Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk Lista zadań nr 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2"

Transkrypt

1 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną przedmiotowo z podatku VAT. Zgodnie ze swoimi zasadami (polityką rachunkowości) Spółka prowadzi ewidencję kosztów operacyjnych następująco: 1) na kontach układu rodzajowego, 2) koszty przyszłych okresów podlegają ewidencji na koncie 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów za pośrednictwem konta 490 Rozliczenie kosztów, 3) wynik finansowy na koniec roku obrotowego ustala się zgodnie z porównawczym wariantem rachunku zysków i strat. W miesiącu sprawozdawczym wystąpiły następujące operacje gospodarcze: 1. Faktura VAT, płatna przelewem, za usługi doradcze: 1100 zł netto + VAT 2. Zakupiono za gotówkę materiały biurowe, które wydano do zużycia faktura VAT oraz KW 800 zł brutto 3. Zawarto ubezpieczenie majątkowe PK; polisa ubezpieczenia obejmuje bieżący kwartał 1500 zł. Rozliczono koszt rodzajowy PK 4. PK koszt ubezpieczenia obciążający dany miesiąc Faktura VAT, płatna przelewem, za energię elektryczną 492 zł brutto 5. Wynagrodzenie dla zleceniobiorców według wystawionych rachunków: 1000 zł brutto, 90 - potrącone składki na ubezpieczenia zdrowotne, 152 zaliczka na podatek dochodowy 6. PK umorzenie i amortyzacja środków trwałych 1100 zł 7. Świadczenia urlopowe wypłacone pracownikom udającym się na urlop KW; jednostka nie tworzy ZFŚS 1250 zł 8. Wystawiono rachunek dla odbiorcy za wykonane usługi, płatność przelewem zł 9. WB prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 100 zł 10. KW -- zakupiono znaczki skarbowe 150 zł Polecenia do wykonania 1. Zaksięgować operacje gospodarcze zgodnie z zasadami zakładowego kont. 2. Ustalić w sposób ewidencyjny wynik finansowy. 3. Sporządzić wycinek rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym. 4. Ustalić tzw. zmianę stanu produktów według sald kont zespołu W nowym roku obrotowym otworzyć konto 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów, a następnie: 1) zaksięgować koszty działalności dotyczące bieżącego okresu w kwocie zł drugostronnie: Ma Różne konta 2) rozliczyć ratę kosztów ubezpieczenia przypadającą na bieżący okres, 3) zaksięgować przychody ze sprzedaży usług w oparciu o rachunek wystawiony odbiorcy (płatny przelewem) na kwotę zł netto/brutto, 4) dokonać przeksięgowań kont wynikowych według porównawczego wariantu rachunku zysków i strat, 5) ustalić tzw. zmianę stanu produktów

2 Zadanie nr 2 Zespól 4 występują zapasy, korekta kosztu własnego sprzedaży Przedsiębiorstwo produkcyjne ALASKA (zwolnione przedmiotowo z podatku VAT) zajmuje się produkcją kosmetyków. Zgodnie ze swoimi zasadami (polityką rachunkowości), Zakład prowadzi ewidencję kosztów operacyjnych następująco: 1) koszty działalności operacyjnej ewidencjonowane są na kontach układu rodzajowego, 2) jednostka nie prowadzi bieżącej wyceny i ewidencji ilościowo-wartościowej wyrobów gotowych na składzie, 3) jednostka stosuje konto 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych, 4) jednostka stosuje konto 702 Koszt własny sprzedaży, które obciążane jest kosztami (wstępnie ujętymi w układzie rodzajowym) bieżącego okresu,,przelotowo za pośrednictwem konta 490, 5) koszty poniesione na rzecz przyszłych okresów, wstępnie ujęte w układzie ro. dzajowym, rozliczane są za pośrednictwem konta 490, na konto 640,,Rozliczenia międzyokresowe kosztów, 6) na koniec każdego okresu sprawozdawczego przeprowadzany jest remanent wyrobów gotowych w magazynie, w celu korekty kosztów działalności (tj. obrotów konta 702 Koszt własny sprzedaży ) o zmianę stanu produktów; zinwentaryzowane zapasy wyrobów gotowych wycenia się według ceny sprzedaży pomniejszonej o marżę producenta, 7) wynik finansowy na koniec roku obrotowego ustala się zgodnie z porównawczym wariantem rachunku zysków i strat. W miesiącu sprawozdawczym wystąpiły następujące operacje gospodarcze: 1. RW wydano do zużycia w produkcji materiały podstawowe i pomocnicze 6600 zł 2. PK - amortyzacja środków trwałych 1300 zł 3. Faktura VAT, płatna przelewem, za usługi doradcze 1107 zł brutto 4. Lista plac: a. place brutto zł b. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 2806 zł c. podatek dochodowy 2317 zł 5. Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP finansowane przez pracodawcę (20,41%) 3061 zł 6. Faktura VAT, płatna przelewem, za zakupioną drukarkę, którą przyjęto do użytkowania: 1845 zł 7. Dokonano jednorazowego odpisu umorzenia i amortyzacji w bieżącym miesiącu PK Faktura VAT, płatna przelewem, za dozór pomieszczeń firmy 615 zł brutto 9. WB zapłacono podatek od nieruchomości za bieżące półrocze 900 zł, PK rozliczono koszt rodzajowy, PK obciążenie kosztów bieżącego okresu 10. Rachunek wystawiony dla firmy MARANT za sprzedane wyroby gotowe, płatność przelewem zł 11. Przeksięgowania na dzień bilansowy: a. PK koszty rodzajowe b. PK korekta kosztu własnego sprzedaży Przeprowadzono inwentaryzację w magazynie wyrobów gotowych. Zapas nie sprzedanych wyrobów gotowych wynosił 100 szt balsamów do ciała. Balsamy sprzedawane są po cenie 25 zt/szt netto, w tym 20% marży producenta. Wartość zapasu.. c. PK koszt własny sprzedaży

3 d. PK zmiana stanu produktów e. PK przychody ze Polecenia do wykonania 1. Zaksięgować operacje gospodarcze zgodnie z powyższymi zasadami, zakładając że na potrzebnych kontach są właściwe stany początkowe. 2. Zamknąć konta: Rozliczenie międzyokresowe kosztów, Wyroby gotowe 3. Sporządzić wycinek rachunku zysków i strat. 4. Ustalić zmianę stanu produktów według kont zespołu 6. Zadanie 3 Zespól 4 i 5 koszty działalności produkcyjnej Założenia Spółka z o.o. Persal jest podatnikiem podatku od towarów i usług i realizuje sprzedaż w całości opodatkowaną. Spółka jest producentem wyrobów A Zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, koszty działalności operacyjnej ewidencjonowane są przelotowo, tj. na kontach zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie oraz na kontach zespołu 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczenie, a mianowicie: 501 Produkcja podstawowa, 521 Koszty wydziałowe, 527 Koszty sprzedaży, 530 Produkcja pomocnicza, 551 Koszty ogólnego zarządu Materiały wyceniane są w cenach nabycia. Koszty zakupu gromadzone są na koncie 644 Rozliczenie międzyokresowe kosztów zakupu i rozliczane są w końcu miesiąca proporcjonalnie do materiałów zużytych i do zapasu w magazynie. Inne koszty wymagające rozliczenia w czasie ujmowane są na koncie 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów Na dzień 1 stycznia br. Spółka posiadała następujące salda wybranych kont: 071 Umorzenie środków trwałych Srodki trwałe w budowie Kasa Rachunek bieżący Kredyty bankowe długoterminowe Materiały na składzie Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów DT Rozliczenie międzyokresowe kosztów zakupu Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Ct W miesiącu sprawozdawczym wystąpiły następujące operacje: 1 Otrzymano fakturę VAT, płatną przelewem, od spółki Transpol za transport materiałów P do magazynu przedsiębiorstwa: a) wartość netto 350,00 b) podatek naliczony VAT 80,50 c) wartość brutto 430,50 2 PZ przyjęto do magazynu materiały P zakupione od spółki Saturn : 1250 szt. według stałej ceny ewidencyjnej 8,00 zł/szt. 3 Zakupiono za gotówkę i przekazano bezpośrednio do zużycia w wydziale produkcji pomocniczej materiały pomocnicze; wartość materiałów według rachunku Otrzymano fakturę VAT, płatną przelewem, od dostawcy Saturn za zakupione materiały P a) 1250 szt. materiałów P po 8,20 zł/szt b) opakowanie bezużyteczne 250 c) podatek naliczony VAT d) wartość brutto PK - rozliczono transakcję zakupu materiałów P a) podatek naliczony w fakturze zakupu b) opakowanie bezużyteczne

4 c) odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów 6 Otrzymano fakturę, płatna przelewem, za usługi telefoniczne: a) wartość netto b) naliczony podatek VAT c) wartość brutto 2152,5 Zgodnie z załączonym wykazem rozmów opracowano podział kosztów: - zarząd wydział produkcyjny wydział pomocniczy Otrzymano fakturę VAT, płatną przelewem, za czynsz dzierżawny maszyny produkcyjnej za okres od 1 lutego br. do 31 stycznia roku następnego: a) wartość netto czynszu b) podatek naliczony VAT 276 c) wartość brutto PK rozliczono koszt rodzajowy Na podstawie dowodów RW ustalono zużycie materiałów w miesiącu styczniu. Sporządzono rozdzielnik kosztów zużytych materiałów: a) materiały bezpośrednie produkcji podstawowej b) materiały pośrednie zużyte w wydziale produkcji podstawowej c) materiały zużyte w wydziale produkcji pomocniczej d) materiały zużyte na potrzeby zarządu 2100 Pracownik zarządu rozliczył się z odbytej podróży służbowej: a) koszty przejazdu własnym samochodem pracownika 470 b) diety 180 c) noclegi wg faktury VAT wartość brutto 427 d) razem (Zgodnie z przepisami, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nic stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych.) KW zapłacono gotówką za zakupione rękawice robocze dla pracowników wydziału podstawowego (faktura VAT) a) wartość netto 600 b) podatek naliczony VAT 138 c) wartość brutto Lista płac nr 1/01/XX wynagrodzenia ze stosunku pracy: 738 a) wynagrodzenia zasadnicze b) premia c) dodatki stażowe 2200 d) razem płace e) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne f) należna zaliczka na podatek dochodowy 4280

5 g) wynagrodzenie do wypłaty (obliczyć) Obciążenia pracodawcy: h) składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP i FGŚP (20,41%) 6327,10 Konta zespołów 5 i 6 Treść Ogółem Wynagodzenia PK odpis amortyzacji i umorzenia za bieżący miesiąc Zgodnie z planem amortyzacji sporządzono następujący rozdzielnik: a) amortyzacja maszyn i urządzeń wydziału produkcji podstawowej b) amortyzacja środków trwałych wydziału pomocniczego 450 c) amortyzacja środków trwałych i budynku zarządu Wyciąg bankowy nr 1. a) spłata raty kredytu oraz odsetek; (kwota odsetek 280) 1280 b) splata raty kredytu oraz odsetek od kredytu inwestycyjnego w okresie budowy środka trwałego; (kwota odsetek 370) 870 c) zapłata odsetek karnych od przeterminowanych zobowiązań (notę obciążeniową dostawcy otrzymano w ub. miesiącu) 340 d) prowizja z tytułu prowadzenia rachunku bankowego Faktura VAT, płatna przelewem, od firmy Transpol za transport partii wyrobów gotowych A sprzedanych odbiorcy Multi a) wartość netto 550 b) podatek naliczony VAT 126,50 c) wartość brutto 676,50 16 PK odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na zużyte: a) materiały bezpośrednie b) materiały na cele ogólne wydziału produkcyjnego c) materiały w swdziale pomocniczym d) materiały w komórkach administracji 17 PK rozliczono koszty zakupu przypadające na: a) materiały bezpośrednie b) materiały zużyte na cele ogólne wydziału produkcyjnego c) materiały zużyte w wydziale pomocniczym

6 d) materiały zużyte w komórkach administracji Polecenia do wykonania 1. Otworzyć konta. 2. Zaksięgować operacje gospodarcze zgodnie z zasadami określonymi w założeniach rachunkowości. 3. Ustalić wartość zapasu materiałów według cen nabycia. 4. Zamknąć konta. 5. Sprawdzić sumę kosztów ujętych na kontach zespołu 4 z sumą kosztów rozliczonych na konta zespołu 5 i 6. zadanie 3. Spółdzielnia produkcyjno-usługowa AMIGA jest podatnikiem podatku od towarów i usług i realizuje sprzedaż w całości opodatkowaną. Zgodnie z zasadami (polityką rachunkowości) jednostki. Koszty działalności operacyjnej ewidencjonowane są na kontach zespołu 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczenie, a mianowicie: 501 Produkcja podstawowa dla ewidencji bezpośrednich kosztów produkcji, 502 Usługi dla ewidencji kosztów realizacji usług (bezpośrednich i po średnich), 521 Koszty wydziałowe -- dla ewidencji kosztów pośrednich działalności produkcyjnej, Produkcja pomocnicza -- dla ewidencji kosztów wydziału pomocniczego, tj. Narzędziowni, 527 Koszty sprzedaży, 551 Koszty ogólnego zarządu 523 Koszty zakupu dla ewidencji bezpośrednich kosztów fazy zaopatrzenia, które rozliczane są w końcu miesiąca proporcjonalnie do zużytych materiałów. Zapas materiałów wyceniany jest w cenach zakupu. 2. Koszty poniesione na rzecz przyszłych okresów rozliczane są na koncie 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów 3. Jednostka stosuje konta: 703 Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych oraz 706 Koszt wytworzenia sprzedanych usług. 4. Jednostka sporządza kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat. W miesiącu sprawozdawczym wystąpiły następujące operacje gospodarcze Treść operacji gospodarczych 1. Zestawienie dowodów RW zużycie materiałów według rzeczywistych cen zakupu a) materiały bezpośrednie, w tym: zużycie na cele produkcji wyrobów gotowych zużycie na cele działalności usługowej b) materiały pomocnicze produkcyjnego 690

7 c) materiały zużyte na działalność pomocniczą d) zużycie na cele administracji 650 PK amortyzacja środków trwałych, w tym: a) w wydziale produkcyjnym b) w wydziale pomocniczym c) w komórkach zarządu Faktura VAT, płatna przelewem, za usługi doradcze a) wartość netto 900 b) podatek naliczony VAT 207 c) wartość brutto Lista płac: a) płace brutto b) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne c) podatek dochodowy Płace brutto dotyczyły: pracowników bezpośrednio produkcyjnych pracowników zatrudnionych w usługach pracowników wydziału pomocniczego pracowników zarządu Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP finansowane przez Spółdzielnię (20,41%), dotyczące: pracowników bezpośrednio produkcyjnych pracowników zatrudnionych w usługach pracowników wydziału pomocniczego pracowników zarządu 3.775,85 6 Faktura VAT, płatna przelewem, za zakupione telefony komórkowe wraz z aktywacją a) wartość netto b) podatek naliczony VAT 345 c) wartość brutto a Telefony zostały wpisane do ewidencji niskocennych środków trwałych, które podlegają 100% amortyzacji w miesiącu oddania do używania. Telefony zostały przekazane do używania w komórkach zarządu 7 Faktura VAT, płatna przelewem, od firmy doradczej: a) wartość netto b) podatek naliczony VAT 575 c) wartość brutto WB zapłacono podatek od środków transportu za następne półrocze. Podatek będzie dotyczyć następujących samochodów: 570 samochody ciężarowe wykorzystywane w działalności produkcyjnej 280 samochody ciężarowe wykorzystywane w działalności usługowej 110 samochody wykorzystywane przez zarząd 180

8 9 Faktura VAT, płatna przelewem, od przedsiębiorstwa CARGO za transport materiałów podstawowych do magazynu spółdzielni a) wartość netto b) podatek naliczony VAT c) wartość brutto 10 PK rozliczono koszty zakupu przypadające na zużyte materiały (obliczenia w tabelce) 11 PK rozliczono koszty działalności pomocniczej, które: a) w 80% dotyczą działalności produkcyjnej b) w 20% dotyczą działalności usługowej 799,20 183,82 983, ,48 12 PK rozliczono koszty wydziałowe produkcji podstawowej, które w całości dotyczą wyprodukowanych wyrobów gotowych 13 PW przyjęto do magazynu wyprodukowane wyroby gotowe. Rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych 14 PK wyksięgowano rzeczywisty koszt wytworzenia sprzedanych firmie GABIKS usług Faktura VAT dla GABIKS za wykonane usługi. a) wartość netto b) podatek należny VAT c) wartość brutto WZ wydano z magazynu sprzedane firmie MARANT wyroby gotowe. Wartość według rzeczywistego kosztu wytworzenia Faktura VAT wystawiona dla firmy MARANT. a) wartość netto b) podatek należny VAT c) wartość brutto 18 Faktura VAT od przedsiębiorstwa CARGO za transport wyrobów gotowych do odbiorcy MARANT a) wartość netto b) podatek naliczony VAT c) wartość brutto PK dokonano przeksięgowań na dzień bilansowy

9 I II 111 IV V VI Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych Koszt wytworzenia sprzedanych usług Koszty ogólnego zarządu Koszty sprzedaży Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych Przychody ze sprzedaży usług Polecenia do wykonania: 1. Zaksięgować operacje gospodarcze zgodnie z zasadami zakładowego planu kont, zakładając, że na potrzebnych kontach są właściwe stany początkowe. 2. Ustalić wynik ze sprzedaży osiągnięty w poszczególnych rodzajach działalności, zakładając, że koszty zarządu rozliczane są proporcjonalnie do zrealizowanych przychodów. 3. Sporządzić wycinek rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. zadanie 4 Założenia spółka z o.o. Persal jest podatnikiem podatku od towarów i usług i realizuje sprzedaż w całości opodatkowaną. Spółka jest producentem wyrobów A. zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, koszty działalności operacyjnej ewidencjonowane są według wariantu III rachunku kosztów przelotowo, tj. na kontach zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie oraz na kontach zespołu 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczenie, a mianowicie: 501 Produkcja podstawowa, 521 Koszty wydziałowe, 527 Koszty sprzedaży, 530 Produkcja pomocnicza, 551 Koszty ogólnego zarządu Materiały wyceniane są w cenach nabycia. Koszty zakupu gromadzone są na koncie 644 Rozliczenie międzyokresowe kosztów zakupu i rozliczane są w końcu miesiąca proporcjonalnie do materiałów zużytych i do zapasu w magazynie. Inne koszty wymagające rozliczenia w czasie ujmowane są na koncie 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów Na dzień 1 stycznia br. Spółka posiadała następujące salda wybranych kont: 071 Umorzenie środków trwałych Środki trwałe w budowie Kasa Rachunek bieżący Kredyty bankowe długoterminowe Materiały na składzie Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów DT Rozliczenie międzyokresowe kosztów zakupu Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Ct

10 W miesiącu sprawozdawczym wystąpiły następujące operacje. Otrzymano fakturę VAT, płatną przelewem, od spółki Transpol za transport materiałów P do magazynu przedsiębiorstwa: a) wartość netto b) podatek naliczony VAT c) wartość brutto 80,50 350,00 430,50 PZ -- przyjęto do magazynu materiały P, zakupione od spółki Saturn : 1250 szt. według stałej ceny ewidencyjnej 8,00 zł/szt. Zakupiono za gotówkę i przekazano bezpośrednio do zużycia w wydziale produkcji pomocniczej materiały pomocnicze; wartość materiałów według rachunku 210 Otrzymano fakturę VAT, płatną przelewem, od dostawcy Saturn za zakupione materiały P a) 1250 szt. materiałów P po 8,20 zl/szt b) opakowanie bezużyteczne 250 c) podatek naliczony VAT 2415 d) wartość brutto PK rozliczono transakcję zakupu materiałów P a) podatek naliczony w fakturze zakupu b) opakowanie bezużyteczne c) odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów Otrzymano fakturę, płatna przelewem, za usługi telefoniczne: a) wartość netto b) naliczony podatek VAT 402,50 c) wartość brutto2152,5 Zgodnie z załączonym wykazem rozmów, opracowano podział kosztów: zarząd wydział produkcyjny 390 wydział pomocniczy 210 Otrzymano fakturę VAT, płatną przelewem, za czynsz dzierżawny maszyny produkcyjnej za okres od 1 lutego br. do 31 stycznia roku następnego: a) wartość netto czynszu b) podatek naliczony VAT 276 c) wartość brutto 1476 PK rozliczono koszt rodzajowy Na podstawie dowodów RW ustalono zużycie materiałów w miesiącu styczniu Sporządzono rozdzielnik kosztów zużytych materiałów. a) materiały bezpośrednie produkcji podstawowej b) materiały pośrednie zużyte w wydziale produkcji podstawowej c) materiały zużyte w wydziale produkcji pomocniczej d) materiały zużyte na potrzeby zarządu 2.100

11

12

13 Polecenia do wykonania 1. Otworzyć konta. 2. Zaksięgować operacje gospodarcze zgodnie z zasadami określonymi w założeniach rachunkowości. 3. Ustalić wartość zapasu materiałów według cen nabycia. 4. Zamknąć konta. 5. Sprawdzić sumę kosztów ujętych na kontach zespołu 4 z sumą kosztów rozliczonych na konta zespołu 5 i 6.

14 zadanie następne

15

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 1 1 Temat 1: Ewidencja rozrachunków Zadanie 1.1 (Ewidencja rozrachunków z pracownikami) Przedsiębiorstwo POGROM spółka z o. o. w Żarówkach

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Hurtownia Odzieży Skórzanej Renifer sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 1999 r.

z dnia 16 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 105-6121 - Poz. 1199 1199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 85 pkt 1 lit. b)

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo