4 Ewidencja operacji gospodarczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 Ewidencja operacji gospodarczych"

Transkrypt

1 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 19 4 Ewidencja operacji gospodarczych W rozdziale tym przedstawiono przykładowe sposoby ewidencji podstawowych operacji gospodarczych. W szczególności skoncentrowano się na ewidencji: środków pieniężnych i rozrachunków; aktywów obrotowych; obrotu materiałowego, towarowego oraz produktów, jak również ustaleniu i rozliczaniu wyniku finansowego. 4.1 Ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków Ewidencja gotówki w kasie + (130) Rachunek bankowy + (100) Kasa + (149) Środki pien. w drodze Rejestracja wyciągu bankowego (WB) dotycząca wypłaty gotówki Rejestracja wyciągu bankowego (WB) dotycząca wpłaty gotówki pobranej z kasy Wpłata gotówki do kasy (KP) Wypłata gotówki do kasy (KW) + (201) Rozrach. z odbiorami (202) Rozrach. z dostawcami + Wpłata należności (KP) Spłata zobowiązań (KW) (700) Przychody ze sprzed. + + (430) Usługi obce Wpłaty gotówkowe (FV, KP) Zapłaty gotówkowe (FV, KW)

2 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 20 Ewidencja środków na rachunku bankowym + (100) Kasa + (130) Rachunek bankowy + (149) Środki pien. w drodze Wpłata gotówki na rachunek bankowy (WB) Pobranie środ. pieniężnych z rachunku bankowego (WB) + (201) Rozrach. z odbiorcami (202) Rozrach. z dostawcami + Wpłata należności (WB) Spłata zobowiązań (WB) (138) Kredyty bankowe + + (430) Usługi obce Przelew kredytu bankowego (WB) Spłata kredytu bankowego (WB) Koszty przelewu; koszty prowadzenia rachunku bankowego(wb) (750) Przychody finansowe + + (751) Koszty finansowe Wpływ odsetek od lokat (WB) Zapłata odsetek od kredytu (WB) Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami (202) Rozrach. z dost. + (301) Rozl. zakupu (4xx) Koszty zespołu 4 (700) Przych. ze sprz. + + (201) Rozrach. z odb. Brutto 122,- Netto 100,- Netto 300,- Brutto 366,- + (221) VT naliczony (222) VT należny + VT 22,- VT 66,- VT, Value dded Tax - podatek od wartości dodanej ( od towarów i usług) CIT, Corporate Income Tax - podatek dochodowy od osób prawnych PIT, Personal Income Tax - podatek dochodowy od osób fizycznych

3 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 21 Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń Przykład składniki wynagrodzenia w 2007 roku Dane podstawowe Rodzaj ubezpieczenia Składka pracownika Składka pracodawcy emerytalne 9,76% 9,76% rentowe 3,50% 6,50% chorobowe 2,45% - (do 9 pracow.) wypadkowe - 1,80% ubezpieczenie społ. razem 15,71% 18,06% zdrowotne 9,00% - fundusz pracy - 2,45% FGŚP - 0,10% Wynagrodzenie pracownika Narzuty na wynagrodzenia. Wynagrodzenie brutto 3.000,00 L. Ubezpieczenie społ. (16,26%*) 487,80 B. Upezp. społeczne (15,71%*) 471,30 M. Ubezpieczenie wypadkowe (1,80%*) 54,00 C. Podstawa ubezp. zdrow. (-B) 2.528,70 N. Fundusz pracy (2,45%*) 73,50 D. Ubezp. zdrow. (9%*C) 227,58 O. FGŚP (0,10%*) 3,00 E. Ubezp. zdrow. podleg. odlicz. (7,75%*C) 195,97 Razem (L+M+N+O) 618,30 F. Koszty uzyskania 108,50 G. Podstawa opodatkowania (-B-F) 2.420,00 (zaokr.) H. Należny podatek doch. (19%*G) 459,80 I. Ulga podatkowa 47,71 J. Zaliczka na podatek doch. (H-I-E) 216,00 (zaokr.) K. Wynagrodzenie netto (-B-D-J) 2.085,12 Dekretacja (220) Rozrach. z ZUS + (231) Rozrach. z tyt. wynagr. + (450) Wynagrodzenia B - Składka ZUS (LP) 471,30 471,30 D - Składka zdrowotna (LP) 227,58 227,58 P - Składka pracodawcy (LP) 618,30 - Wynagrodzenie brutto (LP) 3.000, ,- (240) Rozrach. publ.-prawne + J - Zaliczka na podatek dochod. (LP) 216,00 216,00 + (130) Rachunek bankowy +(460) Ubezp. społ i in. świadcz. K - Przelew wynagrodz. netto (WB) 2.085, ,12 Składka pracodawcy 618,30

4 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa Ewidencja aktywów trwałych Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: środki trwałe oraz środki trwałe w budowie. Środki trwałe są to rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki 12. Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Ewidencję środków trwałych prowadzi się wg wartości początkowej (brutto), którą stanowią cena nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego. Wartość początkową powiększają koszty jego ulepszenia (np. poprzez rozbudowę, modernizację) powodującego podwyższenie wartości użytkowej 13. Ewidencja zakupu środków trwałych (202) Rozrach. z dost. + (303) Rozliczenie zakupu ŚTrw. i WNiP (080) Środki trwałe w budowie + (010) Środki trwałe Faktura VT na zakup 6.100, , , ,- Przyj. ŚT wymag. montażu 5.000, , , ,- Przyjęcie ŚT (OT) 6.000, ,- + (221) VT nalicz. VT 1.100,- 220,- Ewidencja umorzenia (amortyzacji) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. (010) Środki trwałe (071) Umorzenie śr. trwałych + (400) mortyzacja Wartość początkowa 6.000,- mortyzacja 1 miesiąc 100,- 100,- mortyzacja 2 miesiąc 100,- 100,- mortyzacja n-ty miesiąc 100,- 100,- 12 UoR, art. 3.1 pkt por. UoR, art. 31 pkt 1.

5 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 23 W zależności od podstawy obliczania wyróżnia się czasową i naturalną metodę pomiaru amortyzacji 14 : W metodach czasowych do obliczenia amortyzacji uwzględnia się okres użytkowania środka trwałego. Wyróżnia się metody liniową, degresywną oraz progresywną. Roczna stopa amortyzacji obliczana jest wg następującego wzoru: gdzie: 100% S t = ; t przewidywany okres użytkowania środka trwałego w latach Metoda liniowa charakteryzuje się jednakowymi wielkościami odpisów amortyzacyjnych w poszczególnych okresach (latach, miesiącach), które ustala się za pomocą wzoru: gdzie: = W S ; R p R kwota amortyzacji rocznej (stopa amortyzacji), Wp wartość początkowa środka trwałego Przykład Dane wartość początkowa stopa amortyzacji 20% Ewidencja środków trwałych Lata obrachunkowe Okres księgowy Przyjęcie (likwidacja) Wartość bazowa Stopa amortyzacji Odpis amort. (miesięczny) Pozost. wart. księg. Odpis amort. (skum.) Korekta umorz % % % % % % % % % % % % Metoda degresywna cechuję się malejącymi wielkościami odpisów amortyzacyjnych w kolejnych latach obliczanych od wartości bieżącej (netto) środka trwałego, co wyraża następujący wzór: gdzie: R Wnetto t t = S ; Rt kwota odpisu w okresie t, Wnetto t wartość netto środka trwałego stanowiąca różnicę pomiędzy jego wartością początkową a sumą odpisów amortyzacyjnych dokonanych od początku jego użytkowania do okresu t 1 włącznie. 14 por. Kiziukiewicz T., (2003), s. 148.

6 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 24 W metodach naturalnych na podstawę naliczania amortyzacji przyjmuje się wielkość świadczenia realizowanego przez dany środek trwały. Stawkę amortyzacji oblicza się następująco: gdzie: S W p = ; Q Q łączna wielkość świadczenia (np. liczba km, wielkość produkcji) Stawka amortyzacji wyraża część wartości początkowej danego składnika, przypadającą na jednostę świadczenia (np. zł / km, zł / szt.). mortyzacja obliczana jest następująco: gdzie: t = S Q ; R Qt wielkość świadczenia w okresie t. t Ewidencja likwidacji środka trwałego (010) Środki trwałe (071) Umorzenie śr. trwałych +(761) Pozost. koszty operacyjne wartość początkowa dotychczas. umorzenie pozostała wartość księgowa Ewidencja przychodów ze sprzedaży środka trwałego (760) Poz. przychody operacyjne (201) Rozrach. z odbiorcami cena sprz. netto brutto , ,- (222) VT należny VT należny 2.200,-

7 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 25 Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. 15 Wartości niematerialne i prawne podobnie jak środki trwałe podlegają umorzeniu i amortyzacji. (020) Wartości niemat. i prawne (071) Umorzenie śr. trwałych + (400) mortyzacja X Likwidacja całkowicie umorzonych wartości niematerialnych i prawnych mortyzacja wartości niematerialnych i prawnych za bieżący miesiąc 4.3 Ewidencja obrotu materiałowego, towarowego oraz produktów Cykl obrotowy aktywów krótkoterminowych 16 Środki pieniężne Czynniki produkcji: materiały, siła robocza energia i inne Półprodukty Należności Sprzedaż Produkty gotowe 15 UoR, art. 3.1 pkt por. Kiziukiewicz T., (2007), s.?

8 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 26 Zapasy a cykl produkcyjny 17 Wejście Wyjście Materiały Półprodukty, produkcja w toku Produkty gotowe Materiały to składniki aktywów obrotowych nabywane od innych podmiotów z przeznaczeniem do zużycia na własne potrzeby. Ewidencja zakupu materiałów (202) Rozrach. z dost. + (301) Rozl. zakupu materiały w drodze (302) Rozl. zakupu dostawy niefaktur. + (310) Materiały Faktura VT na zakup 122,- 100,- Kontrola rachunku (PK) 100,- 100,- Przyj. materiału do magaz (PZ) 100,- 100,- 90,- 90,- + (221) VT nalicz. VT 22,- Ewidencja zużycia materiałów + (310) Materiały (411) Zużycie materiałów X Wydanie materiałów do zużycia (RW) 17 por. Kiziukiewicz T., (2007), s.?

9 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa Ewidencja obrotu towarowego Towary to składniki aktywów obrotowych zakupione od innych jednostek gospodarczych w celu odsprzedaży. Ewidencja zakupu towarów (202) Rozrach. z dost. + (301) Rozl. zakupu materiały w drodze (302) Rozl. zakupu dostawy niefaktur. + (320) Towary Faktura VT na zakup 244,- 200,- Kontrola rachunku (PK) 200,- 200,- Przyj. towaru do magaz (PZ) 200,- 200,- 196,- 196,- + (221) VT nalicz. VT 44,- Ewidencja rozchodu (zużycia) sprzedanych towarów + (320) Towary (739) Wartość sprzed. towarów X Rozchód sprzedanych towarów (WZ) Ewidencja przychodów ze sprzedaży towarów (730) Przych. ze sprz. towarów (201) Rozrach. z odbiorcami cena sprz. netto brutto 300,- 366,- (222) VT należny VT należny 66,-

10 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa Ewidencja produktów gotowych i usług Produkty gotowe to produkty pracy, które przeszły wszystkie fazy procesu wytwórczego i są przeznaczone do sprzedaży. Półprodukty przeszły przez pewną zamkniętą część procesu technologicznego, mogą być magazynowane i sprzedawane. Produkty w toku znajdują się w trakcie przerobu technologicznego. Ewidencja produktów gotowych Ogólny schemat ewidencji produktów gotowych przedstawia następujący schemat: (?) Koszty produkcji + (610) Produkty gotowe (?) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów X Przyjęcie produktów z produkcji do magazynu (PW) Rozchód sprzedanych produktów (WZ) 4.6 Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

Jak to opisać? Definicja rachunkowości. Główne uregulowania prawne. Cel rachunkowości. Rachunkowość jednostki obejmuje:

Jak to opisać? Definicja rachunkowości. Główne uregulowania prawne. Cel rachunkowości. Rachunkowość jednostki obejmuje: ) Panowie X i Y założyli spółkę, wpłacając po 00 000 PLN do kasy ) Za 90 000 PLN kupili budynek 3) lecz zabrakło im pieniędzy na maszynę i materiały, wzięli więc 00 000 kredytu w banku i kupili: 4) maszynę

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Rachunkowość finansowa wykład I i II semestr Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Elżbiety

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie z dnia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest

Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest dostarczanie wszystkich niezbędnych informacji na temat prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa.

Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa. Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości ustala się, iż

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT. w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola

I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT. w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora ZEASiP w Grębocicach I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Grębocice 03.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO (Załącznik nr 8) OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z następujących przepisów prawa: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2014 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 20 marca 2014 r. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI I. Zasady ogólne 1. Zadania rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część I Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wstęp. Część I Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Załącznik nr 1 do Uchwała Zarządu nr 1/2008 z dnia 30.12.2008r. w sprawie polityki rachunkowości Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem Wstęp Niniejsza dokumentacja została

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3. I. Wykaz kont

Załącznik Nr 3. I. Wykaz kont Załącznik Nr 3 I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 - jątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 014 - Zbiory biblioteczne 015 - Mienie zlikwidowanych jednostek 016 - Dobra kultury

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/14 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2014 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 1 1 Temat 1: Ewidencja rozrachunków Zadanie 1.1 (Ewidencja rozrachunków z pracownikami) Przedsiębiorstwo POGROM spółka z o. o. w Żarówkach

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Bardziej szczegółowo