I. KLASYFIKACJA KOSZTÓW. FUNKCJA KOSZTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. KLASYFIKACJA KOSZTÓW. FUNKCJA KOSZTÓW"

Transkrypt

1 I. KLASYFIKACJA KOSZTÓW. FUNKCJA KOSZTÓW ZADANIE 1.1 ( a wydatki) Lp. Treść Koszt Wydatek 1. Zakupiono towary handlowe (FVZ, PZ). 2. Bank poinformował o pobraniu raty kapitałowej kredytu (WB). 3. Bank poinformował o pobraniu odsetek od kredytu (WB). 4. Przelano dostawcy środki za zakupione towary (WB). 5. Zaksięgowano wartość sprzedanych towarów (WZ). 6. Naliczono i zaksięgowano miesięczne zuŝycie urządzeń biurowych. 7. Zakupiono za gotówkę kserokopiarkę o wartości 9000 zł. 8. Zakupiono, płacąc kartą płatniczą, aparat telefoniczny za 400 zł. 9. Pracownik pobrał zaliczkę na zakup materiałów biurowych. 10. Otrzymano fakturę za dzierŝawę magazynu (za bieŝący okres). 11. Naliczono wynagrodzenia pracowników (LP). 12. Przelano pensje na konta bankowe pracowników (WB). 13. Naliczono i odprowadzono zaliczkę na podatek dochodowy. 14. Bank poinformował o pobraniu opłat manipulacyjnych (WB). 15. Przelano do ZUS składki ubezpieczenia zdrowotnego pracowników. ZADANIE 1.2 (Klasyfikacja kosztów) Zaklasyfikuj koszty do odpowiedniej grupy, wiedząc, Ŝe firma zajmuje się produkcją soków owocowych o róŝnych smakach i posiada jeden wydział produkcyjny z jedną linią technologiczną. Lp. Treść 1. ZuŜycie jabłek, winogron i innych owoców 2. ZuŜycie energii w hali produkcyjnej 3. ZuŜycie środków konserwacyjnych do maszyn 4. ZuŜycie kartonów do soków 5. Podatek od nieruchomości 6. Podatek dochodowy 7. Wynagrodzenia pakowaczy (akord) 8. Wynagrodzenia działu marketingu (etat) 9. Płace przedstawicieli handlowych (prowizja) 10. Wynagrodzenia nadzoru produkcyjnego (etat) 11. Amortyzacja linii technologicznej 12. Czynsz za halę produkcyjną 13. PodróŜe słuŝbowe 14. Usługi telekomunikacyjne 15. reklamy bezpośrednie pośrednie zmienne stałe ZADANIE 1.3 ( stałe i zmienne) Firma Bordeaux zajmuje się transportem win od dystrybutorów/hurtowników do sklepów. Zasoby firmy obejmują samochody dostawcze, komputery i sprzęt biurowy oraz oczywiście pracowników: kierowców, księgową i menedŝerów. Firma pobiera opłaty za usługi transportowe wg stawki za km. Określ koszty stałe i zmienne. zmienne stałe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2 ZADANIE 1.4 (Podział kosztów na stałe i zmienne) Dokonaj podziału kosztów na stałe i zmienne metodą najmniejszych kwadratów i uzupełnij odpowiedź. Przedstaw graficznie funkcję kosztów. Kwartał Produkcja I II III IV Razem Średnia Koszt zmienny wynosi... zł/szt. stałe wynoszą... zł kwartalnie. W kolejnym kwartale firma planuje produkcję 150 sztuk, a zatem prognozowane koszty wyniosą... zł. ZADANIE 2.1 II. EWIDENCJA I ROZLICZANIE KOSZTÓW (Ewidencja kosztów w firmie produkcyjnej) 401 Amortyzacja 501 działalności podstawowej 402 ZuŜycie materiałów i energii 502 wydziałowe 403 Usługi obce 510 zakupu 404 Podatki i opłaty 520 sprzedaŝy 405 Wynagrodzenia 530 działalności pomocniczej 406 Ubezp. społ. i inne świadczenia 550 ogólnego zarządu 407 Pozostałe koszty rodzajowe Lp. Treść ZuŜyta energia elektryczna w hali produkcyjnej 2. Tłumaczenie umów na język angielski 3. Podatek od nieruchomości (magazyny produktów) 4. Wynagrodzenia pracowników działu kadr 5. Karnety na basen dla pracowników administracyjnych 6. ZuŜycie komputerów w biurach 7. Opłata za prowadzenie rachunku bankowego 8. ZuŜycie środków czystości (konserwacja maszyn) 9. Szkolenie pracowników działu handlowego 10. transportu surowców do produkcji 11. transportu sprzedanych produktów 12. Opłaty skarbowe 13. Usługi poligraficzne wykonane przez inną firmę 14. Ekspertyza wykonana przez firmę doradczą 15. ZuŜycie samochodów słuŝbowych handlowców 16. Ubezpieczenia majątkowe (hala produkcyjna) 17. reklamy 18. Usługi pocztowe 19. Zakup fachowych czasopism 20. Czynsz za najem powierzchni biurowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3 ZADANIE 2.2 ( wg 4 i 5 ) Określ koszt wg rodzaju oraz wg MPK w hotelu. Wyodrębniono trzy MPK: 501 działalności podstawowej (usługi hotelowe) 530 działalności pomocniczej (oczyszczalnia ścieków) 550 zarządu (administracja) Lp. Treść Energia elektryczna (oświetlenie hotelu) 2. Wynagrodzenia pracowników recepcji 3. Wynagrodzenia księgowych Składki ZUS finansowane ze środków pracodawcy (pokojówki) Konserwacja windy dla gości hotelowych wykonana przez inne przedsiębiorstwo 6. ZuŜycie maszyn i urządzeń w oczyszczalni ścieków 7. Pobrane przez bank prowizje za dokonane przelewy 8. Ryczałt za uŝywanie prywatnych samochodów do celów słuŝbowych 9. Wartość rozmów telefonicznych wykonanych przez gości Wartość ubezpieczenia budynku hotelu 10. od skutków zdarzeń losowych 11. Wynagrodzenia pracowników oczyszczalni ścieków 12. StrzyŜenie trawników wokół hotelu wykonane przez inną firmę ZADANIE 2.3 (Arkusz rozliczeniowy kosztów) Uzupełnij arkusz rozliczeniowy kosztów w firmie Pantofelek (producent obuwia), wiedząc Ŝe: zapłaciła 400 zł za rachunek telefoniczny (administracja), otrzymała fakturę za remont maszyn do szycia w wysokości 240 zł, wypłaciła pensje szwaczkom w wysokości 5000 zł brutto, naliczyła amortyzację programu księgowego w wysokości 200 zł, zapłaciła podatek od nieruchomości (grunt pod szwalnią) 50 zł, otrzymała fakturę za kampanię reklamową na kwotę 700 zł, naliczyła płace pracowników administracyjnych 8000 zł, zaksięgowała faktury za podróŝe słuŝbowe prezesa 300 zł, zapłaciła odsetki od kredytu inwestycyjnego 900 zł, naliczyła amortyzację hali produkcyjnej w wysokości 600 zł, wydała skóry i inne materiały do produkcji o wartości zł, przekazała składki ZUS (pracodawca) w wysokości 20% pensji. działalności podstawowej bezpośrednie wydziałowe zarządu sprzedaŝy SUMA Amortyzacja ZuŜycie materiałów i energii Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne Usługi obce Podatki i opłaty Pozostałe koszty rodzajowe SUMA Koszt wytworzenia wyrobów gotowych wynosi:... zł Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

4 ZADANIE 2.4 (Rozliczenia międzyokresowe kosztów) W styczniu opłacono prenumeratę czasopisma za cały rok z góry w kwocie zł. Przedstaw sposób ewidencji rozliczeń międzyokresowych. WskaŜ zalety i wady tzw. wariantu praktycznego. w wariancie teoretycznym 4+5 : w wariancie teoretycznym : w wariancie praktycznym 4+5 : ZADANIE 2.5 (Szczególne przypadki kosztów) Dokonaj dekretacji operacji gospodarczych w kwietniu 2010 w firmie produkcyjnej. Nr Treść operacji Dt Ct RW wydano z magazynu materiały celem usunięcia szkód majątkowych powstałych w wyniku powodzi. WB bank pobrał odsetki od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na trwającą modernizację hali produkcyjnej. FVZ otrzymano fakturę za demontaŝ i transport zlikwidowanej i sprzedanej na złom maszyny produkcyjnej. PK dokonano rozliczenia przypadających na kwiecień kosztów prenumeraty opłaconej z góry za cały rok PK zarachowano niezawiniony niedobór surowców do produkcji mieszczący się w granicach norm zuŝycia i ubytków. WB opłacono prowizję maklerską za zakup akcji (firma wycenia papiery wartościowe w cenie nabycia). 7. PK utworzono rezerwę na naprawy gwarancyjne. 8. FVZ otrzymano fakturę za malowanie pomieszczeń biurowych LP naliczono wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówce przyzakładowej (działalność socjalna). PK dokonano odpisu aktualizującego naleŝności od odbiorcy postawionego w stan likwidacji (wraz z naliczonymi odsetkami). Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

5 III. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU RKP & RKZ ZADANIE 3.1 (Wynik finansowy metoda porównawcza i kalkulacyjna) Firma produkująca wodę mineralną prowadzi ewidencję kosztów w dwóch układach. Obroty kont 4 w kwietniu wyniosły zł a obroty kont 5 wyniosły zł, w tym koszty zarządu zł oraz koszty sprzedaŝy zł (reszta przypada na koszty produkcji). Obroty kont 6 obejmują wyłącznie rozliczenia międzyokresowe czynne oznaczające czynsz za wynajmowaną powierzchnię biurową opłacony z góry w kwietniu (za drugi kwartał 2009). Czynsz nie został jeszcze rozliczony. W kwietniu wytworzono butelek wody. Produkcja w toku nie występuje. Sprzedano butelek wody po cenie 1,80 zł/szt. oraz przekazano za darmo dla lokalnego klubu sportowego butelek wody mineralnej własnej produkcji. Otwórz konta, nanieś obroty oraz zaksięguj: 1. PK rozliczenie kwoty czynszu przypadającego na kwiecień. 2. PW przyjęcie wody do magazynu po koszcie wytworzenia. 3. FVS sprzedaŝ wody na kredyt kupiecki. 4. WZ wydanie wody odbiorcom. 5. WZ wydanie wody dla klubu sportowego. Po zaksięgowaniu operacji dokonaj zamknięcia miesiąca przyjmując, Ŝe nie wystąpiły Ŝadne inne operacje wynikowe a firma sporządza rachunek wyników: w wariancie kalkulacyjnym, w wariancie porównawczym. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

6 ZADANIE 3.2 (Wynik finansowy RKP & RKZ) Cukiernia Croissant zajmuje się produkcją rogali. W miesiącu firma wytworzyła kg i sprzedała 1000 kg rogali. Po przeprowadzeniu kalkulacji okazało się, Ŝe koszt wytworzenia 1 kg rogali wyniósł 16 zł/kg, w tym: materiały bezpośrednie 10 zł/kg, płace bezpośrednie 2 zł/kg, zmienne koszty wydziałowe 1 zł/kg, stałe koszty wydziałowe 3 zł/kg. Oprócz tego firma poniosła koszty ogólnozakładowe w wysokości 3200 zł (czynsz, płace, prowadzenie księgowości, materiały pomocnicze) oraz koszty sprzedaŝy w wysokości 300 zł (reklama w gazecie lokalnej). Cena sprzedaŝy wynosiła 25 zł/kg. Uzupełnij rysunki, ustal KUP i oblicz wynik finansowy wg RKP i RKZ. poniesione wg RKP:... zł poniesione wg RKZ:... zł produktów: okresu: produktów: okresu: Niesprzedane: Sprzedane: Niesprzedane: Sprzedane: ZADANIE 3.3 (Wynik finansowy RKP & RKZ) Firma Bananowy Song zajmuje się handlem i dystrybucją bananów. Banany są sprowadzane z republik bananowych a następnie sprzedawane na rynku krajowym do hurtowni i sklepów spoŝywczych. Średnia cena zakupu 1 tony bananów wynosi 250 $. zakupu, obejmujące koszty załadunku, transportu, ubezpieczenia i rozładunku wynoszą przeciętnie 5% ceny zakupu. Dodatkowo firma płaci 0,25 $ za kaŝdy karton zawierający 10 kg bananów. Kurs dolara kształtuje się na poziomie 3,2 PLN/USD. magazynowania wynoszą miesięcznie 3000 zł i są niezaleŝne od ilości bananów w magazynie. ogólnozakładowe wynoszą 9000 zł a koszty promocji i reklamy 500 zł. Pozostała część kosztów sprzedaŝy jest uzaleŝniona od wielkości obrotów: są to prowizje dla handlowców w wysokości 2% sprzedaŝy. Banany są sprzedawane w kartonach po 10 kg. Firma planuje sprzedaŝ kartonów bananów miesięcznie. Cena sprzedaŝy jest ustalana wg formuły: cena nabycia plus 25% narzutu (czyli 20% marŝy). Ile wynosi: - cena (koszt) nabycia 1 kartonu bananów =... zł/szt. - cena sprzedaŝy 1 kartonu bananów =... zł/szt. - koszt zmienny 1 kartonu bananów =... zł/szt. - planowany wynik finansowy na sprzedaŝy (RKZ) =... zł - planowany wynik finansowy na sprzedaŝy (RKP) =... zł - wskaźnik marŝy brutto (RKZ) =... % - wskaźnik marŝy brutto (RKP) =... % Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład II dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 GRUPY KOSZTÓW OPERACYJNE koszty związane z podstawową działalnością firmy (produkcja, handel, usługi), np. zuŝycie

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 1 1 Temat 1: Ewidencja rozrachunków Zadanie 1.1 (Ewidencja rozrachunków z pracownikami) Przedsiębiorstwo POGROM spółka z o. o. w Żarówkach

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych Rachunkowośd finansowa Rachunkowośd zarządcza Poza rachunkowością Jawnośd (Tajne/Jawne) Kierownictwo Inwestorzy Pracownicy Banki Dostawcy Odbiorcy Rząd i agendy rządowe Społeczeostwo dr Stanisław Hooko,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem dr Tomasz Wnuk-Pel 1 WYKŁAD 1 CASE 1 (ustalanie zysku na sprzedaży) MAXIPROFIT SA jest jednooddziałową firmą produkującą

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych Rachunkowośd finansowa Rachunkowośd zarządcza Poza rachunkowością Jawnośd (Tajne/Jawne) Kierownictwo Inwestorzy Pracownicy Banki Dostawcy Odbiorcy Rząd i agendy rządowe Społeczeostwo dr Stanisław Hooko,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str. 1 EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH Zadanie 10.1 W przedsiębiorstwie usługowo-produkcyjnym RUMAR sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Strona1 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Rachunkowośd to proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE

OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2013 Zagadka bilansowa 1 OPERACJE GOSPODARCZE Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym

Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym Projekt Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ Wzorcowy plan kont dla Zakładów

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 5. ustalania wyniku finansowego

WYKŁAD 5. ustalania wyniku finansowego WYKŁAD 5 Temat: Zagadnienia: Zasady funkcjonowania kont wynikowych i ustalania wyniku finansowego 1. Pojecie i istota operacji wynikowych 2. Zasady ustalania wyniku finansowego 3. Elementy wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY

RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY Rachunkowość zajmuje się odzwierciedlaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w podstawowych ogniwach działalności gospodarczej a więc podmiotach typu przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

W Polsce rachunkowość zorganizowana jest w formach: 1. Pełnej rachunkowości ( księgi handlowej ) stosowana jest przez podmioty których przychody ze

W Polsce rachunkowość zorganizowana jest w formach: 1. Pełnej rachunkowości ( księgi handlowej ) stosowana jest przez podmioty których przychody ze Organizacje rachunkowości w Polsce reguluje ustaw o rachunkowości ( prawo bilansowe) po nowelizacji z 9,11,2000 Dz. U. 113 poz. 1186 Ustawa określa obowiązek prowadzenia rachunkowości przez podmioty :

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy

Odroczony podatek dochodowy Odroczony podatek dochodowy Podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy, wpływający na wynik finansowy obejmuje: część bieŝącą część odroczoną 1 Część bieŝąca podatku dochodowego Część bieŝąca podatku

Bardziej szczegółowo

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Ćwiczenia 1... 1 Ćwiczenia 2... 5 Ćwiczenia 3... 9 Ćwiczenia 4... 13 Powtórzenie przed zaliczeniem... 16

Spis treści: Ćwiczenia 1... 1 Ćwiczenia 2... 5 Ćwiczenia 3... 9 Ćwiczenia 4... 13 Powtórzenie przed zaliczeniem... 16 Spis treści: Ćwiczenia 1... 1 Ćwiczenia 2... 5 Ćwiczenia 3... 9 Ćwiczenia 4... 13 Powtórzenie przed zaliczeniem... 16 Ćwiczenia 1 Temat 1: Formy działalności gospodarczej Zadanie 1 (formy działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach za 2009 rok Załącznik do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CI/15/2010 z dnia 13 kwietnia 2010r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo