Odroczony podatek dochodowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odroczony podatek dochodowy"

Transkrypt

1 Odroczony podatek dochodowy Podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy, wpływający na wynik finansowy obejmuje: część bieŝącą część odroczoną 1 Część bieŝąca podatku dochodowego Część bieŝąca podatku dochodowego to kwota podatku dochodowego, wynikająca z przepisów prawa podatkowego, wykazana w deklaracji na podatek dochodowy (CIT-8) 2

2 Część odroczona podatku dochodowego Część odroczona podatku dochodowego to związana z róŝnicami między prawem podatkowym i bilansowym, przesunięta w czasie część bieŝącego zobowiązania podatkowego, którą zgodnie z zasadą memoriałową, naleŝy wykazać w bieŝącym okresie sprawozdawczym 3 Regulacje prawne Art. 37 ustawy o rachunkowości KSR nr 2 Podatek dochodowy MSR nr 12 Podatki dochodowe 4

3 Istota podatku odroczonego Kwota wpływająca na zmniejszenie lub zwiększenie części bieŝącej podatku dochodowego Wynika z przejściowych róŝnic między wartością bilansową a podatkową aktywów i pasywów Stanowi róŝnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego 5 Wartość bilansowa Wartość bilansowa aktywów i pasywów to ich wartość ustalona zgodnie z zasadami rachunkowości, wykazana w sprawozdaniu finansowym 6

4 Wartość podatkowa aktywów Kwota, która w przyszłości pomniejszy podstawę obliczenia podatku dochodowego (czyli będzie stanowiła KUP) w razie uzyskania z nich korzyści ekonomicznych w sposób: bezpośredni (np. przy sprzedaŝy towarów) pośredni (np. drogą zuŝycia materiałów lub amortyzacji) Przyszłe KUP to np.: wartość materiałów w cenie nabycia przeznaczonych do zuŝycia lub towarów przeznaczonych do sprzedaŝy niezamortyzowana trwałego podatkowo część wartości początkowej środka 7 Przykład Spółka Alfa nabyła na giełdzie papierów wartościowych 1000 akcji spółki X za cenę 100 zł za sztukę, które traktuje jako inwestycję krótkoterminową. Na dzień bilansowy kurs giełdowy akcji spółki X wynosi 90 zł za szt. Pytania Ile wynosi wartość bilansowa akcji na dzień bilansowy? Ile wynosi wartość podatkowa akcji na dzień bilansowy? Jakie są/będą konsekwencje podatkowe róŝnicy? 8

5 Rozwiązanie Akcje przyniosą korzyści ekonomiczne w momencie ich sprzedaŝy i wtedy cena nabycia akcji będzie stanowiła podatkowy koszt uzyskania przychodu. Do momentu sprzedaŝy akcji, transakcja zakupu akcji nie wpływa na podstawę opodatkowania, wartość podatkowa dla spółki Alfa wynosi zł (1000 szt. x 100 zł/szt.), niezaleŝnie od bieŝącego kursu. Bilansowa wartość akcji spółki X ustalana jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i zaleŝy od ich kursu giełdowego na dzień bilansowy. Przy kursie 90 zł za szt., wartość bilansowa zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o rachunkowości wyniesie zł (1000 x 90). Kwota zł jako odpis aktualizujący wartość papierów wartościowych, obciąŝy księgowy wynik finansowy bieŝącego okresu. Przejściowo zmniejszenie wartości bilansowej akcji spółki X nie spowoduje jednak zmniejszenia wyniku podatkowego spółki Alfa wynik podatkowy zmniejszy się dopiero w momencie sprzedaŝy tych akcji, gdy ekonomiczna strata zostanie faktycznie zrealizowana. 9 Przykład c.d. Spółka Alfa nabyła na giełdzie papierów wartościowych 1000 akcji spółki X za cenę 100 zł za sztukę, które traktuje jako inwestycję krótkoterminową. Na dzień bilansowy kurs giełdowy akcji wzrósł do 105 zł za sztukę. Pytania Ile wynosi wartość bilansowa akcji na dzień bilansowy? Ile wynosi wartość podatkowa akcji na dzień bilansowy? Jakie są/będą konsekwencje podatkowe róŝnicy? 10

6 Rozwiązanie Wartość bilansowa 1000 szt x 105 zł/szt = zł Kwota zł zwiększy księgowy wynik finansowy bieŝącego okresu. Wzrost wyniku podatkowego i podatku dochodowego nastąpi dopiero w momencie faktycznego zbycia akcji 11 Wartość podatkowa pasywów Wartość księgowa pomniejszona o kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego Wartość podatkową mogą mieć wyłącznie zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Wartość podatkowa kapitałów własnych zawsze równa się ich wartości księgowej JeŜeli wartość księgowa pasywów wpłynie w całości w momencie rozliczenia na pomniejszenie zobowiązania podatkowego to jego wartość podatkowa jest równa zero 12

7 Przykład W ciągu roku obrotowego w spółce Alfa utworzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości zł przy czym do dnia bilansowego na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu wpłacono zł (dla uproszczenia zakładamy, Ŝe na początek roku obrotowego wysokość tego funduszu wynosiła zero a w ciągu roku nie było innych zwiększeń ani Ŝadnych zmniejszeń ZFŚS). Pytania Ile wynosi wartość bilansowa ZFŚS na dzień bilansowy? Ile wynosi wartość podatkowa ZFŚS na dzień bilansowy? Jakie są/będą konsekwencje podatkowe róŝnicy? 13 Rozwiązanie Wartość bilansowa odpisu na ZFŚS, ujmowanego w pozycji pasywów B.III.3. Fundusze specjalne wynosi PoniewaŜ kwota, która w przyszłości pomniejszy wartość podatku dochodowego wynosi (pozostała część odpisu, którą spółka zamierza przelać na rachunek bankowy ZFŚS), wartość podatkowa pozycji Fundusze specjalne wyniesie (wartość księgowa - kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego = = ). Przelanie w następnym okresie pozostałej kwoty na rachunek bankowy funduszu spowoduje wzrost kosztów uzyskania przychodu / spadek podatku dochodowego. 14

8 Przykład ZałóŜmy, Ŝe spółka Alfa tylko zarachowała odpis na ZFŚS w wysokości ale nie wpłaciła ani złotówki na rachunek bankowy Funduszu (reszta załoŝeń pozostaje niezmienionych). Pytania Ile wynosi wartość bilansowa ZFŚS na dzień bilansowy? Ile wynosi wartość podatkowa ZFŚS na dzień bilansowy? Jakie są/będą konsekwencje podatkowe róŝnicy? 15 Rozwiązanie Wartość bilansowa odpisu na ZFŚS, ujmowanego w pozycji pasywów B.III.3. Fundusze specjalne wynosi PoniewaŜ kwota, która w przyszłości pomniejszy wartość podatku dochodowego wynosi (cały odpis, który spółka zamierza przelać na rachunek bankowy ZFŚS), wartość podatkowa pozycji Fundusze specjalne wyniesie zero (wartość księgowa - kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego = = 0). Przelanie w następnym okresie pozostałej kwoty na rachunek bankowy funduszu spowoduje wzrost kosztów uzyskania przychodu / spadek podatku dochodowego. 16

9 Przykład ZałóŜmy, Ŝe spółka Alfa cały zarachowany odpis na ZFŚS w wysokości zł wpłaciła na rachunek bankowy tego Funduszu (reszta załoŝeń pozostaje niezmienionych). Pytania Ile wynosi wartość bilansowa ZFŚS na dzień bilansowy? Ile wynosi wartość podatkowa ZFŚS na dzień bilansowy? Jakie są/będą konsekwencje podatkowe róŝnicy? 17 Rozwiązanie Wartość bilansowa odpisu na ZFŚS, ujmowanego w pozycji pasywów B.III.3. Fundusze specjalne wynosi PoniewaŜ kwota, która w przyszłości pomniejszy wartość podatku dochodowego wynosi zero (cały odpis został wpłacony na rachunek bankowy ZFŚS), wartość podatkowa pozycji Fundusze specjalne wyniesie (wartość księgowa - kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego = = ). Brak róŝnicy między wartością podatkową i bilansową ma neutralny wpływ na przyszły podatek dochodowy. 18

10 Wpływ róŝnic przejściowych na podatek dochodowy RóŜnice przejściowe między wartością bilansową i podatkową powodują przesunięcie w czasie wyniku podatkowego (zarówno na plus jak i na minus) Zgodnie z zasadą memoriałową oraz zgodnie z zasadą współmierności konieczne jest odpowiednie przesunięcie w czasie podatku dochodowego w ujęciu księgowym. 19 Wpływ róŝnic przejściowych na podatek dochodowy Przesunięcie o charakterze: dodatnim (przyszłe zwiększenie podatku dochodowego) powoduje konieczność tworzenia rezerw na odroczony podatek dochodowy ujemnym (przyszłe zmniejszenie podatku dochodowego) powoduje konieczność tworzenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20

11 Kiedy powstają róŝnice przejściowe w podatku dochodowym? RóŜnice Aktywa Pasywa Tworzymy Dodatnie Wartość bilansowa większa od wartości podatkowej Wartość bilansowa mniejsza od wartości podatkowej Tworzymy rezerwę na podatek odroczony Ujemne Wartość bilansowa mniejsza od wartości podatkowej Wartość bilansowa większa od wartości podatkowej Tworzymy aktywa na podatek odroczony 21 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej moŝliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostroŝności 22

12 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich róŝnic przejściowych, to jest róŝnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości 23 Wycena Do wyceny rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego stosuje się przyszłe stawki podatkowe w okresie, w którym: Aktywa ulegną przekształceniu w naleŝności (zmniejszenia zobowiązań) z tytułu CIT Rezerwy ulegną przekształceniu w zobowiązania z tytułu CIT 24

13 Przykład 31 marca 2010 r. spółka zaciągnęła kredyt w wysokości zł na 8% rocznie. Spłata odsetek i kredytu nastąpi zgodnie z umową kredytową jednorazowo 31 marca 2011 roku. Odsetki od kredytu będą uznane za koszt uzyskania przychodu w momencie ich spłaty. Pytania Ile wyniesie wartość bilansowa kredytu na 31 grudnia 2010? Ile wyniesie wartość podatkowa kredytu na 31 grudnia 2010? Jaki jest charakter róŝnicy i jego wpływ na podatek dochodowy? 25 Rozwiązanie Wartość podatkowa kredytu (zobowiązania) na dzień 31 grudnia 2010 = zł. Wartość bilansowa zobowiązania z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2010 = zł ( x 8% x 9 m-cy/12 m-cy) RóŜnica przejściowa (ujemna) = zł. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2010 naleŝy utworzyć aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 1140 zł (6000 zł x 19%). 26

14 Przykład Spółka Alfa zakupiła w grudniu 2009 r. środek trwały o wartości w cenie nabycia zł i przyjęła jako księgową stawkę amortyzacyjną 20% rocznie, a podatkową - 25%. Za rok 2010 amortyzacja księgowa wynosi zł, a podatkowa zł. Pytania Ile wyniesie wartość bilansowa środka trwałego na 31 grudnia 2010? Ile wyniesie wartość podatkowa środka trwałego na 31 grudnia 2010? Jaki jest charakter róŝnicy i jego wpływ na podatek dochodowy? 27 Rozwiązanie Wartość bilansowa środka trwałego na 31 grudnia 2010 r. roku wyniesie zł ( zł zł) Wartość podatkowa zł ( zł zł) Dodatnia róŝnica przejściowa wyniesie 5000 zł Wysokość rezerwy na odroczony podatek dochodowy 950 zł (5000 zł x 19%) 28

15 Przykład Spółka Alfa zakupiła w grudniu 2009 r. środek trwały o wartości w cenie nabycia zł i przyjęła jako księgową stawkę amortyzacyjną 20% rocznie (5 lat), a podatkową 12,5% (8 lat). Za rok 2010 amortyzacja księgowa wynosi zł, a podatkowy zł. Pytania Ile wyniesie wartość bilansowa środka trwałego na 31 grudnia 2010? Ile wyniesie wartość podatkowa środka trwałego na 31 grudnia 2010? Jaki jest charakter róŝnicy i jego wpływ na podatek dochodowy? 29 Rozwiązanie Wartość bilansowa środka trwałego na 31 grudnia 2010 r. roku wyniesie zł ( zł zł) Wartość podatkowa zł ( zł zł) Ujemna róŝnica przejściowa wyniesie zł Wysokość aktywów na odroczony podatek dochodowy zł x 19% = 2.992,50 zł 30

16 Przykład Spółka z branŝy odzieŝowej posiada na 31 grudnia 2009 niesprzedane zapasy kolekcji jesiennej wycenione w księgach po cenie nabycia na zł. Ze względu na konieczność znacznej obniŝki cen, aby zbyć te wyroby a takŝe ryzyko, Ŝe część z nich nie zostanie zbyta w ogóle, na dzień bilansowy utworzono odpis aktualizacyjny w wysokości 60% wartości księgowej ( zł). Pytania Ile wyniesie wartość bilansowa towarów na 31 grudnia 2009? Ile wyniesie wartość podatkowa towarów na 31 grudnia 2009? Jaki jest charakter róŝnicy i jego wpływ na podatek dochodowy? 31 Rozwiązanie Wartość bilansowa towarów kolekcji jesiennej na 31 grudnia 2009 roku wyniesie zł ( zł zł) Wartość podatkowa zł Ujemna róŝnica przejściowa wyniesie zł Wysokość aktywów na odroczony podatek dochodowy zł x 19% = zł 32

17 Przykład Na dzień bilansowy w spółce X występują naleŝności z tytułu dostaw towarów i usług: NaleŜność od kontrahenta zagranicznego EUR, średni kurs NBP z dnia zarachowania naleŝności i przychodu ze sprzedaŝy 3,70 PLN/EUR, średni kurs NBP na dzień bilansowy 3,60 zł/eur, NaleŜność od kontrahenta krajowego, który prawdopodobnie został postawiony w stan upadłości (do dnia bilansowego spółka nie posiadała na to stosownego dowodu) zł netto VAT; od naleŝności tej dokonano odpisu aktualizującego w wysokości 100% wartości naleŝności jednak kosztem podatkowym moŝe być w przyszłości jedynie kwota netto, Przeterminowana naleŝność od kontrahenta, co do której nie ma wątpliwości, Ŝe zostanie zapłacona zł VAT; od naleŝności tej naliczono odsetki ustawowe w wysokości zł, Pozostałe naleŝności z tytułu dostaw i usług w kwocie brutto zł. 33 Rozwiązanie Wartości na dzień bilansowy Wartość bilansowa naleŝności przeterminowanej Wartość podatkowa naleŝności przeterminowanej RóŜnica przejściowa dodatnia Rezerwa na odroczony podatek x 19% =

18 Rozwiązanie c.d. Wartości na dzień bilansowy Wartość bilansowa naleŝności w EUR Wartość podatkowa naleŝności w EUR RóŜnica przejściowa ujemna Aktywa na odroczony podatek x 19% = Rozwiązanie c.d. Wartości na dzień bilansowy Zarachowana naleŝność od kontrahenta prawdopodobnie postawionego w stan upadłości Odpis aktualizujący Wartość bilansowa naleŝności 0 Wartość podatkowa naleŝności RóŜnica (ujemna) z czego: RóŜnica ujemna trwała

19 Przykład Na dzień bilansowy 31 grudnia 2009 r. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wynoszą zł, zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych zł. Zarachowane a nie wypłacone wynagrodzenia i nie wpłacone składki ZUS dotyczą grudnia 2009 r. zostały uwzględnione w wyniku finansowym roku 2009, kosztem podatkowym staną się natomiast w momencie wypłaty (zakładamy, Ŝe wynagrodzenia zostaną wypłacone po terminie, wynikającym z umów o pracę, a składki ZUS zostaną zapłacone z przekroczeniem terminu ustawowego (art. 16 ust. 1 pkt 57 i pkt 57a, art. 15 ust. 4g i ust. 4h ustawy o CIT) Pytania Ile wynosi wartość bilansowa ww. zobowiązań na 31 grudnia 2009? Ile wynosi wartość podatkowa ww. zobowiązań na 31 grudnia 2009? Jaki jest charakter róŝnicy i jej wpływ na podatek dochodowy? 37 Rozwiązanie Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu wynagrodzeń Wartość podatkowa zobowiązań z tytułu wynagrodzeń 0 RóŜnica przejściowa ujemna Aktywa na odroczony podatek x 19% = Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych Wartość podatkowa zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych 0 38

20 Przykład Na dzień bilansowy spółka X posiada zobowiązania z tytułu dostaw i usług od kontrahenta zagranicznego w kwocie EUR. średni kurs NBP z dnia zarachowania zobowiązania 3,80 PLN/EUR, średni kurs NBP na dzień bilansowy 3,60 PLN/EUR. Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług Wartość podatkowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług RóŜnica przejściowa dodatnia Rezerwa na odroczony podatek (róŝnica dodatnia) x 19% = Przykład Jednostka utworzyła na dzień bilansowy rezerwę na naprawy gwarancyjne w wysokości zł. Rezerwa nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w momencie utworzenia. Kosztem będą natomiast faktycznie poniesione w przyszłości koszty napraw, wtedy zmniejszy się podstawa opodatkowania i podatek dochodowy. Wartość bilansowa rezerwy na naprawy gwarancyjne Wartość podatkowa rezerwy na naprawy gwarancyjne 0 RóŜnica przejściowa ujemna Aktywa na odroczony podatek (róŝnica ujemna) x 19% =

21 Przykłady róŝnic trwałych Tzw. odsetki budŝetowe, Koszty egzekucji związane z niewykonywaniem zobowiązań, Wydatki wyłączone z kosztów jako niezwiązane z przychodami, Darowizny i ofiary (wyjątki wskazuje art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT), Grzywny i kary pienięŝne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od nich, Koszty reprezentacji, Kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów i usług, Przedawnione naleŝności, Umorzone zobowiązania w związku z postępowaniem układowym, 41 Przykłady róŝnic trwałych Składki na rzecz organizacji, do których przynaleŝność podatnika nie jest obowiązkowa (wyjątki - art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o CIT), Wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji, Straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz koszty ich remontów powypadkowych, jeŝeli nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym, Straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeŝeli utraciły one przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności, Straty powstałe w wyniku nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych oraz podatek akcyzowy od tych ubytków lub niedoborów. 42

22 Ewidencja księgowa podatku dochodowego (część bieŝąca) Opis transakcji NaleŜne zaliczki na podatek dochodowy Zaksięgowanie rocznej deklaracji CIT-8 (podatek naleŝny > zaliczki na podatek wpłacone w ciągu roku) Zaksięgowanie rocznej deklaracji CIT-8 (podatek naleŝny < zaliczki na podatek w ciągu roku) Konto Dt Księgowanie Część bieŝąca podatku dochodowego Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych Rozrachunki publicznoprawne (analityka: rozrachunki z tytułu CIT) Konto Ct Rozrachunki publiczno prawne (analityka: rozrachunki z tytułu CIT) Rozrachunki publiczno prawne (analityka: rozrachunki z tytułu CIT) Podatek dochodowy od osób prawnych 43 Ewidencja księgowa podatku dochodowego (część odroczona rozliczana bezpośrednio z wynikiem) Opis transakcji Konto Dt Księgowanie Konto Ct Odroczony podatek dochodowy rozliczany bezpośrednio z wynikiem Utworzenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy Utworzenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Przeksięgowanie podatku dochodowego na wynik finansowy (gdy księgowy podatek dochodowy > 0) Przeksięgowanie podatku dochodowego na wynik finansowy (gdy księgowy podatek dochodowy < 0) Podatek dochodowy od osób prawnych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Wynik finansowy Podatek dochodowy od osób prawnych Rezerwa na odroczony podatek dochodowy Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych Wynik finansowy 44

23 Ewidencja księgowa podatku dochodowego (część odroczona rozliczana z kapitałem własnym) Opis transakcji Konto Dt Księgowanie Konto Ct Odroczony podatek dochodowy rozliczany z kapitałem własnym Naliczenie odroczonego podatku dochodowego od dodatnich róŝnic przejściowych Naliczenie odroczonego podatku dochodowego od ujemnych róŝnic przejściowych Kapitał własny (rezerwowy, zapasowy) Rozliczenia międzyokresowe czynne z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na odroczony podatek dochodowy Kapitał własny (rezerwowy, zapasowy) 45 Przykład Cena nabycia akcji spółki notowanej na giełdzie, traktowanych jako inwestycja długoterminowa, wynosi 100 zł za akcję. W ciągu roku 2009 nabyto akcji po ww. kursie. Na 31 grudnia 2009 r. kurs giełdowy wynosi 110 zł za akcję Pytania Ile wyniesie wartość bilansowa akcji na 31 grudnia 2009? Ile wyniesie wartość podatkowa akcji na 31 grudnia 2009? Jaki jest charakter róŝnicy i jej wpływ na podatek dochodowy? W jaki sposób rozliczyć róŝnicę? 46

24 Rozwiązanie Wartość bilansowa akcji wynosi zł ( akcji x 110 zł/akcję) Wartość podatkowa zł ( akcji x 100 zł/akcję) Dodatnia róŝnica przejściowa wyniesie zł ( ) Wysokość rezerwy na odroczony podatek dochodowy zł ( zł x 19%) Aktualizację wyceny i rezerwę na podatek odroczony naleŝy rozliczyć z kapitałem własnym 47 Księgowania na dzień bilansowy 1. Zaksięgowanie aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych Aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych Dt Kapitał z aktualizacji wyceny Utworzenie rezerwy z tytułu odroczonego CIT na koniec 2009 r. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Kapitał z aktualizacji wyceny Dt Ct Ct

25 Przykład c.d. W ciągu roku 2010 cena akcji spadała i na 31 grudnia 2010 r. kurs giełdowy wynosi 90 zł za akcję Pytania Ile wyniesie wartość bilansowa akcji na 31 grudnia 2010? Ile wyniesie wartość podatkowa akcji na 31 grudnia 2010? Jaki jest charakter róŝnicy i jej wpływ na podatek dochodowy? W jaki sposób rozliczyć róŝnicę? 49 Rozwiązanie Wartość bilansowa akcji wynosi zł ( akcji x 90zł/akcję) Wartość podatkowa zł ( akcji x 100 zł/akcję) Ujemna róŝnica przejściowa wyniesie (-) zł ( ) Wysokość aktywów na odroczony podatek dochodowy zł ( zł x 19%) Aktualizację wyceny i rezerwę na podatek odroczony naleŝy rozliczyć z kapitałem własnym a częściowo z wynikiem finansowym 50

26 Księgowania na dzień bilansowy 1. Zaksięgowanie aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych Aktualizacja wartości inwestycji długoterminowych Kapitał z aktualizacji wyceny Koszty finansowe Utworzenie rezerwy z tytułu odroczonego CIT na koniec 2009 r. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Kapitał z aktualizacji wyceny (22.800) Dt Dt Ct Ct (22.800) 3. Utworzenie aktywów z tytułu odroczonego CIT Dt Ct Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Podatek dochodowy Wartość księgowa podatku dochodowego A. Podatek dochodowy część bieŝąca B. + Zmiana stanu rezerw na podatek odroczony dochodowy C. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego D. = Podatek dochodowy wartość księgowa 52

27 Prezentacja podatku odroczonego w bilansie Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazuje się w aktywach trwałych bilansu jako Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazuje się zaś w pasywach bilansu w grupie Rezerwy na zobowiązania 53 Prezentacja podatku odroczonego w RZiS Z kapitałem własnym naleŝy rozliczyć tą część odroczonego podatku, która dotyczy pozycji uprzednio odniesionych na ten kapitał. Przykładowo na kapitał własny odnosi się podatek odroczony, gdy dotyczy on: skutków wyceny inwestycji długoterminowych po cenach rynkowych lub w wartości godziwej odniesionych na kapitał z aktualizacji wyceny, kosztów emisji akcji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny, skutków zmian zasad rachunkowości wpływających na kapitał własny, błędu podstawowego, odnoszonego na kapitał własny. 54

28 Case study 55

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 18 maja 2010 r. Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 dr Katarzyna Trzpioła, UW Odroczony podatek dochodowy Podstawa prawna Ustawa o Rachunkowości art. 37 Krajowy standard rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa Rachunkowość finansowa Temat spotkania: i rozliczenia międzyokresowe w rachunkowości dr Tomasz Gabrusewicz 1 tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Istota rezerw określane są jako zabezpieczenie jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Spółka świadczy usługi na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, oferując przede wszystkim:

Spółka świadczy usługi na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, oferując przede wszystkim: Informacja dodatkowa do raportu okresowego (SA-Q) INTERFERIE S.A. za IV kwartał 2008 r. INTERFERIE S.A. jest wiodącą firmą na polskim rynku usług turystycznych, połączonych z lecznictwem i rehabilitacją.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje pozabilansowe nie wystąpiły. 4 5 6 7 INFORMACJE DODATKOWE I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA SKONSOLIDOWANE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 1 Wybrane

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPŁOWNI BĘDZIN S.A.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPŁOWNI BĘDZIN S.A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPŁOWNI BĘDZIN S.A. 1. Informacje ogólne Elektrociepłownia Będzin S.A. Ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin Podstawowym przedmiotem działalności Elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A.

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. Katowice 6 kwietnia 2010 Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. za rok 2009 SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSR/MSSF...6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania Rozrachunki dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl www.gabrusewicz.pl Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków Kryteria podziału Rodzaje rozrachunków

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF UE za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. 12 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA OKRES 01.01.2012-30.06.2012

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA OKRES 01.01.2012-30.06.2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA OKRES 01.01.2012-30.06.2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013 MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Kożuszki Parcel, 31.03.2014 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA 00-241 WARSZAWA, UL. DŁUGA 44/50 NIP: 952-20-40-486. Raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku

MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA 00-241 WARSZAWA, UL. DŁUGA 44/50 NIP: 952-20-40-486. Raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA 00-241 WARSZAWA, UL. DŁUGA 44/50 NIP: 952-20-40-486 Raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku Warszawa, 14 luty 2013 Szanowni Inwestorzy, Przedstawiam Państwu Raport z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku I Przedmiot działalności: Spółka Akcyjna Qumak-Sekom z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 20 marca 2014 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo