ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niechlów za rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz z późn. zm.) w zwiazku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241) zarządzam co następuje: 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2009 rok wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, Radzie Gminy Niechlów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Niechlów mgr inż. Jan Głuszko Załącznik 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIECHLÓW ZA 2009 ROK DZIAŁ I. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY Strona 1 / 58 Przyjęty uchwałą nr XXVII/110/2008 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 grudnia 2008 roku budżet gminy Niechlów na 2009 rok zakładał:

2 mgr inż. Jan Głuszko Załącznik 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIECHLÓW ZA 2009 ROK DZIAŁ I. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY Przyjęty uchwałą nr XXVII/110/2008 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 grudnia 2008 roku budżet gminy Niechlów na 2009 rok zakładał: - dochody w wysokości zł - wydatki w wysokości zł - deficyt w wysokości zł W 2009 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień roku plan budżetu gminy ukształtował się: - dochody w wysokości ,75 zł - wydatki w wysokości ,75 zł - deficyt w wysokości zł W omawianym okresie zmniejszenie dochodów ogółem wynosi ,25 zł oraz zmniejszenie wydatków ogółem wynosi ,25 zł. Zmniejszenia planu dochodów obejmują ogółem kwotę ,25 zł z tego: 1) dochody majątkowe zł a) zmniejszenia dochodów zł - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności zł - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zł - dotacje rozwojowe zł 2) dochody bieżące ,75 zł a) zwiększenia dochodów ,75 zł Strona 2 / 58

3 - dotacje rozwojowe zł 2) dochody bieżące ,75 zł a) zwiększenia dochodów ,75 zł - dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku ,75 zł - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zł - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zł - dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa zł - uzupełnienie subwencji ogólnej uzupełnienie dochodów gmin zł - dotacja celowa na zadania zlecone gminie (dostęp do Internetu) zł - dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej zł - dotacje celowe na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów zł - dotacje z funduszy celowych (PFRON) zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami zł - wpływy z różnych dochodów zł b) zmniejszenia dochodów zł - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł - udziały gmin w podatkach podatek dochodowy od osób fizycznych - 35 zł - dotacje celowe na zadania własne z zakresu oświaty i wychowania zł - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej zł Zmniejszenia planu wydatków obejmują ogółem kwotę ,25 zł z tego: 1) wydatki bieżące ,25 zł a) zmniejszenia wydatków ,25 zł 2) wydatki majątkowe zł a) zmniejszenia wydatków zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Strona 3 / 58

4 2) wydatki majątkowe zł a) zmniejszenia wydatków zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł b) zwiększenia wydatków zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych zł Źródłami finansowania deficyty budżetu w 2009 r. były przychody z tytułu: - kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od r. do r. w kwocie zł w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów. Spłata rat kredytu następować będzie w kwartalnych ratach począwszy od r. -ID:nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie zł EVVIM-QDPQT-UGLNQ-JNZCQ-BBDSI. Podpisany. Strona 4 / 58 Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów ogółem na dzień r. wynosi zł.

5 Spłata rat kredytu następować będzie w kwartalnych ratach począwszy od r. - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie zł Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów ogółem na dzień r. wynosi zł. DZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE Dochody budżetu gminy w 2009 roku zrealizowano w wysokości zł, na planowaną kwotę zł, co stanowi 98,54% wykonania planu. Strona 5 / 58

6 Dochody według źródeł kształtują się następująco: Strona 6 / 58

7 Dochody według źródeł kształtują się następująco: Dochody własne Gminy Niechlów wyniosły zł, co stanowi 27,4% dochodów ogółem i 95,2 % wykonania planu. Dotacje celowe na zadania bieżące dla gminy stanowią 24,6% ogółu dochodów, subwencja ogólna 42,7% ogółu dochodów. Rozdział 1 Dochody własne Strona 7 / 58

8 ogółem i 95,2 % wykonania planu. Dotacje celowe na zadania bieżące dla gminy stanowią 24,6% ogółu dochodów, subwencja ogólna 42,7% ogółu dochodów. Rozdział 1 Dochody własne I. Dochody bieżące A. Dochody podatkowe Dochody podatkowe w 2009 r. uzyskano w wysokości zł, co stanowi 93,6% wykonania planu i 24,9% dochodów ogółem. 1) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą zł, stanowi to 8,1% dochodów ogółem i 88,3% wykonania planu rocznego. Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy zł 2) Dochody własne z podatków i opłat lokalnych Dochody własne z podatków i opłat lokalnych wynoszą zł, stanowi to 16,8% dochodów ogółem i 96,4% wykonania planu rocznego, z tego: a) dochody realizowane przez urzędy skarbowe, tj.: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zł - podatek od czynności cywilnoprawnych zł wynoszą zł, stanowi to 120,3% zaplanowanych wpływów. Strona 8 / 58

9 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zł - podatek od czynności cywilnoprawnych zł wynoszą zł, stanowi to 120,3% zaplanowanych wpływów. b) dochody z podatków i opłat realizowane przez organ gminy, tj.: - podatek od nieruchomości zł - podatek rolny zł - podatek leśny zł - podatek od środków transportowych zł - wpływy z opłaty skarbowej zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł wynoszą , stanowi to 95,9% zaplanowanych rocznych wpływów. Wśród dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych, najbardziej znaczącymi w 2009 roku są: - podatek od nieruchomości stanowi 9,2% dochodów ogółem, - podatek rolny stanowi 5,1% dochodów ogółem 3) Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych Roczny wymiar zobowiązań podatkowych na 2009 r., po uwzględnieniu odpisów, wynosi zł, z czego: - wymiar roczny zobowiązań podatkowych stanowi kwotę zł, - zaległości podatkowe z lat ubiegłych stanowią kwotę zł (w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach zł). Wpływy na zaległości w 2009 r. wynoszą zł. Największe zaległości na dzień r. występują w podatku rolnym i podatku od nieruchomości - od osób fizycznych. Strona 9 / 58

10 od nieruchomości - od osób fizycznych. Na zaległości podatkowe wysłano 366 upomnień i wystawiono 182 tytuły egzekucyjne na kwotę zł, z czego wpłynęło zł. Należności z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na dzień r. wynoszą zł. B. Pozostałe dochody bieżące Pozostałe dochody własne wynoszą zł, stanowi to 2,1% dochodów ogółem, z tego: a) dochody z najmu i dzierżawy zł, w tym: - najem lokali użytkowych zł - czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania nieruchomości zł - najem świetlic wiejskich zł - wypożyczenie podłogi estradowej zł b) sprzedaż przyłącza energetycznego do obiektu niemieszkalnego (Masełkowice dz. nr 50/2 ) zł c) zwrot kosztów za rozgraniczenia nieruchomości zł Strona 10 / 58 d) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez ZGKMiW w Niechlowie

11 b) sprzedaż przyłącza energetycznego do obiektu niemieszkalnego (Masełkowice dz. nr 50/2 ) zł c) zwrot kosztów za rozgraniczenia nieruchomości zł d) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez ZGKMiW w Niechlowie (rozliczenie za 2008 r.) zł e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł f) wpływy z innych lokalnych opłat zł g) dochody z dzierżawy czynsz kół łowieckich zł h) kary pieniężne zł i) wpływy na zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach zł j) wpływy z opłat za licencje i koncesje zł k) wpływy z różnych opłat zwrot kosztów egzekucji podatków, koszty postępowania sądowego zł l) wpływy z usług (opiekuńczych) zł m) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł n) pozostałe odsetki zł, z tego m.in.: - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat, od sprzedaży ratalnej o) otrzymane darowizny zł p) wpływy z różnych dochodów zł, z tego: - wpływy za wodę, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, wywóz nieczystości q) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł, z tego: - 5% z opłaty za dowód osobisty zł - zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny od dłużnika zł r) podatek od spadków i darowizn zł s) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zł C. Dochody majątkowe Dochody majątkowe uzyskane w 2009 r. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości wynoszą zł, z tego: - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy z rozłożeniem spłaty na Strona 11 / 58 raty (wpływy z rat ) zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej bez prawa zabudowy w trybie przetargu

12 własności oraz prawa użytkowania nieruchomości wynoszą zł, z tego: - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy z rozłożeniem spłaty na raty (wpływy z rat ) zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej bez prawa zabudowy w trybie przetargu położonej w obrębie wsi Niechlów zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej z prawem zabudowy w trybie przetargu położonej w obrębie wsi Łękanów zł - sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem udziału we własności gruntu w Lipowcu (trzy lokale) oraz w Sicinach (jeden lokal) zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (rolnej) w trybie przetargu w obrębie wsi Lipowiec zł Rozdział 2 Subwencja ogólna Subwencja ogólna wynosi zł, co stanowi 42,7% dochodów ogółem i 100% planu rocznego, z tego: a) część oświatowa zł b) część wyrównawcza zł z tego: - kwota podstawowa zł - kwota uzupełniająca zł c) część równoważąca zł d) uzupełnienie subwencji ogólnej zł Rozdział 3 Dotacje celowe Otrzymane dotacje celowe w 2009 r. wynoszą ogółem zł, stanowi to 27,3% dochodów ogółem i 99,6% planu rocznego. Strona 12 / 58

13 dochodów ogółem i 99,6% planu rocznego. Dotacje celowe na zadania bieżące: 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zł, z tego: a) z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku zł - administracja rządowa 1,75 etatu zł - obrona cywilna zł - dostęp do Internetu zł - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł - zasiłki stałe zł b) z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy: - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zł - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zł 2) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin zł, z tego: a) z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zł - zasiłki okresowe i stałe zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł Strona 13 / 58

14 nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zł - zasiłki okresowe i stałe zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zł (w tym dofinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w GOPS w Niechlowie zł) - realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) zł 3) dotacje z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zł, z tego: - dotacja ze środków PFRON z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych w ramach obszaru A programu Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko wiejskie Dotacje celowe na zadania inwestycyjne: Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne uzyskana w 2009 r. wynosi zł - z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko Orlik 2012). Rozdział 4 Środki uzyskane z innych źródeł W 2009 r. środki uzyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji wynoszą zł - pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko Orlik 2012). DZIAŁ III. WYDATKI BUDŻETOWE Na ogólny plan wydatków budżetowych zł, w 2009 r. zrealizowano wydatki w wysokości zł, co stanowi 98,7% planu rocznego. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie zł (98,5% planu), a wydatki majątkowe zł (realizacja planu w 99,2%). Strona 14 / 58

15 państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko Orlik 2012). Rozdział 4 Środki uzyskane z innych źródeł W 2009 r. środki uzyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji wynoszą zł - pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko Orlik 2012). DZIAŁ III. WYDATKI BUDŻETOWE Na ogólny plan wydatków budżetowych zł, w 2009 r. zrealizowano wydatki w wysokości zł, co stanowi 98,7% planu rocznego. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie zł (98,5% planu), a wydatki majątkowe zł (realizacja planu w 99,2%). Strona 15 / 58

16 Strona 16 / 58

17 Rozdział 1 Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości zł, stanowią 19,6% wydatków ogółem i 99,3% wykonania planu rocznego, z tego: - wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne zł - pozostałe wydatki majątkowe zł Pozostałe wydatki majątkowe Strona 17 / 58 W 2009 r. udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: dla SPZOZ w Górze dofinansowanie zakupu defibrylatora dla szpitala zł.

18 Pozostałe wydatki majątkowe W 2009 r. udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: dla SPZOZ w Górze dofinansowanie zakupu defibrylatora dla szpitala zł. Rozdział 2 Wydatki bieżące Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości zł, co stanowi 80,4 % wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w 98,5% w stosunku do planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonanie w 2009 r. to zł, z tego: - wynagrodzenia osobowe zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł - wynagrodzenia bezosobowe zł - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zł - składki na ubezpieczenie społeczne zł - składki na Fundusz Pracy zł Udzielone dotacje na wydatki bieżące W 2009 r. zostały przekazane dotacje w wysokości zł, z tego: 1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury zł, z tego: - Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie zł - Gminna Biblioteka w Niechlowie zł 2) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł, z tego: - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Sokół Niechlów zł - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Victoria Siciny zł - Uczniowski Klub Sportowy Naratów zł 3) dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł, z tego: - Powiat Górowski współfinansowanie doradztwa metodycznego organizowanego przez PCDNiPP w Górze zł 4) dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego zł, z tego: a) Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie Strona 18 / 58

19 PCDNiPP w Górze zł 4) dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego zł, z tego: a) Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie - z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie zł - z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych zł Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2009 r. w wysokości zł. Rozdział 3 Realizacja wydatków budżetowych Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco: 1) Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatkowano kwotę zł (99,8% planu rocznego), z tego: a) Rozdział Izby Rolnicze Przekazano zł na Izbę Rolniczą we Wrocławiu (2% wykonanych wpływów z podatku rolnego) b) Rozdział Pozostała działalność Środki w kwocie zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, z tego na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku zł (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup kserokopiarki, telefaksu, materiałów biurowych, papieru, tonerów i akcesoriów komp., prowizje bankowe, usługi pocztowe, wykonanie tablicy ogłoszeń) 2) Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatkowano kwotę zł (99,3% planu rocznego), z tego: a) Rozdział Drogi publiczne gminne Na wydatki zrealizowane w 2009 r. składają się: - wydatki bieżące zł - wydatki inwestycyjne zł W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, za kwotę zł wykonano naprawę 9,75 km dróg gminnych polegającą na równaniu równiarką i wałowaniu w następujących miejscowościach: - droga Karów w kierunku Odry - 1,35 km - droga Wągroda przez Wieś - 0,75 km - droga Głobice w kierunku Lipowca - 1,10 km Strona 19 / 58

20 w następujących miejscowościach: - droga Karów w kierunku Odry - 1,35 km - droga Wągroda przez Wieś - 0,75 km - droga Głobice w kierunku Lipowca - 1,10 km - droga Bełcz Wielki w kierunku cmentarza - 1,25 km - droga Miechów - 1,60 km - droga Żuchlów przez Wieś - 1,00 km - droga Żuchlów do cmentarza - 0,60 km - droga Naratów przy blokach - 0,20 km - droga Siciny w kierunku cmentarza - 0,40 km - droga Tarpno Bogucin - 1,50 km Wykonano remonty przepustów na drogach gminnych za kwotę zł w miejscowościach: Łękanów, Siciny- Czerlejewo, Bogucin Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej w Bogucinie za kwotę zł. Wykonano remonty przystanków w Bełczu Wielkim, Żuchlowie i Wronińcu za kwotę zł Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie zł obejmują: - zakup żużla wraz z usługą ładowarką i transportem (Łękanów, Niechlów ul. Leśna i ul. Sportowa, zatoki przystankowe), zakup materiałów na remont przystanku w Bełczu Wielkim i Wronińcu, zakup znaków drogowych na drogi gminne, zakup paliwa na koszenie poboczy, cementu, żwiru Na budowę dróg i chodników wydatkowano zł, z tego: - na zadanie inwestycyjne: Wronów - Siciny droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej wydatkowano ogółem zł wykonano przebudowę drogi dł. 1,112 km (I etap). Wykonawcą prac była firma Poszukiwania Naftowe DIAMENT Sp. z.o.o. Zielona Góra - wartość robót zł, - na zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w Żuchlowie 220 m2 wydatkowano zł (ułożenie kostki rawbruk oraz kamienia na geowłókninę), - na zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w Niechlowie ul. Szkolna 180 m2 wydatkowano zł (zakup krawężników, obrzeży, kostki, wykonanie przez pracowników robót publicznych), - na zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w Niechlowie ul. Krótka 450 m2 wydatkowano zł (wykonanie budowy chodnika od strony Ośrodka Zdrowia i budynku 24-rodzinnego zł, najem zagęszczarki, zakup krawężników, kostki Strona 20 / 58 do dalszego etapu budowy chodnika zł wykonanego przez pracowników robót publicznych),

21 - na zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w Niechlowie ul. Krótka 450 m2 wydatkowano zł (wykonanie budowy chodnika od strony Ośrodka Zdrowia i budynku 24-rodzinnego zł, najem zagęszczarki, zakup krawężników, kostki do dalszego etapu budowy chodnika zł wykonanego przez pracowników robót publicznych), - na zadanie inwestycyjne: Żuchlów - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wydatkowano zł - wykonano dokumentację projektowo kosztorysową z podkładami geodezyjnymi - na zadanie inwestycyjne: Wągroda - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wydatkowano zł - wykonano dokumentację projektowo kosztorysową z podkładami geodezyjnymi. Ponadto zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe typu ELWAG w Lipowcu i Bogucinie za kwotę zł 3) Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatkowano kwotę zł (96,3% planu), z tego: a) Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej W 2009 r. udzielono dotacji w kwocie zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych - liczonej wg stawki jednostkowej 12,3269 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych b) Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki w kwocie zł obejmują: - wykonanie operatów szacunkowych zł: operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Lipowiec i Szaszorowice zł operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Łękanów - 610zł operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Lipowiec 3.050zł operaty szacunkowe dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Naratów, niezbędne do przeprowadzenia czynności przewłaszczeniowych zł operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Lipowiec 1.830zł - wykonanie inwentaryzacji nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnoużytkowym położonej w obrębie wsi Bartodzieje zł - przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych nieruchomości z zasobu gminnego Strona 21 / 58 w obrębach Siciny i Naratów zł - rozgraniczenie nieruchomości (drogi) położonej w obrębie wsi Siciny zł

22 użytkowym położonej w obrębie wsi Bartodzieje zł - przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych nieruchomości z zasobu gminnego w obrębach Siciny i Naratów zł - rozgraniczenie nieruchomości (drogi) położonej w obrębie wsi Siciny zł - wykonanie opinii dla gruntu położonego w obrębie Naratów zł - zwrot kosztów poniesionych z tytułu uprawy gruntu (Naratów) zł - wykonanie wyrysów z map dla nieruchomości, wypisów z rejestru gruntów zł - ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zł - wykonanie badań fizyko-chemicznych wody ( Naratów ) zł - wykonanie opinii przez rzeczoznawcę w miejscowości Naratów zł - sprostowanie umowy notarialnej zł - opłaty sądowe, notarialne zł - wymiana okien i drzwi przy ulicy Krótkiej w Niechlowie zł - wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych (energia elektryczna, cieplna, woda, usługi kominiarskie) zł - podatek VAT od wynajmu lokali zł 4) Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatkowano kwotę zł (98,8% planu), z tego: a) Rozdział plany zagospodarowania przestrzennego W 2009 r. wydatkowano zł na wykonanie zmiany studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów i zmiany MPZP, w tym ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego zł, wykonanie zmian zł 5) Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatkowano kwotę zł (100% planu), z tego: a) Rozdział Urzędy wojewódzkie Koszty wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki zł b) Rozdział Rady gmin Wydatki zł obejmują: - diety radnych ( zł) z tytułu odbycia: 9 sesji, 13 wspólnych posiedzeń Komisji resortowych Rady Gminy Strona 22 / 58

23 a) Rozdział Urzędy wojewódzkie Koszty wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki zł b) Rozdział Rady gmin Wydatki zł obejmują: - diety radnych ( zł) z tytułu odbycia: 9 sesji, 13 wspólnych posiedzeń Komisji resortowych Rady Gminy odrębne posiedzenia Komisji (tematyczne, będące w kompetencji ich działania) w ilości: Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego 1 posiedzenie, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 3 posiedzenia, Komisja Rewizyjna - 2 posiedzenia - wypłata ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy zł - wydatki związane z obsługą sesji, posiedzeń komisji oraz biurem obsługi Rady Gminy (artykuły spożywcze, materiały biurowe, tablica ogłoszeniowa - klaser na uchwały, wiązanki okolicznościowe, wykonanie pieczątek, delegacje radnych, zakup edytora aktów prawnych zł c) Rozdział Urzędy gmin Wydatki bieżące w kwocie zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł W 2009 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudnione były 3 osoby (refundacja za 1 os. 500 zł + ZUS). - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł - składki na ubezpieczenia społeczne zł - składki na Fundusz Pracy zł - składki PFRON zł - wynagrodzenia bezosobowe w tym - umowy zlecenia (szkolenie BHP pracowników, sporządzenie wymiaru podatku, sprzątanie pomieszczeń biurowych, archiwizowanie dokumentów, szkolenia BHP) - artykuły BHP (okulary, ubrania robocze, środki czystości) zł - odprawa pośmiertna i prawa majątkowe zł - zakup materiałów i wyposażenia zł, w tym m.in.: prenumerata czasopism i publikacji zł zakup 1 zestawu komputerowego zł monitorów zł Strona 23 / 58

24 - zakup materiałów i wyposażenia zł, w tym m.in.: prenumerata czasopism i publikacji zł zakup 1 zestawu komputerowego zł monitorów zł projektora zł drukarek zł meble, krzesła, biurka zł zakup artykułów biurowych zł zakup paliwa zł części i artykuły do samochodów służbowych zł zakup węgla zł zakup środków czystości zł zakup części do kos i piły zł grzejnik zł szlifierka zł materiały na remont biur zł pozostałe wydatki (artykuły spożywcze, woda, pozostałe) zł - zakup energii (energia elektryczna, woda, c.o.) zł - zakup usług remontowych (konserwacja ksero i alarmu, naprawa Forda, Opla Astra, przegląd gaśnic) zł - badania lekarskie pracowników zł - zakup usług pozostałych zł, w tym m.in.: obsługa prawna zł opieka autorska i wdrożenie programów zł opłaty za przesyłki listowe zł pomiary elektryczne zł prowizja bankowa zł dopłata do czesnego studiujących pracowników zł usługa informatyczna zł montaż klimatyzacji zł przeprowadzenie kontroli wewnętrznej zł pozostałe wydatki (przegląd kasy fiskalnej, opłaty RTV, pieczęcie, wywóz ID: EVVIM-QDPQT-UGLNQ-JNZCQ-BBDSI. Podpisany. Strona 24 / 58 nieczystości, dzierżawa ekspresu, usługi kominiarskie, przegląd samochodów, gaśnic, usługi gastronomiczne) zł

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 października 2012 r. Poz. 3139 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KAMIEŃSKA z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Budżet Gminy uchwalony na 2011 r. po stronie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 128/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2004r.

Zarządzenie Nr 128/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2004r. Zarządzenie Nr 128/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2004r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2009 rok Plan budżetu na 2009 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XXX/174/08 z dnia 18 grudnia 2008r., po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2010 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 4196 Burmistrza Jaworzyny Ņląskiej nr 39/B/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedłoŋenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo