PROTOTYPOWANIE ALGORYTMÓW STEROWANIA W SYSTEMIE MATLAB/SIMULINK PROTOTYPING OF CONTROL ALGORITHMS IN MATLAB/SIMULINK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOTYPOWANIE ALGORYTMÓW STEROWANIA W SYSTEMIE MATLAB/SIMULINK PROTOTYPING OF CONTROL ALGORITHMS IN MATLAB/SIMULINK"

Transkrypt

1 ELEKTRYKA 2010 Zeszyt 1 (213) Rok LVI Rafał GRYGIEL, Marcn PACHOLCZYK Instytut Automatyk, Poltechnka Śląska w Glwcach PROTOTYPOWANIE ALGORYTMÓW STEROWANIA W SYSTEMIE MATLAB/SIMULINK Streszczene. W artykule opsano podstawowe załoŝena metodolog tzw. projektowana, operając sę na modelu nteresującej nowej technk projektowana systemów wbudowanych (ang. embedded systems) oraz omówono moŝlwośc systemu Matlab/Smulnk w tym zakrese. W końcowej częśc artykułu czytelnk odnajdze dwa przykłady prototypowana dyskretnego regulatora typu PID oraz optymalnego LQ. Słowa kluczowe: prototypowane algorytmów sterowana, SIL, PIL, HIL, V-cycle, PID, LQ, Matlab/Smulnk PROTOTYPING OF CONTROL ALGORITHMS IN MATLAB/SIMULINK Summary. The artcle presents basc prncples of model-based desgn methodology an nterestng new technque n the desgn of embedded systems. The authors use Matlab/Smulnk system and MPC555 mcrocontroller to demonstrate a desgn of a dscrete PID controller and an optmal LQ controller. Keywords: control prototypng, SIL, PIL, HIL, V-cycle, PID, LQ, Matlab/Smulnk 1. WPROWADZENIE Powszechna obecność mkroprocesorowych systemów sterujących w urządzenach zarówno przemysłowych, jak codzennego uŝytku, tzw. systemów wbudowanych (ang. embedded systems), począwszy od lat 80. XX weku, stymuluje rozwój róŝnorodnych, coraz doskonalszych, platform sprzętowych słuŝących realzacj zadań sterowana. Podstawowym zadanem przy projektowanu systemu wbudowanego jest koneczność stworzena, obok prototypu częśc sprzętowej, równeŝ oprogramowana kontrolującego określone funkcje docelowego urządzena. W ostatnch dekadach moŝna było zaobserwować powszechne przejśce od programowana w językach assemblerów poszczególnych platform do programowana w językach wysokego pozomu, najczęścej C/C++. Take przejśce

2 150 R. Grygel, M. Pacholczyk pozwolło częścowo unezaleŝnć pewne fragmenty kodu od stosowanej platformy sprzętowej, co znaczne ułatwło przenoszene kodu pomędzy róŝnym platformam umoŝlwło powtórne wykorzystywane fragmentów programów. W chwl obecnej stomy przed kolejną powaŝną zmaną w flozof programowana systemów wbudowanych, a jest ną tzw. proces projektowana bazującego na modelu (ang. model-based desgn). Projektowane bazujące na modelu zakłada jeszcze wększy, w stosunku do programowana w językach typu C/C++, stopeń abstrakcj tworzonego kodu oprogramowana. Zakłada sę moŝlwość jak najprostszego przejśca od modelu symulacyjnego, zapsanego w postac schematu blokowego, do kodu wykonywalnego dla wybranej docelowej platformy sprzętowej. W artykule zaprezentowano moŝlwośc środowska Matlab/Smulnk w zakrese realzacj podstawowych załoŝeń takego modelu programowana. Przykładem będze projektowane dyskretnego regulatora PID oraz optymalnego LQ dla obektu, którego przebeg odpowedz skokowej aproksymuje sę elementem w postac nercj z opóźnenem. 2. MOśLIWOŚCI SYSTEMU MATLAB/SIMULINK W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BAZUJĄCEGO NA MODELU Środowsko Matlab/Smulnk wykorzystywane tradycyjne w badanach symulacyjnych róŝnorodnych sytemów dynamcznych umoŝlwa obecne realzację załoŝeń projektowana bazującego na modelu. Model symulacyjny w postac schematu blokowego Smulnka moŝna uzupełnć o dodatkowe blok reprezentujące najczęścej operacje wejśca-wyjśca, umoŝlwające przeprowadzene pomaru realzację sterowana w rzeczywstym obekce. W wersj 2008b Matlab umoŝlwa wykorzystane m.n. mkrokontrolerów Freescale MPC5xx (32-btowych) oraz Infneon C16x (16-btowych). W przypadku obu rodzn mkrokontrolerów moŝlwe jest wykorzystane magstral CAN, powszechne stosowanej m.n. w przemyśle samochodowym. Kolejne etapy procesu projektowana bazującego na modelu przedstawa sę zwykle w postac tzw. dagramu lub cyklu V (rys. 1). Po opracowanu załoŝeń funkcjonalnych projektowanego algorytmu sterowana oraz zweryfkowanu ch w badanach symulacyjnych, projektant moŝe przystąpć do stopnowego przenoszena algorytmu na docelową platformę sprzętową. Jedną z podstawowych zalet systemów, umoŝlwających projektowane bazujące na modelu, jest automatyczna generacja kodu (najczęścej w języku C) dla docelowej platformy sprzętowej, na podstawe schematu blokowego uzupełnonego o odpowedne elementy reprezentujące operacje wejśca-wyjśca. Przed wygenerowanem kodu, dysponując odpowednm urządzenem, moŝna przeprowadzć proces tzw. szybkego prototypowana sterowana (ang. rapd control prototypng).

3 Prototypowane algorytmów sterowana 151 Rys. 1. Projektowane bazujące na modelu dagram V Fg. 1. Model-based desgn the V dagram Oznacza to sytuację, w której algorytm sterowana, symulowany w czase rzeczywstym za pomocą komputera PC, oddzałuje na rzeczywsty obekt za pomocą specjalstycznego urządzena umoŝlwającego komunkację w zakrese przesyłana wynków pomarów wartośc sterowań. Wygenerowany w sposób automatyczny kod programu moŝna zweryfkować przeprowadzając symulację typu Software-n-the-Loop (SIL) lub kosymulację Processor-n-the-Loop (PIL rys. 2). W perwszej z nch, skomplowany dla docelowej platformy, kod programu wykorzystywany jest w symulacj za pośrednctwem swostego opakowana (ang. wrapper), umoŝlwającego wykonywane obcego kodu w Smulnku. W przypadku PIL część symulacj, dotycząca algorytmu sterowana, jest wykonywana na platforme docelowej. Wymaga to oczywśce połączena komputera PC z systemem Matlab/Smulnk docelowej platformy sprzętowej, np. za pomocą łącza RS232C, w celu wzajemnej wymany danych. Kolejnym krokem jest przenesene całośc algorytmu sterowana na docelową platformę sprzętową weryfkacja w schemace Hardware-n-the-Loop (HIL rys. 3). HIL oznacza przypadek, w którym wykonywany na docelowej platforme sprzętowej algorytm sterowana oddzałuje na symulowany, w systeme Matlab/Smulnk w czase rzeczywstym, obekt. Po gruntownej weryfkacj prototypowanej strateg regulacj oraz kalbracj parametrów algorytmu moŝna przystąpć do budowy właścwego prototypu urządzena. W kolejnych rozdzałach opsano praktyczny przykład poszczególnych etapów projektowana oraz przebeg testów w schemace HIL z wykorzystanem mkrokontrolera MPC 555 oraz magstral CAN.

4 152 R. Grygel, M. Pacholczyk RS 232 Rys. 2. Symulacja SIL kosymulacja PIL Fg. 2. SIL smulaton and PIL cosmulaton Rys. 3. Testowane HIL Fg. 3. HIL testng 3. OPIS UKŁADU STEROWANIA Obektem regulacj jest cągły, lnowy układ dynamczny o jednym wejścu u(t) jednym wyjścu y(t): ( t) = ( t) + u ( t) ( ) = d x ( t), x& Ax b y t gdze x(t) jest m-wymarowym wektorem stanu obektu. Macerz stanu A o wymarach m m oraz m-wymarowe wektory sterowana b wyjśca d są stałe. Sygnał sterujący u(t) otrzymywany jest z ekstrapolatora zerowego rzędu (ZOH) z okresem próbkowana h:, (1) u ( t) = u, (2) dla t ( h, h + h], = 0, 1,..., którego wejścem jest dyskretny sygnał wyjścowy regulatora u. Jego wartośc zmenają sę w dyskretnych chwlach czasu t = h, = 0, 1,... Wyjśce

5 Prototypowane algorytmów sterowana 153 obektu y(t) jest próbkowane takŝe z okresem h. Dla chwl próbkowana otrzymuje sę następujący model dyskretny: gdze: Ah Aν F e, g e b d ν, h = = 0 x Fx g = u, y = d x, Celem regulacj jest jak najlepsze odwzorowywane przebegu wartośc zadanej y r, która zmena sę w sposób skokowy r ( t ) = r 1( t ). Do osągnęca postawonego celu regulacj nadąŝnej wykorzystane zostane regulator typu PID oraz LQ. o (3) 4. UKŁADY REGULACJI 4.1. Regulator PID Dyskretny regulator PID zdefnowany jest transmtancją: K reg U ( z) h z TD z 1 ( z) = = kp 1+ + E( z) TI z 1 h z gdze h jest okresem próbkowana, a k P, T I T D odpowedno wzmocnenem, stałą całkowana oraz stałą róŝnczkowana. W pracy wykorzystane zostaną nastawy regulatora, bazujące na aproksymacj cągłej układu dyskretnego, składającego sę z ekstrapolatora zerowego rzędu (ZOH), obektu oraz elementu próbkującego. Ponadto, przebeg odpowedz skokowej obektu (1) aproksymuje sę elementem w postac nercj z opóźnenem: k sτ G ( s) = e (5) 1 + Ts Parametry G(s) mogą zostać określone róŝnym metodam bazującym na odpowedz skokowej układu otwartego (1). Jedną z nch jest metoda dwóch punktów, bazująca na dwóch chwlach czasu: t 1 oraz t 2, dla których odpowedź skokowa osąga odpowedno: 28,3% oraz 63,2% stanu ustalonego: ( ) T = 1,5 t t, τ = t T. (6) W pracy wykorzystuje sę nastawy regulatora tzw. QDR (Quarter Decay Rato) [1], które są odczytywane z tabel 1, gdze w L wzęto pod uwagę element ZOH oraz próbkowane w następujący sposób: h L = τ +. (7) 2 (4)

6 154 R. Grygel, M. Pacholczyk Nastawy QDR regulatora PID Tabela 1 P PI PID k P T k L 0,9 T k L 1,2 T k L T I T D 3,33 L 2 L 0,5 L Odpowada to aproksymacj opóźnena o wartośc h/2 wprowadzanego przez ZOH w przecweństwe do rozwązana zaprezentowanego w [2] zapewna poprawną pracę układu regulacj Regulator LQ Celem regulacj jest nadąŝane sygnału y za r. Osągnęce zamerzonego celu ma zapewnć prawo sterowana, do którego wyznaczena wykorzystany zostane, poddany mnmalzacj, kwadratowy wskaźnk jakośc zdefnowany dla przyrostów sterowana u : N 2 2 lm ( + 1 ρ ), ρ 0, (8) N = 0 I = e + u gdze e = y y jest róŝncą pomędzy beŝącym wyjścem układu a poŝądanym, nowym stanem ustalonym wynkającym ze zmenającego sę sygnału wartośc zadanej r. W stane ustalonym prawdzwy jest ops: x = Fx + gu, y = d x na jego podstawe moŝna zdefnować odchyłk: (9) x = x x x = x + x u = u u u = u + u (10) Uwzględnając zaleŝnośc (10) w równanu uchybu ( ) e = y y = d x x = d x oraz stanu obektu (3) we wskaźnku jakośc (8), otrzymuje sę:

7 Prototypowane algorytmów sterowana 155 I 1 = Q x + = (11) N ( x Q x + x q u + q u ) N 2 2 lm ( x ρ u ) lm N N = 0 N = 0 Q = F QF, q = F Qg, q = g Qg + ρ, klasyczny problem klasy LQ, którego rozwązane ma postać: gdze: c = k x ˆ, (12) u x k c x q = q F Kg, + g Kg zaleŝy od dodatno określonego rozwązana K równana Rccatego: K = Q + FKF 1 ( q + F KG)( q + F KG) q 2 + g Kg. W stane ustalonym (9) sygnały u, x, y mają postać: ( I F ) 1 r g o u =, x = ro, y = ro, ko ko ( I ) 1 gdze k = d F g. o l (13) Do realzacj prawa sterowana (12) nezbędna jest znajomość oceny stanu ˆx układu (3). Wykorzystano obserwator pełnego rzędu o strukturze bazującej na dyskretnym fltrze Kalmana: gdze ( ( ˆ + )) = ( F k F ) xˆ ( g ) xˆ Fxˆ g k d Fx g d g k d k, (14) f f f f + 1 = + u + y u + u + y f k dobera sę tak, aby równane (14) było asymptotyczne stablne. Elementy wektora f k ustala sę zatem w tak sposób, aby macerz: f f F = ( F k d F ), (15) mała z góry zadane wartośc własne, rzeczywste lub zespolone param sprzęŝone, leŝące wewnątrz koła jednostkowego:

8 156 R. Grygel, M. Pacholczyk f ( ) λ F < 1. (16) Gdy wartośc własne macerzy mają odpowedne wartośc, wówczas stan obserwatora ˆx dostateczne szybko dąŝy do stanu układu obserwowanego x. Schemat blokowy układu regulacj z uwzględnenem sygnałów zapewnających przejśce do nowego stanu ustalonego (13) przedstawono na rys. 4. Rys. 4. Schemat blokowy układu regulacj LQ Fg. 4. Schematc dagram LQ control system 5. IMPLEMENTACJA W ŚRODOWISKU SIMULINK/MPC 555 Rys. 5. Obekt oraz wartość zadana w PC Fg. 5. Plant and reference n PC

9 Prototypowane algorytmów sterowana 157 Obekt (1) zamplementowany został w środowsku Matlab/Smulnk (rys. 5) wraz z elementam odpowedzalnym za poberane sygnału sterującego oraz wysyłane sygnału regulowanego wartośc zadanej do mkrokontrolera MPC555. Na schemace tym uwzględnono takŝe ekstrapolator ZOH oraz elementy próbkujące. Symulacja odbywa sę w czase rzeczywstym, co zapewna element RTBlock [3]. Rys. 6. Regulator PID w MPC555 Fg. 6. PID controller n MPC555 Rys. 7. Regulator LQ w MPC555 Fg. 7. LQ controller n MPC55

10 158 R. Grygel, M. Pacholczyk 6. PRZYKŁADY Do zaprezentowana przykładowych przebegów czasowych w dyskretnych układach regulacj przyjęto tor sterowana (1) o następującej postac: ( ) K s = 1 ( 1+ 2s) 2. (17) Przebeg czasowe w układze regulacj PID, o nastawach wynkających z metody QDR, przy dwóch okresach próbkowana h=0,01 oraz h=0,2 przedstawono na rys. 8. Przy małym okrese próbkowana h=0,01 (rys. 8a) wdoczne są oprócz duŝych wartośc sygnału regulującego u(t) takŝe wysokoczęstotlwoścowe zmany tego sygnału, wynkające z błędów pojawających sę podczas przetwarzana oraz transmsj sygnałów przez magstralę CAN. Zwększene okresu próbkowana (rys. 8b) spowodowało zmnejszene wartośc maksymalnej sygnału regulowanego. Dodatkowo, ponewaŝ transmsja przez CAN ne jest juŝ tak krytyczna czasowo, ne są wdoczne stotne znekształcena w jego przebegu. Prawdłowe strojene regulatora PID, uwzględnene w jego nastawach połowy okresu próbkowana h, spowodowało, Ŝe przebeg sygnału regulowanego y(t) ne uległ zmane jest prawdłowy. Na rys. 9 przedstawono natomast przykładowe przebeg czasowe dla regulatora LQG. W układze tym jest tylko jeden parametr nastawalny λ. Mała wartość tego parametru (rys. 9a) skutkuje szybkm dojścem sygnału y(t) do nowego stanu ustalonego z przeregulowanem oraz stosunkowo duŝą wartoścą maksymalną sygnału sterującego u(t). Zwększene λ powoduje zmnejszene wartośc u(t) oraz aperodyczne dojśce y(t) do stanu ustalonego. Pommo braku elementu całkującego w układze regulacj LQ ne występuje uchyb statyczny. Zerowy uchyb w stane ustalonym gwarantuje struktura układu ze sprzęŝenem w przód przedstawona na rys. 4. Oczywśce, w sytuacj rozbeŝnośc modelu obektu uŝytego do syntezy regulatora w stosunku do obektu, zwłaszcza jego wzmocnena, powstałby uchyb statyczny. MoŜlwym do zastosowana rozwązanem tego problemu byłoby wprowadzene elementu całkującego o małej stałej czasowej, który ne wpływałby na przebeg przejścowe w układze. 7. PODSUMOWANIE W rozwaŝanej strukturze programowo - sprzętowej pojawają sę problemy zwązane z praktycznym aspektem wykonywanych symulacj. W szczególnośc moŝna napotkać następujące problemy: rozsynchronzowane sę próbek, przepełnene buforów przy transmsj z wykorzystanem magstral CAN czy kwantyzację sygnałów. Podstawową zaletą projektowana bazującego na modelu w środowsku Matlab/Smulnk, oprócz ogromnej popularnośc tego środowska, zwłaszcza na uczelnach techncznych, jest stosunkowo nsk

11 Prototypowane algorytmów sterowana 159 nakład pracy potrzebny do zaprojektowana przetestowana kluczowych zagadneń zwązanych z algorytmem sterowana, a następne przenesena go na docelową platformę sprzętową testowana w czase rzeczywstym. Naukowec czy teŝ nŝyner automatyk moŝe sę skoncentrować na projekce wybranej strateg sterowana w znanym środowsku pracy, bez konecznośc czasochłonnej nejednokrotne skomplkowanej fazy tłumaczena projektu na kod w języku C dla wybranej, docelowej platformy sprzętowej. a) b) Rys. 8. Przebeg czasowe w układze regulacj PID dla: a) h=0,01; b) h=0,2 Fg. 8. Tme realzaton wth PID controller for: a) h=0,01; b) h=0,2

12 160 R. Grygel, M. Pacholczyk a) b) Rys. 9. Przebeg czasowe w układze regulacj LQ dla h=0,2 oraz a) λ=0,001; b) λ=0,5 Fg. 9. Tme realzaton n LQ structure for h=0,2 and a) λ=0,001; b) λ=0,5

13 Prototypowane algorytmów sterowana 161 BIBLIOGRAFIA 1. Goodwn G., Graebe S., Salgado M.: Control System Desgn. Prentce Hall, Hara S.,Yamamoto Y.,Fujoka H.: Modern and Classcal Analyss/Synthes Methods n Sampled-Data Control - A bref Overvew wth Numercal examples. Proc. of the 35th Conference on Decson and Control, Kobe, z dna Recenzent: Dr hab. nŝ. Krystyna Macek-Kamńska, prof. Pol. Opolskej Wpłynęło do Redakcj dna 15 maja 2010 r. Prezentowana praca naukowa jest fnansowana ze środków na naukę w latach jako projekt badawczy. Abstract The artcle presents basc prncples of model-based desgn methodology an nterestng new technque n the desgn of embedded systems. The authors use Matlab/Smulnk system and MPC555 mcrocontroller to demonstrate a desgn of a dscrete PID controller and an optmal LQ controller. The broad avalablty of dgtal control systems based on mcrocontrollers (embedded systems) n ndustral as well as consumer products stmulates development of varous, more perfect, hardware platforms desgnated to perform numerous control tasks. The desgn of a control system s usually dvded n two parts - development of dedcated hardware and software controllng the specfc behavor of the system under consderaton. In recent decades we could observe a wdespread transton from programmng n assembler languages to programmng n hgh level languages, mostly C/C++. Ths transton enabled greater ndependence from the hardware platform and facltated code re-use. At the moment we are facng another major change n the phlosophy of programmng of the embedded systems whch s model-based desgn. Model-based desgn assumes even greater degree of abstracton, wth respect to C/C++, of created software code. It assumes the smplest possble transton from the smulaton model, encoded n the form of a block dagram, to the executable code for the selected target hardware platform. The artcle presents the capabltes of the Matlab/Smulnk envronment for the mplementaton of the basc assumptons of such a programmng model. The desgn of dscrete PID and optmal LQ controllers for an object wth step response modeled as frst order nerta wth lag s presented as an example.

14 162 R. Grygel, M. Pacholczyk The Matlab/Smulnk envronment tradtonally used for the smulaton of systems dynamcs s now equpped n tools meetng the prncpal objectves of model-based desgn. Smulaton model n the form of Smulnk block dagram can be supplemented wth addtonal blocks representng I/O operatons allowng the measurement and control to be mplemented n the real object. In the 2008b verson of Matlab t s possble to use Freescale MPC5xx (32- bts) and Infneon C16x (16-bts) mcrocontrollers. Both mcrocontrollers feature the CAN bus commonly used n automotve ndustry. In consdered software-hardware structure one have to deal wth problems related to practcal aspects of such hardware based smulatons. Those are especally quantzaton of sgnals, naccuraces resultng from fxed-pont representatons or problems wth synchronzaton of samples and buffer overflows related to CAN transmsson. However, n Matlab/Smulnk envronment, very popular especally on techncal unverstes worldwde, t s reasonably easy do desgn and test many aspects of control algorthm and test t n real-tme on the target platform hardware. A scentst or a control engneer can concentrate on developng control strategy n famlar envronment wthout the need for translatng the desgn to the target platform C code.

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Wykład w ramach przedmiotu: Sterowniki programowalne Opracował na podstawie dokumentacji GE Fanuc dr inż. Jarosław Tarnawski Cel wykładu Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Pomiarów i Automatyki w Inżynierii Chemicznej Regulacja Ciągła

Laboratorium Pomiarów i Automatyki w Inżynierii Chemicznej Regulacja Ciągła Zakład Wydzałowy Inżyner Bomedycznej Pomarowej Laboratorum Pomarów Automatyk w Inżyner Chemcznej Regulacja Cągła Wrocław 2005 . Mary jakośc regulacj automatycznej. Regulacja automatyczna polega na oddzaływanu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK

KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK Ewa Wachowicz, Piotr Grudziński Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO Walenty OWIECZKO WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI A IEPEWOŚĆ WYIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO STRESZCZEIE W artykule przedstaono ynk analzy nepenośc pomaru ybranych cech obektu obrazu cyfroego. Wyznaczono

Bardziej szczegółowo

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/2010 13 Potr Bogusz Marusz Korkosz Jan Prokop POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wydzał Elektrotechnk Informatyk BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Wykład w ramach przedmiotu: Sterowniki programowalne Opracował na podstawie dokumentacji GE Fanuc dr inż. Jarosław Tarnawski Cel wykładu Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO 3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STŁEGO I PRZEMIENNEGO 3.1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z podstawowym właścwoścam łuku elektrycznego palącego sę swobodne, w powetrzu o cśnentmosferycznym.

Bardziej szczegółowo

Evaluation of estimation accuracy of correlation functions with use of virtual correlator model

Evaluation of estimation accuracy of correlation functions with use of virtual correlator model Jadwga LAL-JADZIAK Unwersytet Zelonogórsk Instytut etrolog Elektrycznej Elżbeta KAWECKA Unwersytet Zelonogórsk Instytut Informatyk Elektronk Ocena dokładnośc estymacj funkcj korelacyjnych z użycem modelu

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Dla naszego obiektu ciągłego: przy czasie próbkowania T p =2.

Dla naszego obiektu ciągłego: przy czasie próbkowania T p =2. 1. Celem zadania drugiego jest przeprowadzenie badań symulacyjnych układu regulacji obiektu G(s), z którym zapoznaliśmy się w zadaniu pierwszym, i regulatorem cyfrowym PID, którego parametry zostaną wyznaczone

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA METODY BADAŃ WŁASNOŚCI DYNAMICZNYCH ZAWIESZEŃ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH O DMC POWYŻEJ 3,5 TONY W PROGRAMIE LABVIEW

APLIKACJA METODY BADAŃ WŁASNOŚCI DYNAMICZNYCH ZAWIESZEŃ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH O DMC POWYŻEJ 3,5 TONY W PROGRAMIE LABVIEW ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 015 Sera: TRANSPORT z. 86 Nr kol. 196 Jan WARCZEK, Kaml BRONCEL APLIKACJA METODY BADAŃ WŁASNOŚCI DYNAMICZNYCH ZAWIESZEŃ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH O DMC POWYŻEJ 3,5 TONY

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

Kryteria optymalizacji w systemach sterowania rozmytego piecami odlewniczymi

Kryteria optymalizacji w systemach sterowania rozmytego piecami odlewniczymi A R C H I V E S of F O U N D R Y E N G I N E E R I N G Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences ISSN (1897-3310) Volume 14 Special Issue 2/2014 95 100

Bardziej szczegółowo

Symulator układu regulacji automatycznej z samonastrajającym regulatorem PID

Symulator układu regulacji automatycznej z samonastrajającym regulatorem PID Symulator układu regulacj automatycznej z samonastrajającym regulatorem PID Założena. Należy napsać program komputerowy symulujący układ regulacj automatycznej, który: - ma pracować w trybe sterowana ręcznego

Bardziej szczegółowo

BEZCZUJNIKOWY UKŁAD WEKTOROWEGO STEROWANIA SILNIKIEM INDUKCYJNYM KLATKOWYM METODĄ FDC

BEZCZUJNIKOWY UKŁAD WEKTOROWEGO STEROWANIA SILNIKIEM INDUKCYJNYM KLATKOWYM METODĄ FDC Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów Pomarów Elektrycznych Nr 6 Poltechnk Wrocławskej Nr 6 Studa Materały Nr 8 8 Krzysztof P. DYRCZ* slnk ndukcyjny, napęd bezczujnkowy, estymacja zmennych stanu, sterowane

Bardziej szczegółowo

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak Ćwczena z Makroekonom II Model IS-LM- Model IS-LM- jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak gospodarka taka zachowuje sę w krótkm okrese, w efekce dzałań podejmowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L3 STEROWANIE INWERTEROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W TRYBIE PD ORAZ PID

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L3 STEROWANIE INWERTEROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W TRYBIE PD ORAZ PID ĆWICZENIE LABORAORYJNE AUOMAYKA I SEROWANIE W CHŁODNICWIE, KLIMAYZACJI I OGRZEWNICWIE L3 SEROWANIE INWEREROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W RYBIE PD ORAZ PID Wersja: 03-09-30 -- 3.. Cel ćwczena Celem ćwczena

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

Regulator P (proporcjonalny)

Regulator P (proporcjonalny) Regulator P (proporcjonalny) Regulator P (Proportional Controller) składa się z jednego członu typu P (proporcjonalnego), którego transmitancję określa wzmocnienie: W regulatorze tym sygnał wyjściowy jest

Bardziej szczegółowo

9 konkurs ICT Objective: 9.11 FET Proactive Neuro-bio. 9 konkurs ICT

9 konkurs ICT Objective: 9.11 FET Proactive Neuro-bio. 9 konkurs ICT Dzeń Informacyjny ICT dla podmotów zanteresowanych uczestnctwem w mędzynarodowych projektach B+R w ramach 7 Programu Ramowego: 9 konkurs ICT Warszawa, 31.01.2012 9 konkurs ICT Objectve: 9.11 FET Proactve

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki http://www.ipbm.simr.pw.edu.pl/ Teoria maszyn i podstawy automatyki semestr zimowy 206/207

Bardziej szczegółowo

Inteligentnych Systemów Sterowania

Inteligentnych Systemów Sterowania Laboratorium Inteligentnych Systemów Sterowania Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska ver. 200.04-0 Poznań, 2009-200 Spis treści. Układ regulacji automatycznej z regulatorami klasycznymi

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Wykład 9 - Dobór regulatorów. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 9 - Dobór regulatorów. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 9 - Dobór regulatorów. Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2017 Dobór regulatorów Podstawową przesłanką przy wyborze rodzaju regulatora są właściwości dynamiczne obiektu regulacji. Rysunek:

Bardziej szczegółowo

Sreszczenie. Słowa kluczowe: sterowanie, poziom cieczy, regulator rozmyty

Sreszczenie. Słowa kluczowe: sterowanie, poziom cieczy, regulator rozmyty Ewa Wachowicz Katedra Systemów Sterowania Politechnika Koszalińska STEROWANIE POZIOMEM CIECZY W ZBIORNIKU Z WYKORZYSTANIEM REGULATORA ROZMYTEGO Sreszczenie W pracy omówiono układ regulacji poziomu cieczy,

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II

Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II Zagadnienia na ocenę 3.0 1. Podaj transmitancję oraz naszkicuj teoretyczną odpowiedź skokową układu całkującego z inercją 1-go rzędu.

Bardziej szczegółowo

Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR)

Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) SKiTI2017 Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Wykład 5: Modele projektowania systemu sterowania, idea szybkiego prototypowania układu sterowania RPC oraz symulacji w pętli sprzętowej HIL wprowadzenie WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

AUTO-STROJENIE REGULATORA TYPU PID Z WYKORZYSTANIEM LOGIKI ROZMYTEJ

AUTO-STROJENIE REGULATORA TYPU PID Z WYKORZYSTANIEM LOGIKI ROZMYTEJ POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 75 Electrical Engineering 2013 Łukasz NIEWIARA* Krzysztof ZAWIRSKI* AUTO-STROJENIE REGULATORA TYPU PID Z WYKORZYSTANIEM LOGIKI ROZMYTEJ Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazujące na modelach

Projektowanie bazujące na modelach Projektowanie mechatroniczne. Projektowanie bazujące na modelach Krzysztof Pietrusewicz 1. Wprowadzenie W artykule niniejszym przedstawiono problematykę realizacji innowacyjnych prac nad systemami sterowania

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB Rozwązywane zadań optymalzacj w środowsku programu MATLAB Zagadnene optymalzacj polega na znajdowanu najlepszego, względem ustalonego kryterum, rozwązana należącego do zboru rozwązań dopuszczalnych. Standardowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOT : : LABORATORIUM PODSTAW AUTOMATYKI 10. Dyskretyzacja

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR x(xx) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Metody wymiarowania obszaru manewrowego statku oparte na badaniach rzeczywistych

ZESZYTY NAUKOWE NR x(xx) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Metody wymiarowania obszaru manewrowego statku oparte na badaniach rzeczywistych ISSN 009-069 ZESZYTY NUKOWE NR () KDEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNRODOW KONFERENCJ NUKOWO-TECHNICZN E X P L O - S H I P 0 0 6 Paweł Zalewsk, Jakub Montewka Metody wymarowana obszaru manewrowego

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONY SYSTEM STEROWANIA CZASU RZECZYWISTEGO DO SERWONAPĘDÓW PŁYNOWYCH DISTRIBUTED REAL-TIME CONTROL SYSTEM FOR FLUID POWER SERVO-DRIVES

ROZPROSZONY SYSTEM STEROWANIA CZASU RZECZYWISTEGO DO SERWONAPĘDÓW PŁYNOWYCH DISTRIBUTED REAL-TIME CONTROL SYSTEM FOR FLUID POWER SERVO-DRIVES RYSZARD DINDORF, PAWEŁ ŁASKI, JAKUB TAKOSHOGLU, PIOTR WOŚ ROZPROSZONY SYSTEM STEROWANIA CZASU RZECZYWISTEGO DO SERWONAPĘDÓW PŁYNOWYCH DISTRIBUTED REAL-TIME CONTROL SYSTEM FOR FLUID POWER SERVO-DRIVES S

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI. Badanie układu regulacji dwustawnej

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI. Badanie układu regulacji dwustawnej POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ATOMATYKI I ELEKTRONIKI ĆWICZENIE Nr 8 Badanie układu regulacji dwustawnej Dobór nastaw regulatora dwustawnego Laboratorium z przedmiotu: ATOMATYKA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOT : : LABORATORIUM PODSTAW AUTOMATYKI 9. Dobór nastaw

Bardziej szczegółowo

Silnik prądu stałego (NI Elvis 2) Dobieranie nastaw regulatorów P, PI, PID. Filtr przeciwnasyceniowy Anti-windup.

Silnik prądu stałego (NI Elvis 2) Dobieranie nastaw regulatorów P, PI, PID. Filtr przeciwnasyceniowy Anti-windup. Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Podstawy Automatyki Silnik prądu stałego (NI Elvis 2) Dobieranie nastaw regulatorów P, PI, PID. Filtr przeciwnasyceniowy

Bardziej szczegółowo

Realizacja logiki szybkiego przeniesienia w prototypie prądowym układu FPGA Spartan II

Realizacja logiki szybkiego przeniesienia w prototypie prądowym układu FPGA Spartan II obert Berezowsk Natala Maslennkowa Wydzał Elektronk Poltechnka Koszalńska ul. Partyzantów 7, 75-4 Koszaln Mchał Bałko Przemysław Sołtan ealzacja logk szybkego przenesena w prototype prądowym układu PG

Bardziej szczegółowo

Regulatory o działaniu ciągłym P, I, PI, PD, PID

Regulatory o działaniu ciągłym P, I, PI, PD, PID Regulatory o działaniu ciągłym P, I, PI, PD, PID Regulatory o działaniu ciągłym (analogowym) zmieniają wartość wielkości sterującej obiektem w sposób ciągły, tzn. wielkość ta może przyjmować wszystkie

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

1. Cel projektu. Sprawdzić wpływ ograniczeń sygnału sterującego oraz ograniczeń przyrostów sygnału sterującego.

1. Cel projektu. Sprawdzić wpływ ograniczeń sygnału sterującego oraz ograniczeń przyrostów sygnału sterującego. 1. Cel projektu. Przeprowadzić badania symulacyjne układu regulacji z liniowym regulatorem predykcyjnym GPC oraz obiektem G(s) z zadania nr 1, dla skokowej zmiany wartości zadanej z 0 na 0.5. Jako model

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA InŜynera Rolncza 7/2005 Jan Radoń Katedra Budownctwa Weskego Akadema Rolncza w Krakowe PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA Streszczene Opsano nawaŝnesze

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE POLITHNIKA RZSZOWSKA Katedra Podstaw lektronk Instrkcja Nr4 F 00/003 sem. letn TRANZYSTOR IPOLARNY HARAKTRYSTYKI STATYZN elem ćwczena jest pomar charakterystyk statycznych tranzystora bpolarnego npn lb

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW PC-CRASH I V-SIM DO SYMULACJI RAJDOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW PC-CRASH I V-SIM DO SYMULACJI RAJDOWEJ JAZDY SAMOCHODEM Potr Śwder Krzysztof Wach ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW PC-CRASH I V-SIM DO SYMULACJI RAJDOWEJ JAZDY SAMOCHODEM Streszczene Podczas wypadku drogowego samochód bardzo często porusza sę ruchem odbegającym od ruchu

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Wykład 7 - Jakość układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów PID. dr inż. Jakub Możaryn. Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 7 - Jakość układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów PID. dr inż. Jakub Możaryn. Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 7 - Jakość układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów PID Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Jakość układu regulacji Oprócz wymogu stabilności asymptotycznej, układom regulacji stawiane

Bardziej szczegółowo

CYFROWY UKŁAD STEROWANIA RUCHEM BEZZAŁOGOWEGO POJAZDU PODWODNEGO

CYFROWY UKŁAD STEROWANIA RUCHEM BEZZAŁOGOWEGO POJAZDU PODWODNEGO Andrzej PIEGAT Marcin PLUCIŃSKI Sławomir JASZCZAK WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA Al.Piastów 41, 71-065 Szczecin CYFROWY UKŁAD STEROWANIA RUCHEM BEZZAŁOGOWEGO POJAZDU PODWODNEGO Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY AUTOMATYKI PRACA W PROGRAMIE SIMULINK 2013

ELEMENTY AUTOMATYKI PRACA W PROGRAMIE SIMULINK 2013 SIMULINK część pakietu numerycznego MATLAB (firmy MathWorks) służąca do przeprowadzania symulacji komputerowych. Atutem programu jest interfejs graficzny (budowanie układów na bazie logicznie połączonych

Bardziej szczegółowo

Model Predictive Control podstawy

Model Predictive Control podstawy Model Predictive Control podstawy Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Opracowanie: dr inż. Tomasz Rutkowski Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 2015/2016 1 Plan wykładu Część I:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury

Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury Paweł PTAK Politechnika Częstochowska, Polska Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury Wstęp Temperatura należy do grupy podstawowych wielkości fizycznych. Potrzeba pomiarów

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PC WORX JAKO WSPARCIE W NAUCE PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC

ŚRODOWISKO PC WORX JAKO WSPARCIE W NAUCE PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC Mgr inż. Szymon BORYS Wojskowa Akademia Techniczna DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.213 ŚRODOWISKO PC WORX JAKO WSPARCIE W NAUCE PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwość

Bardziej szczegółowo

2012-10-11. Definicje ogólne

2012-10-11. Definicje ogólne 0-0- Defncje ogólne Logstyka nauka o przepływe surowców produktów gotowych rodowód wojskowy Utrzyywane zapasów koszty zwązane.n. z zarożene kaptału Brak w dostawach koszty zwązane.n. z przestoje w produkcj

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania

Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania Rozwój systemów technicznych Funkcje operacyjne Dostarczanie energii Wprowadzanie danych sterujących Generacje systemów technicznych prymitywny

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Podstawy Automatyki Regulacja temperatury z wykorzystaniem sterownika PLC Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012)

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012) 30/04! 2012 PON 13: 30! t FAX 22 55 99 910 PKPP Lewatan _..~._. _., _. _ :. _._..... _.. ~._..:.l._.... _. '. _-'-'-'"." -.-.---.. ----.---.-.~.....----------.. LEWATAN Pol~ka KonfederacJa Pracodawcow

Bardziej szczegółowo

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadane dośwadczalne ZADANIE D Nazwa zadana: Maszyna analogowa. Dane są:. doda półprzewodnkowa (krzemowa) 2. opornk dekadowy (- 5 Ω ), 3. woltomerz cyfrowy, 4. źródło napęca

Bardziej szczegółowo

Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR)

Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Wykład 7: Sterowniki PLC SIEMENS S7-1200 - podstawowe informacje SKiTI2017 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW STEROWANIA Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. Grupa: Elektrotechnika, wersja z dn Studia stacjonarne, II stopień, sem.1 Laboratorium Techniki Świetlnej

1. Wstęp. Grupa: Elektrotechnika, wersja z dn Studia stacjonarne, II stopień, sem.1 Laboratorium Techniki Świetlnej ul.potrowo 3a http://lumen.ee.put.poznan.pl Grupa: Elektrotechnka, wersja z dn..03.013 Studa stacjonarne, stopeń, sem.1 Laboratorum Technk Śwetlnej Ćwczene nr 6 Temat: Porównane parametrów fotometrycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki Opracowano na podstawie: INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki 1. Kaczorek T.: Teoria sterowania, PWN, Warszawa 1977. 2. Węgrzyn S.: Podstawy automatyki, PWN, Warszawa 1980 3.

Bardziej szczegółowo

Wykład nr 1 Podstawowe pojęcia automatyki

Wykład nr 1 Podstawowe pojęcia automatyki Wykład nr 1 Podstawowe pojęcia automatyki Podstawowe definicje i określenia wykorzystywane w automatyce Omówienie podstawowych elementów w układzie automatycznej regulacji Omówienie podstawowych działów

Bardziej szczegółowo

Podstawy inżynierii sterowania Ćwiczenia laboratoryjne

Podstawy inżynierii sterowania Ćwiczenia laboratoryjne Podstawy inżynierii sterowania Ćwiczenia laboratoryjne Laboratorium nr 4: Układ sterowania silnika obcowzbudnego prądu stałego z regulatorem PID 1. Wprowadzenie Przedmiotem rozważań jest układ automatycznej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technik regulacji automatycznej. prof nzw. dr hab. inż. Krzysztof Patan

Wprowadzenie do technik regulacji automatycznej. prof nzw. dr hab. inż. Krzysztof Patan Wprowadzenie do technik regulacji automatycznej prof nzw. dr hab. inż. Krzysztof Patan Czym jest AUTOMATYKA? Automatyka to dziedzina nauki i techniki zajmująca się teorią i praktycznym zastosowaniem urządzeń

Bardziej szczegółowo

Obiekt. Obiekt sterowania obiekt, który realizuje proces (zaplanowany).

Obiekt. Obiekt sterowania obiekt, który realizuje proces (zaplanowany). SWB - Systemy wbudowane w układach sterowania - wykład 13 asz 1 Obiekt sterowania Wejście Obiekt Wyjście Obiekt sterowania obiekt, który realizuje proces (zaplanowany). Fizyczny obiekt (proces, urządzenie)

Bardziej szczegółowo

K p. K o G o (s) METODY DOBORU NASTAW Metoda linii pierwiastkowych Metody analityczne Metoda linii pierwiastkowych

K p. K o G o (s) METODY DOBORU NASTAW Metoda linii pierwiastkowych Metody analityczne Metoda linii pierwiastkowych METODY DOBORU NASTAW 7.3.. Metody analityczne 7.3.. Metoda linii pierwiastkowych 7.3.2 Metody doświadczalne 7.3.2.. Metoda Zieglera- Nicholsa 7.3.2.2. Wzmocnienie krytyczne 7.3.. Metoda linii pierwiastkowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ MECHANICZNA ZESPOŁU NAPĘDOWEGO Z SIŁOWNIKIEM HYDRAULICZNYM PRZY UWZGLĘDNIENIU TARCIA SUCHEGO

SPRAWNOŚĆ MECHANICZNA ZESPOŁU NAPĘDOWEGO Z SIŁOWNIKIEM HYDRAULICZNYM PRZY UWZGLĘDNIENIU TARCIA SUCHEGO Acta Agrophysca, 2008, 11(3), 741-751 SPRAWNOŚĆ MECHANICZNA ZESPOŁU NAPĘDOWEGO Z SIŁOWNIKIEM HYDRAULICZNYM PRZY UWZGLĘDNIENIU TARCIA SUCHEGO Andrzej Anatol Stępnewsk, Ewa Korgol Katedra Podstaw Technk,

Bardziej szczegółowo

5. CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE

5. CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE 5. CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE Oprócz transmtancj operatorowej, do opsu członów układów automatyk stosuje sę tzw. transmtancję wdmową. Transmtancję wdmową G(j wyznaczyć moŝna dzęk podstawenu do wzoru

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ Jan JANKOWSKI *), Maran BOGDANIUK *),**) SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ W referace przedstawono równana ruchu statku w warunkach falowana morza oraz

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI SILNIKA SZEREGOWEGO PRĄDU STAŁEGO KONFIGUROWANY GRAFICZNIE

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI SILNIKA SZEREGOWEGO PRĄDU STAŁEGO KONFIGUROWANY GRAFICZNIE UKŁAD AUOMAYCZNEJ REGULACJI SILNIKA SZEREGOWEGO PRĄDU SAŁEGO KONFIGUROWANY GRAFICZNIE Konrad Jopek (IV rok) Opiekun naukowy referatu: dr inż. omasz Drabek Streszczenie: W pracy przedstawiono układ regulacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Automatyka zastosowania, metody i narzędzia, perspektywy Synteza systemów sterowania z wykorzystaniem regulatorów

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE FORMACJĄ ROBOTÓW METODĄ ŚLEDZENIA LIDERA

STEROWANIE FORMACJĄ ROBOTÓW METODĄ ŚLEDZENIA LIDERA MODEOWANIE INŻYNIERSKIE nr 45, t. 14, rok 01 ISSN 1896-771X STEROWANIE FORMACJĄ ROBOTÓW METODĄ ŚEDZENIA IDERA Andrzej Burghardt 1a, Zenon Hendzel 1b, Józef ergel 1c, Marcn Nawrock d 1 Katedra Mechank Stosowanej

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów kombinacyjnych

Diagnostyka układów kombinacyjnych Dagnostyka układów kombnacyjnych 1. Wprowadzene Dagnostyka obejmuje: stwerdzene stanu układu, systemu lub ogólne sec logcznej. Jest to tzw. kontrola stanu wykrywająca czy dzałane sec ne jest zakłócane

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja. Ćwiczenie 9. Transformata Laplace a sygnałów w układach automatycznej regulacji

Automatyzacja. Ćwiczenie 9. Transformata Laplace a sygnałów w układach automatycznej regulacji Automatyzacja Ćwiczenie 9 Transformata Laplace a sygnałów w układach automatycznej regulacji Rodzaje elementów w układach automatyki Blok: prostokąt ze strzałkami reprezentującymi jego sygnał wejściowy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE REGULATORÓW NEURONOWEGO I ROZMYTEGO DO STEROWANIA POZIOMEM WODY W UKŁ ADZIE KASKADOWYM DWÓCH ZBIORNIKÓW

ZASTOSOWANIE REGULATORÓW NEURONOWEGO I ROZMYTEGO DO STEROWANIA POZIOMEM WODY W UKŁ ADZIE KASKADOWYM DWÓCH ZBIORNIKÓW ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 3 (190) 2012 Mrosł aw Tomera Andrzej Kasprowcz Akadema Morska w Gdyn ZASTOSOWANIE REGULATORÓW NEURONOWEGO I ROZMYTEGO DO STEROWANIA POZIOMEM WODY

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY STEROWANIA WIELOSTOPNIOWEJ WYPARKI DO PRODUKCJI KONCENTRATU SOKU OWOCOWEGO

WYBRANE PROBLEMY STEROWANIA WIELOSTOPNIOWEJ WYPARKI DO PRODUKCJI KONCENTRATU SOKU OWOCOWEGO I N Ż Y N I E R I A ROLNICZA A G R I C U L T U R A L ENGINEERING 013: Z. 1(141) T.1 S. 7-17 ISSN 149-764 Polske Towarzystwo Inżyner Rolnczej http://www.ptr.org WYBRANE PROBLEMY STEROWANIA WIELOSTOPNIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Automatyka i sterowanie w gazownictwie. Regulatory w układach regulacji

Automatyka i sterowanie w gazownictwie. Regulatory w układach regulacji Automatyka i sterowanie w gazownictwie Regulatory w układach regulacji Wykładowca : dr inż. Iwona Oprzędkiewicz Nazwa wydziału: WIMiR Nazwa katedry: Katedra Automatyzacji Procesów AGH Ogólne zasady projektowania

Bardziej szczegółowo

Internet jako środowisko WL OZE/URE Propozycja metodologii badań oraz stanowiska laboratoryjnego

Internet jako środowisko WL OZE/URE Propozycja metodologii badań oraz stanowiska laboratoryjnego 1 Internet jako środowisko WL OZE/URE Propozycja metodologii badań oraz stanowiska laboratoryjnego 2 Proponowana metodologia oraz stanowisko umożliwi przeprowadzenie badań związanych z infrastrukturą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Problemy jednoczesnego testowania wielu hipotez statystycznych i ich zastosowania w analizie mikromacierzy DNA

Problemy jednoczesnego testowania wielu hipotez statystycznych i ich zastosowania w analizie mikromacierzy DNA Problemy jednoczesnego testowana welu hpotez statystycznych ch zastosowana w analze mkromacerzy DNA Konrad Furmańczyk Katedra Zastosowań Matematyk SGGW Plan referatu Testowane w analze mkromacerzy DNA

Bardziej szczegółowo

Implementacja rozmytych systemów wnioskujących w zdaniach regulacji

Implementacja rozmytych systemów wnioskujących w zdaniach regulacji Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Ćwiczenie 5 Implementacja rozmytych systemów wnioskujących w zdaniach regulacji Przygotował: mgr inż. Marcin Pelic Instytut Technologii Mechanicznej Politechnika

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA. im. Jarosława Dąbrowskiego ROZPRAWA DOKTORSKA RAFAŁ SZYMANOWSKI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA. im. Jarosława Dąbrowskiego ROZPRAWA DOKTORSKA RAFAŁ SZYMANOWSKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHICZA m. Jarosława Dąbrowskego ROZPRAWA DOKTORSKA RAFAŁ SZYMAOWSKI PRECYZYJE LICZIKI CZASU CMOS FPGA Z DWUSTOPIOWĄ ITERPOLACJĄ Promotor prof. dr hab. nż. Józef KALISZ WARSZAWA 003

Bardziej szczegółowo

Realizacje regulatorów PID w sterownikach PLC Siemens S7-1200

Realizacje regulatorów PID w sterownikach PLC Siemens S7-1200 D w sterownikach PLC Siemens S7-1200 Przemysłowe Układy Sterowania PID Opracowanie: dr inż. Tomasz Rutkowski Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 2014/2015 Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Programowanie wielofunkcyjnej karty pomiarowej w VEE Data wykonania: 15.05.08 Data oddania: 29.05.08 Celem ćwiczenia była

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda BADANIA OPERACYJNE Podejmowane decyzj w warunkach nepewnośc dr Adam Sojda Teora podejmowana decyzj gry z naturą Wynk dzałana zależy ne tylko od tego, jaką podejmujemy decyzję, ale równeż od tego, jak wystąp

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

Dobór typu regulatora i jego nastaw w procesie syntezy układu regulacji automatycznej Ćwiczenia Laboratoryjne Podstawy Automatyki i Robotyki

Dobór typu regulatora i jego nastaw w procesie syntezy układu regulacji automatycznej Ćwiczenia Laboratoryjne Podstawy Automatyki i Robotyki WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Dobór typu regulatora i jego nastaw w procesie syntezy układu regulacji automatycznej Ćwiczenia Laboratoryjne Podstawy Automatyki i Robotyki mgr

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 2006/2006TX

EUROSTER 2006/2006TX 1 EUROSTER 2006/2006TX 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA Dwe temperatury nastawy: komfortowa ekonomczna Przewdzany do pracy w nstalacjach grzewczych klmatyzacyjnych Podtrzymane pamęc EEPROM Zakres pomaru temperatury:

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I SYMULACJA FUNKCJONOWANIA REGULACJI NA STANOWISKU MULTI TANK

MODELOWANIE I SYMULACJA FUNKCJONOWANIA REGULACJI NA STANOWISKU MULTI TANK Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 MODELOWANIE I SYMULACJA FUNKCJONOWANIA REGULACJI NA STANOWISKU MULTI TANK Henryk Juszka, Marcin Tomasik, Stanisław Lis Katedra Energetyki Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Automatyka w inżynierii środowiska. Wykład 1

Automatyka w inżynierii środowiska. Wykład 1 Automatyka w inżynierii środowiska Wykład 1 Wstępne informacje Podstawa zaliczenia wykładu: kolokwium 21.01.2012 Obecność na wykładach: zalecana. Zakres tematyczny przedmiotu: (10 godzin wykładów) Standardowe

Bardziej szczegółowo

Laboratorium ochrony danych

Laboratorium ochrony danych Laboratorum ochrony danych Ćwczene nr Temat ćwczena: Cała skończone rozszerzone Cel dydaktyczny: Opanowane programowej metody konstruowana cał skończonych rozszerzonych GF(pm), poznane ch własnośc oraz

Bardziej szczegółowo

7.2.2 Zadania rozwiązane

7.2.2 Zadania rozwiązane 7.2.2 Zadania rozwiązane PRZYKŁAD 1 (DOBÓR REGULATORA) Do poniŝszego układu (rys.1) dobrać odpowiedni regulator tak, aby realizował poniŝsze załoŝenia: -likwidacja błędu statycznego, -zmniejszenie przeregulowania

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Stanisław SZABŁOWSKI

Stanisław SZABŁOWSKI Dydaktyka Informatyki 12(2017) ISSN 2083-3156 DOI: 10.15584/di.2017.12.26 http://www.di.univ.rzeszow.pl Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UR Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego Stanisław

Bardziej szczegółowo

Metody integracji systemów sterowania z wykorzystaniem standardu OPC

Metody integracji systemów sterowania z wykorzystaniem standardu OPC Metody integracji systemów sterowania z wykorzystaniem standardu OPC (Control Systems Integration using OPC Standard) Autor: Marcin BAJER Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Bardziej szczegółowo

Technika mikroprocesorowa. Struktura programu użytkownika w systemie mikroprocesorowym

Technika mikroprocesorowa. Struktura programu użytkownika w systemie mikroprocesorowym Struktura programu użytkownika w systemie mikroprocesorowym start inicjalizacja niekończaca się pętla zadania niekrytyczne czasowo przerwania zadania krytyczne czasowo 1 Znaczenie problematyki programowania

Bardziej szczegółowo