PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii Kod przedmiotu FIII_16_SS_2012 Autorzy sylabusa: lek. med. Jerzy Maźwa - koordynator przedmiotu mgr Małgorzata Sękiewicz Data opracowania: r.

2 1. Podstawowe informacje Poziom Profil Forma studiów Rok studiów Semestr Moduł Forma zajęć studia pierwszego stopnia praktyczny stacjonarne II IV kierunkowy wykłady/ćwiczenia Wymiar godzinowy WYK 8, ĆW 30 Liczba punktów ECTS 1, Język wykładowy Forma zaliczenia polski zaliczenie z oceną Rok akademicki 2013/ Cele C01 Zapoznanie studenta z pojęciem szeroko rozumianej rehabilitacji w chorobach psychiatrycznych. Umiejętność opisu i interpretowania jednostek i zespołów psychiatrycznych. Przygotowanie do prowadzenia ćwiczeń z pacjentami chorymi na choroby psychiczne. 3. Wymagania wstępne Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu: Ma wiedzę na temat podstawowych jednostek chorobowych w psychiatrii. Potrafi przeprowadzić ćwiczenia z pacjentami chorymi na choroby psychiczne. Zna podstawowe zasady i metody kinezyterapii i fizykoterapii.. Efekty Objaśnienie oznaczeń: P przedmiotowe efekty W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty K_ efekty dla kierunku studiów Fizjoterapia efekty w obszarze w zakresie nauk dla studiów pierwszego stopnia 01, 02, 03 i kolejne numer efektu Tabela odniesień przedmiotowych efektów do efektów kierunkowych i obszarowych Symbol P_W01 Efekty dla przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii Student, który zaliczył przedmiot: Zna metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków i planowanie procesu rehabilitacji. Zna i interpretuje podstawowe reakcje człowieka na chorobę i przewlekłą niepełnosprawność. Odniesienie do efektów dla kierunku studiów Fizjoterapia K_W1 K_W16 Odniesienie do efektów w obszarze w zakresie nauk medycznych, o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej M1_W03 M1_W03 M1_W0 2

3 P_U01 Zna mechanizmy działania określonych czynników K_W2 M1_W07 fizykalnych stosowanych w procesie usprawniania w jednostkach chorobowych. P_U02 Zna zasób ćwiczeń i umie je dobrać w określone zestawy przydatne do realizacji różnych zadań K_W3 M1_W07 leczniczych, korekcyjnych i profilaktycznych. P_K01 Potrafi wykorzystać różne formy aktywności w nauczaniu ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu K_U0 M1_U01 M1_U0 procesu opanowywania umiejętności ruchowych. P_K02 Potrafi przeprowadzić i interpretować badania i testy K-U1 M1_U01 funkcjonalne niezbędne dla doboru środków. M1_U0 P_K03 Uznaje konieczność ustawicznego się i rozwoju zawodowego. K_K02 M1_K01 P_K0 Przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu oraz wszelkich praw pacjenta. K_K19 M1_K08. Treści WYK01 WYKŁADY Zaburzenie afektywne, depresje, schizofrenia, zaburzenie lękowe, zaburzenia osobowościowe, uzależnienia, zaburzenie odżywiania się, otępienie patogeneza, obraz kliniczny, leczenie. liczba godzin WYK02 Rola w procesie leczenia zaburzeń psychicznych. ogółem 8 ĆWICZENIA liczba godzin ĆW01 Funkcjonowanie oddziałów kliniki Psychiatrii. 1 ĆW02 ĆW03 Zajęcia fizjoterapeutyczne (podstawy) prowadzone z pacjentami chorymi psychicznie. Ćwiczenia zręcznościowo sprawnościowe, aktywizujące, uspokajające, relaksacyjno koncentrujące, gry i zabawy ruchowe jako podstawowe formy wspomagania leczenia chorych psychicznie. ĆW0 Istota pracy z ciałem u pacjentów chorych na anoreksję. 3 ĆW0 Umiejętność dostosowania ćwiczeń do wybranej jednostki. 2 ĆW06 ĆW07 Ćwiczenia z choreoterapii, muzykoterapii jako ćwiczenia wspomagające terapię w wybranych jednostkach chorobowych. Przeprowadzenie ćwiczeń w praktyce z pacjentami chorymi na choroby psychiczne. ogółem Metody MK02 Wykład Praca indywidualna i w grupach Prezentacja multimedialna 7. Metody oceny (ocena formująca, ocena podsumowująca) OF02 OP01 Opracowanie i dobór ćwiczeń do jednostki Przeprowadzenie ćwiczeń na pacjencie Opracowanie prezentacji Kolokwium 8. Obciążenie pracą studenta liczba godzin Godziny kontaktowe z nauczycielem 38 3

4 Praca indywidualna studenta, w tym: Udział w wykładzie 8 Dostosowanie ćwiczeń do jednostek chorobowych Opracowanie ćwiczeń do przeprowadzenia z pacjentami 8 Przygotowanie do prezentacji 10 Przygotowanie do kolokwium (zaliczenie z oceną) Łączne obciążenie pracą studenta 7 9. Liczba punktów ECTS Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje za: udział w zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli i studentów (godziny kontaktowe z nauczycielem) pracę indywidualną 0, Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1, Literatura podstawowa Bilikiewicz A. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny PZWL 200/ wybrane zagadnienia Meder J. Rehabilitacja w psychiatrii + III Urban & Partners 2003 Namysłowska I. Gdy odchudzanie jest chorobą. Anoreksja i bulimia intra Warszawa Literatura uzupełniająca 12. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów Efekty dla przedmiotu Cele (C) Treści (WYK, ĆW, LAB) Metody (MK) Metody oceny (OF, OP) P_W01 C01 WYK02, ĆW01, ĆW02 P_U01 P_U02 WYK01, ĆW03, ĆW0, ĆW06 WYK01, ĆW03, ĆW0, ĆW06 WYK01, ĆW0, ĆW07 P_K01 C01 WYK02, ĆW01, ĆW02 MK02 OF02 OF0 13. Kryteria oceny Efekty dla przedmiotu Ocena 2,0 Ocena 3,0 Ocena,0 Ocena,0 P_W01 Nie opanował wiadomości określonych w programie Nie zna podstawowych jednostek chorobowych, nie potrafi korzystać ze zdobytej wiedzy Student opanował wiedzę na poziomie podstawowym Zna kilka jednostek chorobowych i znikomą ilość ćwiczeń P_W03 Nie zna i nie potrafi Zna zaledwie kilka ćwiczeń i nie umie ich Student dobrze interpretuje zdobyte wiadomości Zna dobrze jednostki chorobowe w stopniu umożliwiającym planowanie procesu rehabilitacji Zna podstawowy zasób ćwiczeń i Student opanował w pełnym zakresie zdobytą wiedzę Biegle posługuje się interpretacją jednostek chorobowych i planowaniem procesu rehabilitacji Umie bezbłędnie dobrać ćwiczenia

5 dobrać ćwiczeń do ćwiczeń i nie umie ich zasób ćwiczeń i dobrać ćwiczenia danej jednostki dobrać do jednostek chorobowych umie dobrać do jednostki do jednostki Nie potrafi Posiada umiejętności Student w dużym Opanował w pełni P_U01 interpretować pojęć i nie potrafi wykonywać w stopniu podstawowym, wykonuje zabiegi z stopniu opanował umiejętności wykonywania umiejętności wykonywania zabiegów z zabiegów z zakresu zakresu z licznymi błędami zabiegów z zakresu zakresu P_K01 Student nie uznaje ustawicznego się w Student w małym stopniu uznaje konieczność W znacznym stopniu rozumie konieczność Wykazuje dużą samodzielność i zaangażowanie w kierunku zawodowym się się procesie się 1. Prowadzący przedmiot lek. med. Jerzy Maźwa mgr Małgorzata Sękiewicz tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko adres 1. Inne uwagi, wyjaśnienia i uzasadnienia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 Kod przedmiotu 12.6-3FIZJ-C1-KUR Nazwa przedmiotu polskim Kształcenie umiejętności ruchowych i metodyka nauczania ruchu w języku angielskim Education and methods

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : PSYCHIATRIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu ZJwOZ Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne I rok studiów i dalsze od roku 2012/2013 Kierunek: Fizjoterapia Tarnów czerwiec

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu Wydział Nauk o Zdrowiu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Dietetyka Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU 1. 2.. Nazwa modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Przynależność do grupy przedmiotów BIOFIZYKA TREŚCI PODSTAWOWE 4. Status modułu/przedmiotu OBOWIĄZKOWY 5. 6. 7. 8. Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo