numer ewidencyjny 05/12/04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "numer ewidencyjny 05/12/04"

Transkrypt

1 Raport Analityczny TIM S.A. Warszawa, 09 grudnia 2005 numer ewidencyjny 05/12/04

2 TIM (8.8000, , , ), WIG (34,368.22, 34,482.04, 34,362.83, 34, ) ber October November December 2005 February March April May June July August September October November December TIM S.A. Kurs TIM 8,60 zł Range roczny 4,60-9,25 zł Kapitalizacja 175,3 mln zł Free float 41,9 mln zł Udz. w WIG 0,07% Beta vs. WIG 0,13 Wol. śr. (1 m-c) WIG pkt. TIM vs. WIG Struktura akcjonariatu K. Folta 20,11 % A. Wieczorkowski 19,74 % BZ WBK Inwestycje 10,94 % ING TFI 10,01 % K. Stogniew 7,67 % M. Nowakowski 7,63 % Pozostali 23,90 % Rekomendacja Kupuj Wycena 11,2 zł Poprzednie rekomendacje (6 m-cy) Data Rodzaj Kurs Podsumowanie Wartość akcji TIM wyceniliśmy metodą porównawczą oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Średnia z wycen obiema metodami daje cenę jednej akcji na poziomie 11,2 zł. Akcje spółki są obecnie notowane na giełdzie z ok. 30% dyskontem w stosunku do przeprowadzonej przez nas wyceny. Akcje TIM wyceniane są na GPW poniżej wartości wynikającej z wyceny porównawczej (10,8 zł), a także z dyskontem w stosunku do wyceny przeprowadzonej metodą DCF (11,6 zł). Rekomendujemy kupowanie akcji TIM S.A. i określamy ich cenę docelową na poziomie 11,2 zł. Charakterystyka TIM S.A. Firma TIM S.A. zajmuje się hurtową dystrybucją materiałów elektrotechnicznych. Swą działalność operacyjną prowadzi nieprzerwanie od listopada 1987 roku. Wśród oferowanych towarów spółki znajdują się m.in: kable i przewody, sprzęt oświetleniowy, rozdzielnice, osprzęt instalacyjny, aparatura rozdzielcza i sterownicza. W latach spółka przeszła gruntowną restrukturyzację operacyjną. W jej efekcie, począwszy od 2004 roku nastąpiła istotna poprawa osiąganych wyników finansowych, która powinna być kontynuowana w latach następnych. Dalszy rozwój spółki ma gwarantować powiększanie liczby oddziałów (obecnie funkcjonuje blisko 30 placówek na terenie całego kraju), zwiększanie wydajności pracy i ciągła kontrola ponoszonych kosztów, optymalizacja procesów logistycznych i zarządczych. TIM S.A. ma szanse już wkrótce zostać krajowym liderem na rynku handlu hurtowego w branży elektrotechnicznej (obecnie zajmuje drugie miejsce). Spółka zamierza rozwijać się organicznie - nie planuje akwizycji firm z branży, nowych emisji akcji nie będą realizowane ryzykowne projekty inwestycyjne pociągające za sobą duże nakłady kapitałowe. Dużym atutem spółki dla potencjalnych inwestorów jest z pewnością bardzo wysoka rentowność (zwrot na kapitale własnym zdecydowanie przekracza 30 proc.) oraz zapowiedź prowadzenia czytelnej polityki dywidendowej. tys. zł P 2006P 2007P Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk netto EPS (zł) -0,41 0,04 0,55 0,74 0,88 1,05 P/E -20,9 243,7 15,8 11,7 9,7 8,2 BVPS (zł) 0,57 0,52 1,07 1,80 2,25 2,77 P/BV 15,08 16,45 8,05 4,77 3,83 3,10 Marża EBIT -2,18% 3,14% 6,48% 8,60% 8,42% 8,44% Marża EBITDA 1,12% 5,81% 8,29% 10,20% 8,42% 9,75% ROS -7,56% 0,57% 5,37% 6,00% 6,32% 6,72% ROE -84,78% 7,95% 51,05% 40,80% 39,33% 38,05% 2

3 WYCENA Wycena akcji TIM S.A. sporządzona została dwiema metodami: porównawczą oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Na wycenę porównawczą składa się wycena względem polskich spółek notowanych na giełdzie, zajmujących się działalnością handlową. Do obliczenia wyceny końcowej akcji spółki przyjęto średnią arytmetyczną z wyników obu przeprowadzonych wycen. Wycena porównawcza W wycenie porównawczej użyto trzech wskaźników: P/E (cena do zysku przypadającego na jedną akcję), EV/EBITDA (gdzie EV = wartość rynkowa powiększona o dług netto, EBITDA = zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz P/EBIT (cena do wartości zysku operacyjnego przypadającego na jedna akcję). Przy wyliczeniu wskaźników uwzględniono prognozy wyników dla lat 2005, 2006 i Wskaźniki wyceny porównawczej na podstawie wyników szacowanych na lata Cena akcji P/E '05 P/E '06 P/E '07 P/EBIT '05 P/EBIT '06 P/EBIT '07 EV/EBITDA '05EV/EBITDA '06EV/EBITDA '07 Alma Market 22,30 zł 11,8 9,6 8,2 9,1 7,8 7,0 5,1 4,5 4,4 Ampli 3,96 zł 7,2 5,2 4,3 4,3 3,7 2,9 4,7 4,2 3,6 CCC 30,50 zł 30,0 20,9 16,5 23,9 17,2 13,6 22,5 15,9 12,6 Eldorado 31,00 zł 11,4 10,3 8,8 7,6 7,4 6,6 6,1 6,0 5,7 Eurocash 4,69 zł 17,1 13,9 11,1 14,1 11,5 9,4 9,0 7,5 6,4 Średnia 15,5 12,0 9,8 11,8 9,5 7,9 9,5 7,6 6,5 TIM 8,60 zł 11,7 9,7 8,2 8,2 7,3 6,5 7,3 6,6 5,9 Cena akcji 11,4 10,6 10,3 12,5 11,2 10,5 11,2 10,0 9,5 Wycena 10,8 Źródło : BM BPH Jako wartość końcową (implikowana cena akcji TIM) przyjęto średnią z wyceny dla każdego wskaźnika i poszczególnych lat. Zastosowana wycena porównawcza określiła wartość jednej akcji TIM S.A. na poziomie 10,8 zł. Otrzymana wartość wyceny porównawczej wynosi 10,8 zł i jest o 25% wyższa od obecnej wyceny rynkowej akcji TIM S.A. Wycena DCF Wolne przepływy gotówkowe FCF (free cash flows) zostały obliczone na podstawie prognozowanych wyników TIM S.A. do roku 2009 oraz założonego stałego długoterminowego wzrostu wolnych przepływów po okresie prognozy. W modelu wyceny akcji spółki metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) przyjęto następujące założenia: 3

4 W latach wzrost przychodów ze sprzedaży z 250 mln zł do 380 mln złotych. Średnia roczna stopa wzrostu przychodów (CAGR) w tym okresie na poziomie 11,04%. Marża EBIT (marża zysku operacyjnego) w latach w średniej wysokości 8,38%. Marża EBITDA (marża zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) na średnim poziomie 9,75% w okresie pomiędzy 2005 i 2009 r. Nakłady kapitałowe w latach na całkowitym poziomie w wysokości 27 mln złotych. Założono, że wydatki inwestycyjne będą o kilka mln złotych wyższe od poziomu odpisów amortyzacyjnych prognozowanych w tym okresie (21,4 mln złotych). Dług netto (poziom zobowiązań oprocentowanych minus gotówka) na poziomie 10,3 mln złotych. Stały wzrost wolnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej po okresie szczegółowej prognozy na poziomie 1,0%. Współczynnik Dług/Kapitał Własny na poziomie poniżej 0,1 (spółka będzie w znikomym stopniu finansowała się długiem, a środki na inwestycje pozyskiwała głównie z zysków zatrzymanych po wypłacie ew. dywidendy akcjonariuszom). Średni ważony koszt kapitału (WACC) dla lat na poziomie 7,14% (założono spadek WACC z poziomu 8,1% w roku 2005 do poziomu 6,6% w roku 2009). Suma FCF [mln zł.] 56,73 Suma DFCF [mln zł.] 48,10 stopa wzrostu FCF 1,0% Wartość rezydualna [mln zł.] 279,32 DRV [mln zł.] 199,48 DFCF+DRV [mln zł.] 247,57 Gotówka [mln zł.] 0,70 Dług [mln zł.] -11,00 Wartość KW [mln zł.] 237,27 Akcje (szt.) Wartość na jedną akcję [zł.] 11,6zł Wyliczona bieżąca wartość wolnych przepływów pieniężnych z podstawowej działalności operacyjnej TIM S.A. wynosi 247,57 mln zł. Zdyskontowane wolne przepływy pieniężne w latach 2005 do 2009 wynoszą w sumie 48,10 mln złotych, a 199,48 mln zł stanowi zdyskontowana wartość rezydualna przy założeniu stałego 1,0% wzrostu wolnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej od 2010 roku w nieskończoność. Zdyskontowana wartość rezudualna stanowi więc 80 proc. wartości całkowitych zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wartości bieżąca wolnych przepływów pieniężnych (DFCF+DRV) skorygowana jest o dług netto (bieżącą wartość zobowiązań oprocentowanych i o wartość gotówki). Bieżąca 4

5 wartość kapitału własnego akcjonariuszy TIM S.A. wynikająca z działalności operacyjnej spółki jest równa 237,27 mln zł. Wartość majątku akcjonariuszy przypadająca na jedną akcję wynosi 11,6 zł. Oszacowana na podstawie modelu DCF wartość jednej akcji TIM to 11,6 zł. Analiza wrażliwości modelu DCF w zależności od zmian poziomu WACC i stopy wzrostu wolnych przepływów pieniężnych. zmiana stopy wzrostu FCF WACC -2% -1% 0% 1% 2% -2% 11,4zł 13,8zł 17,5zł 24,2zł 39,8zł -1% 9,9zł 11,5zł 13,9zł 17,6zł 24,4zł 0% 8,7zł 10,0zł 11,6zł 14,1zł 17,9zł 1% 7,9zł 8,8zł 10,0zł 11,7zł 14,1zł 2% 7,2zł 7,9zł 8,9zł 10,1zł 11,8zł Jak widać z zamieszczonej wyżej tabeli, model DCF wyceny akcji TIM SA jest w porównywalnym stopniu wrażliwy na zmiany zarówno średniego ważonego kosztu kapitału (WACC), jak i też zmiany stopy wzrostu wolnych przepływów pieniężnych po okresie szczegółowej prognozy. Wartość akcji TIM S.A. oszacowana metodą porównawczą do średniej prognoz na lata wskaźników rynkowych spółek z branży handlowej notowanych na GPW wyniosła 10,8 zł. Na podstawie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) wartość akcji spółki została wyznaczona na 11,6 zł. Średnia arytmetyczna z zastosowanych metod wyceny dała wartość końcową akcji TIM S.A. na poziomie 11,2 zł. 5

6 16 listopada 2005 r. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI TIM S.A. Grupa TIM S.A. TIM S.A. nie posiada spółek zależnych i nie tworzy struktury holdingowej, tym samym nie sporządza skonsolidowanych raportów finansowych. Działalność TIM S.A. TIM SA prowadzi działalność nieprzerwanie od 1987 roku. Początkowo (jeszcze jako spółka z o.o. ) prowadziła działalność usługową, produkcyjną, handlową oraz realizowała prace kontrolno-pomiarowe, projektowe i innowacyjno-wdrożeniowe. W latach 90-tych skupiła swą działalność w branży dystrybucji artykułów elektrotechnicznych, co zdynamizowało jej dalszy rozwój. Stabilny wzrost realizowanej sprzedaży był możliwy dzięki otwarciu w latach , 22 oddziałów zlokalizowanych w dużych miastach na terenie całego kraju. Obecnie w strukturze dystrybucyjnej TIM SA funkcjonuje blisko 30 oddziałów. Oprócz tego, w celu zapewnienia płynności i stabilności dostaw do sieci dystrybucyjnej, spółka prowadzi dwa magazyny: centralny we Wrocławiu oraz magazyn regionalny w Toruniu ( w planach spółka ma otwarcie kolejnego magazynu regionalnego). Asortyment sprzedawanych towarów przez TIM S.A. W bogatym asortymencie TIM S.A. znajduje się ponad 50 tysięcy artykułów elektroinstalacyjnych. Oferta towarów obejmuje : kable i przewody, aparatura rozdzielcza, aparatura łączeniowa i sterownicza, rozdzielnice nn i obudowy rozdzielcze, elementy automatyki, osprzęt instalacyjny, oprawy oświetleniowe, źródła światła. Dostawcy Grupę dostawców towarów do spółki stanowi kilkadziesiąt firm. Wśród nich są renomowani polscy jak i zagraniczni producenci z branży elektrotechnicznej ( m.in. ABB, Apator, Osram, Relpol, Siemens, ZPUE). Jedynym znaczącym dostawcą spółki jest Tele - Fonika Kable, od której realizowane jest ponad 10 proc. sprzedaży TIM S.A. Poza wymienionymi firmami, spółka współpracuje też m.in. z Legrand Fael w zakresie dostaw osprzętu i aparatury elektrycznej, z Philips Lighting w zakresie Analityk : Piotr Banasik Informacje na temat powiązań pomiędzy BM Banku BPH a spółką, wyjaśnienia i zastrzeżenia znajdują się na ostatniej stronie 6

7 dostaw sprzętu oświetleniowego, oraz z Moeller Electric w zakresie dostaw aparatury sterowniczej i łączeniowej. Odbiorcy 4,7% 8,8% 1,2% 0,5% 32,1% Instalatorzy Reselerzy Przemysł Pozostali 11,2% Energetyka Budow nictw o Budżet Detaliści 17,5% 24,1% W pierwszym półroczu największą grupę klientów spółki stanowili instalatorzy oraz reselerzy zaopatrujący się w TIM w towary w celu dalszej odsprzedaży. Historyczny udział obu grup klientów w całkowitej sprzedaży realizowanej przez TIM utrzymuje się powyżej 50 proc. Wśród dużych odbiorców towarów oferowanych przez TIM S.A. są m.in. : EnergiaPro Koncern Energetyczny, Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych PROTEL, Zakład Energetyczny Opole, Elektrocenter. Udział poszcz. Grup klientów w sprzedaży w I półroczu 2005 roku Grupy klientów I poł Udział % Instalatorzy ,1% Reselerzy ,1% Przemysł ,5% Pozostali ,2% Energetyka ,8% Budownictwo ,7% Budżet ,2% Detaliści 489 0,5% Suma ,0% źródło: TIM S.A. 7

8 Sprzedaż w I półroczu według grup asortymentowych 6,3% 5,5% 3,4% 10,8% 4,9% 1,8% 2,7% 0,0% 1,2% 18,6% 2,4% 20,5% 21,8% Przew ody Kable Osprzęt do kabli i przew odów Aparatura łączeniow a i rozdzielcza Rozdzielnice, szafy i szafki instal. Opraw y ośw ietleniow e Źródła Systemy prow adzenia kabli i przew. Osprzęt instalacyjny Osprzęt odgromow y Słupy, elementy w sporcze itp. Iluminacje św ietlne Pozostałe Grupy asortymentowe I poł Udział % Przewody ,5% Kable ,8% Osprzęt do kabli i przewodów ,4% Aparatura łączeniowa i rozdzielcza ,6% Rozdzielnice, szafy i szafki instal ,9% Oprawy oświetleniowe ,8% Źródła ,4% Systemy prowadzenia kabli i przew ,5% Osprzęt instalacyjny ,3% Osprzęt odgromowy ,8% Słupy, elementy wsporcze itp ,7% Iluminacje świetlne 12 0,0% Pozostałe ,2% Suma ,0% źródło: TIM S.A. Sezonowość sprzedaży Sprzedaż realizowana przez spółkę w poszczególnych kwartałach podlega sezonowości związanej z popytem zgłaszanym przez odbiorców. Jak widać na zamieszczonym niże4j wykresie oraz tabeli, sprzedaż w poszczególnych kwartałach danego roku wykazuje tendencję wzrostową. Najsłabszym pod względem sprzedaży jest zazwyczaj pierwszy kwartał roku, a największe przychody realizowane są w drugim półroczu każdego roku kalendarzowego. Udział sprzedaży w czwartym kwartale każdego roku przekracza poziom 30 proc. sprzedaży całorocznej. 8

9 KWARTALNY UDZIAŁ SPRZEDAŻY W LATACH Kwartał I 18% 19% 19% 19% 27% 20% 19% 18% II 22% 23% 20% 20% 24% 23% 23% 23% III 28% 28% 26% 26% 25% 29% 29% 27% IV 32% 30% 35% 36% 24% 28% 30% 31% Sprzedaż kwartalna w latach IQ'03 IIQ'03 IIIQ'03 IVQ'03 IQ'04 IIQ'04 IIIQ'04 IVQ'04 IQ'05 IIQ'05 IIIQ'05 źródło: na podst. sprawozdań finansowych TIM S.A. Wzrost zatrudnienia i wydajności Na koniec pierwszego półrocza 2005 roku w spółce było zatrudnionych 303 osoby wobec 285 osób na koniec 2004 roku (wzrost o 18 osób). Przyrost pracowników związany jest bezpośrednio z faktem otwierania nowych oddziałów, drugiego magazynu centralnego oraz rozbudową pionu sieci handlowej i logistycznej. Bardzo optymistycznym zjawiskiem jest obserwowany z roku na rok wzrost wydajności przypadający na jednego zatrudnionego. Prognozowana przez spółkę wydajność w 2005 roku powinna wzrosnąć do 900 tys. zł, a w roku przyszłym wynieść już ok. 1 mln zł. Wzrost wydajności mierzony sprzedażą na jednego pracownika P 2006P źródło: TIM S.A 9

10 ZAŁOŻENIA POLITYKI DYWIDENDOWEJ TIM S.A. Pod koniec września bieżącego roku spółka przedstawiła założenia polityki dywidendowej. Przyjęta strategii w tej kwestii ma z jednej strony zagwarantować okresowe wypłaty środków pieniężnych na rzecz akcjonariuszy, jak też zapewnić bezpieczny rozwój spółki z uwzględnieniem potrzeb kapitałowych z nim związanych. Przyjęte założenia polityki dywidendowej są następujące: Zarząd spółki zadeklarował, że każdorazowy wniosek do WZA o podział zysku po zakończeniu roku obrotowego będzie uwzględniał wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy obliczoną według wzoru: Dywidenda = zysk netto za rok obrotowy minus nakłady kapitałowe zaplanowane na rok bieżący. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadniających powstrzymanie się z wypłata dywidendy akcjonariuszom zarząd spółki będzie wnioskował o przeznaczenie środków na wypłatę dywidendy na fundusz dywidendowy. Zarząd spółki jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego (zgodnie z przepisami prawa i statutu spółki). Zarząd spółki w porozumieniu z radą nadzorczą podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w łącznej kwocie złotych, czyli 0,13 zł na jedną akcję. Stopa wypłaty zaliczki dywidendowej wyniosła ok. 1,5 proc. Dzień wypłaty zaliczki został ustalony na 16 listopada bieżącego roku. W naszej ocenie przyjęte zasady polityki dywidendowej są klarowne, a samo ich przyjęcie pozytywnie świadczy o kadrze zarządzającej i nadzorującej TIM S.A., która realizuje właściwą strategię wzrostu wartości firmy z punktu widzenia jej akcjonariuszy. Szacujemy, że dywidenda z zysku za 2005 rok powinna być nie mniejsza niż 50 proc. zysku, czyli przy założeniu zrealizowania prognozy finansowej na poziomie 15 mln złotych, dywidenda wyniesie ok. 7,5 mln. Daje to jej wartość przypadająca na jedną akcję w wysokości ok. 0,37 zł. Implikowałoby to z kolei stopę dywidendy na już stosunkowo atrakcyjnym poziomie 4,2 proc. WYNIKI TIM S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2005 ROKU tys. zł III kw III kw zmiana (%) I-III kw I-III kw zmiana (%) Przychody ze sprzedaży ,4% ,4% Zysk operacyjny (EBIT) ,2% ,6% EBITDA ,3% ,3% Zysk brutto ,3% ,7% Zysk netto ,0% ,0% Zmiana pkt.% Zmiana pkt.% Marza EBIT 8,54% 7,13% 1,4% 7,76% 6,17% 1,6% Marża EBITDA 9,82% 8,71% 1,1% 9,10% 7,84% 1,3% Marża brutto 7,92%, 6,43%, 1,5% 7,09%, 5,52%, 1,6% Marża netto 5,39% 6,14% -0,8% 5,46% 5,25% 0,2% źródło: opr. na podst. sprawozdań finansowych TIM S.A 10

11 W trzecim kwartale 2005 roku TIM odnotował 24,4 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży, co narastająco daje wzrost o 17,4 proc. Marża brutto na sprzedaży wyniosła w III kw. nieco ponad 11 mln złotych i była o 27,8 proc. wyższa od marży odnotowanej w analogicznym okresie przed rokiem. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o nieco ponad 3 mln złotych. Wynik na działalności operacyjnej zwiększył się o 2 mln złotych (+40% r/r), co narastająco po trzech kwartałach daje wzrost zysku operacyjnego o 4,2 mln złotych (+47,6% r/r). W jeszcze większym stopniu zwiększył się zysk brutto, który narastająco po trzech kwartałach jest wyższy o 50 proc. od ubiegłorocznego. Niższa dynamika zysku netto (22% narastająco) jest efektem wyższego podatku dochodowego płaconego przez spółkę w roku bieżącym. W efekcie zrealizowana marża netto jest na zbliżonym poziomie do zeszłorocznej. O ponad jeden pkt. proc. wyższe są jednak zrealizowane marże EBIT i EBITDA. Po trzech kwartałach TIM SA wypracował 167,7 mln złotych przychodów ze sprzedaży oraz 9,2 mln zł zysku netto. Do zrealizowania tegorocznej prognozy, w czwartym kwartale spółka musi osiągnąć 82,3 mln zł przychodów i 5,8 mln złotych zysku netto. Naszym zdaniem jest to jak najbardziej realne. STRATEGIA ROZWOJU Celem nadrzędnym TIM S.A. jest zostanie niekwestionowanym liderem w branży handlu hurtowego w branży elektrotechnicznej. Obecnie spółka zajmuje w tej klasyfikacji drugie miejsce w kraju większą sprzedaż realizuje tylko spółka Alfa-Elektro. W tym celu TIM SA zakłada dalszy rozwój organiczny poprzez zwiększanie liczby oddziałów na terenie Polski, poprawę efektywności i wydajności pracy, dalsze ulepszenie logistyki i zarządzania siecią dystrybucyjną. Spółka nie planuje przy tym przejęć podmiotów z branży, co sprawia, że nie planuje w najbliższym czasie dużych nakładów kapitałowych. Wybrane dane finansowe i prognozy wyników TIM S.A. na lata tys. zł rok P 2006P 2007P Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny (EBIT) EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy na zob zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0,48 0,44 1,07 1,80 2,25 2,77 Zysk netto na jedną akcję (zł) -0,41 0,04 0,55 0,74 0,88 1,05 P prognoza BM BPH Zrealizowanie tegorocznej prognozy wyników będzie wymagało odnotowania w czwartym kwartale wysokiej dynamiki zarówno przychodów jak i zysku netto. Obserwując korzystne tendencje poprawy 11

12 wyników z kwartału na kwartał można oczekiwać, że prognoza zostanie zrealizowana. Wymaga to odnotowania przychodów na poziomie ok. 82 mln złotych (+27,7% r/r) oraz 5,8 mln zł zysku netto (+61 % r/r). Zadanie przed spółka jest dość ambitne, lecz całkowicie realne do wykonania. Prognozujemy wzrost przychodów ze sprzedaży TIM SA z poziomu 250 mln zł w 2005 roku do 320 mln zł w roku 2007 (średnioroczny wzrost przychodów wyniesie w tym okresie 13 proc.). Średnioroczny wzrost wyniku na działalności operacyjnej (EBIT) wyniesie ok. 13 proc., natomiast zysk netto będzie się zwiększał w średnim tempie 19,7 proc. Zysk netto wzrośnie z 15 mln zł w roku obecnym do 21,5 mln złotych w roku 2007 (średnioroczny wzrost zysku szacujemy na 19,7 proc.)dzięki temu zysk netto na jedną akcję (EPS) wzrośnie z prognozowanych 0,74 zł na koniec 2005 roku do 1,05 zł na koniec 2007 roku. Prognozy wzrostu głównych pozycji rachunku wyników są dość konserwatywne korzystne czynniki wewnętrzne (rozbudowa sieci sprzedaży, wzrost wydajności pracy, poprawa logistyki i systemu zarządzania) i zewnętrzne (utrzymanie popyty na sprzedawane towary, wysokie tempo wzrostu gospodarczego), mogą wpłynąć na przekroczenie zakładanego przez nas tempa wzrostu wyników finansowych. Przychody i zysk netto TIM SA P 2006P 2007P Zysk netto Przychody Źródło : TIM S.A., P prognoza BM BPH Przeprowadzona w 2003 roku restrukturyzacja spółki spowodowała znaczącą poprawę wyników finansowych spółki. Widać to po wzroście realizowanych marż na poziomie operacyjnym i netto. Przewidujemy, że marże w dwóch kolejnych latach ustabilizują się na poziomie ok. 8,4% (marża EBIT) i 6,7% (marża netto na sprzedaży). 12

13 Marża netto, EBIT i EBITDA dla lat ,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% P 2006P 2007P ROS EBITDA EBIT Źródło : TIM S.A., P prognoza BM BPH Podsumowanie Ubiegły rok był najlepszym pod względem wyników TIM w całej jego historii istnienia. W bieżącym roku nastąpiła dalsza poprawa osiąganych rezultatów (dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży i zysku netto), kilkudziesięcioprocentowy wzrost zysku operacyjnego. Spółka ma ambitne plany zostania liderem na rynku handlu hurtowego w branży elektrotechnicznej i niewykluczone, że nastąpi to już w przyszłym roku. Dużym plusem dla akcjonariuszy spółki jest bardzo wysoka rentowność (zwrot na kapitale przekraczający zdecydowanie 30 proc.), która naszym zdaniem utrzyma się w kolejnych latach, ciągły wzrost wydajności liczony na jednego zatrudnionego oraz plany wypłaty dywidendy z generowanych zysków. Spółka rozwija się organicznie przez zwiększanie sprzedaży w istniejących placówkach (oddziałach), jak i też przez otwieranie nowych obiektów w miejscach zapewniających najbardziej optymalne powiększanie sieci sprzedaży i dystrybucji na terenie całego kraju. Przyjęta strategia wzrostu wydaje się jak najbardziej właściwa TIM SA nie planuje w najbliższej przyszłości wydatków inwestycyjnych związanych z akwizycjami innych podmiotów z branży, co zwiększa realność wypłat wysokich dywidend z osiąganych zysków dla akcjonariuszy spółki. 13

14 Opis terminów stosowanych przy wydawaniu rekomendacji inwestycyjnych kupuj oznacza prognozowanie mocnego wzrostu ceny papieru wartościowego, zaleca się kupowanie akcji do poziomu ceny docelowej akumuluj oznacza prognozowanie lekkiego wzrostu ceny papieru wartościowego, zaleca się kupowanie przy zniżkach ceny do poziomu ceny docelowej trzymaj oznacza prognozowanie zmiany ceny papieru wartościowego na poziomie zbliżonym do zmiany wartości indeksu, z jednoczesnym brakiem przewidywań, co do istotnego spadku ceny papieru wartościowego redukuj oznacza prognozowanie spadku ceny papieru wartościowego, zaleca się sprzedawać powyżej ceny docelowej sprzedaj oznacza prognozowanie mocnego spadku ceny papieru wartościowego, zaleca się sprzedaż akcji powyżej ceny docelowej Rekomendacja długoterminowa rekomendacja jest aktualna w terminie 6 miesięcy od daty jej wydania, chyba że została zmieniona. Rekomendacja krótkoterminowa rekomendacja jest aktualna w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty jej wydania chyba, że została zmieniona Biuro Maklerskie Banku BPH Zespół Analiz ul. Towarowa 25, Warszawa tel.: (22) , Piotr Banasik Doradca Inwestycyjny Jacek Buczynski - Analityk Stefan Knopik Doradca Inwestycyjny Dariusz Nawrot - Analityk Biuro Maklerskie Banku BPH Al. Pokoju 1, Kraków tel.: (12) Analityk : Piotr Banasik Informacje na temat powiązań pomiędzy BM Banku BPH a spółką, wyjaśnienia i zastrzeżenia znajdują się na ostatniej stronie Zlecenia telefoniczne: , (48 12) ; Internet: 14

15 Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Banku BPH S.A. Organem sprawującym nadzór nad działalnością BM Banku BPH S.A. jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Niniejsze opracowanie stanowi projekcję zachowania instrumentów finansowych w okresie obowiązywania raportu. Raport nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z opracowania nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka. BM Banku BPH nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego raportu, ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Metody wyceny zastosowane w niniejszym raporcie opierają się na modelach opisanych w literaturze ekonomicznej i powszechnie stosowanych. Należy zaznaczyć, że do prawidłowej wyceny wymagane jest oszacowanie dużej ilości parametrów takich jak np.: stopy procentowe, przyszłe zyski, przepływy pieniężne i inne. Parametry te są zmienne w czasie i mogą różnić się od przyjętych w modelu wyceny. Wycena jest zależna od wartości wprowadzanych parametrów i wrażliwa na zmianę tych parametrów. Warranted Equity Model (model uzasadnionej wyceny kapitałów własnych) uzależnia wycenę akcji spółki od efektywności działania spółki mierzonej zwrotem na kapitale własnym (ROE). Metoda ta opiera się na wyznaczeniu wartości spółki w oparciu o relację między spodziewanym ROE, a wymaganym przez inwestorów kosztem kapitału własnego dla danej spółki (COE).Im wyższe spodziewane ROE i niższe COE, tym wyższa wycena spółki, czyli w efekcie wyższa wycena wartości księgowej przedsiębiorstwa. Mocna strona metody to wycena na podstawie przyszłych, docelowych parametrów rentowności spółki. Słabe strony to subiektywizm w oszacowaniu przyszłej rentowności ROE, ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy, możliwość błędnego oszacowania stopy zwrotu wolnej od ryzyka oraz wymaganej przez inwestora. Wycena metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) polega na dyskontowaniu przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Technika uważana za jedną z najlepszych z metodologicznego punktu widzenia. Wadą jest duża wrażliwość wyceny na zmianę parametrów modelu. Wycena modelem zdyskontowanych dywidend bazuje na spodziewanych przyszłych zdyskontowanych przepływach z tytułu dywidend. Jej mocne strony to ujęcie w wycenie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidendy. Słabe strony to subiektywizm w oszacowaniu przyszłych wyników finansowych, ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy, możliwość błędnego oszacowania stopy zwrotu wolnej od ryzyka oraz wymaganej przez inwestora. Wycena metodą porównawczą - opiera się na porównaniu wskaźników rynkowych wycenianej spółki ze wskaźnikami innych porównywalnych spółek. Mocna strona tej metody to mała ilość parametrów szacowanych, większa obiektywność wyceny. Słabe strony to niepewność dotycząca właściwego doboru porównywanych spółek i efektywności ich rynkowej wyceny oraz oparcie na bieżących wynikach finansowych, które w przyszłości są zazwyczaj inne. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BM Banku BPH oraz osobami sporządzającym niniejszy raport, lub ich osobami bliskimi, a emitentem nie występują jakiekolwiek powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Po stronie BM Banku BPH może istnieć zamiar złożenia emitentowi papierów wartościowych będących przedmiotem rekomendacji inwestycyjnej, ofert świadczenia usług na jego rzecz w ciągu najbliższych 3 miesięcy od daty sporządzenia niniejszej rekomendacji inwestycyjnej. Opis wskaźników i miar używanych w raporcie P/E - (Cena/Zysk) - Cena / zannualizowany zysk netto przypadający na jedną akcję P/BV - (Cena/Wartość księgowa) - Cena / wartość księgowa przypadająca na jedną akcję P/CF (Cena/CashFlow) Cena do Cash Flow (Cash Flow - zysk netto plus amortyzacja) ROE - (Zwrot na kapitale własnym) - Zysk netto / średni stan kapitałów własnych ROA - (Zwrot na aktywach) - Zysk netto / średnia wartość aktywów Stopa dyskontowa stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko) EBIT - zysk na działalności operacyjnej EBITDA - (zysk operacyjny plus amortyzacja) zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Analityk : Piotr Banasik Informacje na temat powiązań pomiędzy BM Banku BPH a spółką, wyjaśnienia i zastrzeżenia znajdują się na ostatniej stronie Zlecenia telefoniczne: , (48 12) ; Internet: 15

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny 07/04/02

Numer ewidencyjny 07/04/02 Raport analityczny Stalprodukt S.A. Warszawa, Numer ewidencyjny 07/04/02 x10 Stalprodukt S.A. Kurs akcji 1070 zł Range roczny 192,5 1 185,0 zł Kapitalizacja 7 196 mln zł Free float 3 591 mln zł Udział

Bardziej szczegółowo

numer ewidencyjny 05/10/04

numer ewidencyjny 05/10/04 Raport Analityczny ALMA Market S.A. Warszawa, 18 października 2005 numer ewidencyjny 05/10/04 Kurs Alma Market 24,5 zł Range roczny 20,5-29,9 zł Kapitalizacja 103,3 mln zł Free float 44,8 mln zł Udz. w

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

numer ewidencyjny 05/01/02

numer ewidencyjny 05/01/02 Raport Analityczny BZ WBK S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 05/01/02 WIG20 1 840 pkt Kurs akcji 91 zł Range roczny 74,1-99,5 zł Kapitalizacja 6 639 mln zł Free float 1 961 mln zł Udział w WIG20 4,16% Beta

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

numer ewidencyjny 05/11/03

numer ewidencyjny 05/11/03 Raport Analityczny Inter Cars S.A. Warszawa, 16 listopada 005 numer ewidencyjny 05/11/0 Kurs Inter Cars,0 zł Range roczny,1-4,8 zł Kapitalizacja 71,9 mln zł Free float 74,1 mln zł Udz. w WIG 0,1% Beta

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku Warszawa, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe 3Q2014 mln PLN Dynamika przychodów Rekordowy III kwartał przed rokiem Przychody kwartalnie 78,9 98 128 112

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Metody mieszana. Wartość

Metody mieszana. Wartość Metody mieszana Dokonano wyceny Spółki i otrzymano następujące wyniki: Metody wyceny Wartość Spółki MAJĄTKOWE 1. metoda skorygowanych aktywów netto 82 100,00 2. metoda wartości odtworzeniowej 45 630,00

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.10.2012 31.12.2012 Warszawa, 14 lutego 2013 roku 2 / 5 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kooczy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH Wells Fargo & Co. (WFC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wells Fargo & Co. (WFC) jest najbardziej zróżnicowaną firmą w zakresie oferowanych usług finansowych w USA. Główna siedziba banku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 20 ROKU INFORMACJA DODATKOWA Zduńska Wola, dnia 28 lutego 202 roku I. Kursy EURO przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. I kwartał 2011 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze za I kwartał

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r.

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r. GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014 maj 2014 r. Agenda spotkania O spółce Grodno S.A. Profil działalności Segmenty działalności Strategia Spółki Historia rozwoju Prognozy finansowe Sytuacja w

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie za okres od 1.01.2007 r. do 30.09.2007 r. oraz zakres informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r.

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r. Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016 Warszawa, maj 2016 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał 2015/2016 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach 2015/2016 Założenia biznesowe na rok

Bardziej szczegółowo

Vodafone Group plc (VOD)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej.

Vodafone Group plc (VOD)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Vodafone Group plc (VOD)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Czym zajmuje się firma? Vodafone (VOice - DAta - FONE) - to międzynarodowy operator telefonii komórkowej, którego zarząd znajduje się

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5 Skonsolidowane prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. dla działalności kontynuowanej w mln PLN Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Przychody ze sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 18 maja 2007 r. 1

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 18 maja 2007 r. 1 Warszawa, 18 maja 2007 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 18 maja 2007 r. 1 PGF wysoka efektywność działania CAGR stały wzrost od debiutu Średnioroczna stopa wzrostu od debiutu Przychody ze

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Korporacja TYCO istnieje we wszystkich regionach świata dostarczając szeroką gamę produktów i usług, wśród których można

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z analitykami Warszawa, r.

Spotkanie z analitykami Warszawa, r. Spotkanie z analitykami Warszawa, 16.11.2015 r. Otoczenie produkcja budowlano - montażowa 2 Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Mex Polska S.A. - Zmiana prognozy wyników GPW informacje do komunikatu spółki (ESPI) Łódź, 28 sierpnia 2015 r.

Mex Polska S.A. - Zmiana prognozy wyników GPW informacje do komunikatu spółki (ESPI) Łódź, 28 sierpnia 2015 r. Mex Polska S.A. - Zmiana prognozy wyników GPW informacje do komunikatu spółki (ESPI) Łódź, 28 sierpnia 2015 r. Zarząd Mex Polska S.A. informuje, że dokonał analizy wyników spółek Grupy uzyskanych po pierwszym

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny 07/03/01

Numer ewidencyjny 07/03/01 Raport analityczny Wandalex S.A. Warszawa, Numer ewidencyjny 07/03/01 x10 Wandalex S.A. Kurs akcji 8,90 zł Range roczny 4,70-10,70 zł Kapitalizacja 82,3 mln zł Free float 21,8 mln zł Udział w WIRR 0,58%

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny 07/08/04

Numer ewidencyjny 07/08/04 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, Numer ewidencyjny 07/08/04 Kurs akcji 39,98 zł Range roczny 18,22 62,9 zł Kapitalizacja 937,7 mln zł Free float 347,4 mln zł Udział w WIG 0,24% Beta 1,04 Wol. śr.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych FedEx Corporation (FDX) - spółka notowana na giełdzie NYSE.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych FedEx Corporation (FDX) - spółka notowana na giełdzie NYSE. FedEx Corporation (FDX) - spółka notowana na giełdzie NYSE. FedEx Corporation (FDX) - jest największą na świecie firmą specjalizującą się w dziedzinie ekspresowych przesyłek kurierskich, głównie za pomocą

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Za III kwartał 2011 roku (okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011), z danymi

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 8,97 PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN kupuj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson jest najbardziej wszechstronnym, obecnym na rynku międzynarodowym, wytwórcą produktów dla zdrowia i urody oraz

Bardziej szczegółowo

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA segmenty operacyjne Wyniki I półrocze 2011 Ważniejsze wydarzenia strona 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w I półroczu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES:

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Spis treści: PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 3 2. ZARZĄD SPÓŁKI... 4 3. RADA NADZORCZA

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) (znana po prostu jako Disney) jedna z największych na świecie korporacji medialnych i elektronicznych. Założona

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Colgate-Palmolive Co. (CL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Colgate-Palmolive jest jednym z wiodących producentów z kategorii zdrowia jamy ustnej, pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura 1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura kapitałowa. 3. Wskaźnik zysku zatrzymanego to iloraz przyrostu

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa,

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa, RAPORT ANALITYCZNY hotele ISSN 1508-308X Warszawa, 30.09.03 Początek końca dekoniunktury w sektorze? 32 PLN 1500 tys. szt. Biorąc pod uwagę konsekwentną kontrolę kosztów operacyjnych oraz osłabienie złotego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

TIM S.A. Data: 2 grudnia 2005 Rekomendacja: KUPUJ. Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. Handel

TIM S.A. Data: 2 grudnia 2005 Rekomendacja: KUPUJ. Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. Handel TIM S.A. Handel Data: 2 grudnia 2005 Rekomendacja: KUPUJ Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. Kurs bieżący (zł): 8,70 Liczba akcji (tys.): 20 380 Free float: 23,9% (42 mln zł) (tys. zł) 2003 2004 30.09.05

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA Zduńska Wola, dnia 28 lutego 2014 roku I. Kursy EURO przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za trzy kwartały Warszawa, Listopad 2016

Wyniki finansowe GK Apator za trzy kwartały Warszawa, Listopad 2016 Wyniki finansowe GK Apator za trzy kwartały 2016 Warszawa, Listopad 2016 vs 3Q2015 Segment Pomiarowy 78 863 Razem (PLN 000) 78 863 Segment APS 2 563 Non Core 4 243 Razem (PLN 000) 6 806 PRZYCHODY PRZYCHODY

Bardziej szczegółowo

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NewConnect 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta : Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Ostrowskiego

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo