OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria Kod przedmiotu: 125 Rodzaj przedmiotu: zakres opieki specjalistycznej; obowiązkowy Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo Specjalność (specjalizacja): nie dotyczy Poziom studiów: drugiego stopnia Profil studiów: praktyczny Forma studiów: stacjonarne Rok: Semestr:...4. Formy zajęć i liczba godzin: wykłady 30 godzin; Język/i, w którym/ch realizowane są zajęcia: : j. polski Liczba punktów ECTS: 3 Osoby prowadzące: wykład: dr n med. Krzysztof Trembla ; dr n med. Teresa Grzywna 1. Założenia i cele przedmiotu: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Pielęgniarstwo posiada wiedzę obejmującą zagadnienia: profesjonalna opieka pielęgniarska nad przewlekle chorym psychicznie i jego rodziną; zasady pomocy i wsparcia w ramach świadczeń medyczno-społecznych, oferowanych osobie z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzinom (opiekunom); zapobieganie izolacji społecznej chorego, współpraca z rodziną i osobami znaczącymi dla pacjenta; psychoterapia elementarna oraz treningi umiejętności społecznych, jako formy rehabilitacji psychiatrycznej; zasady pozyskiwania środków na rozwój działań w ramach psychiatrii środowiskowej; 2. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Kształcenie w zakresie psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo w ramach kształcenia potrafi: rozumieć uwarunkowania chorób psychicznych; interpretować zachowania chorego w relacji do objawów psychopatologicznych; ocenić możliwości nawiązania kontaktu z pacjentem; 1

2 komunikować się z chorym i jego rodziną; przeprowadzić psychoedukację pacjenta i podstawowe treningi umiejętności społecznych; zapewnić opiekę i bezpieczeństwo choremu; Kształcenie w zakresie psychologii. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo w ramach kształcenia potrafi: wyjaśnić psychologiczne uwarunkowania zdrowia i choroby; identyfikować problemy i reakcje psychologiczne występujące u ludzi w sytuacjach trudnych i kryzysowych szczególnie w okresie choroby i leczenia; rozumieć istotę stresu i jego wpływu na zdrowie; kreować właściwą relację terapeutyczną pielęgniarka pacjent; dokonywać wyboru stylu komunikowania; 3. Opis form zajęć a) y Treści programowe (tematyka zajęć): Profesjonalna opieka pielęgniarska nad przewlekle chorym psychicznie i jego rodziną. Zasady pomocy i wsparcia w ramach świadczeń medyczno-społecznych, oferowanych osobie z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzinom (opiekunom). Zapobieganie izolacji społecznej chorego, współpraca z rodziną i osobami znaczącymi dla pacjenta. Psychoterapia elementarna oraz treningi umiejętności społecznych, jako formy rehabilitacji psychiatrycznej. Zasady pozyskiwania środków na rozwój działań w ramach psychiatrii środowiskowej; Metody dydaktyczne:, praca z książką, dyskusja, burza mózgów, opis przypadków. Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach [ oceny cząstkowe- student dokonuje wyboru jednego z zaproponowanych przez koordynatora przedmiotu tematów, a następnie samodzielne go opracowuje opis przypadku.] oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. literatura podstawowa: 1. Bilikiewicz A. i inni (red.) Psychiatria, Wyd. Urban and Partner Wrocław Ekdawi M, Conning A.; Rehabilitacja psychiatryczna praktyczny przewodnik. PZWL Karpowicz Joanna (red.) Treningi umiejętności społecznych Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Meder J. (red.). Rehabilitacja przewlekle chorych psychicznie. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków Meder, J. Aktywny udział pacjentów w leczeniu farmakologicznym. Warszawa: IPiN Meder, J. (1995). Treningi umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2

3 literatura uzupełniająca: 1. Meder, J., Sawicka, M. Psychoterapia schizofrenii. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej Heitzman, J. Psychoedukacja w praktyce lekarza psychiatry. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne Namysłowska I.; Terapia rodzin. PWN Springer, Warszawa Rosenhan, D. L., Seligman, M. E. P. Psychopatologia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. DZ.U.2011 nr.24 poz oraz inne aktualne rozporządzenia Ministrów: Zdrowia oraz Polityki Społecznej np.: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 kwietnia 2014 r.w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 września 2005 r.w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych [Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598] 4. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta przedstawia się następująco: - udział w wykładach = 30 godz. - udział w konsultacjach = 10 godz., przy założeniu że student korzysta z konsultacji 1 raz na tydzień przez 10 tygodni, a przeciętny czas poświęcony studentowi równy będzie 1 godzinie; - przygotowanie do kolokwiów cząstkowych i obecność na kolokwiach = 20 godz. - przygotowanie do zaliczenia końcowego i obecność na zaliczeniu = 5 godz. + 2 godz. Łączny nakład pracy studenta wynosi 67 godz., co odpowiada 3 pkt. ECTS. 5. Wskaźniki sumaryczne a) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, y - 30 godzin ECTS 3 pkt b) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na zajęciach o charakterze praktycznym. 3

4 6. Zakładane efekty kształcenia Numer (Symbol) Efekty kształcenia dla przedmiotu WIEDZA Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru P125-W01 Charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarska nad przewlekle chorym psychicznie i jego rodziną. P125-W02 Dostrzega specyfikę komunikowania się z osobami w wieku dorastania z wybranymi zaburzeniami psychicznymi. P125-W03 Opisuje i rozróżnia struktury wsparcia społecznego pacjentów z chorobami przewlekłymi i ich rodzin. P125-W04 P125-W05 Rozpoznaje zapotrzebowanie na wsparcie społeczne w chorobach psychicznych u dzieci i młodzieży oraz rodziców; Określa zasady pomocy i wsparcia w ramach świadczeń medyczno-społecznych, oferowanych osobie z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzinom (opiekunom). P125-W06 Określa zasady pozyskiwania środków na rozwój działań w ramach psychiatrii środowiskowej; UMIEJĘTNOŚCI P125-U01 Prowadzi psychoedukację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów P125-U02 Podejmuje działania edukacyjne w stosunku do osób chorych na temat zachowań i/lub powikłań przebiegu choroby; P125-U03 Stosuje elementy psychoterapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi. P125-U04 Przeprowadzi treningi umiejętności społecznych, jako formy rehabilitacji psychiatrycznej; P125-U05 Rozpozna sytuację życiową pacjenta w celu zapobiegania jego izolacji społecznej; P125-U06 Wskazuje możliwości pomocy i wsparcia w ramach świadczeń medyczno-społecznych oferowanych osobie z problemami zdrowia psychicznego oraz opiekunom; BU-20 BU-21 4

5 P125-U07 P125-U08 P125-U09 Rozpoznaje i rozróżnia zapotrzebowanie na wsparcie i terapię osób chorych psychicznie; Zachęca chorego do uczestniczenia i współdziałania w grupie wsparcia, zinterpretuje ich cele i zadania; Nawiązuje współpracę i korzysta z pomocy osób znaczących dla pacjenta; BU-21 BU-21 BU-22 P125-U10 Ocenia ewaluację podjętych działań. BU-21 KOMPETENCJE SPOŁECZNE/ POSTAWA P125-K01 P125-K02 P125-K03 Ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych. Krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych. Rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu. BK-1 BK-2 BK-3 P125-K04 Przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań. BK-4 P125-K05 P125-K06 Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób znajdujących się pod jego opieką. Przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem terapeutycznym i w pracy badawczej. BK-5 BK-6 P125-K07 Dba o wizerunek własnego zawodu. BK-7 7. Odniesienie efektów kształcenia do form zajęć i sposób oceny osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia Numer (Symbol) Efekty kształcenia dla przedmiotu WIEDZA Odniesienie do form zajęć Sposób oceny P125-W01 Charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarska nad przewlekle chorym psychicznie i jego rodziną. P125-W02 P125-W03 Dostrzega specyfikę komunikowania się z osobami w wieku dorastania z wybranymi zaburzeniami psychicznymi. Opisuje i rozróżnia struktury wsparcia społecznego pacjentów z chorobami przewlekłymi i ich rodzin. P125-W04 Rozpoznaje zapotrzebowanie na wsparcie społeczne w chorobach psychicznych u dzieci i młodzieży oraz 5

6 P125-W05 rodziców; Określa zasady pomocy i wsparcia w ramach świadczeń medyczno-społecznych, oferowanych. osobie z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzinom (opiekunom). P125-W06 Określa zasady pozyskiwania środków na rozwój działań w ramach psychiatrii środowiskowej; UMIEJĘTNOŚCI P125-U01 P125-U02 Prowadzi psychoedukację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów Podejmuje działania edukacyjne w stosunku do osób chorych na temat zachowań i/lub powikłań przebiegu choroby; P125-U03 Stosuje elementy psychoterapii dla osób z P125-U04 zaburzeniami psychicznymi. Przeprowadzi treningi umiejętności społecznych jako formy rehabilitacji psychiatrycznej; P125-U05 Rozpozna sytuację życiową pacjenta w celu P125-U06 P125-U07 P125-U08 P125-U-09 zapobiegania jego izolacji społecznej; Wskazuje możliwości pomocy i wsparcia w ramach świadczeń medyczno-społecznych oferowanych osobie z problemami zdrowia psychicznego oraz opiekunom; Rozpoznaje i rozróżnia zapotrzebowanie na wsparcie i terapię osób chorych psychicznie; Zachęca chorego do uczestniczenia i współdziałania w grupie wsparcia, zinterpretuje ich cele i zadania; Nawiązuje współpracę i korzysta z pomocy osób znaczących dla pacjenta; P125-U-10 Ocenia ewaluację podjętych działań. KOMPETENCJE SPOŁECZNE/ POSTAWA P125-K01 P125-K02 Ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych. Krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych. 6

7 P125-K03 Rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu. P125-K04 Przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań. P125-K05 Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób znajdujących się pod jego opieką. P125-K06 Przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem terapeutycznym i w pracy badawczej. P125-K07 Dba o wizerunek własnego zawodu. 7

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:. Podstawy Kod przedmiotu: 104 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Integracja społeczna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne -

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Hematologia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Nefrologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012 z dnia 14 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012 z dnia 14 grudnia 2011 r. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012 z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Specjalistyczne praktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Druk DNiSS nr PK_IIIF NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Intensywna terapia i pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA . Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: PROMOCJA ZDROWIA Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Komunikacja społeczna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Druk DNiSS nr PK_IIIF NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Opieka paliatywna Kod przedmiotu: 26 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU REHABILITACJA I PIELĘGNOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Krzysztof Opozda Przewodniczący Zespołu; Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Katedrze Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Kod

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii () Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Kierunek pielęgniarstwo Program Kształcenia Przewodnik dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne)

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Psychiatria

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Podstawy pielęgniarstwa Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU: Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia. Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Położnictwo Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki Zakład Położnictwa,

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne. Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Zaawansowana opieka specjalistyczna w pielęgniarstwie / Opieka pielęgniarska nad dzieckiem przewlekle chorym 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo,

Bardziej szczegółowo