WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego."

Transkrypt

1 zawarta w dniu r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiotem umowy jest zapewnienie na okres 3 lat dostępności i niezawodności Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją OfficeObjects (zwanego dalej Systemem), użytkowanego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, poprzez realizację świadczenia usługi serwisu pogwarancyjnego Systemu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, znajdującej się w posiadaniu obu stron. 2 Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego Systemu rozumiane jest przez Zamawiającego jako: 1. Aktualizacja i konserwacja obejmująca: a) rozwiązywanie problemów występujących w trakcie eksploatacji, b) pomoc helpdesk na rzecz Zamawiającego w zakresie konsultacji technicznych i funkcjonalnych: Wykonawca zapewni osobom upoważnionym przez Zamawiającego skontaktowanie się z pracownikiem helpdesk każdego dnia w godzinach od 6.00 do Usługa ta będzie realizowana przez kompetentnych pracowników Wykonawcy. W przypadku problemów, co do których pracownik helpdesk nie będzie mógł udzielić wyjaśnień, Wykonawca zapewni możliwość skontaktowania się ze specjalistą Wykonawcy, c) serwis konserwacyjny Systemu wraz z konfiguracją elementów programowych powiązanych z działaniem Systemu, w tym systemów operacyjnych, baz danych, przestrzeni dyskowych wykorzystywanych przez System, d) w wypadku awarii sprzętowych udzielenie pomocy w zakresie uruchomienia, instalacji, konfiguracji oraz przenoszenia poszczególnych elementów Systemu. 1

2 2. Rozpoznawanie i usuwanie błędów zgodnie z wytycznymi sprecyzowanymi w tabeli: Priorytet Opis Czas reakcji * ** Czas naprawy błędu A błąd krytyczny - uniemożliwia eksploatację Systemu przez wszystkich lub część użytkowników 2 godziny Pracownicy Wykonawcy pracować będą bez przerwy, aż do zlokalizowania i jego naprawy, przy czym całkowity czas naprawy nie może przekroczyć 8 godzin roboczych***. B błąd powoduje nieprawidłowe działanie istotnych funkcji użytkowych Systemu, w szczególności rejestracji korespondencji wchodzącej/wychodzącej, rejestracji spraw, dekretacji i przekazania, funkcjonowania raportów 4 godziny Pracownicy Wykonawcy pracować będą bez przerwy, aż do zlokalizowania i jego naprawy, przy czym w terminie nie dłuższym niż 4 godziny robocze*** Wykonawca zapewni metodę tymczasowego obejścia problemu, natomiast całkowity czas wykonania naprawy nie może przekroczyć 24 godzin roboczych. C błąd powoduje nieprawidłowe działanie mało istotnych funkcji użytkowych Systemu, nieobjętych priorytetami A i B 8 godzin 5 dni roboczych * ** oznacza czas od momentu zgłoszenia błędu przez Zamawiającego do momentu potwierdzenia przyjęcia do realizacji przez Wykonawcę, oznacza czas od momentu przyjęcia do realizacji przez Wykonawcę do momentu usunięcia błędu, *** godziny robocze oznaczają godziny w dni robocze. 3. Modyfikacje Systemu wynikające z dostosowania do zmian w obowiązujących przepisach prawa, wykonywane w ramach przedmiotu umowy. 2

3 3 1. Prawo do dokonywania zmian w Systemie, w zakresie objętym przedmiotem umowy, mają jedynie pracownicy Wykonawcy (z wyjątkiem możliwości tworzenia raportów i formularzy, definiowania procesów, zarządzania ontologią, oraz innych czynności możliwych do wykonania z poziomu narzędzi dostępnych w Systemie, do których prawo mają również pracownicy Zamawiającego). 2. Problemy występujące w trakcie eksploatacji Systemu będą zgłaszane przez wyznaczonych i upoważnionych pracowników Zamawiającego, odpowiedzialnych za jego eksploatację, przy użyciu uruchomionego przez Wykonawcę i dostępnego przez przeglądarkę internetową dedykowanego rejestru problemów, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez Wykonawcę. 3. Kwalifikacja priorytetu błędu zgłoszonego przez Zamawiającego podlega weryfikacji przez Wykonawcę. Zmiana priorytetu na niższy przez Wykonawcę wymaga uzgodnień z Zamawiającym. 4. Wykonawca każdorazowo niezwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia błędu do realizacji oraz zgłosi zakończenie prac nad jego usuwaniem, wraz z merytorycznym opisem usunięcia błędu. W takim przypadku Zamawiający potwierdzi prawidłowość wykonania prac. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z czasów reakcji oraz naprawy błędów przedstawionych w 2 ust. 2 Wykonawcy przysługuje prawo do kar umownych zgodnie z 7 ust Jeśli treść zgłoszenia nie jest jasna i wymaga doprecyzowania przez Zamawiającego, Wykonawca po przyjęciu zgłoszenia zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić się o szczegółowe informacje celem doprecyzowania opisu problemu, podanie informacji o warunkach, w jakich błąd wystąpił. Jeśli Wykonawca przed upływem czasu wyznaczonego na naprawę błędu nie wystosował zapytania/prośby o jego doprecyzowanie, uznaje się, że treść zgłoszenia jest wystarczająco sprecyzowana. W takim przypadku należy przyjąć, iż ewentualny brak rozwiązania błędu nastąpił z winy Wykonawcy. 6. Wykonawca w ramach realizacji usługi serwisu będzie świadczyć wsparcie zarówno dla produkcyjnej, jak i testowej instalacji Systemu. 7. Zamawiający ma prawo do nowych wersji Systemu. Każdorazowo, w uzgodnieniu z Zamawiającym, nowa wersja będzie instalowana przez Wykonawcę najpierw na testowej instancji Systemu, a po jej pełnym przetestowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego w uzgodnionym terminie na instancji produkcyjnej. 8. Wykonawca ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego dokonanym z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, zaniechać konserwacji nieaktualnych wersji Systemu. Jeśli za wersję nieaktualną Wykonawca uzna wersję na bieżąco eksploatowaną przez Zamawiającego, powyższe może mieć zastosowanie tylko w sytuacji, gdy Zamawiający zatwierdził nową wersję Systemu jako gotową do przeniesienia z platformy testowej na produkcyjną. 3

4 9. Wykonawca wraz z dostarczeniem nowszej wersji Systemu będzie przekazywał Zamawiającemu opis różnic w stosunku do wersji poprzedniej, a także zaktualizowaną dokumentację Systemu oraz nośniki instalacyjne Wykonawca oświadcza, że usługi serwisu przedmiotu umowy wykonywane będą zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz z należytą starannością. 2. W ramach usługi serwisu Wykonawca zobowiązuje się dostosowywać System do zmieniających się regulacji prawa na dzień ich wejścia w życie poprzez modyfikację istniejącej funkcjonalności Systemu oraz jego dokumentacji w obszarze zmian obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustaw i aktów wykonawczych dotyczących funkcjonalności wdrożonego Systemu, w szczególności w odniesieniu do: a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, b) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U r., poz. 235 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, c) ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.), d) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, e) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U r. poz. 267) Strony ustalają, że z tytułu realizacji umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w złotych polskich w wysokości zł brutto (słownie:..). 2. We wskazanej kwocie zawiera się wynagrodzenie za: serwis systemu autentykacji i autoryzacji pracowników Urzędu z możliwością zastosowania podpisu elektronicznego, centralnego serwera katalogowego, serwis kompleksowego systemu zarządzania obiegiem dokumentów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, systemu zarządzania pracą urzędu (workflow), aplikacji klienta do systemu workflow, aplikacji klienta do definiowania procesów workflow, narzędzia projektowania formularzy, serwis Centralnego Repozytorium Informacji, systemu archiwizacji dokumentów i danych, aplikacji klienta do eksploracji danych, aplikacji klienta systemu eksperckiego, regionalnego brokera usług elektronicznych, 4

5 serwis oprogramowania integracyjnego. 3. Za realizację umowy Wykonawcy przysługuje comiesięczne wynagrodzenie w kwocie. zł brutto. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, płatne będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, w cyklach miesięcznych, na podstawie wystawianych faktur w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury, przy czym fakturę Wykonawca może wystawić nie wcześniej niż z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. 5. W przypadku wykonywania umowy w niepełnym (krótszym niż jeden miesiąc kalendarzowy) okresie, kwotę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3., Wykonawca obliczy proporcjonalnie do liczby dni wykonywania usług w danym miesiącu. 6. Dniem dokonania zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 7. Strony wyłączają możliwość dokonania przez Wykonawcę przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie prawo do dysponowania wytworzonymi przez Wykonawcę projektami, oprogramowaniami, systemami, w zakresie, w jakim nie narusza to praw autorskich osób trzecich, z zastrzeżeniem, że prawa te nie mogą ograniczać ilości użytkowników uprawnionych do korzystania z systemu bez ponoszenia dodatkowych opłat przez Zamawiającego oraz do bezpłatnego rozpowszechniania wyników częściowych lub całkowitych wdrażanego Systemu jednostkom administracji publicznej. 2. Wszelkie dokumenty oraz inne informacje w jakiejkolwiek formie otrzymane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy nie będą udostępniane stronie trzeciej przez Wykonawcę i osoby przez niego zaangażowane. Nie będą one pod żadną postacią prezentowane ani udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia od Zamawiającego, chyba, że jest to konieczne dla prawidłowej realizacji przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wyżej wymienione informacje zawarte w dokumentach oraz inne informacje przekazane Wykonawcy pozostają własnością Zamawiającego, o ile nie są własnością strony trzeciej Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w następujących przypadkach: 1) opóźnienia w przystąpieniu do rozpoznania i poprawy każdego błędu lub wskazania jego tymczasowego obejścia w wysokości 0,2 % od wartości brutto określonej w 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 2) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 25 % wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1. 5

6 2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na jego rzecz kary umowne. 3. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy Umowa zostaje zawarta na okres od r. do r. 2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy każdej ze Stron przysługuje prawo do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. 3. Po upływie 1 roku obowiązywania umowy każda ze stron może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, którego okres wynosi 3 miesiące kalendarzowe Zamawiający, jako administrator danych osobowych, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w oprogramowaniu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy określonego w Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 3. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania określone w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych zastosował środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 10 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Nie obowiązują wówczas kary umowne a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego. 6

7 12 Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 13 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 14 Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, z tego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo