PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku"

Transkrypt

1 PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH załącznik do ZR 154/2014

2 Spis treści I. CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI... 3 II. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 III. UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ... 4 IV. OPIS POSTĘPOWANIA... 5

3 I. Cel i zakres obowiązywania Procedury 1. Każde zgłoszenie dotyczące systemów informatycznych, powinno zostać zarejestrowane w Systemie HelpDESK. 2. Celem niniejszej Procedury jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania procesu zarządzania incydentami i wnioskami na realizację usług informatycznych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 3. Każde zgłoszenie dotyczące obsługi incydentów i wniosków o usługi informatyczne zarejestrowane w Systemie HelpDESK, podlega analizie i weryfikacji konieczności zakupu części zamiennych i podzespołów na potrzeby utrzymania ciągłości pracy systemów informatycznych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 4. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników (pracowników) systemów informatycznych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. II. Definicje i skróty 1. System HelpDESK narzędzie do rejestracji zgłoszeń, obsługi incydentów oraz obsługi wniosków o usługi informatyczne. 2. System informatyczny (System) zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych (np. oprogramowanie biurowe, komputery, drukarki, kserografy, infrastruktura sieciowa, telefonia stacjonarna i komórkowa, itp.). 3. Usługi informatyczne systemy informatyczne i zasoby sieciowe utrzymywane i zarządzane przez Dział Informatyczny. 4. Awaria (Zgłoszenie) całkowita niedostępność usługi informatycznej lub takie jej obciążenie, które uniemożliwia jej efektywne wykorzystanie przez użytkownika. Awaria odnosi się do konkretnej usługi a nie elementu konfiguracji. 5. Wniosek o usługę (Zgłoszenie) to zdarzenie, które nie zostało spowodowane uszkodzeniem infrastruktury IT lecz jest formą zgłoszenia zapotrzebowania (np. prośba o odblokowanie konta użytkownika w systemie lub aplikacji, zmiana hasła, pomoc w konfiguracji, podłączenie komputera do sieci wewnętrznej i internetu itp.). 6. Incydent (Zgłoszenie) jest to każde zdarzenie, które powoduje lub może powodować przerwę w dostarczaniu usługi informatycznej zdefiniowanej na przykład jako dostępność lub wydajność systemu, czy też pewna określona jego funkcjonalność. Przyczyną powstania incydentu może być na przykład uszkodzenie elementu infrastruktury IT. Incydentem jest zatem przerwa w działaniu serwera bazy danych lub spadek wydajności serwera aplikacji poniżej poziomu zagwarantowanego umową, spowodowany jego awarią lub przeciążeniem. Przyczyny incydentu mogą również leżeć po stronie oprogramowania, konfiguracji, błędów w obsłudze lub złego oszacowania konsumpcji zasobów. 7. Problem (Zgłoszenie) nieznana przyczyna jednego lub wielu incydentów, dla których nie zostało opracowane rozwiązanie. 8. Użytkownik pracownik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

4 9. Pracownik DI Pracownicy Działu Informatycznego odpowiedzialni za naprawy i utrzymanie sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz administratorzy systemów i sieci komputerowych. 10. Zewnętrzna usługa serwisowa usługa usuwania awarii realizowana przez podmiot zewnętrzny na podstawie zawartej umowy serwisowej. III. Uprawnienia i odpowiedzialność 1. Użytkownik odpowiada za: a. zgłaszanie do Działu Informatycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wszelkich zauważonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów informatycznych, b. udzielanie Pracownikowi DI wszelkich informacji niezbędnych do obsługi zgłoszenia, c. natychmiastowe poinformowanie Działu Informatycznego o anulowaniu zgłoszenia. 2. Kierownik Działu Informatycznego odpowiada za: a. wdrożenie i bieżące stosowanie zasad wynikających z niniejszej Procedury, b. sprawowanie nadzoru nad zespołem specjalistów i administratorów systemów lub aplikacji, c. wyznaczanie administratorów lub specjalistów do obsługi zgłoszeń (o ile istnieje taka potrzeba), d. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem procesu zarządzania obsługą zgłoszeń, e. nadzór nad terminową obsługą zgłoszeń, f. analizę zarejestrowanych zgłoszeń pod kątem powtarzalności i przyczyn ich występowania. 3. Pracownik DI odpowiada za: a. obsługę zgłoszeń kierowanych do Działu Informatycznego, b. udzielanie pomocy dla użytkowników w ramach używanych systemów, aplikacji oraz sprzętu, c. podejmowanie działań w zakresie realizacji usług informatycznych oraz usuwania zaistniałych incydentów i problemów, d. podejmowanie działań mających na celu utrzymanie stałej funkcjonalności systemów informatycznych oraz aplikacji.

5 IV. Opis postępowania Wszelkie incydenty oraz wnioski na realizację usług informatycznych dotyczące funkcjonowania systemów informatycznych i aplikacji powinny być zgłaszane do Działu Informatycznego. Obsługa incydentów oraz wniosków na realizację usług informatycznych przebiega w sposób identyczny. W Procedurze opisano sposób postępowania na przykładzie incydentu. 1. Użytkownik kieruje zgłoszenie do Działu Informatycznego za pomocą: a. portalu self-service Systemu HelpDESK: https://www.intranet.umlub.pl/aplikacje/helpdesk b. telefonu: (numer wewnętrzny 5555), c. zgłoszenia osobistego. 2. Każde skierowane do Działu Informatycznego zgłoszenie powinno być zarejestrowane w Systemie HelpDESK. 3. Istnieją następujące źródła powstania incydentu: a. incydent zarejestrowany bezpośrednio przez użytkownika z wykorzystaniem portalu selfservice Systemu HelpDESK, b. incydent utworzony przez Pracownika DI na podstawie zaobserwowanych nieprawidłowości lub zgłoszenia (telefonicznego lub osobistego) od Użytkownika. 4. Każde zarejestrowane zgłoszenie powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje, które w znaczący sposób mogą ułatwić jego rozwiązanie, w szczególności: a. Użytkownik (imię i nazwisko), b. Adres , c. Telefon, d. Nazwa jednostki organizacyjnej, budynku oraz numer pokoju, e. Temat zgłoszenia (klasyfikacja wybrana z listy rozwijanej), f. Tytuł zgłoszenia, g. Szczegółowe informacje (opis zgłoszenia). 5. Po zarejestrowaniu zgłoszenia na adres Użytkownika wysyłane jest automatyczne powiadomienie zawierające m.in. numer zgłoszenia oraz link umożliwiający edycję wcześniej wprowadzonych informacji.

6 6. Każde nowo utworzone zgłoszenie przekazywane jest automatycznie do Działu Informatycznego. 7. W zależności od wybranego tematu zgłoszenia zostaną przypisane automatycznie do Pracowników DI realizujących zadania zgodne z zakresem czynności. 8. Zgłoszenie przekazywane jest do Działu Informatycznego z domyślnym priorytetem wewnętrznym Normal. W wyniku analizy osoba realizująca zgłoszenie może zmienić priorytet wewnętrzny zgodnie z poniższą skalą: a. Alarmowy (Emergency), b. Wysoki (High), c. Normalny (Normal), d. Niski (Low). 9. Nowy priorytet wewnętrzny ustalany jest na podstawie dwóch czynników: a. pilności (Urgency) określa pilność z jaką zgłoszenie powinno zostać rozwiązane, b. wpływu (Impact) określa zasięg wystąpienia zgłaszanej nieprawidłowości (np. jeden użytkownik, jedna komórka organizacyjna itd.). 10. Kolejnym etapem procesu zarządzania zgłoszeniem jest jego podjęcie przez Pracownika DI, a następnie jego analiza oraz badanie otoczenia wystąpienia zdarzenia za pośrednictwem dedykowanych narzędzi. 11. W przypadku, gdy analiza zgłoszenia wykaże, że informacje podane przez użytkownika są błędne lub niewystarczające do jego rozwiązania, Pracownik DI będący właścicielem zgłoszenia, jest zobligowany do podjęcia kontaktu z użytkownikiem (w ramach systemu HelpDESK) w celu uzyskania wszelkich niezbędnych danych. Rozwiązanie zgłoszenia zostaje przez niego zawieszone do czasu zdobycia wymaganych informacji, z odpowiednią adnotacją wewnętrzną w Systemie HelpDESK. 12. W wyniku przeprowadzonej diagnozy przyczyn wystąpienia zdarzenia może zaistnieć konieczność zmiany jego klasyfikacji (przypisania zgłoszenia do innego Pracownika DI realizującego zadania zgodne z zakresem czynności) jak również zmiany priorytetu. W takim przypadku osoba przekazująca zgłoszenie jest zobligowana do umieszczenia niezbędnych informacji o przeprowadzonych czynnościach oraz powodzie przekazania tworząc odpowiednią notatkę wewnętrzną w Systemie HelpDESK. 13. Pracownik DI po weryfikacji zgłoszenia podejmuje decyzję o sposobie jego rozwiązania. 14. W przypadku gdy przywrócenie do poprawnego działania systemów informatycznych wymaga poniesienia kosztów, Pracownik DI informuje Użytkownika za pośrednictwem systemu HelpDESK o potrzebie złożenia zapotrzebowania, w systemie ZSI Egeria, na zakup niezbędnych części lub zlecenia Zewnętrznej usługi serwisowej. Wówczas, w treści zapotrzebowania Użytkownik zobowiązany jest do wpisania numeru zgłoszenia nadanego przez System HelpDESK. Do czasu zrealizowania procedury zakupów, zgłoszenie w systemie HelpDESK pozostanie zawieszone. 15. Po skutecznym rozwiązaniu problemu Pracownik DI zobowiązany jest do niezwłocznego zamknięcia zgłoszenia w systemie HelpDESK. 16. Rozwiązanie zgłoszenia skutkuje wysłaniem do użytkownika automatycznego powiadomienia mailowego z Systemu HelpDESK zawierającego opis zastosowanego rozwiązania oraz link umożliwiający zapoznanie się z historią prac nad usunięciem zdarzenia. Poprzez otrzymany link istnieje również możliwość przywrócenia zgłoszenia w przypadku, gdy zastosowane rozwiązanie okaże się nieskuteczne.

7 17. Na każdym etapie realizacji zgłoszenia użytkownik ma możliwość weryfikacji jego statusu poprzez wybranie linka Sprawdzenie statusu zgłoszenia w portalu self-service Systemu HelpDESK https://www.intranet.umlub.pl/aplikacje/helpdesk.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY KAMPINOS Zatwierdził (data i podpis): Wójt Gminy Kampinos /-/ dr inż. Monika Ciurzyńska Strona 1 z 24 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH Lublin, czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Rektora PP z dnia 14 kwietnia 2014 r. (RO/IV/11/2014) SPIS TREŚCI Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych I Definicje... 2 II Źródła wymagań... 3 III Cel...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 z dnia 31.03.2015r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku w sprawie "POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU" i "INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

W sprawie przetwarzania danych osobowych.

W sprawie przetwarzania danych osobowych. Uchwała nr 16/2014 Rady Krajowej Partii Libertariańskiej z dnia 5 lipca 2014 roku W sprawie przetwarzania danych osobowych. Na podstawie 6 Statutu Partii Libertariańskiej, zarządzamy co następuje: Powołuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7.2015 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 12-02-2015

ZARZĄDZENIE Nr 7.2015 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 12-02-2015 ZARZĄDZENIE Nr 7.2015 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 12-02-2015 w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa danych osobowych i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Model klasyczny

Załącznik nr 1 Model klasyczny Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 1 Model klasyczny Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 68/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Nr 68/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz pracy w systemach

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 39/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Opracowała: Małgorzata Rutkowska Referent ds. odpadów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 1 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 1 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Lublin, czerwiec 2015 SPIS TREŚCI 1 Zakres unormowań...

Bardziej szczegółowo

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 Departament Bezpieczeństwa NBP Warszawa, 2015 Spis treści 1. Wstęp 1 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Zamówienie współfinansowane przez

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Małgorzata Plechawska-Wójcik Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Laboratorium nr 8 Eksploatacja systemu wg ITIL Wstęp ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) metodyka zarządzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik nr 2 Do Zarządzenia nr 9/2011 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW ZATWIERDZAM.. (data i podpis Administratora Danych) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW 1 Spis treści Cel i zakres stosowania instrukcji... 3 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Podstawa prawna 1

Rozdział 1 Podstawa prawna 1 Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 3 stycznia 2013r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie odnoszącym się do sposobu przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach DO.3701.6.4.2014 Katowice 17.12.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU

REGULAMIN BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/16/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 29.03.2011r. BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH URZĘDU GMINY WIERZBICA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH URZĘDU GMINY WIERZBICA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica Nr 84/2010 z dnia 28-12-2010 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH URZĘDU GMINY WIERZBICA 26-680 WIERZBICA UL. KOŚCIUSZKI 73 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne...2. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym...

Postanowienia ogólne...2. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym... Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13 / 2007 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.03.2007 r. Spis treści INSTRUKCJA zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa. przetwarzania danych osobowych. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie

Polityka bezpieczeństwa. przetwarzania danych osobowych. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 22 marca 2011 r. Urząd Miejski w Węgorzewie 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Definicje... 4 2. Zasady ogólne... 6 3. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 21 listopada 2007 r. ISSN 1640-6583 Nr 9E Poz. 372 ZARZĄDZENIE NR 39 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ochrony

Bardziej szczegółowo