WNIOSEK o przyznanie płatności na rok Wnioskuję o przyznanie: 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK o przyznanie płatności na rok Wnioskuję o przyznanie: 1)"

Transkrypt

1 Symbol formulrz: W-1/01 Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie płtności n rok Wnioskuję o przyznnie: 1) jednolitej płtności obszrowej, płtności z zzielenienie 2) orz płtności dodtkowej płtności dl młodych rolników 2) płtności do powierzchni uprwy burków cukrowych 4) płtności do powierzchni uprw roślin wysokobiłkowych 4) płtności do krów 4) płtności do bydł 4) płtności do owiec 4) płtności do kóz 4) płtności niezwiąznej do tytoniu 2) płtności ONW 5) płtności rolno-środowiskowo-klimtycznej (PROW ) w tym zchownie zgrożonych zsobów genetycznych zwierząt w rolnictwie 6) w tym przyznnie kosztów trnskcyjnych w rmch: 7) płtności ekologicznej (PROW ) 8) w tym przyznnie kosztów trnskcyjnych 7) pomocy n zlesinie (PROW ) wniosek o wypłtę 9) 2, 3) płtności do powierzchni uprwy chmielu 4) płtności do powierzchni uprwy ziemników skrobiowych 4) płtności do powierzchni uprw owoców miękkich (truskwek lub mlin) 4) płtności rolnośrodowiskowej (PROW ) w tym zchownie zgrożonych zsobów genetycznych zwierząt w rolnictwie 6) w tym przyznnie kosztów trnskcyjnych w rmch: 7) premii pielęgncyjnej i premii zlesieniowej (PROW ) 10) płtności do powierzchni uprwy pomidorów 4) płtności do powierzchni uprwy lnu 4) płtności do powierzchni uprwy konopi włóknistych 4) pkietu 4 pkietu 5 pkietu 6 pkietu 4 pkietu 5 Potwierdzenie przyjęci wniosku przez biuro powitowe Agencji Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Numer dokumentu... Znk sprwy OB Znk sprwy ONW Znk sprwy PRS/PRSK/RE Znk sprwy ZGR/ZGNR/ZAL14-20 I. CEL ZŁOŻENIA 1) Zmin do Korekt Wycofnie Wycofnie cłego Wniosek wniosku 11) wniosku części wniosku wniosku II. NUMER IDENTYFIKACYJNY 01. Numer identyfikcyjny III. PODMIOT 02. Nzwisko / Nzw pełn 05. PESEL 03. Pierwsze imię / Nzw skrócon 04. Drugie imię / Nzw orgnu złożycielskiego jednostki 06. REGON orgnizcyjnej nieposidjącej osobowości prwnej V. LICZBA POSIADANYCH ZWIERZĄT, DO KTÓRYCH MAJĄ ZOSTAĆ PRZYZNANE PŁATNOŚCI ZWIĄZANE DO ZWIERZĄT VI. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 14) 14. Złączniki: Nzw złącznik 11. Liczb krów 13) w wieku powyżej 24 m-cy 15. Łączn liczb złączników Liczb złączników 1. Mterił grficzny 15) Kod krju. Numer pszportu lub innego dokumentu tożsmości /wypełni osob fizyczn nieposidjąc obywtelstw polskiego/ 08. Oświdczm, że jestem rolnikiem ktywnym zwodowo, pomimo że: 1),12) dministruję portem lotniczym dministruję stłymi terenmi sportowymi i rekrecyjnymi dministruję wodociągmi świdczę usługi przewozu kolejowego świdczę usługi w zkresie obrotu nieruchomościmi IV. SYSTEM DLA MAŁYCH GOSPODARSTW 09. Oświdczm, że występuję z systemu dl młych gospodrstw 10. Liczb bydł 13) w wieku do 24 m-cy 12. Liczb smic owczych 13) w wieku od 12 m-cy Nzw złącznik 13. Liczb smic kóz 13) w wieku od 12 m-cy Liczb złączników 1) Włściwe zznczyć znkiem X. 2) Płtność przysługuje, jeżeli rolnik ubieg się o przyznnie jednolitej płtności obszrowej. 3) Uznje się, że rolnik ubieg się o płtność dodtkową jeżeli łączn powierzchni gruntów objętych obszrem ztwierdzonym do jednolitej płtności obszrowej jest większ niż 3. 4) Płtności w rmch dobrowolnego wsprci związnego z produkcją (płtności związne do powierzchni uprw, płtności związne do zwierząt). 5) Płtność w rmch dziłni Płtności dl obszrów z ogrniczenimi nturlnymi lub innymi szczególnymi ogrniczenimi (PROW ). 6) Nleży dołączyć Oświdczenie o loklnych rsch zwierząt gospodrskich, będących przedmiotem wniosku o przyznnie płtności rolno-środowiskowo-klimtycznej (PROW ) lub płtności rolnośrodowiskowej (PROW ). 7) Płtność przysługuje, jeżeli beneficjent ubieg się o przyznnie płtności ekologicznej (PROW ) lub płtności rolno-środowiskowo-klimtycznej (PROW ) w rmch pkietu 4 lub pkietu 5 lub pkietu 6, lub płtności rolnośrodowiskowej (PROW ) w rmch pkietu 4 lub pkietu 5. 8) Płtność w rmch dziłni rolnictwo ekologiczne (PROW ). 9) Nleży wypełnić sekcję VIIIA. Dne niezbędne do ustleni wysokości pomocy, zwrtą n stronie Wypłt pomocy n zlesinie w rmch PROW ) Nleży wypełnić sekcję VIIIB. Oświdczenie o powierzchni, n którym zostło wykonne zlesienie, lub z sukcesją nturlną w rmch PROW ) Nie dotyczy płtności związnych do zwierząt, płtności rolnośrodowiskowej (PROW ) orz płtności rolno-środowiskowo-klimtycznej (PROW ) w zkresie zchowni zgrożonych zsobów genetycznych zwierząt w gospodrstwie. 12) W przypdku, gdy rolnik wykonuje dziłlność gospodrczą, o której mow w rt. 9 ust. 2 kpit pierwszy rozporządzeni nr 1307/2013, i w roku poprzedzjącym rok złożeni wniosku o przyznnie płtności uzyskł kwotę płtności bezpośrednich przekrczjącą równowrtość w złotych kwoty 5000 euro, nleży dołączyć dowody określone w 4 rozporządzeni Ministr Rolnictw i Rozwoju Wsi z dni 12 mrc 2015 r. w sprwie szczegółowych wrunków i trybu przyznwni płtności bezpośrednich i płtności niezwiąznej do tytoniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 351, z późn. zm.). 13) Nleży dołączyć Oświdczenie o zwierzętch zdeklrownych do płtności, będących przedmiotem wniosku o przyznnie płtności związnych do zwierząt. 14) Nleży wymienić wszystkie złączniki, jkie rolnik dołącz do wniosku. 15) Do wniosku nleży dołączyć mterił grficzny dl kżdej dziłki deklrownej we wniosku o przyznnie płtności. 1/4

2 VII. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH 16) Położenie dziłki : Dne według ewidencji gruntów i budynków: Powierzchni n dziłce : 17) Lp. województwo powit gmin nzw obrębu ewidencyjnego nr obrębu ewidencyjnego nr rkusz mpy nr dziłki kwlifikującego się hektr ogółem 17) gruntów ornych ogółem, w tym gruntów ornych niezgłoszonych do płtności ogółem gruntów niezgłoszonych do płtności: 18),19) trwłych użytków zielonych nzw uprwy gruntów ornych: 20) powierzchni Element proekologiczny 21) 15 16) W przypdku: - ubiegni się o jednolitą płtność obszrową lub płtności związne do powierzchni uprw lub płtność ONW lub płtność rolnośrodowiskową (PROW ), lub płtność rolno-środowiskowo-klimtyczną (PROW ), lub płtność ekologiczną (PROW ), lub wypłtę pomocy n zlesinie (PROW ) lub premię pielęgncyjną i premię zlesieniową (PROW ) nleży wymienić wszystkie dziłki ewidencyjne będące w posidniu rolnik, n których znjdują się grunty kwlifikujące się do płtności orz dziłki ewidencyjne, n których znjdują się powierzchnie zlesione, do których rolnik ubieg się o wypłtę pomocy n zlesinie (PROW ) lub o przyznnie premii pielęgncyjnej i premii zlesieniowej (PROW ), - gdy liczb dziłek ewidencyjnych przekrcz liczbę wierszy oświdczeni, nleży wypełnić dodtkowe krtki oświdczeni, oznczjąc numer strony jko: 2/4, 2b/4, 2c/4" itd. 17) Wypełni się zgodnie z objśnienimi zwrtymi n stronie w Instrukcji wypełnini wniosku o przyznnie płtności n rok ) Nleży wpisć powierzchnię gruntów znjdujących się n dziłce, któr nie jest zgłoszon do płtności bezpośrednich, płtności ONW, płtności rolno-środowiskowo-klimtycznej (PROW ), płtności ekologicznej (PROW ), płtności rolnośrodowiskowej (PROW ), pomocy n zlesinie (PROW ) lub premii pielęgncyjnej i premii zlesieniowej (PROW ). 19) Nie dotyczy rolników uczestniczących w systemie dl młych gospodrstw. 20) Nleży wypełnić, jeżeli rolnik posid trwy n gruntch ornych lub grunty ugorowne lub gdy powierzchni posidnych gruntów ornych wynosi co njmniej ) Dotyczy rolnik posidjącego powyżej 15 gruntów ornych. Nleży wstwić znk X, jeżeli n dnej dziłce znjduje się element proekologiczny. Nleży tkże wypełnić Oświdczenie o powierzchni obszrów proekologicznych, które nleży dołączyć do wniosku. 2/4

3 VIII. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE WYKORZYSTYWANIA DZIAŁEK ROLNYCH 22) Oznczenie dziłki rolnej Grup uprw 17) /Obszr 17) / Uprw 23) Powierzchni dziłki rolnej 24) Nr dziłki, n której jest położon dziłk roln Powierzchni dziłki rolnej w grnicch dziłki Powierzchni deklrown do płtności ONW w rmch obszru ONW 25) Oznczenie obszru ONW 26) 7 Dne w zkresie płtności: rolnośrodowiskowej/ rolno-środowiskowo-klimtycznej/ekologicznej Nr pkietu/ wrintu/ opcji Informcje szczegółowe dotyczące wrunków orz wymogów w rmch relizownych pkietów/wrintów 27) 8 9 Uwgi 10 22) W przypdku, gdy liczb dziłek rolnych przekrcz liczbę wierszy oświdczeni, nleży wypełnić dodtkowe krtki oświdczeni, oznczjąc numer strony jko: 3/4, 3b/4, 3c/4" itd. 23) Dotyczy rolników posidjących co njmniej 10 gruntów ornych orz beneficjentów, którzy relizują zobowiąznie rolnośrodowiskowe (PROW ) lub zobowiąznie rolno-środowiskowo-klimtyczne (PROW ) lub zobowiąznie ekologiczne (PROW ). 24) W przypdku deklrowni w rmch płtności rolnośrodowiskowej pkietu 9. Strefy buforowe, nleży podć długość miedzy śródpolnej w metrch bieżących. 25) Powierzchnię deklrowną do płtności ONW nleży wpisć tylko przy dziłce głównej. 26) Nleży wpisć oznczenie obszru ONW: ONW_1 obszr ONW typu nizinnego stref nizinn I; ONW_2 - obszr ONW typu nizinnego stref nizinn II; ONW_3 - obszr ONW typu górskiego; ONW_4 - obszr ONW typu ze specyficznymi utrudnienimi. 27) W przypdku deklrowni dziłki rolnej do płtności rolno-środowiskowo-klimtycznej w rmch pkietu 1 nleży wpisć relizowną w dnym roku (jeśli dotyczy) prktykę dodtkową; w przypdku deklrowni dziłki rolnej do płtności rolnośrodowiskowej w rmch wrintu 8.2 lub wrintu 8.3 pkietu 8 lub do płtności rolno-środowiskowo-klimtycznej w rmch wrintu 2.1 pkietu 2 nleży wpisć gtunki roślin uprwinych w międzyplonie; w przypdku deklrowni dziłki rolnej do płtności rolnośrodowiskowej w rmch pkietu 3 lub pkietu 4 lub pkietu 5 lub do płtności rolno-środowiskowo-klimtycznej w rmch pkietu 4 lub pkietu 5, nleży wpisć sposób użytkowni dziłki rolnej; w przypdku deklrowni dziłki rolnej do płtności rolnośrodowiskowej w rmch wrintu 6.4 pkietu 6 lub płtności rolno-środowiskowoklimtycznej w rmch pkietu 3, nleży wpisć liczbę drzew owocowych rosnących n dnej dziłce rolnej, z podniem ich odmin. 3/4

4 IX. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA Oświdczm, że: 1) pouczono mnie: ) o skutkch złożeni fłszywego oświdczeni wynikjących z rt i 6 Kodeksu krnego, b) o możliwości i trybie żądni doręczeni decyzji, któr uwzględni w cłości żądnie rolnik i nie określ zmniejszeń, wykluczeń lub pozostłych kr dministrcyjnych orz nie ustl kwot podlegjących odliczeniu orz o możliwości złożeni odwołni od tej decyzji; 2) znne mi są skutki skłdni fłszywych oświdczeń wynikjące z rt i 2 Kodeksu krnego; 3) znne mi są zsdy przyznwni płtności orz pomocy finnsowej, objętych wnioskiem o przyznnie płtności; 4) jestem świdomy/- szczególnych wrunków odnoszących się do systemu dl młych gospodrstw; 5) nie stwrzm sztucznych wrunków, o których mow w rt. 60 rozporządzeni (UE) nr 1306/2013 i rt. 11 ust. 4, rt. 41 ust. 7, rt. 61 ust. 4 rozporządzeni (UE) nr 1307/2013, w celu uzyskni korzyści finnsowych sprzecznych z celmi systemów pomocy; 6) nie podlegm zkzowi dostępu do środków publicznych o których mow w rt. 5 ust. 3 pkt 4 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsch publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), n podstwie prwomocnego orzeczeni sądu; 7) dziłki rolne wnioskowne do płtności 28) są/będą/były w moim posidniu w dniu 31 mj 2016 r.; 8) zostłem/-m poinformowny/-, że: ) obowiązek podni dnych wynik z przepisów o krjowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodrstw rolnych orz ewidencji wniosków o przyznnie płtności, b) pomoc przyznwn w rmch dziłni 221, 223 PROW Zlesinie gruntów rolnych orz zlesinie gruntów innych niż rolne, n mocy decyzji Komisji Europejskiej znk: K(2010) 8264 z dni 1 grudni 2010 r., jest pomocą pństw numer N 92/2010, c) pomoc przyznwn w rmch dziłni Inwestycje w rozwój obszrów leśnych i poprwę żywotności lsów w rmch PROW , zostł ztwierdzon przez Komisję Europejską i jest progrmem pomocowym, któremu ndno numer referencyjny SA (2015/XA); 9) przyjmuję do widomości, iż: ) zebrne dne osobowe będą przetwrzne przez Agencję Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw z siedzibą: Wrszw, Al. Jn Pwł II 70, zgodnie z przepismi ustwy z dni 29 sierpni 1997 r. o ochronie dnych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celu przyznni płtności bezpośrednich, płtności niezwiąznej do tytoniu, płtności ONW, płtności rolnośrodowiskowej, płtności rolno-środowiskowo-klimtycznej, płtności ekologicznej, pomocy n zlesinie (PROW ) orz premii pielęgncyjnej i premii zlesieniowej (PROW ), b) przysługuje mi, jko osobie fizycznej, prwo wglądu do moich dnych osobowych orz do ich poprwini; 10) przyjmuję do widomości, że dne beneficjent mogą być przetwrzne przez orgny udytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i pństw członkowskich dl zbezpieczeni interesów finnsowych Unii; 11) przyjmuję do widomości, że informcj o przyznniu wnioskodwcy pomocy z publicznych środków finnsowych, w tym przyznn kwot płtności z tytułu udzielonej pomocy w rmch płtności bezpośrednich, płtności niezwiąznej do tytoniu, płtności ONW, płtności rolnośrodowiskowej, płtności rolno-środowiskowo-klimtycznej, płtności ekologicznej, pomocy n zlesinie (PROW ) orz premii pielęgncyjnej i premii zlesieniowej (PROW ), będzie publikown n stronie internetowej MRiRW; 12) posidm pln dziłlności rolnośrodowiskowej lub pln dziłlności ekologicznej lub dokumentcję przyrodniczą, o których mow w przepisch o szczegółowych wrunkch 29), 30) i trybie przyznwni pomocy w rmch progrmu rolnośrodowiskowego lub dziłni rolno-środowiskowo-klimtycznego lub dziłni rolnictwo ekologiczne; 13) jestem świdomy konieczności zminy podjętego przeze mnie: ) zobowiązni rolnośrodowiskowego w rmch PROW w przypdku zminy podstwowych wymgń, w przypdku zobowiązni wykrczjącego poz koniec okresu progrmowni również w celu umożliwieni jego dostosowni do nowych rm prwnych, b) zobowiązni rolno-środowiskowo-klimtycznego lub zobowiązni ekologicznego w rmch PROW w przypdku zminy podstwowych wymgń lub prktyk rolniczych korzystnych dl klimtu i środowisk w celu uniknięci podwójnego finnsowni tych prktyk, w przypdku zobowiązni wykrczjącego poz koniec okresu progrmowni również w celu umożliwieni jego dostosowni do nowych rm prwnych. Jeżeli nie zkceptuję tkiego rozwiązni, moje zobowiąznie rolnośrodowiskowe lub zobowiąznie rolno-środowiskowo-klimtyczne lub zobowiąznie ekologiczne utrci wżność, zwrot płtności nie będzie wymgny w stosunku do okresu, w którym zobowiązni te były obowiązujące. 30) 14) jestem świdomy ciążącego n mnie obowiązku informcyjnego określonego w zł. III, część 1, pkt. 2 ppkt 2.2. lit b rozporządzeni Komisji (UE) nr 808/ ) Zobowiązuję się do: 1) niezwłocznego informowni n piśmie Agencji Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw: ) o kżdym fkcie, który może mieć wpływ n nienleżne lub ndmierne przyznnie płtności lub pomocy finnsowej, objętych wnioskiem o przyznnie płtności, b) o kżdej zminie, któr nstąpi w okresie od dni złożeni niniejszego wniosku do dni przyznni płtności lub pomocy finnsowej, objętych wnioskiem o przyznnie płtności, w szczególności gdy zmin dotyczy: wykorzystywni gruntów rolnych, wielkości powierzchni uprw, przeniesieni posidni gospodrstw rolnego, c) o zkzie dostępu do środków publicznych, o których mow w rt. 5 ust. 3 pkt 4 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsch publicznych, n podstwie prwomocnego orzeczeni sądu, orzeczonym w stosunku do mnie po złożeniu wniosku o przyznnie pomocy; 2) umożliwieni wstępu osobom upowżnionym do wykonywni czynności kontrolnych n teren mojego gospodrstw rolnego, tkże okzni dokumentów potwierdzjących dne zwrte we wniosku o przyznnie płtności; 3) utrzymywni wszystkich gruntów, n których prowdzon jest dziłlność rolnicz zgodnie z normmi orz przestrzegni wymogów wzjemnej zgodności przez cły rok klendrzowy, w którym zostł złożony wniosek o przyznnie płtności; 4) utrzymywni w gospodrstwie zwierząt, w odniesieniu do których zostł złożony wniosek o przyznnie płtności związnych do zwierząt, w okresie wskznym w przepisch o płtnościch w rmch systemów wsprci bezpośredniego; 5) relizcji 5-letniego zobowiązni rolnośrodowiskowego lbo zobowiązni rolno-środowiskowo-klimtycznego lbo zobowiązni ekologicznego; 30) 6) prowdzeni w gospodrstwie rolnym rejestru dziłlności rolnośrodowiskowej lub rejestru dziłlności ekologicznej; 30) 7) prowdzeni dziłlności rolniczej n powierzchni nie mniejszej od tej, z którą otrzymłem/-m w pierwszym roku pomoc finnsową z tytułu wspierni gospodrowni n obszrch górskich i innych obszrch o niekorzystnych wrunkch gospodrowni (ONW), przez okres 5 lt od dni otrzymni tej pomocy; 32) 8) prowdzeni dziłlności rolniczej n obszrch z ogrniczenimi nturlnymi lub innymi szczególnymi ogrniczenimi, 33) 9) pielęgncji złożonej uprwy leśnej przez 5 lt od dni wykonni zlesieni zgodnie z plnem zlesieni orz prowdzeni złożonej uprwy leśnej, przez 15 lt od dni uzyskni pierwszej płtności n zlesinie; 34) 10) pielęgncji zlesieni wykonnego n gruncie, lub zlesieni występującego n gruncie wskutek sukcesji nturlnej, zgodnie z wymogmi plnu zlesieni, przez 5 lt od dni złożeni wniosku o przyznnie pierwszej premii pielęgncyjnej orz utrzymni zlesieni wykonnego n gruncie, przez 12 lt od dni złożeni wniosku o przyznnie pierwszej premii zlesieniowej. 35) 16. Oświdczm, że wspólnie relizuję prktykę utrzymni obszrów proekologicznych. 36) 20. Wstępnie wypełniony formulrz wniosku o przyznnie płtności n rok 2017 orz mterił grficzny proszę: 1) 17. Procent (%) obszru proekologicznego utrzymywnego indywidulnie w gospodrstwie rolnym. 18. Oświdczm, że dokonłem zminy podjętego zobowiązni: rolnośrodowiskowego (PROW ) rolno-środowiskowo-klimtycznego (PROW ) 19. Oświdczm, że gospodrstwo rolne lub jego część jest zrządzne zgodnie z ustwą o rolnictwie ekologicznym i rezygnuję z prw zwolnieni mnie z obowiązku przestrzegni wymogów zzielenieni. przekzć w wersji ppierowej udostępnić z pomocą formulrz dostępnego n stronie internetowej Agencji Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw (plikcj e-wniosek) 37) 21. Oświdczm, że nie stwrzm pozorów prowdzeni dziłlności rolniczej i n zdeklrownych we wniosku gruntch prowdzę dziłlność rolniczą przez cły rok klendrzowy. 22. Dt i podpis wnioskodwcy... dt wypełnieni wniosku (dzień - miesiąc - rok) czytelny podpis wnioskodwcy 28) Jednolit płtność obszrow, płtność z zzielenienie, płtność dl młodych rolników, płtność dodtkow, płtności związne do powierzchni uprw i płtność ONW. 29) Pln dziłlności rolnośrodowiskowej lub pln dziłlności ekologicznej lub dokumentcję przyrodniczą sporządz się przed upływem 25 dni od dni, w którym upływ termin, w jkim skłd się wnioski o przyznnie płtności w rmch systemów wsprci bezpośredniego w rozumieniu przepisów o płtnościch w rmch systemów wsprci bezpośredniego. 30) Dotyczy beneficjentów, którzy ubiegją się o przyznnie płtności rolnośrodowiskowej (PROW ) lub płtności rolno-środowisko-klimtycznej (PROW ) lub płtności ekologicznej (PROW ). 31) Dotyczy rolników, którzy ubiegją się o przyznnie płtności rolno-środowisko-klimtycznej (PROW ) lub płtności ekologicznej (PROW ) lub premii pielęgncyjnej i premii zlesieniowej (PROW ). 32) Dotyczy rolników, którzy otrzymli po rz pierwszy płtność ONW po dniu 1 styczni 2011 r., z wyłączeniem rolników, którym po rz pierwszy przyznno płtność ONW n podstwie wniosku złożonego w roku 2014 orz ) Dotyczy rolników, którzy ubiegją się o przyznnie płtności ONW. 34) Dotyczy rolników, którzy ubiegją się o przyznnie pomocy n zlesinie (PROW ). 35) Dotyczy rolników, którzy ubiegją się o przyznnie premii pielęgncyjnej i premii zlesieniowej (PROW ). 36) W przypdku wspólnej relizcji prktyki utrzymni obszrów proekologicznych nleży dołączyć do wniosku umowę orz wypełnić deklrcję o wspólnej relizcji prktyki utrzymni obszrów proekologicznych. 37) Dostęp do plikcji e-wniosek wymg wcześniejszego złożeni wniosku o ndnie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformtycznego ARiMR (jeżeli rolnikowi nie zostł ndny login i kod dostępu). 4/4

5 WYPŁATA POMOCY NA ZALESIANIE W RAMACH PROW ) Numer identyfikcyjny: VIIIA. Dne niezbędne do ustleni wysokości pomocy 2) Deklrcj powierzchni zlesionych gruntów 3) Złącznik do wniosku o wypłtę pomocy n zlesinie (PROW ) Lp. Oznczenie zlesionego 4) Powierzchni zlesionego Numer dziłki, n której położony jest grunt zlesiony 4) Powierzchni zlesionego w grnicch dziłki Numer decyzji o przyznniu pomocy n zlesinie 5) Premi pielęgncyjn 6) n terench o korzystnej konfigurcji n terench o nchyleniu Premi pielęgncyjn dl uprw zkłdnych w wrunkch niekorzystnych (grunty wodochronne i glebochronne) 7) n terench o korzystnej konfigurcji n terench o nchyleniu Premi pielęgncyjn dl uprw zkłdnych z wykorzystniem sukcesji nturlnej 8) n terench o korzystnej konfigurcji n terench o nchyleniu Ochron uprw przed zwierzyną 9) zbezpieczenie repelentmi zbezpieczenie 3 plikmi zbezpieczenie owczą wełną Premi zlesieniow 10) ) W przypdku, gdy liczb dziłek ewidencyjnych przekrcz liczbę wierszy deklrcji, nleży wypełnić dodtkowe strony deklrcji, oznczjąc numer strony jko 3.1/4, 3.1b/4, 3.1c/4 itd. 2) Tbelę Dne niezbędne do ustleni wysokości pomocy, wypełni się obligtoryjnie w przypdku ubiegni się o wypłtę pomocy n zlesinie w rmch PROW ) Tbelę Deklrcj powierzchni zlesionych gruntów, wypełni się jedynie w przypdku zminy powierzchni zlesieni, do której zostł przyznn pomoc n zlesinie w rmch PROW ) Nleży wypełnić zgodnie z deklrcją zwrtą we wniosku o przyznnie pomocy n zlesinie w rmch PROW ) Nleży wpisć numer decyzji o przyznniu pomocy n zlesinie w rmch PROW ) Nleży wpisć powierzchnie, deklrowne n dnej dziłce w rmch poszczególnych skłdowych premii pielęgncyjnej - dotyczy Zlesini gruntów rolnych - schemt I orz Zlesini gruntów innych niż rolne - schemt II. 7) Nleży wpisć powierzchnie, deklrowne n dnej dziłce w rmch poszczególnych skłdowych premii pielęgncyjnej dl uprw zkłdnych w wrunkch niekorzystnych (grunty wodochronne i glebochronne) - dotyczy schemtu II. 8) Nleży wpisć powierzchnie, deklrowne n dnej dziłce w rmch poszczególnych skłdowych premii pielęgncyjnej dl uprw zkłdnych z wykorzystniem sukcesji nturlnej - dotyczy schemtu II. 9) Nleży wpisć powierzchnię, n której w rmch dnej dziłki zstosowno ochronę uprw przed zwierzyną (w postci repelentów, 3 plików, owczej wełny) - dotyczy schemtu I orz schemtu II. 10)Nleży wpisć powierzchnię położoną n dnej dziłce, zdeklrowną do premii zlesieniowej w rmch PROW dotyczy schemtu I /4

6 VIIIB. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI GRUNTU, NA KTÓRYM ZOSTAŁO WYKONANE ZALESIENIE, LUB GRUNTU Z SUKCESJĄ NATURALNĄ W RAMACH PROW ) Numer identyfikcyjny: Lp. Oznczenie zlesionego lub z sukcesją nturlną 2) Powierzchni zlesionego lub z sukcesją nturlną Numer dziłki, n której położony jest grunt zlesiony lub grunt z sukcesją nturlną Powierzchni zlesionego lub z sukcesją nturlną w grnicch dziłki n gruntch w wrunkch korzystnych n gruntch o nchyleniu n gruntch erozyjnych Premi pielęgncyjn 3) n gruntch erozyjnych o nchyleniu n gruntch z wykorzystniem sukcesji nturlnej n gruntch o nchyleniu z wykorzystniem sukcesji nturlnej zbezpieczenie drzewek repelentmi 4) Premi zlesieniow 5) ) W przypdku, gdy liczb dziłek ewidencyjnych przekrcz liczbę wierszy deklrcji, nleży wypełnić dodtkowe strony deklrcji, oznczjąc numer strony jko 3.2/4, 3.2b/4, 3.2c/4 itd. 2) W przypdku, gdy n deklrownym gruncie występuje sukcesj nturln, nleży do oznczeni literowego dopisć SN. 3) Nleży wpisć powierzchnie deklrowne n dnej dziłce, w rmch poszczególnych skłdowych premii pielęgncyjnej w rmch PROW ) Nleży wpisć powierzchnię, n której w rmch dnej dziłki zstosowno zbezpieczeni drzewek repelentmi. 5) Nleży wpisć powierzchnię położoną n dnej dziłce, zdeklrowną do premii zlesieniowej w rmch PROW /4

... Numer dokumentu 07. NIP

... Numer dokumentu 07. NIP Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw Symbol formulrz : W-1/01 WNIOSEK o przyznnie płtności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznnie płtności z tytułu wsprci dziłlności rolniczej n obszrch

Bardziej szczegółowo

pakietu 4 pakietu 5 pakietu PESEL MAŁŻONKA

pakietu 4 pakietu 5 pakietu PESEL MAŁŻONKA Symbol formulrz: W-1/01 Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2017 Wnioskuję o przyznnie: 1) jednolitej płtności obszrowej, płtności z zzielenienie 2) orz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie płtności n zlesinie gruntów rolnych rok Potwierdzenie przyjęci przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy...

Bardziej szczegółowo

Zasady deklarowania działek rolnych we wniosku o przyznanie płatności na rok 2014

Zasady deklarowania działek rolnych we wniosku o przyznanie płatności na rok 2014 Zsdy deklrowni dziłek rolnych we wniosku o przyznnie płtności n rok 21 Deklrown we wniosku powierzchni dziłki rolnej, w grnicch dziłki ewidencyjnej, nie może byd większ niż mksymlny kwlifikowlny obszr

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

3. Rok. 19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu. 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 26. Telefon kontaktowy

3. Rok. 19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu. 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 26. Telefon kontaktowy Złącznik Nr 2 do Uchwły Nr X/58/2015 Rdy Gminy Słońsk z dni 27 listopd 2015 r. 1. Numer dentyfikcji Podtkowej podtnik 2. Nr dokumentu DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok Podstw prwn: Skłdjący: Ustw

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku Zrządzeni Nr 60/2010 Rektor Uniwersytetu Wrmińsko-Mzurskiego w Olsztynie z dni 10 wrześni 2010 roku w sprwie zsd udzielni pełnomocnictw w Uniwersytecie Wrmińsko-Mzurskim w Olsztynie Dziłjąc n podstwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/252/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/252/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/252/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dni 26 listopd 2015 r. w sprwie ustleni wzorów informcji n podtek od nieruchomości i podtek rolny, deklrcji n podtek od nieruchomości orz deklrcji n

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó UCHWAŁA NR XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r. w sprwie zsd i trybu ustnowieni ngród i wyróżnień przez Gminę Misto Szczecin dl zwodników, trenerów i dziłczy orz ndwni tytułu Mecens Sportu.

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 17 Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Priorytet VI Rynek prcy otwrty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Realizacja płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za rok 2012

Realizacja płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za rok 2012 Realizacja płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za rok 2012 Departament Płatności Bezpośrednich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi marzec, 2013 r. Jeden wniosek W kampanii 2012 r. na jednym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe ARiMR /pieczęć/... Data przyjęcia i podpis......

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU Złącznik nr 5 do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w rmch projektu Przedsiębiorczość dl kżdego Projekt Przedsiębiorczość dl kżdego współfinnsowny ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Projekt: Własny biznes szansą dla kobiet. nr RPWP

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Projekt: Własny biznes szansą dla kobiet. nr RPWP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt: Włsny iznes sznsą dl koiet nr RPWP.06.03.01--0173/1 w rmch Wielkopolskiego Regionlnego Progrmu Opercyjnego n lt 2014 2020 Oś

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNES PLANU

KARTA OCENY BIZNES PLANU Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w projekcie Czs n przedsiębiorcze kobiety'' KARTA OCENY BIZNES PLANU w rmch projektu Czs n przedsiębiorcze kobiety'' w

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania materiału graficznego

Zasady wypełniania materiału graficznego Zasady wypełniania materiału graficznego Brwinów, 23.02-01.03.2016 Agenda Instrukcje i wytyczne Nowy format materiału graficznego Legenda Wypełnianie materiału graficznego EFA - materiał graficzny Karty

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3A do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez orgnizcję pozrządową lub inny uprwniony podmiot NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY

Bardziej szczegółowo

Tabela 5 ZAKOŃCZONE ULEPSZENIA W OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH; (..) Tabela 14 NALEŻNOŚCI I POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE

Tabela 5 ZAKOŃCZONE ULEPSZENIA W OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH; (..) Tabela 14 NALEŻNOŚCI I POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach w latach 2015 a 2016 I. Spis Aktywów i Zobowiązań indywidualnego gospodarstwa rolnego Tabela 5 ZAKOŃCZONE ULEPSZENIA W OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza : W-1/31 WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA. podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego. Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich

KONFERENCJA PRASOWA. podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego. Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich KONFERENCJA PRASOWA podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich Warszawa, 21 stycznia 2016 r. PROW 2014-2020 HARMONOGRAM Pomoc w rozpoczęciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Złącznik nr 1 do Uchwły Zrządu Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu nr 5/2017 z dni 10 mj 2017 r. Regulmin świdczeni usług dordczych przez prcowników biur Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu I.Wstęp

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne ogólne zasady

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne ogólne zasady Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne ogólne zasady Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne można realizować w ramach następujących pakietów i wariantów: Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone; Pakiet

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017?

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? .pl O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 kwietnia 2017 Ok. 3,4 mld euro zostanie przeznaczone w 2017 r. na dopłaty bezpośrednie. Ok. 2,6 mld zł zostanie wypłacone

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU (KSI):... SUMA KONTROLNA WNIOSKU:... TYTUŁ PROJEKTU:... NAZWA

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA WARSZAWA WNIOSEK

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA WARSZAWA WNIOSEK F 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA 1. Oznczenie rzedsiębiorcy (Imię i Nzwisko / Nzw Przedsiębiorcy) - 2. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 Termin składania wniosków Wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA WARSZAWA F 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK o udzielenie licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego [wymgne dodtkowe

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kart RUP

Przygotowanie kart RUP Przygotownie krt RUP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Wrszw Stron nr 1 z 18 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. PRZYGOTOWANIE KART RUP... 3 2.1 KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3C do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez grupę nieformlną smodzielnie NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w rmch dziłni 413 Wdrżnie loklnych strtegii rozwoju dl młych projektów, tj. opercji, które nie odpowidją wrunkom przyznni pomocy w rmch dziłń Osi 3 le przyczyniją się do osiągnięci

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO Część I. Orgn włściwy: Prezydent mist Bytomi Jednostk relizując: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3B do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez grupę nieformlną wrz z orgnizcją wspierjącą NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY W

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz.U.04.10.76 2006.06.01 zm. Dz.U.2006.92.638 art. 3 2006.08.26 zm. Dz.U.2006.144.1045 art. 55 2006.10.16 zm. Dz.U.2006.187.1381 art. 13 2007.02.27 zm. Dz.U.2007.35.217 art. 51 2007.04.11 zm. Dz.U.2007.64.427

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Wzór wniosku o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia.... (poz...) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

- Informacja i doradztwo w siedzibie LGD

- Informacja i doradztwo w siedzibie LGD Złącznik nr 3 Tbel 35. Pln komunikcji. Termi n Cel komunikcji 2016 Podniesienie świdomości społeczności loklnej n temt funkcjonowni i 2016 Poinformowni e o celch i 2017 Poinformowni e o celch i Nzw dziłni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Grant Thornton

Regulamin Sklepu Grant Thornton 1 Regulmin Sklepu Grnt Thornton Postnowieni ogólne 1 Sklep internetowy Grnt Thornton, dziłjący pod dresem http://www.sklep.grntthornton.pl, prowdzony jest przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

Lublin,.2017 r. Zawarta w Lublinie dnia roku pomiędzy: oraz posługującym się numerami: NIP:... REGON:...

Lublin,.2017 r. Zawarta w Lublinie dnia roku pomiędzy: oraz posługującym się numerami: NIP:... REGON:... Lublin,.2017 r. Umow n odbiór odpdów w postci produktów leczniczych, zepsutych, sfłszownych lub którym upłynął termin wżności, zwierjących w swoim skłdzie środki odurzjące, substncje psychotropowe lub

Bardziej szczegółowo

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 133 Działania informacyjne i promocyjne 1 Agencja Rynku Rolnego,00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Znak sprawy I. Cel złożenia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 70/12 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 11 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 70/12 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 11 września 2012 r. UCHWAŁA NR 70/12 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dni 11 wrześni 2012 r. w sprwie określeni oowiązującego w roku 2012, punktowego systemu oceny merytorycznej wniosków w rmch progrmu Aktywny Smorząd orz wyznczeni

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na

Formularz ofertowy. w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na Złącznik nr 1 do SIWZ Wzór formulrz ofertowego Formulrz ofertowy w odpowiedzi n ogłoszenie w procedurze przetrgowej prowdzonej w trybie przetrgu nieogrniczonego n dostwę elektrycznej czynnej dl grupy zkupowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT mgr inż. WIESŁAW D CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT 35-604 Rzeszów tel./fx (017)857-51-42 ul. Irysow 11 tel. kom. 0-602-377-664 NIP 813-100-57-52 e mil: wcyprys@rz.onet.pl Uprwnieni Nr 813/93

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

A. DANE ROLNIKA I MAŁŻONKA

A. DANE ROLNIKA I MAŁŻONKA Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W RS1 WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Bardziej szczegółowo

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne.

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne. Historia: Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Wykonała: Iwona

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW (PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW) PROW 2014-2020

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW (PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW) PROW 2014-2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-1/325 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW (PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja W-_431 Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ I. RODZAJ PŁATNOŚCI Znak sprawy (wypełnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-RS1 WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna Nr./on-line/wariant odnawialny

Umowa licencyjna Nr./on-line/wariant odnawialny Umow licencyjn Nr./on-line/wrint odnwilny zwrt w dniu w r. pomiędzy: 1) z siedzibą w.., ul.,/ wpisną/*ym do rejestru prowdzonego przez Sąd Rejonowy Wydził Gospodrczy z numerem KRS, kpitł zkłdowy/* kpitł

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W 2008 ROKU

WSTĘPNY RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W 2008 ROKU WSTĘPNY RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W 2008 ROKU 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Płatności bezpośrednie... 4 2.1 Realizacja w 2008 roku... 4 2.2 Porównanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka) Złącznik nr 1 do Wniosku o płtność do umowy L/02/152/2006 o dofinnsownie projektu (opublikowny n stronie www.morwic.pl) w dniu:13.06.2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-1/328 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY. "PŁATNOŚCI NA RZECZ ROLNIKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO SYSTEMU DLA MAŁYCH GOSPODARSTW, KTÓRZY TRWALE

Bardziej szczegółowo