Kod przedmiotu: IOZPIE L -5s6-2014S Pozycja planu: D6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod przedmiotu: IOZPIE L -5s6-2014S Pozycja planu: D6"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: IOZPIE L -5s6-2014S Pozycja planu: D6 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne I 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia licencjackie 4 Forma studiów Stacjonarne 5 Profil studiów Praktyczny 6 Rok studiów III rok, V semestr 7 Specjalność - 8 Jednostka prowadząca kierunek studiów 9 Liczba punktów ECTS 2 ECTS 10 Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres 11 Język wykładowy polski Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Pielęgniarstwa dr n. przyr..lucyna Wilczewska 12 Przedmioty wprowadzające psychologia, anatomia, fizjologia, patofizjologia 13 Wymagania wstępne obecność i aktywność na zajęciach, uczestnictwo w dyskusji 14 Cele przedmiotu: Przekazanie uporządkowanej wiedzy teoretycznej na temat zaburzeń zdrowia kształtowanie umiejętności rozpoznawania objawów, przyczyn chorób,, zasad leczenia i rehabilitacji, opieki nad chorym z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Kształtowanie teoretycznych i praktycznych umiejętności rozpoznawania problemów chorego, zdolności do podejmowania interwencji, oceny stanu zdrowia, wdrażania standardów i procedur niezbędnych do holistycznej opieki nad chorym. Wyposażenie w umiejętności, kompetencje umożliwiające dobrą komunikację z chorym i jego bliskimi oraz opiekę w czasie hospitalizacji, w warunkach ambulatoryjnych, domowych. Doskonalenie umiejętności odpowiedzialnej współpracy i komunikacji w zespole terapeutycznym. Zainteresowanie badaniami naukowymi w dziedzinie zaburzeń zdrowia psychicznego. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Semestr Wykłady Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Samokształcenie audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (SK) (T) V 45h h -

2 2. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt EP2 Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: potrafi : zdefiniować pojęcia zdrowia, choroby, zna podział zaburzeń psychicznych, patomechanizm, objawy, czynniki etiologiczne chorób. zna, rozumie i wyjaśnia : zasady komunikowania się z chorym, psychoedukacji zdrowotnej, promocji zdrowia podstawowe treści przepisów prawa i etyki zawodowej w odniesieniu do chorych z zaburzeniami zdrowia w tym prawa pacjenta,regulacje prawne związane z rehabilitacją społeczną i zawodową. Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów efektów kształcenia dla kierunku K_D.W15 K_D.W16 K_D.W17 K_D.W19 K_D.W14 K_D.W27 K_D.W28 K_D.W29 K_D.U20 K_D.U26 K_D.U27 K_D.K04 K_D.K10 obszaru M1_W04, M1_W05 M1_W08 M1_W06 M1_U01 M1_U05 M1_U10 M1_U03 M1_K02 M1_K04 M1_K05 EP3 rozumie: cele opieki, zasady współpracy w zespole terapeutycznym, potrafi rozpoznawać problemy chorego z zaburzeniami zdrowia określić deficyty zdrowotne, zaplanować działania, interwencje, zastosować standardy i procedury w opiece nad chorym, podjąć interwencje w przypadku zagrożenia życia, ocenić efekty podjętych działań, motywować chorego, jego bliskich do podejmowania aktywności. rozumie i zna : formy i zasady rehabilitacji, komunikowania się z chorym, oceny wydolności psychofizycznej. K_D.U31 M1_U04 M1_U05 EP4 potrafi : zaplanować działania motywujące chorego do podejmowania aktywności w celu poprawy stanu zdrowia, komunikować się z chorym, jego bliskimi, K_D.U32 K_D.U12 K_D.K08 M1_U04 M1_U09 M1_K06

3 ocenić wydolność psychofizyczną chorego i jego rodziny, wskazać grupy wsparcia. Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywane zadania zawodowe oraz systematycznie wzbogaca swoją wiedzę zawodową, kształtując umiejętności dążące do profesjonalizmu K_D.K01 rozumie: co to jest odpowiedzialność za działania, zasady etyki, prawa pacjenta, zasady współpracy w zespole terapeutycznym. K_D.U01 M1_U01 M1_U05 EP7 potrafi : korzystać z dostępnego piśmiennictwa i informacji źródłowych, wykorzystuje nowoczesne badania naukowe w swojej działalności praktycznej, także informacje w języku angielskim,. sprawnie czyta, interpretuje i objaśnia dane tworzy plany opieki, indywidualnie i zespołowo, posługując się różnymi pomocami audiowizualnymi. K_D.U02 K_D.U04 K_D.U05 M1_U06 M1_U07 M1_U09 M1_U12 M1_U05 M1_U08 3. TREŚCI PROGRAMOWE ODNIESIONE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA T Treści programowe liczba godzin EP Forma: wykład 45h T1W T2W T3W T4W T5W Podział zaburzeń i zespołów organicznych. Zespoły objawowe / czołowy/, z. objawów psychoorganicznych: /guz, uraz/, etiologia, dane epidemiologiczne, zasady terapii. Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych, choroba alkoholowa, narkomania, inne uzależnienia/. Schizofrenia, zaburzenia urojeniowe. Zaburzenia nastroju/afektywne: depresja/. Zaburzenia nerwicowe/stres, choroby somatyczne, fobie/ Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi/ bulimia, anoreksja/. Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych/, upośledzenie umysłowe, zaburzenia rozwoju psychicznego /autyzm/. 1h

4 T6W T7W T8W T1SK Zaburzenia zachowania i emocji/etiologia w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym./ ADHD/. Zasady komunikowania się i współpracy z chorym/ komunikacja werbalna, pozawerbalna, z rodziną chorego/deklaracja Praw pacjenta WHO/. Rehabilitacja jako element terapii chorych z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Zasady edukacji chorego. Samokształcenie 10h Psychogeriatria i psychoonkologia, opieka nad chorym, opracowanie programu wsparcia chorego i jego bliskich. Opieka nad chorym z chorobą Alzheimera. 10h EP3 EP2 EP4 EP2 EP3 EP4 EP7 4. LITERATURA Literatura podstawowa 1. Koślacz A., Nowak R.: Psychiatria kliniczna i pielęgniarstwo psychiatryczne. PZWL, Warszawa Skorupska A., Rehabilitacja w Psychiatrii, w: Wilczek-Rużyczka E. (red.), Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Czelej, Lublin Kurpas D., Miturska H., Kaczmarek M.: Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa. Continuo. Wrocław Kimak K.: Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego. Czelej, Lublin, Janusz Krzyżowski (red.): Trudne problemy w praktyce psychiatrycznej. Medyk Warszawa Wilczek-Rużyczka E..: Komunikowanie się z chorym psychicznie. Czelej, Lublin 2007, wyd.1 2. Pużyński S.,Langiewicz W., Pietrzykowska B.: Aktualne problemy psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce. Psychiatria Polska,2005,40, 2 Literatura uzupełniająca 3. Heitzman J.: Psychiatria-podręcznik dla studentów medycznych. PZWL, Warszawa, Bilikiewicz A., Strzyżewski W.: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa Meder J.: Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Śląsk, Katowice, METODY DYDAKTYCZNE Forma wykład samokształcenie Metody dydaktyczne wykład informacyjny, problemowy, prezentacja multimedialna, konwersatorium, dyskusja. m. programowa (odwoływanie się do literatury obowiązkowej programu).

5 6. METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia E P E U T K S W S U Forma oceny P R O D S E P S K I x x x x x EP2 x x x x x EP3 x x x x x EP4 x x x x x x x x x x x x x x x EP7 x x x x EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium SW sprawdzian wiedzy SU sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja SE seminarium PS prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne 7. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekt kształcenia Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 potrafi zdefiniować pojęć zdrowia, choroby, nie zna podział u, przyczyn, Student rozumie pojęcia zdrowia, choroby, zna przyczyny, podział zaburzeń psychicznych.. Nie zna Student potrafi podać definicje zdrowia, choroby, zaburzeń psychicznych, przyczyny, patomechanizm. opisuje cele opieki, Student wyczerpująco podaje definicje zdrowia, choroby, zaburzeń psychicznych, przyczyny, patomechanizm., cele

6 zaburzeń psychicznych., nie potrafi objaśnić celu opieki, wskazać roli zespołu terapeutycznego, definiować problemów zdrowotnych patomechanizmu chorób. opisuje cele opieki, rolę zespołu terapeutycznego, problemy zdrowotne, wie, jak zaplanować interwencje, braki w definiowaniu standardów i procedur medycznej. potrafi określić sytuacje zagrożenia życia, ocenić efekty podjętych działań, motywować chorego rolę zespołu terapeutycznego definiuje problemy, deficyty zdrowotne, umie planować interwencje, zna standardy i procedury, potrafi określić sytuacje zagrożenia życia, ocenić efekty podjętych działań, motywować chorego opieki zasady współpracy w zespole terapeutycznym, rozpoznaje problemy chorego, określa deficyty zdrowotne, umie planować działania, interwencje, zastosować standardy i procedury, podjąć interwencje w przypadku zagrożenia życia, ocenić efekty podjętych działań, motywować chorego, jego bliskich do podejmowania aktywności. EP2 potrafi omówić zasad komunikowania się z chorym, roli psychoedukacji, promocji zdrowia nie zna treści i podstawowych przepisów prawa i etyki zawodowej w odniesieniu do chorych. Student zna, rozumie i wyjaśnia w sposób niewyczerpujący zasady komunikowania się z chorym, psychoedukacji, promocji zdrowia treści i niezbędne przepisy prawa i etyki zawodowej w odniesieniu do chorych z zaburzeniami zdrowia prawa pacjenta,regulacje prawne związane z rehabilitacją społeczną i zawodową. Student w sposób zadowalający omawia zasady komunikowania się z chorym, psychoedukacji, promocji zdrowia podstawowe treści niezbędne przepisy prawa i etyki zawodowej, zna nie wszystkie prawa pacjenta,regulacje prawne związane z rehabilitacją społeczną i zawodową. Student zna, rozumie i wyjaśnia w sposób wyczerpujący zasady komunikowania się z chorym, zasady psychoedukacji, promocji zdrowia podstawowe treści, niezbędne przepisy prawa i etyki zawodowej w odniesieniu do chorych z zaburzeniami zdrowia prawa pacjenta,regulacje prawne związane z rehabilitacją społeczną i zawodową. doskonale rozumie i bezbłędnie wyjaśnia istotę, zasady rehabilitacji, komunikowania się z chorym, jego bliskimi, umie ocenić wydolność psychofizyczną.

7 EP3 EP4 potrafi stosować zasad, nie zna definicji, nie rozumie co to jest odpowiedzialno ść za działania. potrafi wyjaśnić formy i zasad rehabilitacji, komunikować się z chorym, ocenić wydolność psychofizyczną, nie potrafi planować działań motywujących chorego do aktywności, ma problemy ze skutecznym komunikowanie m się z chorym. Student potrafi stosować zasady, gorzej je definiuje, zna pojęcie odpowiedzialności za działania, przestrzega zasad etyki, wnioski formułuje prawidłowo, zna stan zdrowia pacjenta, pracuje z zespołem terapeutycznym. Student poprawnie wyjaśnia formy i zasady rehabilitacji, komunikowania się z chorym, nie potrafi podać zasad oceny wydolności psychofizycznej, planuje działania i motywuje chorego do aktywności w celu poprawy stanu zdrowia, w stopniu dostatecznym, gorzej komunikuje się z chorym, jego bliskimi, ocenia zdolności psychofizyczne chorego i jego Student rozumie i omawia potrzeby chorego w sposób zadowalający, zna zasady współpracy w zespole terapeutycznym. formułuje wnioski na temat zdrowia pacjenta, rozpoznaje błędy, zaniedbania, rozumie postawy chorego, zna prawa pacjenta, współpracuje z zespołem terapeutycznym, dokonuje oceny swoich działań, potrafi uzasadnić postępowanie, swoje wnioski, korzysta z literatury. Student poprawnie wyjaśnia formy i zasady rehabilitacji, komunikowania się z chorym, umie ocenić wydolność psychofizyczną, planuje działania i motywuje chorego do aktywności w stopniu zadowalającym potrafi komunikować się z chorym, bliskimi, ocenia stan psychofizyczny chorego i jego bliskich, wskazać grupy wsparcia tylko rozumie i zna potrzeby bio-psycho-społeczne chorego, ale doskonale omawia zasady współpracy w zespole terapeutycznym. działania, rozumie i przestrzega zasad etyki, samodzielnie formułuje wnioski o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaje błędy i zaniedbania, wykazuje zrozumienie dla postaw i zachowań chorego, zna prawa pacjenta, współpracuje z zespołem terapeutycznym, potrafi dokonać oceny własnej pracy, uzasadnić postępowanie, wysnuć wnioski, korzystać z dostępnego piśmiennictwa. Student bezbłędnie dokonuje właściwego rozumie i zna i potrafi zastosować formy i zasady rehabilitacji, komunikować się z chorym, ocenia wydolność psychofizyczną chorego..

8 rodziny. rozumie, co to jest odpowiedzialno ść za zdrowie pacjenta, za działania wobec chorego. potrafi posługiwać się informacjami źródłowymi, nie wykorzystuje je w działalności praktycznej, nie zna źródeł obcojęzycznych. Student rozumie i uzasadnia w stopniu dostatecznym, co to jest odpowiedzialność za zdrowie pacjenta, działania. Student potrafi w sposób zadowalający posługiwać się informacjami źródłowymi, wykorzystuje je w działalności praktycznej, także informacje w języku angielskim,. Interpretuje, potrafi stworzyć plan opieki, indywidualnie i zespołowo, posługując się różnymi pomocami audiowizualnymi Student rozumie i uzasadnia zadowalająco, co to jest odpowiedzialność za zdrowie pacjenta, działania Student zna i korzysta z dostępnego piśmiennictwa i informacji źródłowych, wykorzystuje je w swojej działalności praktycznej, także informacje w języku angielskim,. interpretuje i objaśnia dane tworzy plany opieki, indywidualnie i zespołowo, posługując się różnymi pomocami audiowizualnymi Student rozumie i w stopniu wyczerpującym uzasadnia, co to jest odpowiedzialność za zdrowie pacjenta, działania, stosuje te zasady. Student bezbłędnie potrafi korzystać z dostępnego piśmiennictwa i informacji źródłowych, wykorzystuje nowoczesne badania naukowe w swojej działalności praktycznej, także informacje w języku angielskim,. sprawnie czyta, interpretuje i objaśnia dane tworzy plany opieki, indywidualnie i zespołowo, posługując się różnymi pomocami audiowizualnymi. 8. SPOSOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA Wykład po zakończeniu wykładów weryfikacja znajomości zagadnień i osiągnięcia zakładanych przedmiotowych efektów kształcenia, EP2, EP3, EP4,, na kolokwium. Samokształcenie - Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny w każdej z form kształcenia. 9. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU Składowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Zaliczenie z wykładu 80 % Zaliczenie zadań z samokształcenia 20%

9 RAZEM 100 % Lp. 10. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych (w - 45godz) 45h 2 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury ): - wykład: 8 x 2 godz. = 16 godz. 3 Wykonanie prezentacji 1 x 4 godz. 4h 4 Samokształcenie 1 x 10 godz. = 10 godz. 10h 5 Łączny nakład pracy studenta 75h 6 Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 7 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 2 ECTS 8 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 16h 2 ECTS ZATWIERDZENIE SYLABUSU Stanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko Podpis Opracował Sprawdził pod względem formalnym Zatwierdził Starszy wykładowca dr n. przyr. Lucyna Wilczewska Kierownik Zakładu: mgr Zdzisława Filipska Dyrektor Instytutu: prof. zw. dr hab. Feliks Jaroszyk

Kod przedmiotu: IOZPIE- L -5s11-2014S Pozycja planu: D11

Kod przedmiotu: IOZPIE- L -5s11-2014S Pozycja planu: D11 Kod przedmiotu: IOZPIE- L -5s11-2014S Pozycja planu: D11 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2sp10-2014S Pozycja planu: B10

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2sp10-2014S Pozycja planu: B10 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2sp10-2014S Pozycja planu: B10 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zdrowie publiczne II 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE L 5s10-2014S Pozycja planu: D10

Kod przedmiotu: IOZPIE L 5s10-2014S Pozycja planu: D10 Kod przedmiotu: IOZPIE L 5s10-2014S Pozycja planu: D10 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-4s2-2014S Pozycja planu: D2

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-4s2-2014S Pozycja planu: D2 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-4s2-2014S Pozycja planu: D2 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2k2-2014S Pozycja planu: C2

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2k2-2014S Pozycja planu: C2 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2k2-2014S Pozycja planu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa II 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE L -3s3-2014S Pozycja planu: D3

Kod przedmiotu: IOZPIE L -3s3-2014S Pozycja planu: D3 Kod przedmiotu: IOZPIE L -3s3-2014S Pozycja planu: D3 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne I 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s14-01RISS Pozycja planu: D14 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Audyt wewnętrzny Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o14-2013 Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 18 - - - -

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012RISNS Pozycja planu: D12 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metody oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytut Politechniczny Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IIIkC5-2013-S Pozycja planu: C5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metrologia I 2 Kierunek studiów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Praktyczny Studia pierwszego stopnia

Pielęgniarstwo Praktyczny Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. C4

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-1p10-2013 Pozycja planu: B10 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3

Bardziej szczegółowo

D13 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A.

D13 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s13-01ZMISPNS Pozycja planu: D13 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze C1 C C3 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) IV 15 30 3

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) IV 15 30 3 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s1-01IWBIAS Pozycja planu: D1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012IWBIAS Pozycja planu: D6 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k18-2012-S Pozycja planu: B18 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. Samokształcenie. terenowe (W) (Ć) (SK) (P/S) (S) (T) III 25 75 15

Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. Samokształcenie. terenowe (W) (Ć) (SK) (P/S) (S) (T) III 25 75 15 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-3k15-2013 Pozycja planu: C15 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/ 2015

SYLABUS na rok 2014/ 2015 SYLABUS na rok 2014/ 2015 (1) Nazwa przedmiotu Psychiatria (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L3s6-2012TIH Pozycja planu: D6 C1 C2 C3 C C5 C6 C7 C8 C9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Logistyka w turystyce 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Instytut Nauk o Zdrowiu. Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Instytut Nauk o Zdrowiu. Studia pierwszego stopnia CECHA PRZEDMIOTU Jednostka realizująca Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez studenta KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S

PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo