Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Zała cznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i wdrożeniu Modułu płatności zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w portalu ieczorna.pl w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie portalu dla teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki zawierający moduł finansowo-księgowy, fakturowania, formularzy i umów elektronicznych, w tym także rozliczenia z Profilu Młodego Twórcy. Moduł ERP będzie przeznaczony do obsługi rozliczeń dokonywanych z użytkownikami portalu ieczorna.pl. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Modułu płatności zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w portalu ieczorna.pl zwanego dalej Modułem ERP przeznaczonego do obsługi rozliczeń dokonywanych z użytkownikami serwisu ieczorna.pl w szczególności: - wykonanie analizy przedwdrożeniowej dla Modułu płatności ERP mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do pełnego wdrożenia Modułu zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami zamawiającego, oraz określenie szczegółowej koncepcji wdrożenia; - wdrożenie i integrację Modułu płatności ERP z systemem zarządzania treścią CMS Drupal 7.x lub wyższy, na którym stworzono serwis internetowy ieczorna.pl; - dostawę licencji bezterminowych wdrożonego oprogramowania w uzgodnionym z Zamawiającym terminie; - opracowanie dokumentacji powdrożeniowej i pełnej dokumentacji dotyczącej wdrożenia Modułu płatności ERP; - przeprowadzenie testów zgodności pracy Modułu płatności ERP z założeniami określonymi w dokumentacji dotyczącej wdrożenia; - dostarczenie dokumentacji wdrożonego Modułu płatności ERP, instrukcji obsługi dla administratorów w wersji elektronicznej, w języku polskim, pozwalającej Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi poszczególnych funkcjonalności Modułu płatności ERP; - udzielenie Zamawiającemu wieczystych licencji na korzystanie z Modułu płatności ERP dla 2 użytkowników. Zamawiający zastrzega sobie, iż podana liczba użytkowników może ulec zmianie w wyniku przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej; - świadczenie opieki serwisowej na wdrożony Moduł płatności ERP i inne oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania Modułu przez okres określony w Umowie. 2. Zaoferowany Moduł płatności ERP musi spełniać wszystkie parametry wyszczególnione przez Zamawiającego jako warunki wymagane (oznaczone w kolumnie literą ) w punkcie 11. arunki i parametry wymagane i dodatkowe. 3. Pożądanym jest, by Moduł płatności ERP spełniał rozwiązania dodatkowe (oznaczone w kolumnie literą D ), które zostały wyszczególnione w punkcie 11. arunki i parametry wymagane i dodatkowe., za które zostaną przyznane dodatkowe punkty.

2 4. Zaoferowany Moduł płatności ERP musi być kompletny i gotowy do użytkowania. 5. Oprogramowanie Modułu płatności ERP musi być obsługiwane w języku polskim. 6. przypadku dostarczenia Modułu płatności ERP niespełniającego wymagań (wadliwego) oraz niespełniającego warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego lub niezgodnego z warunkami zamówienia przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad oraz zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 7. Instalację i uruchomienie systemu oraz przeglądy i serwis w okresie gwarancyjnym, zapewni ykonawca i koszty te winny być wliczone w cenę Moduł płatności ERP. 8. Odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego dokona po konsultacji z przedstawicielem ykonawcy upoważniony pracownik Zamawiającego 9. Minimalne wymagane warunki opieki serwisowej i licencji: a) Opieka serwisowa ykonawca zapewni pełną funkcjonalność Modułu płatności ERP do dnia r. oraz bezpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania do dnia r. w związku z adaptacją do przepisów obowiązującego prawa, wprowadzanie zmian do dokumentacji wynikających ze zmiany przepisów prawnych jak i zmian wymaganych przez Zamawiającego. Nowa wersja oprogramowania powinna być wdrożona na dzień przed wejściem zmian przepisów obowiązującego prawa. Ponadto wymagany jest następujący minimalny zakres usług serwisowych: - dostęp do internetowego systemu obsługi w sposób ciągły, 24 godziny na dobę, jako podstawowego kanału zgłaszania błędów Modułu płatności ERP oraz sugestii dotyczących optymalizacji działania Modułu płatności ERP; - udzielanie odpowiedzi na pytania związane z działaniem Modułu płatności ERP zgłoszone telefonicznie w wymiarze minimum 5 godzin miesięcznie; - identyfikacja i usuwanie błędów Modułu płatności ERP zgłoszonych przez Zamawiającego w następującym reżimie: naprawa błędu powodującego nieprawidłowe działanie Modułu płatności ERP uniemożliwiające prowadzenie pracy z wykorzystaniem tegoż Modułu w nieprzekraczalnym terminie 1 dzień roboczy; naprawa usterki Modułu płatności ERP powodującej nieprawidłowe działanie Modułu, które nie powodują uniemożliwienia dalszej pracy z wykorzystaniem Modułu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych. - nadzór nad zgodnością Modułu płatności ERP z powszechnie obowiązującymi aktami prawa polskiego i wspólnotowego; - usuwanie błędów Modułu płatności ERP zidentyfikowanych przez ykonawcę; - dostarczanie nowych wersji funkcjonalności Modułu płatności ERP, bez ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych przez Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. b) ymagania dotyczące licencji - ykonawca musi posiadać prawa autorskie lub umowę z producentem do dysponowania i modyfikacji kodów źródłowych bez utraty gwarancji i praw licencyjnych Modułu płatności ERP;

3 - Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przez ykonawcę gotowych modułów opartych na tzw. licencji otwartego oprogramowania; - ykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie ze wszystkich zamówionych funkcjonalności Modułu płatności ERP na czas nieokreślony oraz dostarczenia licencji na czas nieokreślony na korzystanie z wszystkich innych programów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Modułu płatności ERP, do których ykonawca nie posiada praw autorskich. 10. Opis funkcjonalny przedmiotu zamówienia a) Struktura Modułu płatności ERP: b) Opis działania Modułu płatności ERP: Moduł płatności będzie wykorzystany do przeprowadzania rozliczeń z użytkownikami Portalu. szelkie transakcje będą w miarę możliwości organizacyjnych i prawnych dokonywały się automatycznie i na żądanie klienta. Ponadto moduł ten umożliwi tworzenie zestawień i prezentacji, aby dawać nioskodawcy pogląd na sytuację finansową przedsięwzięcia. Każdy użytkownik zakładający tzw. Profil Młodego Twórcy na wstępie będzie wypleniał formularz oraz akceptował umowę umożliwiającą mu korzystanie z serwisu i pobieranie wynagrodzenia za tworzone przez siebie treści. Dane z formularzy będą gromadzone w bazie danych użytkowników portalu ieczorna.pl. Baza ta musi pozwalać na przechowywanie danych ok użytkowników z możliwością przyszłej rozbudowy co najmniej do użytkowników. Po elektronicznej akceptacji umowy i opłaceniu abonamentu może korzystać z dostępnych opcji konta. ramach tzw. Profilu Młodego Twórcy może publikować na portalu ieczorna.pl swoje treści i pobierać wynagrodzenie za ich odtwarzanie od innych użytkowników. Gdy użytkownik uzbiera określoną kwotę z prowizji, na jego panelu administracyjnym pojawi się przycisk umożliwiający zlecenie wypłaty pieniędzy przez co wygenerowane zostanie polecenie wypłaty dla administratorów portalu. łaściciel profilu będzie miał możliwość wystawienia faktury lub rachunku (w zależności od formy prawnej jaką posiada jaką umowę podpisał). Moduł płatności ERP musi posiadać możliwość dokonywania płatności elektronicznych za pośrednictwem kart płatniczych i tzw. eprzelewów z polskich banków za korzystanie z niektórych funkcjonalności dostępnych na portalu. Zleceniodawca musi posiadać możliwość dostępu poprzez panel administracyjny dla administratora portalu ieczorna.pl do informacji nt. aktywności użytkowników i rozliczeń dokonywanych na portalu ieczorna.pl w następujących ujęciach: - rozliczenia finansowe z poszczególnymi użytkownikami, - rozliczenia finansowe z tytułu korzystania z poszczególnych funkcjonalności portalu ieczorna.pl (np. płatne treści, abonamenty itp.)

4 Zleceniodawca musi mieć możliwość generowania zbiorczych zestawień okresowych i raportów finansowych ukazujących aktualną sytuację finansową przedsięwzięcia. c) Możliwość przyszłej rozbudowy Modułu płatności ERP o dodatkowe funkcjonalności tj.: - Moduł rezerwacji online umożliwiający dokonywanie przez Użytkowników portalu rezerwacji miejsc lub biletów na interesujący spektakl czy też sprawdzenie dostępności miejsc/sali koncertowej, studia nagrań itp. Moduł rezerwacji online będzie w przyszłości zintegrowany z funkcjonalnością Profilu producenckiego i będzie umożliwiał dokonanie rezerwacji w danym teatrze czy operze, która posiadać będzie konto w portalu ieczorna.pl. Użytkownik będzie mógł swobodnie dobrać termin, miejsce i dowiedzieć się wszelkich szczegółów bez konieczności kontaktu telefonicznego z recepcją. - Panel administracyjny dla użytkowników tzw. profilu profesjonalnego (instytucje kultury teatry, opery, galerie, domy kultury) pozwalającego m.in. na obsługę rozliczeń Użytkowników tzw. Profilu profesjonalnego za usługi świadczone przez portal ieczorna.pl. - hurtowa wysyłka i do użytkowników z poziomu panelu administracyjnego dla administratorów portalu ieczorna.pl 11. arunki i parametry wymagane oraz dodatkowe skazane jest spełnienie przez stworzony Moduł płatności ERP wszystkich podanych poniżej warunków. arunki wymagane oznaczone literą muszą być spełnione. Ich niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty. Niespełnienie warunków dodatkowych oznaczonych literą D nie spowoduje odrzucenia oferty. Funkcjonalności wykazane przez ykonawcę jako spełnione stanowią element oferty i zostaną uwzględnione w umowie: arunki i parametry Integracja Modułu płatności ERP z systemem zarządzania treścią CMS Drupal 7.x lub wyższym, na którym stworzono portal ieczorna.pl Rodzaj warunku ( wymagany, D- dodatkowy) arunki techniczne umożliwiające stworzenie i przechowywanie bazy danych ok użytkowników portalu ieczorna.pl z możliwością przyszłego zwiększenia liczby użytkowników co najmniej do użytkowników. Baza danych będzie tworzona na podstawie danych użykowników wpisywanych i modyfikowanych za pomocą formularza. Formularz danych użytkownika uzupełniany przy rejestracji. Możliwość uzupełnienia i modyfikacji danych po dokonaniu rejestracji.

5 Zdalna obsługa paneli administracyjnych bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze Obsługa płatności internetowych za pośrednictwem kart płatniczych i tzw. eprzelewów z polskich banków Automatyczne generowanie dokumentów finansowych Możliwość generowania przez administratorów portalu okresowych zestawień i raportów finansowych yświetlanie informacji nt. rozliczeń dokonywanych z użytkownikami portalu (w tym także rozliczenia z Profilu Młodego Twórcy) Zgodność z aktualnymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego i prawa UE, a w szczególności zgodność z: - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.); - Ustawa o rachunkowości z dnia (Dz. U. Nr 121, poz. 591 tekst jedn.); - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z dnia 3 grudnia 2013 r.(dz. U. z 2013 r. poz. 1485); - Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia r. (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 tekst jedn.); - Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia (Dz. U. Nr 21, poz. 86 tekst jedn.). Możliwość przyszłej rozbudowy Modułu płatności ERP o funkcjonalność Modułu rezerwacji online umożliwiającego dokonywanie przez Użytkowników portalu rezerwacji miejsc lub biletów na interesujący spektakl czy też sprawdzenie dostępności miejsc/sali koncertowej, studia nagrań itp. Możliwość przyszłej rozbudowy Modułu płatności ERP o panel administracyjny dla użytkowników tzw. profilu profesjonalnego (instytucje kultury teatry, opery, galerie, domy kultury) pozwalający m.in. na obsługę rozliczeń Użytkowników tzw. Profilu profesjonalnego za usługi świadczone przez portal ieczorna.pl. Możliwość przyszłej rozbudowy Modułu płatności ERP o funkcjonalność hurtowej wysyłki i do użytkowników portalu ieczorna.pl z poziomu panelu administracyjnego dla administratorów D

6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

etap dialogu technicznego informacja o planowanym zakresie zamówienia Strona 1 z 17 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do udziału w dialogu technicznym

etap dialogu technicznego informacja o planowanym zakresie zamówienia Strona 1 z 17 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do udziału w dialogu technicznym Wsparcie i Rozwój Systemu Centrum Gospodarki Własnej opartego na Microsoft Dynamics AX 2009 i Enterprise Portal oraz ewentualna migracja do wyższej wersji Microsoft Dynamics AX etap dialogu technicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego: I. Opis stanu obecnego Załącznik nr 1 do SIWZ Obecnie system SAP jest wspólnie użytkowany przez Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej GAZ-SYSTEM). W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo