ANALIZA ZAGROŻEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH SEKTORA PUBLICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA ZAGROŻEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH SEKTORA PUBLICZNEGO"

Transkrypt

1 ANALIZA ZAGROŻEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH SEKTORA PUBLICZNEGO Krystian Baniak ANALIZA ZAGROŻEŃ Obszar publiczny Światwa gspdarka raz eknmia nie byłyby w stanie rzwijać się dzisiaj bez dstępu d infrmacji są ne uzależnine d krytycznej infrastruktury telekmunikacyjnej. Infrastruktura telekmunikacyjna jest jednak bszarem, w którym występuje wiele rzmaitych zagrżeń sknkretyzwane, stanwią ryzyk dla jej ciągłści peracyjnej. Niniejszy artykuł jest próbą usystematyzwania tychże zagrżeń w brębie sektra publiczneg raz kreślenia ich wpływu na bezpieczeństw i brnnść nwczesneg kraju ery infrmatycznej. Infrastruktura telekmunikacyjna jest ważnym elementem każdeg nwczesneg państwa. Umżliwia wymianę infrmacji raz rzwój eknmii i gspdarki, a także pprawne funkcjnwanie struktur państwwych i publicznych. W ramach nwczesnej infrastruktury telekmunikacyjnej wyróżnia się następujące usługi: transmisję przekazu głsweg, transmisję danych cyfrwych, transmisję brazów ruchmych wide. W szczególnści dpwiedni d zastswanej technlgii transmisji i typu graniczeń sprzętwych pszczególne usługi są świadczne w pstaci sbnych pdsystemów warstw usług, lub w frmie zunifikwanej w ramach jedneg systemu (np. IP Multimedia System IMS). Infrastrukturę telekmunikacyjną państwa twrzą następujące elementy warstwy: publiczna infrastruktura kmunikacyjna, dstępna dla gółu bywateli świadczna przez peratrów usług 33

2 telefnia stacjnarna PSIN, telefnia mbilna GSM, sieć Internet; prywatna infrastruktura kmunikacyjna, twrzna w ramach rganizacji prywatnych rganizacje kmercyjne, rganizacje akademickie i spłeczne, przemysł raz systemy zapatrzenia energetyczneg; warstwa kmunikacyjna sektra rządweg i służb państwa służby ratwnicze, służby prządkwe raz militarne, struktury administracyjne, struktury zarządzania w sytuacjach kryzyswych. W ramach pszczególnych warstw dpwiednie rganizacje twrzą zamknięte sieci telekmunikacyjne, przeznaczne dla związanych z nimi sób. Ze względu na ptrzebę współpracy i kniecznść wymiany infrmacji rganizacje krzystają także z publicznych sieci kmunikacyjnych, budując w ten spsób skmplikwane struktury zależnści pmiędzy warstwami. W ten spsób sieci usług publicznych stają się krytycznym elementem z punktu widzenia jej użytkwników. Złżnść pwiązań pmiędzy wymieninymi warstwami raz rsnące zależnści wiążą się ściśle z wymieninymi pniżej czynnikami [1]. Rsnący pzim złżnści systemów infrmatycznych rśnie liczba bywateli krzystających z sieci Internet i zaspkajających za jej pmcą własne ptrzeby usługi. Wyski pzim pwiązań pmiędzy systemami rganizacje twrzą rzbudwane interfejsy infrmacyjne (np. strny WWW) ferujące usługi dla swich klientów. Rsnący pzim skmplikwania interakcji i wzajemnych zależnści pmiędzy dstawcami a dbircami usług raz, c się z tym wiąże, uzależnienia d dstępnści infrastruktury telekmunikacyjnej. 34 Analiza zagrżeń telekmunikacyjnych sektra publiczneg

3 Z całści struktur kmunikacyjnych należy wyłnić zbiór systemów, który jest isttny dla działania pdstawwych funkcji państwwych i publicznych. Zbiór ten będziemy nazywać infrastrukturą krytyczną (IK). DEFINICJA KRYTYCZNEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ Z uwagi na znaczenie KIT, jej charakterystycznymi cechami będą naturalnie dstępnść raz bezpieczeństw (rys. 1). Aby zapewnić dstępnść raz bezpieczeństw infrastruktury, musimy zdefiniwać zagrżenia, bszary ich występwania raz szacwać ryzyk im twarzyszące. Pprawnie szacwane ryzyk umżliwi dbranie właściwych śrdków zaradczych. Rys. 1. Atrybuty krytycznej infrastruktury infrmatycznej (KIT) Krytyczną infrastrukturą telekmunikacyjną (KIT) nazywamy zespół sieci raz struktur kmunikacyjnych, które uszkdzne lub zniszczne, w spsób isttny wpłynęłyby na funkcjnwanie państwa (spłeczeństwa). 35

4 Zgdnie z Eurpejskim Prgramem Ochrny Infrastruktury Krytycznej (EPCIP 2 ) wyróżnia się jedenaście sektrów wchdzących w skład KI [3]. Są t: I. Energia. II. Systemy infrmacyjne ICT. III. Zasby wdne. IV. Żywnść. V. Opieka medyczna. VI. Finanse. VII. Bezpieczeństw publiczne. VIII. Administracja cywilna. IX. Transprt. X. Przemysł chemiczny i energia jądrwa. XI. Instytucje badawcze i prgramy ksmiczne (ang. Space & Research). Każdy sektr składa się z wielu pdstruktur, w tym systemów kmunikacyjnych służących d wymiany infrmacji raz systemów kntrli i mnitrwania (ang. SCADA 3 ). Wiele sieci typu SCADA jest wzajemnie zależnych, c w razie zagrżenia lub kryzysu mże mieć implikacje w pstaci efektu dmina załamania się pwiązanych systemów. Wzajemne pwiązania w ramach sektrów (rys. 2) mgą mieć charakter pwiązań: gegraficznych, natury fizycznej, natury infrmatycznej. W wypadku infrastruktury kmunikacyjnej interesują nas sieci i struktury służące d wymiany infrmacji międzysektrwej i wewnątrzsektrwej. Pwiązania między sektrami KI są bardz skmplikwane. Niemniej jednak sektr kmunikacyjny jest gniwem, który spina pzstałe elementy, wychdząc tym samym na kluczwą pzycję. Bez sprawnej kmunikacji dzisiejsze spłeczeństw nie byłby w stanie efektywnie funkcjnwać. 36 Analiza zagrżeń telekmunikacyjnych sektra publiczneg

5 Rys. 2. Zależnści pmiędzy sektrami kluczwymi Pwiązania krytycznej infrastruktury telekmunikacyjnej przedstawin w tabeli 1. Pdsumwując, należy stwierdzić, że infrastruktura kmunikacyjna jest infrastrukturą krytyczną z punktu widzenia nwczesneg spłeczeństwa [3]. W Unii Eurpejskiej prblem krytycznej infrastruktury ma szerszy wymiar z uwagi na skmplikwane pwiązania pmiędzy państwami człnkwskimi (ang. Member States) raz wykrzystywanie paneurpejskich systemów infrmacyjnych. 2) EPCIP Eurpean Prgram fr Critical Infrastructure Prtectin, EU, utwrzny w 2004 rku. 3) SCADA Supervisry Cntrl & Data Acquisitin. 37

6 Tabela 1. Pwiązania w infrastrukturze telekmunikacyjnej DEFINICJA OBSZARÓW ZAGROŻEŃ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ Zgdnie z definicją zagrżenie jest wydarzeniem, któreg wystąpienie ma niepżądany wpływ na pprawny stan biektu. Przykładem zagrżenia będzie np. huragan lub kradzież. W prcesie wymiany infrmacji pżądanym rezultatem jest bezpieczeństw przesyłanych danych, gwarancja dstarczenia ich w niezmdyfikwanej frmie i w dpwiednim czasie. Zagrżenia dla tych celów będą związane z zamierznymi lub przypadkwymi incydentami zmdyfikwania, pdsłuchania lub uniemżliwienia transmisji. Incydenty niezamierzne są pwdwane przez katastrfy naturalne, anmalie pgdwe, działania wjenne, awarie systemów wsparcia (zasilanie, HVAC) lub awarie sprzętu. Incydenty zamierzne są ukierunkwanymi działaniami sób lub wrgich rganizacji, mającymi na celu nielegalne wykrzystanie zasbów, usług lub przechwycenie (zmdyfikwanie) infrmacji. 38 Analiza zagrżeń telekmunikacyjnych sektra publiczneg

7 Aby precyzyjnie zdefiniwać bszary zagrżeń w ramach infrastruktury telekmunikacyjnej, pstanwiliśmy zastswać następujący jej pdział strukturalny. Organizacja frmalny pdmit sprawujący kntrlę nad daną infrastrukturą telekmunikacyjną. Persnel pracwnicy zarządzający, krzystający z danej infrastruktury i ją utrzymujący. Plityka bezpieczeństwa załżenia, standardy, prcedury, wytyczne, nrmatywy bezpieczneg krzystania z infrastruktury w ramach danej rganizacji. Placówki biekty fizyczne należące d rganizacji (budynki, biekty techniczne). Infrastruktura śrdki technlgiczne elementy zapewniające funkcjnwanie rganizacji, przetwarzanie i przesyłanie infrmacji. Mając zdefiniwane elementy składwe infrastruktury, zajmiemy się bszarami, w których występują zagrżenia. Przedstawiny pdział jest wynikiem licznych bserwacji i analiz; częst stsuje się g w zestawieniach zagrżeń telekmunikacyjnych [4,5,6]. Śrdwisk/energia systemy zasilania, wentylacji, klimatyzacji, uzdatniania pwietrza (ang. HVAC) raz bezpieczeństwa fizyczneg. Technlgia sprzęt raz prgramwanie. Dane/transmisja sieci transmisyjne, ich tplgie, redundancja, synchrnizacja. W wypadku transmisji są t metdy przechwywania, reprezentacji raz przesyłania danych. Czynnik ludzki plityka bezpieczeństwa, świadmść persnelu i użytkwnika kńcweg, wpływ regulacji prawnych, zagadnienia związane z etyką pracy. Jest t najważniejszy bszar zagrżeń, gdyż najbardziej nieprzewidywalny. Następnie zstaną mówine pszczególne bszary zagrżeń wraz z przykładami prblemów ściśle z nimi związanych. 39

8 Zagrżenia bszaru śrdwiskweg Występwanie katastrf naturalnych: pwdzi, huraganów, trzęsień ziemi. Zawdnść systemów energetycznych raz zasilania zapasweg (dstępnść paliwa, zagrżenie pżarwe składów paliwa). Sabtaż raz zagrżenia terrrystyczne instalacji i biektów fizycznych. Odprnść na włamania i szczelnść systemów kntrli dstępu bezpieczeństw lkalizacji: mżliwść bserwacji przez sby pstrnne; plityczne i kryminalne uwarunkwania danej lkalizacji gegraficznej (np. występwanie zamieszek, niestabilnść plityczna reginu); dległść d zabudwań i terenów publicznych dstępnść; grdzenia, czujniki, mnitring, śrdki chrny bezpśredniej; chrna fizyczna, szklenie i zaufanie d kadry. Nieskuteczny system mnitrwania i analizy lgów. Zależnść d zasbów i wsparcia, które nie są trwałe. Mżliwść wykrzystania słabści chrny fizycznej jest pważnym zagrżeniem, gdyż eliminacja wybranej placówki mże znaczać pwstanie szkód glbalnym dla danej rganizacji zasięgu. Związane jest t z występwaniem skmplikwanych pwiązań i zależnści pmiędzy systemami krzystającymi z infrastruktury krytycznej. Bezpieczeństw energetyczne plega na wypsażeniu wielu źródeł zasilania w niezbędne d funkcjnwania elementy. Jednym z pważniejszych zagrżeń fizycznych jest częst zależnść d jednej elektrwni lub systemu dstaw (w przypadku prcesów prdukcji). Zagrżenia bszaru technlgiczneg Brak mechanizmów zwielkrtniania i redundancji sprzętwej i lgicznej (np. brak alternatywnych trów transmisyjnych). Występwanie błędów prdukcyjnych lub knstrukcyjnych (błędy 40 Analiza zagrżeń telekmunikacyjnych sektra publiczneg

9 lgiczne trudne d wykrycia), które mgą być szczególnie niebezpieczne w wypadku uzależnienia d jedneg dstawcy sprzętu. Jakść prgramwania występwanie błędów, ksztwne prcedury testwania pprawek i wdrażania ich w życie. Pprawki prgramwania mgą dprwadzić d destabilizacji pracy systemu pprzez zmianę lub unieruchmienie lgiki działania aplikacji. Bezpieczeństw prgramwania występwanie błędów pzwalających na przejęcie kntrli nad aplikacją (sprzętem). Odprnść technlgii transmisji na przechwycenie i zakłócenia elektrmagnetyczne raz na warunki śrdwiskwe. Cykl życia urządzeń i czas d pierwszej awarii. Odprnść na warunki pracy i wpływ śrdwiska. Odpwiedni zaprjektwany i wyknany sprzęt raz prgramwanie jest kluczem d sukcesu w tym bszarze. Niestety rzeczywistść jest inna i należy zwrócić uwagę na pprawne pdejście d kwestii wybru i prcedur użytkwania. Ważne są także rzwiązania alternatywne (dywersyfikacja dstawców) raz dpwiedni cykl życia wypsażenia. Nie należy wprwadzać nwych rzwiązań bez dknania testów zgdnści ze standardami i deklaracjami prducenta. Wewnętrzne standardy rganizacji pwinny mieć najwyższy prirytet w tej kwestii, gdyż wiążą się bezpśredni ze sprawnścią peracyjną instytucji. W przypadku rzwiązań telekmunikacyjnych ważną kwestią jest także dprnść na zakłócenia elektrmagnetyczne raz niski pzim strat w pstaci emisji wtórnej. Isttne pdsystemy przetwarzające infrmację pufną i tajną pwinny unikać technlgii twarteg dstępu typu WiFi, a przynajmniej stswać ddatkwe zabezpieczenia. Należy brać pd uwagę mżliwści pdsłuchania lub zapisania transmisji pprzez emisję elektrmagnetyczną lub nielegalne pdpięcie się d systemu i dlateg trzeba przedsięwziąć dpwiednie śrdki kntrli na wyższych warstwach kanału infrmacyjneg (na pzimie warstwy transprtwej lub aplikacyjnej mdelu OSI). Odprnść technlgii wykrzystywanych w infrastrukturze pwinna uwzględniać warunki pgdwe i kalkulwać sytuacje ekstremalne występujące w reginie użytkwania. Radilinie planwanie radiwe, na przykład, pwinn uwzględniać zmienne warunki, takie jak deszcz czy śnieg, i zapewniać dpwiedni margines tlerancji. Wiąże się t z prcesem pla- 41

10 nwania i kreślania warunków brzegwych dla infrastruktury (bezpieczna metdlgia). Zagrżenia bszaru danych i sieci Techniki transmisji (np. bezprzewdwe) raz prtkły przesyłania danych (nieszyfrwane) nie zawsze umżliwiają pufny, integralny raz uwierzytelniny przekaz (ptwierdzenie deklarwaneg źródła lub dbircy przekazu). Tplgie prjektwanych sieci mgą nie zapewniać dprnści na uszkdzenia lub pracwać z mniejszą niż szacwana wydajnścią prblem pprawneg prjektwania i skalwalnści. Jakść implementacji standardów jest przyczyną braku kmpatybilnści pmiędzy sprzętem różnych dstawców. Synchrnizacja (niepprawna, uszkdzna) sieci i elementów tru transmisji mże być źródłem prblemów. Zarządzanie i aktualizacja prgramwania raz knfiguracji urządzeń sieciwych (bezpieczeństw). Stpień skmplikwania stanwi zagrżenie dla funkcjnwania łatwść ppełnienia pmyłki. Sieci kmputerwe i telekmunikacyjne są pdstawą systemów wymiany infrmacji. Prjektwanie ich raz pieka nad wdrżeniem i utrzymaniem jest kluczwą sprawą. Dziurawy i nieefektywny system wymiany danych będzie łatw kmprmitwalny i mał użyteczny. W krytycznym mmencie musi n działać pewnie i efektywnie. Isttnym zagadnieniem jest etap planwania, zwłaszcza w kntekście pjemnści i wydlnści sieci, która ma zapewnić parametry w sytuacji kryzyswej, częst wiążącej się ze znacznym wzmżeniem ruchu. Infrastruktura krytyczna w pstaci sieci transmisyjnych spełnia swje zadanie, jeśli: 42 Tplgia charakteryzuje się dprnścią na uszkdzenia (redundantny sprzęt raz alternatywne trasy) i adaptacją d zmieniających się warunków (występwanie awarii). Transmisja jest bezpieczna infrmacje są przesyłane w pufny, nienaruszny spsób. Osby trzecie nie są w stanie wprwadzić zakłóceń lub uzyskać dstępu. Analiza zagrżeń telekmunikacyjnych sektra publiczneg

11 Knfiguracja i zarządzanie siecią jest zdefiniwanym cyklicznym raz udkumentwanym prcesem. Persnel jest przygtwany i przeszklny na wypadek sytuacji kryzyswych każdy wie, c ma rbić i d kg raprtuje sytuacje te są regularnie ćwiczne w praktyce. Zdefiniwan plan współpracy z partnerami, plegający na wzajemnej pmcy w sytuacjach kryzyswych (wykrzystanie zasbów innej rganizacji). Zagrżenia bszaru czynnika ludzkieg Zagrżenia fizyczne kradzież, sabtaż, terrryzm. Zagrżenia mentalne intencja szukania, wprwadzenia w błąd, zmiany pinii publicznej na temat pdmitu. Zagrżenia etyczne niezadwleni bywatele, pracwnicy, zemsta. Zagrżenia rganizacyjne nieświadme działanie szkdliwe, wynikające z niewiedzy użytkwnika systemu. Brak plityki bezpieczeństwa. Nierealistyczna lub niejednznaczna plityka bezpieczeństwa (PB). Brak wsparcia kardy menedżerskiej dla egzekwwania PB. Nierealistyczne regulacje prawne i luki prawne. Brak szkleń i kampanii uświadamiających użytkwników. Czynnik ludzki jest dpwiedzialny za niedsknałść rzwiązań raz za wykrzystywanie systemów w celach nieprzewidzianych i niedzwlnych. Jest źródłem ustawicznych prblemów w każdym systemie infrmacyjnym. Kluczwą sprawą jest więc uprzedzanie faktów raz precyzyjne definiwanie przeznaczenia systemu na etapie przygtwywania plityki bezpieczeństwa, będącej zbirem dzwlnych czynnści w ramach rzważaneg systemu. Plitykę bezpieczeństwa w knsekwencji realizuje się przez ustalenia, dbór standardów, prcedur, wytycznych i regulacji, które z klei są realizwane za pmcą śrdków kntrli. Zawdnści czynnika ludzkieg nie jesteśmy w stanie wyeliminwać, a więc realistyczny i w pełni wdrżny prjekt plityki bezpieczeństwa jest jedynym ptymalnym rzwiązaniem teg prblemu. 43

12 Analiza zagrżeń piera się na wiedzy na temat prblemów i zachwań ludzi, którzy je wywłują. Wiedza ta pchdzi z dświadczeń i bserwacji wynikających z użytkwania systemów kmunikacyjnych. Jednakże metda ta nie pzwala przewidzieć nwych elementów, nie jest w stanie zgłębić ludzkiej pmysłwści raz nieprzedywalnści. Alternatywą jest analiza pdatnści systemu. Plega na na ustaleniu słabych punktów raz usterek systemu. W dróżnieniu d analizy zagrżeń, ta metdlgia pzwli na zabezpieczenie przed nwymi, nieznanymi typami ataków, likwidując prblem w zardku usuwając lub pprawiając słabść pdatnść systemu. Analiza pdatnści jest wstępem d fazy szacwania ryzyka raz dbru śrdków eliminacji ryzyka. Szczegółwe przedstawienie metd szacwania ryzyka wykracza pza zakres niniejszeg pracwania. Jedna z metd jest przedstawina w referacie Dariusza Kulawika w dalszej części teg pracwania. WPŁYW ZAGROŻEŃ NA STAN BEZPIECZEŃSTWA KRAJU Dzisiejszy świat jest pełen zależnści plitycznych i eknmicznych, w których ramach państwa współzawdniczą ze sbą, częst wykrzystując kwestinwane metdy wspmagania swjej pzycji. Znajduje t swje dzwierciedlenie w spłeczeństwie. Internet i świat usług przesyłania infrmacji, dając iluzryczną annimwść, zachęca d zwiększania swich szans pprzez wykrzystywanie luk w bezpieczeństwie systemów infrmatycznych. Wykrzystywanie ułmnści technlgii lub lgiki systemów mżna pdzielić na kategrie ze względu na mtywację atakująceg [2]: peracje wywiadwcze, szpiegstw przemysłwe (technlgiczne), pdziemie kmputerwe, mtywy plityczne. 44 Analiza zagrżeń telekmunikacyjnych sektra publiczneg

13 Zagrżenia mają wpływ na następujące kluczwe elementy państwa: eknmię w pstaci wydatków pkrywających kszty usuwania prblemów i zagrżeń, bezpieczeństw wewnętrzne (militarne), wizerunek międzynardwy kraj, który nie ptrafi zadbać bezpieczeństw własnych systemów kmunikacyjnych, mże nie być wiarygdnym partnerem lub sjusznikiem, siągnięcia technlgiczne szpiegstw przemysłwe, wykrzystujące luki w bezpieczeństwie kmunikacyjnym, bezpśredni wpływa na straty w zakresie łamania prawa patentweg lub wyłącznści na technlgie, pinię publiczną pczucie bezpieczeństwa spłeczeństwa wiąże się z sukcesami na arenie publicznej, a nie z prażkami, które są szybk rzgłaszane przez media, stsunki dyplmatyczne zaufanie między partnerami t zaufanie w stsunku d ich infrastruktury, sprawnść peracyjną łącznść w sferze publicznej raz rządwej, która jest sprawna zarówn w czasie spkju, jak i w stanie wyjątkwym. Zagrżenia raz ich knsekwencje pwdują, że kwestia bezpiecznej i dstępnej KI jest sprawą najwyższej wagi każdeg nwczesneg państwa w dzisiejszej rzeczywistści geplitycznej. PODSUMOWANIE Bezpieczeństw krytycznej infrastruktury telekmunikacyjnej jest skmplikwanym zagadnieniem. Zapewnienie dpwiednieg pzimu bsługi raz gtwści jest częst wysiłkiem pnad mżliwści rganizacji. I dlateg kluczwa jest współpraca piekunów KIT z dpwiednimi rganami państwwymi raz innymi rganizacjami świadczącymi usługi telekmunikacyjne. Zagadnienie współpracy raz metdlgii pstępwania jest d dawna przedmitem rzważań Kmisji Eurpejskiej, która w ramach prgramu EPCIP [3] publikwała w grudniu 2006 rku prpzycję dyrektywy regulującej kwestie krytycznej infrastruktury w Unii Eurpejskiej. 45

14 Kluczwymi elementami metdlgii pieki nad KI są: Identyfikacja KI w ramach każdeg państwa człnkwskieg (ang. Member State MS). Ustanwienie śrdka krdynacji KI w ramach MS jak punktu kntaktu z właścicielami KI daneg państwa. Frmalne wymgi dnśnie d definicji, implementacji i nadzru KI w pstaci dpwiednich ustaw. Centralna krdynacja. Współpraca pmiędzy dstawcami usług raz pmiędzy nimi a agencjami rządwymi (lub unijnymi) kazuje się bardz isttna w prcesie pprawy bezpieczeństwa i dstępnści sieci telekmunikacyjnych w Eurpie. Wspólny dialg pzwli kreślić i wydrębnić systematykę zagrżeń raz pracwać spójną plitykę przeciwdziałania. 46 Analiza zagrżeń telekmunikacyjnych sektra publiczneg

15 Literatura [1] Grdn A. Gw: Plicymaking fr Critical Infrastructure, Ashgate Publishing Ltd. 2005, s. 4. [2] NCS, The Electrnic Intrusin Threat t Natin Security and Emergency Preparedness Telecmmunicatin, DIANE Publishing, [3] Cmmissin f the Eurpean Cmmunities, Green Paper n a Eurpean prgram fr critical infrastructure prtectin, Brussels , COM(2005) 576 Final. [4] Availability and Rbustness f Electrnic Cmmunicatins Infrastructures, January 2007, Reprt fr Eurpean Cmmissin prepared by Alcatel-Lucent. [5] Rauscher, Karl F., Prtecting Cmmunicatins Infrastructure, Bell Labs Technical Jurnal Hmeland Security Special Issue, Vlume 9, Number 2, [6] Rauscher, Karl F., Krck, Richard E., Runyn, James P., Eight Ingredients f Cmmunicatins Infrastructure: A Systematic and Cmprehensive Framewrk fr Enhancing Netwrk Reliability and Security Bell Labs Technical Jurnal Hmeland Security Special Issue, Vlume 9, Number 2,

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY Dkument realizwany w ramach Prjektu pn. Wprwadzenie d ferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z.. kmplekswej usługi dradczej świadcznej na rzecz pdmitów sektra

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Strategia komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Strategia kmunikacji Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Śrdwisk na lata 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. Wersja 1.0 2 Spis treści Wstęp. 4 1. Określenie sytuacji wyjściwej.. 4 1.1. Diagnza....... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Asystent Kariery 50+

Wirtualny Asystent Kariery 50+ Skrypt dla pracwników 50+ Materiały wdrżeniwe pracwane w ramach prjektu Wirtualny Asystent Kariery 50+ SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 Część I. Zagrżenia związane z wyknywaniem pracy... 5 1.1 Uwarunkwania psychfizyczne

Bardziej szczegółowo

Agenda Cyfrowa 2020 możliwości realizacji celów Agendy w zakresie inwestycji szerokopasmowych w Polsce.

Agenda Cyfrowa 2020 możliwości realizacji celów Agendy w zakresie inwestycji szerokopasmowych w Polsce. Agenda Cyfrwa 2020 mżliwści realizacji celów Agendy w zakresie inwestycji szerkpasmwych w Plsce. Materiał rbczy, przygtwany przez Telekmunikację Plską SA Na Knferencję PIIT Czy Internet mbilny będzie substytutem

Bardziej szczegółowo

EUNUiPPE/11/133 23 stycznia 2012 r.

EUNUiPPE/11/133 23 stycznia 2012 r. EUNUiPPE/11/133 23 stycznia 2012 r. EUNUiPPE Prgram prac na 2012 r. 1/22 Spis treści 1. Wprwadzenie... 4 2. Plityka... 6 2.1. Wypłacalnść II... 6 2.1.1. Wycena aktywów i zbwiązań, w tym rezerw technicznubezpieczeniwych...

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara 1 ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Kziara Przełm wieków dwudziesteg i dwudziesteg pierwszeg t czas gwałtwneg rzwju zastswań

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne: Środa z Funduszami Europejskimi dla organizacji pozarządowych

Spotkanie informacyjne: Środa z Funduszami Europejskimi dla organizacji pozarządowych CENTRALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH Sptkanie infrmacyjne: Śrda z Funduszami Eurpejskimi dla rganizacji pzarządwych 03 grudnia 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz.

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz. III. Sieci kmputerwe 1 Spis treści 1. Pdstawwe elementy sieci [Clark, rzdz. 8, 9] 2. Tplgia sieci LAN [Niedzielska, rzdz. 3.3] 3. Łączenie sieci 4. Internet, intranet, ekstranet 5. ZagrŜenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie E-Lementarz Piltaż Prgramu Cyfrwa Szkła 2011 2012 rk Pdsumwanie Innwacyjna Edukacja SPIS TREŚCI: SŁOWO WSTĘPNE str. 3 KONCEPCJA str. 7 CEL str. 8 METODOLOGIA str. 10 PATRONAT str. 12 PARTNERZY str. 13

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2011-2016

Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2011-2016 Wjewódzki prgram wyrównywania szans sób niepełnsprawnych raz przeciwdziałania ich wykluczeniu spłecznemu na lata 2011-2016 Katwice 2011 Spis treści Wstęp...str. 3-8 Diagnza skali zjawiska niepełnsprawnści

Bardziej szczegółowo

Bankowalność projektu ppp Podejście instytucji finansowych

Bankowalność projektu ppp Podejście instytucji finansowych Bankwalnść prjektu ppp Pdejście instytucji finanswych Warszawa, październik 2013 r. Warunki krzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja zstała pracwana w celu wzbgacenia i pbudzenia dyskusji

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Zasoby transportowe sieci telekomunikacyjnych w wymianie handlowej

Zasoby transportowe sieci telekomunikacyjnych w wymianie handlowej Zasby transprtwe sieci telekmunikacyjnych w wymianie handlwej Józef Lubacz, Wjciech Stańczuk, email: jl@tele.pw.edu.pl, w.stanczuk@tele.pw.edu.pl Instytut Telekmunikacji, Plitechnika Warszawska Słwa kluczwe:

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI Prfesjnalne świadczenie nwych usług dradczych charakterze prinnwacyjnym. Audyt technlgiczny SPIS TREŚCI CO TO JEST AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 3 W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 4 ETAPY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo