ANALIZA ZAGROŻEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH SEKTORA PUBLICZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA ZAGROŻEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH SEKTORA PUBLICZNEGO"

Transkrypt

1 ANALIZA ZAGROŻEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH SEKTORA PUBLICZNEGO Krystian Baniak ANALIZA ZAGROŻEŃ Obszar publiczny Światwa gspdarka raz eknmia nie byłyby w stanie rzwijać się dzisiaj bez dstępu d infrmacji są ne uzależnine d krytycznej infrastruktury telekmunikacyjnej. Infrastruktura telekmunikacyjna jest jednak bszarem, w którym występuje wiele rzmaitych zagrżeń sknkretyzwane, stanwią ryzyk dla jej ciągłści peracyjnej. Niniejszy artykuł jest próbą usystematyzwania tychże zagrżeń w brębie sektra publiczneg raz kreślenia ich wpływu na bezpieczeństw i brnnść nwczesneg kraju ery infrmatycznej. Infrastruktura telekmunikacyjna jest ważnym elementem każdeg nwczesneg państwa. Umżliwia wymianę infrmacji raz rzwój eknmii i gspdarki, a także pprawne funkcjnwanie struktur państwwych i publicznych. W ramach nwczesnej infrastruktury telekmunikacyjnej wyróżnia się następujące usługi: transmisję przekazu głsweg, transmisję danych cyfrwych, transmisję brazów ruchmych wide. W szczególnści dpwiedni d zastswanej technlgii transmisji i typu graniczeń sprzętwych pszczególne usługi są świadczne w pstaci sbnych pdsystemów warstw usług, lub w frmie zunifikwanej w ramach jedneg systemu (np. IP Multimedia System IMS). Infrastrukturę telekmunikacyjną państwa twrzą następujące elementy warstwy: publiczna infrastruktura kmunikacyjna, dstępna dla gółu bywateli świadczna przez peratrów usług 33

2 telefnia stacjnarna PSIN, telefnia mbilna GSM, sieć Internet; prywatna infrastruktura kmunikacyjna, twrzna w ramach rganizacji prywatnych rganizacje kmercyjne, rganizacje akademickie i spłeczne, przemysł raz systemy zapatrzenia energetyczneg; warstwa kmunikacyjna sektra rządweg i służb państwa służby ratwnicze, służby prządkwe raz militarne, struktury administracyjne, struktury zarządzania w sytuacjach kryzyswych. W ramach pszczególnych warstw dpwiednie rganizacje twrzą zamknięte sieci telekmunikacyjne, przeznaczne dla związanych z nimi sób. Ze względu na ptrzebę współpracy i kniecznść wymiany infrmacji rganizacje krzystają także z publicznych sieci kmunikacyjnych, budując w ten spsób skmplikwane struktury zależnści pmiędzy warstwami. W ten spsób sieci usług publicznych stają się krytycznym elementem z punktu widzenia jej użytkwników. Złżnść pwiązań pmiędzy wymieninymi warstwami raz rsnące zależnści wiążą się ściśle z wymieninymi pniżej czynnikami [1]. Rsnący pzim złżnści systemów infrmatycznych rśnie liczba bywateli krzystających z sieci Internet i zaspkajających za jej pmcą własne ptrzeby usługi. Wyski pzim pwiązań pmiędzy systemami rganizacje twrzą rzbudwane interfejsy infrmacyjne (np. strny WWW) ferujące usługi dla swich klientów. Rsnący pzim skmplikwania interakcji i wzajemnych zależnści pmiędzy dstawcami a dbircami usług raz, c się z tym wiąże, uzależnienia d dstępnści infrastruktury telekmunikacyjnej. 34 Analiza zagrżeń telekmunikacyjnych sektra publiczneg

3 Z całści struktur kmunikacyjnych należy wyłnić zbiór systemów, który jest isttny dla działania pdstawwych funkcji państwwych i publicznych. Zbiór ten będziemy nazywać infrastrukturą krytyczną (IK). DEFINICJA KRYTYCZNEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ Z uwagi na znaczenie KIT, jej charakterystycznymi cechami będą naturalnie dstępnść raz bezpieczeństw (rys. 1). Aby zapewnić dstępnść raz bezpieczeństw infrastruktury, musimy zdefiniwać zagrżenia, bszary ich występwania raz szacwać ryzyk im twarzyszące. Pprawnie szacwane ryzyk umżliwi dbranie właściwych śrdków zaradczych. Rys. 1. Atrybuty krytycznej infrastruktury infrmatycznej (KIT) Krytyczną infrastrukturą telekmunikacyjną (KIT) nazywamy zespół sieci raz struktur kmunikacyjnych, które uszkdzne lub zniszczne, w spsób isttny wpłynęłyby na funkcjnwanie państwa (spłeczeństwa). 35

4 Zgdnie z Eurpejskim Prgramem Ochrny Infrastruktury Krytycznej (EPCIP 2 ) wyróżnia się jedenaście sektrów wchdzących w skład KI [3]. Są t: I. Energia. II. Systemy infrmacyjne ICT. III. Zasby wdne. IV. Żywnść. V. Opieka medyczna. VI. Finanse. VII. Bezpieczeństw publiczne. VIII. Administracja cywilna. IX. Transprt. X. Przemysł chemiczny i energia jądrwa. XI. Instytucje badawcze i prgramy ksmiczne (ang. Space & Research). Każdy sektr składa się z wielu pdstruktur, w tym systemów kmunikacyjnych służących d wymiany infrmacji raz systemów kntrli i mnitrwania (ang. SCADA 3 ). Wiele sieci typu SCADA jest wzajemnie zależnych, c w razie zagrżenia lub kryzysu mże mieć implikacje w pstaci efektu dmina załamania się pwiązanych systemów. Wzajemne pwiązania w ramach sektrów (rys. 2) mgą mieć charakter pwiązań: gegraficznych, natury fizycznej, natury infrmatycznej. W wypadku infrastruktury kmunikacyjnej interesują nas sieci i struktury służące d wymiany infrmacji międzysektrwej i wewnątrzsektrwej. Pwiązania między sektrami KI są bardz skmplikwane. Niemniej jednak sektr kmunikacyjny jest gniwem, który spina pzstałe elementy, wychdząc tym samym na kluczwą pzycję. Bez sprawnej kmunikacji dzisiejsze spłeczeństw nie byłby w stanie efektywnie funkcjnwać. 36 Analiza zagrżeń telekmunikacyjnych sektra publiczneg

5 Rys. 2. Zależnści pmiędzy sektrami kluczwymi Pwiązania krytycznej infrastruktury telekmunikacyjnej przedstawin w tabeli 1. Pdsumwując, należy stwierdzić, że infrastruktura kmunikacyjna jest infrastrukturą krytyczną z punktu widzenia nwczesneg spłeczeństwa [3]. W Unii Eurpejskiej prblem krytycznej infrastruktury ma szerszy wymiar z uwagi na skmplikwane pwiązania pmiędzy państwami człnkwskimi (ang. Member States) raz wykrzystywanie paneurpejskich systemów infrmacyjnych. 2) EPCIP Eurpean Prgram fr Critical Infrastructure Prtectin, EU, utwrzny w 2004 rku. 3) SCADA Supervisry Cntrl & Data Acquisitin. 37

6 Tabela 1. Pwiązania w infrastrukturze telekmunikacyjnej DEFINICJA OBSZARÓW ZAGROŻEŃ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ Zgdnie z definicją zagrżenie jest wydarzeniem, któreg wystąpienie ma niepżądany wpływ na pprawny stan biektu. Przykładem zagrżenia będzie np. huragan lub kradzież. W prcesie wymiany infrmacji pżądanym rezultatem jest bezpieczeństw przesyłanych danych, gwarancja dstarczenia ich w niezmdyfikwanej frmie i w dpwiednim czasie. Zagrżenia dla tych celów będą związane z zamierznymi lub przypadkwymi incydentami zmdyfikwania, pdsłuchania lub uniemżliwienia transmisji. Incydenty niezamierzne są pwdwane przez katastrfy naturalne, anmalie pgdwe, działania wjenne, awarie systemów wsparcia (zasilanie, HVAC) lub awarie sprzętu. Incydenty zamierzne są ukierunkwanymi działaniami sób lub wrgich rganizacji, mającymi na celu nielegalne wykrzystanie zasbów, usług lub przechwycenie (zmdyfikwanie) infrmacji. 38 Analiza zagrżeń telekmunikacyjnych sektra publiczneg

7 Aby precyzyjnie zdefiniwać bszary zagrżeń w ramach infrastruktury telekmunikacyjnej, pstanwiliśmy zastswać następujący jej pdział strukturalny. Organizacja frmalny pdmit sprawujący kntrlę nad daną infrastrukturą telekmunikacyjną. Persnel pracwnicy zarządzający, krzystający z danej infrastruktury i ją utrzymujący. Plityka bezpieczeństwa załżenia, standardy, prcedury, wytyczne, nrmatywy bezpieczneg krzystania z infrastruktury w ramach danej rganizacji. Placówki biekty fizyczne należące d rganizacji (budynki, biekty techniczne). Infrastruktura śrdki technlgiczne elementy zapewniające funkcjnwanie rganizacji, przetwarzanie i przesyłanie infrmacji. Mając zdefiniwane elementy składwe infrastruktury, zajmiemy się bszarami, w których występują zagrżenia. Przedstawiny pdział jest wynikiem licznych bserwacji i analiz; częst stsuje się g w zestawieniach zagrżeń telekmunikacyjnych [4,5,6]. Śrdwisk/energia systemy zasilania, wentylacji, klimatyzacji, uzdatniania pwietrza (ang. HVAC) raz bezpieczeństwa fizyczneg. Technlgia sprzęt raz prgramwanie. Dane/transmisja sieci transmisyjne, ich tplgie, redundancja, synchrnizacja. W wypadku transmisji są t metdy przechwywania, reprezentacji raz przesyłania danych. Czynnik ludzki plityka bezpieczeństwa, świadmść persnelu i użytkwnika kńcweg, wpływ regulacji prawnych, zagadnienia związane z etyką pracy. Jest t najważniejszy bszar zagrżeń, gdyż najbardziej nieprzewidywalny. Następnie zstaną mówine pszczególne bszary zagrżeń wraz z przykładami prblemów ściśle z nimi związanych. 39

8 Zagrżenia bszaru śrdwiskweg Występwanie katastrf naturalnych: pwdzi, huraganów, trzęsień ziemi. Zawdnść systemów energetycznych raz zasilania zapasweg (dstępnść paliwa, zagrżenie pżarwe składów paliwa). Sabtaż raz zagrżenia terrrystyczne instalacji i biektów fizycznych. Odprnść na włamania i szczelnść systemów kntrli dstępu bezpieczeństw lkalizacji: mżliwść bserwacji przez sby pstrnne; plityczne i kryminalne uwarunkwania danej lkalizacji gegraficznej (np. występwanie zamieszek, niestabilnść plityczna reginu); dległść d zabudwań i terenów publicznych dstępnść; grdzenia, czujniki, mnitring, śrdki chrny bezpśredniej; chrna fizyczna, szklenie i zaufanie d kadry. Nieskuteczny system mnitrwania i analizy lgów. Zależnść d zasbów i wsparcia, które nie są trwałe. Mżliwść wykrzystania słabści chrny fizycznej jest pważnym zagrżeniem, gdyż eliminacja wybranej placówki mże znaczać pwstanie szkód glbalnym dla danej rganizacji zasięgu. Związane jest t z występwaniem skmplikwanych pwiązań i zależnści pmiędzy systemami krzystającymi z infrastruktury krytycznej. Bezpieczeństw energetyczne plega na wypsażeniu wielu źródeł zasilania w niezbędne d funkcjnwania elementy. Jednym z pważniejszych zagrżeń fizycznych jest częst zależnść d jednej elektrwni lub systemu dstaw (w przypadku prcesów prdukcji). Zagrżenia bszaru technlgiczneg Brak mechanizmów zwielkrtniania i redundancji sprzętwej i lgicznej (np. brak alternatywnych trów transmisyjnych). Występwanie błędów prdukcyjnych lub knstrukcyjnych (błędy 40 Analiza zagrżeń telekmunikacyjnych sektra publiczneg

9 lgiczne trudne d wykrycia), które mgą być szczególnie niebezpieczne w wypadku uzależnienia d jedneg dstawcy sprzętu. Jakść prgramwania występwanie błędów, ksztwne prcedury testwania pprawek i wdrażania ich w życie. Pprawki prgramwania mgą dprwadzić d destabilizacji pracy systemu pprzez zmianę lub unieruchmienie lgiki działania aplikacji. Bezpieczeństw prgramwania występwanie błędów pzwalających na przejęcie kntrli nad aplikacją (sprzętem). Odprnść technlgii transmisji na przechwycenie i zakłócenia elektrmagnetyczne raz na warunki śrdwiskwe. Cykl życia urządzeń i czas d pierwszej awarii. Odprnść na warunki pracy i wpływ śrdwiska. Odpwiedni zaprjektwany i wyknany sprzęt raz prgramwanie jest kluczem d sukcesu w tym bszarze. Niestety rzeczywistść jest inna i należy zwrócić uwagę na pprawne pdejście d kwestii wybru i prcedur użytkwania. Ważne są także rzwiązania alternatywne (dywersyfikacja dstawców) raz dpwiedni cykl życia wypsażenia. Nie należy wprwadzać nwych rzwiązań bez dknania testów zgdnści ze standardami i deklaracjami prducenta. Wewnętrzne standardy rganizacji pwinny mieć najwyższy prirytet w tej kwestii, gdyż wiążą się bezpśredni ze sprawnścią peracyjną instytucji. W przypadku rzwiązań telekmunikacyjnych ważną kwestią jest także dprnść na zakłócenia elektrmagnetyczne raz niski pzim strat w pstaci emisji wtórnej. Isttne pdsystemy przetwarzające infrmację pufną i tajną pwinny unikać technlgii twarteg dstępu typu WiFi, a przynajmniej stswać ddatkwe zabezpieczenia. Należy brać pd uwagę mżliwści pdsłuchania lub zapisania transmisji pprzez emisję elektrmagnetyczną lub nielegalne pdpięcie się d systemu i dlateg trzeba przedsięwziąć dpwiednie śrdki kntrli na wyższych warstwach kanału infrmacyjneg (na pzimie warstwy transprtwej lub aplikacyjnej mdelu OSI). Odprnść technlgii wykrzystywanych w infrastrukturze pwinna uwzględniać warunki pgdwe i kalkulwać sytuacje ekstremalne występujące w reginie użytkwania. Radilinie planwanie radiwe, na przykład, pwinn uwzględniać zmienne warunki, takie jak deszcz czy śnieg, i zapewniać dpwiedni margines tlerancji. Wiąże się t z prcesem pla- 41

10 nwania i kreślania warunków brzegwych dla infrastruktury (bezpieczna metdlgia). Zagrżenia bszaru danych i sieci Techniki transmisji (np. bezprzewdwe) raz prtkły przesyłania danych (nieszyfrwane) nie zawsze umżliwiają pufny, integralny raz uwierzytelniny przekaz (ptwierdzenie deklarwaneg źródła lub dbircy przekazu). Tplgie prjektwanych sieci mgą nie zapewniać dprnści na uszkdzenia lub pracwać z mniejszą niż szacwana wydajnścią prblem pprawneg prjektwania i skalwalnści. Jakść implementacji standardów jest przyczyną braku kmpatybilnści pmiędzy sprzętem różnych dstawców. Synchrnizacja (niepprawna, uszkdzna) sieci i elementów tru transmisji mże być źródłem prblemów. Zarządzanie i aktualizacja prgramwania raz knfiguracji urządzeń sieciwych (bezpieczeństw). Stpień skmplikwania stanwi zagrżenie dla funkcjnwania łatwść ppełnienia pmyłki. Sieci kmputerwe i telekmunikacyjne są pdstawą systemów wymiany infrmacji. Prjektwanie ich raz pieka nad wdrżeniem i utrzymaniem jest kluczwą sprawą. Dziurawy i nieefektywny system wymiany danych będzie łatw kmprmitwalny i mał użyteczny. W krytycznym mmencie musi n działać pewnie i efektywnie. Isttnym zagadnieniem jest etap planwania, zwłaszcza w kntekście pjemnści i wydlnści sieci, która ma zapewnić parametry w sytuacji kryzyswej, częst wiążącej się ze znacznym wzmżeniem ruchu. Infrastruktura krytyczna w pstaci sieci transmisyjnych spełnia swje zadanie, jeśli: 42 Tplgia charakteryzuje się dprnścią na uszkdzenia (redundantny sprzęt raz alternatywne trasy) i adaptacją d zmieniających się warunków (występwanie awarii). Transmisja jest bezpieczna infrmacje są przesyłane w pufny, nienaruszny spsób. Osby trzecie nie są w stanie wprwadzić zakłóceń lub uzyskać dstępu. Analiza zagrżeń telekmunikacyjnych sektra publiczneg

11 Knfiguracja i zarządzanie siecią jest zdefiniwanym cyklicznym raz udkumentwanym prcesem. Persnel jest przygtwany i przeszklny na wypadek sytuacji kryzyswych każdy wie, c ma rbić i d kg raprtuje sytuacje te są regularnie ćwiczne w praktyce. Zdefiniwan plan współpracy z partnerami, plegający na wzajemnej pmcy w sytuacjach kryzyswych (wykrzystanie zasbów innej rganizacji). Zagrżenia bszaru czynnika ludzkieg Zagrżenia fizyczne kradzież, sabtaż, terrryzm. Zagrżenia mentalne intencja szukania, wprwadzenia w błąd, zmiany pinii publicznej na temat pdmitu. Zagrżenia etyczne niezadwleni bywatele, pracwnicy, zemsta. Zagrżenia rganizacyjne nieświadme działanie szkdliwe, wynikające z niewiedzy użytkwnika systemu. Brak plityki bezpieczeństwa. Nierealistyczna lub niejednznaczna plityka bezpieczeństwa (PB). Brak wsparcia kardy menedżerskiej dla egzekwwania PB. Nierealistyczne regulacje prawne i luki prawne. Brak szkleń i kampanii uświadamiających użytkwników. Czynnik ludzki jest dpwiedzialny za niedsknałść rzwiązań raz za wykrzystywanie systemów w celach nieprzewidzianych i niedzwlnych. Jest źródłem ustawicznych prblemów w każdym systemie infrmacyjnym. Kluczwą sprawą jest więc uprzedzanie faktów raz precyzyjne definiwanie przeznaczenia systemu na etapie przygtwywania plityki bezpieczeństwa, będącej zbirem dzwlnych czynnści w ramach rzważaneg systemu. Plitykę bezpieczeństwa w knsekwencji realizuje się przez ustalenia, dbór standardów, prcedur, wytycznych i regulacji, które z klei są realizwane za pmcą śrdków kntrli. Zawdnści czynnika ludzkieg nie jesteśmy w stanie wyeliminwać, a więc realistyczny i w pełni wdrżny prjekt plityki bezpieczeństwa jest jedynym ptymalnym rzwiązaniem teg prblemu. 43

12 Analiza zagrżeń piera się na wiedzy na temat prblemów i zachwań ludzi, którzy je wywłują. Wiedza ta pchdzi z dświadczeń i bserwacji wynikających z użytkwania systemów kmunikacyjnych. Jednakże metda ta nie pzwala przewidzieć nwych elementów, nie jest w stanie zgłębić ludzkiej pmysłwści raz nieprzedywalnści. Alternatywą jest analiza pdatnści systemu. Plega na na ustaleniu słabych punktów raz usterek systemu. W dróżnieniu d analizy zagrżeń, ta metdlgia pzwli na zabezpieczenie przed nwymi, nieznanymi typami ataków, likwidując prblem w zardku usuwając lub pprawiając słabść pdatnść systemu. Analiza pdatnści jest wstępem d fazy szacwania ryzyka raz dbru śrdków eliminacji ryzyka. Szczegółwe przedstawienie metd szacwania ryzyka wykracza pza zakres niniejszeg pracwania. Jedna z metd jest przedstawina w referacie Dariusza Kulawika w dalszej części teg pracwania. WPŁYW ZAGROŻEŃ NA STAN BEZPIECZEŃSTWA KRAJU Dzisiejszy świat jest pełen zależnści plitycznych i eknmicznych, w których ramach państwa współzawdniczą ze sbą, częst wykrzystując kwestinwane metdy wspmagania swjej pzycji. Znajduje t swje dzwierciedlenie w spłeczeństwie. Internet i świat usług przesyłania infrmacji, dając iluzryczną annimwść, zachęca d zwiększania swich szans pprzez wykrzystywanie luk w bezpieczeństwie systemów infrmatycznych. Wykrzystywanie ułmnści technlgii lub lgiki systemów mżna pdzielić na kategrie ze względu na mtywację atakująceg [2]: peracje wywiadwcze, szpiegstw przemysłwe (technlgiczne), pdziemie kmputerwe, mtywy plityczne. 44 Analiza zagrżeń telekmunikacyjnych sektra publiczneg

13 Zagrżenia mają wpływ na następujące kluczwe elementy państwa: eknmię w pstaci wydatków pkrywających kszty usuwania prblemów i zagrżeń, bezpieczeństw wewnętrzne (militarne), wizerunek międzynardwy kraj, który nie ptrafi zadbać bezpieczeństw własnych systemów kmunikacyjnych, mże nie być wiarygdnym partnerem lub sjusznikiem, siągnięcia technlgiczne szpiegstw przemysłwe, wykrzystujące luki w bezpieczeństwie kmunikacyjnym, bezpśredni wpływa na straty w zakresie łamania prawa patentweg lub wyłącznści na technlgie, pinię publiczną pczucie bezpieczeństwa spłeczeństwa wiąże się z sukcesami na arenie publicznej, a nie z prażkami, które są szybk rzgłaszane przez media, stsunki dyplmatyczne zaufanie między partnerami t zaufanie w stsunku d ich infrastruktury, sprawnść peracyjną łącznść w sferze publicznej raz rządwej, która jest sprawna zarówn w czasie spkju, jak i w stanie wyjątkwym. Zagrżenia raz ich knsekwencje pwdują, że kwestia bezpiecznej i dstępnej KI jest sprawą najwyższej wagi każdeg nwczesneg państwa w dzisiejszej rzeczywistści geplitycznej. PODSUMOWANIE Bezpieczeństw krytycznej infrastruktury telekmunikacyjnej jest skmplikwanym zagadnieniem. Zapewnienie dpwiednieg pzimu bsługi raz gtwści jest częst wysiłkiem pnad mżliwści rganizacji. I dlateg kluczwa jest współpraca piekunów KIT z dpwiednimi rganami państwwymi raz innymi rganizacjami świadczącymi usługi telekmunikacyjne. Zagadnienie współpracy raz metdlgii pstępwania jest d dawna przedmitem rzważań Kmisji Eurpejskiej, która w ramach prgramu EPCIP [3] publikwała w grudniu 2006 rku prpzycję dyrektywy regulującej kwestie krytycznej infrastruktury w Unii Eurpejskiej. 45

14 Kluczwymi elementami metdlgii pieki nad KI są: Identyfikacja KI w ramach każdeg państwa człnkwskieg (ang. Member State MS). Ustanwienie śrdka krdynacji KI w ramach MS jak punktu kntaktu z właścicielami KI daneg państwa. Frmalne wymgi dnśnie d definicji, implementacji i nadzru KI w pstaci dpwiednich ustaw. Centralna krdynacja. Współpraca pmiędzy dstawcami usług raz pmiędzy nimi a agencjami rządwymi (lub unijnymi) kazuje się bardz isttna w prcesie pprawy bezpieczeństwa i dstępnści sieci telekmunikacyjnych w Eurpie. Wspólny dialg pzwli kreślić i wydrębnić systematykę zagrżeń raz pracwać spójną plitykę przeciwdziałania. 46 Analiza zagrżeń telekmunikacyjnych sektra publiczneg

15 Literatura [1] Grdn A. Gw: Plicymaking fr Critical Infrastructure, Ashgate Publishing Ltd. 2005, s. 4. [2] NCS, The Electrnic Intrusin Threat t Natin Security and Emergency Preparedness Telecmmunicatin, DIANE Publishing, [3] Cmmissin f the Eurpean Cmmunities, Green Paper n a Eurpean prgram fr critical infrastructure prtectin, Brussels , COM(2005) 576 Final. [4] Availability and Rbustness f Electrnic Cmmunicatins Infrastructures, January 2007, Reprt fr Eurpean Cmmissin prepared by Alcatel-Lucent. [5] Rauscher, Karl F., Prtecting Cmmunicatins Infrastructure, Bell Labs Technical Jurnal Hmeland Security Special Issue, Vlume 9, Number 2, [6] Rauscher, Karl F., Krck, Richard E., Runyn, James P., Eight Ingredients f Cmmunicatins Infrastructure: A Systematic and Cmprehensive Framewrk fr Enhancing Netwrk Reliability and Security Bell Labs Technical Jurnal Hmeland Security Special Issue, Vlume 9, Number 2,

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia Działania Specyfikacja 1. Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów

Przedsięwzięcia Działania Specyfikacja 1. Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów Przedsięwzięcia Działania Specyfikacja 1. Inwestycje w rzwój wspólnych lub płącznych systemów zapbiegania, mnitrwania, reagwania i usuwania skutków zagrżeń realizacja działań systemwych, mających na celu

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze Ocena mdeli bizneswych Otczenie firmy - mdele bizneswe Internet pzycja knkurencyjna w sektrze Eknmiczne Wybrana cele przedsiębirstwa ptymalizacja ksztów np. w kntekście relacji z klientem pprawa wyników

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi III Eurpejska Knferencja Wdna Bruksela, 24 25 maja 2012 Centrum Knferencyjne Charlemagne w Brukseli Sala Alcide de Gasperi Kluczwe przesłania Organizwane przez na rzecz O knferencji Trzecia Eurpejska Knferencja

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dyplmacja kulturalna wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasdfg

Bardziej szczegółowo

Rafał Stępniewski B2B Consulting Sp. z o.o. 6 sierpień 2013 r.

Rafał Stępniewski B2B Consulting Sp. z o.o. 6 sierpień 2013 r. Rafał Stępniewski B2B Cnsulting Sp. z.. 6 sierpień 2013 r. Dane sbwe Zbiór danych sbwych (struktura) Przetwarzanie danych sbwych: zbieranie, utrwalanie, przechwywanie, pracwywanie, zmienianie, udstępnianie

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014)

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Truń, dnia 19 maja 2014 r. Zapytanie fertwe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Na pełnienie funkcji Menadżera Prjektu dla prjektu Platfrma Zunifikwanej Kmunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT

OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT AKADEMIA MORSKA W GDYNI WYDZIAŁ NAWIGACYJNY OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT 1. Związek kierunku studiów z misją Akademii Mrskiej Kierunek Transprt wypełnia misję Akademii Mrskiej w Gdyni,

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS Gdańsk: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg ze śrdków Nardweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Systemów Autonomicznych

Informatyka Systemów Autonomicznych Infrmatyka Systemów Autnmicznych Uczenie maszynwe: uczenie z nauczycielem i bez nauczyciela. Kamil Małysz Spis treści I. Wstęp...3 II. Pczątki uczenia maszynweg...3 III. Zastswania w praktyce...4 IV. Metdy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej Specjalne dstswanie prcesu edukacyjneg - jak wspierać i ceniać ucznia z niepełnsprawnścią intelektualną w szkle gólndstępnej mgr Mnika Karwacka, pedagg specjalny, terapeuta pedaggiczny, ODN Eurnauka Materiały

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań T: F:

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań T: F: Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy w Olszewie Brkach Olszew-Brki, marzec 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.kwp.plicja.gv.pl/prtal/kws/906/3523/tabela_glszen.html. Szczecin: Dstawa łdzi mtrwej mrskiej

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI Prfesjnalne świadczenie nwych usług dradczych charakterze prinnwacyjnym. Audyt technlgiczny SPIS TREŚCI CO TO JEST AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 3 W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 4 ETAPY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Lublin: Dstawa materiałów zużywalnych d systemu 3S Safe Sampling System, d archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Wyknanie materiałów prmcyjnych na ptrzebę prmcji prjektu pn.: Rzbudwa Inkubatra

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dstawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE. www.wfosigw.olsztyn.pl

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE. www.wfosigw.olsztyn.pl WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW 1 WFOŚIGW Fundusz celwy, któreg zadaniem jest krewanie i realizacja plityki e k l g i c z n e j p a ń s t w a p

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7 Prgram Operacyjny - Innwacyjna Gspdarka 2007-2013 Prirytet 7 Departament Infrmatyzacji MSWiA 1 Nazwa prirytetu Infrmatyzacja administracji na rzecz przedsiębirstw Cel: budwa elektrnicznej administracji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

3.4. Podmioty gospodarcze - infrastruktura i systemy informatyczne podmiotów

3.4. Podmioty gospodarcze - infrastruktura i systemy informatyczne podmiotów 3.4. Pdmity gspdarcze - infrastruktura i systemy infrmatyczne pdmitów Każdy pdmit gspdarczy, który współpracuje z innymi pdmitami, realizuje prcesy bizneswe: które w całs'ci dbywają się wewnątrz firmy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Krasnystaw: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Zespłu

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ Trafny wybór sukces w selekcji Oferta współpracy badania mtywacji n-line kwestinariusz TMZ Rekrutacja i selekcja Assessment / Develpement Centre Szklenia Bussines Caching Badania wskaźników HR Analiza

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Szkolenie BIM dla menedżerów

Szkolenie BIM dla menedżerów DLA KOGO? Szklenie dedykwane jest dla sób krdynujących i zarządzających mdelami BIM w zakresie budwnictwa kubaturweg. Jeg zakres będzie również dpwiedni dla architektów, knstruktrów raz działów fertwania

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Programowanie warstwy klienta w aplikacji Java EE

Programowanie warstwy klienta w aplikacji Java EE Prgramwanie warstwy klienta w aplikacji Java EE Katedra Mikrelektrniki i Technik Infrmatycznych Plitechniki Łódzkiej ul. Wólczanska 221/223 budynek B18, 90-924 Łódź mgr inż. Rbert Ritter 1. Wprwadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo