UCHWAŁA BUDŻETOWA NR II/10/2014 RADY GMINY PRZESMYKI. z dnia 12 grudnia 2014 r. na rok 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA BUDŻETOWA NR II/10/2014 RADY GMINY PRZESMYKI. z dnia 12 grudnia 2014 r. na rok 2015"

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR II/10/2014 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 12 grudnia 2014 r. na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.258, i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U r., poz. 885 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł 1) bieżące w kwocie ,00 zł, 2) majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie ,00 z ł 1) bieżące w kwocie ,70 zł, 2) majątkowe w kwocie ,30 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr Ustala się : 1) Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu krajowego. 2) Przychody budżetu w kwocie ,00 zł pochodzące z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym z przeznaczeniem na: a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,00 zł, b) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie ,00 zł. 3) Rozchody budżetu w kwocie ,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 3. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w 2 ust 1 pkt 2 lit. a. 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 3. Ustala się wysokość środków na zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie z załączoną tabelą Nr 2a Ustala się rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości ,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł. 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załączoną tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały. 1) Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 1

2 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł i wydatki w kwocie ,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną tabelą Nr 6 i 6 a. 10. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Nr 1a. 11. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ,00 zł oraz wydatki w kwocie ,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 12. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 2 niniejszej uchwały. 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2016 roku do łącznej kwoty ,00 zł. 4. Dokonywania zmian w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Zenon Lipiński Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 2

3 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia roku Dochody budżetu Gminy Przesmyki na 2015 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo 4 500,00 Pozostała działalność 4 500,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 4 500,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność ,00 Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpływy z różnych opłat 600, Wpływy z dywidend 300, Pozostałe odsetki 8 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 621,00 621,00 Strona 1 z 7 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 3

4 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 621, , , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 3 000, Podatek leśny 4 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 100, , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 2 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 8 000, , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 Strona 2 z 7 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 4

5 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia roku Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych 6 000,00 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Oświata i wychowanie ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Przedszkola , Wpływy z usług ,00 Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostałe odsetki 1 000, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 Strona 3 z 7 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 5

6 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia roku 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 200, , , , , , ,00 Strona 4 z 7 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 6

7 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia roku Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Pozostałe odsetki 500, Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,00 Strona 5 z 7 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 7

8 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia roku Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat 2 000, Pozostała działalność ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe ,00 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne gminne ,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy ,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Gospodarka mieszkaniowa 5 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań ,00 finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność ,00 Strona 6 z 7 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 8

9 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia roku 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 Strona 7 z 7 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 9

10 Tabela Nr 1a do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Uchwała Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia roku Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan 852 Pomoc społeczna 18900, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18900, Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 18900,00 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 10

11 Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Nr II/10/2014 z dnia Wydatki Budżetu Gminy Przesmyki na 2015 r Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 8 480, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 480, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Przetwórstwo przemysłowe 9 748,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0, Rozwój przedsiębiorczości 9 748,30 0,00 0,00 0, , , ,30 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 748,30 0,00 0,00 0, , , ,30 0, Transport i łączność , , , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , , , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 395,03 395,03 395,03 395,03 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 56,59 56,59 56,59 56,59 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 310, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 849, , ,30 0, ,30 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 845, , ,08 0, ,08 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 254, , ,70 0, ,70 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Strona 1 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność 450,00 450,00 450,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,02 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 104, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 588,00 588,00 588,00 588,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 499, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 093, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 12

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,02 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,02 0,00 0,00 0, , , ,02 0,00 Strona 3 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 621,00 621,00 621,00 0,00 621,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 621,00 621,00 0,00 621,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 521,00 521,00 521,00 0,00 521,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 350, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 316,00 316,00 316,00 316,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 14

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 4 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , ,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 590, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 466,00 466,00 466,00 466,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 240, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 15

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Gimnazja , , , , ,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej ,00 szkół , , , ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 16

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Podróże służbowe krajowe 1 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 446, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 475, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 400, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 3 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 240,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 382, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 625,00 625,00 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0, , , Stypendia dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 520, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 505, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 795,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795, Zakup usług pozostałych 3 366, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych 594,00 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 17

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , ,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 100, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 900, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,00 0, ,00 0, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 428, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 200, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 528, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 540, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 3 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 Strona 9 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 571, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 623, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 440, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 100, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 423,00 423,00 423,00 0,00 423,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 560, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 464,00 464,00 464,00 0,00 464,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 464,00 464,00 464,00 0,00 464,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,45 0, Gospodarka odpadami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,00 0, ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych 6 273, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , , ,45 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F EE FF38CE4. Uchwalony Strona 20

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/14 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/7/14 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2015 rok UCHWAŁA NR III/7/14 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010.

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12

Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12 Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 20 grudnia 2012 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13

Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13 Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 12 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ) oraz art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014.

UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014. UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 75/14 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 14 listopada 2014 roku. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 75/14 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 14 listopada 2014 roku. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok ZARZĄDZENIE Nr 75/14 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r.

UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r. UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII.77.2015 RADY GMINY STROMIEC z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2015 Nr IV/13/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015. UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Zarządzenie Nr 0050. 448.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2015 r.

Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2015 r. Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/72/11 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2012.

UCHWAŁA NR XII/72/11 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2012. UCHWAŁA NR XII/72/11 RADY GMINY RACZKI z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i lit. i oraz pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 43 UCHWAŁA NR XXIX/194/12 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 grudnia 2012r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 43 UCHWAŁA NR XXIX/194/12 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 grudnia 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 43 UCHWAŁA NR XXIX/194/12 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2015.

Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2015. Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 772 UCHWAŁA NR XIX/145/15 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/107/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

UCHWAŁA NR XIV/107/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016. UCHWAŁA NR XIV/107/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d", oraz lit. i ustawy z

Bardziej szczegółowo

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,06 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,06 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Budżetowa GMINY BOJADŁA na rok 2015 Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, iustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 18 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/10 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2010 r. uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2011.

UCHWAŁA NR III/12/10 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2010 r. uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2011. UCHWAŁA NR III/12/10 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 29 grudnia 2010 r. uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r. Projekt z dnia 3 grudnia 2018 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/11/2015 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/11/2015 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2015 rok UCHWAŁA NR III/11/2015 RADY GMINY BLIŻYN z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88 Dzia ł Rozdzia ł WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZESMYKI W 2015 ROKU Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 502.677,60 498.487,90 99,17 01030 Izby rolnicze 17.530,00 17.157,50 97,88 % 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz. 685, Nr

(Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz. 685, Nr UCHWAŁA NR... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia... roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR XV/82/16 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

UCHWAŁA NR NR XV/82/16 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 UCHWAŁA NR NR XV/82/16 RADY GMINY BOĆKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d", oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/I/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2013 rok

UCHWAŁA NR 2/I/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2013 rok UCHWAŁA NR 2/I/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, iustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok

UCHWAŁA NR III RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok UCHWAŁA NR III.14.18 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE. z dnia 27 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE. z dnia 27 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII\155\12 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2013

UCHWAŁA NR XXVII\155\12 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2013 UCHWAŁA NR XXVII\155\12 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/10/14 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR II/10/14 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR II/10/14 RADY GMINY BOĆKI z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d", oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/313/14 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH. z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy MOŃKI na rok 2014

UCHWAŁA NR XL/313/14 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH. z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy MOŃKI na rok 2014 UCHWAŁA NR XL/313/14 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH z dnia 31 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy MOŃKI na rok 214 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/2014 RADY GMINY KOCZAŁA. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/12/2014 RADY GMINY KOCZAŁA. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/12/2014 RADY GMINY KOCZAŁA z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY RĘCZNO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na rok 2015

UCHWAŁA NR III RADY GMINY RĘCZNO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na rok 2015 UCHWAŁA NR III.11.2014 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/143/2012 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVII/143/2012 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2013 rok UCHWAŁA NR XXVII/143/2012 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, iustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 stycznia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR IV/11/2018 RADY GMINY PARYSÓW. z dnia 27 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 25 stycznia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR IV/11/2018 RADY GMINY PARYSÓW. z dnia 27 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 stycznia 2019 r. Poz. 1307 UCHWAŁA NR IV/11/2018 RADY GMINY PARYSÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy. UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 6/XXXVII/2014 RADY GMINY W MNIOWIE. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2014 rok

UCHWAŁA NR 6/XXXVII/2014 RADY GMINY W MNIOWIE. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2014 rok UCHWAŁA NR 6/XXXVII/2014 RADY GMINY W MNIOWIE w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/267/2012 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

UCHWAŁA NR XXII/267/2012 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013. UCHWAŁA NR XXII/267/2012 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d", oraz lit. i ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2015 rok UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2013 Nr XXIX/142/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo