Realizacja logiki szybkiego przeniesienia w prototypie prądowym układu FPGA Spartan II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja logiki szybkiego przeniesienia w prototypie prądowym układu FPGA Spartan II"

Transkrypt

1 obert Berezowsk Natala Maslennkowa Wydzał Elektronk Poltechnka Koszalńska ul. Partyzantów 7, 75-4 Koszaln Mchał Bałko Przemysław Sołtan ealzacja logk szybkego przenesena w prototype prądowym układu PG Spartan II Słowa kluczowe: układy cyfrowe, organzacja szybkego przenesena, układy reprogramowalne cyfrowe (PG) analogowe (P), meszane układy analogowocyfrowe, meszane układy reprogramowalne na wspólnym podłożu (IPSC), bramk prądowe STESZCZENIE W referace zaprezentowano prototyp bloku szybkego przenesena układu PG zbudowanego w oparcu o bramk prądowe nowe bramk logczne cechujące sę stałą wartoścą poberanego prądu w różnych trybach pracy. Celem prowadzonych przez autorów badań jest stworzene meszanego analogowo-cyfrowego układu reprogramowalnego IPSC (ang. feld programmable system-on-chp), w którym część cyfrowa jest zbudowana z bramek prądowych w celu zmnejszena jej wpływu (tzn. pozomu generowanych zakłóceń) na część analogową układu. Umeszczone w referace przykłady lustrują realzację w prototype prądowym komórk układu PG SPTN II klku standardowych układów cyfrowych (sumatora szeregowego, sumatora równoległego, bloku mnożącego) wykorzystujących mędzy nnym logkę szybkego przenesena.. WPWDZENIE ozwój współczesnej technolog VLSI stwarza teoretyczną możlwość realzacj reprogramowalnych meszanych analogowo-cyfrowych układów scalonych poprzez umeszczene układów PG P na wspólnym podłożu oraz ch połączene przez programowalne przetwornk analogowo-cyfrowe [,2,3]. Jednak, na przeszkodze do praktycznej realzacj tej de sto jeden z najważnejszych problemów projektowana analogowo-cyfrowych układów VLSI, a manowce, zmnejszene wpływu częśc cyfrowej układu (tzw. zakłóceń podłożowych) na jego część analogową [4,5]. adykalnym sposobem rozwązana wymenonego problemu jest realzacja cyfrowej częśc układu w oparcu o bramk prądowe [6,7]. Główną ch cechą jest stała wartość poberanego prądu w różnych trybach ch pracy. Z tego powodu cechują sę one znaczne mnejszym pozomem szumu cyfrowego ne zakłócają układów analogowych. prócz tego, wcześnejsze badana wykazały, że standardowe układy cyfrowe (np. sumatory, multpleksery, dekodery, operacyjne blok LU, lcznk td.) zbudowane w oparcu o bramk prądowe są prostszym logczne (pod względem lośc wykorzystanych bramek do 35%) od ch prototypów zbudowanych w oparcu o klasyczne bramk napęcowe [6,7]. Stwarza to podstawę do opracowana meszanych analogowo-cyfrowych układów na wspólnym podłożu, w szczególnośc, do wytworzena programowalnych układów scalonych typu IPSC. Dlatego w trakce wykonywanych przez autorów badań w ramach grantu KBN 7TB , korzystając ze sposobów projektowana optymalzacj cyfrowych układów prądowych

2 opracowane zostały prototypy rekonfgurowalnych bloków operacyjnych bloków wejścawyjśca układu PG zbudowanego w oparcu o bramk prądowe. Jako prototypy funkcjonalne projektowanych układów wybrane zostały blok operacyjne (Slce) wejścawyjśca (IB) nowoczesnego układu PG SPTN II frmy lnx (zaznaczmy, ż układy PG rodzny Vrtex mają dentyczne układy Slce). W wynku opracowane układy prądowe mają jednakowe z orygnałam wejśca, wyjśca wszystke tryby pracy. W nnejszym referace przedstawono strukturę wewnętrzną prototypu prądowego bloku Slce układu Spartan II, oraz przykłady realzacj w tym bloku klku standardowych układów cyfrowych. Jednym z najważnejszych bloków układu Slce jest blok realzujący szybke przenesene wyjścowe, wykorzystywane przy realzacj operacj dodawana algebracznego lczb welobtowych. W zwązku z tym, w nnejszym referace opsano sposób formowana sygnału przenesena wyjścowego, przedstawono realzację bloku przenesena na bramkach prądowych, oraz pokazano przykłady jego wykorzystana w układach sumatora welobtowego bloku mnożącego realzowanych w układze prądowym Slce. 2. ELIZCJ SUMT SZEEGWEG W KMÓ PĄDWEJ PG Sumator szeregowy wykonuje dodawane dwóch n-btowych lczb bez znaku n- n BBn-B n-2 B...B 0, formując n-btową sumę S n- S n-2...s 0 przenesene wyjścowe C out. Układ sumatora składa sę z sumatora jednobtowego przerzutnka D (ys. ). peracja sumowana wykonuje sę w cągu w n taktach zegarowych. W każdym takce jest wykonane dodawane pary btów znajdujących sę na jednakowych pozycjach. Dodawane lczby są podawane na wejśca sumatora szeregowo np. z dwóch rejestrów przesuwających, zaczynając od btów najmłodszych. Wynk każdego kroku: beżące bty przenesena sumy zostają zapamętane odpowedno w przerzutnku D, w wyjścowym rejestrze przesuwającym. Wzory opsujące funkcje logczne sumy przenesena wyjścowego sumatora można określć następująco: C UT S = B C () IN IN = B C B C (2) Poneważ sumator szeregowy opsują dwe funkcje logczne od trzech argumentów, on może być realzowany w pojedynczym układze Slce (układu SPTN II lub Vrtex), prototyp prądowy którego pokazany jest na ys.2. Układ Slce zawera dwa układy (look-uptable), każdy z których może realzować dowolną funkcję logczną od czterech argumentów. Tabl.. Zawartośc pamęc wewnętrznej G IN 3 2 out G3 G2 G Gout EJEST PZESUWJĄC N-BITW n-,...,,,0 EJEST PZESUWJĄC N-BITW Bn-,...,B2,B,B0 B D SET Q Q CL Suma EJEST PZESUWJĄC N+-BITW Sn-,...,S2,S,S0 ys.. Sumator szeregowy Dla realzacj sumatora szeregowego w układze Slce układ G pownen być skonfgurowany na realzację funkcj sumy (), natomast układ konfguruje sę na

3 realzację funkcj przenesena (2). Zawartość poszczególnych komórek pamęc wewnętrznej układów G przedstawono w tablcy. B G4 G3 G2 G nd D2 nd2 D B nb ncnc2 C2 C CUT B B nv V ne E H nh J n S S 5IN ng G T T2 T3 T nt GS K L I M nm N nn n Z nz Q B nu U n 2 n2 npnp2 P2 P Q W nw n 5 B B CIN S ns Q ys.2. ealzacja sumatora szeregowego w układze prądowym Slce 3. ELIZCJ SZBKIEG PZENIESIENI W UKŁDZIE PĄDWM PG Jednym z najważnejszych bloków układu Slce jest blok realzujący szybke przenesene wyjścowe, wykorzystywane przy realzacj operacj dodawana algebracznego lczb welobtowych. Programy syntezy mplementacj układów cyfrowych w układach PG wykorzystują tą logkę do tworzena sumatorów różnych typów nnych układów cyfrowych opartych o sumatory (np. komparatorów, bloków mnożena, lcznków n.). Blok szybkego przenesena zawera dwuwejścowy multplekser MUC oraz bramkę (C) (ys.3). Bramka pozwala na zbudowane pełnego jednobtowego sumatora, a dodatkowo dołączana bramka ND pozwala na prostą mplementację układów mnożących (wykonuje mnożene dwóch jednobtowych lczb). Częścowo w formowanu sygnału przenesena wyjścowego berze udzał układ realzujący funkcję logczną ( xor B ) pozwalający znacząco zmnejszyć opóźnena dzałana układu. BB C IN S C ut = B => = = B => = <> B => = 0 0 <> B => = <> B => = 0 0 <> B => = 0 0 = B => = = B => = B GENET UNKCJI podstawowa struktura logk szybkego przenesena S ys. 3. Zasada formowana przenesena układ szybkego przenesena

4 Zasada formowana sygnału przenesena wyjścowego oraz struktura wewnętrzna układu przenesena są pokazane na ys. 3. Można zauważyć, że jeżel bty B argumentów dodawana mają jednakową wartość, to stan przenesena wyjścowego C UT jest równy wartośc (B ) nezależne od stanu wejśca C IN. Natomast jeżel wartośc B są różne, to przenesene C UT jest równe wartośc przenesena wejścowego C IN. W zwązku z tym, wynk ( xor B ) otrzymywany z wyjśca steruje multplekserem MUC w tak sposób, żeby na wyjśce C UT były podawane wartośc lub C IN. Poza tym, sygnał z wyjśca uczestnczy w formowanu sygnału sumy argumentów S (2). 3.. ealzacja sumatorów welobtowych Idea konstruowana sumatorów m-btowych w układach PG polega na wykorzystanu m sumatorów jednobtowych szeregowym połączenu m omówonych wyżej układów szybkego przenesena w sposób pokazany na ys B S B+ S+ ys. 4. ealzacja sumatorów welobtowych w układach PG Dzęk temu, w pojedynczym układze Slce SPTN a II lub Vrtex a można realzować pełny dwu-btowy sumator. Szczegóły realzacj takego układu przedstawono na ys. 5. W obu układach zapsuje sę wartośc funkcj logcznej ( xor B ). Następne wynk podawany jest na kolejna bramkę, gdze oblczana jest suma S (). Przenesene jest uzyskwane w układze szybkego przenesena, podawane jest na wejśce C IN kolejnego dwubtowego sumatora. Bty + argumentów dodawana podawane są odpowedno na wejśca G, bty B B + - na wejśca 2 G2. Suma otrzymywana jest na wyjścach (bt S ) (bt S + ), przenesene wyjścowe jest wydawane na wyjśce C UT. B G4 G3 G2 G G nd D2 nd2 D B nb ncnc2 C2 C CUT B Suma B nv V ne E H nh J n S 5IN ng G T T2 T3 T nt GS K L I M nm N nn n Z nz Q B B CIN nu U n 2 n2 S ns npnp2 P2 P Q Q W nw n 5 B Suma0 ys.5. Przepływ sygnałów w układze Slce przy realzacj sumatora welobtowego

5 3.2. ealzacja układów mnożących gólna zasada dzałana układu mnożącego wykorzystującego logkę szybkego przenesena pokazana jest w Tabl. 2, a przykładowy schemat układu realzacja na ys. 6. W układach PG rodzny SPTN II Vrtex blok przenesena zawera dodatkową bramkę ND, pozwalającą wykonać mnożene dwóch argumentów jednobtowych. Szczegóły realzacj takego układu perwszych 2 btów lczb B pokazany jest na ys.6. ealzacja takego układu w pojedynczym układze prądowym Slce jest przedstawona na ys. 7. Na wejśce B perwszego układu Slce podaje sę zero logczne. Każdy następny układ Slce zamast wejśca B wykorzystuje wejśce C IN przenesena z poprzednego btu. Na wejśca -4 podaje sę odpowedno bty 0, B,, B 0. Na wyjścu otrzymywany jest bt s, przenesene podawane jest na kolejne bty. Na wejśca G-G4 podawane są odpowedno bty 0,B 2,B, oblczana jest częścowa wartość btu s2 podawanego na wyjśce, a przenesene na wyjśce C UT do kolejnych dwubtowych układów mnożących. Tabl. 2. Zasada dzałana układu mnożącego C IN m+ m BBn+ BBn P ut S C UT ut =0 => =S ut =0 => =S ut = => = ut =0 => =S ut = => = ut =0 => =S ut = => = ut =0 => =S ut = => = 0 ut=0 => =S 4. WNISKI ys.6. Idea realzacj układu mnożącego w układach PG rodzny Spartan II Vrtex W referace zaprezentowano prototyp prądowy rekonfgurowalnego bloku operacyjnego Slce układów PG rodzny Spartan II, oraz omówono zasady dzałana pokazano organzację bloku szybkego przenesena tych układów. pracowany prototyp oparty jest o bramk prądowe nowe bramk logczne cechujące sę stałą wartoścą poberanego prądu w różnych trybach pracy przeznaczone do umeszczena na wspólnym podłożu z układam analogowym w reprogramowalnych meszanych układach scalonych IPSC. pracowane układy prądowe mają jednakowe z orygnałam wejśca, wyjśca wszystke tryby pracy.

6 B B0 G4 G3 G2 G G nd D2 nd2 D B nb ncnc2 C2 C CUT B P2 B nv V ne E H nh J n B0 B 0 "0" S 5IN B CIN ng G nu U T T2 T3 T nt n 2 n2 S ns GS K L I npnp2 M nm N nn P2 P Q Q n Z nz Q W nw n 5 B P ys.7. Przepływ sygnałów w układze Slce przy realzacj bloku mnożącego Umeszczone w referace przykłady lustrują realzację w układze prądowym Slce układów sumatora szeregowego, sumatora równoległego bloku mnożącego wykorzystujących mędzy nnym logkę szybkego przenesena. BIBLIGI []. The Programmable Logc Data Book. lnx, Inc., 2000 [2]. Introducng Motorola s eld Programmable nalog rray, Motorola Inc., 997 [3]. D. nderson, C. Marcjan, D. Bersch, H. nderson, P. Hu,. Palusnsk, D. Gettman, I. Macbeth,. Bratt, eld Programmable nalog rray and ts pplcaton, CICC, Santa Clara, C, 997 [4]. M. Ingels, M.S.J. Steyaert. Desgn strateges and decouplng technques for reducng the effects of electrcal nterference n mxed-mode ICs, IEEE J. f Sold-State Crcuts, N7, 997, pp [5]..T.L. Saez, M. Kayal, M. Declercq, M.C. Schneder. Dgtal crcut technques for mxed analog/dgtal crcuts applcatons, Proc. of Int. Conf. ICS 96, pp [6].. Guzńsk, P. Pawłowsk, D. Czwyrow, J. Kanewsk,. Maslennkow, N. Maslennkowa, D. ataj. Desgn of Dgtal Crcuts wth Current-mode Gates, Bulletn of the Polsh cademy of Scences, Techncal Scences, Electroncs and Electrotechncs, Vol. 48, No., 2000, pp [7]. Maslennkow. pproaches to Desgnng and Examples of Dgtal Crcuts Based on the Current-Mode Gates. Data ecordng, Storage & Processng, V.3, No.2, 200, pp Praca wykonana w ramach grantu KBN 7TB

MODEL KOMÓRKI UKŁADU FPGA ZBUDOWANEGO W OPARCIU O BRAMKI PRĄDOWE

MODEL KOMÓRKI UKŁADU FPGA ZBUDOWANEGO W OPARCIU O BRAMKI PRĄDOWE MODEL KOMÓRKI UKŁADU FPGA ZBUDOWANEGO W OPARCIU O BRAMKI PRĄDOWE Oeg Maslennikow, Robert Berezowski, Przemysław Sołtan Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki, ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu implementacji układów cyfrowych w technologii prądowych układów FPGA

Automatyzacja procesu implementacji układów cyfrowych w technologii prądowych układów FPGA Przemysław Sołtan Oleg Maslennikow Wydział Elektroniki Politechnika Koszalińska ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin Robert Berezowski Magdalena Rajewska Automatyzacja procesu implementacji układów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

Przerzutniki prądowe dla logiki wielowartościowej i arytmetyki resztowej

Przerzutniki prądowe dla logiki wielowartościowej i arytmetyki resztowej Oleg Maslennikow Michał Białko Wydział Elektroniki Politechnika Koszalińska ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin email: oleg@ie.tu.koszalin.pl Piotr Pawłowski Robert Berezowski Przerzutniki prądowe dla

Bardziej szczegółowo

architektura komputerów w. 3 Arytmetyka komputerów

architektura komputerów w. 3 Arytmetyka komputerów archtektura komputerów w. 3 Arytmetyka komputerów Systemy pozycyjne - dodawane w systeme dwójkowym 100101011001110010101 100111101000001000 0110110011101 1 archtektura komputerów w 3 1 Arytmetyka bnarna.

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA

SZTUCZNA INTELIGENCJA SZTUCZNA INTELIGENCJA WYKŁAD 15. ALGORYTMY GENETYCZNE Częstochowa 014 Dr hab. nż. Grzegorz Dudek Wydzał Elektryczny Poltechnka Częstochowska TERMINOLOGIA allele wartośc, waranty genów, chromosom - (naczej

Bardziej szczegółowo

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np.

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np. Wykład 7 Uwaga: W praktyce często zdarza sę, że wynk obu prób możemy traktować jako wynk pomarów na tym samym elemence populacj np. wynk x przed wynk y po operacj dla tego samego osobnka. Należy wówczas

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

Projekt i weryfikacja praktyczna podstawowych bloków układów FPGA zbudowanych w oparciu o bramki prądowe

Projekt i weryfikacja praktyczna podstawowych bloków układów FPGA zbudowanych w oparciu o bramki prądowe Robert Berezowski Magdalena Rajewska Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin email: beny@ie.tu.koszalin.pl Dariusz Gretkowski Piotr Pawłowski Projekt i weryfikacja

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek masy (M) Dynamka T: Środek cężkośc środek masy robert.szczotka(at)gmal.com Fzyka astronoma, Lceum 01/014 1 (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE POLITHNIKA RZSZOWSKA Katedra Podstaw lektronk Instrkcja Nr4 F 00/003 sem. letn TRANZYSTOR IPOLARNY HARAKTRYSTYKI STATYZN elem ćwczena jest pomar charakterystyk statycznych tranzystora bpolarnego npn lb

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

Ewolucyjne projektowanie filtrów cyfrowych IIR o nietypowych charakterystykach amplitudowych

Ewolucyjne projektowanie filtrów cyfrowych IIR o nietypowych charakterystykach amplitudowych Adam Słowk Mchał Bałko Wydzał Elektronk Poltechnka Koszalńska ul. JJ Śnadeckch 2, 75-453 Koszaln Ewolucyjne projektowane fltrów cyfrowych IIR o netypowych charakterystykach ampltudowych Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Zestaw zadań 4: Przestrzenie wektorowe i podprzestrzenie. Liniowa niezależność. Sumy i sumy proste podprzestrzeni.

Zestaw zadań 4: Przestrzenie wektorowe i podprzestrzenie. Liniowa niezależność. Sumy i sumy proste podprzestrzeni. Zestaw zadań : Przestrzene wektorowe podprzestrzene. Lnowa nezależność. Sumy sumy proste podprzestrzen. () Wykazać, że V = C ze zwykłym dodawanem jako dodawanem wektorów operacją mnożena przez skalar :

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowana technika programowania dynamicznego

Zmodyfikowana technika programowania dynamicznego Zmodyfkowana technka programowana dynamcznego Lech Madeysk 1, Zygmunt Mazur 2 Poltechnka Wrocławska, Wydzał Informatyk Zarządzana, Wydzałowy Zakład Informatyk Wybrzeże Wyspańskego 27, 50-370 Wrocław Streszczene.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia 30.04.2013

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia 30.04.2013 Arytmetyka fnansowa Wykła z na 30042013 Wesław Krakowak W tym rozzale bęzemy baać wartość aktualną rent pewnych, W szczególnośc, wartość obecną renty, a równeż wartość końcową Do wartośc końcowej renty

Bardziej szczegółowo

METODA SYNTEZY AUTOMATÓW SKOŃCZONYCH MEALY EGO I MOORE A NA

METODA SYNTEZY AUTOMATÓW SKOŃCZONYCH MEALY EGO I MOORE A NA METODA SYNTEZY AUTOMATÓW SKOŃCZONYCH MEALY EGO I MOORE A NA BAZIE UKŁADÓW CPLD Adam Klmowcz Wydzał Informatyk Poltechnk Bałostockej, ul. Wejska 45A, 15-351 Bałystok e-mal: aklm@.pb.balystok.pl Abstrakt:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ARCHITEKTUR MACIERZY PROCESOROWYCH W DYNAMICZNIE REPROGRAMOWALNYCH UKŁADACH FPGA

REALIZACJA ARCHITEKTUR MACIERZY PROCESOROWYCH W DYNAMICZNIE REPROGRAMOWALNYCH UKŁADACH FPGA REALIZACJA ARCHITEKTUR MACIERZY PROCESOROWYCH W DYNAMICZNIE RROGRAMOWALNYCH UKŁADACH FPGA Oleg Maslennkow Poltechnka Koszalńska, Wydzał Elektronk, Ul. Śnadeckch, 75-453 Koszaln emal: oleg@e.tu.koszaln.pl

Bardziej szczegółowo

Zadanie na wykonanie Projektu Zespołowego

Zadanie na wykonanie Projektu Zespołowego Zadane na wykonane Projektu Zespołowego Celem projektu jest uzyskane następującego szeregu umejętnośc praktycznych: umejętnośc opracowana równoległych wersj algorytmów (na przykładze algorytmów algebry

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCHEMIA. ( i = i ) Wykład II b. Nadnapięcie Równanie Buttlera-Volmera Równania Tafela. Wykład II. Równowaga dynamiczna i prąd wymiany

ELEKTROCHEMIA. ( i = i ) Wykład II b. Nadnapięcie Równanie Buttlera-Volmera Równania Tafela. Wykład II. Równowaga dynamiczna i prąd wymiany Wykład II ELEKTROCHEMIA Wykład II b Nadnapęce Równane Buttlera-Volmera Równana Tafela Równowaga dynamczna prąd wymany Jeśl układ jest rozwarty przez elektrolzer ne płyne prąd, to ne oznacza wcale, że na

Bardziej szczegółowo

Evaluation of estimation accuracy of correlation functions with use of virtual correlator model

Evaluation of estimation accuracy of correlation functions with use of virtual correlator model Jadwga LAL-JADZIAK Unwersytet Zelonogórsk Instytut etrolog Elektrycznej Elżbeta KAWECKA Unwersytet Zelonogórsk Instytut Informatyk Elektronk Ocena dokładnośc estymacj funkcj korelacyjnych z użycem modelu

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów kombinacyjnych

Diagnostyka układów kombinacyjnych Dagnostyka układów kombnacyjnych 1. Wprowadzene Dagnostyka obejmuje: stwerdzene stanu układu, systemu lub ogólne sec logcznej. Jest to tzw. kontrola stanu wykrywająca czy dzałane sec ne jest zakłócane

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda BADANIA OPERACYJNE Podejmowane decyzj w warunkach nepewnośc dr Adam Sojda Teora podejmowana decyzj gry z naturą Wynk dzałana zależy ne tylko od tego, jaką podejmujemy decyzję, ale równeż od tego, jak wystąp

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WARTOŚCI POLA MAGNETYCZNEGO W POBLIŻU LINII NAPOWIETRZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU GENETYCZNEGO

OPTYMALIZACJA WARTOŚCI POLA MAGNETYCZNEGO W POBLIŻU LINII NAPOWIETRZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU GENETYCZNEGO POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrcal Engneerng 015 Mkołaj KSIĄŻKIEWICZ* OPTYMALIZACJA WARTOŚCI POLA MAGNETYCZNEGO W POLIŻU LINII NAPOWIETRZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE PARZYSTOŚCI LICZB W RESZTOWYM SYSTEMIE LICZBOWYM Z WYKORZYSTANIEM KONWERSJI DO SYSTEMU Z MIESZANYMI PODSTAWAMI

OKREŚLANIE PARZYSTOŚCI LICZB W RESZTOWYM SYSTEMIE LICZBOWYM Z WYKORZYSTANIEM KONWERSJI DO SYSTEMU Z MIESZANYMI PODSTAWAMI POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 76 Electrcal Engneerng 2013 Mrosław PLEBANEK* OKREŚLANIE PARZYSTOŚCI LICZB W RESZTOWYM SYSTEMIE LICZBOWYM Z WYKORZYSTANIEM KONWERSJI DO SYSTEMU Z

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technk nformatyczne - Ćwczene 2: PERCEPTRON str. 2 Potencjał membranowy u wyznaczany jest klasyczne: gdze: w waga -tego wejśca neuronu b ba

Nowoczesne technk nformatyczne - Ćwczene 2: PERCEPTRON str. 2 Potencjał membranowy u wyznaczany jest klasyczne: gdze: w waga -tego wejśca neuronu b ba Nowoczesne technk nformatyczne - Ćwczene 2: PERCEPTRON str. 1 Ćwczene 2: Perceptron WYMAGANIA 1. Sztuczne sec neuronowe budowa oraz ops matematyczny perceptronu (funkcje przejśca perceptronu), uczene perceptronu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO Walenty OWIECZKO WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI A IEPEWOŚĆ WYIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO STRESZCZEIE W artykule przedstaono ynk analzy nepenośc pomaru ybranych cech obektu obrazu cyfroego. Wyznaczono

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy Eksploatacj Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwczena: PRAKTYCZNA REALIZACJA PRZEMIANY ADIABATYCZNEJ.

Bardziej szczegółowo

Elementy cyfrowe i układy logiczne

Elementy cyfrowe i układy logiczne Elementy cyfrowe i układy logiczne Wykład 5 Legenda Procedura projektowania Podział układów VLSI 2 1 Procedura projektowania Specyfikacja Napisz, jeśli jeszcze nie istnieje, specyfikację układu. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Układy cyfrowe zbudowane w oparciu o bramki prądowe: stan obecny, perspektywy rozwoju i zastosowania

Układy cyfrowe zbudowane w oparciu o bramki prądowe: stan obecny, perspektywy rozwoju i zastosowania Michał Białko Oleg Maslennikow Politechnika oszalińska Wydział Elektroniki ul. Śniadeckich 2, 75-453 oszalin email: oleg@ie.tu.koszalin.pl Natalia Maslennikowa Piotr Pawłowski Układy cyfrowe zbudowane

Bardziej szczegółowo

Laboratorium ochrony danych

Laboratorium ochrony danych Laboratorum ochrony danych Ćwczene nr Temat ćwczena: Cała skończone rozszerzone Cel dydaktyczny: Opanowane programowej metody konstruowana cał skończonych rozszerzonych GF(pm), poznane ch własnośc oraz

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 ZESZYTY NAUKOWE NSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANE MASOWEGO MOMENTU BEZWŁADNOŚC WZGLĘDEM OS PODŁUŻNEJ DLA SAMOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWE WZORÓW DOŚWADCZALNYCH 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW (88)/01 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANIE ASOWEGO OENTU BEZWŁADNOŚCI WZGLĘDE OSI PIONOWEJ DLA SAOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWIE WZORU EPIRYCZNEGO 1. Wstęp asowy moment

Bardziej szczegółowo

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO 3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STŁEGO I PRZEMIENNEGO 3.1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z podstawowym właścwoścam łuku elektrycznego palącego sę swobodne, w powetrzu o cśnentmosferycznym.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych NAFTA-GAZ styczeń 2011 ROK LXVII Anna Rembesa-Śmszek Instytut Nafty Gazu, Kraków Andrzej Wyczesany Poltechnka Krakowska, Kraków Zastosowane symulatora ChemCad do modelowana złożonych układów reakcyjnych

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010 EKONOMETRIA I Spotkane, dn. 5..2 Dr Katarzyna Beń Program ramowy: http://www.sgh.waw.pl/nstytuty/e/oferta_dydaktyczna/ekonometra_stacjonarne_nest acjonarne/ Zadana, dane do zadań, ważne nformacje: http://www.e-sgh.pl/ben/ekonometra

Bardziej szczegółowo

65120/ / / /200

65120/ / / /200 . W celu zbadana zależnośc pomędzy płcą klentów ch preferencjam, wylosowano kobet mężczyzn zadano m pytane: uważasz za lepszy produkt frmy A czy B? Wynk były następujące: Odpowedź Kobety Mężczyźn Wolę

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Model reprogramowalnego prądowego układu działającego w logice wielowartościowej

Model reprogramowalnego prądowego układu działającego w logice wielowartościowej Przemysław Sołtan Oleg Maslennikow Wydział Elektroniki Politechnika Koszalińska ul. JJ Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin e-mail: kerk@ie.tu.koszalin.pl Model reprogramowalnego prądowego układu działającego

Bardziej szczegółowo

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadane dośwadczalne ZADANIE D Nazwa zadana: Maszyna analogowa. Dane są:. doda półprzewodnkowa (krzemowa) 2. opornk dekadowy (- 5 Ω ), 3. woltomerz cyfrowy, 4. źródło napęca

Bardziej szczegółowo

Natalia Nehrebecka. Wykład 2

Natalia Nehrebecka. Wykład 2 Natala Nehrebecka Wykład . Model lnowy Postad modelu lnowego Zaps macerzowy modelu lnowego. Estymacja modelu Wartośd teoretyczna (dopasowana) Reszty 3. MNK przypadek jednej zmennej . Model lnowy Postad

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do omówienia

Zagadnienia do omówienia Zarządzane produkcją dr nż. Marek Dudek Ul. Gramatyka 0, tel. 6798 http://www.produkcja.zarz.agh.edu.pl Zagadnena do omówena Zasady projektowana systemów produkcyjnych część (organzacja procesów w przestrzen)

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Rok szkolny 2013/2014

EUROELEKTRA. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Rok szkolny 2013/2014 EUROELEKTRA Ogólnopolska Olmpada Wedzy Elektrycznej Elektroncznej Rok szkolny 232 Zadana z elektronk na zawody III stopna (grupa elektronczna) Zadane. Oblczyć wzmocnene napęcowe, rezystancję wejścową rezystancję

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA. im. Jarosława Dąbrowskiego ROZPRAWA DOKTORSKA RAFAŁ SZYMANOWSKI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA. im. Jarosława Dąbrowskiego ROZPRAWA DOKTORSKA RAFAŁ SZYMANOWSKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHICZA m. Jarosława Dąbrowskego ROZPRAWA DOKTORSKA RAFAŁ SZYMAOWSKI PRECYZYJE LICZIKI CZASU CMOS FPGA Z DWUSTOPIOWĄ ITERPOLACJĄ Promotor prof. dr hab. nż. Józef KALISZ WARSZAWA 003

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB Rozwązywane zadań optymalzacj w środowsku programu MATLAB Zagadnene optymalzacj polega na znajdowanu najlepszego, względem ustalonego kryterum, rozwązana należącego do zboru rozwązań dopuszczalnych. Standardowe

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych 2 S Ł O W O - G R A F I K A - F I L M Meda społecznoścowe praca w chmurze oraz przygotowane na ch potrzeby materałów grafcznych zdjęcowych Artur Kurkewcz Web 2.0 tak określa sę serwsy nternetowe, których

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Bezouta i liczby zespolone Javier de Lucas. Rozwi azanie 2. Z twierdzenia dzielenia wielomianów, mamy, że

Twierdzenie Bezouta i liczby zespolone Javier de Lucas. Rozwi azanie 2. Z twierdzenia dzielenia wielomianów, mamy, że Twerdzene Bezouta lczby zespolone Javer de Lucas Ćwczene 1 Ustal dla których a, b R można podzelć f 1 X) = X 4 3X 2 + ax b przez f 2 X) = X 2 3X+2 Oblcz a b Z 5 jeżel zak ladamy, że f 1 f 2 s a welomanam

Bardziej szczegółowo

Bramki logiczne Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych

Bramki logiczne Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych Układy logiczne Bramki logiczne A B A B AND NAND A B A B OR NOR A NOT A B A B XOR NXOR A NOT A B AND NAND A B OR NOR A B XOR NXOR Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych 2 Podstawowe tożsamości

Bardziej szczegółowo

Minimalizacja funkcji logicznych w algebrze bramek prądowych

Minimalizacja funkcji logicznych w algebrze bramek prądowych Oleg Maslennikow Wydział Elektroniki Politechnika Koszalińska ul. JJ Śniadeckich, 75-45 Koszalin e-mail: oleg@ie.tu.koszalin.pl Minimalizacja funkcji logicznych w algebrze bramek prądowych Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki Dr nż. Robert Smusz Poltechnka Rzeszowska m. I. Łukasewcza Wydzał Budowy Maszyn Lotnctwa Katedra Termodynamk Projekt jest współfnansowany w ramach programu polskej pomocy zagrancznej Mnsterstwa Spraw Zagrancznych

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja logiczna projektów VHDL realizowanych w reprogramowalnych układach FPGA pracujących w trybie prądowym

Weryfikacja logiczna projektów VHDL realizowanych w reprogramowalnych układach FPGA pracujących w trybie prądowym Przemysław Sołtan Wydział Elektroniki Politechnika Koszalińska ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin e-mail: kerk@ie.tu.koszalin.pl Weryfikacja logiczna projektów VHDL realizowanych w reprogramowalnych układach

Bardziej szczegółowo

Programowane połączenia w układach FPMA

Programowane połączenia w układach FPMA Piotr Pawłowski Michał Białko Wydział Elektroniki Politechnika Koszalińska ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin Oleg Maslennikow Przemysław Sołtan Programowane połączenia w układach FPMA Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sieci Neuronowych Sieci rekurencyjne

Wprowadzenie do Sieci Neuronowych Sieci rekurencyjne Wprowadzene do Sec Neuronowych Sec rekurencyjne M. Czoków, J. Persa 2010-12-07 1 Powtórzene Konstrukcja autoasocjatora Hopfelda 1.1 Konstrukcja Danych jest m obrazów wzorcowych ξ 1..ξ m, gdze każdy pojedynczy

Bardziej szczegółowo

O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH

O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH Mateusz Baryła Unwersytet Ekonomczny w Krakowe O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH Wprowadzene

Bardziej szczegółowo

Układ realizujący funkcję AND

Układ realizujący funkcję AND Zadane 5. Zaprojekoać spradzć dzałane synchroncznych asynchroncznych rejesró akumulaora umożlających realzację operacj: odejmoana arymeycznego, AN, NOT, EX-OR. C x b C odoane: a a : odejmoane A-B, A AN

Bardziej szczegółowo

Wielkość analogowa w danym przedziale swojej zmienności przyjmuje nieskończoną liczbę wartości.

Wielkość analogowa w danym przedziale swojej zmienności przyjmuje nieskończoną liczbę wartości. TECHNOLOGE CYFOWE kłady elektroniczne. Podzespoły analogowe. Podzespoły cyfrowe Wielkość analogowa w danym przedziale swojej zmienności przyjmuje nieskończoną liczbę wartości. Wielkość cyfrowa w danym

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

Pracownia elektryczna i elektroniczna. Elektronika cyfrowa. Ćwiczenie nr 5.

Pracownia elektryczna i elektroniczna. Elektronika cyfrowa. Ćwiczenie nr 5. Pracownia elektryczna i elektroniczna. Elektronika cyfrowa. Ćwiczenie nr 5. Klasa III Opracuj projekt realizacji prac związanych z badaniem działania cyfrowych bloków arytmetycznych realizujących operacje

Bardziej szczegółowo

Automatyka. Treść wykładów: Multiplekser. Układ kombinacyjny. Demultiplekser. Koder

Automatyka. Treść wykładów: Multiplekser. Układ kombinacyjny. Demultiplekser. Koder Treść wykładów: utomatyka dr inż. Szymon Surma szymon.surma@polsl.pl http://zawt.polsl.pl/studia pok., tel. +48 6 46. Podstawy automatyki. Układy kombinacyjne,. Charakterystyka,. Multiplekser, demultiplekser,.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie Proste modele ze złożonym zachowanem czyl o chaose 29 kwetna 2014 Komputer jest narzędzem coraz częścej stosowanym przez naukowców do ukazywana skrzętne ukrywanych przez naturę tajemnc. Symulacja, obok

Bardziej szczegółowo

Niskokobaltowe stopy Fe-Cr-Co na magnesy trwałe

Niskokobaltowe stopy Fe-Cr-Co na magnesy trwałe Krystyna C H R Ó S T, Oan KŁODAS INSTYTUT INŻYNIERII M A T E R I A Ł O W E J POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ul. N a r b u t t a 8 5, 02-524 W a r s a w a Nskokobaltowe stopy Fe-Cr-Co na magnesy trwałe. W P

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

Sieci Neuronowe 1 Michał Bereta

Sieci Neuronowe 1 Michał Bereta Wprowadzene Zagadnena Sztucznej Intelgencj laboratorum Sec Neuronowe 1 Mchał Bereta Sztuczne sec neuronowe można postrzegać jako modele matematyczne, które swoje wzorce wywodzą z bolog obserwacj ludzkch

Bardziej szczegółowo

I. Elementy analizy matematycznej

I. Elementy analizy matematycznej WSTAWKA MATEMATYCZNA I. Elementy analzy matematycznej Pochodna funkcj f(x) Pochodna funkcj podaje nam prędkość zman funkcj: df f (x + x) f (x) f '(x) = = lm x 0 (1) dx x Pochodna funkcj podaje nam zarazem

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

Projektowanie układów na schemacie

Projektowanie układów na schemacie Projektowanie układów na schemacie Przedstawione poniżej wskazówki mogą być pomocne przy projektowaniu układach na poziomie schematu. Stałe wartości logiczne Aby podłączyć wejście do stałej wartości logicznych

Bardziej szczegółowo

Statyczna alokacja kanałów (FCA)

Statyczna alokacja kanałów (FCA) Przydzał kanałów 1 Zarys wykładu Wprowadzene Alokacja statyczna a alokacja dynamczna Statyczne metody alokacj kanałów Dynamczne metody alokacj kanałów Inne metody alokacj kanałów Alokacja w strukturach

Bardziej szczegółowo

Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ę Ą Ę ŚĘ Ę Ś ń Ę Ę Ą Ł Ż Ń Ł ć Ą ć Ł Ę Ó ć Ź ć ź ń Ń ń Ś Ą Ę Ł Ę Ą Ę ń ć ń Ź ć ń ć ń Ś ń ŚĆ ć ź Ł Ę Ę Ś Ę Ę Ę ń ŚĘ Ń Ę Ę ń ŚĘ Ę Ę Ś Ś ć ń Ę ń Ś Ę ć ć Ę Ę ć ź ć ń Ę Ń ń ć Ł Ę Ę Ę Ę ć Ę ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Prawdziwa ortofotomapa

Prawdziwa ortofotomapa Prawdzwa ortofotomapa klasyczna a prawdzwa ortofotomapa mnmalzacja przesunęć obektów wystających martwych pól na klasycznej ortofotomape wpływ rodzaju modelu na wynk ortorektyfkacj budynków stratege opracowana

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 3 (4h) Konwersja i wyświetlania informacji binarnej w VHDL Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Synteza

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PROCESORY SYGNAŁOWE W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ. Zasady arytmetyki stałoprzecinkowej oraz operacji arytmetycznych w formatach Q

LABORATORIUM PROCESORY SYGNAŁOWE W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ. Zasady arytmetyki stałoprzecinkowej oraz operacji arytmetycznych w formatach Q LABORAORIUM PROCESORY SYGAŁOWE W AUOMAYCE PRZEMYSŁOWEJ Zasady arytmetyki stałoprzecinkowej oraz operacji arytmetycznych w formatach Q 1. Zasady arytmetyki stałoprzecinkowej. Kody stałopozycyjne mają ustalone

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

Modelowanie reprogramowalnych układów prądowych pracujących w logice. wielowartościowej.

Modelowanie reprogramowalnych układów prądowych pracujących w logice. wielowartościowej. Przemysław Sołtan, Natalia Maslennikow, Oleg Maslennikow Wydział Elektroniki i Informatyki Politechnika Koszalińska, Koszalin Modelowanie reprogramowalnych układów prądowych pracujących w logice wielowartościowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

Zwykle układ scalony jest zamknięty w hermetycznej obudowie metalowej, ceramicznej lub wykonanej z tworzywa sztucznego.

Zwykle układ scalony jest zamknięty w hermetycznej obudowie metalowej, ceramicznej lub wykonanej z tworzywa sztucznego. Techniki wykonania cyfrowych układów scalonych Cyfrowe układy scalone dzielimy ze względu na liczbę bramek elementarnych tworzących dany układ na: małej skali integracji SSI do 10 bramek, średniej skali

Bardziej szczegółowo

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2 T A R C Z A Z E G A R O W A ASTYGMATYZM 1.Pojęca ogólne a) astygmatyzm prosty (najbardzej zgodny z pozomem) - najbardzej płask połudnk tzn. o najmnejszej mocy jest pozomy b) astygmatyzm odwrotny (najbardzej

Bardziej szczegółowo

Wielokryterialny Trójwymiarowy Problem Pakowania

Wielokryterialny Trójwymiarowy Problem Pakowania Łukasz Kacprzak, Jarosław Rudy, Domnk Żelazny Instytut Informatyk, Automatyk Robotyk, Poltechnka Wrocławska Welokryteralny Trójwymarowy Problem Pakowana 1. Wstęp Problemy pakowana należą do klasy NP-trudnych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR x(xx) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Metody wymiarowania obszaru manewrowego statku oparte na badaniach rzeczywistych

ZESZYTY NAUKOWE NR x(xx) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Metody wymiarowania obszaru manewrowego statku oparte na badaniach rzeczywistych ISSN 009-069 ZESZYTY NUKOWE NR () KDEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNRODOW KONFERENCJ NUKOWO-TECHNICZN E X P L O - S H I P 0 0 6 Paweł Zalewsk, Jakub Montewka Metody wymarowana obszaru manewrowego

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ZADAŃ Z INFORMATYKI

ZESTAW ZADAŃ Z INFORMATYKI (Wpsue zdaąc przed rozpoczęcem prac) KOD ZDAJĄCEGO ZESTAW ZADAŃ Z INFORMATYKI CZĘŚĆ II (dla pozomu rozszerzonego) GRUDZIEŃ ROK 004 Czas prac 50 mnut Instrukca dla zdaącego. Proszę sprawdzć, cz zestaw zadań

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Urządzeń Cyfrowych

Projektowanie Urządzeń Cyfrowych Projektowanie Urządzeń Cyfrowych Laboratorium 2 Przykład prostego ALU Opracował: mgr inż. Leszek Ciopiński Wstęp: Magistrale: Program MAX+plus II umożliwia tworzenie magistral. Magistrale są to grupy przewodów

Bardziej szczegółowo

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/2010 13 Potr Bogusz Marusz Korkosz Jan Prokop POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wydzał Elektrotechnk Informatyk BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Sekwencyjne bloki funkcjonalne

Sekwencyjne bloki funkcjonalne ekwencyjne bloki funkcjonalne Układy sekwencyjne bloki funkcjonalne 2/28 ejestry - układy do przechowywania informacji, charakteryzujące się róŝnymi metodami jej zapisu lub odczytu a) b) we wy we... we

Bardziej szczegółowo

Informacja - pojęcie abstrakcyjne Dane: konkretna reprezentacja informacji. 3 "Podstawy informatyki", Tadeusz Wilusz 2004

Informacja - pojęcie abstrakcyjne Dane: konkretna reprezentacja informacji. 3 Podstawy informatyki, Tadeusz Wilusz 2004 Współczesna technologa systemu nformacyjnego wedza wedza Podstawy nformatyk nformacja nformacja nformacja Temat 02 Maszynowa reprezentacja nformacj wykłady 2 3 źródło nformacj (nadawca nformacj) IBM Compatble

Bardziej szczegółowo

Układy logiczne układy cyfrowe

Układy logiczne układy cyfrowe Układy logiczne układy cyfrowe Jak projektować układy cyfrowe (systemy cyfrowe) Układy arytmetyki rozproszonej filtrów cyfrowych Układy kryptograficzne Evatronix KontrolerEthernet MAC (Media Access Control)

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz dr nż. Robert Geryło Jakość ceplna obudowy budynków - dośwadczena z ekspertyz Wdocznym efektem występowana znaczących mostków ceplnych w obudowe budynku, występującym na ogół przy nedostosowanu ntensywnośc

Bardziej szczegółowo

Przetworniki cyfrowo-analogowe C-A CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE

Przetworniki cyfrowo-analogowe C-A CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE Przetworniki cyfrowo-analogowe C-A CELE ĆWICZEŃ Zrozumienie zasady działania przetwornika cyfrowo-analogowego. Poznanie podstawowych parametrów i działania układu DAC0800. Poznanie sposobu generacji symetrycznego

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANE KOMPUTEROWO POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI CHWILOWEJ SYGNAŁÓW IMPULSOWYCH

WSPOMAGANE KOMPUTEROWO POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI CHWILOWEJ SYGNAŁÓW IMPULSOWYCH Metrologa Wspomagana Komputerowo - Zegrze, 9-22 05.997 WSPOMAGANE KOMPUTEROWO POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI CHWILOWEJ SYGNAŁÓW IMPULSOWYCH dr nż. Jan Ryszard Jask, dr nż. Elgusz Pawłowsk POLITECHNIKA lubelska

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZANIE POJEMNOŚCI ADSORBENTÓW WĘGLOWYCH W PROCESIE ADSORPCYJNEGO MAGAZYNOWANIA WODORU

ZWIĘKSZANIE POJEMNOŚCI ADSORBENTÓW WĘGLOWYCH W PROCESIE ADSORPCYJNEGO MAGAZYNOWANIA WODORU Węgel aktywny w ochrone środowska przemyśle (26) LESZEK CZEPIRSKI, BRONISŁAW BUCZEK Akadema Górnczo-Hutncza m. S. Staszca, Wydzał Palw Energ al. Mckewcza 3, 3-59 Kraków ZWIĘKSZANIE POJEMNOŚCI ADSORBENTÓW

Bardziej szczegółowo

Układy arytmetyczne. Joanna Ledzińska III rok EiT AGH 2011

Układy arytmetyczne. Joanna Ledzińska III rok EiT AGH 2011 Układy arytmetyczne Joanna Ledzińska III rok EiT AGH 2011 Plan prezentacji Metody zapisu liczb ze znakiem Układy arytmetyczne: Układy dodające Półsumator Pełny sumator Półsubtraktor Pełny subtraktor Układy

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fasowy gospodark Zajęca r 7 Krzywa retowośc, zadaa (mat. f.), marża w hadlu, NPV IRR, Ustawa o kredyce kosumeckm, fukcje fasowe Excela Krzywa retowośc (dochodowośc) Yeld Curve Krzywa ta jest grafczym

Bardziej szczegółowo