Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:"

Transkrypt

1 AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych jednostkach, 4. Środki transportu, 5. Grunty nabyte w celu lokaty kapitału, 6. Budynek administracyjny, 7. Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych, których termin spłaty przekracza okres 2 lat, 8. Maszyny i urządzenia, 9. Know-how, 10. Udzielona pożyczka na okres 3 lat, 11. Nabyte spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 12. Licencje, 13. Obligacje Skarbu Państwa o terminie wykupu 2 lata. POLECENIE: Uzupełnij tabelę, wpisując w wole pola właściwe elementy aktywów trwałych. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Środki trwałe NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE nieruchomości inwestycyjne

2 Ćwiczenia 2: Przedsiębiorstwo Produkcyjne OKPOL zajmuje się produkcją okien na dzień YXr. posiada następujące aktywa obrotowe: 1. Paliwo, 2. Gotówka w kasie, 3. Akcje obce nabyte w celach handlowych, 4. Czeki rozrachunkowe obce płatne w ciągu 3-miesięcy, 5. Drewno przeznaczone do produkcji, 6. Wypłacone pracownikom zaliczki na zakup materiałów, 7. Części zapasowe maszyn i urządzeń, 8. Okna przeznaczone do sprzedaży, 9. Środki pieniężne w banku, 10. Pożyczka udzielona na okres 6 miesięcy, 11. Należności z tytułu nadpłaconych składek ubezpieczeń społecznych, miesięczne obligacje Skarbu Państwa, 13. Należności z tytułu sprzedaży okien, 14. Należności od PZU z tytułu odszkodowania. POLECENIE: Uzupełnij tabelę, wpisując w wole pola właściwe elementy aktywów obrotowych. materiały RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE (ZAPASY) produkty gotowe (wyroby gotowe, zakończone usługi i roboty) AKTYWA OBROTOWE od odbiorców publicznoprawne krótkoterminowe aktywa finansowe inne papiery wartościowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

3 ZOBOWIĄZANIA KAPITAŁY WŁASNE ĆWICZENIE 3: Spółka z o.o. posiada następujące kapitały własne: 1. Dodatni wynik osiągnięty w działalności gospodarczej w danym roku obrotowym, 2. Środki pieniężne wniesione przez właścicieli jednostki w formie udziałów, 3. Część wygospodarowanego zysku przeznaczona na rozwój jednostki, 4. Środek trwały wniesiony przez właściciela jednostki w formie udziałów. KAPITAŁ ZAPASOWY POLECENIE: Uzupełnij tabelę, wpisując w wole pola właściwe elementy kapitałów własnych. Ćwiczenie 4: Spółka akcyjna posiada zobowiązania z tytułu: 1. otrzymania od dostawcy materiałów podstawowych, 2. naliczonego, a nieprzekazanego do budżetu podatku VAT, 3. niewypłaconych pracownikom wynagrodzeń, 4. wystawionych weksli własnych, 5. naliczonego, nieprzekazanego do budżetu podatku dochodowego, 6. zaciągniętej pożyczki w innej jednostce, 7. świadczonych przez firmę transportową, a nieopłaconych usług, 8. kosztów podróży służbowej poniesionych przez pracownika, 9. naliczonych, a nieprzekazanych do kasy zapomogowo-pożyczkowej składek, 10. naliczonych, a nieprzekazanych do ZUS składek ubezpieczeń społecznych, 11. naliczonych, a nieprzekazanych do PZU składek, 12. kwot pieniężnych przekazanych jednostce przez bank na określony czas. POLECENIE: Uzupełnij tabelę, wpisując w wole pola właściwe zobowiązania. KREDYTY I POŻYCZKI WEKSLOWE PUBLICZNO- PRAWNE

4 Ćwiczenie 5: Spółka z o.o. ABC, zajmująca się produkcją artykułów papierniczych, na dzień YXr. posiada następujące zasoby majątkowe: POLECENIE: 1. Zakwalifikuj poszczególne składniki zasobów majątkowych do odpowiedniej pozycji i grupy aktywów. Aby ustalić poszczególne pozycje aktywów oraz grup aktywów (AT, AO), do których należą zasoby, uzupełnij puste pola w tabeli. Ustal pozycję aktywów z podziałem na: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, środki trwałe w budowie, inwestycje długoterminowe, materiały wyroby gotowe, należności od odbiorców, należności publicznoprawne, inne środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym. 2. Oblicz ogólną wartość AT i AO. Lp. Wyszczególnienie Kwota Nazwa pozycji aktywów Grupa aktywów 1. Gotówka w kasie 300,- 2. Budynek produkcyjny ,- 3. Spółdzielcze własnościowe prawo do ,- lokalu nabyte w celu lokaty kapitału 4. Oprogramowanie komputerowe 4 000,- 5. Pożyczka udzielona innej jednostce na 7 000,- okres 3 lat 6. Makulatura 4 000,- 7. Środki pieniężne w banku ,- 8. Dwuletnia obligacja Skarbu Państwa 3 600,- 9. Know-how 4 700,- 10. Rozpoczęta budowa hali produkcyjnej ,- 11. Weksle i czeki rozrachunkowe obce płatne 1 950,- w ciągu 3 miesięcy 12. Należności z tytułu podatku 85,- dochodowego 13. Węgiel 850,- 14. Środki transportu ,- 15. Artykuły papiernicze w magazynie 8 600,- 16. Maszyny ,- 17. Należności z tytułu sprzedaży artykułów 3 800,- papierniczych letnia lokata bankowa 9 200,- 19. Meble biurowe 6 000,- 20. Nadpłacone składki ZUS 120,- Ćwiczenie 6: Spółka akcyjna BETA na YXr. posiada następujące pochodzenia zasobów majątkowych: POLECENIA: 1. Zakwalifikuj poszczególne źródła pochodzenia zasobów majątkowych do odpowiedniej pozycji i grupy pasywów (KW i Z). Aby ustalić poszczególne pozycje pasywów, do których źródła pochodzenia aktywów należą, uzupełnij puste pola w tabeli. Ustal pozycję pasywów, z podziałem na: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, zysk lub strata netto (wynik finansowy), kredyty bankowe, pożyczki, zobowiązania: wobec dostawców, wekslowe, publicznoprawne, wobec pracowników i pozostałe. 2. Oblicz wartość kapitałów własnych i zobowiązań.

5 Lp. Wyszczególnienie Kwota Nazwa pozycji aktywów Grupa pasywów 1. Zadłużenie wobec zakładów POLO z tytułu 8 000,- zaciągniętej pożyczki 2. Wartość wystawionych weksli własnych 3 000,- 3. Kwota naliczonego, a nieprzekazanego do 1 800,- budżetu podatku VAT 4. Niewypłacone pracownikom wynagrodzenia 2 900,- 5. Zadłużenia wobec hurtowni 123 z tytułu 2 000,- otrzymanych dostaw towarów 6. Kapitał utworzony z zysku w celu pokrycia ,- ewentualnej straty bilansowej 7. Zadłużenie wobec banku Śląskiego z tytułu ,- zaciągniętego kredytu 8. Kapitał podstawowy ,- 9. Kwota naliczonej, a nieopłaconej składki 280,- związkowej 10. Ujemny wynik osiągnięty w działalności 1 200,- gospodarczej w danym roku obrotowym 11. Niewypłacone pracownikom koszty poniesione przez niego podczas podróży służbowej 50,- Ćwiczenie 7: Spółka akcyjna prowadząca działalność produkcyjno-handlowo-usługową dysponowała na dzień YXr poszczególnymi składnikami majątku, sklasyfikuj składniki aktywów i pasywów i ustal wartość kapitału zapasowego. Materiały zysk netto z roku obrotowego Prawo użytkowania wieczystego gruntu Grunty własne Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Należności z tytułu podatku dochodowego Produkcja w toku Budynki i budowle Udzielone pożyczki długoterminowe Samochody ciężarowe Zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupionych składników majątku Zakupione składniki produkcyjne w celu sprzedaży hurtowej i detalicznej Obligacje obce przeznaczone do obrotu Programy komputerowe Kapitał zakładowy Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych Zobowiązania wekslowe Należności od pracowników z tytułu niedoborów i szkód Rozpoczęta budowa magazynu towarów Udział w spółce Anna Należności z tytułu sprzedanych towarów odbiorcy M Naliczone wynagrodzenie dla pracowników Środki pieniężne na rachunku bieżącym w BGŻ

6 Ćwiczenie 8: Zakwalifikuj poszczególne składniki majątku do odpowiedniej grupy aktywów lub pasywów. Składniki majątku Lokata terminowa w spółce handlowej Samochód dostawczy w zakładzie transportowym Zaciągnięta pożyczka na 3 lata przez zakład produkcyjny Obligacje skarbu Państwa Nici w szwalni Naliczony podatek dochodowy Komputer w sklepie komputerowym Komputer w sklepie obuwniczym Komputer w spółce produkującej sprzęt informatyczny Meble w pokoju dyrektora Należność od kontrahenta Niezapłacony podatek VAT Naliczone wynagrodzenie dla pracowników Pozycja w bilansie

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Strona1 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Rachunkowośd to proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE BILANSU ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI DO BILANSU INNYCH JEDNOSTEK

PORÓWNANIE BILANSU ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI DO BILANSU INNYCH JEDNOSTEK Ewa RADAWIECKA ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH PORÓWNANIE BILANSU ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI DO BILANSU INNYCH JEDNOSTEK Zarys treści: Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ 1. Podstawowe równania i kategorie ekonomiczne w rachunkowości Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania określonych zasobów majątkowych, niezbędnych dla

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe za rok (zgodnie z 82 ust. 1 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2014 Portal

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ELZAB S.A. AKTYWA Numer noty Na dzień 31.12.2011 (tys. złotych) Na dzień 31.12.2010 A. Aktywa trwałe 21 793 20 470 1. Rzeczowe aktywa trwałe Nota nr 1 11 371 11 481 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH

ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH . Zasady ogólne Symbol konta ustala się w następujący sposób :. Pierwsze trzy cyfry oznaczają symbol konta syntetycznego,. Konta pozabilansowe tworzy się z czterech cyfr

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo