Temat 1: Budżetowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat 1: Budżetowanie"

Transkrypt

1 Temat 1: Budżetowanie Zadanie 1.1 Zakupy towarów w przedsiębiorstwie NW w poszczególnych miesiącach wynoszą: luty 2000 zł, marzec 4000 zł, kwiecień 3000 zł. Towary zakupione w danym miesiącu są sprzedawane średnio w 70%. Pozostała część (30%) jest sprzedawane w następnym miesiącu. Marża handlowa wynosi 25% i jest ustalana metodą w stu. Ustal wartość przychodów ze sprzedaży w kwietniu. Zadanie 1.2 Przewidywane w budżecie przychody ze sprzedaży wyniosły zł w styczniu i zł w lutym. Struktura regulowania należności przedstawia się następująco: - należności regulowane w miesiącu sprzedaży: 75%, - należności regulowane w miesiącu następującym po miesiącu sprzedaży 20%, - pozostała część - należności nieściągalne. 1) Ustalić wpływy środków pieniężnych z tytułu sprzedaży w styczniu i w lutym, jeżeli w styczniu nastąpi wpływ zł z tytułu sprzedaży grudniowej. 2) Ustal stan środków pieniężnych na koniec lutego, jeżeli stan na dzień wynosił zł, w styczniu wydatkowano zł a w lutym zł. Nie występowały inne wpływy niż wynikające ze sprzedaży. Zadanie 1.3 Ze względu na planowane od przyszłego roku podwyżki firma SKĄPIEC planuje zakupy materiałów na pierwszy kwartał przyszłego roku. Kolejne zakupy materiałów będą dokonywane dopiero w kwietniu. Na dzień 30 grudnia stan zapasów materiału A wynosi kg. A. W dniu 1 stycznia firma ustaliła, że minimalny poziom zapasu materiału A na dzień 31 marca powinien wynosić kg. Planowana produkcja wynosi w styczniu sztuk, w lutym sztuk a w marcu szt. wyrobu X. Norma zużycia materiału A wynosi 4 kg/1 sztukę wyrobu X. Polecenia do wykonania: 1. Sporządź budżet zużycia materiałów. 2. Ustal poziom zapasu początkowego na dzień 1.01., który zapewni osiągnięcie zapasu końcowego na na ustalonym poziomie. Ile kg materiału A firma musi dokupić do (porównaj z zapasem na 30.12)? Zadanie 1.4 Stan środków pieniężnych firmy MARUDA w dniu X wynosi zł. Ustal stan środków pieniężnych na dzień: 31.01, i X, jeżeli: a) w dniu X firma MARUDA zaciągnęła krótkoterminowy kredyt bankowy na kwotę zł, który został przekazany na rachunek bankowy w dniu X b) bank pobrał prowizję za udzielenie kredytu 100 zł w dniu X, c) X zakupiono 100 sztuk sanek motorowych po 500 zł/szt d) X wystawiono fakturę za 95 sprzedanych sanek. Marża wynosi 20% i jest ustalana metodą w stu. Termin płatności wynosi 25 dni (klient wpłacił należność w wymaganym terminie) e) X dokonano wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za styczeń i luty zł f) X dokonano odpisu aktualizującego należności wątpliwe z grudnia zł g) spłacono kredyt wraz z odsetkami zł Zadanie 1.5 Budżet sprzedaży przedsiębiorstwa MAT na sierpień, wrzesień i październik przedstawia się następująco (w zł): Sprzedaż Sierpień wrzesień październik Gotówkowa Na kredyt Ogółem Menedżer finansowy ocenił, że 60% należności ze sprzedaży na kredyt wpływa w miesiącu sprzedaży, 35% w miesiącu następnym a 5% ze sprzedaży kredytowej będzie nieściągalna. Ustalić całkowitą kwotę wpływów ze sprzedaży w październiku. Zadanie 1.6 W firmie handlowej CHIŃCZYK zakupy towarów są równe cenie nabycia towarów sprzedanych w miesiącu następnym. Przychody ze sprzedaży w sierpniu wynosiły zł, we wrześniu zł a w październiku zł. Marża brutto wynosi 30% wartości sprzedaży. Za połowę nabywanych towarów firma płaci w miesiącu zakupu. Pozostałą połowę spłaca w kolejnym miesiącu. Ustal zapotrzebowanie na środki pieniężne we wrześniu związane z zakupem materiałów (bez uwzględnienia wpływów ze sprzedaży). 1

2 Zadanie 1.7 Planowana sprzedaż wyrobu X w firmie A w kolejnych miesiącach wynosi: I 1000 szt., II 1300 szt., III 1500 szt., IV 800 szt. Firma utrzymuje zapasy produktów na poziomie 10% sprzedaży następnego miesiąca. Stan początkowy wyrobu X wynosi 50 szt. Polecenia: a) sporządzić budżet produkcji za I kwartał. b) sporządzić budżet zużycia materiałów A w pierwszym kwartale, jeżeli 1 sztuka wyrobu X pochłania 2 kg materiału A. c) sporządzić budżet zakupu materiałów w pierwszym kwartale i ustalić wartość zapasów. Firma utrzymuje zapasy na poziomie 20% zużycia miesiąca następnego. Zapas materiału na początek okresu wynosił 1000 kg. Planowany zapas materiału A na wynosi 2000 kg. Zadanie 1.8 Sporządzić budżet wpływów ze sprzedaży oraz budżet należności w firmie B za marzec i kwiecień, jeżeli sprzedaż była następująca: I zł II zł III zł IV zł Sposób regulacji jest następujący: 40% sprzedaży następuje za gotówkę, 40% sprzedaży jest spłacane po miesiącu, 20% sprzedaży jest regulowane po 2 miesiącach. Zadanie 1.9 Planowana sprzedaż detaliczna towaru A w firmie handlowej CULL w pierwszym kwartale wynosi (w zł): - w styczniu zł, - w lutym zł, - w marcu zł Stan początkowy towaru A na dzień wynosił 7500 szt. Planowany zapas na koniec każdego miesiąca wynosi 10% sprzedaży planowanej na następny miesiąc. Sporządź budżet zakupu towarów w lutym. Zadanie 1.10 Firma ZOSIA sprzedaje wyłącznie jeden towar. Firma przygotowuje budżet kosztów administracyjnych i sprzedaży na I półrocze następnego roku, dysponując następującymi danymi (w zł): Pozycja kosztów Miesięczny koszt stały Koszt zmienny na sprzedaną jednostkę Wynagrodzenia prowizyjne sprzedawców 1,2 Koszty wysyłki towarów 1,3 Reklama zł 0,5 Wynagrodzenie zarządu i administracji zł Amortyzacja urządzeń biurowych zł Pozostałe koszty administracji zł Wszystkie koszty (oprócz amortyzacji) wymagają poniesienia wydatku. Ile sztuk towaru może maksymalnie sprzedać firma w I półroczu, jeżeli na pokrycie kosztów administracyjnych i sprzedaży może miesięcznie przeznaczyć do zł gotówki? Temat 2: Kalkulacje cenowe RZ Zbiór zadań zadania 11.1, 11.3, 11.4 Temat 3: Ceny transferowe RZ Zbiór zadań zadania

3 Zadanie 3.1 Przedsiębiorstwo ZUCKER posiada dwa zakłady: X i Y. Zakład X rozpoczął produkcję i zgłosił zapotrzebowanie w zakładzie Y na roczną dostawę 5000 sztuk półfabrykatu B. Zakład Y obliczył, że jednostkowy koszt zmienny wyprodukowania półfabrykatu B wynosi 20 zł. Aby zaspokoić zapotrzebowanie zakładu X zakład Y będzie musiał zrezygnować z dotychczasowej produkcji wyrobu A, którego sprzedaż wynosiła 8000 szt. rocznie po cenie jednostkowej 40 zł. Produkt A jest jedynym źródłem przychodów zakładu Y. Koszty stałe nie ulegną zmianie. Jednostkowy koszt zmienny wyrobu A wynosił 20 zł. Polecenia: 1. Obliczyć minimalną cenę jednostkową na półfabrykat B, możliwą do zaakceptowania przez zakład Y, po przyjęciu której wynik ze sprzedaży zakładu Y nie ulegnie zmianie. 2. Jeżeli zakład X może nabyć od dostawcy zewnętrznego półfabrykat B za 35 zł, jaka będzie maksymalna cena transferowa? Temat 4: Analiza odchyleń Zadanie 4.1 Przedsiębiorstwo Delta" ustaliło następujące koszty postulowane (standardowe) dla jednostki wyrobu H: - materiały bezpośrednie - 15 kg po 16 zł/kg - płace bezpośrednie - 4 godz. po 24 zł/godz. - zmienne koszty pośrednie produkcji - 4 godz. Po 14zł/godz. - w budżecie na listopad przewidziano produkcję 550sztuk wyrobu H. Dane wykonania za listopad: - wielkość produkcji sztuk wyrobu H - zakup materiałów bezpośrednich kg o wartości zł - zużycie materiałów bezpośrednich kg - płace bezpośrednie 2300 godz. po 23,6 zł/godz. Ogółem zmienne koszty pośrednie produkcji zł. Przedsiębiorstwo wykazuje odchylenia od cen materiałów związane z zakupem materiałów. Ustalić, jakie było w listopadzie: 1) Odchylenie całkowite kosztów płacy bezpośredniej, 2) Odchylenie płac bezpośrednich z tytułu stawek, 3) Odchylenie płacy bezpośredniej z tytułu wydajności, wskazując na odchylenia korzystne (K) i niekorzystne (N). Zadanie 4.2 Przedsiębiorstwo Malwa" ustaliło następujące koszty postulowane (standardowe) dla jednostki wyrobu S: - materiały bezpośrednie - 12 kg po 14 zł/kg - płace bezpośrednie - 3 godz. po 18 zł/godz. - zmienne koszty pośrednie produkcji - 3 godz. po 8 zł/godz. Dane wykonania za marzec: - wielkość produkcji sztuk wyrobu S - zakup materiałów kg po 13,60 zł za kg - zużycie materiałów bezpośrednich kg - płace bezpośrednie godz. po 19 zł/godz. - ogółem zmienne koszty pośrednie produkcji zł. Przedsiębiorstwo wykazuje odchylenia od cen materiałów związane z zakupem materiałów. Ustalić, jakie było w marcu: 1) Odchylenie całkowite kosztów zmiennych pośrednich produkcji, 2) Odchylenie zmiennych kosztów pośrednich produkcji od budżetu, 3) Odchylenie zmiennych kosztów pośrednich produkcji z tytułu wydajności, wskazując odchylenia korzystne (K) i niekorzystne (N). Zadanie 4.3 Przedsiębiorstwo Wena ustaliło następujące koszty postulowane (standardowe) dla jednostki wyrobu Y: materiały bezpośrednie 20 kg po 6 zł/kg, płace bezpośrednie 5 godz. po 16 zł/godz., zmienne koszty pośrednie 5 godz. po 4 zł/godz. Dane wykonania za listopad: wielkość produkcji sztuk wyrobu Y, zakup materiałów kg po 5,20 zł za kg, 3

4 zużycie materiałów bezpośrednich kg, płace bezpośrednie godz. po 15 zł/godz., ogółem zmienne koszty pośrednie produkcji zł. Przedsiębiorstwo wykazuje odchylenia materiałów z tytułu cen zakupu. Ustalić, jakie było w listopadzie: 1) odchylenie kosztów materiałów bezpośrednich z tytułu cen, 2) odchylenie kosztów materiałów bezpośrednich z tytułu zużycia, wskazując na odchylenia korzystne (K) i niekorzystne (N). Zadanie 4.4 Przedsiębiorstwo Swan" ustaliło następujące koszty postulowane (standardowe) dla jednostki wyrobu M: materiały bezpośrednie 4 kg po 14 zł/kg, płace bezpośrednie 8 godz. po 10 zł/godz., zmienne koszty pośrednie produkcji 8 godz. po 8 zł/godz., wielkość starych pośrednich kosztów produkcji w budżecie na maj wynosiła zł, dla przewidywanej wielkości produkcji odpowiadającej godzinom płacy bezpośredniej. Dane wykonania za maj: wielkość produkcji sztuk wyrobu M, zakup materiałów kg po 13,70 zł za kg, zużycie materiałów bezpośrednich kg, płace bezpośrednie godz., całkowity koszt płacy bezpośredniej zł, ogółem zmienne koszty pośrednie produkcji zł, ogółem stałe pośrednie koszty produkcji zł. Ustalić, jakie było w maju: 1) odchylenie całkowite stałych pośrednich kosztów produkcji, 2) odchylenie stałych pośrednich kosztów produkcji od budżetu, 3) odchylenie stałych pośrednich kosztów produkcji z tytułu rozmiarów produkcji, wskazując na odchylenia korzystne (K) i niekorzystne (N). Zadanie 4.5 Spółka ABC z o.o. wytwarza jeden produkt ABC. Standardowa ilość materiału X zużywanego do produkcji wynosi 5 kg/szt., a cena materiału 2 zł/kg. Planowana ilość produkcji wynosi szt. W rzeczywistości wyprodukowano szt. produktu abc, zużywając kg materiału X i ponosząc koszty zużycia tego materiału w wysokości zł. a) oblicz odchylenie cen materiałów bezpośrednich, b) oblicz odchylenie zużycia materiałów bezpośrednich, c) oblicz odchylenie łączne kosztów materiałów bezpośrednich, d) wymień kilka możliwych przyczyn odchylenia cen i zużycia materiałów bezpośrednich. Zadanie 4.6 Spółka ALFA z o.o. wytwarza jeden produkt Beta. Standardowa ilość roboczogodzin zużywanych do produkcji wynosi 3 rg/szt., a stawka płac 2 zł/rg. Planowana ilość produkcji wynosiła szt. W rzeczywistości wyprodukowano szt. produktu Beta, zużywając rg i ponosząc koszty płac bezpośrednich w wysokości zł. a) oblicz odchylenie stawki płac bezpośrednich, b) oblicz odchylenie wydajności w płacach bezpośrednich, c) oblicz odchylenie łączne kosztów płac bezpośrednich, d) wymień kilka możliwych przyczyn odchylenia stawki płac bezpośrednich i wydajności w płacach bezpośrednich. Zadanie 4.7 Dane dotyczące okresu: Wyroby Wielkość produkcji Jednostkowy standardowy czas wytwarzania (godz.) Stoły 400 4,0 Krzesła ,2 Regały 200 6,0 Liczba godzin przepracowanych Standardowa stawka płac 4 zł/godz 4

5 Faktyczne koszty płac zł a) Wyjaśnij pojęcie standardowej godziny, wytłumacz, dlaczego jest ona wykorzystywana oraz wyznacz standardową liczbę godzin wykonanej produkcji okresu. b) Wykorzystując podane dane i obliczenia z punktu (a) ustal następujące odchylenia: 1) odchylenie kosztów robocizny bezpośredniej; 2) odchylenie stawek płac; 3) odchylenie wydajności pracy. c) Podaj dwie możliwe przyczyny odchylenia (b). d) Podaj dwie możliwe przyczyny odchylenia (b). Zadanie 4.8 Jesteś specjalistą z dziedziny budżetowania. Według danych z ubiegłych okresów ustalasz normy zużycia materiałów i dane dotyczące płac. Jednostkowe normy dla stycznia 200X zawiera tabela: Materiały bezpośrednie 4 kg po 0,75 zł/kg Płace bezpośrednie 2 godz. po 1,6 zł/godz. Na koniec miesiąca okazało się, że faktyczne dane wynosiły: Wielkość produkcji szt. zł zakupy kg wydane na produkcję kg Płace bezpośrednie: godzin Brak zapasów początkowych i końcowych. a) Sporządź raport kierownictwo przedsiębiorstwa składający się z analizy odchyleń: kosztów materiałów bezpośrednich; cen materiałów bezpośrednich w odniesieniu do ilości materiałów wydanych na produkcję; zużycia materiałów bezpośrednich; kosztów robocizny bezpośredniej; stawek płac bezpośrednich; wydajności pracy. b) Odpowiedz, czy podane poniżej komentarze odchyleń w odniesieniu do punktu (a) są według Ciebie dopuszczalne: kierownik zaopatrzenia nie uwzględnił w swych decyzjach kategorii ekonomicznej wielkości zamówień; kupując duże ilości, uzyskiwał niższe ceny niż ceny standardowe; straty materiałowe produkcji były mniejsze niż ich rozmiary zakładane w standardach; związki zawodowe wynegocjowały wzrost płac niższy o 0,15 zł na godzinę od tego, co przewidziano; wydajność pracowników była godna pochwały. Zadanie 4.9 Przedsiębiorstwo ACZKOLWIEK wytworzyło w ciągu okresu szt. produktu. Koszty standardowe produktu ustalone zostały na poziomie 3,55 zł/szt. dla warunków produkcji w partiach po szt. Rzeczywista produkcja obejmowała 90 partii po szt. Poniesione faktyczne koszty, w porównaniu z planowanymi, były wyższe ze względu na mniejszą od standardowej efektywność produkcji, ponieważ niektóre partie produktu zostały poddane dodatkowej obróbce. Rzeczywiste zużycie i ceny zasobów były następujące: Rzeczywista cena/stawka przeciętna Rzeczywiste koszty szt. Pozycja kosztów Rzeczywiste Zużycie 1. Materiały bezpośrednie kg 1,85 zł/kg Robocizna bezpośrednia rg 11,00 zł/rg Energia elektryczna kwh 0,25 zł/kwh Koszty oprzyrządowania 9 kpl zł/kpl Koszty przygotowania produkcji szt. 0,24 zł/szt Koszty pośrednie Razem Planując wcześniej większą produkcję, zakupiono odpowiednią ilość materiałów bezpośrednich kg po cenie 1,85 zł/kg, z tego do produkcji sztuk pobrano kg. Koszty pośrednie zostały zaplanowane na względnie stałym poziomie zł. Faktycznie poniesione koszty pośrednie wyniosły zł. Koszty pośrednie są 5

6 doliczane w stosunku do liczby roboczogodzin pracy bezpośredniej (rg). Na podstawie danych ustalić: - odchylenie łączne materiałów bezpośrednich (odchylenie ceny + odchylenie zużycia), - odchylenie łączne robocizny bezpośredniej (odchylenie czasu pracy, odchylenie stawki płacy), - odchylenie łączne innych kosztów bezpośrednich (odchylenie zużycia + odchylenie ceny) - odchylenie łączne kosztów pośrednich (odchylenie rozmiarów produkcji + odchylenie budżetowe) Zadanie 4.10 Przedsiębiorstwo ODCHYŁ wytwarza jeden typ betoniarek. Produkt ten wytwarzany jest w jednym procesie technologicznym, którego standardowe koszty jednostkowe są następujące: RAZEM 2 kg materiału A po 1 zł/kg 2 zł 1 kg materiału B po 3 zł/kg 3 zł Robocizna bezpośrednia: 3 godziny po 3 zł/godzinę 9 zł Koszty pośrednie: Koszty zmienne: 3 godz. po 2 zł/godzinę 6 zł Koszty stałe: 3 godz. po 4 zł./godzinę 12 zł Standardowe koszty jednostkowe wyrobu 32 zł Przedsiębiorstwo planuje wytworzenie w maju sztuk betoniarek. Budżet opracowany dla tej ilości kształtuje się następująco: Przychody ze sprzedaży: sztuk po 40 zł/szt. = zł Materiał A: 2 kg/szt. x szt. x 1 zł/kg = złotych Materiał B: 1 kg/szt. x szt. x 3 zł/kg = złotych Robocizna bezpośrednia: 3 rh/szt. x szt x 3 zł/1rh = zł Koszty pośrednie: Koszty zmienne: rh x 2 zł/1rh= zł Koszty stałe: zł ( rh x 4 zł/1rh) Faktyczne wyniki osiągnięte w maju: Przychody ze sprzedaży: szt. x 42 zł = Materiał A: kg x 1,1 zł/kg = zł Materiał B: kg x 2,8 zł/kg = zł Robocizna bezpośrednia: rh x 3,2 zł/rh = zł Zmienne koszty pośrednie: Stałe koszty pośrednie zł Koszty pośrednie są absorbowane przez produkcję na podstawie roboczogodzin bezpośrednich. Wszystkie produkty wyprodukowane w maju zostały sprzedane. Oblicz odchylenia kosztów robocizny bezpośredniej (dla planowanej i rzeczywistej wielkości produkcji) i stałych kosztów pośrednich. Zinterpretuj każde obliczone odchylenie. 6

Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 9 dr Stanisław Hońko, www.honko.oz.pl, e-mail: honko@wneiz.

Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 9 dr Stanisław Hońko, www.honko.oz.pl, e-mail: honko@wneiz. Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 9 Zadanie 27. (Wycena aktywów i zobowiązań w warunkach braku kontynuacji działania) Bilans przedsiębiorstwa handlowego

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych.

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych. Plan zajęć Rachunek kosztów Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Marcin Pielaszek 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

odchylenie ceny materiału A = (6 zł/litr - 5,5 zł/litr) x litrów = zł

odchylenie ceny materiału A = (6 zł/litr - 5,5 zł/litr) x litrów = zł Rozwiązanie zadania 2 analiza odchyleń w RKZ 1. materiałów bezpośrednich a) cen materiałów bezpośrednich cena standardowa materiału A = 6 zł/litr cena rzeczywista materiału A = 5,5 zł/litr zużycie materiału

Bardziej szczegółowo

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych Część odchyleń w rachunku kosztów pełnych liczona jest tak samo jak w rachunku kosztów. W taki sam sposób liczy się odchylenia cen materiałów bezpośrednich,

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Na podstawie poniższych informacji ogólnych i listy parametrów przy wykorzystaniu formuł programu Excel (bez wpisywania liczb bezpośrednio z klawiatury

Bardziej szczegółowo

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Dane dotyczące produkcji w firmie X w styczniu przedstawiają się następująco: saldo początkowe produkcji w toku 0 liczba wyrobów przekazanych do magazynu 20 000 liczba

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdań finansowych

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdań finansowych Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza Poza rachunkowością Jawność (Tajne/Jawne/Publik.) Kierownictwo Inwestorzy Pracownicy Banki Wierzyciele Klienci Rząd Społeczeństwo Zaawansowana rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Spis treści 1. Ilościowy i wartościowy próg rentowności... 2 2. Zysk operacyjny... 4 3. Analiza wrażliwości zysku... 6 4. Aneks... 8 1 1. Ilościowy

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300 Zadanie 1 (rozliczanie kosztów wydziałowych) Firma K zaplanowała koszty na następny okres (w zł): materiały bezpośrednie 10 000 robocizna bezpośrednia 30 000 czynsz za halę fabryczną 10 000 wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZANIE BUDśETU WIODĄCEGO

SPORZĄDZANIE BUDśETU WIODĄCEGO SPORZĄDZANIE BUDśETU WIODĄCEGO 1. BudŜet sprzedaŝy Planowana ilość sprzedaŝy w szt. Planowana cena sprzedaŝy Planowane przychody ze sprzedaŝy I II III I kwartał 2. Zestawienie wpływów gotówkowych ze sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie elastyczne

Budżetowanie elastyczne Kontrola budżetowa prezentacja na podstawie: T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów standardowych [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 223-279

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Etap I Bezpośrednie odniesienie kosztów rodzajowych do funkcji (wiersze 1-4) Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Wynagrodzenia na podstawie list płac obejmujących narzuty

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie elastyczne

Budżetowanie elastyczne Kontrola budżetowa prezentacja na podstawie: T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów standardowych [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 223-279

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Zadanie 110/80 (treść w Rachunkowość zarządcza zbiór zadań dla zaawansowanych). Rentowność produktów i tradycyjny rachunek kosztów

Zadanie 110/80 (treść w Rachunkowość zarządcza zbiór zadań dla zaawansowanych). Rentowność produktów i tradycyjny rachunek kosztów Zadanie 110/80 (treść w Rachunkowość zarządcza zbiór zadań dla zaawansowanych). Rentowność produktów i tradycyjny rachunek kosztów 1. Ustalenie poziomu kosztów Wyszczególnienie Produkt X Produkt Y Produkt

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej 20 marzec 2017 r. PYTANIA KONTROLNE 1. Z czego składa się rata kredytowa? 2. Od jakiej wartości obliczamy odsetki kredytowe? 3. Co oznacza pojęcia

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersje demonstracyjna pdffactory Pro

PDF stworzony przez wersje demonstracyjna pdffactory Pro Zestaw A Ćwiczenie 1 Koszty zużycia energii elektrycznej stosowanej bezpośrednio do produkcji wyniosły w okresie 1 25.000 zł, zaś w okresie 2 32.000 zł. Wielkość produkcji w tych okresach: 1-15.000 szt,

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych i kosztów standardowych

Rachunek kosztów normalnych i kosztów standardowych Rachunek kosztów normalnych i kosztów standardowych Systemy rachunku kosztów konstrukcja postulowanych kosztów bezpośrednich i pośrednich Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek Kosztów normalnych Rachunek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5 Dr Marcin Jędrzejczyk KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE Rozliczenia międzyokresowe czynne: Konta układu rodzajowego Rozliczenie kosztów RMK Konta układu kalkulacyjnego (1) (2)

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ - Ćwiczenia #6

RACHUNKOWOŚĆ - Ćwiczenia #6 Instytut Rachunkowości Kolegium Zarządzania i Finansów 110560 RACHUNKOWOŚĆ - Ćwiczenia #6 dr Michał Kaczmarski Adiunkt https://www.e-sgh.pl/michal_kaczmarski/110560 Warszawa, 10 maja 2018 r. Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład X dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 BUDśETOWANIE BudŜet to plan finansowy przedsiębiorstwa na kolejny rok obrotowy. BudŜet nie jest prognozą opartą

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3-7. Wynik finansowy

Ćwiczenia 3-7. Wynik finansowy Ćwiczenia do przedmiotu Rachunkowość finansowa [1205600050] Ćwiczenia 37. Wynik finansowy Zadanie 3. (M. Paszula) Dokonaj ewidencji poniższych zdarzeń gospodarczych, przyjmując do ewidencji kosztów działalności

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej.

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej. Budżetowanie Budżetowanie to: Proces ciągłego analizowania, programowania, realizowania i pomiaru wykonania zadań właściwych poszczególnym komórkom organizacyjnym, mający na celu efektywną kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 1 Zad.1 W polityce rachunkowości piekarni Ela Sp. z o.o. przyjęto, że wartość materiałów bezpośrednio po zakupie odpisywana jest w koszty. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 8. Rachunek kosztów normatywnych analiza odchyleń kosztów rzeczywistych od kosztów normatywnych Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Maria Chołuj

Opracowała: Maria Chołuj Opracowała: Maria Chołuj 1 Na transakcje zakupu materiałów składają się dwie odrębne dokumentowane operacje: otrzymanie dostawy i przyjęcie jej do magazynu dokument Pz, otrzymanie dowodu rozrachunkowego

Bardziej szczegółowo

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** ****

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** **** Zestaw I Zadanie 1. Firma CP jest dystrybutorem profesjonalnych środków czystości. Dane o sprzedaży i zakupach materiałów firmy CP zostały przedstawione w poniższej tabeli: Rok Bieżący Przyszły Kwartał

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych 1 z 6 2013-01-09 16:12 Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych Aktualizacja: 2012.12.20 12:02 Ministerstwo Finansów informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1342 została opublikowana ustawa

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu. Dział projektowania

Prezes Zarządu. Dział projektowania Studium przypadku - Motoparts Opis przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo MOTOPARTS SA jest producentem plastikowych elementów do samochodów osobowych. W strukturze organizacyjnej (rysunek 1) przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Zajęcia nr 1) Dr Marcin Pielaszek 1. Zagadnienia organizacyjne 2. Wprowadzenie do rachunkowość zarządczej 3. Istotność informacji w rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Zadania z rachunkowości zarządczej

Zadania z rachunkowości zarządczej Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania Przemysław Lech Zadania z rachunkowości zarządczej Sopot 2006 Przemysław Lech 1 RACHUNEK KOSZTÓW PEŁNYCH... 3 1.1 OGÓLNY SCHEMAT ROZLICZANIA KOSZTÓW... 3 1.2 ROZLICZENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3 Dr Marcin Jędrzejczyk ZADANIE KSIĘGOWE 1. Otworzyć konta ze stanami początkowymi wynikającymi z bilansu otwarcia (należy otworzyć WSZYSTKIE KONTA znajdujące się w bilansie

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA Zadania_Kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i odjemna Przykład_1 wyprodukowano 80 sztuk wyrobów gotowych i 50 sztuk wyrobów zaawansowanych w 40% z punktu widzenia poniesionych

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 8. Rachunek kosztów normatywnych analiza odchyleń kosztów rzeczywistych od kosztów normatywnych Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Decyzje krótkoterminowe

Decyzje krótkoterminowe Decyzje krótkoterminowe Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji i krótkoterminowej oceny ich efektywności Analiza koszty rozmiary produkcji zysk CVP (ang. Cost Volume Profit) Założenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów:

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Bilans na dzień 31.12.20XX r. Suma Suma A. trwałe 680 000 A. Kapitał własny 694

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Systematyka rachunku kosztów Kryterium - zakres rzeczowy Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Kryterium - zakres normowania Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO MARŻA BRUTTO Marża i narzut dotyczą tego ile właściciel sklepu zarabia na sprzedaży 1 sztuki pojedynczej pozycji. Marża brutto i zysk brutto odnoszą się do tego ile zarabia

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem dr Tomasz Wnuk-Pel 1 WYKŁAD 1 CASE 1 (ustalanie zysku na sprzedaży) MAXIPROFIT SA jest jednooddziałową firmą produkującą

Bardziej szczegółowo

Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu

Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu Budżetowanie przygotowanie planów finansowych 1/2 W procesie budżetowania, plany operacyjne przedsiębiorstwa są wyrażane w pieniądzu, co pozwala

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC) Agenda Rachunek działań (Activity Based Costing, ABC) Dr Marcin Pielaszek 1. Przesłanki wdrażania nowych rozwiązań rachunku 2. Model rachunku działań 3. Ilustracja liczbowa 4. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia analizy progu rentowności

Podstawowe założenia analizy progu rentowności Podstawowe założenia analizy progu rentowności 1 Koszty całkowite zależą liniowo od rozmiarów produkcji koszty zmienne są proporcjonalnie zmienne, a stałe bezwzględnie stałe Wielkość sprzedaży równa wielkości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / /

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / / Rachunkowość 1/1 Amortyzacja nieliniowa Metody degresywne (a) metoda sumy cyfr rocznych (cena nabycia - wartość końcowa) x zmienna rata mianownik zmiennej raty: 0,5n(n+1) n - liczba okresów użytkowania

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI Podstawowym założeniem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiągnięcie zysków i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Osiągnięcie zysków i przetrwanie jest możliwe między

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Kalkulacja podziałowa prosta gdzie: KC koszt całkowity

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Do zapasów zaliczyć należy: (1) materiały, czyli przedmioty pracy nabyte w celu całkowitego zużycia w jednym cyklu produkcyjnym lub zużycia na inne potrzeby, na przykład konserwacji

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych (ang. variable costing) pozwala podejmować decyzje krótkookresowe będące reakcją na bieżące zmiany w wielkości popytu i sprzedaży dzieli koszty na

Bardziej szczegółowo

BILANSOWE UJĘCIE KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

BILANSOWE UJĘCIE KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW BILANSOWE UJĘCIE KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW 1. Moment ujęcia kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w księgach rachunkowych Termin, w którym pracodawca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenia zatrudnionym

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Karolina Bondarowska

WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Karolina Bondarowska WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Karolina Bondarowska PODSTAWOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Bilans wartościowe odpowiednio uszeregowane zestawienie majątku (aktywów) jednostki gospodarczej ze źródłami

Bardziej szczegółowo

Zestaw E Nazwisko i imię:... Grupa...

Zestaw E Nazwisko i imię:... Grupa... Zestaw E Nazwisko i imię:... Grupa... Zadanie 1: test wyboru (12 punktów) Do każdych 10 z poniższych pytań podane są cztery odpowiedzi (a, b, c, d), z których żadna, jedna lub więcej jest prawidłowych.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1 Planowanie i kontrola w organizacjach zdecentralizowanych Agenda 1. Budowa systemu planowania i kontroli w organizacji zdecentralizowanej 2. System ośrodków odpowiedzialności 3. owanie Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN

RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN dr Tomasz Wnuk-Pel Katedra Rachunkowości Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN imię i nazwisko... należy rozwiązać test

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego (zysku)

Ustalanie wyniku finansowego (zysku) Ustalanie wyniku finansowego (zysku) Wynik finansowy Przychody koszty Przychody operacyjne koszty operacyjne Pozostałe przychody operacyjne pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Lorem ipsum dolor Sprzedajesz nieruchomość? Sprawdź kiedy zapłacisz podatek dochodowy Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci

Bardziej szczegółowo

Wycena aktywów i pasywów

Wycena aktywów i pasywów Rozdział 1 Wycena aktywów i pasywów Zadanie 1.1 Spółka akcyjna AGNES zgodnie z aktem notarialnym nabyła grunt o wartości 200 000 zł z zamiarem rozszerzenia swojej działalności. Opłata notarialna związana

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA Edward Radosiński 1. SYSTEM WYTWARZANIA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA 1.1. Produkcja: a) przedsiębiorstwo - zaliczane do branży przemysłu spożywczego - może jednocześnie wytwarzać trzy asortymenty

Bardziej szczegółowo

Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę

Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę 1 *Nadwyżka cenowa TR TVC = wynik finansowy + TFC Wynik finansowy = Nadwyżka cenowa - TFC 2 Decyzja o rezygnacji z produktu powinna się opierać na porównaniu

Bardziej szczegółowo