Odroczony podatek dochodowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odroczony podatek dochodowy"

Transkrypt

1 Odroczony podatek dochodowy Podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy, wpływający na wynik finansowy obejmuje: część bieŝącą część odroczoną 1 Część bieŝąca podatku dochodowego Część bieŝąca podatku dochodowego to kwota podatku dochodowego, wynikająca z przepisów prawa podatkowego, wykazana w deklaracji na podatek dochodowy (CIT-8) 2

2 Część odroczona podatku dochodowego Część odroczona podatku dochodowego to związana z róŝnicami między prawem podatkowym i bilansowym, przesunięta w czasie część bieŝącego zobowiązania podatkowego, którą zgodnie z zasadą memoriałową, naleŝy wykazać w bieŝącym okresie sprawozdawczym 3 Regulacje prawne Art. 37 ustawy o rachunkowości KSR nr 2 Podatek dochodowy MSR nr 12 Podatki dochodowe 4

3 Istota podatku odroczonego Kwota wpływająca na zmniejszenie lub zwiększenie części bieŝącej podatku dochodowego Wynika z przejściowych róŝnic między wartością bilansową a podatkową aktywów i pasywów Stanowi róŝnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego 5 Wartość bilansowa Wartość bilansowa aktywów i pasywów to ich wartość ustalona zgodnie z zasadami rachunkowości, wykazana w sprawozdaniu finansowym 6

4 Wartość podatkowa aktywów Kwota, która w przyszłości pomniejszy podstawę obliczenia podatku dochodowego (czyli będzie stanowiła KUP) w razie uzyskania z nich korzyści ekonomicznych w sposób: bezpośredni (np. przy sprzedaŝy towarów) pośredni (np. drogą zuŝycia materiałów lub amortyzacji) Przyszłe KUP to np.: wartość materiałów w cenie nabycia przeznaczonych do zuŝycia lub towarów przeznaczonych do sprzedaŝy niezamortyzowana trwałego podatkowo część wartości początkowej środka 7 Przykład Spółka Alfa nabyła na giełdzie papierów wartościowych 1000 akcji spółki X za cenę 100 zł za sztukę, które traktuje jako inwestycję krótkoterminową. Na dzień bilansowy kurs giełdowy akcji spółki X wynosi 90 zł za szt. Pytania Ile wynosi wartość bilansowa akcji na dzień bilansowy? Ile wynosi wartość podatkowa akcji na dzień bilansowy? Jakie są/będą konsekwencje podatkowe róŝnicy? 8

5 Rozwiązanie Akcje przyniosą korzyści ekonomiczne w momencie ich sprzedaŝy i wtedy cena nabycia akcji będzie stanowiła podatkowy koszt uzyskania przychodu. Do momentu sprzedaŝy akcji, transakcja zakupu akcji nie wpływa na podstawę opodatkowania, wartość podatkowa dla spółki Alfa wynosi zł (1000 szt. x 100 zł/szt.), niezaleŝnie od bieŝącego kursu. Bilansowa wartość akcji spółki X ustalana jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i zaleŝy od ich kursu giełdowego na dzień bilansowy. Przy kursie 90 zł za szt., wartość bilansowa zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o rachunkowości wyniesie zł (1000 x 90). Kwota zł jako odpis aktualizujący wartość papierów wartościowych, obciąŝy księgowy wynik finansowy bieŝącego okresu. Przejściowo zmniejszenie wartości bilansowej akcji spółki X nie spowoduje jednak zmniejszenia wyniku podatkowego spółki Alfa wynik podatkowy zmniejszy się dopiero w momencie sprzedaŝy tych akcji, gdy ekonomiczna strata zostanie faktycznie zrealizowana. 9 Przykład c.d. Spółka Alfa nabyła na giełdzie papierów wartościowych 1000 akcji spółki X za cenę 100 zł za sztukę, które traktuje jako inwestycję krótkoterminową. Na dzień bilansowy kurs giełdowy akcji wzrósł do 105 zł za sztukę. Pytania Ile wynosi wartość bilansowa akcji na dzień bilansowy? Ile wynosi wartość podatkowa akcji na dzień bilansowy? Jakie są/będą konsekwencje podatkowe róŝnicy? 10

6 Rozwiązanie Wartość bilansowa 1000 szt x 105 zł/szt = zł Kwota zł zwiększy księgowy wynik finansowy bieŝącego okresu. Wzrost wyniku podatkowego i podatku dochodowego nastąpi dopiero w momencie faktycznego zbycia akcji 11 Wartość podatkowa pasywów Wartość księgowa pomniejszona o kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego Wartość podatkową mogą mieć wyłącznie zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Wartość podatkowa kapitałów własnych zawsze równa się ich wartości księgowej JeŜeli wartość księgowa pasywów wpłynie w całości w momencie rozliczenia na pomniejszenie zobowiązania podatkowego to jego wartość podatkowa jest równa zero 12

7 Przykład W ciągu roku obrotowego w spółce Alfa utworzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości zł przy czym do dnia bilansowego na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu wpłacono zł (dla uproszczenia zakładamy, Ŝe na początek roku obrotowego wysokość tego funduszu wynosiła zero a w ciągu roku nie było innych zwiększeń ani Ŝadnych zmniejszeń ZFŚS). Pytania Ile wynosi wartość bilansowa ZFŚS na dzień bilansowy? Ile wynosi wartość podatkowa ZFŚS na dzień bilansowy? Jakie są/będą konsekwencje podatkowe róŝnicy? 13 Rozwiązanie Wartość bilansowa odpisu na ZFŚS, ujmowanego w pozycji pasywów B.III.3. Fundusze specjalne wynosi PoniewaŜ kwota, która w przyszłości pomniejszy wartość podatku dochodowego wynosi (pozostała część odpisu, którą spółka zamierza przelać na rachunek bankowy ZFŚS), wartość podatkowa pozycji Fundusze specjalne wyniesie (wartość księgowa - kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego = = ). Przelanie w następnym okresie pozostałej kwoty na rachunek bankowy funduszu spowoduje wzrost kosztów uzyskania przychodu / spadek podatku dochodowego. 14

8 Przykład ZałóŜmy, Ŝe spółka Alfa tylko zarachowała odpis na ZFŚS w wysokości ale nie wpłaciła ani złotówki na rachunek bankowy Funduszu (reszta załoŝeń pozostaje niezmienionych). Pytania Ile wynosi wartość bilansowa ZFŚS na dzień bilansowy? Ile wynosi wartość podatkowa ZFŚS na dzień bilansowy? Jakie są/będą konsekwencje podatkowe róŝnicy? 15 Rozwiązanie Wartość bilansowa odpisu na ZFŚS, ujmowanego w pozycji pasywów B.III.3. Fundusze specjalne wynosi PoniewaŜ kwota, która w przyszłości pomniejszy wartość podatku dochodowego wynosi (cały odpis, który spółka zamierza przelać na rachunek bankowy ZFŚS), wartość podatkowa pozycji Fundusze specjalne wyniesie zero (wartość księgowa - kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego = = 0). Przelanie w następnym okresie pozostałej kwoty na rachunek bankowy funduszu spowoduje wzrost kosztów uzyskania przychodu / spadek podatku dochodowego. 16

9 Przykład ZałóŜmy, Ŝe spółka Alfa cały zarachowany odpis na ZFŚS w wysokości zł wpłaciła na rachunek bankowy tego Funduszu (reszta załoŝeń pozostaje niezmienionych). Pytania Ile wynosi wartość bilansowa ZFŚS na dzień bilansowy? Ile wynosi wartość podatkowa ZFŚS na dzień bilansowy? Jakie są/będą konsekwencje podatkowe róŝnicy? 17 Rozwiązanie Wartość bilansowa odpisu na ZFŚS, ujmowanego w pozycji pasywów B.III.3. Fundusze specjalne wynosi PoniewaŜ kwota, która w przyszłości pomniejszy wartość podatku dochodowego wynosi zero (cały odpis został wpłacony na rachunek bankowy ZFŚS), wartość podatkowa pozycji Fundusze specjalne wyniesie (wartość księgowa - kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego = = ). Brak róŝnicy między wartością podatkową i bilansową ma neutralny wpływ na przyszły podatek dochodowy. 18

10 Wpływ róŝnic przejściowych na podatek dochodowy RóŜnice przejściowe między wartością bilansową i podatkową powodują przesunięcie w czasie wyniku podatkowego (zarówno na plus jak i na minus) Zgodnie z zasadą memoriałową oraz zgodnie z zasadą współmierności konieczne jest odpowiednie przesunięcie w czasie podatku dochodowego w ujęciu księgowym. 19 Wpływ róŝnic przejściowych na podatek dochodowy Przesunięcie o charakterze: dodatnim (przyszłe zwiększenie podatku dochodowego) powoduje konieczność tworzenia rezerw na odroczony podatek dochodowy ujemnym (przyszłe zmniejszenie podatku dochodowego) powoduje konieczność tworzenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20

11 Kiedy powstają róŝnice przejściowe w podatku dochodowym? RóŜnice Aktywa Pasywa Tworzymy Dodatnie Wartość bilansowa większa od wartości podatkowej Wartość bilansowa mniejsza od wartości podatkowej Tworzymy rezerwę na podatek odroczony Ujemne Wartość bilansowa mniejsza od wartości podatkowej Wartość bilansowa większa od wartości podatkowej Tworzymy aktywa na podatek odroczony 21 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej moŝliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostroŝności 22

12 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich róŝnic przejściowych, to jest róŝnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości 23 Wycena Do wyceny rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego stosuje się przyszłe stawki podatkowe w okresie, w którym: Aktywa ulegną przekształceniu w naleŝności (zmniejszenia zobowiązań) z tytułu CIT Rezerwy ulegną przekształceniu w zobowiązania z tytułu CIT 24

13 Przykład 31 marca 2010 r. spółka zaciągnęła kredyt w wysokości zł na 8% rocznie. Spłata odsetek i kredytu nastąpi zgodnie z umową kredytową jednorazowo 31 marca 2011 roku. Odsetki od kredytu będą uznane za koszt uzyskania przychodu w momencie ich spłaty. Pytania Ile wyniesie wartość bilansowa kredytu na 31 grudnia 2010? Ile wyniesie wartość podatkowa kredytu na 31 grudnia 2010? Jaki jest charakter róŝnicy i jego wpływ na podatek dochodowy? 25 Rozwiązanie Wartość podatkowa kredytu (zobowiązania) na dzień 31 grudnia 2010 = zł. Wartość bilansowa zobowiązania z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2010 = zł ( x 8% x 9 m-cy/12 m-cy) RóŜnica przejściowa (ujemna) = zł. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2010 naleŝy utworzyć aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 1140 zł (6000 zł x 19%). 26

14 Przykład Spółka Alfa zakupiła w grudniu 2009 r. środek trwały o wartości w cenie nabycia zł i przyjęła jako księgową stawkę amortyzacyjną 20% rocznie, a podatkową - 25%. Za rok 2010 amortyzacja księgowa wynosi zł, a podatkowa zł. Pytania Ile wyniesie wartość bilansowa środka trwałego na 31 grudnia 2010? Ile wyniesie wartość podatkowa środka trwałego na 31 grudnia 2010? Jaki jest charakter róŝnicy i jego wpływ na podatek dochodowy? 27 Rozwiązanie Wartość bilansowa środka trwałego na 31 grudnia 2010 r. roku wyniesie zł ( zł zł) Wartość podatkowa zł ( zł zł) Dodatnia róŝnica przejściowa wyniesie 5000 zł Wysokość rezerwy na odroczony podatek dochodowy 950 zł (5000 zł x 19%) 28

15 Przykład Spółka Alfa zakupiła w grudniu 2009 r. środek trwały o wartości w cenie nabycia zł i przyjęła jako księgową stawkę amortyzacyjną 20% rocznie (5 lat), a podatkową 12,5% (8 lat). Za rok 2010 amortyzacja księgowa wynosi zł, a podatkowy zł. Pytania Ile wyniesie wartość bilansowa środka trwałego na 31 grudnia 2010? Ile wyniesie wartość podatkowa środka trwałego na 31 grudnia 2010? Jaki jest charakter róŝnicy i jego wpływ na podatek dochodowy? 29 Rozwiązanie Wartość bilansowa środka trwałego na 31 grudnia 2010 r. roku wyniesie zł ( zł zł) Wartość podatkowa zł ( zł zł) Ujemna róŝnica przejściowa wyniesie zł Wysokość aktywów na odroczony podatek dochodowy zł x 19% = 2.992,50 zł 30

16 Przykład Spółka z branŝy odzieŝowej posiada na 31 grudnia 2009 niesprzedane zapasy kolekcji jesiennej wycenione w księgach po cenie nabycia na zł. Ze względu na konieczność znacznej obniŝki cen, aby zbyć te wyroby a takŝe ryzyko, Ŝe część z nich nie zostanie zbyta w ogóle, na dzień bilansowy utworzono odpis aktualizacyjny w wysokości 60% wartości księgowej ( zł). Pytania Ile wyniesie wartość bilansowa towarów na 31 grudnia 2009? Ile wyniesie wartość podatkowa towarów na 31 grudnia 2009? Jaki jest charakter róŝnicy i jego wpływ na podatek dochodowy? 31 Rozwiązanie Wartość bilansowa towarów kolekcji jesiennej na 31 grudnia 2009 roku wyniesie zł ( zł zł) Wartość podatkowa zł Ujemna róŝnica przejściowa wyniesie zł Wysokość aktywów na odroczony podatek dochodowy zł x 19% = zł 32

17 Przykład Na dzień bilansowy w spółce X występują naleŝności z tytułu dostaw towarów i usług: NaleŜność od kontrahenta zagranicznego EUR, średni kurs NBP z dnia zarachowania naleŝności i przychodu ze sprzedaŝy 3,70 PLN/EUR, średni kurs NBP na dzień bilansowy 3,60 zł/eur, NaleŜność od kontrahenta krajowego, który prawdopodobnie został postawiony w stan upadłości (do dnia bilansowego spółka nie posiadała na to stosownego dowodu) zł netto VAT; od naleŝności tej dokonano odpisu aktualizującego w wysokości 100% wartości naleŝności jednak kosztem podatkowym moŝe być w przyszłości jedynie kwota netto, Przeterminowana naleŝność od kontrahenta, co do której nie ma wątpliwości, Ŝe zostanie zapłacona zł VAT; od naleŝności tej naliczono odsetki ustawowe w wysokości zł, Pozostałe naleŝności z tytułu dostaw i usług w kwocie brutto zł. 33 Rozwiązanie Wartości na dzień bilansowy Wartość bilansowa naleŝności przeterminowanej Wartość podatkowa naleŝności przeterminowanej RóŜnica przejściowa dodatnia Rezerwa na odroczony podatek x 19% =

18 Rozwiązanie c.d. Wartości na dzień bilansowy Wartość bilansowa naleŝności w EUR Wartość podatkowa naleŝności w EUR RóŜnica przejściowa ujemna Aktywa na odroczony podatek x 19% = Rozwiązanie c.d. Wartości na dzień bilansowy Zarachowana naleŝność od kontrahenta prawdopodobnie postawionego w stan upadłości Odpis aktualizujący Wartość bilansowa naleŝności 0 Wartość podatkowa naleŝności RóŜnica (ujemna) z czego: RóŜnica ujemna trwała

19 Przykład Na dzień bilansowy 31 grudnia 2009 r. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wynoszą zł, zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych zł. Zarachowane a nie wypłacone wynagrodzenia i nie wpłacone składki ZUS dotyczą grudnia 2009 r. zostały uwzględnione w wyniku finansowym roku 2009, kosztem podatkowym staną się natomiast w momencie wypłaty (zakładamy, Ŝe wynagrodzenia zostaną wypłacone po terminie, wynikającym z umów o pracę, a składki ZUS zostaną zapłacone z przekroczeniem terminu ustawowego (art. 16 ust. 1 pkt 57 i pkt 57a, art. 15 ust. 4g i ust. 4h ustawy o CIT) Pytania Ile wynosi wartość bilansowa ww. zobowiązań na 31 grudnia 2009? Ile wynosi wartość podatkowa ww. zobowiązań na 31 grudnia 2009? Jaki jest charakter róŝnicy i jej wpływ na podatek dochodowy? 37 Rozwiązanie Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu wynagrodzeń Wartość podatkowa zobowiązań z tytułu wynagrodzeń 0 RóŜnica przejściowa ujemna Aktywa na odroczony podatek x 19% = Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych Wartość podatkowa zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych 0 38

20 Przykład Na dzień bilansowy spółka X posiada zobowiązania z tytułu dostaw i usług od kontrahenta zagranicznego w kwocie EUR. średni kurs NBP z dnia zarachowania zobowiązania 3,80 PLN/EUR, średni kurs NBP na dzień bilansowy 3,60 PLN/EUR. Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług Wartość podatkowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług RóŜnica przejściowa dodatnia Rezerwa na odroczony podatek (róŝnica dodatnia) x 19% = Przykład Jednostka utworzyła na dzień bilansowy rezerwę na naprawy gwarancyjne w wysokości zł. Rezerwa nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w momencie utworzenia. Kosztem będą natomiast faktycznie poniesione w przyszłości koszty napraw, wtedy zmniejszy się podstawa opodatkowania i podatek dochodowy. Wartość bilansowa rezerwy na naprawy gwarancyjne Wartość podatkowa rezerwy na naprawy gwarancyjne 0 RóŜnica przejściowa ujemna Aktywa na odroczony podatek (róŝnica ujemna) x 19% =

21 Przykłady róŝnic trwałych Tzw. odsetki budŝetowe, Koszty egzekucji związane z niewykonywaniem zobowiązań, Wydatki wyłączone z kosztów jako niezwiązane z przychodami, Darowizny i ofiary (wyjątki wskazuje art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT), Grzywny i kary pienięŝne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od nich, Koszty reprezentacji, Kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów i usług, Przedawnione naleŝności, Umorzone zobowiązania w związku z postępowaniem układowym, 41 Przykłady róŝnic trwałych Składki na rzecz organizacji, do których przynaleŝność podatnika nie jest obowiązkowa (wyjątki - art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o CIT), Wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji, Straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz koszty ich remontów powypadkowych, jeŝeli nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym, Straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeŝeli utraciły one przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności, Straty powstałe w wyniku nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych oraz podatek akcyzowy od tych ubytków lub niedoborów. 42

22 Ewidencja księgowa podatku dochodowego (część bieŝąca) Opis transakcji NaleŜne zaliczki na podatek dochodowy Zaksięgowanie rocznej deklaracji CIT-8 (podatek naleŝny > zaliczki na podatek wpłacone w ciągu roku) Zaksięgowanie rocznej deklaracji CIT-8 (podatek naleŝny < zaliczki na podatek w ciągu roku) Konto Dt Księgowanie Część bieŝąca podatku dochodowego Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych Rozrachunki publicznoprawne (analityka: rozrachunki z tytułu CIT) Konto Ct Rozrachunki publiczno prawne (analityka: rozrachunki z tytułu CIT) Rozrachunki publiczno prawne (analityka: rozrachunki z tytułu CIT) Podatek dochodowy od osób prawnych 43 Ewidencja księgowa podatku dochodowego (część odroczona rozliczana bezpośrednio z wynikiem) Opis transakcji Konto Dt Księgowanie Konto Ct Odroczony podatek dochodowy rozliczany bezpośrednio z wynikiem Utworzenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy Utworzenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Przeksięgowanie podatku dochodowego na wynik finansowy (gdy księgowy podatek dochodowy > 0) Przeksięgowanie podatku dochodowego na wynik finansowy (gdy księgowy podatek dochodowy < 0) Podatek dochodowy od osób prawnych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Wynik finansowy Podatek dochodowy od osób prawnych Rezerwa na odroczony podatek dochodowy Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych Wynik finansowy 44

23 Ewidencja księgowa podatku dochodowego (część odroczona rozliczana z kapitałem własnym) Opis transakcji Konto Dt Księgowanie Konto Ct Odroczony podatek dochodowy rozliczany z kapitałem własnym Naliczenie odroczonego podatku dochodowego od dodatnich róŝnic przejściowych Naliczenie odroczonego podatku dochodowego od ujemnych róŝnic przejściowych Kapitał własny (rezerwowy, zapasowy) Rozliczenia międzyokresowe czynne z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na odroczony podatek dochodowy Kapitał własny (rezerwowy, zapasowy) 45 Przykład Cena nabycia akcji spółki notowanej na giełdzie, traktowanych jako inwestycja długoterminowa, wynosi 100 zł za akcję. W ciągu roku 2009 nabyto akcji po ww. kursie. Na 31 grudnia 2009 r. kurs giełdowy wynosi 110 zł za akcję Pytania Ile wyniesie wartość bilansowa akcji na 31 grudnia 2009? Ile wyniesie wartość podatkowa akcji na 31 grudnia 2009? Jaki jest charakter róŝnicy i jej wpływ na podatek dochodowy? W jaki sposób rozliczyć róŝnicę? 46

24 Rozwiązanie Wartość bilansowa akcji wynosi zł ( akcji x 110 zł/akcję) Wartość podatkowa zł ( akcji x 100 zł/akcję) Dodatnia róŝnica przejściowa wyniesie zł ( ) Wysokość rezerwy na odroczony podatek dochodowy zł ( zł x 19%) Aktualizację wyceny i rezerwę na podatek odroczony naleŝy rozliczyć z kapitałem własnym 47 Księgowania na dzień bilansowy 1. Zaksięgowanie aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych Aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych Dt Kapitał z aktualizacji wyceny Utworzenie rezerwy z tytułu odroczonego CIT na koniec 2009 r. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Kapitał z aktualizacji wyceny Dt Ct Ct

25 Przykład c.d. W ciągu roku 2010 cena akcji spadała i na 31 grudnia 2010 r. kurs giełdowy wynosi 90 zł za akcję Pytania Ile wyniesie wartość bilansowa akcji na 31 grudnia 2010? Ile wyniesie wartość podatkowa akcji na 31 grudnia 2010? Jaki jest charakter róŝnicy i jej wpływ na podatek dochodowy? W jaki sposób rozliczyć róŝnicę? 49 Rozwiązanie Wartość bilansowa akcji wynosi zł ( akcji x 90zł/akcję) Wartość podatkowa zł ( akcji x 100 zł/akcję) Ujemna róŝnica przejściowa wyniesie (-) zł ( ) Wysokość aktywów na odroczony podatek dochodowy zł ( zł x 19%) Aktualizację wyceny i rezerwę na podatek odroczony naleŝy rozliczyć z kapitałem własnym a częściowo z wynikiem finansowym 50

26 Księgowania na dzień bilansowy 1. Zaksięgowanie aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych Aktualizacja wartości inwestycji długoterminowych Kapitał z aktualizacji wyceny Koszty finansowe Utworzenie rezerwy z tytułu odroczonego CIT na koniec 2009 r. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Kapitał z aktualizacji wyceny (22.800) Dt Dt Ct Ct (22.800) 3. Utworzenie aktywów z tytułu odroczonego CIT Dt Ct Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Podatek dochodowy Wartość księgowa podatku dochodowego A. Podatek dochodowy część bieŝąca B. + Zmiana stanu rezerw na podatek odroczony dochodowy C. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego D. = Podatek dochodowy wartość księgowa 52

27 Prezentacja podatku odroczonego w bilansie Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazuje się w aktywach trwałych bilansu jako Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazuje się zaś w pasywach bilansu w grupie Rezerwy na zobowiązania 53 Prezentacja podatku odroczonego w RZiS Z kapitałem własnym naleŝy rozliczyć tą część odroczonego podatku, która dotyczy pozycji uprzednio odniesionych na ten kapitał. Przykładowo na kapitał własny odnosi się podatek odroczony, gdy dotyczy on: skutków wyceny inwestycji długoterminowych po cenach rynkowych lub w wartości godziwej odniesionych na kapitał z aktualizacji wyceny, kosztów emisji akcji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny, skutków zmian zasad rachunkowości wpływających na kapitał własny, błędu podstawowego, odnoszonego na kapitał własny. 54

28 Case study 55

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 18 maja 2010 r. Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 dr Katarzyna Trzpioła, UW Odroczony podatek dochodowy Podstawa prawna Ustawa o Rachunkowości art. 37 Krajowy standard rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. b) siedziba ul. Przejazdowa 17, 05-800 Pruszków c) podstawowy przedmiot działalności towarowy transport

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych

Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych instrukta z przyk³adami Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci 1. Zagadnienia wstępne...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe

SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe EFICOM Spółka Akcyjna Ul. Nowogrodzka 68 02-014 Warszawa NIP 525-21-31-023 SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe na dzień 31.12.2008 rok I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy 2008. I.1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 6.05.2015 W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Przepisy o rachunkowości i o CIT rządzą się swoimi zasadami ustalania momentu uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul.

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006-31.12.2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.Nazwa jednostki: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu. 2. Siedziba jednostki: Elbląg ul. Skrzydlata 1. 3.Podstawowy przedmiot działalności: przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1 520 780 1 520 780 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 474 474 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2008 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1470374,38 1470374,4 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 393 245,33 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY. REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM

Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY. REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM Rachunek wyników Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM KONTO WYNIK FINANSOWY Koszt pozyskania przychodów ze sprzedaŝy produktów

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

INTERNITY S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

INTERNITY S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU INTERNITY S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 2. WPROWADZENIE DO WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:...

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:... KATEGORIA: STUDIA LICENCJACKIE KOD UCZESTNIKA:... CZĘŚĆ I PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ (prawidłowa odpowiedź 1 pkt max. 15 pkt) Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź: 1. Ustal koszt jednostki

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy Spis treści: Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy I. Cel i zakres stosowania Standardu... 3 II. Definicje... 5 III. Wartość podatkowa aktywów. Ustalanie różnic przejściowych między wartością

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01205 Warszawa KRS 0000026361 NIP 5271046063 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Jednostce Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy Spis treści: Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy I. Cel i zakres stosowania Standardu... 2 II. Definicje... 4 III. Wartość podatkowa aktywów. Ustalanie różnic przejściowych między wartością

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2013 r.

Sprawozdanie finansowe za 2013 r. Fundacja Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029 Warszawa NIP 526-286-74-93 Sprawozdanie finansowe za 2013 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2008 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2008 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2008 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/82/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2016 r. INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest

Bardziej szczegółowo

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Kto musi wykazywać aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego. Maciej Jurczyga

Kto musi wykazywać aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego. Maciej Jurczyga Kto musi wykazywać aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego Maciej Jurczyga Na koniec roku trzeba porównać bilansową wartość aktywów i pasywów z ich wartością podatkową. Dzięki temu wiadomo,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy. I. Cel i zakres stosowania Standardu... 174. II. Definicje... 175

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy. I. Cel i zakres stosowania Standardu... 174. II. Definicje... 175 Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Nr 7 173 Poz. 31 Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy Spis treści: I. Cel i zakres stosowania Standardu................................... 174 II. Definicje..................................................

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym RATOWNIK GÓRNICZY 43- Informacja dodatkowa za 2008 r. (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym RATOWNIK GÓRNICZY 43- Informacja dodatkowa za 2008 r. (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym RATOWNIK GÓRNICZY 43- Informacja dodatkowa za 2008 r. (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) 1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny: Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

ROZRACHUNKI ROZRACHUNKI. dr Marek Masztalerz FIRMA. Marek Masztalerz PRACOWNICY DOSTAWCY INSTYTUCJE PUBLICZNE ODBIORCY POSIADACZE WEKSLI BANKI

ROZRACHUNKI ROZRACHUNKI. dr Marek Masztalerz FIRMA. Marek Masztalerz PRACOWNICY DOSTAWCY INSTYTUCJE PUBLICZNE ODBIORCY POSIADACZE WEKSLI BANKI ROZRACHUNKI dr Marek Masztalerz ROZRACHUNKI PRACOWNICY DOSTAWCY ODBIORCY FIRMA INSTYTUCJE PUBLICZNE BANKI POSIADACZE WEKSLI POśYCZKODAWCY 1 KLASYFIKACJA ROZRACHUNKÓW PODMIOT TERMIN PŁATNOŚCI WALUTA ROZLICZENIOWA

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ ZA 2008 ROK Kraków, dn. 29 czerwca 2009 roku Zyski i straty na róŝnych formach działalności Stowarzyszenia w roku

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 roku

Zasady sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 roku Zasady sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 roku Okresy, za które prezentowane są dane finansowe: I półrocze 2009: okres od 01 stycznia 2009 do 30 czerwca 2009

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy.

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy. Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GM + PW Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki z tytułu dochodów z zadań własnych gminy ( GM gmina + PW - powiat). Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo