ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niechlów za rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz z późn. zm.) w zwiazku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241) zarządzam co następuje: 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2009 rok wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, Radzie Gminy Niechlów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Niechlów mgr inż. Jan Głuszko Załącznik 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIECHLÓW ZA 2009 ROK DZIAŁ I. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY Strona 1 / 58 Przyjęty uchwałą nr XXVII/110/2008 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 grudnia 2008 roku budżet gminy Niechlów na 2009 rok zakładał:

2 mgr inż. Jan Głuszko Załącznik 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIECHLÓW ZA 2009 ROK DZIAŁ I. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY Przyjęty uchwałą nr XXVII/110/2008 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 grudnia 2008 roku budżet gminy Niechlów na 2009 rok zakładał: - dochody w wysokości zł - wydatki w wysokości zł - deficyt w wysokości zł W 2009 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień roku plan budżetu gminy ukształtował się: - dochody w wysokości ,75 zł - wydatki w wysokości ,75 zł - deficyt w wysokości zł W omawianym okresie zmniejszenie dochodów ogółem wynosi ,25 zł oraz zmniejszenie wydatków ogółem wynosi ,25 zł. Zmniejszenia planu dochodów obejmują ogółem kwotę ,25 zł z tego: 1) dochody majątkowe zł a) zmniejszenia dochodów zł - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności zł - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zł - dotacje rozwojowe zł 2) dochody bieżące ,75 zł a) zwiększenia dochodów ,75 zł Strona 2 / 58

3 - dotacje rozwojowe zł 2) dochody bieżące ,75 zł a) zwiększenia dochodów ,75 zł - dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku ,75 zł - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zł - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zł - dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa zł - uzupełnienie subwencji ogólnej uzupełnienie dochodów gmin zł - dotacja celowa na zadania zlecone gminie (dostęp do Internetu) zł - dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej zł - dotacje celowe na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów zł - dotacje z funduszy celowych (PFRON) zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami zł - wpływy z różnych dochodów zł b) zmniejszenia dochodów zł - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł - udziały gmin w podatkach podatek dochodowy od osób fizycznych - 35 zł - dotacje celowe na zadania własne z zakresu oświaty i wychowania zł - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej zł Zmniejszenia planu wydatków obejmują ogółem kwotę ,25 zł z tego: 1) wydatki bieżące ,25 zł a) zmniejszenia wydatków ,25 zł 2) wydatki majątkowe zł a) zmniejszenia wydatków zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Strona 3 / 58

4 2) wydatki majątkowe zł a) zmniejszenia wydatków zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł b) zwiększenia wydatków zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych zł Źródłami finansowania deficyty budżetu w 2009 r. były przychody z tytułu: - kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od r. do r. w kwocie zł w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów. Spłata rat kredytu następować będzie w kwartalnych ratach począwszy od r. -ID:nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie zł EVVIM-QDPQT-UGLNQ-JNZCQ-BBDSI. Podpisany. Strona 4 / 58 Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów ogółem na dzień r. wynosi zł.

5 Spłata rat kredytu następować będzie w kwartalnych ratach począwszy od r. - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie zł Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów ogółem na dzień r. wynosi zł. DZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE Dochody budżetu gminy w 2009 roku zrealizowano w wysokości zł, na planowaną kwotę zł, co stanowi 98,54% wykonania planu. Strona 5 / 58

6 Dochody według źródeł kształtują się następująco: Strona 6 / 58

7 Dochody według źródeł kształtują się następująco: Dochody własne Gminy Niechlów wyniosły zł, co stanowi 27,4% dochodów ogółem i 95,2 % wykonania planu. Dotacje celowe na zadania bieżące dla gminy stanowią 24,6% ogółu dochodów, subwencja ogólna 42,7% ogółu dochodów. Rozdział 1 Dochody własne Strona 7 / 58

8 ogółem i 95,2 % wykonania planu. Dotacje celowe na zadania bieżące dla gminy stanowią 24,6% ogółu dochodów, subwencja ogólna 42,7% ogółu dochodów. Rozdział 1 Dochody własne I. Dochody bieżące A. Dochody podatkowe Dochody podatkowe w 2009 r. uzyskano w wysokości zł, co stanowi 93,6% wykonania planu i 24,9% dochodów ogółem. 1) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą zł, stanowi to 8,1% dochodów ogółem i 88,3% wykonania planu rocznego. Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy zł 2) Dochody własne z podatków i opłat lokalnych Dochody własne z podatków i opłat lokalnych wynoszą zł, stanowi to 16,8% dochodów ogółem i 96,4% wykonania planu rocznego, z tego: a) dochody realizowane przez urzędy skarbowe, tj.: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zł - podatek od czynności cywilnoprawnych zł wynoszą zł, stanowi to 120,3% zaplanowanych wpływów. Strona 8 / 58

9 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zł - podatek od czynności cywilnoprawnych zł wynoszą zł, stanowi to 120,3% zaplanowanych wpływów. b) dochody z podatków i opłat realizowane przez organ gminy, tj.: - podatek od nieruchomości zł - podatek rolny zł - podatek leśny zł - podatek od środków transportowych zł - wpływy z opłaty skarbowej zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł wynoszą , stanowi to 95,9% zaplanowanych rocznych wpływów. Wśród dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych, najbardziej znaczącymi w 2009 roku są: - podatek od nieruchomości stanowi 9,2% dochodów ogółem, - podatek rolny stanowi 5,1% dochodów ogółem 3) Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych Roczny wymiar zobowiązań podatkowych na 2009 r., po uwzględnieniu odpisów, wynosi zł, z czego: - wymiar roczny zobowiązań podatkowych stanowi kwotę zł, - zaległości podatkowe z lat ubiegłych stanowią kwotę zł (w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach zł). Wpływy na zaległości w 2009 r. wynoszą zł. Największe zaległości na dzień r. występują w podatku rolnym i podatku od nieruchomości - od osób fizycznych. Strona 9 / 58

10 od nieruchomości - od osób fizycznych. Na zaległości podatkowe wysłano 366 upomnień i wystawiono 182 tytuły egzekucyjne na kwotę zł, z czego wpłynęło zł. Należności z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na dzień r. wynoszą zł. B. Pozostałe dochody bieżące Pozostałe dochody własne wynoszą zł, stanowi to 2,1% dochodów ogółem, z tego: a) dochody z najmu i dzierżawy zł, w tym: - najem lokali użytkowych zł - czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania nieruchomości zł - najem świetlic wiejskich zł - wypożyczenie podłogi estradowej zł b) sprzedaż przyłącza energetycznego do obiektu niemieszkalnego (Masełkowice dz. nr 50/2 ) zł c) zwrot kosztów za rozgraniczenia nieruchomości zł Strona 10 / 58 d) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez ZGKMiW w Niechlowie

11 b) sprzedaż przyłącza energetycznego do obiektu niemieszkalnego (Masełkowice dz. nr 50/2 ) zł c) zwrot kosztów za rozgraniczenia nieruchomości zł d) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez ZGKMiW w Niechlowie (rozliczenie za 2008 r.) zł e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł f) wpływy z innych lokalnych opłat zł g) dochody z dzierżawy czynsz kół łowieckich zł h) kary pieniężne zł i) wpływy na zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach zł j) wpływy z opłat za licencje i koncesje zł k) wpływy z różnych opłat zwrot kosztów egzekucji podatków, koszty postępowania sądowego zł l) wpływy z usług (opiekuńczych) zł m) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł n) pozostałe odsetki zł, z tego m.in.: - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat, od sprzedaży ratalnej o) otrzymane darowizny zł p) wpływy z różnych dochodów zł, z tego: - wpływy za wodę, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, wywóz nieczystości q) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł, z tego: - 5% z opłaty za dowód osobisty zł - zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny od dłużnika zł r) podatek od spadków i darowizn zł s) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zł C. Dochody majątkowe Dochody majątkowe uzyskane w 2009 r. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości wynoszą zł, z tego: - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy z rozłożeniem spłaty na Strona 11 / 58 raty (wpływy z rat ) zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej bez prawa zabudowy w trybie przetargu

12 własności oraz prawa użytkowania nieruchomości wynoszą zł, z tego: - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy z rozłożeniem spłaty na raty (wpływy z rat ) zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej bez prawa zabudowy w trybie przetargu położonej w obrębie wsi Niechlów zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej z prawem zabudowy w trybie przetargu położonej w obrębie wsi Łękanów zł - sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem udziału we własności gruntu w Lipowcu (trzy lokale) oraz w Sicinach (jeden lokal) zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (rolnej) w trybie przetargu w obrębie wsi Lipowiec zł Rozdział 2 Subwencja ogólna Subwencja ogólna wynosi zł, co stanowi 42,7% dochodów ogółem i 100% planu rocznego, z tego: a) część oświatowa zł b) część wyrównawcza zł z tego: - kwota podstawowa zł - kwota uzupełniająca zł c) część równoważąca zł d) uzupełnienie subwencji ogólnej zł Rozdział 3 Dotacje celowe Otrzymane dotacje celowe w 2009 r. wynoszą ogółem zł, stanowi to 27,3% dochodów ogółem i 99,6% planu rocznego. Strona 12 / 58

13 dochodów ogółem i 99,6% planu rocznego. Dotacje celowe na zadania bieżące: 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zł, z tego: a) z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku zł - administracja rządowa 1,75 etatu zł - obrona cywilna zł - dostęp do Internetu zł - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł - zasiłki stałe zł b) z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy: - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zł - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zł 2) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin zł, z tego: a) z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zł - zasiłki okresowe i stałe zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł Strona 13 / 58

14 nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zł - zasiłki okresowe i stałe zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zł (w tym dofinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w GOPS w Niechlowie zł) - realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) zł 3) dotacje z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zł, z tego: - dotacja ze środków PFRON z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych w ramach obszaru A programu Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko wiejskie Dotacje celowe na zadania inwestycyjne: Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne uzyskana w 2009 r. wynosi zł - z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko Orlik 2012). Rozdział 4 Środki uzyskane z innych źródeł W 2009 r. środki uzyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji wynoszą zł - pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko Orlik 2012). DZIAŁ III. WYDATKI BUDŻETOWE Na ogólny plan wydatków budżetowych zł, w 2009 r. zrealizowano wydatki w wysokości zł, co stanowi 98,7% planu rocznego. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie zł (98,5% planu), a wydatki majątkowe zł (realizacja planu w 99,2%). Strona 14 / 58

15 państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko Orlik 2012). Rozdział 4 Środki uzyskane z innych źródeł W 2009 r. środki uzyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji wynoszą zł - pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko Orlik 2012). DZIAŁ III. WYDATKI BUDŻETOWE Na ogólny plan wydatków budżetowych zł, w 2009 r. zrealizowano wydatki w wysokości zł, co stanowi 98,7% planu rocznego. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie zł (98,5% planu), a wydatki majątkowe zł (realizacja planu w 99,2%). Strona 15 / 58

16 Strona 16 / 58

17 Rozdział 1 Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości zł, stanowią 19,6% wydatków ogółem i 99,3% wykonania planu rocznego, z tego: - wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne zł - pozostałe wydatki majątkowe zł Pozostałe wydatki majątkowe Strona 17 / 58 W 2009 r. udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: dla SPZOZ w Górze dofinansowanie zakupu defibrylatora dla szpitala zł.

18 Pozostałe wydatki majątkowe W 2009 r. udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: dla SPZOZ w Górze dofinansowanie zakupu defibrylatora dla szpitala zł. Rozdział 2 Wydatki bieżące Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości zł, co stanowi 80,4 % wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w 98,5% w stosunku do planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonanie w 2009 r. to zł, z tego: - wynagrodzenia osobowe zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł - wynagrodzenia bezosobowe zł - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zł - składki na ubezpieczenie społeczne zł - składki na Fundusz Pracy zł Udzielone dotacje na wydatki bieżące W 2009 r. zostały przekazane dotacje w wysokości zł, z tego: 1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury zł, z tego: - Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie zł - Gminna Biblioteka w Niechlowie zł 2) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł, z tego: - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Sokół Niechlów zł - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Victoria Siciny zł - Uczniowski Klub Sportowy Naratów zł 3) dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł, z tego: - Powiat Górowski współfinansowanie doradztwa metodycznego organizowanego przez PCDNiPP w Górze zł 4) dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego zł, z tego: a) Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie Strona 18 / 58

19 PCDNiPP w Górze zł 4) dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego zł, z tego: a) Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie - z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie zł - z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych zł Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2009 r. w wysokości zł. Rozdział 3 Realizacja wydatków budżetowych Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco: 1) Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatkowano kwotę zł (99,8% planu rocznego), z tego: a) Rozdział Izby Rolnicze Przekazano zł na Izbę Rolniczą we Wrocławiu (2% wykonanych wpływów z podatku rolnego) b) Rozdział Pozostała działalność Środki w kwocie zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, z tego na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku zł (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup kserokopiarki, telefaksu, materiałów biurowych, papieru, tonerów i akcesoriów komp., prowizje bankowe, usługi pocztowe, wykonanie tablicy ogłoszeń) 2) Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatkowano kwotę zł (99,3% planu rocznego), z tego: a) Rozdział Drogi publiczne gminne Na wydatki zrealizowane w 2009 r. składają się: - wydatki bieżące zł - wydatki inwestycyjne zł W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, za kwotę zł wykonano naprawę 9,75 km dróg gminnych polegającą na równaniu równiarką i wałowaniu w następujących miejscowościach: - droga Karów w kierunku Odry - 1,35 km - droga Wągroda przez Wieś - 0,75 km - droga Głobice w kierunku Lipowca - 1,10 km Strona 19 / 58

20 w następujących miejscowościach: - droga Karów w kierunku Odry - 1,35 km - droga Wągroda przez Wieś - 0,75 km - droga Głobice w kierunku Lipowca - 1,10 km - droga Bełcz Wielki w kierunku cmentarza - 1,25 km - droga Miechów - 1,60 km - droga Żuchlów przez Wieś - 1,00 km - droga Żuchlów do cmentarza - 0,60 km - droga Naratów przy blokach - 0,20 km - droga Siciny w kierunku cmentarza - 0,40 km - droga Tarpno Bogucin - 1,50 km Wykonano remonty przepustów na drogach gminnych za kwotę zł w miejscowościach: Łękanów, Siciny- Czerlejewo, Bogucin Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej w Bogucinie za kwotę zł. Wykonano remonty przystanków w Bełczu Wielkim, Żuchlowie i Wronińcu za kwotę zł Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie zł obejmują: - zakup żużla wraz z usługą ładowarką i transportem (Łękanów, Niechlów ul. Leśna i ul. Sportowa, zatoki przystankowe), zakup materiałów na remont przystanku w Bełczu Wielkim i Wronińcu, zakup znaków drogowych na drogi gminne, zakup paliwa na koszenie poboczy, cementu, żwiru Na budowę dróg i chodników wydatkowano zł, z tego: - na zadanie inwestycyjne: Wronów - Siciny droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej wydatkowano ogółem zł wykonano przebudowę drogi dł. 1,112 km (I etap). Wykonawcą prac była firma Poszukiwania Naftowe DIAMENT Sp. z.o.o. Zielona Góra - wartość robót zł, - na zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w Żuchlowie 220 m2 wydatkowano zł (ułożenie kostki rawbruk oraz kamienia na geowłókninę), - na zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w Niechlowie ul. Szkolna 180 m2 wydatkowano zł (zakup krawężników, obrzeży, kostki, wykonanie przez pracowników robót publicznych), - na zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w Niechlowie ul. Krótka 450 m2 wydatkowano zł (wykonanie budowy chodnika od strony Ośrodka Zdrowia i budynku 24-rodzinnego zł, najem zagęszczarki, zakup krawężników, kostki Strona 20 / 58 do dalszego etapu budowy chodnika zł wykonanego przez pracowników robót publicznych),

21 - na zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w Niechlowie ul. Krótka 450 m2 wydatkowano zł (wykonanie budowy chodnika od strony Ośrodka Zdrowia i budynku 24-rodzinnego zł, najem zagęszczarki, zakup krawężników, kostki do dalszego etapu budowy chodnika zł wykonanego przez pracowników robót publicznych), - na zadanie inwestycyjne: Żuchlów - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wydatkowano zł - wykonano dokumentację projektowo kosztorysową z podkładami geodezyjnymi - na zadanie inwestycyjne: Wągroda - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wydatkowano zł - wykonano dokumentację projektowo kosztorysową z podkładami geodezyjnymi. Ponadto zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe typu ELWAG w Lipowcu i Bogucinie za kwotę zł 3) Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatkowano kwotę zł (96,3% planu), z tego: a) Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej W 2009 r. udzielono dotacji w kwocie zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych - liczonej wg stawki jednostkowej 12,3269 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych b) Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki w kwocie zł obejmują: - wykonanie operatów szacunkowych zł: operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Lipowiec i Szaszorowice zł operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Łękanów - 610zł operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Lipowiec 3.050zł operaty szacunkowe dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Naratów, niezbędne do przeprowadzenia czynności przewłaszczeniowych zł operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Lipowiec 1.830zł - wykonanie inwentaryzacji nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnoużytkowym położonej w obrębie wsi Bartodzieje zł - przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych nieruchomości z zasobu gminnego Strona 21 / 58 w obrębach Siciny i Naratów zł - rozgraniczenie nieruchomości (drogi) położonej w obrębie wsi Siciny zł

22 użytkowym położonej w obrębie wsi Bartodzieje zł - przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych nieruchomości z zasobu gminnego w obrębach Siciny i Naratów zł - rozgraniczenie nieruchomości (drogi) położonej w obrębie wsi Siciny zł - wykonanie opinii dla gruntu położonego w obrębie Naratów zł - zwrot kosztów poniesionych z tytułu uprawy gruntu (Naratów) zł - wykonanie wyrysów z map dla nieruchomości, wypisów z rejestru gruntów zł - ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zł - wykonanie badań fizyko-chemicznych wody ( Naratów ) zł - wykonanie opinii przez rzeczoznawcę w miejscowości Naratów zł - sprostowanie umowy notarialnej zł - opłaty sądowe, notarialne zł - wymiana okien i drzwi przy ulicy Krótkiej w Niechlowie zł - wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych (energia elektryczna, cieplna, woda, usługi kominiarskie) zł - podatek VAT od wynajmu lokali zł 4) Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatkowano kwotę zł (98,8% planu), z tego: a) Rozdział plany zagospodarowania przestrzennego W 2009 r. wydatkowano zł na wykonanie zmiany studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów i zmiany MPZP, w tym ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego zł, wykonanie zmian zł 5) Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatkowano kwotę zł (100% planu), z tego: a) Rozdział Urzędy wojewódzkie Koszty wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki zł b) Rozdział Rady gmin Wydatki zł obejmują: - diety radnych ( zł) z tytułu odbycia: 9 sesji, 13 wspólnych posiedzeń Komisji resortowych Rady Gminy Strona 22 / 58

23 a) Rozdział Urzędy wojewódzkie Koszty wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki zł b) Rozdział Rady gmin Wydatki zł obejmują: - diety radnych ( zł) z tytułu odbycia: 9 sesji, 13 wspólnych posiedzeń Komisji resortowych Rady Gminy odrębne posiedzenia Komisji (tematyczne, będące w kompetencji ich działania) w ilości: Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego 1 posiedzenie, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 3 posiedzenia, Komisja Rewizyjna - 2 posiedzenia - wypłata ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy zł - wydatki związane z obsługą sesji, posiedzeń komisji oraz biurem obsługi Rady Gminy (artykuły spożywcze, materiały biurowe, tablica ogłoszeniowa - klaser na uchwały, wiązanki okolicznościowe, wykonanie pieczątek, delegacje radnych, zakup edytora aktów prawnych zł c) Rozdział Urzędy gmin Wydatki bieżące w kwocie zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł W 2009 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudnione były 3 osoby (refundacja za 1 os. 500 zł + ZUS). - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł - składki na ubezpieczenia społeczne zł - składki na Fundusz Pracy zł - składki PFRON zł - wynagrodzenia bezosobowe w tym - umowy zlecenia (szkolenie BHP pracowników, sporządzenie wymiaru podatku, sprzątanie pomieszczeń biurowych, archiwizowanie dokumentów, szkolenia BHP) - artykuły BHP (okulary, ubrania robocze, środki czystości) zł - odprawa pośmiertna i prawa majątkowe zł - zakup materiałów i wyposażenia zł, w tym m.in.: prenumerata czasopism i publikacji zł zakup 1 zestawu komputerowego zł monitorów zł Strona 23 / 58

24 - zakup materiałów i wyposażenia zł, w tym m.in.: prenumerata czasopism i publikacji zł zakup 1 zestawu komputerowego zł monitorów zł projektora zł drukarek zł meble, krzesła, biurka zł zakup artykułów biurowych zł zakup paliwa zł części i artykuły do samochodów służbowych zł zakup węgla zł zakup środków czystości zł zakup części do kos i piły zł grzejnik zł szlifierka zł materiały na remont biur zł pozostałe wydatki (artykuły spożywcze, woda, pozostałe) zł - zakup energii (energia elektryczna, woda, c.o.) zł - zakup usług remontowych (konserwacja ksero i alarmu, naprawa Forda, Opla Astra, przegląd gaśnic) zł - badania lekarskie pracowników zł - zakup usług pozostałych zł, w tym m.in.: obsługa prawna zł opieka autorska i wdrożenie programów zł opłaty za przesyłki listowe zł pomiary elektryczne zł prowizja bankowa zł dopłata do czesnego studiujących pracowników zł usługa informatyczna zł montaż klimatyzacji zł przeprowadzenie kontroli wewnętrznej zł pozostałe wydatki (przegląd kasy fiskalnej, opłaty RTV, pieczęcie, wywóz ID: EVVIM-QDPQT-UGLNQ-JNZCQ-BBDSI. Podpisany. Strona 24 / 58 nieczystości, dzierżawa ekspresu, usługi kominiarskie, przegląd samochodów, gaśnic, usługi gastronomiczne) zł

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI. z dnia 25 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo