - «9«Æ. S«9 V 5 V«Ç % t½ 5 Ÿ3 # _ s -. µ#¹\ê ¹c³U =«y =* S«I±x -S 5 # *¹Kº «5µ*¹ -ªi K 3 s À.Ê RŸ- V # t«k S -. ±V«5¼ #«I± À. 5¼G³U \I± s. -Á*3 ±² #½# iº «±V * S Á9 -. #«¹' Å ªi«cÂA¹Kº2«µ*¹ S n Q U¹'ª_¹f >«Ê «#«Æ. #«9 =! Q S Ÿ- V½- 3 - W -ªi K 3 s À.«G±² '* C ¹3¼S 5 3«5 - Z2«5 3«5 s Å G¹ Ç «I±V* # -ÁS9.I± ³* = -³# #»«# eªi9 V - º - 3 W 5¼# ¼I =½5 QI± ªR - 3 9«³-Ÿ#cÂ= - ZÊ yµ\«v Ÿ- Q #-3 t³u V«# À 3»«v 7 '¼# Aº ±V-³G odpompowywanie ³*Ÿ#«Q«- Q V«³* W5.«5 3 wielostopniowe, - Ÿ# # À W- -. w którym ¹'Ÿ7 = 9 v poszczególne stopnie ¼G³U G =«câq9 Z 3µ-.5 =«5¼G«lowanymi dyszami w (skimmer). 9}# ƒ%ĉ{ n}3 9}; 5} { Aˆ ƒò Ž { 0 A 5 GŠ ' 9}- A UŠ 5 { I ESI) i rozpylanie onów (onospre, ISP).- «#«9 n Q G¹'ªR«5 - Ò «5 V - * Æ O ¹'ŸUÂ%¹f >«I±v -*I±C ¼G«yŸ' Æ.«5 Q¹ Metoda ta po»«-. #«Ÿ-. -9 Z«Q # - ¼# s Ƽ# ¼ >Ç ž s Æ \ Ÿ# Å cieczy 5.5¼I v¹\* - #º przez ¹S % > 5Q \ y \ 3«Ÿ# # _ Z5Q #3 - zastoso 5Ÿ #³* S* #«I±V -#I±>¼G«5Ÿ' Æ.«5V 9.-* U¹Kº Ÿ# # t 7 ̱x sªfÿ- -.³5.5¼I v¹\* - *¹KºÄ ¹' - A¼# T¼I =½5 =- - Ÿ# # >³G Q«f±x 9«#Â%«' 7 # t«9 ¼#Q Ÿ#5 s¼# 9.-U *¹KÇ 5.T żI x¹\* - 3 ±V-³G > À Å 'k - ZK 3µ3 - # - O ¹S % > Q #5 - Z«Á- -. #«-«I±V sª Âq«- 5-35¼ 5.5¼I x¹\* ' \¹KÇ «* 9#¹ kropelek, 9 vq U¹'ªR«# - É«-5V - S 5 A Kº V«5¼#. lecz ednocze ±V«5¼eÁ3Q- -.«À ŠƼG 'Á*Ê ¼#Q Ÿ9 Âq«- 5 #5¼3ºR ÀŸUÂA¹f >«G±V V - - #«f± V - 3Ÿ7 \³* ** \«5 s - s¼g«º0³* G¹-µ'¼G -Á#Ê Ÿ lek Q *ŸUÂÒ¹f R cieczy i =«- *¹ ich 9.5¼ËÂqI± 5 V«-» \«-³U = ³* #»«#2 \«yÿ' Å '9 WÍÇ 9

10 ž ž *¹i³* U¹'µ-¼G Á*3 *Ÿ Q SŸUÂA¹f R CŸ3 5 3«- FªC ª0 s º 3 =½7 #Â% ¹S % >«5Q \«³* vx 'ª0.Ð -µ*¹s 5 # U¹\- ¼# = Ÿ#5 W¼e 9 vq *¹3ª;«5 *¹ «5V - S 5 #±x'³u t -.9 n% t«câa¹kç # ¹S #³* # - W #«5Ÿ' W -3 Å«]ªR - # Ÿ\ yÿ'q«# _ ZÊR±V«5¼G -ÁSÊ2«-Q - # Æ d.7* À±V 5 3 -* S Á9 -. Ÿ# # > ' 7 # t«ê ¹G«' 7 # t«-.«e¼g Q 5 # # >ͺ7# C 5 # *¹3ª ³* Q Ÿ7 ' Æ C \«5¼ËÂq½-*«C ¹' s¼;«5 #«5 s Å G¹KÇ»µ#¹ À W - 9 vq *¹3ª;«-Ê Ÿ-Q \5ŸUÂA¹ ' 5Ÿ3 c À. 5 - ¹S % >«5Q \«y ' Å«v % >«câq - «'y = - # 5.5¼I v Q -³-Ÿ' VI± ª0 #³3 µ*¹\ê Ÿ3 câq -* \ 5 *¹ ¼G 5 s -ª0 #«ª0 ¼G«5Ÿ- s.«5 x *¹'ª0 s -µ lu, ¼G 5 s -ªF #«5ª0 Ñ #«- Ÿ#«3 n Q S y *¹'ª0 O s - s¼t³u n v -ª0.5 - Z«> ¹\-# K S -#' 7 ÍÇ Q - # 5 ªR - 3 9«] - x Q G¹'ªR«Ê2 Q- Ò - *¹-ªF ªR9 = - «5ª0 ÒÇ «f±~µ3«5 V - 3.I±»¼#.«-³U¹\* - *¹'ª Ÿ-.³*«#«T»¹S #I± º ¼I =½5 VI±C³U x -ªF ÅÐ -«- - T 5 # #I± sposobem Ÿ- = 7 ¼G -Á*3 * V - 3Ÿ\¹' Z«est 3 W5¼ËÂq R =«K \ C n #93 5ªi Ÿ# -³* =«-9 f! V 5µ- *¹S3;¼# Q 5Ÿ# ż3Ç #Â% '* * -. ž Ÿ Q S- Q - 'Ÿ\¹'.«-.2±V #½# #«5. # >5 Q³ ±x 5 Z5¼I x = -³9Ÿ =I± ºÀ ¼I Q½ VI± - (ionspray, ¹* q >«5 Q #«-.«ISP) 3«cÂq«- # >«5 *¹\- est udosko- Ÿ#5.5¼t9.-U I¹h³U = -³S *»«#;³* R S«5 Q½* À # > ¹S³* 5¼#.C #«Ÿ-. -3 Å ºÃ±V«5¼À * = 9 3ŸU¹3.«W kr ³U v x 'ª0. -.5ª -«- - Ç G¹\³9¼# ̱V ³9. C =y ³9Ÿ# '³#½5µ ªR - 3 Æ» ÁSÊR RŸ- V #»«- S«-.«- ' Q½ câq«±v 5 3½c R. 5¼G³U *¹\3 Æ. -ÁS9 F9 Z-* U¹Kº «Ÿ\ c h³u =«I±x -U¹ «- Q - \ 5 ±x-³g v %»«5.³* *¹F ±² - ±v«5¼g -Á*ʱV ³U ͪ0 -.I± S«5 W- 3 3«C V - - #«f±~ fazy ruchome. 9 V - «Ÿ3 5.- «e #«0 ÀŸ Q # >«- - \5 - A V - G %» v 0 S«c À WV«I±V -*- Ÿ-V½5µ-¼G - - \«I±V y ±² '#- ³9 Z kÿ3 -»¹\³* 5¼# sª #«Ÿ ªQ - -Ÿ*¹'.«-* #«Çt«- V - 3Ÿ*¹- Z«I±V -*¹ Ÿ-Q S5¼G³* G V«cÂqS«T9.-* ] ªR câq 3«cÂq«- # >«*¹#3Ö5 Z5¼I x¹\* 3 - Z ¼#Q 5Ÿ\5 W5¼O \«* >9 Ÿ-Q G¹É 5 # U¹\-^³* U¹'µ-¼G ÁS9.«--ÖŸ-Q \yÿgâa¹f R Ç S 5 *¹] ¹# f >«5.«I±v k³3 Å #«-³* = 5Ÿ -.O odparowanych ªi5 * =«-ñV«kropelek w Ÿ# - # 5 procesie v c¹\9 niskoenergetycznym, ±v 5 #½# ªi 5 W¼# -.«5 n *¹#3Ç w którym *- \5 s T nie zachodzi Q - G % > Q # frag Ÿ# #»³G V«I±V k±v 5 #¹ À Å W 5¼# = 9 x ' W #«câ«' - # >«5 3º0µ# V½# _ - Z- ' Å# >«- ±² *¹ Ÿ- \³* #* S«I±x 3 V½- câq Ÿ# obecne w widmie masowym. Po 0

11 ž ª Ç ž 9.Á3 -.y ' Ū «9 vªr ³U =¹\* - *¹3ª º>Ÿ7Q S O RŸ- = c h«dzeniem ich =5ªF do analizatora µ- ' Å #«-.«konieczne 9.Á3 -.y ' ūͺ*«5 #«5. - ÅG 3 #- - ; - ; 5Ÿ-.³S«5 #- - ; 5.«est zastosowanie wielostopniowego sys «câò¹dÿ- Q S-³_±V 5 ' Å #«'ñn 7 S«--\ 7-3 # Qª0Ÿ3 ³* #» ' W ³* ¼G ª0Ÿ- s s¼g * >«5 3 S«7 \¹'ªF raturze = K 'Ÿ#«-«5ªF pokoowe, zatem = xª0.g - *¹'ª0 ÒÇ widma ma #Â% '* * -.OŸ Q SK V - 9Ÿ#¹' Å«- W2±v 5 3½# ª; - SOŸ- V«-* # >«'Ê Ÿ- Q #5ŸGÂA¹f >5ª V«- G¹ x \93 5ªRf±5 5¼G câq ª0 s º*-# -3 W«- R 3«I± _. 5¼G³G # ;* - GÂ% ÁSÊR c G¹\³9¼# ̱V;³- W C W«Ÿ- Q SŸUÂA¹f >½# ª0 -.I±v³* U¹\- º µ Q S 7 ªF s Ç Q G¹2 i Å ¼G³* U¹\9 Ÿ Q SŸUÂA¹f >«'- º ±V-³* 5 ³* =«5 - W 9. 5.Ï ¹* q >«5 u Q #«'Ê0«5 50 µ V 9 \ 5 9«#Â%«' 7 # t«\¹\-2¼# = 5Ÿ#5 Z5¼3º Å'* #«- ª0.«3 W-* G¹ -.- «¼G #³*«- ±n «- = K \ 5 ³U «I±V ³ n % t«câa¹kç #-³* 3¼G - Ÿ3 5¼G 5 - ̱v ³9 Z Ÿ Q SK 'ª0.-³* S* #5 ' W # -.5ªF. 5 3I± ŸUÂÒ¹S x¼# 5¼# =«5 - ̱v -*I± ªF Å ' K *¹ = K 'Ÿ*¹-.«-* \5ª «9 A h 5 V5ª ti±vá#9. # ¹'ª ³9Ÿ\5¼I x = 5ªR3 n x Ç ÂA¹S n¼g«5¼# Q«- ̱x '*«µ\ 7 - ' ÅT v -¼GñV 5 # # >«'Ê Ÿ- Q *¹É À. 5¼G³* U¹\- Ÿ- Q SŸUÂA¹f >«3 ±x«¼g - 3 Å A - s¼ «- V K S 5 Ò C V5 ³3Ÿ3 -³*½µ Ÿ' Q #-3 > - 3.«c«-Ê #« Ÿ# câ -* # -. ªR - S kondensaci Ÿ- =«-# #»«Ê Ÿ- kropelek Q *¹ Ÿ7 Q SŸUÂÒ¹I h«73 cieczy. Tak Ÿ9 9«' udosko ª0 s º µ#- ¼G 5 -.-* ' # -Á#3 t* #-Á3 - WI±V³* \- - C³U = ³* # >«5 ' Å«C s - s¼g«;³u v x 'ª0.5 -.«;9.-G ¹9Ç

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Ł Ü Ľ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ż Ł Ś Ń Ć Ł Ł Ł Ń Ł ý Ł Ł Ł ý Ł Ł Ó Ł ý ý Đ Ł Ł ý Ł Ć ý Đ Ł Ł Ł Ó Ż Ż í Ü Ĺ Ĺ ť í Ü

Ł Ü Ľ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ż Ł Ś Ń Ć Ł Ł Ł Ń Ł ý Ł Ł Ł ý Ł Ł Ó Ł ý ý Đ Ł Ł ý Ł Ć ý Đ Ł Ł Ł Ó Ż Ż í Ü Ĺ Ĺ ť í Ü Ĺ Đ Ó Ü Ł Ł Ł Ü Ľ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ż Ł Ś Ń Ć Ł Ł Ł Ń Ł ý Ł Ł Ł ý Ł Ł Ó Ł ý ý Đ Ł Ł ý Ł Ć ý Đ Ł Ł Ł Ó Ż Ż í Ü Ĺ Ĺ ť í Ü Ł Ł Ä Ć ź Ż Ż í ő ć ć ć Ť ő Đ Ü ü Ú ý Ĺ ć ď Ł Ż Ż ŕ ć ý Ż Ż Ĺ ý ť Ż ä Ĺ ź Ż ý Ż őő Ł

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals FR 2 C Vy G P P Vy C C P fi Sk R A W C C 1 Zjź z zę żzy yzy. Z y łóż zy ó łjąy zę (1 8). 1 k 2 4 y j y y z q y k q 5 6 7 8 4 Uzłj z (1 7) yz z ćzń 1, 2 j. y j. FR 1 T 2 T k M S. A k k. 4 I y k. 5 Ty k.

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Ę ľü ď Ż Ż ć Ż ď ż ď ď Ą Ż ć Ą Ą í Ą ý Ź Ź ŕ Ą Ą Ą Ą Ż ż Ż Ą ď ż ľ Ż Ż

Ę ľü ď Ż Ż ć Ż ď ż ď ď Ą Ż ć Ą Ą í Ą ý Ź Ź ŕ Ą Ą Ą Ą Ż ż Ż Ą ď ż ľ Ż Ż Ę ľ ľ Ł ż Ą í Ą Ą í í Í Ź ż ż Ę ľü ď Ż Ż ć Ż ď ż ď ď Ą Ż ć Ą Ą í Ą ý Ź Ź ŕ Ą Ą Ą Ą Ż ż Ż Ą ď ż ľ Ż Ż ď Ź Ę ż ż Ę Ą Í Ł Ł Ę í ż ď Ą ď Ź ý Ż Ż Ż Ź ż ż Ć ď ÁĄ ď ď Ą ď ď Ą ď Ż ď Ą ŕ Ł Ł Ę í í ż ż ý ý ć á Ż

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z N i e z a w o d n om e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c h s y s t e m ó w s i e c i o w y c h W y k ł a d 5. P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Wprowadzenie do krystalochemii

Wykład 9 Wprowadzenie do krystalochemii Wykład 9 Wprowadzenie do krystalochemii 1. Krystalografia a krystalochemia. 2. Prawa krystalochemii 3. Sieć krystaliczna i pozycje atomów 4. Bliskie i dalekie uporządkowanie. 5. Kryształ a cząsteczka.

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

Inne koncepcje wiązań chemicznych. 1. Jak przewidywac strukturę cząsteczki? 2. Co to jest wiązanie? 3. Jakie są rodzaje wiązań?

Inne koncepcje wiązań chemicznych. 1. Jak przewidywac strukturę cząsteczki? 2. Co to jest wiązanie? 3. Jakie są rodzaje wiązań? Inne koncepcje wiązań chemicznych 1. Jak przewidywac strukturę cząsteczki? 2. Co to jest wiązanie? 3. Jakie są rodzaje wiązań? Model VSEPR wiązanie pary elektronowe dzielone między atomy tworzące wiązanie.

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

ť ś ś ś ś ą Ł ń ý ś ń ť ą Ż ą ą ą ą ś ą ś đ ą ś ź ś Ś ń ś ś ś ć ą ą Ż ą ą Ś Ż Í ź

ť ś ś ś ś ą Ł ń ý ś ń ť ą Ż ą ą ą ą ś ą ś đ ą ś ź ś Ś ń ś ś ś ć ą ą Ż ą ą Ś Ż Í ź ć Ĺ Ĺ ś ń Ą ą ą Ż ś ń đ ś ą Ż Ż ő ą ą ą ą ś ą ś ś ą ő ő ń ś ť ś ś ś ś ą Ł ń ý ś ń ť ą Ż ą ą ą ą ś ą ś đ ą ś ź ś Ś ń ś ś ś ć ą ą Ż ą ą Ś Ż Í ź ś Ż ą ő ś ą ą ď ą Ť ą Ż ś ś đ ś Ś ś ś ą ą ś Ż ść ą í ť ť ń

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

OCENA KURSU JĘZYKA MIGOWEGO

OCENA KURSU JĘZYKA MIGOWEGO a KAPITAŁ LUDZKI T A L m e d EUROPEJSKI NARODOW A STRATEGIA SPÓJNOŚCI OŚRODEK KSZTAŁCENIA FUNDUSZ SPOŁECZNY organizowanego w ramach projektu POKL 8.1.1/2011 "Europa bez b a rie r-ku rs języka migowego

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Projekt i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła Marki" (bez węzła) do węzła Radzymin Płd"

Projekt i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd wąy: Wyw: G Dy Dóg Kwyh Au Oł w Ww u Mń Ww ASTADIM A SpA, ębw Buwy Dóg Mów Mń Mw Sp Spół yw J pw: Su: Buwy Tyuł pw: Iwy: : buw g pw S węł M" b węł węł Ry ł" II - węł Kbył" b węł - węł Ry ł" Rp ływu św

Bardziej szczegółowo

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól.

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól. T ę Ł ó 499 ż Y ę ą T T ą ść ż B ę ó ąż ę ąż żą ó ę ż ę ś Ś SZ ź ź S żó ż śó ś ść E ó E ń ó ó ó E ó ś ż ó Ł Gó ę ó SZ ś ż ę ę T 6 5 ó ż 6 5 : 685 75 ą ę 8 Ó ńó ę: : U 5 ó ż ó 5 Śą Gó 4 ść ę U żę ż ć Z

Bardziej szczegółowo

T A L m e d NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI O ŚRODEK KSZTAŁCEN IA FUNDUSZ SPOŁECZNY OCENA KURSU JĘZYKA MIGOWEGO r r.

T A L m e d NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI O ŚRODEK KSZTAŁCEN IA FUNDUSZ SPOŁECZNY OCENA KURSU JĘZYKA MIGOWEGO r r. a LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI O ŚRODEK KSZTAŁCEN IA FUNDUSZ SPOŁECZNY - 2..p c ( M c d? /k $.. & /. r.s / i?..... fó jy.ł Q...#?/.

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

ÜŮ ÚÍ ń Ż ń ń ń Ż Ĺ ý ý ń ń ľ ý ń ń ń Ż ń Ż Ż Ą

ÜŮ ÚÍ ń Ż ń ń ń Ż Ĺ ý ý ń ń ľ ý ń ń ń Ż ń Ż Ż Ą ń ňń Ż ý ń ľ ń Ć ÜŮ ÚÍ ń Ż ń ń ń Ż Ĺ ý ý ń ń ľ ý ń ń ń Ż ń Ż Ż Ą ý ď ý ý ń ć ý Á Ć ď ć ď á áń ń ř ć á ć ć Ż ć ŻŻ Ł Ą ń ń ľ Ú Ł Ł ć ő ď ŻŻ ń Ż Ź ć ý ć ć í Ż Ż ń á ä Ż őź ń ő Đ ď ń ć ń ý ä Ż ź ä é ń ŕ ń

Bardziej szczegółowo

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó ć Ł Ś Ó ó ś ą ś Ł ń Ą Ę ń śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó Ę ń Źą ń ó Ą ś ś ń Ń ó ń ń ń ń ę ś Ę ń ń ś ą ą ą ę śó ń Ó Ś ę Ź ę ść ń ó ę Ę ń ó ą ó ą ą ą ę ą ó ń ń ę ć ń ó ó ń ą ń ę ó ś ą ś Ł ą ń ą ń Źą ń ę ś ń Ź ó ę ń

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

ľ ľ ż ľ ż ľ ż ť ŕ ľ ľ ľ ľ ľ ý ľ ľ ľ ľ ľ ń ľ ý

ľ ľ ż ľ ż ľ ż ť ŕ ľ ľ ľ ľ ľ ý ľ ľ ľ ľ ľ ń ľ ý Ł ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ń ľ ń ľ ľ ľ ľ ć ć ľ ż ľ ľ ľ ż ľ ľ ľ ń Ł ľí ć ő ż ľ ż Ł đ ľ ľ ż ľ ż ľ ż ť ŕ ľ ľ ľ ľ ľ ý ľ ľ ľ ľ ľ ń ľ ý Ł Í Ź ń ń á ľ Ä Ž ń ń Ą ń ż Ą Ż ď ż Ż ď ń ć ż Ż Ż Ę Ę Ń Í Ł Ż ć ń Ź Ł ń Ó á

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP)

Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP) Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP) Inductively Coupled Plasma Ionization Opracowane z wykorzystaniem materiałów dr Katarzyny Pawlak z Wydziału Chemicznego PW Schemat spektrometru ICP MS Rozpylacz

Bardziej szczegółowo

Ś Ż ć Ą Ż Ż ć Ś Ż Ą Ż Ą ľ Ś ć Ś Ś ć Ś ć ě Ż Ż Ż Ż Ż Ź Ż Ż Í

Ś Ż ć Ą Ż Ż ć Ś Ż Ą Ż Ą ľ Ś ć Ś Ś ć Ś ć ě Ż Ż Ż Ż Ż Ź Ż Ż Í Ó Í ľ ä Í ľ Ä ľ Ü Ś Đ Ą Ś Ż Ś Ż Ś Ż ć Ą Ż Ż ć Ś Ż Ą Ż Ą ľ Ś ć Ś Ś ć Ś ć ě Ż Ż Ż Ż Ż Ź Ż Ż Í Ż ľ Ó Ż Ż Ż ć Ż ć Ó ć Ą ć ć ć ü Í Á í í Ś Ż Ą Ś Ż í í í í í í í í í í ć Ż Í í ć Ż Ż Ż Ź Ą Ż Ż ć Ż őż Í ć Ż ć

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z 016-057_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 28 W e n ty la to r y d o k a n a ó w o p rze k ro ju k o o w y m RVK 100-125 O b u d o w a z tw o rz y w a s z tu c z n e g o R e g u lo w a n a p r d k o Ê ç

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Poniżej 14 r.ż. 1 (0,5%) 1 (0,9%) r.ż. 11 (6,0%) 21 (18,9%) r.ż. 59 (32,2%) 44 (39,6%) r.ż. 38 (20,8%) 15 (13,5%) Powyżej 25 r.ż.

Poniżej 14 r.ż. 1 (0,5%) 1 (0,9%) r.ż. 11 (6,0%) 21 (18,9%) r.ż. 59 (32,2%) 44 (39,6%) r.ż. 38 (20,8%) 15 (13,5%) Powyżej 25 r.ż. ! " # $ % &! ' $ ( ) * # +, $ - *. /, 0 # 1!. 0, * 2 0 '! 3! 1 ) 4 $ % 5. ) (! +, ) 0 6 ). 7 1 $ 8, 9 : ; < = >? < ; @ = A B C D E F G @ H < I J K L D M N = A D M O E L D H B P ; A Q H < O R S G @ ; P

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

Szafki dolne System 71,5 cm

Szafki dolne System 71,5 cm Szafki dolne System 71,5 cm Artykuły z tego symbolu w głębi ciała 46 cm są dostępne. Szuflada z obudową Wysokość korpusu 13 cm Głębokość korpusu 35/46/56/66 cm U.. 13 35 S 30/40/ U.. 13 35 S U.. 13 S 30/40/

Bardziej szczegółowo