Zał cznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zał cznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2024"

Transkrypt

1

2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA Zał cznik Nr 1 L.p. Wyszczególnienie rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Dochody ogółem, z tego: a dochody bie ce b dochody maj tkowe, w tym: c ze sprzeda y maj tku Wydatki bie ce (bez odsetek i prowizji od: kredytów i po yczek oraz wyemitowanych papierów warto ciowych), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b zwi zane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i por cze, w tym: d gwarancje i por czenia podlegaj ce wył czeniu z limitów spłaty zobowi za z art. 243 ufp/169 sufp e wydatki bie ce obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp Wynik bud etu po wykonaniu wydatków bie ceych (bez obługi długi) (12) Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: a nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z art. 217 ufp, anga owane na pokrycie deficytu bud etu roku bie cego Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem długu rodki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów warto ciowych b wydatki bie ce na obsług długu Inne rozchody (bez spłaty dlugu np. udzielane po yczki) rodki do dyspozycji na wydatki maj tkowe (678) Wydatki maj tkowe, w tym: a wydatki maj tkowe obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp Przychody (kredyty, po yczki, emisje obligacji) Wynik finansowy bud etu (910+11) 13 Kwota długu, w tym: a ł czna kwota wył cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b kwota wył cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadaj ca na dany rok bud etowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Kwota zobowi za zwi zku współtworzonego przez jst przypadaj cych do spłaty w danym roku bud etowym podlegaj ce doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Planowana ł czna kwota spłaty zobowi za X X X 0,09 0,08 0,05 0,05 0,05 0,04 a Maksymalny dopuszczalny wska nik spłaty z art. 243 ufp X X X 0,09 0,11 0,09 0,08 0,09 0,09 Spełnienie wska nika splaty z art. 243 ufp po uwzgl dnieniu art ufp X X X TAK TAK TAK TAK TAK TAK Planowana ł czna kwota spłaty zobowi za /dochody ogółem max % z art. 169 sufp 12,87 12,22 9,55 8,73 8,01 5,40 5,13 4,54 4,37 18 Zadłu enie/dochody ogółem (1313a):1) max 60% z art. 170 sufp 25,04 21,34 16,33 12,01 7,96 6,20 4,56 3,32 2,10 19 Wydatki bie ce razem (2+7b) Wydatki ogółem (10+19) Wynik bud eu (120) Przychody bud etu Rozchody bud etu (7a+8)

3 L.p. Wyszczególnienie 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody bie ce b dochody maj tkowe, w tym: c ze sprzeda y maj tku Wydatki bie ce (bez odsetek i prowizji od: kredytów i po yczek 2 oraz wyemitowanych papierów warto ciowych), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b zwi zane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i por cze, w tym: gwarancje i por czenia podlegaj ce wył czeniu z limitów spłaty d zobowi za z art. 243 ufp/169 sufp e wydatki bie ce obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp Wynik bud etu po wykonaniu wydatków bie ceych (bez obługi 3 długi) (12) Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z 4 art. 217 ufp, w tym: nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z art. a 217 ufp, anga owane na pokrycie deficytu bud etu roku bie cego 5 Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem długu 6 rodki do dyspozycji (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów a warto ciowych b wydatki bie ce na obsług długu 8 Inne rozchody (bez spłaty dlugu np. udzielane po yczki) 9 rodki do dyspozycji na wydatki maj tkowe (678) 10 Wydatki maj tkowe, w tym: a wydatki maj tkowe obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp 11 Przychody (kredyty, po yczki, emisje obligacji) 12 Wynik finansowy bud etu (910+11) 13 Kwota długu, w tym: ł czna kwota wył cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 a sufp kwota wył cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp b przypadaj ca na dany rok bud etowy Kwota zobowi za zwi zku współtworzonego przez jst przypadaj cych do spłaty w danym roku bud etowym podlegaj ce 14 doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15 Planowana ł czna kwota spłaty zobowi za a Maksymalny dopuszczalny wska nik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wska nika splaty z art. 243 ufp po uwzgl dnieniu art ufp Planowana ł czna kwota spłaty zobowi za /dochody ogółem max % z art. 169 sufp 18 Zadłu enie/dochody ogółem (1313a):1) max 60% z art. 170 sufp 19 Wydatki bie ce razem (2+7b) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik bud eu (120) 22 Przychody bud etu 23 Rozchody bud etu (7a+8) (w złotych) rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 TAK TAK TAK TAK TAK 2,40 1,75 0,90 0,86 0,42 0,77 0,00 0,00 0,00 0,

4 Prognozowana kwota długu w roku 2007 i latach nast pnych Zał cznik Nr 2 P R O G N O Z A Lp. Wyszczególnienie rok 2010 rok Dochody ogółem: , , , , dochody bie ce , , , , dochody maj tkowe , , , , w tym: a) dochody ze sprzeda y maj tku , , , , b) dotacje celowe na zadania inwestycyjne 0,00 0,00 0, ,0 c) rodki unijne i inne zagraniczne na zadania na inwestycje 0, , , , Wydatki ogółem: , , , , wydatki bie ce , , , , w tym: a) potencjalne spłaty por cze 0,00 0,00 0, , por czenie dla MPWiK 0,00 0,00 0,00 0, por czenie porozumienia dla MPWiK 0,00 0,00 0,00 0, por czenie po yczki inwest. MPWiK 0,00 0,00 0,00 0, por czenie kredytu dla SP ZOZ Szpital Nr 2 0,00 0,00 0, , b) obsługa długu , , , , wydatki maj tkowe , , , , Wynik bud etu dochody wydatki , , , , Przychody ogółem: , , , , z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu bud etu , , , , po yczki , , , ,0 kredyt 0,00 0,00 0, , z przeznaczeniem na spłat wcze niej zaci gni tych 4.2. zobowi za 0,00 0,00 0, , kredyt 0,00 0,00 0, , z przeznaczeniem na wyprzedzaj ce finansowanie 4.3. działa finansowanych ze rodków pochodz cych z 0,00 0,00 0, , bud etu UE kredyt 0,00 0,00 0, , inne , , ,81 0, nadwy ka bud etu 0, ,56 0,00 0,0 wolne rodki obrotowe , , ,81 0,

5 P R O G N O Z A Lp. Wyszczególnienie rok 2010 rok spłata po yczek udzielonych , , ,00 0, Rozchody ogółem: , , , , raty kredytów , , , , raty kredytu zł , , , ,0 raty kredytu zł , , ,00 0,0 raty kredytu zł , , , , raty kredytu zł , , , , raty kredytu zł , , , , raty kredytu zł , , , , raty kredytu zł , , , , raty kredytu zł 0,00 0,00 0,00 0, raty kredytu ,74 zł 0,00 0,00 0,00 0, raty kredytu zł 0,00 0,00 0, , raty kredytu ,00 zł 0,00 0,00 0,00 0, raty kredytu zł 0,00 0,00 0,00 0, rata kredytu zł 0,00 0,00 0,00 0, raty kredytu zł 0, raty kredytu zł 0,00 0,00 0,00 0, raty kredytu zł 0,00 0,00 0,00 0, raty planowanych kredytów w roku 2012r. 0,00 0,00 0,00 0, raty po yczek , , , , raty po yczki zł ,00 0,00 0,00 0,0 raty po yczki zł , ,35 0,00 0,0 raty po yczki zł , , ,75 0,0 raty po yczek zł 0, , , , raty po yczek zł 0, , , , raty po yczki zł 0,00 0, , , raty po yczki zł 0,00 0, , , raty po yczki zł 0,00 0,00 0, , raty po yczki zł 0,00 0,00 0, , raty po yczki zł 0,00 0, , , udzielone po yczki , , ,00 0, Wynik operacyjny bud etu= dochody bie ce wydatki bie ce , , , , Wska nik porycia wydatków bie cych= dochody bie ce/ wydatki bie ce 97,54 94,79 100,62 95,58 98,71 111,49 112,19 107,09 107,84 8. Prognozowany stan zadłu enia ogółem (warto na koniec roku) , , , ,

6 P R O G N O Z A Lp. Wyszczególnienie rok 2010 rok Zaci gni te kredyty , , , , kredyt w wysoko ci zł na lata na zadania inwestycyjnoremontowo budowlane zaci gni ty w BO S.A. zgodnie z URM Nr XXXVI/353/01 z r. z pó n. zm , , ,00 0,0 kredyt wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr XXXI/339/04 z dnia r. w PKO BP S.A , ,00 0,00 0,0 kredyt w wysoko ci zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z r. w ING Bank l ski S.A , , , , kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z r. oraz URM Nr LI/538/05 z r. w PKO BP S.A , , , , kredyt w wysoko ci zł na lata ma zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z r. w PKO BP S.A , , , , kredyt w wysoko ci zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z r. w PKO BP S.A , , , , kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z r. oraz LXXXII/784/06 z r w ING Banku l skim S.A , , , , kredyt w PKO BP S.A. w wysoko ci zł na lata na pokrycie deficytu bud etu Miasta w 2010r. zgodnie z URM Nr LXX/1027/10 z r. 0,00 0,00 0, , kredyt w PKO BP S.A w wysoko ci ,74 zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z r. 0,00 0,00 0, , kredyt w PKO BP S.A w wysoko ci zł w 2010r. zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z r. wyprzedzaj ce finansowanie zada unijnych 0,00 0,00 0,00 0,0 6

7 P R O G N O Z A Lp. Wyszczególnienie rok 2010 rok kredyt w wysoko ci ,00 zł na lata zgodnie z URM Nr LXXVII/1127/10 z r. zaci gni ty w KBS 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr LXXVIII/1163/10 z r. zaci gni ty w KBS 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr III/13/10 z r. zaci gni ty w Nordea Bank Polska S.A. 0,00 0,00 0, ,0 kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr III/13/10 z r. zaci gni ty w Nordea Bank Polska S.A. 0,00 0,00 0, , kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr VI/55/11 z r. zaci gni ty w Nordea Bank Polska S.A. 0,00 0,00 0,00 0, planowany kredyt w 2011 roku w wysoko ci zł 0,00 0,00 0,00 0, kredyt planowany w roku ,00 0,00 0,00 0, Zaci gni te po yczki , , , , po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr LX/596/06 z r.* , ,75 0,00 0,0 po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12" zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 z r. oraz URM Nr IV/16/06 z r , , , ,0 po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 6" zgodnie z URM Nr LXXXIII/813/06 z r. oraz URM Nr IV/17/06 z r , , , ,0 7

8 P R O G N O Z A Lp. Wyszczególnienie rok 2010 rok po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku G Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XV/320/07 z r , , ,81 0,0 po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Dom Dziecka modernizacja kotłowni" zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z r. 0, , , , po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z r. oraz XXX/682/08 z r. 0,00 0, , , po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania" zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z r. 0,00 0,00 0, , po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXX/681/08 z r. 0, , , , Zobowi zania wymagalne , , , ,3 9. Umorzenia po yczek , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Relacja w % zadłu enia ogółem do dochodów bud etu 17,77 20,75 18,02 26,12 25,04 21,34 16,33 12,01 7, Relacja w % z uwzgl dnieniem wył cze 17,77 20,75 18,02 26,12 25,04 21,34 16,33 12,01 7, Relacja w % spłaty zobowi za do dochodów bud etu 3,86 6,33 5,19 5,89 12,87 12,22 9,55 8,73 8,01 13 Relacja w % z uwzgl dnieniem wył cze 3,86 6,33 5,19 5,89 12,87 12,22 9,55 8,73 8, Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. x x x x Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru) x x x 0,06 0,13 0,12 0,10 0,0873 0,08 8

9 P R O G N O Z A Lp. Wyszczególnienie rok 2010 rok Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE) x x x Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru) x x x TAK NIE NIE NIE TAK TAK 0,10 0,01 0,01 0,04 0,0874 0,11 9

10 (w złotych) Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem: 1.1. dochody bie ce 1.2. dochody maj tkowe w tym: a) dochody ze sprzeda y maj tku b) dotacje celowe na zadania inwestycyjne c) rodki unijne i inne zagraniczne na zadania na inwestycje 2. Wydatki ogółem: 2.1. wydatki bie ce w tym: a) potencjalne spłaty por cze por czenie dla MPWiK por czenie porozumienia dla MPWiK por czenie po yczki inwest. MPWiK por czenie kredytu dla SP ZOZ Szpital Nr 2 b) obsługa długu 2.2. wydatki maj tkowe Wynik bud etu 3. dochody wydatki 4. Przychody ogółem: z przeznaczeniem na finansowanie planowanego 4.1. deficytu bud etu po yczki kredyt z przeznaczeniem na spłat wcze niej zaci gni tych 4.2. zobowi za kredyt z przeznaczeniem na wyprzedzaj ce finansowanie 4.3. działa finansowanych ze rodków pochodz cych z bud etu UE kredyt 4.4. inne nadwy ka bud etu wolne rodki obrotowe , , , , , ,

11 Lp. Wyszczególnienie spłata po yczek udzielonych 5. Rozchody ogółem: 5.1 raty kredytów raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu ,74 zł raty kredytu zł raty kredytu ,00 zł raty kredytu zł rata kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty planowanych kredytów w roku 2012r. 5.2 raty po yczek raty po yczki zł raty po yczki zł raty po yczki zł raty po yczek zł raty po yczek zł raty po yczki zł raty po yczki zł raty po yczki zł raty po yczki zł raty po yczki zł 5.3. udzielone po yczki Wynik operacyjny bud etu= 6. dochody bie ce wydatki bie ce Wska nik porycia wydatków bie cych= 7. dochody bie ce/ wydatki bie ce Prognozowany stan zadłu enia ogółem 8. (warto na koniec roku) ,63 109,07 108,93 109,55 109,66 108,99 108,10 108,11 108,

12 Lp. Wyszczególnienie Zaci gni te kredyty kredyt w wysoko ci zł na lata na zadania inwestycyjnoremontowo budowlane zaci gni ty w BO S.A. zgodnie z URM Nr XXXVI/353/01 z r. z pó n. zm. kredyt wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr XXXI/339/04 z dnia r. w PKO BP S.A. kredyt w wysoko ci zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z r. w ING Bank l ski S.A. kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z r. oraz URM Nr LI/538/05 z r. w PKO BP S.A. kredyt w wysoko ci zł na lata ma zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z r. w PKO BP S.A. kredyt w wysoko ci zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z r. w PKO BP S.A. kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z r. oraz LXXXII/784/06 z r w ING Banku l skim S.A. kredyt w PKO BP S.A. w wysoko ci zł na lata na pokrycie deficytu bud etu Miasta w 2010r. zgodnie z URM Nr LXX/1027/10 z r. kredyt w PKO BP S.A w wysoko ci ,74 zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z r. kredyt w PKO BP S.A w wysoko ci zł w 2010r. zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z r. wyprzedzaj ce finansowanie zada unijnych

13 Lp. Wyszczególnienie kredyt w wysoko ci ,00 zł na lata zgodnie z URM Nr LXXVII/1127/10 z r. zaci gni ty w KBS kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr LXXVIII/1163/10 z r. zaci gni ty w KBS kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr III/13/10 z r. zaci gni ty w Nordea Bank Polska S.A. kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr III/13/10 z r. zaci gni ty w Nordea Bank Polska S.A. kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr VI/55/11 z r. zaci gni ty w Nordea Bank Polska S.A. planowany kredyt w 2011 roku w wysoko ci zł kredyt planowany w roku Zaci gni te po yczki 0,00 0,00 0, , , , po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr LX/596/06 z r.* po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12" zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 z r. oraz URM Nr IV/16/06 z r. po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 6" zgodnie z URM Nr LXXXIII/813/06 z r. oraz URM Nr IV/17/06 z r. 13

14 Lp. Wyszczególnienie po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku G Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XV/320/07 z r. po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Dom Dziecka modernizacja kotłowni" zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z r. po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z r. oraz XXX/682/08 z r. po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania" zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z r. po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXX/681/08 z r Zobowi zania wymagalne 9. Umorzenia po yczek 10. Relacja w % zadłu enia ogółem do dochodów bud etu 11. Relacja w % z uwzgl dnieniem wył cze 12. Relacja w % spłaty zobowi za do dochodów bud etu 13 Relacja w % z uwzgl dnieniem wył cze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,20 4,56 3,32 2,10 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 6,20 4,56 3,32 2,10 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 5,13 4,54 4,37 2,40 1,75 0,90 0,86 0,42 5,40 5,13 4,54 4,37 2,40 1,75 0,90 0,86 0, Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru) , , , , , , , , ,00 0,05 0,05 0,05 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 14

15 Lp. Wyszczególnienie Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE) Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru) TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 15

16 Wykaz przedsi wzi do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Zał cznik Nr 3 L.p. Przedsi wzi cia ogółem: wydatki bie ce umowa) finansowe od do wydatki maj tkowe 1) programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bie ce wydatki maj tkowe a) programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) wydatki bie ce Euroteen wieloklulturowy magazyn dla Gimnazjum Nr 6 młodzie y Realizacja programów rozwojowych wybranych Wydział Edukacji placówek Miasta Mysłowice To samo europejska w dialogu Gimnazjum Nr 1 mi dzynarodowym Mysłowickie lepsze jutro Miejski O rodek Pomocy Społecznej wydatki maj tkowe RPO WSL ( ), PRSC, Działanie 2.2 Zespół Projektów Rozwój elektroniczny usług publicznych Europejskich l ska Karta Usług Publicznych b) programy, projekty lub zadania zwi zane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem) wydatki bie ce wydatki maj tkowe Nazwa i cel ZSO i II LO budowa sali gimnastycznej PT+ wykonawstwo Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bo czyka w ci gu DK 79 Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu jednostka odpowiedzialna lub koordynuj ca Wydział Inwestycji i Inzynierii Miejskiej Wydział Inwestycji i Inzynierii Miejskiej Wydział Inwestycji i Inzynierii Miejskiej okres realizacji (w wierszu program/ c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne ni wymienione w lit. a i b) (razem) wydatki bie ce wydatki maj tkowe ł czne nakłady limity wydatków w poszczególnych latach ) umowy, których realizacja w roku bud etowym i w latach nast pnych jest niezb dna dla zapewnienia ci gło ci działania jednostki i których platno ci przypadaj w okresie dłu szym ni rok wydatki bie ce Umowa najmu pomieszcze biurowych Plac Wydział Wolno ci 4 Organizacyjny Usługa internetowa Wydział Organizacyjny

17 L.p. 3 Nazwa i cel Porozumienia dot. placówek opieku czowychowawczych jednostka odpowiedzialna lub koordynuj ca okres realizacji (w wierszu ł czne limity wydatków w poszczególnych latach program/ nakłady umowa) finansowe od do Wydział Zdrowia i Spaw Społecznych wiadczenie usług serwisowych sprz tu i Kancelaria Rady oprogramowania systemu sesyjnego HD Miasta "System Plus" Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato Miejski Zarz d zima Dróg Porozumienia dot. rodzin zast pczych Wydział Zdrowia i Spaw Społecznych wydatki maj tkowe 0 3) gwarancje i por czenia udzielane przez jednostki samorz du terytorialnego wydatki bie ce MPWiK Sp. zo.o./ Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia Zespół ds. kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla Nadzoru MPWiK w Mysłowicach Wła cicielskiego Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia po yczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach MPWiK Sp. zo.o./ Zespół ds. Nadzoru Wła cicielskiego MPWiK Sp. zo.o./ Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia Zespół ds. porozumenia dotycz cego zobowi za MPWiK Nadzoru Sp. z o.o. w Myslowicach Wła cicielskiego Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia SP ZOZ Szpital nr kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala 2/Wydział Zdrowia nr 2 w Mysłowicach i Sprw

18 okres realizacji jednostka (w wierszu L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna program/ lub koordynuj ca umowa) od do Przedsi wzi cia ogółem: wydatki bie ce wydatki maj tkowe 1) programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bie ce wydatki maj tkowe a) programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) wydatki bie ce 1 Euroteen wieloklulturowy magazyn dla Gimnazjum Nr 6 młodzie y Realizacja programów rozwojowych wybranych Wydział Edukacji placówek Miasta Mysłowice To samo europejska w dialogu Gimnazjum Nr 1 mi dzynarodowym Mysłowickie lepsze jutro Miejski O rodek Pomocy Społecznej wydatki maj tkowe 1 RPO WSL ( ), PRSC, Działanie 2.2 Zespół Projektów Rozwój elektroniczny usług publicznych Europejskich l ska Karta Usług Publicznych b) programy, projekty lub zadania zwi zane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem) wydatki bie ce wydatki maj tkowe c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne ni wymienione w lit. a i b) (razem) wydatki bie ce wydatki maj tkowe ZSO i II LO budowa sali gimnastycznej PT+ wykonawstwo Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bo czyka w ci gu DK 79 Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu Wydział Inwestycji i Inzynierii Miejskiej Wydział Inwestycji i Inzynierii Miejskiej Wydział Inwestycji i Inzynierii Miejskiej ) umowy, których realizacja w roku bud etowym i w latach nast pnych jest niezb dna dla zapewnienia ci gło ci działania jednostki i których platno ci przypadaj w okresie dłu szym ni rok wydatki bie ce Umowa najmu pomieszcze biurowych Plac Wydział 1 Wolno ci 4 Organizacyjny Wydział 2 Usługa internetowa Organizacyjny (w złotych) Limit zobowi za

19 L.p Nazwa i cel Porozumienia dot. placówek opieku czowychowawczych Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia po yczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach okres realizacji jednostka odpowiedzialna lub koordynuj ca (w wierszu program/ umowa) od do Wydział Zdrowia i Spaw Społecznych wiadczenie usług serwisowych sprz tu i Kancelaria Rady oprogramowania systemu sesyjnego HD Miasta "System Plus" Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato Miejski Zarz d zima Dróg Porozumienia dot. rodzin zast pczych Wydział Zdrowia i Spaw Społecznych wydatki maj tkowe 3) gwarancje i por czenia udzielane przez jednostki samorz du terytorialnego wydatki bie ce MPWiK Sp. zo.o./ Zespół ds. Nadzoru Wła cicielskiego MPWiK Sp. zo.o./ Zespół ds. Nadzoru Wła cicielskiego MPWiK Sp. zo.o./ Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia Zespół ds. porozumenia dotycz cego zobowi za MPWiK Nadzoru Sp. z o.o. w Myslowicach Wła cicielskiego Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia SP ZOZ Szpital nr kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala 2/Wydział Zdrowia nr 2 w Mysłowicach i Sprw Limit zobowi za

20

Zał cznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2024

Zał cznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2024 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 20 2024 Zał cznik Nr L.p. rok 20 rok 202 rok 203 rok 204 rok 205 rok 206 rok 207 rok 208 rok 209 Dochody ogółem, z tego: 235 948 583 29 734 783 22 65 39 222 82 832

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013 2029 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr.../.../12 Rady Miasta Mysłowice z dnia...... L.p. Wyszczególnienie rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CPI(%) 102,5 102,5 102,5 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CPI(%) 102,5 102,5 102,5 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,3 Objaśnienia przyjętych ( prognozowanych) wielkości kwot w WPF Gminy Łubniany w latach 2014 2023 po zmianie WPF Uchwałą Nr XL/281/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 września 2014 r. 1. Założenia wstępne. Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu Zał Nr 1B do Uchwały Nr XXII/146/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 wrzesnia 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu Wyszczególni Dochody ogółem dochody bieżące środki z UE* dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych Zał. Nr 1A do Uchwały Nr XXII/146/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 września 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych Wyszczególnien ie Dochody ogółem dochody bieżące środki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 4 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 4 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

, , , , , , ,00

, , , , , , ,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr.../.../12 Rady Gminy Damnoca z dnia... 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dochody ogółem, z tego: 20 023 639,00 22 312 834,00 20 996 494,00 19 705 816,00 19 793 886,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2032 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2007 r. Nr 24 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 233 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na 2007 rok... 1741 234

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Krystyna Bugała Z-ca Skarbnika Gmina Krosniewice Ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice

Sz. P. Krystyna Bugała Z-ca Skarbnika Gmina Krosniewice Ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice Sz. P. Krystyna Bugała Z-ca Skarbnika Gmina Krosniewice Ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice W związku z ogłoszonym przez Gminę Krośniewice przetargiem nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego,

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wg URM Nr XXI/335/11

Plan wg URM Nr XXI/335/11 I. INFORMACJE O SPOSOBIE KSZTAŁTOWANIA SI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Uchwała Nr XXI/336/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku

Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku PROJEKT Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDETU MIASTA

PROJEKT BUDETU MIASTA PROJEKT BUDETU MIASTA 2016 ROK SPIS TRE CI 1. Uchwała bud etowa wraz z nast puj cymi tabelami i zał cznikami:... 3 Tabela Nr 1 - Dane ogólne bud etu miasta na 2016 rok..... 11 Tabela Nr 2 - Dochody bud

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/414/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr XXVI/414/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr XXVI/414/ Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 kwietnia roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/78/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/78/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/78/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 367/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 14 listopada 2013 roku

Zarządzenie Nr 367/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 14 listopada 2013 roku Zarządzenie Nr 367/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu budŝetu na 2014 rok i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza Na podstawie art. 230

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040. Na podstawie art.226,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Wskaźnik % 30.06.2013 r. 30.06.2013 r. 1. Dochody ogółem x 112 604 565,09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE. Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE. Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/62/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK MAŁKINIA

Bardziej szczegółowo

Pozostałe wydatki bieżące , , , ,00 3.

Pozostałe wydatki bieżące , , , ,00 3. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/ 57 /2011 z dnia 30 września 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Wieloletnia prognoza finansowa Lp Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA LATA

BUDŻET GMINY NA LATA BUDŻET GMINY NA LATA 2015-2028 Lata Dochody ogółem Wydatki ogółem W tym; wydatki na obsługę długu (obligacje) Rozchody W tym; spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2016 z dnia... 2016 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata 2010-2039 Lp. 2007 r. 2008 r. III kw. 2009 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012r. 2013r. 2014r. 1 A. DOCHODY (A1+A2) 58 092 814 59 819 505

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia... 2017 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2012 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021

UCHWAŁA NR VIII/72/2012 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 UCHWAŁA NR VIII/72/2012 RADY GMINY HAŻLACH z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r.

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. - p r o j e k t - w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE LP. ZADANIA INWESTYCYJNE JEDN.ORGANIZ. REALIZUJĄCA ZADANIA LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE OKRES REALIZACJI ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE PONIESIONE WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2004R. RAZEM ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie art. 231 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna 1 Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2014-2019 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia. 801 Oświata i wychowanie 90 945,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia. 801 Oświata i wychowanie 90 945,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/149/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące 1 187 990,26 801

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2024 Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Dochy ogółem 16 140 255,00 16 931 441,00 16 969 889,00 17 357 783,00 17 657 761,00 16 480 916,00 Dochy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MOGILNO. Przepływy pieniężne i kwota długu

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MOGILNO. Przepływy pieniężne i kwota długu Załącznik nr 1 do zarządzenia w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilno WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MOGILNO Przepływy pieniężne i kwota długu Lp.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor

UCHWAŁA NR XX/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor UCHWAŁA NR XX/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Prognoza kwoty długu na lata 2017-2028 - 16.05.2017 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta udzielanie kredytu tryb standardowy

Formularz Klienta udzielanie kredytu tryb standardowy Formularz udzielanie kredytu tryb standardowy Nazwa POWIAT NAMYSŁOWSKI Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Pytanie do 1 Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr V /27/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/155 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały nr III / 6/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 XII 2010r. Wieloletnia prognoza finansowa Lp. Wyszczególnienia 2011 Prognoza 2012 2013 2014 1. Dochody ogółem 19993179 21095000 22000000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 277 SPRAWOZDANIE ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ z wykonania budżetu za 2013 rok Budżet na 2013 rok został uchwalony przez Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe WPF

Przepływy finansowe WPF Załącznik nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Przepływy WPF Tabela. Przepływy budżetów JST (dane w PLN). Wyszczególnienie 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 1. Dochody ogółem,

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr...2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 14 lipca 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania

2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania za

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok 2010 rok sprawozdania

2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok 2010 rok sprawozdania kwota kontrolna Załącznik nr 1 do Uchwał WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2012-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo