S P I S T R E C I str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P I S T R E C I str."

Transkrypt

1

2

3 S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu Miasta Mysłowice 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 10 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 24 IV. Wykonanie wydatków bud etu Miasta Mysłowice 36 V. Charakterystyka zobowi za Miasta Mysłowice 84 VI. Wykonanie zada realizowanych w ramach dochodów własnych jednostek bud etowych oraz zakładów bud etowych Zał czniki: 1. Zestawienie zbiorcze bud etu Miasta Mysłowice za 2012 rok Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów bud etu Miasta Mysłowice za 2012 rok Dochody bud etu Miasta Mysłowice za 2012 rok wg działów i ródeł powstania Wykonanie dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice za 2012 rok wg ródeł powstania 5. Realizacja zada zleconych oraz zada z zakresu administracji rz dowej za 2012 rok wg działów i ródeł powstawania 6. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z bud etu pa stwa na zadania zlecone za 2012 rok wg działów i ródeł powstawania Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z bud etu pa stwa na zadania własne za 2012 rok wg działów i ródeł powstawania Dochody z tytułu dotacji celowych na realizacj porozumie z innymi jednostkami samorz du terytorialnego oraz organami administracji rz dowej za 2012 rok wg działów i ródeł powstawania Wydatki bud etu Miasta Mysłowice za 2012 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji bud etowej Wykonanie wydatków z dotacji celowych z bud etu pa stwa na zadania zlecone za 2012 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji bud etowej Wykonanie wydatków z dotacji celowych z bud etu pa stwa na zadania własne za 2012 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji bud etowej Wykonanie wydatków z tytułu realizacji zada w ramach porozumie (umów) mi dzy jst bud etu miasta Mysłowice oraz organami administracji rz dowej za 2012 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji bud etowej Wykonanie dotacji udzielonych z bud etu Miasta Mysłowice za 2012 rok Wykonanie wydatków maj tkowych w bud ecie Miasta Mysłowice za 2012 rok Zestawienie wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek bud etowych za 2012 rok Zestawienie wykonania przychodów i kosztów zakładów bud etowych za 2012 rok 307 2

4 I. ZBIORCZE WYKONANIE BUD ETU MIASTA MYSŁOWICE Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie obowi zku wynikaj cego z art. 267 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Sprawozdanie roczne z wykonania bud etu za 2012 rok opracowano w szczegółowo ci nie mniejszej ni Uchwał Nr XXI/335/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2011 roku. Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta za 2012 roku zostało sporz dzone na podstawie przedło onych danych sprawozdawczych, według stanu na dzie 31 grudnia 2012 roku, wynikaj cych z ewidencji ksi gowej jednostek organizacyjnych oraz z zamkni tych rachunków bud etu, przedkładanych w sprawozdaniach zbiorczych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz l skiemu Urz dowi Wojewódzkiemu w Katowicach. Władze samorz dowe przypisane im zadania realizuj przy pomocy własnych struktur organizacyjnych. Obok urz du w skład tych struktur wchodz działaj ce jako jednostki bud etowe szkoły, przedszkola, gimnazja, łobek, o rodek i dom pomocy społecznej, powiatowy urz d pracy oraz szereg innych wyspecjalizowanych instytucji, jak równie zakłady bud etowe. Wszystkie one stanowi grup samorz dowych jednostek organizacyjnych nieposiadaj cych osobowo ci prawnej realizuj cych bud et Miasta. W zwi zku z powy szym do sporz dzenia niniejszego opracowania wykorzystano informacje i materiały dotycz ce realizacji bud etu przedło one przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta. Opracowaniem obj to: 1. jednostki bud etowe, 2. zakłady bud etowe, 3. dochody własne jednostek bud etowych. Integraln cz sprawozdania stanowi Tabele Nr 26, 27, 28, 29 oraz 30, które przedstawiaj szczegółowe wykonanie wydatków, a tak e dochodów, realizowanych w ci gu 2012 roku przez poszczególne jednostki oraz wydziały Urz du Miasta Mysłowice. Sytuacj finansow Miasta najlepiej obrazuj poziom zadłu enia, wynik bud etu, struktura dochodów i wydatków oraz stopie spełnienia ustawowych ogranicze dotycz cych prowadzenia gospodarki finansowej. Realizacja bud etu miasta na dzie roku zamkn ła si nast puj cymi efektami finansowymi, dodatkowo poni sze zestawienie prezentuje wyniki roku Wykonanie na r. Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. Wyszczególnienie (4:3) DOCHODY , , ,10 97,24 z tego: - bie ce , , ,00 101,16 - maj tkowe , , ,10 48,00 WYDATKI , , ,83 96,16 z tego: - bie ce , , ,35 96,20 - maj tkowe , , ,48 95,88 DEFICYT/ NADWY KA /dochody wydatki/ , , ,27-6,15 PRZYCHODY , , ,37 81,05 z tego: - po yczki i kredyty , ,00 0,00 0,00 - spłata po yczek udzielonych , , ,00 47,79 - obligacje , , ,00 100,00 - inne ródła (wolne rodki obrotowe) , , ,37 100,00 % 3

5 ROZCHODY , , ,30 99,77 z tego: - udzielone po yczki , , ,00 100,00 --spłata rat kredytów i po yczek , , ,30 99,71 - inne cele (zwrot niewykorzystanej po yczki) 5 929,02 0,00 0,00 0,00 W wyniku rozliczenia kredytów zaci gni tych w roku 2011 oraz wyemitowanych obligacji, a zrealizowanych z nich wydatków rok bud etowy zamkn ł si kwot wolnych rodków w wysoko ci ,37 zł. Wskazana kwota umo liwia zaplanowanie w roku nast pnym wydatków pokrytych ze wskazanych rodków w wysoko ci pocz tkowo na kwot zł, po zmianach planu w wysoko ci zł. Wska niki dotycz ce realizacji bud etu Miasta Mysłowice w latach Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszka ca* 3 120, , ,86 Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszka ca* 2 030, , ,93 Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu 3 518, , ,20 na 1 mieszka ca* Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszka ca* 3 231, , ,34 Poziom zadłu enia w przeliczeniu na 1 mieszka ca* 772,98 911,20 847,74 Poziom wydatków na obsług zadłu enia w przeliczeniu na 1 mieszka ca* 26,10 42,53 63,28 *liczba mieszka ców (osoby zameldowane na pobyt stały) wg stanu na dzie roku wynosiła W Tabeli Nr 1, celem porównania, przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii bud etu za lata 2010, 2011 oraz PROCENTOWE WYKONANIE BUD ETU MIASTA w 2010, 2011 i 2012 roku Tabela Nr 1 Lp. Kategoria Wykonanie % za 2010 Wykonanie % za 2011 Wykonanie % za Dochody ogółem 99,52 98,06 97,24 2. Wydatki ogółem 94,73 95,32 96,16 3. Przychody 97,08 94,63 81,05 4. Rozchody 96,17 100,00 99,77 Na pocz tek 2012 roku zaplanowano nadwy k w wysoko ci zł, zakładaj c i zostanie ona przeznaczona na finansowanie wydatków maj tkowych. W wyniku realizacji bud etu w ci gu 2012 roku sytuacja Miasta w tym zakresie przestawia si nast puj co: Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie DOCHODY , ,10 WYDATKI , ,83 WYNIK BUD ETU /dochody wydatki/ , ,27 Przekształcenie planowanej nadwy ki na planowany deficyt bud etu było wynikiem dokonywanych na sesjach Rady Miasta Mysłowice zmian w planie dochodów i wydatków tj.: 1. zmieniaj c ródło finansowania spłat rat kapitałowych kredytów i po yczek wprowadzaj c emisj obligacji w kwocie zł uwolnione dochody własne zostały przeznaczone na zwi kszenie kapitału MPWiK Sp. z o. o.. Dodatkowo wprowadzone rodki z tytułu spłaty udzielonych w latach ubiegłych niespłaconych po yczek w kwocie zł zostały przeznaczone na ten sam cel. 4

6 2. zwi kszaj c kwot wolnych rodków obrotowych stanowi cych ródło finansowania wydatków bie cych (wyniku operacyjnego bud etu) zabezpieczono rodki mi dzy innymi na wypłat odszkodowa z tytułu nie zabezpieczenia lokali socjalnych, remonty bie ce dróg, dodatki mieszkaniowe, 3. na wysoko deficytu wpłyn ła zmiana dochodów zwi zanych z wprowadzeniem rodków pochodz cych z rezerwy cz ci o wiatowej subwencji ogólnej w wysoko ci zł. Natomiast wykonanie tej kategorii bud etu (wyniku bud etu) stanowi nadwy ka. Na jej wysoko maj wpływ generowane dochody bud etu. Poni szy wykres prezentuje, w porównaniu do roku ubiegłego, struktur wykonania poszczególnych grup dochodów. PORÓWNANIE WYKONANIA DOCHODÓW W LATACH ,00% 80,00% 60,00% 40,00% 0,30% 16,04% 31,49% 14,37% 11,29% 0,28% 16,80% 27,84% 18,35% 11,59% 20,00% 0,00% 23,22% 21,49% 3,28% 3,64% Wykonanie na Wykonanie na Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie Pozostałe dochody Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od nieruchomo ci Dotacje celowe z bud etu pa stwa Subwencje ogólne z bud etu pa stwa Dochody maj tkowe Struktura dochodów Mysłowic jest relatywnie stała. Jedynie dochody z podatku od nieruchomo ci w znacznym stopniu odbiegaj od ich wysoko ci w roku ubiegłym tj. o kwot około 17,1 mln zł. Taki stan wynika mi dzy innymi z wpływów z tytułu zaległo ci spółki MPWiK Sp. z o. o. w Mysłowicach. Dodatkowo podwy szenie stawek podatkowych oraz wpływy z tytułu zaległo ci ci gni tych w wyniku prowadzonych post powa egzekucyjnych zwi kszaj wykonanie tego dochodu Miasta. Tendencj spadkow wykazuje grupa dochodów dystrybuowana przez bud et pa stwa tj. subwencje a przede wszystkim dochody z tytułu udziału w podatku z PIT. Poziom dochodów z podatków i opłat lokalnych, b d cych jednym z podstawowych ródeł dochodów własnych jednostek samorz dowych, ma bezpo redni wpływ na wysoko nadwy ki operacyjnej, a co za tym idzie na obowi zuj cy od 2014 roku ustawowy wska nik obsługi zadłu enia. Nadwy ka bie ca ma istotny wpływ na kondycj finansow Gminy. Umo liwia ona przenoszenie nadwy ki operacyjnej zarówno bezpo rednio na inwestycje samorz dowe, jak i na finansowanie spłaty wcze niej zaci gni tych zobowi za dłu nych. Nadwy ka ta informuje, ile rodków finansowych pozostaje Gminie po pokryciu najwa niejszych wydatków zwi zanych z bie cym jej funkcjonowaniem dochody bie ce , , ,00 wydatki bie ce , , ,35 5

7 nadwy ka operacyjna (dochody bie ce - wydatki bie ce) , , ,65 wolne rodki obrotowe 0, , ,37 Nale y zaznaczy, i wskazana powy ej zale no ma zastosowanie po raz pierwszy od uchwały bud etowej na rok Jednak e relacja pokazana dla 2010 roku wskazuje na fakt braku wystarczaj cych własnych rodków na pokrycie bie cych wydatków i konieczno zaci gania zobowi za w formie kredytów celem ich sfinansowania. Ze wzgl du na poziom dochodów z podatków i opłat lokalnych, przy jednoczesnym generowaniu deficytu operacyjnego w ostatnich latach, konieczne jest obni enie wydatków bie cych Miasta Mysłowice. Poni szy wykres dodatkowo potwierdza to, e pomimo zwi kszania si wysoko ci generowanych w bud ecie dochodów bie cych w ostatnich latach, przy ci głym wzro cie wydatków bie cych, Miasto ma coraz wi ksze trudno ci regulowania zaci ganych zobowi za. Kształtowanie si dochodów w latach dochody bie ce , , ,00 dochody maj tkowe , , ,10 Zaprezentowany poni ej wykres przedstawia struktur wydatków bud etu (w zakresie najwi kszych działów wydatków bud etu). 6

8 PORÓWNANIE WYDATKÓW W LATACH ,04% 3,59% 3,72% 23,86% 2,23% 0,06% 8,34% 17,90% 3,80% 3,48% 44,61% 42,19% 2,73% 2,88% 9,46% 6,90% 4,05% 8,29% 2,67% 9,22% Wykonanie na Wykonanie na Dochody od osób praw nych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobow o ci praw nej oraz w ydatki zw i zane z ich poborem Kultura i ochrona dziedzictw a narodow ego, Kultura fizyczna Gospodarka komunalna i ochrona rodow iska Ochrona zdrow ia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka mieszkaniow a, działalno usługow a Edukacja Obsługa długu publicznego, ró ne rozliczenia Bezpiecze stw o publiczne i ochrona przeciw po arow a Administracja publiczna, Urz dy naczelnych organów w ładzy pa stw ow ej, kontroli i ochrony praw a oraz s dow nictw a Rolnictw o i łow iectw o, Transport i ł czno NAZWA Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na Rolnictwo i łowiectwo, Transport i ł czno 6,90% 9,22% , ,56 Gospodarka mieszkaniowa, działalno usługowa 2,23% 3,80% , ,73 Administracja publiczna, Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 9,46% 8,29% , ,39 s downictwa Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 2,73% 2,67% , ,56 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej 0,04% 0,06% , ,95 oraz wydatki zwi zane z ich poborem Obsługa długu publicznego, ró ne rozliczenia 2,88% 4,05% , ,26 Edukacja 44,61% 42,19% , ,47 7

9 Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna 23,86% 17,90% , ,79 3,72% 8,34% , ,87 3,59% 3,48% , ,87 S U M A: 100,00% 100,00% , ,45 Analiza powy ej zaprezentowanych danych pozwala na stwierdzenie, e wydatki Mysłowic wykazuj tendencj rosn c. W 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego wydatki ogółem wzrosły o 11,94% i bior c pod uwag mniejsz dynamik dochodów sytuacj t oceni nale y negatywnie. Wzrost wydatków w minionym roku spowodowany był głównie istotnym (o 6% w porównaniu z poprzednim rokiem) wzrostem wydatków na o wiat i wychowanie oraz wzrostem o 62% w porównaniu z poprzednim rokiem wydatków maj tkowych (mi dzy innymi na zadania dot. Przebudowa ul. Katowickiej ,62 zł, Przebudow ul. Mikołowskiej ,67 zł). Nale y zaznaczy, i wydatki maj tkowe stanowi o rozwoju Miasta. W ramach tej grupy wydatków w 2012 zaplanowano podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. zo.o. o kwot zł wykonane na poziomie ,00 zł. Pozostałe rodzaje wydatków Mysłowic utrzymywały si na stosunkowo równym poziomie. Struktura wydatków jest struktur standardow dla polskich jednostek samorz dowych, które najwi ksze nakłady ponosz na o wiat i wychowanie, pomoc społeczn, administracj publiczn i inwestycje. Te cztery rodzaje wydatków stanowi rednio około 68% wszystkich wydatków. Ze wzgl du na wy sze wydatki ogółem ni dochody ogółem, aby zachowa równowag bud etow Miasto musiało korzysta z finansowania zewn trznego, co ma bezpo redni wpływ na zwi kszenie si obsługi zadłu enia i potencjalne problemy ze spełnieniem w przyszło ci wska nika obsługi zadłu enia zgodnie z art. 243 ufp. Wykonanie na r. Wykonanie na r. Wykonanie na r. Wydatki ogółem , , ,83 w tym: O wiata i wychowanie, z tego: , , ,47 - wydatki bie ce , , ,24 - wydatki maj tkowe , , ,23 Pomoc społeczna, z tego: , , ,79 - wydatki bie ce , , ,95 - wydatki maj tkowe , , ,84 Administracja, z tego: , , ,39 - wydatki bie ce , , ,19 - wydatki maj tkowe , , ,20 Sytuacja finansowa Gminy Miasta Mysłowice w roku 2012 uwarunkowana jest trudno ciami finansowymi narastaj cymi ju od roku W zwi zku z powy szym podejmowane s działania ograniczaj ce wydatki bud etu, czego odzwierciedleniem jest Zarz dzenie 366/12 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia roku w sprawie wprowadzenia ogranicze w zaci ganiu zobowi za i wprowadzenia oszcz dno ci w zaplanowanych wydatkach (kosztach) w Urz dzie Miasta Mysłowice oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Mysłowice, jednak e ze wzgl du na obowi zuj ce przepisy i nało one na Miasto obowi zki niemo liwe jest wstrzymanie realizacji fakultatywnych wydatków. Miasto boryka si z problemem utrzymania płynno ci finansowej. Corocznie zaci gany jest kredyt krótkoterminowy na pokrycie przej ciowego deficytu bud etu. W trakcie roku zaci gni to zobowi zanie z tego tytułu w kwocie ,00 zł. Na dzie roku zostały one w cało ci spłacone. Nale y podkre li, i bud et miasta, jak równie prognozowana jego wysoko, na najbli sze lata bud etowe okre lona w Uchwale Nr XXI/336/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice na lata z pó n. zm. wymusza podj cie 8

10 prac zmierzaj cych do ograniczania ponoszonych wydatków oraz zwi kszenia dyscypliny finansowej w jeszcze wi kszym stopniu ni dotychczas. Na opisan powy ej sytuacj ma równie wpływ niekorzystna dla jednostek samorz du terytorialnego struktura dochodów, gdzie wi kszo dochodów uzyskiwana jest ze ródeł, na które jednostka nie ma bezpo redniego wpływy (procentowy udział w podatkach stanowi ce dochód bud etu, subwencje), zbyt małe w stosunku do potrzeb rodki przyznawane jednostkom przez bud et pa stwa. Niekorzystnie na stan finansów Miasta wpływa tak e przenoszenie na szczeble samorz du terytorialnego coraz to nowych zada i obowi zków bez odpowiedniego podniesienia dochodów. Zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego dotacji na zadania własne ograniczaj ce rodki przesłane w ramach dotacji do maksymalnie 80% kosztów realizacji zadania wymusza zabezpieczenie dodatkowo rodków własnych np.: na realizacj wypłat zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne okre lonych w przepisach o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych ł cznie. Dodatkowe podniesienie składek na ubezpieczenie zdrowotne o 2% obci a dodatkowo bud et Miasta. 9

11 II. ZMIANY W PLANIE BUD ETU MIASTA MYSŁOWICE W ci gu 2012 roku nast powały zmiany bud etu zgodnie z obowi zuj c uchwał bud etow na 2012 rok. Ka da zmiana powoduj ca wzrost lub spadek ogólnej sumy bud etu, czy to po stronie dochodów, przychodów, czy to po stronie wydatków i rozchodów, zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy o samorz dzie gminnym, była dokonywana przez Rad Miasta. Natomiast w przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z bud etu pa stwa oraz z bud etów innych jednostek samorz du terytorialnego, jak równie w ramach działów w zakresie wydatków bie cych, zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych, zmian w bud ecie dokonywał Prezydent Miasta i przedkładał informacje o nich na zwykłych Sesjach Rady Miasta. Dokonane zmiany zarówno przez Rad Miasta jak i Prezydenta wpłyn ły na bud etu roku 2012 w sposób zaprezentowany w tabeli Nr 2. Dz. ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W 2012 ROKU W SZCZEGÓŁOWO CI DO DZIAŁÓW Plan wg URM Nr XXI/335/11 WYDATKI ZBIORCZO Zmiana Plan po zmianach Plan wg URM Nr XXI/335/11 Tabela Nr 2 (w złotych) DOCHODY ZBIORCZO Zmiana Plan po zmianach S U M A Nale y zaznaczy, i zmiana planu dochodów w wyniku rozdysponowania cz ci rezerwy subwencji o wiatowej w kwocie zł dokonanej, na podstawie informacji Ministra Finansów, zarz dzeniem prezydenta w ostatnich dniach roku powoduje niezrównowa eni bud etu Miasta po stronie planu. Graficzne uj cie dynamiki zmian planów wydatków i dochodów w ci gu 2012 roku ukazuj odpowiednio poni sze wykresy. 10

12 Zmiany w planie wydatków bud etu Miasta Mysłowice na roku Plan wg URM Nr XXI/335/11 Plan po zmianach Działy klasyfikacji bud etowej Zmiany w planie dochodów bud etu Miasta Mysłowice na roku Plan wg URM Nr XXI/335/11 Plan po zmianach Działy klasyfikacji bud etowej W rezultacie zmian plan dochodów osi gn ł poziom zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie zł. Najwi kszy wzrost planowanych wydatków mo na zauwa y w zakresie: 1. transport i ł czno, gdzie wprowadzono zadania inwestycyjne oraz remontowe dróg na terenie Miasta Mysłowice oraz wpłaty na KZK GOP, 2. o wiata, gdzie mi dzy innymi uzupełniono rodki na wynagrodzenia dla pracowników placówek o wiatowych, 3. gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska zwi kszaj c wysoko udziałów w spółce MPWiK Sp. zo.o., 4. kultury fizycznej i sportu ze wzgl du na zwi kszenie dotacji dla instytucji kultury i MOSiR. Natomiast dział 757 dotycz cy obsługi długu odznacza si du ym zmniejszeniem planowanych warto ci. Taka zmiana podyktowana jest zmianami umów dotycz cych udzielonych por cze oraz dokonanymi spłatami w ci gu roku. Planowanie dochodów odbywa si w głównej mierze na podstawie otrzymanych wpływów oraz na podstawie zawartych umów lub wydanych decyzji. W zwi zku z tym zmiana planu w tej cz ci bud etu zwi zana jest z kształtowaniem si wpływów na rachunki bud etu. Podstaw dokonania wi kszo ci zmian były decyzje zwi kszaj ce kwoty dotacji celowych z bud etu pa stwa lub te rodki otrzymane z bud etu unii europejskiej. 11

13 Zmiany planu dochodów przedstawiały si w podstawowych grupach zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli Nr 3. Tabela Nr 3 RELACJA PLANU DOCHODÓW PO ZMIANACH W STOSUNKU DO WERSJI PIERWOTNEJ W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan wg URM Nr XXI/335/11 Plan po zmianach % (3:2) D O C H O D Y O G Ó Ł E M: ,73 Dochody własne ,00 Subwencje ,07 Dotacje celowe z bud etu pa stwa ,34 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie ,59 Zmiany wskazane powy ej wpływaj na podstawowy podział dochodów na bie ce i maj tkowe w nast puj cy sposób: Plan wg URM Plan po Nr XXI/335/11 zmianach Ró nica dochody bie ce dochody maj tkowe Zmiany planu wydatków w podstawowych ich grupach przedstawiały si zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli Nr 4. Tabela Nr 4 RELACJA PLANU WYDATKÓW PO ZMIANACH W STOSUNKU DO WERSJI PIERWOTNEJ Plan wg URM Plan po W y s z c z e g ó l n i e n i e % (3:2) XXI/335/11 zmianach Bud et samorz dowy ,45 Zadania zlecone ,64 Zadania własne z dotacji ,09 Zadania realizowane na podstawie porozumie ,78 O G Ó Ł E M: ,05 Zmiany wskazane powy ej wpływaj na podstawowy podział wydatków na bie ce i maj tkowe w nast puj cy sposób: Plan wg URM Plan po Nr XXI/335/11 zmianach Ró nica wydatki bie ce wydatki maj tkowe W wyniku zmian w bud ecie nast piła zmiana planowanej struktury wydatków, kształtuj c si w sposób zaprezentowany w Tabeli Nr 5. Tabela Nr 5 STRUKTURA WYDATKÓW W 2012 ROKU (w złotych) Lp. Wyszczególnienie Plan wg URM XXI/335/11 Plan po zmianach Wykonanie % 5:4 Strukt ura kol. 4 Strukt ura kol Płace i pochodne , , ,12 98,28 45,21 46,21 2 Remonty , , ,19 97,18 1,72 1,74 Obsługa długu publicznego , , ,00 95,62 1,68 1, Por czenia , , ,26 76,39 2,39 1,90 5 Dotacje , , ,44 98,32 6,43 6,57 12

14 6 Wydatki bie ce na programy finansowane ze rodków unijnych , , ,63 65,74 0,63 0,43 7 Pozostałe bie ce , , ,71 94,82 30,34 29,91 8 Wydatki maj tkowe , , ,48 95,88 11,60 11,56 w tym wydatki na programy finansowane ze rodków unijnych , , ,31 99,27 0,30 0,31 RAZEM: , , ,83 96,16 100,00 100,00 W bud ecie miasta na pocz tku roku 2012 zaplanowano rezerwy w ł cznej kwocie zł ich podział w ci gu 2012 roku przedstawia si w poni ej podany sposób. Plan na pocz tek 2012 roku rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli to zł natomiast rezerw na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli zaplanowano w kwocie zł. Rezerwy rozdysponowano w sposób okre lony w poni szym zestawieniu: RADA OSIEDLA BO CZYK - TUWIMA L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania Doko czenie budowy ogrodzenia boiska sportowego na osiedlu Bo czyk w Mysłowicach ,52 Zakup 5 stolików dla grupy dzieci czteroletnich ,00 Zakup Aparatu Cyfrowego "Fotopułapka" LTL 5210A ,00 Zagospodarowanie terenu przy ul. Kormoranów, W. Skotnica, ul. Bo czyka, ul. Staszica obok budynku Gimnazjum Nr 1 i ZSP Nr 3 - PT + wykonawstwo ,00 Zakupiono i zamontowano piłkochwyty przy boisku do piłki siatkowej na słupkach stalowych. Zakupiono 5 stolików dla 4 - latków (Przedszkole Nr 20) Zakupiono fotopułapk i zawieszono w miejscu wskazanym przez Rad Osiedla. Fotopułapka skradziona przez nieznanych sprawców - zgłoszenie kradzie y umorzone przez Policj. Wykonano koncepcj programowo - przestrzenn zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na park osiedlowy. 5 Wykonanie prac porz dkowych w Zadanie przeniesiono do realizacji w roku dzielnicy Bo czyk , Zakup materiałów i wyposa enia Zakupiono sprz t ochrony przeciwpo arowej oraz umundurowania osobistego stra aka dla Jednostki OSP ,00 Mysłowice Janów RAZEM ,52 - RADA OSIEDLA BRZEZINKA L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 1 Organizacja festynu w Dzielnicy Zorganizowano festyn w Dzielnicy Brzezinka ,00 Brzezinka. 2 Dora ny remont chodnika przy ul. Wykonano remont nawierzchni chodnika Reja ,82 w rejonie skrzy owania z ul. Brzezi sk. Zakupiono stoliki dla uczniów (Szkoła Podstawowa Nr 10) 3 Zakup wyposa enia w SP nr ,00 Przebudowa chodnika przy ul. 4 Chrzanowskiej od ul. Hetma skiego do ul. D bowej w Mysłowicach ,00 5 Remont redni chodnika przy ul. Chrzanowskiej 6 Zakup rodków ywno ci 7 Zakup usług pozostałych 8 Zakup laptopa do sali multimedialnej , , , ,00 Realizacja zadania w latach Ko cowe rozliczenie nast pi w 2013r. Wykonano remont chodnika z betonowej kostki brukowej od ul. Damrota do ul. Kudery. Zakupiono artykuły spo ywcze do paczek wi tecznych dla Mieszka ców Organizacja spotkania opłatkowego w dzielnicy Brzezinka. Zakupiono laptopa do sali multimedialnej (Gimnazjum Nr 4) 13

15 Zakupiono instrument muzyczny 9 Zakup instrumentu klawiszowego ,00 (Przedszkole Nr 1) RAZEM ,71 - RADA OSIEDLA BRZ CZKOWICE I SŁUPNA L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 1 Organizacja parafiady Organizacja parafiady w dzielnicy ,00 Brz czkowice. 2 Organizacja letniego wypoczynku dla Przewóz osób z obozu młodzie owego dzieci i młodzie y z Brz czkowic ,00 (Gimnazjum Nr 3) 3 Zakup sprz tu komputerowego Zakupiono laptopy do pracowni komputerowej (Szkoła Podstawowa Nr ,00 13) 4 Modernizacja piaskownicy Wykonano now obudow piaskownicy (wykonanie nowej obudowy) ,20 (Przedszkole Nr 7) 5 Zakup sprz tu komputerowego Zakupiono sprz t komputerowy. (Szkoła ,00 Podstawowa Nr 7) 6 Zakup lamp do sal lekcyjnych Zakupiono lampy do sal lekcyjnych w ,00 Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 7 Modernizacja pomieszczenia socjalnego (np. zakup regałów oraz Zakupiono regały, artykuły malarskie do modernizacji pomieszczenia socjalnego w farb do pomalowania pomieszczenia) ,00 Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 8 Modernizacja boiska Klubu Modernizacja boiska Klubu Sportowego Sportowego Lechia 06 w Mysłowicach ,00 Lechia Remont parkingu przy ul. Podgórskiej Wykonano 10 miejsc postojowych z w rejonie ogródków działkowych w betonowych płyt a urowych. Mysłowicach ,74 10 Organizacja koncertu podczas Zadanie niezrealizowane, ze wzgl du na festiwalu AlterFest ,00 przesuni cie imprezy na 2013 rok. 11 Zakup łó ek dla podopiecznych Domu Zakupiono 6 łó ek dla podopiecznych Dziecka ,94 Domu Dziecka 12 Zakup po cieli Zakupiono po ciel dla wychowanków ,47 Domu Dziecka 13 Zakup pieca dla Domu Dziecka ,77 Zakupiono piec kuchenny do placówki Przyznanie rodków na doposa enie G Nr 3 Dotacja podmiotowa z bud etu dla MOK , ,00 Zakupiono materiały do pracowni sztuki, aparat fotograficzny i pami (Gimnazjum Nr 3) Przekazano dotacj dla MOK na usuni cie awarii centralnego ogrzewania w filii MOK w Mysłowicach przy ul. Kawy 12 RAZEM ,12 - RADA OSIEDLA DZIE KOWICE L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania Podł czenie SP Nr 5 w Mysłowicach do sieci kanalizacyjnej, wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi dojazdowej ,00 Remont chodnika przy ulicy Długiej od skrzy owania z ulic Łukasiewicza w kierunku Jazdu ,15 Zakup sprz tu technicznego-kosiarki dla OSP Dzie kowice ,00 Zakup usług remontowych - remont pomieszcze gospodarczych w OSP Dzie kowice ,99 Zadanie nie zrealizowane - przeniesiono do realizacji w roku 2013 (Szkoła Podstawowa Nr 5) Dokonano wymiany płytek na betonow kostk brukow. Zakupiono sprz t techniczny w postaci kosiarki typu MT 5097C VIKING, dla Jednostki OSP Dzie kowice Wykonano remont pomieszczenia gospodarczego w Jednostce OSP Dzie kowice RAZEM ,14 - RADA DZIELNICY JANÓW MIEJSKI - MOK L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 1 Organizacja imprezy Dni Janowa ,36 Zorganizowano Dni Janowa. 14

16 2 3 4 Zakup i monta ławek w dzielnicy Janów Miejski - mok Zakup m czki ceglanej do wyło enia bie ni na boisku Zakup sprz tu ratowniczego dla OSP Mysłowice Janów , , ,34 5 Oznakowanie pionowe dróg gminnych ,00 Remont dora ny skrzy owania ulic 6 Szopena i Moniuszki w Mysłowicach ,67 Naprawy dora ne chodników w 7 dzielnicy Janów Miejski - mok ,68 Zakupiono 10 sztuk ławek dla dzielnicy RO Janów Miejski - mok. Lokalizacja zgodnie z zakresem rzeczowym zlecenia. Zakupiono m czk ceglan do wyło enia bie ni na boisku (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1) Zakupiono sprz t ochrony przeciwpo arowej oraz umundurowania osobistego stra aka dla Jednostki OSP Mysłowice Janów Dokonano monta u tabliczek z nazwami ulic w dzielnicy Janów Miejski - mok Wykonano remont nawierzchni jezdni. Wykonano remont odcinka przy ul. Moniuszki i zjazdu na ul. Szopena. Zakupiono materiały i wyposa enie dla Przedszkola Nr 9 8 Zakup materiałów i wyposa enia ,03 RAZEM ,29 - RADA OSIEDLA KOSZTOWY L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 1 Remont chodnika przy ul. Fików na odcinku od ul. M.C Skłodowskiej do ul. Migdałowej ,35 Wykonano remont chodnika poprzez wymian płytek na betonow kostk brukow. RAZEM ,35 - RADA OSIEDLA KRASOWY L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania Zakupiono kamer zewn trzn z Doposa enia w kamery systemu 1 promiennikiem podczerwieni (Szkoła monitoringu ,00 Podstawowa Nr 17) 2 Zakup materiałów do wykonania o wietlenia ,75 3 Zakup materiałów i wyposa enia ,00 Remont miejsca postojowego dla 4 samochodów przy drodze wjazdowej do MOK "Trójk t", siedziby Rady Osiedla i Sali gimnastycznej SP ,87 5 Dora ne utwardzenie frezem ul. Ziołowej ,00 Zakupiono kabel, listwy, puszki, korytka, kółka i oprawy do wykonania o wietlenia (Przedszkole Nr 17) Zakupiono drukark z wyposa eniem dla RO Krasowy Wykonano miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej i płyt a urowych. Realizacja zadania w latach Umowny termin całego zakresu robót do dnia r. Zakupiono trzy namioty polowe z doposa eniem w termosy, kociołki. 6 Zakup wyposa enia dla KM PSP ,00 RAZEM ,62 - RADA OSIEDLA LARYSZ - HAJDOWIZNA L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania Zakup pomocy naukowych, Wkład własny do zakupu sprz tu do 1 dydaktycznych i ksi ek - wkład pracowni dla dzieci ze Szkoły własny celem realizacji projektu Podstawowej Nr 11, w ramach realizacji "Cyfrowa szkoła" ,00 programu "Cyfrowa Szkoła". 2 Zakup zmywarko - wyparzacza Zakupiono zmywarko - wyparzacz dla ,00 Przedszkola Nr 2 3 Zakup materiałów i wyposa enia Zakupiono telewizor, kserokopiark i ,00 szafy (Szkoła Podstawowa Nr 11) 4 Remont sal lekcyjnych i korytarzy Wymieniono posadzki (Szkoła ,00 Podstawowa Nr 11) RAZEM ,00 - RADA OSIEDLA MORGI L.p Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania Organizacja festynu rodzinnego w 1 Organizacja festynu w dzielnicy Morgi. Dzielnicy Morgi ,32 15

17 2 Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Ofiar Wrze nia i Dygasi skiego Wykonano ogrodzenie systemowe ocynkowane, powłoka PVC mb, bram i furtk ,00 RAZEM ,32 - RADA OSIEDLA MYSŁOWICE CENTRUM L.p Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 1 Zakup zje d alni dla Przedszkola Nr Zakupiono zje d alni (Przedszkole Nr 4) 6 000,00 2 Zakup pomocy naukowych, Zakupiono projektor i ekran (Zespół Szkół dydaktycznych i ksi ek ,00 Ogólnokształc cych) 3 Zakup sprz tu multimedialnego Zakupiono urz dzenie wielofunkcyjne i ,95 komputer (Szkoła Podstawowa Nr 9) 4 Remont pomieszcze po zalaniu Wyremontowano kuchni po zalaniu ,00 (Przedszkole Nr 5) 5 Zakup kamer dla szkoły Zakupiono kamery do monitoringu ,00 (Gimnazjum Nr 2) Zakup materiałów niezb dnych do malowania korytarzy (w byłym internacie) ,87 Zakupiono materiały do malowania korytarzy (II Liceum Ogólnokształc ce) Zakup wykładzin do sal w Przedszkolu Nr 12 w Mysłowicach ,21 Zakupiono wykładziny do sal (Przedszkole Nr 12) Zakupiono i ustawiono lustro drogowe na Oznakowanie pionowe dróg - zakup i skrzy owaniu ul. Miarki i ul. Górniczej monta lustra drogowego oraz dokonano naprawy słupków i barier drogowych. Oznakowanie poziome dróg rodki niewykorzystane z uwagi na okres gminnych - wykonanie przej dla zimowy, uniemo liwiaj cy wykonanie pieszych ,00 przedmiotowego zadania. Zakup betonowych koszy ulicznych Zadanie przeniesiono do realizacji w roku dla dzielnicy Mysłowice - Centrum , Zakup i monta ławek w dzielnicy Zadanie przeniesiono do realizacji w roku Mysłowice - Centrum , Remont chodników w dzielnicy Wykonano remont ci gu pieszego od ul. Mysłowice - Centrum ,00 Wyspia skiego do ul. Reymonta. RAZEM ,03 - RADA OSIEDLA PIASEK L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania Zakup zmywarki z funkcj Zakupiono zmywark z funkcj 1 wyparzacza ,99 wyparzacza 2 Remont zjazdu z ul. Boliny w Mysłowicach do budynku nr 14 a oraz Wykonano przy ul. Boliny 14 remont zjazdu z kostki brukowej oraz remont 14 b ,84 skrzy owania o nawierzchni asfaltowej Remont skrzy owania ulicy Boliny z drog dojazdow do budynku Boliny 16 w Mysłowicach ,92 Monta siatki zabezpieczaj cej boisko sportowe przy Zespole Szkół Sportowych od strony ul.boliny ,74 Remont o wietlenia ulicznego w dzielnicy Piasek ,00 Wykonano remont nawierzchni zjazdu z asfaltobetonu. Wykonano monta piłkochwytów z siatki nylonowej, k townika stalowego oraz wykonano czyszczenie i malowanie istniej cych słupków. Zadanie przeniesiono do realizacji w roku Zakupiono doposa enie namiotów polowych w stoły i ławki (Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej) 6 Zakup materiałów i wyposa enia ,00 Zakup koszy ulicznych dla dzielnicy Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 7 Piasek , Zakupiono ozdoby wi teczne, sznury do o wietlenia choinek zgodnie z zał cznikiem do umowy. 8 Zakup o wietlenia wi tecznego ,00 RAZEM ,49 - RADA OSIEDLA SZOPENA - WIELKA SKOTNICA L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 16

18 Zakup Aparatu Cyfrowego "Fotopułapka" LTL 5210A ,00 Remont chodnika przy ul. W. Skotnica od nr 1 do nr 3 wraz z zabudow, odtworzeniem i wyprofilowaniem urz dze odwadniaj cych ,61 Projekt zagospodarowania terenu pomi dzy budynkami ul. Katowicka 29 a ul. W. Skotnica 5 w Mysłowicach ,00 Zakup nagród i wyró nie dla uczniów z okazji Dnia Dziecka i Dni Sportu ,73 5 Zakup materiałów i wyposa enia ,00 Zakup drzew do sadzenia na terenie szkoły ,00 Remont schodów terenowych na działce geodezyjnej nr 8047/316 pomi dzy budynkami Armii Krajowej nr 6 i 8 w Mysłowicach ,17 Zakupiono fotopułapk i zawieszono w miejscu wskazanym przez Rad Osiedla. Wykonano remont chodnika z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem. Z uwagi na warunki podane przez wła cicieli uzbrojenia podziemnego odst piono od realizacji projektu i zawarto porozumienie o rozwi zaniu umowy. Rozliczono kwot zł za wykonany zakres projektowy. Zakupiono medale, nagrody i dyplomy (Szkoła Podstawowa Nr 1) Zakupiono sprz t ochrony przeciwpo arowej oraz umundurowania osobistego stra aka dla Jednostki OSP Mysłowice Janów Zakupiono drzewa (Szkoła Podstawowa Nr 1). Rozebrano stare schody terenowe i wykonano nowe. Zakup i modernizacja elementów Zakup zestawu zabawowego do monta u wyposa enia placu zabaw ,00 w ogrodzie (Przedszkole Nr 13) RAZEM ,51 - RADA OSIEDLE WESOŁA L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie Opis realizacji zadania 1 Organizacja festynu integracyjnego Zorganizowano festyn integracyjny dla dla mieszka ców dzielnicy Wesoła ,00 mieszka ców dzielnicy Wesoła. 2 Oznakowanie pionowe dróg gminnych Postawiono nowe znaki drogowe oraz dokonano naprawy uszkodzonych znaków ,02 drogowych w dzielnicy Wesoła. 3 Remont dora ny chodników w Wykonano remont chodnika przy ul. dzielnicy Wesoła w Mysłowicach ,57 Pocztowej. RAZEM ,59 - co daje na dzie roku plan: - rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli 0 zł, - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli zł. Rezerwa ogólna, plan na pocz tek 2012 roku wynosił zł, rezerw rozdysponowano na nast puj ce cele: Usuni cie awarii instalacji wodnej w Przedszkolu Nr 10 w Mysłowicach (Przedszkole Nr 10) Remont sygnalizacji wietlnej w ci gu ul. Kosztowskiej (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej (Wydział Organizacyjny) Zakup usług pozostałych (Wydział Organizacyjny) Ró ne opłaty i składki (Wydział Organizacyjny) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (Wydział Organizacyjny) Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego (Wydział Organizacyjny) 700 Zakup usług pozostałych (Wydział Edukacji Kultury i Sportu) Awaryjna likwidacja zalewiska i remont cz ciowy rowu przydro nego w rejonie wiaduktu S1 przy ul. Nowochrzanowskiej (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Zakup usług pozostałych (Szkoła Podstawowa Nr 3)

19 Zakup rodków ywno ci (Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej) Remonty na sieciach o wietlenia ulicznego stanowi cego własno gminy Mysłowice (Wydział Gospodarki Komunalnej) Ró ne rozliczenia finansowe (Wydział Bud etu) Wypłata ekwiwalentu pieni nego dla stra aków OSP uczestnicz cych w długotrwałej akcji ratowniczej (Wydział Bezpiecze stwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego) Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej (Wydział Ochrony rodowiska) Pozostałe odsetki (Wydział Gospodarki Komunalnej) Wypłata odszkodowania (Wydział Gospodarki Komunalnej) Koszty post powania s dowego (Wydział Gospodarki Komunalnej) Remont dachu i elewacji budynku filii MOK przy ul. Laryskiej w Mysłowicach (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (Wydział Gospodarki Komunalnej) Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek (Wydział Bud etu) Cz ciowe usuni cie skutków zalania Przedszkola Nr 5 (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Awaryjna naprawa sygnalizacji wietlnej przej cia dla pieszych na ulicy Laryskiej w Mysłowicach przy SP 11 (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Publikacje, wydania, opracowania, ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne (Kancelaria Prezydenta Miasta) Promocja Miasta (Kancelaria Prezydenta Miasta) Zakup materiałów i wyposa enia (Wydział Bezpiecze stwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego) Jubileusze USC (Urz d Stanu Cywilnego) Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksi ek (ZSO) Remont dachu i wej cia budynku dawnego internatu przy II LO w Mysłowicach (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Wykonanie przej cia dla pieszych na ul. W. Skotnica w Mysłowicach (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Usuni cie awarii wewn trznej instalacji zimnej wody w budynku ZSO (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Remont dachu budynku MDK w Mysłowicach przy ul. Powsta ców 6a Usuni cie awarii wewn trznej wody zimnej zasilaj cej dawn cz mieszkaln przy ZSO (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Usuni cie zapadlisk na chodniku przy ul. Chrzanowskiej w Mysłowicach (Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami) Zakup gad etów reklamowych i materiałów promocyjnych i konferencyjnych (Kancelaria Prezydenta Miasta) Ponadto w ci gu roku dokonano zwi kszenia rezerwy ogólnej o kwot zł, co daje na dzie roku plan po zmianach zł. Rezerwa celowa na realizacj zada z zakresu zarz dzania kryzysowego - plan na pocz tek 2012 roku w wysoko ci zł, w ci gu 2012 roku rezerw rozdysponowano w nast puj cy sposób: Zakup neutralizatora substancji ropopochodnych dla uzupełnienia zasobów jednostek ochrony przeciwpo arowej miasta (Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej) Zakup usług remontowych (Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej) Zakup materiałów i wyposa enia (Wydział Bezpiecze stwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego) Zakup usług pozostałych (Wydział Bezpiecze stwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego) Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działa ratowniczych słu b PSP, Policji i SM (Wydział Bezpiecze stwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego) Zakup materiałów i wyposa enia (Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej) Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działa ratowniczych słu b PSP, Policji i SM (Wydział Bezpiecze stwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)

20 Zakup usług remontowych (Wydział Bezpiecze stwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego) co daje na dzie roku plan zł. Przedstawione powy ej zmiany planu dochodów i wydatków znalazły swoje odzwierciedlenie w wysoko ci planowanego deficytu. Poni sze zestawienie prezentuje sposób zmiany wskazanej kategorii: Plan wg URM Nr XXI/335/11 Plan po zmianach Ró nica Planowany wynik bud etu , , ,00 ródłem finansowania planowanego deficytu s wolne rodki obrotowe. Plan wydatków przewy szaj cych kwot planowanych dochodów znalazł swoje finansowanie po stronie przychodów bud etu. Zmiany planu tej kategorii bud etu polegały przede wszystkim na wprowadzaniu do bud etu, po uzyskaniu zgody Rady Miasta Mysłowice w drodze uchwał: 1. zwi kszenia kwoty wolnych rodków obrotowych, 2. rodków ze spłat udzielonych po yczek, 3. rodków z emisji obligacji. Tabela Nr 6 RELACJA PLANU PRZYCHODÓW PO ZMIANACH W STOSUNKU DO WERSJI PIERWOTNEJ W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan wg URM Nr XXI/335/11 Plan po zmianach % (3:2) P R Z Y C H O D Y O G Ó Ł E M ,26 Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ,71 ustawy Spłata po yczek udzielonych ,00 Obligacje ,00 Kredyty na spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu zaci gni tych kredytów i po yczek ,00 Natomiast po stronie rozchodów plan bud etu w ci gu 2012 roku uległ zwi kszeniu o udzielone po yczki (SP ZOZ Szpital Nr 2). Poni sze zestawienie przedstawia zmiany w planie wydatków na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej dokonane w ci gu roku bud etowego. Tabela Nr 7 Zmiany w planie wydatków na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej Plan wg Zmiana Stan na r. L.p. Nazwa zadania URM planu Plan po XXI/335/11 Wykonanie zmianach Mysłowickie lepsze jutro ,68 Uwagi (uzasadnienie zmiany planu wydatków) Zmiany zwi zane były z dostosowaniem planowanych wydatków do skorygowanego według obowi zuj cych w 2012 roku wytycznych oraz zatwierdzonego wniosku aplikacyjnego. 19

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDETU MIASTA

PROJEKT BUDETU MIASTA PROJEKT BUDETU MIASTA 2016 ROK SPIS TRE CI 1. Uchwała bud etowa wraz z nast puj cymi tabelami i zał cznikami:... 3 Tabela Nr 1 - Dane ogólne bud etu miasta na 2016 rok..... 11 Tabela Nr 2 - Dochody bud

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r.

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. - p r o j e k t - w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Zał cznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2024

Zał cznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2024 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 2024 Zał cznik Nr 1 L.p. Wyszczególnienie rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 1 Dochody ogółem, z tego: 231 288

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017

UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017 UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz

Bardziej szczegółowo

Zał cznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2024

Zał cznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2024 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 20 2024 Zał cznik Nr L.p. rok 20 rok 202 rok 203 rok 204 rok 205 rok 206 rok 207 rok 208 rok 209 Dochody ogółem, z tego: 235 948 583 29 734 783 22 65 39 222 82 832

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA 2009 ROK. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I str.

S P I S T R E C I str. S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu miasta 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 8 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 16 IV. Wykonanie wydatków bud

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 rok dokonuje się następujących zmian: Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/613/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2007 r. Nr 24 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 233 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na 2007 rok... 1741 234

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo