ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niechlów za rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz z późn. zm.) w zwiazku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241) zarządzam co następuje: 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2009 rok wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, Radzie Gminy Niechlów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Niechlów mgr inż. Jan Głuszko Załącznik 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIECHLÓW ZA 2009 ROK DZIAŁ I. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY Strona 1 / 58 Przyjęty uchwałą nr XXVII/110/2008 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 grudnia 2008 roku budżet gminy Niechlów na 2009 rok zakładał:

2 mgr inż. Jan Głuszko Załącznik 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIECHLÓW ZA 2009 ROK DZIAŁ I. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY Przyjęty uchwałą nr XXVII/110/2008 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 grudnia 2008 roku budżet gminy Niechlów na 2009 rok zakładał: - dochody w wysokości zł - wydatki w wysokości zł - deficyt w wysokości zł W 2009 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień roku plan budżetu gminy ukształtował się: - dochody w wysokości ,75 zł - wydatki w wysokości ,75 zł - deficyt w wysokości zł W omawianym okresie zmniejszenie dochodów ogółem wynosi ,25 zł oraz zmniejszenie wydatków ogółem wynosi ,25 zł. Zmniejszenia planu dochodów obejmują ogółem kwotę ,25 zł z tego: 1) dochody majątkowe zł a) zmniejszenia dochodów zł - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności zł - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zł - dotacje rozwojowe zł 2) dochody bieżące ,75 zł a) zwiększenia dochodów ,75 zł Strona 2 / 58

3 - dotacje rozwojowe zł 2) dochody bieżące ,75 zł a) zwiększenia dochodów ,75 zł - dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku ,75 zł - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zł - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zł - dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa zł - uzupełnienie subwencji ogólnej uzupełnienie dochodów gmin zł - dotacja celowa na zadania zlecone gminie (dostęp do Internetu) zł - dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej zł - dotacje celowe na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów zł - dotacje z funduszy celowych (PFRON) zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami zł - wpływy z różnych dochodów zł b) zmniejszenia dochodów zł - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł - udziały gmin w podatkach podatek dochodowy od osób fizycznych - 35 zł - dotacje celowe na zadania własne z zakresu oświaty i wychowania zł - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej zł Zmniejszenia planu wydatków obejmują ogółem kwotę ,25 zł z tego: 1) wydatki bieżące ,25 zł a) zmniejszenia wydatków ,25 zł 2) wydatki majątkowe zł a) zmniejszenia wydatków zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Strona 3 / 58

4 2) wydatki majątkowe zł a) zmniejszenia wydatków zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł b) zwiększenia wydatków zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych zł Źródłami finansowania deficyty budżetu w 2009 r. były przychody z tytułu: - kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od r. do r. w kwocie zł w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów. Spłata rat kredytu następować będzie w kwartalnych ratach począwszy od r. -ID:nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie zł EVVIM-QDPQT-UGLNQ-JNZCQ-BBDSI. Podpisany. Strona 4 / 58 Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów ogółem na dzień r. wynosi zł.

5 Spłata rat kredytu następować będzie w kwartalnych ratach począwszy od r. - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie zł Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów ogółem na dzień r. wynosi zł. DZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE Dochody budżetu gminy w 2009 roku zrealizowano w wysokości zł, na planowaną kwotę zł, co stanowi 98,54% wykonania planu. Strona 5 / 58

6 Dochody według źródeł kształtują się następująco: Strona 6 / 58

7 Dochody według źródeł kształtują się następująco: Dochody własne Gminy Niechlów wyniosły zł, co stanowi 27,4% dochodów ogółem i 95,2 % wykonania planu. Dotacje celowe na zadania bieżące dla gminy stanowią 24,6% ogółu dochodów, subwencja ogólna 42,7% ogółu dochodów. Rozdział 1 Dochody własne Strona 7 / 58

8 ogółem i 95,2 % wykonania planu. Dotacje celowe na zadania bieżące dla gminy stanowią 24,6% ogółu dochodów, subwencja ogólna 42,7% ogółu dochodów. Rozdział 1 Dochody własne I. Dochody bieżące A. Dochody podatkowe Dochody podatkowe w 2009 r. uzyskano w wysokości zł, co stanowi 93,6% wykonania planu i 24,9% dochodów ogółem. 1) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą zł, stanowi to 8,1% dochodów ogółem i 88,3% wykonania planu rocznego. Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy zł 2) Dochody własne z podatków i opłat lokalnych Dochody własne z podatków i opłat lokalnych wynoszą zł, stanowi to 16,8% dochodów ogółem i 96,4% wykonania planu rocznego, z tego: a) dochody realizowane przez urzędy skarbowe, tj.: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zł - podatek od czynności cywilnoprawnych zł wynoszą zł, stanowi to 120,3% zaplanowanych wpływów. Strona 8 / 58

9 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zł - podatek od czynności cywilnoprawnych zł wynoszą zł, stanowi to 120,3% zaplanowanych wpływów. b) dochody z podatków i opłat realizowane przez organ gminy, tj.: - podatek od nieruchomości zł - podatek rolny zł - podatek leśny zł - podatek od środków transportowych zł - wpływy z opłaty skarbowej zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł wynoszą , stanowi to 95,9% zaplanowanych rocznych wpływów. Wśród dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych, najbardziej znaczącymi w 2009 roku są: - podatek od nieruchomości stanowi 9,2% dochodów ogółem, - podatek rolny stanowi 5,1% dochodów ogółem 3) Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych Roczny wymiar zobowiązań podatkowych na 2009 r., po uwzględnieniu odpisów, wynosi zł, z czego: - wymiar roczny zobowiązań podatkowych stanowi kwotę zł, - zaległości podatkowe z lat ubiegłych stanowią kwotę zł (w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach zł). Wpływy na zaległości w 2009 r. wynoszą zł. Największe zaległości na dzień r. występują w podatku rolnym i podatku od nieruchomości - od osób fizycznych. Strona 9 / 58

10 od nieruchomości - od osób fizycznych. Na zaległości podatkowe wysłano 366 upomnień i wystawiono 182 tytuły egzekucyjne na kwotę zł, z czego wpłynęło zł. Należności z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na dzień r. wynoszą zł. B. Pozostałe dochody bieżące Pozostałe dochody własne wynoszą zł, stanowi to 2,1% dochodów ogółem, z tego: a) dochody z najmu i dzierżawy zł, w tym: - najem lokali użytkowych zł - czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania nieruchomości zł - najem świetlic wiejskich zł - wypożyczenie podłogi estradowej zł b) sprzedaż przyłącza energetycznego do obiektu niemieszkalnego (Masełkowice dz. nr 50/2 ) zł c) zwrot kosztów za rozgraniczenia nieruchomości zł Strona 10 / 58 d) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez ZGKMiW w Niechlowie

11 b) sprzedaż przyłącza energetycznego do obiektu niemieszkalnego (Masełkowice dz. nr 50/2 ) zł c) zwrot kosztów za rozgraniczenia nieruchomości zł d) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez ZGKMiW w Niechlowie (rozliczenie za 2008 r.) zł e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł f) wpływy z innych lokalnych opłat zł g) dochody z dzierżawy czynsz kół łowieckich zł h) kary pieniężne zł i) wpływy na zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach zł j) wpływy z opłat za licencje i koncesje zł k) wpływy z różnych opłat zwrot kosztów egzekucji podatków, koszty postępowania sądowego zł l) wpływy z usług (opiekuńczych) zł m) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł n) pozostałe odsetki zł, z tego m.in.: - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat, od sprzedaży ratalnej o) otrzymane darowizny zł p) wpływy z różnych dochodów zł, z tego: - wpływy za wodę, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, wywóz nieczystości q) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł, z tego: - 5% z opłaty za dowód osobisty zł - zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny od dłużnika zł r) podatek od spadków i darowizn zł s) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zł C. Dochody majątkowe Dochody majątkowe uzyskane w 2009 r. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości wynoszą zł, z tego: - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy z rozłożeniem spłaty na Strona 11 / 58 raty (wpływy z rat ) zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej bez prawa zabudowy w trybie przetargu

12 własności oraz prawa użytkowania nieruchomości wynoszą zł, z tego: - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy z rozłożeniem spłaty na raty (wpływy z rat ) zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej bez prawa zabudowy w trybie przetargu położonej w obrębie wsi Niechlów zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej z prawem zabudowy w trybie przetargu położonej w obrębie wsi Łękanów zł - sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem udziału we własności gruntu w Lipowcu (trzy lokale) oraz w Sicinach (jeden lokal) zł - sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (rolnej) w trybie przetargu w obrębie wsi Lipowiec zł Rozdział 2 Subwencja ogólna Subwencja ogólna wynosi zł, co stanowi 42,7% dochodów ogółem i 100% planu rocznego, z tego: a) część oświatowa zł b) część wyrównawcza zł z tego: - kwota podstawowa zł - kwota uzupełniająca zł c) część równoważąca zł d) uzupełnienie subwencji ogólnej zł Rozdział 3 Dotacje celowe Otrzymane dotacje celowe w 2009 r. wynoszą ogółem zł, stanowi to 27,3% dochodów ogółem i 99,6% planu rocznego. Strona 12 / 58

13 dochodów ogółem i 99,6% planu rocznego. Dotacje celowe na zadania bieżące: 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zł, z tego: a) z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku zł - administracja rządowa 1,75 etatu zł - obrona cywilna zł - dostęp do Internetu zł - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł - zasiłki stałe zł b) z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy: - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zł - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zł 2) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin zł, z tego: a) z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zł - zasiłki okresowe i stałe zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł Strona 13 / 58

14 nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zł - zasiłki okresowe i stałe zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zł (w tym dofinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w GOPS w Niechlowie zł) - realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) zł 3) dotacje z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zł, z tego: - dotacja ze środków PFRON z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych w ramach obszaru A programu Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko wiejskie Dotacje celowe na zadania inwestycyjne: Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne uzyskana w 2009 r. wynosi zł - z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko Orlik 2012). Rozdział 4 Środki uzyskane z innych źródeł W 2009 r. środki uzyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji wynoszą zł - pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko Orlik 2012). DZIAŁ III. WYDATKI BUDŻETOWE Na ogólny plan wydatków budżetowych zł, w 2009 r. zrealizowano wydatki w wysokości zł, co stanowi 98,7% planu rocznego. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie zł (98,5% planu), a wydatki majątkowe zł (realizacja planu w 99,2%). Strona 14 / 58

15 państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko Orlik 2012). Rozdział 4 Środki uzyskane z innych źródeł W 2009 r. środki uzyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji wynoszą zł - pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko Orlik 2012). DZIAŁ III. WYDATKI BUDŻETOWE Na ogólny plan wydatków budżetowych zł, w 2009 r. zrealizowano wydatki w wysokości zł, co stanowi 98,7% planu rocznego. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie zł (98,5% planu), a wydatki majątkowe zł (realizacja planu w 99,2%). Strona 15 / 58

16 Strona 16 / 58

17 Rozdział 1 Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości zł, stanowią 19,6% wydatków ogółem i 99,3% wykonania planu rocznego, z tego: - wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne zł - pozostałe wydatki majątkowe zł Pozostałe wydatki majątkowe Strona 17 / 58 W 2009 r. udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: dla SPZOZ w Górze dofinansowanie zakupu defibrylatora dla szpitala zł.

18 Pozostałe wydatki majątkowe W 2009 r. udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: dla SPZOZ w Górze dofinansowanie zakupu defibrylatora dla szpitala zł. Rozdział 2 Wydatki bieżące Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości zł, co stanowi 80,4 % wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w 98,5% w stosunku do planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonanie w 2009 r. to zł, z tego: - wynagrodzenia osobowe zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł - wynagrodzenia bezosobowe zł - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zł - składki na ubezpieczenie społeczne zł - składki na Fundusz Pracy zł Udzielone dotacje na wydatki bieżące W 2009 r. zostały przekazane dotacje w wysokości zł, z tego: 1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury zł, z tego: - Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie zł - Gminna Biblioteka w Niechlowie zł 2) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł, z tego: - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Sokół Niechlów zł - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Victoria Siciny zł - Uczniowski Klub Sportowy Naratów zł 3) dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł, z tego: - Powiat Górowski współfinansowanie doradztwa metodycznego organizowanego przez PCDNiPP w Górze zł 4) dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego zł, z tego: a) Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie Strona 18 / 58

19 PCDNiPP w Górze zł 4) dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego zł, z tego: a) Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie - z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie zł - z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych zł Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2009 r. w wysokości zł. Rozdział 3 Realizacja wydatków budżetowych Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco: 1) Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatkowano kwotę zł (99,8% planu rocznego), z tego: a) Rozdział Izby Rolnicze Przekazano zł na Izbę Rolniczą we Wrocławiu (2% wykonanych wpływów z podatku rolnego) b) Rozdział Pozostała działalność Środki w kwocie zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, z tego na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku zł (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup kserokopiarki, telefaksu, materiałów biurowych, papieru, tonerów i akcesoriów komp., prowizje bankowe, usługi pocztowe, wykonanie tablicy ogłoszeń) 2) Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatkowano kwotę zł (99,3% planu rocznego), z tego: a) Rozdział Drogi publiczne gminne Na wydatki zrealizowane w 2009 r. składają się: - wydatki bieżące zł - wydatki inwestycyjne zł W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, za kwotę zł wykonano naprawę 9,75 km dróg gminnych polegającą na równaniu równiarką i wałowaniu w następujących miejscowościach: - droga Karów w kierunku Odry - 1,35 km - droga Wągroda przez Wieś - 0,75 km - droga Głobice w kierunku Lipowca - 1,10 km Strona 19 / 58

20 w następujących miejscowościach: - droga Karów w kierunku Odry - 1,35 km - droga Wągroda przez Wieś - 0,75 km - droga Głobice w kierunku Lipowca - 1,10 km - droga Bełcz Wielki w kierunku cmentarza - 1,25 km - droga Miechów - 1,60 km - droga Żuchlów przez Wieś - 1,00 km - droga Żuchlów do cmentarza - 0,60 km - droga Naratów przy blokach - 0,20 km - droga Siciny w kierunku cmentarza - 0,40 km - droga Tarpno Bogucin - 1,50 km Wykonano remonty przepustów na drogach gminnych za kwotę zł w miejscowościach: Łękanów, Siciny- Czerlejewo, Bogucin Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej w Bogucinie za kwotę zł. Wykonano remonty przystanków w Bełczu Wielkim, Żuchlowie i Wronińcu za kwotę zł Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie zł obejmują: - zakup żużla wraz z usługą ładowarką i transportem (Łękanów, Niechlów ul. Leśna i ul. Sportowa, zatoki przystankowe), zakup materiałów na remont przystanku w Bełczu Wielkim i Wronińcu, zakup znaków drogowych na drogi gminne, zakup paliwa na koszenie poboczy, cementu, żwiru Na budowę dróg i chodników wydatkowano zł, z tego: - na zadanie inwestycyjne: Wronów - Siciny droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej wydatkowano ogółem zł wykonano przebudowę drogi dł. 1,112 km (I etap). Wykonawcą prac była firma Poszukiwania Naftowe DIAMENT Sp. z.o.o. Zielona Góra - wartość robót zł, - na zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w Żuchlowie 220 m2 wydatkowano zł (ułożenie kostki rawbruk oraz kamienia na geowłókninę), - na zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w Niechlowie ul. Szkolna 180 m2 wydatkowano zł (zakup krawężników, obrzeży, kostki, wykonanie przez pracowników robót publicznych), - na zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w Niechlowie ul. Krótka 450 m2 wydatkowano zł (wykonanie budowy chodnika od strony Ośrodka Zdrowia i budynku 24-rodzinnego zł, najem zagęszczarki, zakup krawężników, kostki Strona 20 / 58 do dalszego etapu budowy chodnika zł wykonanego przez pracowników robót publicznych),

21 - na zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w Niechlowie ul. Krótka 450 m2 wydatkowano zł (wykonanie budowy chodnika od strony Ośrodka Zdrowia i budynku 24-rodzinnego zł, najem zagęszczarki, zakup krawężników, kostki do dalszego etapu budowy chodnika zł wykonanego przez pracowników robót publicznych), - na zadanie inwestycyjne: Żuchlów - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wydatkowano zł - wykonano dokumentację projektowo kosztorysową z podkładami geodezyjnymi - na zadanie inwestycyjne: Wągroda - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wydatkowano zł - wykonano dokumentację projektowo kosztorysową z podkładami geodezyjnymi. Ponadto zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe typu ELWAG w Lipowcu i Bogucinie za kwotę zł 3) Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatkowano kwotę zł (96,3% planu), z tego: a) Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej W 2009 r. udzielono dotacji w kwocie zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych - liczonej wg stawki jednostkowej 12,3269 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych b) Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki w kwocie zł obejmują: - wykonanie operatów szacunkowych zł: operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Lipowiec i Szaszorowice zł operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Łękanów - 610zł operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Lipowiec 3.050zł operaty szacunkowe dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Naratów, niezbędne do przeprowadzenia czynności przewłaszczeniowych zł operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Lipowiec 1.830zł - wykonanie inwentaryzacji nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnoużytkowym położonej w obrębie wsi Bartodzieje zł - przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych nieruchomości z zasobu gminnego Strona 21 / 58 w obrębach Siciny i Naratów zł - rozgraniczenie nieruchomości (drogi) położonej w obrębie wsi Siciny zł

22 użytkowym położonej w obrębie wsi Bartodzieje zł - przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych nieruchomości z zasobu gminnego w obrębach Siciny i Naratów zł - rozgraniczenie nieruchomości (drogi) położonej w obrębie wsi Siciny zł - wykonanie opinii dla gruntu położonego w obrębie Naratów zł - zwrot kosztów poniesionych z tytułu uprawy gruntu (Naratów) zł - wykonanie wyrysów z map dla nieruchomości, wypisów z rejestru gruntów zł - ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zł - wykonanie badań fizyko-chemicznych wody ( Naratów ) zł - wykonanie opinii przez rzeczoznawcę w miejscowości Naratów zł - sprostowanie umowy notarialnej zł - opłaty sądowe, notarialne zł - wymiana okien i drzwi przy ulicy Krótkiej w Niechlowie zł - wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych (energia elektryczna, cieplna, woda, usługi kominiarskie) zł - podatek VAT od wynajmu lokali zł 4) Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatkowano kwotę zł (98,8% planu), z tego: a) Rozdział plany zagospodarowania przestrzennego W 2009 r. wydatkowano zł na wykonanie zmiany studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów i zmiany MPZP, w tym ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego zł, wykonanie zmian zł 5) Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatkowano kwotę zł (100% planu), z tego: a) Rozdział Urzędy wojewódzkie Koszty wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki zł b) Rozdział Rady gmin Wydatki zł obejmują: - diety radnych ( zł) z tytułu odbycia: 9 sesji, 13 wspólnych posiedzeń Komisji resortowych Rady Gminy Strona 22 / 58

23 a) Rozdział Urzędy wojewódzkie Koszty wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki zł b) Rozdział Rady gmin Wydatki zł obejmują: - diety radnych ( zł) z tytułu odbycia: 9 sesji, 13 wspólnych posiedzeń Komisji resortowych Rady Gminy odrębne posiedzenia Komisji (tematyczne, będące w kompetencji ich działania) w ilości: Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego 1 posiedzenie, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 3 posiedzenia, Komisja Rewizyjna - 2 posiedzenia - wypłata ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy zł - wydatki związane z obsługą sesji, posiedzeń komisji oraz biurem obsługi Rady Gminy (artykuły spożywcze, materiały biurowe, tablica ogłoszeniowa - klaser na uchwały, wiązanki okolicznościowe, wykonanie pieczątek, delegacje radnych, zakup edytora aktów prawnych zł c) Rozdział Urzędy gmin Wydatki bieżące w kwocie zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł W 2009 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudnione były 3 osoby (refundacja za 1 os. 500 zł + ZUS). - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł - składki na ubezpieczenia społeczne zł - składki na Fundusz Pracy zł - składki PFRON zł - wynagrodzenia bezosobowe w tym - umowy zlecenia (szkolenie BHP pracowników, sporządzenie wymiaru podatku, sprzątanie pomieszczeń biurowych, archiwizowanie dokumentów, szkolenia BHP) - artykuły BHP (okulary, ubrania robocze, środki czystości) zł - odprawa pośmiertna i prawa majątkowe zł - zakup materiałów i wyposażenia zł, w tym m.in.: prenumerata czasopism i publikacji zł zakup 1 zestawu komputerowego zł monitorów zł Strona 23 / 58

24 - zakup materiałów i wyposażenia zł, w tym m.in.: prenumerata czasopism i publikacji zł zakup 1 zestawu komputerowego zł monitorów zł projektora zł drukarek zł meble, krzesła, biurka zł zakup artykułów biurowych zł zakup paliwa zł części i artykuły do samochodów służbowych zł zakup węgla zł zakup środków czystości zł zakup części do kos i piły zł grzejnik zł szlifierka zł materiały na remont biur zł pozostałe wydatki (artykuły spożywcze, woda, pozostałe) zł - zakup energii (energia elektryczna, woda, c.o.) zł - zakup usług remontowych (konserwacja ksero i alarmu, naprawa Forda, Opla Astra, przegląd gaśnic) zł - badania lekarskie pracowników zł - zakup usług pozostałych zł, w tym m.in.: obsługa prawna zł opieka autorska i wdrożenie programów zł opłaty za przesyłki listowe zł pomiary elektryczne zł prowizja bankowa zł dopłata do czesnego studiujących pracowników zł usługa informatyczna zł montaż klimatyzacji zł przeprowadzenie kontroli wewnętrznej zł pozostałe wydatki (przegląd kasy fiskalnej, opłaty RTV, pieczęcie, wywóz ID: EVVIM-QDPQT-UGLNQ-JNZCQ-BBDSI. Podpisany. Strona 24 / 58 nieczystości, dzierżawa ekspresu, usługi kominiarskie, przegląd samochodów, gaśnic, usługi gastronomiczne) zł

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI. z dnia 25 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo