Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:"

Transkrypt

1 AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych jednostkach, 4. Środki transportu, 5. Grunty nabyte w celu lokaty kapitału, 6. Budynek administracyjny, 7. Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych, których termin spłaty przekracza okres 2 lat, 8. Maszyny i urządzenia, 9. Know-how, 10. Udzielona pożyczka na okres 3 lat, 11. Nabyte spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 12. Licencje, 13. Obligacje Skarbu Państwa o terminie wykupu 2 lata. POLECENIE: Uzupełnij tabelę, wpisując w wole pola właściwe elementy aktywów trwałych. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Środki trwałe NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE nieruchomości inwestycyjne

2 Ćwiczenia 2: Przedsiębiorstwo Produkcyjne OKPOL zajmuje się produkcją okien na dzień YXr. posiada następujące aktywa obrotowe: 1. Paliwo, 2. Gotówka w kasie, 3. Akcje obce nabyte w celach handlowych, 4. Czeki rozrachunkowe obce płatne w ciągu 3-miesięcy, 5. Drewno przeznaczone do produkcji, 6. Wypłacone pracownikom zaliczki na zakup materiałów, 7. Części zapasowe maszyn i urządzeń, 8. Okna przeznaczone do sprzedaży, 9. Środki pieniężne w banku, 10. Pożyczka udzielona na okres 6 miesięcy, 11. Należności z tytułu nadpłaconych składek ubezpieczeń społecznych, miesięczne obligacje Skarbu Państwa, 13. Należności z tytułu sprzedaży okien, 14. Należności od PZU z tytułu odszkodowania. POLECENIE: Uzupełnij tabelę, wpisując w wole pola właściwe elementy aktywów obrotowych. materiały RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE (ZAPASY) produkty gotowe (wyroby gotowe, zakończone usługi i roboty) AKTYWA OBROTOWE od odbiorców publicznoprawne krótkoterminowe aktywa finansowe inne papiery wartościowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

3 ZOBOWIĄZANIA KAPITAŁY WŁASNE ĆWICZENIE 3: Spółka z o.o. posiada następujące kapitały własne: 1. Dodatni wynik osiągnięty w działalności gospodarczej w danym roku obrotowym, 2. Środki pieniężne wniesione przez właścicieli jednostki w formie udziałów, 3. Część wygospodarowanego zysku przeznaczona na rozwój jednostki, 4. Środek trwały wniesiony przez właściciela jednostki w formie udziałów. KAPITAŁ ZAPASOWY POLECENIE: Uzupełnij tabelę, wpisując w wole pola właściwe elementy kapitałów własnych. Ćwiczenie 4: Spółka akcyjna posiada zobowiązania z tytułu: 1. otrzymania od dostawcy materiałów podstawowych, 2. naliczonego, a nieprzekazanego do budżetu podatku VAT, 3. niewypłaconych pracownikom wynagrodzeń, 4. wystawionych weksli własnych, 5. naliczonego, nieprzekazanego do budżetu podatku dochodowego, 6. zaciągniętej pożyczki w innej jednostce, 7. świadczonych przez firmę transportową, a nieopłaconych usług, 8. kosztów podróży służbowej poniesionych przez pracownika, 9. naliczonych, a nieprzekazanych do kasy zapomogowo-pożyczkowej składek, 10. naliczonych, a nieprzekazanych do ZUS składek ubezpieczeń społecznych, 11. naliczonych, a nieprzekazanych do PZU składek, 12. kwot pieniężnych przekazanych jednostce przez bank na określony czas. POLECENIE: Uzupełnij tabelę, wpisując w wole pola właściwe zobowiązania. KREDYTY I POŻYCZKI WEKSLOWE PUBLICZNO- PRAWNE

4 Ćwiczenie 5: Spółka z o.o. ABC, zajmująca się produkcją artykułów papierniczych, na dzień YXr. posiada następujące zasoby majątkowe: POLECENIE: 1. Zakwalifikuj poszczególne składniki zasobów majątkowych do odpowiedniej pozycji i grupy aktywów. Aby ustalić poszczególne pozycje aktywów oraz grup aktywów (AT, AO), do których należą zasoby, uzupełnij puste pola w tabeli. Ustal pozycję aktywów z podziałem na: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, środki trwałe w budowie, inwestycje długoterminowe, materiały wyroby gotowe, należności od odbiorców, należności publicznoprawne, inne środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym. 2. Oblicz ogólną wartość AT i AO. Lp. Wyszczególnienie Kwota Nazwa pozycji aktywów Grupa aktywów 1. Gotówka w kasie 300,- 2. Budynek produkcyjny ,- 3. Spółdzielcze własnościowe prawo do ,- lokalu nabyte w celu lokaty kapitału 4. Oprogramowanie komputerowe 4 000,- 5. Pożyczka udzielona innej jednostce na 7 000,- okres 3 lat 6. Makulatura 4 000,- 7. Środki pieniężne w banku ,- 8. Dwuletnia obligacja Skarbu Państwa 3 600,- 9. Know-how 4 700,- 10. Rozpoczęta budowa hali produkcyjnej ,- 11. Weksle i czeki rozrachunkowe obce płatne 1 950,- w ciągu 3 miesięcy 12. Należności z tytułu podatku 85,- dochodowego 13. Węgiel 850,- 14. Środki transportu ,- 15. Artykuły papiernicze w magazynie 8 600,- 16. Maszyny ,- 17. Należności z tytułu sprzedaży artykułów 3 800,- papierniczych letnia lokata bankowa 9 200,- 19. Meble biurowe 6 000,- 20. Nadpłacone składki ZUS 120,- Ćwiczenie 6: Spółka akcyjna BETA na YXr. posiada następujące pochodzenia zasobów majątkowych: POLECENIA: 1. Zakwalifikuj poszczególne źródła pochodzenia zasobów majątkowych do odpowiedniej pozycji i grupy pasywów (KW i Z). Aby ustalić poszczególne pozycje pasywów, do których źródła pochodzenia aktywów należą, uzupełnij puste pola w tabeli. Ustal pozycję pasywów, z podziałem na: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, zysk lub strata netto (wynik finansowy), kredyty bankowe, pożyczki, zobowiązania: wobec dostawców, wekslowe, publicznoprawne, wobec pracowników i pozostałe. 2. Oblicz wartość kapitałów własnych i zobowiązań.

5 Lp. Wyszczególnienie Kwota Nazwa pozycji aktywów Grupa pasywów 1. Zadłużenie wobec zakładów POLO z tytułu 8 000,- zaciągniętej pożyczki 2. Wartość wystawionych weksli własnych 3 000,- 3. Kwota naliczonego, a nieprzekazanego do 1 800,- budżetu podatku VAT 4. Niewypłacone pracownikom wynagrodzenia 2 900,- 5. Zadłużenia wobec hurtowni 123 z tytułu 2 000,- otrzymanych dostaw towarów 6. Kapitał utworzony z zysku w celu pokrycia ,- ewentualnej straty bilansowej 7. Zadłużenie wobec banku Śląskiego z tytułu ,- zaciągniętego kredytu 8. Kapitał podstawowy ,- 9. Kwota naliczonej, a nieopłaconej składki 280,- związkowej 10. Ujemny wynik osiągnięty w działalności 1 200,- gospodarczej w danym roku obrotowym 11. Niewypłacone pracownikom koszty poniesione przez niego podczas podróży służbowej 50,- Ćwiczenie 7: Spółka akcyjna prowadząca działalność produkcyjno-handlowo-usługową dysponowała na dzień YXr poszczególnymi składnikami majątku, sklasyfikuj składniki aktywów i pasywów i ustal wartość kapitału zapasowego. Materiały zysk netto z roku obrotowego Prawo użytkowania wieczystego gruntu Grunty własne Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Należności z tytułu podatku dochodowego Produkcja w toku Budynki i budowle Udzielone pożyczki długoterminowe Samochody ciężarowe Zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupionych składników majątku Zakupione składniki produkcyjne w celu sprzedaży hurtowej i detalicznej Obligacje obce przeznaczone do obrotu Programy komputerowe Kapitał zakładowy Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych Zobowiązania wekslowe Należności od pracowników z tytułu niedoborów i szkód Rozpoczęta budowa magazynu towarów Udział w spółce Anna Należności z tytułu sprzedanych towarów odbiorcy M Naliczone wynagrodzenie dla pracowników Środki pieniężne na rachunku bieżącym w BGŻ

6 Ćwiczenie 8: W przedsiębiorstwie państwowym (produkcyjnym) na koniec okresu sprawozdawczego występują następujące składniki aktywów i pasywów, dopasuj składniki majątku do odpowiedniej grupy aktywów lub pasywów. Równowartość składników majątku wygospodarowanego przez przedsiębiorstwo w toku jego dotychczasowej działalności produkcyjnej, Weksle obce, Maszyny i urządzenia produkcyjne, Otrzymane pożyczki krótkoterminowe, Gotówka w kasie, Wartość firmy, Składniki żywnościowe w bufecie przedsiębiorstwa, Papiery wartościowe (akacje spółki Dolores) przeznaczone do sprzedaży, Równowartość majątku przedsiębiorstwa w momencie jego utworzenia wydzielona przez Skarb Państwa, Zysk netto roku ubiegłego, Odpady produkcyjne, Materiały podstawowe, Wyroby gotowe, Zaliczki wypłacone na wynagrodzenia pracowników, Surowce, Kredyty długoterminowe z BPH I/Gdańsk, Zobowiązania wobec dostawców, Budynek biurowy, Grunty, Papier do pakowania wyrobów gotowych, Prawo do znaku firmowego Q Ćwiczenie 9: Zakwalifikuj poszczególne składniki majątku do odpowiedniej grupy aktywów lub pasywów. Składniki majątku Lokata terminowa w spółce handlowej Samochód dostawczy w zakładzie transportowym Zaciągnięta pożyczka na 3 lata przez zakład produkcyjny Obligacje skarbu Państwa Nici w szwalni Naliczony podatek dochodowy Komputer w sklepie komputerowym Komputer w sklepie obuwniczym Komputer w spółce produkującej sprzęt informatyczny Meble w pokoju dyrektora Należność od kontrahenta Niezapłacony podatek VAT Naliczone wynagrodzenie dla pracowników Pozycja w bilansie

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I ŹRÓDŁA JEGO POCHODZENIA

MAJĄTEK I ŹRÓDŁA JEGO POCHODZENIA MAJĄTEK I ŹRÓDŁA JEGO POCHODZENIA Przykład I. Spółdzielnia handlowa PERŁA na podstawie spisu inwentaryzacyjnego, na dzień 31.12.200X jest w posiadaniu: lokale (sklep i magazyny) 12 000 zł, wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

Bilans. majątku przedsiębiorstwa

Bilans. majątku przedsiębiorstwa Bilans Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym firmy, przedstawiającym jej sytuację na określony dzień, najczęściej na koniec roku. Zawiera on informacje o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz

Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz Cele lekcji W trakcie zajęć uczeń powinien: ćwiczyć umiejętności pracy w grupie, ćwiczyć umiejętności autoprezentacji, prezentować efekty

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Strona1 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Rachunkowośd to proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ Nota Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011 AKTYWA I. Aktywa trwałe 108 405 113 608 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 687 686 - wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

W Polsce rachunkowość zorganizowana jest w formach: 1. Pełnej rachunkowości ( księgi handlowej ) stosowana jest przez podmioty których przychody ze

W Polsce rachunkowość zorganizowana jest w formach: 1. Pełnej rachunkowości ( księgi handlowej ) stosowana jest przez podmioty których przychody ze Organizacje rachunkowości w Polsce reguluje ustaw o rachunkowości ( prawo bilansowe) po nowelizacji z 9,11,2000 Dz. U. 113 poz. 1186 Ustawa określa obowiązek prowadzenia rachunkowości przez podmioty :

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 182 913 211 510 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2 173 213 168 832 2. Wartość firmy 4 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.124.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 30.12.2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.124.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 30.12.2013 r. Zarządzenie Nr 0050.124.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.60/2011 z dnia 30.06.2011 r. dotyczącego przyjęcia Zasad ( polityki)

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały 011 -

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Strona Winien Nazwa konta Strona Ma. Saldo końcowe Wn Suma kontrolna 7.000,00 7.000,00 Suma kontrolna

Strona Winien Nazwa konta Strona Ma. Saldo końcowe Wn Suma kontrolna 7.000,00 7.000,00 Suma kontrolna Konto księgowe jest specyficznym, znanym tylko rachunkowości urządzeniem ewidencyjnym, służącym do bieżącego rejestrowania zdarzeń i operacji gospodarczych wyrażonych wartościowo. Każde konto księgowe

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA 1a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE struktura rodzajowa Środki trwałe, w tym: 1 113 1 136 1041 - grunty 0

Bardziej szczegółowo

31.12.2004 rok bie ¹cy. IV. Kapita³ (fundusz) zapasowy 17 V. Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny 18 VI.

31.12.2004 rok bie ¹cy. IV. Kapita³ (fundusz) zapasowy 17 V. Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny 18 VI. . G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej F - 01/k Numer identyfikacyjny - REGON Sprawozdanie o wyniku finansowym dzia³alnoœci spó³dzielczych

Bardziej szczegółowo