S P I S T R E C I str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P I S T R E C I str."

Transkrypt

1

2

3 S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu Miasta Mysłowice 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 10 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 24 IV. Wykonanie wydatków bud etu Miasta Mysłowice 36 V. Charakterystyka zobowi za Miasta Mysłowice 84 VI. Wykonanie zada realizowanych w ramach dochodów własnych jednostek bud etowych oraz zakładów bud etowych Zał czniki: 1. Zestawienie zbiorcze bud etu Miasta Mysłowice za 2012 rok Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów bud etu Miasta Mysłowice za 2012 rok Dochody bud etu Miasta Mysłowice za 2012 rok wg działów i ródeł powstania Wykonanie dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice za 2012 rok wg ródeł powstania 5. Realizacja zada zleconych oraz zada z zakresu administracji rz dowej za 2012 rok wg działów i ródeł powstawania 6. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z bud etu pa stwa na zadania zlecone za 2012 rok wg działów i ródeł powstawania Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z bud etu pa stwa na zadania własne za 2012 rok wg działów i ródeł powstawania Dochody z tytułu dotacji celowych na realizacj porozumie z innymi jednostkami samorz du terytorialnego oraz organami administracji rz dowej za 2012 rok wg działów i ródeł powstawania Wydatki bud etu Miasta Mysłowice za 2012 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji bud etowej Wykonanie wydatków z dotacji celowych z bud etu pa stwa na zadania zlecone za 2012 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji bud etowej Wykonanie wydatków z dotacji celowych z bud etu pa stwa na zadania własne za 2012 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji bud etowej Wykonanie wydatków z tytułu realizacji zada w ramach porozumie (umów) mi dzy jst bud etu miasta Mysłowice oraz organami administracji rz dowej za 2012 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji bud etowej Wykonanie dotacji udzielonych z bud etu Miasta Mysłowice za 2012 rok Wykonanie wydatków maj tkowych w bud ecie Miasta Mysłowice za 2012 rok Zestawienie wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek bud etowych za 2012 rok Zestawienie wykonania przychodów i kosztów zakładów bud etowych za 2012 rok 307 2

4 I. ZBIORCZE WYKONANIE BUD ETU MIASTA MYSŁOWICE Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie obowi zku wynikaj cego z art. 267 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Sprawozdanie roczne z wykonania bud etu za 2012 rok opracowano w szczegółowo ci nie mniejszej ni Uchwał Nr XXI/335/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2011 roku. Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta za 2012 roku zostało sporz dzone na podstawie przedło onych danych sprawozdawczych, według stanu na dzie 31 grudnia 2012 roku, wynikaj cych z ewidencji ksi gowej jednostek organizacyjnych oraz z zamkni tych rachunków bud etu, przedkładanych w sprawozdaniach zbiorczych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz l skiemu Urz dowi Wojewódzkiemu w Katowicach. Władze samorz dowe przypisane im zadania realizuj przy pomocy własnych struktur organizacyjnych. Obok urz du w skład tych struktur wchodz działaj ce jako jednostki bud etowe szkoły, przedszkola, gimnazja, łobek, o rodek i dom pomocy społecznej, powiatowy urz d pracy oraz szereg innych wyspecjalizowanych instytucji, jak równie zakłady bud etowe. Wszystkie one stanowi grup samorz dowych jednostek organizacyjnych nieposiadaj cych osobowo ci prawnej realizuj cych bud et Miasta. W zwi zku z powy szym do sporz dzenia niniejszego opracowania wykorzystano informacje i materiały dotycz ce realizacji bud etu przedło one przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta. Opracowaniem obj to: 1. jednostki bud etowe, 2. zakłady bud etowe, 3. dochody własne jednostek bud etowych. Integraln cz sprawozdania stanowi Tabele Nr 26, 27, 28, 29 oraz 30, które przedstawiaj szczegółowe wykonanie wydatków, a tak e dochodów, realizowanych w ci gu 2012 roku przez poszczególne jednostki oraz wydziały Urz du Miasta Mysłowice. Sytuacj finansow Miasta najlepiej obrazuj poziom zadłu enia, wynik bud etu, struktura dochodów i wydatków oraz stopie spełnienia ustawowych ogranicze dotycz cych prowadzenia gospodarki finansowej. Realizacja bud etu miasta na dzie roku zamkn ła si nast puj cymi efektami finansowymi, dodatkowo poni sze zestawienie prezentuje wyniki roku Wykonanie na r. Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. Wyszczególnienie (4:3) DOCHODY , , ,10 97,24 z tego: - bie ce , , ,00 101,16 - maj tkowe , , ,10 48,00 WYDATKI , , ,83 96,16 z tego: - bie ce , , ,35 96,20 - maj tkowe , , ,48 95,88 DEFICYT/ NADWY KA /dochody wydatki/ , , ,27-6,15 PRZYCHODY , , ,37 81,05 z tego: - po yczki i kredyty , ,00 0,00 0,00 - spłata po yczek udzielonych , , ,00 47,79 - obligacje , , ,00 100,00 - inne ródła (wolne rodki obrotowe) , , ,37 100,00 % 3

5 ROZCHODY , , ,30 99,77 z tego: - udzielone po yczki , , ,00 100,00 --spłata rat kredytów i po yczek , , ,30 99,71 - inne cele (zwrot niewykorzystanej po yczki) 5 929,02 0,00 0,00 0,00 W wyniku rozliczenia kredytów zaci gni tych w roku 2011 oraz wyemitowanych obligacji, a zrealizowanych z nich wydatków rok bud etowy zamkn ł si kwot wolnych rodków w wysoko ci ,37 zł. Wskazana kwota umo liwia zaplanowanie w roku nast pnym wydatków pokrytych ze wskazanych rodków w wysoko ci pocz tkowo na kwot zł, po zmianach planu w wysoko ci zł. Wska niki dotycz ce realizacji bud etu Miasta Mysłowice w latach Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszka ca* 3 120, , ,86 Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszka ca* 2 030, , ,93 Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu 3 518, , ,20 na 1 mieszka ca* Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszka ca* 3 231, , ,34 Poziom zadłu enia w przeliczeniu na 1 mieszka ca* 772,98 911,20 847,74 Poziom wydatków na obsług zadłu enia w przeliczeniu na 1 mieszka ca* 26,10 42,53 63,28 *liczba mieszka ców (osoby zameldowane na pobyt stały) wg stanu na dzie roku wynosiła W Tabeli Nr 1, celem porównania, przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii bud etu za lata 2010, 2011 oraz PROCENTOWE WYKONANIE BUD ETU MIASTA w 2010, 2011 i 2012 roku Tabela Nr 1 Lp. Kategoria Wykonanie % za 2010 Wykonanie % za 2011 Wykonanie % za Dochody ogółem 99,52 98,06 97,24 2. Wydatki ogółem 94,73 95,32 96,16 3. Przychody 97,08 94,63 81,05 4. Rozchody 96,17 100,00 99,77 Na pocz tek 2012 roku zaplanowano nadwy k w wysoko ci zł, zakładaj c i zostanie ona przeznaczona na finansowanie wydatków maj tkowych. W wyniku realizacji bud etu w ci gu 2012 roku sytuacja Miasta w tym zakresie przestawia si nast puj co: Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie DOCHODY , ,10 WYDATKI , ,83 WYNIK BUD ETU /dochody wydatki/ , ,27 Przekształcenie planowanej nadwy ki na planowany deficyt bud etu było wynikiem dokonywanych na sesjach Rady Miasta Mysłowice zmian w planie dochodów i wydatków tj.: 1. zmieniaj c ródło finansowania spłat rat kapitałowych kredytów i po yczek wprowadzaj c emisj obligacji w kwocie zł uwolnione dochody własne zostały przeznaczone na zwi kszenie kapitału MPWiK Sp. z o. o.. Dodatkowo wprowadzone rodki z tytułu spłaty udzielonych w latach ubiegłych niespłaconych po yczek w kwocie zł zostały przeznaczone na ten sam cel. 4

6 2. zwi kszaj c kwot wolnych rodków obrotowych stanowi cych ródło finansowania wydatków bie cych (wyniku operacyjnego bud etu) zabezpieczono rodki mi dzy innymi na wypłat odszkodowa z tytułu nie zabezpieczenia lokali socjalnych, remonty bie ce dróg, dodatki mieszkaniowe, 3. na wysoko deficytu wpłyn ła zmiana dochodów zwi zanych z wprowadzeniem rodków pochodz cych z rezerwy cz ci o wiatowej subwencji ogólnej w wysoko ci zł. Natomiast wykonanie tej kategorii bud etu (wyniku bud etu) stanowi nadwy ka. Na jej wysoko maj wpływ generowane dochody bud etu. Poni szy wykres prezentuje, w porównaniu do roku ubiegłego, struktur wykonania poszczególnych grup dochodów. PORÓWNANIE WYKONANIA DOCHODÓW W LATACH ,00% 80,00% 60,00% 40,00% 0,30% 16,04% 31,49% 14,37% 11,29% 0,28% 16,80% 27,84% 18,35% 11,59% 20,00% 0,00% 23,22% 21,49% 3,28% 3,64% Wykonanie na Wykonanie na Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie Pozostałe dochody Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od nieruchomo ci Dotacje celowe z bud etu pa stwa Subwencje ogólne z bud etu pa stwa Dochody maj tkowe Struktura dochodów Mysłowic jest relatywnie stała. Jedynie dochody z podatku od nieruchomo ci w znacznym stopniu odbiegaj od ich wysoko ci w roku ubiegłym tj. o kwot około 17,1 mln zł. Taki stan wynika mi dzy innymi z wpływów z tytułu zaległo ci spółki MPWiK Sp. z o. o. w Mysłowicach. Dodatkowo podwy szenie stawek podatkowych oraz wpływy z tytułu zaległo ci ci gni tych w wyniku prowadzonych post powa egzekucyjnych zwi kszaj wykonanie tego dochodu Miasta. Tendencj spadkow wykazuje grupa dochodów dystrybuowana przez bud et pa stwa tj. subwencje a przede wszystkim dochody z tytułu udziału w podatku z PIT. Poziom dochodów z podatków i opłat lokalnych, b d cych jednym z podstawowych ródeł dochodów własnych jednostek samorz dowych, ma bezpo redni wpływ na wysoko nadwy ki operacyjnej, a co za tym idzie na obowi zuj cy od 2014 roku ustawowy wska nik obsługi zadłu enia. Nadwy ka bie ca ma istotny wpływ na kondycj finansow Gminy. Umo liwia ona przenoszenie nadwy ki operacyjnej zarówno bezpo rednio na inwestycje samorz dowe, jak i na finansowanie spłaty wcze niej zaci gni tych zobowi za dłu nych. Nadwy ka ta informuje, ile rodków finansowych pozostaje Gminie po pokryciu najwa niejszych wydatków zwi zanych z bie cym jej funkcjonowaniem dochody bie ce , , ,00 wydatki bie ce , , ,35 5

7 nadwy ka operacyjna (dochody bie ce - wydatki bie ce) , , ,65 wolne rodki obrotowe 0, , ,37 Nale y zaznaczy, i wskazana powy ej zale no ma zastosowanie po raz pierwszy od uchwały bud etowej na rok Jednak e relacja pokazana dla 2010 roku wskazuje na fakt braku wystarczaj cych własnych rodków na pokrycie bie cych wydatków i konieczno zaci gania zobowi za w formie kredytów celem ich sfinansowania. Ze wzgl du na poziom dochodów z podatków i opłat lokalnych, przy jednoczesnym generowaniu deficytu operacyjnego w ostatnich latach, konieczne jest obni enie wydatków bie cych Miasta Mysłowice. Poni szy wykres dodatkowo potwierdza to, e pomimo zwi kszania si wysoko ci generowanych w bud ecie dochodów bie cych w ostatnich latach, przy ci głym wzro cie wydatków bie cych, Miasto ma coraz wi ksze trudno ci regulowania zaci ganych zobowi za. Kształtowanie si dochodów w latach dochody bie ce , , ,00 dochody maj tkowe , , ,10 Zaprezentowany poni ej wykres przedstawia struktur wydatków bud etu (w zakresie najwi kszych działów wydatków bud etu). 6

8 PORÓWNANIE WYDATKÓW W LATACH ,04% 3,59% 3,72% 23,86% 2,23% 0,06% 8,34% 17,90% 3,80% 3,48% 44,61% 42,19% 2,73% 2,88% 9,46% 6,90% 4,05% 8,29% 2,67% 9,22% Wykonanie na Wykonanie na Dochody od osób praw nych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobow o ci praw nej oraz w ydatki zw i zane z ich poborem Kultura i ochrona dziedzictw a narodow ego, Kultura fizyczna Gospodarka komunalna i ochrona rodow iska Ochrona zdrow ia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka mieszkaniow a, działalno usługow a Edukacja Obsługa długu publicznego, ró ne rozliczenia Bezpiecze stw o publiczne i ochrona przeciw po arow a Administracja publiczna, Urz dy naczelnych organów w ładzy pa stw ow ej, kontroli i ochrony praw a oraz s dow nictw a Rolnictw o i łow iectw o, Transport i ł czno NAZWA Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na Rolnictwo i łowiectwo, Transport i ł czno 6,90% 9,22% , ,56 Gospodarka mieszkaniowa, działalno usługowa 2,23% 3,80% , ,73 Administracja publiczna, Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 9,46% 8,29% , ,39 s downictwa Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 2,73% 2,67% , ,56 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej 0,04% 0,06% , ,95 oraz wydatki zwi zane z ich poborem Obsługa długu publicznego, ró ne rozliczenia 2,88% 4,05% , ,26 Edukacja 44,61% 42,19% , ,47 7

9 Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna 23,86% 17,90% , ,79 3,72% 8,34% , ,87 3,59% 3,48% , ,87 S U M A: 100,00% 100,00% , ,45 Analiza powy ej zaprezentowanych danych pozwala na stwierdzenie, e wydatki Mysłowic wykazuj tendencj rosn c. W 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego wydatki ogółem wzrosły o 11,94% i bior c pod uwag mniejsz dynamik dochodów sytuacj t oceni nale y negatywnie. Wzrost wydatków w minionym roku spowodowany był głównie istotnym (o 6% w porównaniu z poprzednim rokiem) wzrostem wydatków na o wiat i wychowanie oraz wzrostem o 62% w porównaniu z poprzednim rokiem wydatków maj tkowych (mi dzy innymi na zadania dot. Przebudowa ul. Katowickiej ,62 zł, Przebudow ul. Mikołowskiej ,67 zł). Nale y zaznaczy, i wydatki maj tkowe stanowi o rozwoju Miasta. W ramach tej grupy wydatków w 2012 zaplanowano podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. zo.o. o kwot zł wykonane na poziomie ,00 zł. Pozostałe rodzaje wydatków Mysłowic utrzymywały si na stosunkowo równym poziomie. Struktura wydatków jest struktur standardow dla polskich jednostek samorz dowych, które najwi ksze nakłady ponosz na o wiat i wychowanie, pomoc społeczn, administracj publiczn i inwestycje. Te cztery rodzaje wydatków stanowi rednio około 68% wszystkich wydatków. Ze wzgl du na wy sze wydatki ogółem ni dochody ogółem, aby zachowa równowag bud etow Miasto musiało korzysta z finansowania zewn trznego, co ma bezpo redni wpływ na zwi kszenie si obsługi zadłu enia i potencjalne problemy ze spełnieniem w przyszło ci wska nika obsługi zadłu enia zgodnie z art. 243 ufp. Wykonanie na r. Wykonanie na r. Wykonanie na r. Wydatki ogółem , , ,83 w tym: O wiata i wychowanie, z tego: , , ,47 - wydatki bie ce , , ,24 - wydatki maj tkowe , , ,23 Pomoc społeczna, z tego: , , ,79 - wydatki bie ce , , ,95 - wydatki maj tkowe , , ,84 Administracja, z tego: , , ,39 - wydatki bie ce , , ,19 - wydatki maj tkowe , , ,20 Sytuacja finansowa Gminy Miasta Mysłowice w roku 2012 uwarunkowana jest trudno ciami finansowymi narastaj cymi ju od roku W zwi zku z powy szym podejmowane s działania ograniczaj ce wydatki bud etu, czego odzwierciedleniem jest Zarz dzenie 366/12 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia roku w sprawie wprowadzenia ogranicze w zaci ganiu zobowi za i wprowadzenia oszcz dno ci w zaplanowanych wydatkach (kosztach) w Urz dzie Miasta Mysłowice oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Mysłowice, jednak e ze wzgl du na obowi zuj ce przepisy i nało one na Miasto obowi zki niemo liwe jest wstrzymanie realizacji fakultatywnych wydatków. Miasto boryka si z problemem utrzymania płynno ci finansowej. Corocznie zaci gany jest kredyt krótkoterminowy na pokrycie przej ciowego deficytu bud etu. W trakcie roku zaci gni to zobowi zanie z tego tytułu w kwocie ,00 zł. Na dzie roku zostały one w cało ci spłacone. Nale y podkre li, i bud et miasta, jak równie prognozowana jego wysoko, na najbli sze lata bud etowe okre lona w Uchwale Nr XXI/336/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice na lata z pó n. zm. wymusza podj cie 8

10 prac zmierzaj cych do ograniczania ponoszonych wydatków oraz zwi kszenia dyscypliny finansowej w jeszcze wi kszym stopniu ni dotychczas. Na opisan powy ej sytuacj ma równie wpływ niekorzystna dla jednostek samorz du terytorialnego struktura dochodów, gdzie wi kszo dochodów uzyskiwana jest ze ródeł, na które jednostka nie ma bezpo redniego wpływy (procentowy udział w podatkach stanowi ce dochód bud etu, subwencje), zbyt małe w stosunku do potrzeb rodki przyznawane jednostkom przez bud et pa stwa. Niekorzystnie na stan finansów Miasta wpływa tak e przenoszenie na szczeble samorz du terytorialnego coraz to nowych zada i obowi zków bez odpowiedniego podniesienia dochodów. Zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego dotacji na zadania własne ograniczaj ce rodki przesłane w ramach dotacji do maksymalnie 80% kosztów realizacji zadania wymusza zabezpieczenie dodatkowo rodków własnych np.: na realizacj wypłat zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne okre lonych w przepisach o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych ł cznie. Dodatkowe podniesienie składek na ubezpieczenie zdrowotne o 2% obci a dodatkowo bud et Miasta. 9

11 II. ZMIANY W PLANIE BUD ETU MIASTA MYSŁOWICE W ci gu 2012 roku nast powały zmiany bud etu zgodnie z obowi zuj c uchwał bud etow na 2012 rok. Ka da zmiana powoduj ca wzrost lub spadek ogólnej sumy bud etu, czy to po stronie dochodów, przychodów, czy to po stronie wydatków i rozchodów, zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy o samorz dzie gminnym, była dokonywana przez Rad Miasta. Natomiast w przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z bud etu pa stwa oraz z bud etów innych jednostek samorz du terytorialnego, jak równie w ramach działów w zakresie wydatków bie cych, zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych, zmian w bud ecie dokonywał Prezydent Miasta i przedkładał informacje o nich na zwykłych Sesjach Rady Miasta. Dokonane zmiany zarówno przez Rad Miasta jak i Prezydenta wpłyn ły na bud etu roku 2012 w sposób zaprezentowany w tabeli Nr 2. Dz. ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W 2012 ROKU W SZCZEGÓŁOWO CI DO DZIAŁÓW Plan wg URM Nr XXI/335/11 WYDATKI ZBIORCZO Zmiana Plan po zmianach Plan wg URM Nr XXI/335/11 Tabela Nr 2 (w złotych) DOCHODY ZBIORCZO Zmiana Plan po zmianach S U M A Nale y zaznaczy, i zmiana planu dochodów w wyniku rozdysponowania cz ci rezerwy subwencji o wiatowej w kwocie zł dokonanej, na podstawie informacji Ministra Finansów, zarz dzeniem prezydenta w ostatnich dniach roku powoduje niezrównowa eni bud etu Miasta po stronie planu. Graficzne uj cie dynamiki zmian planów wydatków i dochodów w ci gu 2012 roku ukazuj odpowiednio poni sze wykresy. 10

12 Zmiany w planie wydatków bud etu Miasta Mysłowice na roku Plan wg URM Nr XXI/335/11 Plan po zmianach Działy klasyfikacji bud etowej Zmiany w planie dochodów bud etu Miasta Mysłowice na roku Plan wg URM Nr XXI/335/11 Plan po zmianach Działy klasyfikacji bud etowej W rezultacie zmian plan dochodów osi gn ł poziom zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie zł. Najwi kszy wzrost planowanych wydatków mo na zauwa y w zakresie: 1. transport i ł czno, gdzie wprowadzono zadania inwestycyjne oraz remontowe dróg na terenie Miasta Mysłowice oraz wpłaty na KZK GOP, 2. o wiata, gdzie mi dzy innymi uzupełniono rodki na wynagrodzenia dla pracowników placówek o wiatowych, 3. gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska zwi kszaj c wysoko udziałów w spółce MPWiK Sp. zo.o., 4. kultury fizycznej i sportu ze wzgl du na zwi kszenie dotacji dla instytucji kultury i MOSiR. Natomiast dział 757 dotycz cy obsługi długu odznacza si du ym zmniejszeniem planowanych warto ci. Taka zmiana podyktowana jest zmianami umów dotycz cych udzielonych por cze oraz dokonanymi spłatami w ci gu roku. Planowanie dochodów odbywa si w głównej mierze na podstawie otrzymanych wpływów oraz na podstawie zawartych umów lub wydanych decyzji. W zwi zku z tym zmiana planu w tej cz ci bud etu zwi zana jest z kształtowaniem si wpływów na rachunki bud etu. Podstaw dokonania wi kszo ci zmian były decyzje zwi kszaj ce kwoty dotacji celowych z bud etu pa stwa lub te rodki otrzymane z bud etu unii europejskiej. 11

13 Zmiany planu dochodów przedstawiały si w podstawowych grupach zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli Nr 3. Tabela Nr 3 RELACJA PLANU DOCHODÓW PO ZMIANACH W STOSUNKU DO WERSJI PIERWOTNEJ W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan wg URM Nr XXI/335/11 Plan po zmianach % (3:2) D O C H O D Y O G Ó Ł E M: ,73 Dochody własne ,00 Subwencje ,07 Dotacje celowe z bud etu pa stwa ,34 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie ,59 Zmiany wskazane powy ej wpływaj na podstawowy podział dochodów na bie ce i maj tkowe w nast puj cy sposób: Plan wg URM Plan po Nr XXI/335/11 zmianach Ró nica dochody bie ce dochody maj tkowe Zmiany planu wydatków w podstawowych ich grupach przedstawiały si zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli Nr 4. Tabela Nr 4 RELACJA PLANU WYDATKÓW PO ZMIANACH W STOSUNKU DO WERSJI PIERWOTNEJ Plan wg URM Plan po W y s z c z e g ó l n i e n i e % (3:2) XXI/335/11 zmianach Bud et samorz dowy ,45 Zadania zlecone ,64 Zadania własne z dotacji ,09 Zadania realizowane na podstawie porozumie ,78 O G Ó Ł E M: ,05 Zmiany wskazane powy ej wpływaj na podstawowy podział wydatków na bie ce i maj tkowe w nast puj cy sposób: Plan wg URM Plan po Nr XXI/335/11 zmianach Ró nica wydatki bie ce wydatki maj tkowe W wyniku zmian w bud ecie nast piła zmiana planowanej struktury wydatków, kształtuj c si w sposób zaprezentowany w Tabeli Nr 5. Tabela Nr 5 STRUKTURA WYDATKÓW W 2012 ROKU (w złotych) Lp. Wyszczególnienie Plan wg URM XXI/335/11 Plan po zmianach Wykonanie % 5:4 Strukt ura kol. 4 Strukt ura kol Płace i pochodne , , ,12 98,28 45,21 46,21 2 Remonty , , ,19 97,18 1,72 1,74 Obsługa długu publicznego , , ,00 95,62 1,68 1, Por czenia , , ,26 76,39 2,39 1,90 5 Dotacje , , ,44 98,32 6,43 6,57 12

14 6 Wydatki bie ce na programy finansowane ze rodków unijnych , , ,63 65,74 0,63 0,43 7 Pozostałe bie ce , , ,71 94,82 30,34 29,91 8 Wydatki maj tkowe , , ,48 95,88 11,60 11,56 w tym wydatki na programy finansowane ze rodków unijnych , , ,31 99,27 0,30 0,31 RAZEM: , , ,83 96,16 100,00 100,00 W bud ecie miasta na pocz tku roku 2012 zaplanowano rezerwy w ł cznej kwocie zł ich podział w ci gu 2012 roku przedstawia si w poni ej podany sposób. Plan na pocz tek 2012 roku rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli to zł natomiast rezerw na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli zaplanowano w kwocie zł. Rezerwy rozdysponowano w sposób okre lony w poni szym zestawieniu: RADA OSIEDLA BO CZYK - TUWIMA L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania Doko czenie budowy ogrodzenia boiska sportowego na osiedlu Bo czyk w Mysłowicach ,52 Zakup 5 stolików dla grupy dzieci czteroletnich ,00 Zakup Aparatu Cyfrowego "Fotopułapka" LTL 5210A ,00 Zagospodarowanie terenu przy ul. Kormoranów, W. Skotnica, ul. Bo czyka, ul. Staszica obok budynku Gimnazjum Nr 1 i ZSP Nr 3 - PT + wykonawstwo ,00 Zakupiono i zamontowano piłkochwyty przy boisku do piłki siatkowej na słupkach stalowych. Zakupiono 5 stolików dla 4 - latków (Przedszkole Nr 20) Zakupiono fotopułapk i zawieszono w miejscu wskazanym przez Rad Osiedla. Fotopułapka skradziona przez nieznanych sprawców - zgłoszenie kradzie y umorzone przez Policj. Wykonano koncepcj programowo - przestrzenn zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na park osiedlowy. 5 Wykonanie prac porz dkowych w Zadanie przeniesiono do realizacji w roku dzielnicy Bo czyk , Zakup materiałów i wyposa enia Zakupiono sprz t ochrony przeciwpo arowej oraz umundurowania osobistego stra aka dla Jednostki OSP ,00 Mysłowice Janów RAZEM ,52 - RADA OSIEDLA BRZEZINKA L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 1 Organizacja festynu w Dzielnicy Zorganizowano festyn w Dzielnicy Brzezinka ,00 Brzezinka. 2 Dora ny remont chodnika przy ul. Wykonano remont nawierzchni chodnika Reja ,82 w rejonie skrzy owania z ul. Brzezi sk. Zakupiono stoliki dla uczniów (Szkoła Podstawowa Nr 10) 3 Zakup wyposa enia w SP nr ,00 Przebudowa chodnika przy ul. 4 Chrzanowskiej od ul. Hetma skiego do ul. D bowej w Mysłowicach ,00 5 Remont redni chodnika przy ul. Chrzanowskiej 6 Zakup rodków ywno ci 7 Zakup usług pozostałych 8 Zakup laptopa do sali multimedialnej , , , ,00 Realizacja zadania w latach Ko cowe rozliczenie nast pi w 2013r. Wykonano remont chodnika z betonowej kostki brukowej od ul. Damrota do ul. Kudery. Zakupiono artykuły spo ywcze do paczek wi tecznych dla Mieszka ców Organizacja spotkania opłatkowego w dzielnicy Brzezinka. Zakupiono laptopa do sali multimedialnej (Gimnazjum Nr 4) 13

15 Zakupiono instrument muzyczny 9 Zakup instrumentu klawiszowego ,00 (Przedszkole Nr 1) RAZEM ,71 - RADA OSIEDLA BRZ CZKOWICE I SŁUPNA L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 1 Organizacja parafiady Organizacja parafiady w dzielnicy ,00 Brz czkowice. 2 Organizacja letniego wypoczynku dla Przewóz osób z obozu młodzie owego dzieci i młodzie y z Brz czkowic ,00 (Gimnazjum Nr 3) 3 Zakup sprz tu komputerowego Zakupiono laptopy do pracowni komputerowej (Szkoła Podstawowa Nr ,00 13) 4 Modernizacja piaskownicy Wykonano now obudow piaskownicy (wykonanie nowej obudowy) ,20 (Przedszkole Nr 7) 5 Zakup sprz tu komputerowego Zakupiono sprz t komputerowy. (Szkoła ,00 Podstawowa Nr 7) 6 Zakup lamp do sal lekcyjnych Zakupiono lampy do sal lekcyjnych w ,00 Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 7 Modernizacja pomieszczenia socjalnego (np. zakup regałów oraz Zakupiono regały, artykuły malarskie do modernizacji pomieszczenia socjalnego w farb do pomalowania pomieszczenia) ,00 Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 8 Modernizacja boiska Klubu Modernizacja boiska Klubu Sportowego Sportowego Lechia 06 w Mysłowicach ,00 Lechia Remont parkingu przy ul. Podgórskiej Wykonano 10 miejsc postojowych z w rejonie ogródków działkowych w betonowych płyt a urowych. Mysłowicach ,74 10 Organizacja koncertu podczas Zadanie niezrealizowane, ze wzgl du na festiwalu AlterFest ,00 przesuni cie imprezy na 2013 rok. 11 Zakup łó ek dla podopiecznych Domu Zakupiono 6 łó ek dla podopiecznych Dziecka ,94 Domu Dziecka 12 Zakup po cieli Zakupiono po ciel dla wychowanków ,47 Domu Dziecka 13 Zakup pieca dla Domu Dziecka ,77 Zakupiono piec kuchenny do placówki Przyznanie rodków na doposa enie G Nr 3 Dotacja podmiotowa z bud etu dla MOK , ,00 Zakupiono materiały do pracowni sztuki, aparat fotograficzny i pami (Gimnazjum Nr 3) Przekazano dotacj dla MOK na usuni cie awarii centralnego ogrzewania w filii MOK w Mysłowicach przy ul. Kawy 12 RAZEM ,12 - RADA OSIEDLA DZIE KOWICE L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania Podł czenie SP Nr 5 w Mysłowicach do sieci kanalizacyjnej, wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi dojazdowej ,00 Remont chodnika przy ulicy Długiej od skrzy owania z ulic Łukasiewicza w kierunku Jazdu ,15 Zakup sprz tu technicznego-kosiarki dla OSP Dzie kowice ,00 Zakup usług remontowych - remont pomieszcze gospodarczych w OSP Dzie kowice ,99 Zadanie nie zrealizowane - przeniesiono do realizacji w roku 2013 (Szkoła Podstawowa Nr 5) Dokonano wymiany płytek na betonow kostk brukow. Zakupiono sprz t techniczny w postaci kosiarki typu MT 5097C VIKING, dla Jednostki OSP Dzie kowice Wykonano remont pomieszczenia gospodarczego w Jednostce OSP Dzie kowice RAZEM ,14 - RADA DZIELNICY JANÓW MIEJSKI - MOK L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 1 Organizacja imprezy Dni Janowa ,36 Zorganizowano Dni Janowa. 14

16 2 3 4 Zakup i monta ławek w dzielnicy Janów Miejski - mok Zakup m czki ceglanej do wyło enia bie ni na boisku Zakup sprz tu ratowniczego dla OSP Mysłowice Janów , , ,34 5 Oznakowanie pionowe dróg gminnych ,00 Remont dora ny skrzy owania ulic 6 Szopena i Moniuszki w Mysłowicach ,67 Naprawy dora ne chodników w 7 dzielnicy Janów Miejski - mok ,68 Zakupiono 10 sztuk ławek dla dzielnicy RO Janów Miejski - mok. Lokalizacja zgodnie z zakresem rzeczowym zlecenia. Zakupiono m czk ceglan do wyło enia bie ni na boisku (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1) Zakupiono sprz t ochrony przeciwpo arowej oraz umundurowania osobistego stra aka dla Jednostki OSP Mysłowice Janów Dokonano monta u tabliczek z nazwami ulic w dzielnicy Janów Miejski - mok Wykonano remont nawierzchni jezdni. Wykonano remont odcinka przy ul. Moniuszki i zjazdu na ul. Szopena. Zakupiono materiały i wyposa enie dla Przedszkola Nr 9 8 Zakup materiałów i wyposa enia ,03 RAZEM ,29 - RADA OSIEDLA KOSZTOWY L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 1 Remont chodnika przy ul. Fików na odcinku od ul. M.C Skłodowskiej do ul. Migdałowej ,35 Wykonano remont chodnika poprzez wymian płytek na betonow kostk brukow. RAZEM ,35 - RADA OSIEDLA KRASOWY L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania Zakupiono kamer zewn trzn z Doposa enia w kamery systemu 1 promiennikiem podczerwieni (Szkoła monitoringu ,00 Podstawowa Nr 17) 2 Zakup materiałów do wykonania o wietlenia ,75 3 Zakup materiałów i wyposa enia ,00 Remont miejsca postojowego dla 4 samochodów przy drodze wjazdowej do MOK "Trójk t", siedziby Rady Osiedla i Sali gimnastycznej SP ,87 5 Dora ne utwardzenie frezem ul. Ziołowej ,00 Zakupiono kabel, listwy, puszki, korytka, kółka i oprawy do wykonania o wietlenia (Przedszkole Nr 17) Zakupiono drukark z wyposa eniem dla RO Krasowy Wykonano miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej i płyt a urowych. Realizacja zadania w latach Umowny termin całego zakresu robót do dnia r. Zakupiono trzy namioty polowe z doposa eniem w termosy, kociołki. 6 Zakup wyposa enia dla KM PSP ,00 RAZEM ,62 - RADA OSIEDLA LARYSZ - HAJDOWIZNA L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania Zakup pomocy naukowych, Wkład własny do zakupu sprz tu do 1 dydaktycznych i ksi ek - wkład pracowni dla dzieci ze Szkoły własny celem realizacji projektu Podstawowej Nr 11, w ramach realizacji "Cyfrowa szkoła" ,00 programu "Cyfrowa Szkoła". 2 Zakup zmywarko - wyparzacza Zakupiono zmywarko - wyparzacz dla ,00 Przedszkola Nr 2 3 Zakup materiałów i wyposa enia Zakupiono telewizor, kserokopiark i ,00 szafy (Szkoła Podstawowa Nr 11) 4 Remont sal lekcyjnych i korytarzy Wymieniono posadzki (Szkoła ,00 Podstawowa Nr 11) RAZEM ,00 - RADA OSIEDLA MORGI L.p Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania Organizacja festynu rodzinnego w 1 Organizacja festynu w dzielnicy Morgi. Dzielnicy Morgi ,32 15

17 2 Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Ofiar Wrze nia i Dygasi skiego Wykonano ogrodzenie systemowe ocynkowane, powłoka PVC mb, bram i furtk ,00 RAZEM ,32 - RADA OSIEDLA MYSŁOWICE CENTRUM L.p Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 1 Zakup zje d alni dla Przedszkola Nr Zakupiono zje d alni (Przedszkole Nr 4) 6 000,00 2 Zakup pomocy naukowych, Zakupiono projektor i ekran (Zespół Szkół dydaktycznych i ksi ek ,00 Ogólnokształc cych) 3 Zakup sprz tu multimedialnego Zakupiono urz dzenie wielofunkcyjne i ,95 komputer (Szkoła Podstawowa Nr 9) 4 Remont pomieszcze po zalaniu Wyremontowano kuchni po zalaniu ,00 (Przedszkole Nr 5) 5 Zakup kamer dla szkoły Zakupiono kamery do monitoringu ,00 (Gimnazjum Nr 2) Zakup materiałów niezb dnych do malowania korytarzy (w byłym internacie) ,87 Zakupiono materiały do malowania korytarzy (II Liceum Ogólnokształc ce) Zakup wykładzin do sal w Przedszkolu Nr 12 w Mysłowicach ,21 Zakupiono wykładziny do sal (Przedszkole Nr 12) Zakupiono i ustawiono lustro drogowe na Oznakowanie pionowe dróg - zakup i skrzy owaniu ul. Miarki i ul. Górniczej monta lustra drogowego oraz dokonano naprawy słupków i barier drogowych. Oznakowanie poziome dróg rodki niewykorzystane z uwagi na okres gminnych - wykonanie przej dla zimowy, uniemo liwiaj cy wykonanie pieszych ,00 przedmiotowego zadania. Zakup betonowych koszy ulicznych Zadanie przeniesiono do realizacji w roku dla dzielnicy Mysłowice - Centrum , Zakup i monta ławek w dzielnicy Zadanie przeniesiono do realizacji w roku Mysłowice - Centrum , Remont chodników w dzielnicy Wykonano remont ci gu pieszego od ul. Mysłowice - Centrum ,00 Wyspia skiego do ul. Reymonta. RAZEM ,03 - RADA OSIEDLA PIASEK L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania Zakup zmywarki z funkcj Zakupiono zmywark z funkcj 1 wyparzacza ,99 wyparzacza 2 Remont zjazdu z ul. Boliny w Mysłowicach do budynku nr 14 a oraz Wykonano przy ul. Boliny 14 remont zjazdu z kostki brukowej oraz remont 14 b ,84 skrzy owania o nawierzchni asfaltowej Remont skrzy owania ulicy Boliny z drog dojazdow do budynku Boliny 16 w Mysłowicach ,92 Monta siatki zabezpieczaj cej boisko sportowe przy Zespole Szkół Sportowych od strony ul.boliny ,74 Remont o wietlenia ulicznego w dzielnicy Piasek ,00 Wykonano remont nawierzchni zjazdu z asfaltobetonu. Wykonano monta piłkochwytów z siatki nylonowej, k townika stalowego oraz wykonano czyszczenie i malowanie istniej cych słupków. Zadanie przeniesiono do realizacji w roku Zakupiono doposa enie namiotów polowych w stoły i ławki (Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej) 6 Zakup materiałów i wyposa enia ,00 Zakup koszy ulicznych dla dzielnicy Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 7 Piasek , Zakupiono ozdoby wi teczne, sznury do o wietlenia choinek zgodnie z zał cznikiem do umowy. 8 Zakup o wietlenia wi tecznego ,00 RAZEM ,49 - RADA OSIEDLA SZOPENA - WIELKA SKOTNICA L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 16

18 Zakup Aparatu Cyfrowego "Fotopułapka" LTL 5210A ,00 Remont chodnika przy ul. W. Skotnica od nr 1 do nr 3 wraz z zabudow, odtworzeniem i wyprofilowaniem urz dze odwadniaj cych ,61 Projekt zagospodarowania terenu pomi dzy budynkami ul. Katowicka 29 a ul. W. Skotnica 5 w Mysłowicach ,00 Zakup nagród i wyró nie dla uczniów z okazji Dnia Dziecka i Dni Sportu ,73 5 Zakup materiałów i wyposa enia ,00 Zakup drzew do sadzenia na terenie szkoły ,00 Remont schodów terenowych na działce geodezyjnej nr 8047/316 pomi dzy budynkami Armii Krajowej nr 6 i 8 w Mysłowicach ,17 Zakupiono fotopułapk i zawieszono w miejscu wskazanym przez Rad Osiedla. Wykonano remont chodnika z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem. Z uwagi na warunki podane przez wła cicieli uzbrojenia podziemnego odst piono od realizacji projektu i zawarto porozumienie o rozwi zaniu umowy. Rozliczono kwot zł za wykonany zakres projektowy. Zakupiono medale, nagrody i dyplomy (Szkoła Podstawowa Nr 1) Zakupiono sprz t ochrony przeciwpo arowej oraz umundurowania osobistego stra aka dla Jednostki OSP Mysłowice Janów Zakupiono drzewa (Szkoła Podstawowa Nr 1). Rozebrano stare schody terenowe i wykonano nowe. Zakup i modernizacja elementów Zakup zestawu zabawowego do monta u wyposa enia placu zabaw ,00 w ogrodzie (Przedszkole Nr 13) RAZEM ,51 - RADA OSIEDLE WESOŁA L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 1 Organizacja festynu integracyjnego Zorganizowano festyn integracyjny dla dla mieszka ców dzielnicy Wesoła ,00 mieszka ców dzielnicy Wesoła. 2 Oznakowanie pionowe dróg gminnych Postawiono nowe znaki drogowe oraz dokonano naprawy uszkodzonych znaków ,02 drogowych w dzielnicy Wesoła. 3 Remont dora ny chodników w Wykonano remont chodnika przy ul. dzielnicy Wesoła w Mysłowicach ,57 Pocztowej. RAZEM ,59 - co daje na dzie roku plan: - rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli 0 zł, - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli zł. Rezerwa ogólna, plan na pocz tek 2012 roku wynosił zł, rezerw rozdysponowano na nast puj ce cele: Usuni cie awarii instalacji wodnej w Przedszkolu Nr 10 w Mysłowicach (Przedszkole Nr 10) Remont sygnalizacji wietlnej w ci gu ul. Kosztowskiej (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej (Wydział Organizacyjny) Zakup usług pozostałych (Wydział Organizacyjny) Ró ne opłaty i składki (Wydział Organizacyjny) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (Wydział Organizacyjny) Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego (Wydział Organizacyjny) 700 Zakup usług pozostałych (Wydział Edukacji Kultury i Sportu) Awaryjna likwidacja zalewiska i remont cz ciowy rowu przydro nego w rejonie wiaduktu S1 przy ul. Nowochrzanowskiej (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Zakup usług pozostałych (Szkoła Podstawowa Nr 3)

19 Zakup rodków ywno ci (Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej) Remonty na sieciach o wietlenia ulicznego stanowi cego własno gminy Mysłowice (Wydział Gospodarki Komunalnej) Ró ne rozliczenia finansowe (Wydział Bud etu) Wypłata ekwiwalentu pieni nego dla stra aków OSP uczestnicz cych w długotrwałej akcji ratowniczej (Wydział Bezpiecze stwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego) Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej (Wydział Ochrony rodowiska) Pozostałe odsetki (Wydział Gospodarki Komunalnej) Wypłata odszkodowania (Wydział Gospodarki Komunalnej) Koszty post powania s dowego (Wydział Gospodarki Komunalnej) Remont dachu i elewacji budynku filii MOK przy ul. Laryskiej w Mysłowicach (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (Wydział Gospodarki Komunalnej) Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek (Wydział Bud etu) Cz ciowe usuni cie skutków zalania Przedszkola Nr 5 (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Awaryjna naprawa sygnalizacji wietlnej przej cia dla pieszych na ulicy Laryskiej w Mysłowicach przy SP 11 (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Publikacje, wydania, opracowania, ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne (Kancelaria Prezydenta Miasta) Promocja Miasta (Kancelaria Prezydenta Miasta) Zakup materiałów i wyposa enia (Wydział Bezpiecze stwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego) Jubileusze USC (Urz d Stanu Cywilnego) Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksi ek (ZSO) Remont dachu i wej cia budynku dawnego internatu przy II LO w Mysłowicach (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Wykonanie przej cia dla pieszych na ul. W. Skotnica w Mysłowicach (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Usuni cie awarii wewn trznej instalacji zimnej wody w budynku ZSO (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Remont dachu budynku MDK w Mysłowicach przy ul. Powsta ców 6a Usuni cie awarii wewn trznej wody zimnej zasilaj cej dawn cz mieszkaln przy ZSO (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Usuni cie zapadlisk na chodniku przy ul. Chrzanowskiej w Mysłowicach (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami) Zakup gad etów reklamowych i materiałów promocyjnych i konferencyjnych (Kancelaria Prezydenta Miasta) Ponadto w ci gu roku dokonano zwi kszenia rezerwy ogólnej o kwot zł, co daje na dzie roku plan po zmianach zł. Rezerwa celowa na realizacj zada z zakresu zarz dzania kryzysowego - plan na pocz tek 2012 roku w wysoko ci zł, w ci gu 2012 roku rezerw rozdysponowano w nast puj cy sposób: Zakup neutralizatora substancji ropopochodnych dla uzupełnienia zasobów jednostek ochrony przeciwpo arowej miasta (Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej) Zakup usług remontowych (Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej) Zakup materiałów i wyposa enia (Wydział Bezpiecze stwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego) Zakup usług pozostałych (Wydział Bezpiecze stwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego) Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działa ratowniczych słu b PSP, Policji i SM (Wydział Bezpiecze stwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego) Zakup materiałów i wyposa enia (Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej) Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działa ratowniczych słu b PSP, Policji i SM (Wydział Bezpiecze stwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)

20 Zakup usług remontowych (Wydział Bezpiecze stwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego) co daje na dzie roku plan zł. Przedstawione powy ej zmiany planu dochodów i wydatków znalazły swoje odzwierciedlenie w wysoko ci planowanego deficytu. Poni sze zestawienie prezentuje sposób zmiany wskazanej kategorii: Plan wg URM Nr XXI/335/11 Plan po zmianach Ró nica Planowany wynik bud etu , , ,00 ródłem finansowania planowanego deficytu s wolne rodki obrotowe. Plan wydatków przewy szaj cych kwot planowanych dochodów znalazł swoje finansowanie po stronie przychodów bud etu. Zmiany planu tej kategorii bud etu polegały przede wszystkim na wprowadzaniu do bud etu, po uzyskaniu zgody Rady Miasta Mysłowice w drodze uchwał: 1. zwi kszenia kwoty wolnych rodków obrotowych, 2. rodków ze spłat udzielonych po yczek, 3. rodków z emisji obligacji. Tabela Nr 6 RELACJA PLANU PRZYCHODÓW PO ZMIANACH W STOSUNKU DO WERSJI PIERWOTNEJ W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan wg URM Nr XXI/335/11 Plan po zmianach % (3:2) P R Z Y C H O D Y O G Ó Ł E M ,26 Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ,71 ustawy Spłata po yczek udzielonych ,00 Obligacje ,00 Kredyty na spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu zaci gni tych kredytów i po yczek ,00 Natomiast po stronie rozchodów plan bud etu w ci gu 2012 roku uległ zwi kszeniu o udzielone po yczki (SP ZOZ Szpital Nr 2). Poni sze zestawienie przedstawia zmiany w planie wydatków na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej dokonane w ci gu roku bud etowego. Tabela Nr 7 Zmiany w planie wydatków na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej Plan wg Zmiana Stan na r. L.p. Nazwa zadania URM planu Plan po XXI/335/11 Wykonanie zmianach Mysłowickie lepsze jutro ,68 Uwagi (uzasadnienie zmiany planu wydatków) Zmiany zwi zane były z dostosowaniem planowanych wydatków do skorygowanego według obowi zuj cych w 2012 roku wytycznych oraz zatwierdzonego wniosku aplikacyjnego. 19

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie...2 2.

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 UZASADNIENIE TOM I Warszawa, wrzesie 2012 SPIS TRE CI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY Zał cznik do uchwały nr XXV/269/04 Rady Miejskiej w widnicy z dnia 22 pa dziernika 2004 r. GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY widnica, pa dziernik 2004 r. SPIS TRE CI 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU NOWY S CZ, SIERPIE 2009 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej... 2 2. Zmiany w strukturze Grupy... 4 3.

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK NOWY S CZ, KWIECIE 2008 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Spółce... 2 2. Notowania akcji NOVITUS SA... 3 3. Czynniki ryzyka i zagro e... 3 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ZARZ D GŁÓWNY Stowarzyszenie Elektryków Polskich OKRE LENIE WARUNKÓW POWSTAWANIA I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSI BIORSTW MULTIINFRASTRUKTURALNYCH, ZWŁASZCZA MULTIENERGETYCZNYCH W GMINACH (internetowy skrót

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 37 A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 37 1. rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu...37 2. Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y...38 3. Odpisy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo