POLNORD S.A. Wyniki finansowe za 2011 r. Cele na 2012 r. CC Group Small& MidCapConference2 nd Edition Warszawa, marca 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLNORD S.A. Wyniki finansowe za 2011 r. Cele na 2012 r. CC Group Small& MidCapConference2 nd Edition Warszawa, 22-23 marca 2012"

Transkrypt

1 POLNORD S.A. Wyniki finansowe za 2011 r. Cele na 2012 r. CC Group Small& MidCapConference2 nd Edition Warszawa, marca 2012

2 AGENDA Wyniki finansowe Zadłużenie do spłaty a dodatkowe źródła gotówki Sprzedaż mieszkań Ustawa o ochronie praw nabywcy działania Polnord Przegląd projektów mieszkaniowych Projekty komercyjne Kurs akcji Polnord nieuzasadnione dyskonto do rynku 2

3 WYNIKI FINANSOWE GRUPY POLNORD Wyszczególnienie (tys. zł) Zmiana % 4Q2011 4Q2010 Zmiana % Przychody ze sprzedaży ,4% ,4% Koszt własny sprzedaży ,4% ,2% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,1% ,1% Aktualizacja wyceny nieruchomości inwestycyjnych ,3% ,2% Wynik ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych ,0% Koszty sprzedaży ,1% ,2% Koszty ogólnego zarządu ,9% ,5% Pozostałe przychody operacyjne ,0% ,3% Pozostałe koszty operacyjne ,7% ,7% Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej ,7% ,6% Przychody finansowe ,0% ,0% Koszty finansowe ,0% ,4% Zysk ze zbycia jednostki zależnej ,7% ,0% Udział w zysku jednostki stowarzyszonej ,8% ,2% Odpis z tytułu utraty wartości firmy ,8% ,0% Zysk (strata) brutto ,6% ,5% Podatek dochodowy ,0% ,7% Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ,8% ,2% Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej ,0% ,9% Zysk (strata netto za rok obrotowy ,4% ,3% 3

4 POZYCJE ONE-OFFW WYNIKACH 4Q 2011 mln zł Opublikowane: Pozycje One-Offs: Po korekcie: Przychody 132,8 132,8 Zysk brutto na sprzedaży 21,1-10,8 mln zł odpis aktualizujący wartość zapasów Sopocka Rezydencja - 0,4 mln zł odpis aktualizujący wartość zapasów City Park - 0,2 mln zł odpis zaktywowanych kosztów projektu przy ul. Przywidzkiej w Gdańsku 32,5 Rentowność brutto na sprzedaży 15,9% 24,5% EBIT -1,9 4-8,0 mln zł, w tym: - 3,6 mln zł odpis zaktywowanych kosztów (pwu i podatki), dot. działki w Wilanowie, - 2,2 mln zł korekta należności (dotyczy Fadesa Polnord), - 2,2 mln zł odpis zaktywowanych kosztów poniesionych w związku z projektem Wyspa Spichrzów Rentowność EBIT -1,4% 13,2% Zysk brutto -11,2-8,8 mln zł, w tym: - 5,2 mln zł odpis wartości akcji DSS SA, - 3,6 mln zł odpis zaktywowanych odsetek w spółce Polnord Łódź 3 Rentowność brutto -8,4% 12,8% Zysk netto 10,8 Wyniki opublikowane: + 22,9 mln zł odwróconej rezerwy na CIT Wyniki po korekcie: -3,2 mln zł podatku (19%) od zysku brutto po korektach Rentowność netto: 8,1% 10,4% Razem korekty: 28,2 mln zł (bez korekt podatkowych) w całości bez wpływu na przyszły CF Grupy Polnord 17,5 17,0 13,8

5 WOLUMENY WYDAWANYCH MIESZKAŃ szt Wydania mieszkań Warszawa Szczecin Trójmiasto Olsztyn Łódź Wydania roczne (prawa skala) szt Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q Razem: Uwaga: Wydania mieszkań bez ważenia udziałem w projektach w 2011 przekazanych zostało 912 mieszkań, z czego w 4Q 479 szt., czyli 52% całorocznej liczby wydań planowana liczba przekazań, równa 825 mieszkaniom, została przekroczona o ok. 10% spośród mieszkań przekazanych klientom w 4Q lokali stanowiły mieszkania z pierwszego projektu Spółki w Szczecinie: Ku Słońcu I 5

6 ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY ZA 4Q ,0 25,0 20,0 15,0 2,0 0,6 0,3 0,1 0,1 0,2-0,3-0,4 3,8-10,8 6,2 1,6 3,6 1 Projekt Ilość WA Ostoja Wilanów 258 SZC Ku Słońcu 98 GDA Ostoja Myśliwska 63 WA Dobry Dom 35 10,0 5,0 14,0 15,9 21,1 WA Kryształ Wilanowa 8 WA Królewskie Przedmieście 5 0,0 OLT Tęczowy Las 4 ŁDZ City Park 3 GDA Srebrzysta Podkowa 2 GDA Wilanowska V 2 wynik brutto ze sprzedaży efektem wydania 479 mieszkań na 11 projektach, w 5 lokalizacjach GDY Apartamenty Albatros 1 Razem 1 : bez ważenia udziałem projektów 1 6

7 ZYSKOWNOŚĆ Rentowność brutto ze sprzedaży 35% 25% 21,0% 28,3% bez korekt 1 22,9% 26,7% 22,1% bez korekt 2 24,5% 15% 13,0% 15,9% 5% -5% Uwagi: 1. korekta o rozwiązaną w 4Q2010 rezerwę w projekcie Ostoja Wilanów, w tym: na należności od ubezpieczyciela 2. korekty wyniku brutto ze sprzedaży odpis na Sopot, Łódź i Przywidzką rentowność brutto ze sprzedaży w 4Q 2011 znacznie obniżona z powodu odpisu w wysokości 10,8 mln zł na projekcie Sopocka Rezydencja oraz 0,6 mln zł na innych projektach 7

8 ZAPASY Zapasy Zmiana 4Q11/3Q11 [mln zł] [mln zł] Mieszkania zakończone -14,4 119,2 Projekty w toku -27,0 184,1 Bank ziemi¹ -35,2 856,0 Pozostałe -3,0 14,0 Razem -79, ,3 1wartość banku ziemi nie obejmuje gruntów zakwalifikowanych jako nieruchomości inwestycyjne wartości zawierają aktywowane odsetki od kredytów na zakup gruntów Mieszkania zakończone WA Ostoja Wilanów (49%) 192 SZC -Ku Słońcu I 124 GDA - Ostoja Myśliwska 55 WA Dobry Dom 38 WA Królewskie Przedmieście (33%) 34 LDZ City Park 31 WA Kryształ Wilanowa 6 OLT Tęczowy Las 6 GDA Wilanowska V (50%) 4 GDY Apartamenty Albatros 2 Razem 492 Projekty w toku WA Ostoja Wilanów (49%) 324 SZC Ku Słońcu II 315 WR Osiedle Innova 239 WA Śródmieście Wilanów 170 SOP Sopocka Rezydencja 162 GDA Dwa Potoki 144 GDA Ostoja Myśliwska 124 OLT Tęczowy Las 91 LDZ City Park 88 Razem * bez ważenia udziałem wszystkie składniki zapasów, wykazywane są(z uwzględnieniem zasad MSR 2) po historycznym koszcie wytworzenia szt.* szt.* 8

9 ZADŁUŻENIE ODSETKOWE NETTO dług netto [mln zł] dług netto/kapitały własne [%] (prawa skala) 800,0 100,0% 700,0 667,3 718,0 731,1 723,5 661,6 650,3 90,0% 600,0 80,0% 70,0% 500,0 60,0% 400,0 50,0% 300,0 40,0% 200,0 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q ,0% zadłużenie odsetkowe netto na = 650,3 mln zł, w tym: zadłużenie odsetkowe = 703,1 mln zł, gotówka = 52,8 mln zł 9

10 ZADŁUŻENIE ODSETKOWE WYMAGALNE DO SPŁATY W ROKU 2012 Rozbicie kwoty łącznej na części składowe zamierzenia Polnord w zakresie zarządzania długiem 400,0 350,0 300,0 69,6 kredyt na rachunku bieżącym 8,9 kredyty realizacyjne, spłacane z wpływów z poszczególnych projektów kredyty inwestycyjne pod grunty z zaplanowanym projektem 250,0 73,5 kredyty inwestycyjne, bez projektu 200,0 150,0 100,0 50,0 362,2 60,2 25 mln zł zrolowane pod koniec marca, reszta do rolowania w terminie zapadalności 29,5 120,5 obligacje zamienne, gotowość do spłaty w 4Q 2012 Spłata mln zł plus kredyty realizacyjne, spłacane na bieżąco z projektów 0,0 Zadłużenie do spłaty w 2012 Obligacje zwykłe zabezpieczone Zadłużenie kredytowe Obligacje zamienne Realnie do spłaty 10

11 DODATKOWE ŹRÓDŁA GOTÓWKI 2012 POZA ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 szacunkowe wpływy z tytułu możliwej sprzedaży biurowców: B1 i B3 (kwota netto, po spłaceniu kredytów dedykowanym tym projektom) sprzedaż wybranych aktywów, w tym: przy ul. Haffnera w Sopocie, Kotwicznikóww Gdańsku, Sikorskiego w Warszawie 50,0 50,0 z tytułu wierzytelności wobec MPWiK w Warszawie. Dwa wezwania: na 10 i 60 mln zł, pozew na kolejne 60 mln zł w przygotowaniu 100,0 130,0 w efekcie sprzedaży drugiej wierzytelności w stosunku do Miasta Warszawy, po wyroku NSA 80,0 410,0 Spłata zadłużenia wyłącznie ze źródeł pozaoperacyjnych: bez wpływu na dynamikę działań operacyjnych POLNORD 120,0-150,0 11

12 SPRZEDAŻ MIESZKAŃ Ilość podpisanych nowych umów sprzedaży q09 2q09 3q09 4q09 1q10 2q10 3q10 4q10 1q11 2q11 3q11 4q sprzedaż netto 2011 = 1.083lokale, przy czym: 4Q 2011 = 289 szt., 1-3Q 2011 = 794 szt. sprzedaż brutto 2012vs. 2011: styczeń = 89 vs. 52 lokale, luty = 75 vs. 116 lokali, marzec = 72 (do 21.03) vs. 144 lokale liczba sprzedanych mieszkań w 2011 r. o 33% większa od roku 2010 i o 108% od roku

13 AKTYWNA SPRZEDAŻ W ZMIENNYM OTOCZENIU RYNKOWYM Wyzwania rynkowe w 2011 Działania zaradcze Polnord podaż przekraczająca popyt selektywny spadek cen działanie Rekomendacji T wejście w życie części zapisów Rekomendacji S ograniczenie programu Rodzina na Swoim obawy potencjalnych nabywców związane z sytuacją makro wejście w życie ustawy o ochronie praw nabywcy inwestycje przeprojektowane, dostosowane do potrzeb rynku nowa, elastyczna oferta dopasowana do nowych tendencji popytowych ostrożne uruchamianie kolejnych projektów, mniejsze podetapy optymalizacja wewnętrznej struktury i organizacji sprzedaży, działań marketingowych i sposobu obsługi Klienta. szt Sprzedaż mieszkań (netto) ,7% +23,0% q10 4q11 Istotny wzrost sprzedaży mieszkań w 2011 dzięki podjętym wyprzedzająco działaniom zaradczym POLNORD drugim deweloperem w Polsce pod względem sprzedaży mieszkań (z obecnych na GPW) Roczna dynamika sprzedaży Polnord wyższa o 32 pkt proc. niż średnia rynkowa (wg Reas) 13

14 DYNAMIKA SPRZEDAŻY = ELASTYCZNA OFERTA + EFEKTYWANA SPRZEDAŻ Liczba sprzedanych mieszkań/ 1 zatrudnionego Koszty SG&A [tys. zł]/ 1 sprzedane mieszkanie -29,2% +72,5% GK Polnord 5,12 (891 mieszk./174 os.) GK Polnord 8,83 (1.183 mieszk./134 os.) GK Polnord 76,5 GK Polnord 54, istotna poprawa kompetencji Grupy Polnord w obszarze sprzedaży wymierne efekty nowego marketing-mix wprowadzonego przez Zarząd na wniosek nowego Dyrektora Sprzedaży wprowadzenie efektywnego systemu motywacyjnego w obszarze sprzedaży oraz ukierunkowanie całej organizacji na troskę o potrzeby Klienta kluczem do sukcesu rynkowego Polnord w 2011 r. 14

15 USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY WEJŚCIE W ŻYCIE: 29 KWIETNIA 2012 Nowe obowiązki dewelopera wg Ustawy środki wpłacane przez klienta gromadzone na zamkniętych lub otwartych mieszkaniowych rachunkach powierniczych zabezpieczenie środków poprzez gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, przy rachunkach otwartych umowa deweloperska w formie aktu notarialnego prospekty informacyjne projektów, zawierające m.in.: przedstawienie sytuacji finansowej dewelopera, plan finansowania przedsięwzięcia, opis inwestycji oraz jej okolicy, harmonogram prac przy otwartym rachunku powierniczym podział budowy na przynajmniej cztery fazy (nie więcej niż dziesięć) prawo nabywcy do odstąpienia od umowy w określonych przypadkach Usługi jakich miałby podjąć się Bank (ważny uczestnik procesu, zgodnie z Ustawą) prowadzenie i rozliczanie mieszkaniowych rachunków powierniczych r. otwarty dostęp dla dewelopera po zakończeniu każdej fazy budowy r. zamknięty dostęp dla dewelopera dopiero po zakończeniu całego budynku i wydaniu mieszkań Sytuacja w przeddzień wejścia ustawy w życie deweloperzy i banki narzekają na nieprecyzyjne zapisy ustawy trudności z praktycznym wprowadzaniem postanowień ustawy w życie brak rynkowej oferty banków, szczególnie na prowadzenie rachunków otwartych PZFP oraz ZBP zgłosiły postulat pilnej nowelizacji Ustawy (poprzez doprecyzowanie zapisów) trwa stan oczekiwania i zawieszenia 15

16 DZIAŁANIA POLNORD - USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY WEJŚCIE W ŻYCIE: 29 KWIETNIA 2012 Jakich projektów dotyczy Ustawa? Czy istnieją potencjalne ryzyka dla Polnord? Eliminacja średnioterminowego ryzyka przez Polnord Skutki dla sprzedaży Polnord w 2012r. projektów, których sprzedaż rozpocznie się po tak, jak dla całej branży deweloperskiej w Polsce brak przepisów i wytycznych wykonawczych, dotyczących zapisów Ustawy wyczekująca postawa sektora bankowego, brak oferty rachunków otwartych włączenie do sprzedaży w pierwszych czterech miesiącach 2012 r. całorocznej oferty, tj.: 14 nowych projektów, nowych mieszkań w ofercie skuteczna eliminacja ryzyka legislacyjnego możliwość włączenia rachunków powierniczych na każdym etapie inwestycji możliwy krótkoterminowy spadek wskaźnika efektywności sprzedaży (przyspieszone rozpoczęcie projektów) mniejsza konkurencja ze strony mniejszych, lokalnych deweloperów 16

17 PROJEKTY MIESZKANIOWE W POLSCE Sopocka Rezydencja City Park - Etap 3 Ostoja Myśliwska - Etap 1b Osiedle Innova - Etapy 1,2 Os. Tęczowy Las - Etap 2 bud. 4 Dwa Potoki - Etap 1 Osiedle Innova - Etap 3 Śródmieście Wilanów - Etap 1 Ostoja Wilanów 7 Ku Słońcu - Etap mieszkania 88 mieszkań 124 mieszkania 141 mieszkań 91 mieszkań 144 mieszkania 98 mieszkań 170 mieszkań 324 mieszkania 315 mieszkań Dwa Potoki - kolejne etapy O. Tęczowy Las - bud. 5 Osiedle Innova - Etapy 4, 5 City Park - Etap 4 Śródmieście Wilanów - Etap 2 W Dolinie O. Tęczowy Las - bud. 6 Osiedle Innova - Etapy 6,7 Ostoja Wilanów - Etap 6 bud. C2 Mieszkania w budowie i planowane w szt. 334 mieszkania 103 mieszkania 184 mieszkania 115 mieszkań 165 mieszkań 178 mieszkań 149 mieszkań 120 mieszkań 220 mieszkań 4q11 1q12 2q12 3q12 4q12 1q13 2q13 3q13 4q

18 PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 4Q 2011 Ku Słońcu (Etap 1) lokalizacja: Szczecin rozp: 1q10 12,3 tys. PUM 222 lokale do sprzedaży: 92 szt. Ostoja Myśliwska (Etap 1a) lokalizacja: Gdańsk rozp. 2q10; 6,4 tys. PUM 118 lokali do sprzedaży: 23szt. łącznie zakończone: 28,6 tys. PUM, 502 lokale 18 Uwaga: Sprzedaż uwzględnia stan na r., dane bez ważenia udziałem w projektach

19 PROJEKTY W BUDOWIE Ostoja Wilanów (Etap 7) Śródmieście Wilanów (Etap 1) Dwa Potoki (Etap 1) Ku Słońcu (Etap 2) lokalizacja: Warszawa lokalizacja: Warszawa lokalizacja: Gdańsk lokalizacja: Szczecin rozp.: 3q11, zakończ.: 3q13 rozp.: 3q11, zakończ: 3q13 rozp.: 3q11, zakończ: 3q12 rozp. 2q11, zakończ: 4q12/4q13 19,4 tys. PUM 9,5 tys. PUM 6,4 tys. PUM 15,2 tys. PUM 324 lokale 170 lokali 144 lokale 315 lokali do sprzedaży: 283 szt. do sprzedaży: 128 szt. do sprzedaży: 108 szt. do sprzedaży: 302 szt. koszt gruntu/1 PUM=1,4 tys. PLN koszt gruntu/1pum=1,4 tys. PLN koszt gruntu/1pum=0,4 tys. PLN koszt gruntu/1pum = 0,79 tys. PLN łącznie w budowie: 90,0 tys. PUM, lokali 19 Uwaga: Sprzedaż uwzględnia stan na r., dane bez ważenia udziałem w projektach

20 PROJEKTY W BUDOWIE CD. Osiedle Tęczowy Las (Etap 2 bud. 4) lokalizacja: Olsztyn Ostoja Myśliwska (Etap 1b) lokalizacja: Gdańsk Osiedle Innova (Etapy 1, 2, 3) lokalizacja: Wrocław City Park (Etap 3) lokalizacja: Łódź Sopocka Rezydencja lokalizacja: Sopot rozp: 2q10; zakończ: 3q12 4,5 tys. PUM 91 lokali do sprzedaży: 34szt. koszt gruntu/1pum=0,26 tys. PLN rozp: 2q10; zakończ: 2q12 7,3 tys. PUM 124 lokale do sprzedaży: 110 szt. koszt gruntu/1pum=0,4 0,53 tys. PLN rozp: 2q10/2q11; zakończ. 2q/3q/4q12 3,8/3,7/4,8 tys. PUM 70/71/98 lokali do sprzedaży: 3/9/36 szt. koszt gruntu/1 PUM=0,67 tys. PLN rozp. 2q10; zakończ. 1q12 4,7 tys. PUM 88 lokali do sprzedaży: 64 szt. koszt gruntu/1 PUM=1,6 tys. PLN rozp.: 4q09, zakończ. 1q12 9,6 tys. PUM 162 lokale do sprzedaży: 101 szt. koszt gruntu/1pum=8,5 tys. PLN (grunt pozyskany w zamian za akcje cena emisyjna: 153,43 PLN/akcję) łącznie w budowie: 90,0 tys. PUM, lokali 20 Uwaga: Sprzedaż uwzględnia stan na r., dane bez ważenia udziałem w projektach

21 PROJEKTY DO URUCHOMIENIA W 2012 OTL bud. 5 od początku stycznia w ofercie! Osiedle Tęczowy Las (bud. 5 i 6) lokalizacja: Olsztyn rozp.: 1/3q12; zakończ: 3q13/1q14 Dwa Potoki (kolejne etapy) lokalizacja: Gdańsk rozp: 1h12 zakończ: 4q12/2q13 Osiedle Innova (Etapy 4-5,6-7) lokalizacja: Wrocław rozp.: 1q12/4q12; zakończ: 5,8/6,7 tys. PUM 16,1 tys. PUM 3q13/2q14 103/149 lokali 334 lokale 8,9/6,4 tys. PUM koszt gruntu/1 m2 PUM = koszt gruntu/1 m2 PUM = 184/120 lokali 0,25 tys. PLN 0,4 tys. PLN koszt gruntu/1 m2 PUM = 0,67 tys. PLN łącznie do uruchomienia: 82,6 tys. PUM, lokale 21

22 PROJEKTY DO URUCHOMIENIA W 2012 CD. Śródmieście Wilanów (Etap 2) W Dolinie Ostoja Wilanów (Etap 6 bud. C2) City Park (Etap 4) lokalizacja: Warszawa lokalizacja: Gdańsk lokalizacja: Warszawa lokalizacja: Łódź rozp.: 2q12; zakończ.: 2q14 rozp.: 3q12; zakończ.: 1q14 rozp.: 4q12; zakończ: 3q14 rozp.: 2q12; zakończ: 4q13 9,2 tys. PUM 9,4 tys. PUM 12,9 tys. PUM 7,2 tys. PUM 165 lokali 178 lokali 220 lokali 115 lokali koszt gruntu/1 m2 PUM = koszt gruntu/1 m2 PUM = koszt gruntu/1 m2 PUM = koszt gruntu/1 m2 PUM = 1,3 tys. PLN 0,4 tys. PLN 1,4 tys. PLN 1,6 tys. PLN łącznie do uruchomienia: 82,6 tys. PUM, lokali 22

23 BILANS MIESZKAŃ Mieszkania w projektach zakończonych Wydano klientom w 4Q szt. Sprzedane do wydania 164 szt. Do sprzedaży 328 szt. Łódź 24 szt.; 7% Olsztyn 2 szt. 1% Szczecin 92 szt. 28% Trójmiasto 27 szt. 8% Warszawa 183 szt. 56% Mieszkania w projektach w budowie szt. Sprzedane 479 szt. Do sprzedaży szt. Oferta r. = szt. Wrocław 48 szt. 4% Łódź 64 szt. 5% Szczecin 302 szt. 24% Olsztyn 137 szt. 11% Trójmiasto 319 szt. 25% Warszawa 411 szt. 31% 23

24 JV z instytucjami finansowymi maksymalizacja IRR (plany na 2012r.) szansa na wejście na nowe rynki przy niskim ryzyku doświadczenia z JV ze Skarbiec Nieruchomości 3 (projekt Wilanów Królewskie Przedmieście) źródłem cennych referencji możliwość prowadzenia wielu projektów bez obciążania CF Polnord Instytucja Finansowa (właściciel ziemi) grunt ew. projekt Wspólne Przedsięwzięcie udział w zysku JV Instytucja Finansowa (właściciel ziemi): 70 90% udz. Polnord: 10 30% udz. Przychody dla Polnord stałe przychody za prowadzenie projektu POLNORD uzupełnienie wkładu własnego JV premia w przypadku przekroczenia założeń dot. zyskowności 24

25 WILANÓW OFFICE PARK Nr budynku B-0 Zakończenie sprzedane 1Q10 Powierzchnia najmu [tys.m2 PU] Czynsz netto /m-c/pu NOI roczne 20,0 n/d n/d B-1 1Q11 7,3 82 PLN B-3 2Q12 9,4 61 PLN B-2 2Q14 7,2 ok. 60 PLN 7,2 mln PLN (100% wynajęte) 6,9 mln PLN (szacunek, wynajęte 70%) 5,2 mln PLN (szacunek, negocjacje z najemcami) Razem: - 43,9-19,3 mln PLN WOP pozostałe budynki w kolejnych latach, w odpowiedzina popyt ok. 97,0 ok. 40 tys. m2 wybudowanej i w większości wynajętej powierzchni umocnienie miejsca Wilanów Office Park na mapie nowoczesnych kompleksów biurowych Warszawy możliwa sprzedaż budynku B-1 jeszcze w 2012r. 25

26 CENTRUM HANDLOWE WILANÓW 2012 ROK KLUCZOWYM OKRESEM DLA NAJWIĘKSZEJ INWESTYCJI KOMERCYJNEJ POLNORD Q/2Q 2012 podpisanie umowy warunkowej z GTC uzyskanie zgody UOKIK zakończone prace nad koncepcją projektu rozpoczęcie procesu komercjalizacji uzyskanie decyzji środowiskowej zawarcie LOI z dużymi sieciami handlowymi (doradca:jones Lang Lasalle) 3Q 2012 prace nad układem drogowym 4Q 2012 złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (zależne od terminu uzyskania decyzji środowiskowej i uzgodnień drogowych) prace budowlane Otwarcie CH Wilanów (uzależnione od braku opóźnień w procesie administracyjnym w 2012r.) ok. 76 tys. m kw. powierzchni pod wynajem 50% udział Polnord w projekcie (JV z GTC) intensywne prace wspólnego zespołu specjalistów CH Wilanów priorytetem dla Polnord, GTC i Miasta 26

27 POLNORD NA GPW NIEUZASADNIONE DYSKONTO W STOSUNKU DO BRANŻY P/E P/BV POLNORD 5,5 0,3 WIG Dev. 12,2 0,6 WIG Dev. / PND 2,2 2,0 27

28 Dziękujemy. POLNORD SA Siedziba: ul. Śląska 35/ Gdynia tel. (058) fax(058) Biuro Zarządu: Al. Gen. Sikorskiego Warszawa tel. (022) fax(022) Kontakt dla inwestorów: CC Group Sp. z oo Katarzyna Sadowska tel. (022)

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW WRZESIEŃ, 2013 ROKU

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW WRZESIEŃ, 2013 ROKU PREZENTACJA DLA INWESTORÓW WRZESIEŃ, 2013 ROKU Profesjonalna i doświadczona kadra Mariusz Książek, Prezes Zarządu Marvipol S.A. 24 lata doświadczenia w rozwijaniu własnego biznesu Założyciel, wieloletni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Ząbki, dn. 19 marca 2014 r. 1. Wprowadzenie Informacje podstawowe J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ( Spółka

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 - Miejsce i data publikacji: Warszawa 11 marca 2013 r. 1 Spis treści raportu rocznego List Zarządu

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w I kwartale 2012 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w I kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 5 lipca 2012 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej Informacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2011 roku

Warszawa, marzec 2011 roku Oferta obligacji RobygS.A. Warszawa, marzec 2011 roku 1 Agenda 1. Parametry emisji 2. Profil Emitenta 3. Zrealizowane oraz bieżące projekty 4. Podstawowe dane finansowe 5. Metodologia analizy 6. Cel emisji

Bardziej szczegółowo

3) POLNORD ŁÓDŹ III Sp. z o.o. - metodą pełną

3) POLNORD ŁÓDŹ III Sp. z o.o. - metodą pełną INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr 4/2007 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., Dz. U. 209, poz. 1744 91) INFORMACJE OGÓLNE Jednostką

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja EQUITY RESEACH PARTNER Marvipol Deweloperzy Motoryzacja Cena docelowa: PLN 10.5 Aktualizacja raportu analitycznego Prognozujemy zysk netto na poziomie PLN 34.9m w 2015P oraz PLN 40.4m w 2016P P/E na poziomie

Bardziej szczegółowo

GTC Koncentracja na polskich aktywach

GTC Koncentracja na polskich aktywach RAPORT Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 9,68 Cena docelowa (PLN) 9,70 Min 52 tyg (PLN) 5,20 Max 52 tyg (PLN) 10,45 Kapitalizacja (mln. PLN) 3095 EV (mln. PLN) 4128 Liczba akcji (tys. szt.) 319373

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A.

Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za sześciu miesięcy, zakończony 30 czerwca 2007 roku. Kielce, 14 sierpnia 2007 roku Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku Lublin, 1 września 2014 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 1 sty 12 1 mar 12 1 maj 12 1 lip 12 1 wrz 12 1 lis 12 1 sty 13 1 mar 13 1 maj 13 1 lip 13 1 wrz 13 1 lis 13 1 sty 14 1 mar 14 1 maj 14 1 lip 14 MARVIPOL KUPUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 9,42 PLN 11 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 7 marca 212 Ceny na rynku nieruchomości IV 211 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Przedmiotem kwartalnego raportu o rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2014 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2014 r. Maj 214 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 214 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Krzysztof Gajewski Biuro

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polskiego Rynku Kapitałowego 11-12 października 2012, Nowy Jork Platinium Business Park, Warszawa, Polska

Konferencja Polskiego Rynku Kapitałowego 11-12 października 2012, Nowy Jork Platinium Business Park, Warszawa, Polska GTC S.A. Konferencja Polskiego Rynku Kapitałowego 11-12 października 2012, Nowy Jork Platinium Business Park, Warszawa, Polska Zastrzeżenie Centrum Biurowe Jarosova, Bratysława, Słowacja Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 29 września 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w pierwszym półroczu 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w pierwszym półroczu 2009 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SKYLINE INVESTMENT S.A. w I PÓŁROCZU 2009 r. Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej... 3 2. Opis istotnych czynników

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w r. Departament Stabilności Finansowej we współpracy z Oddziałami Okręgowymi Warszawa, wrzesień 214 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA O SILNYCH FUNDAMENTACH

INWESTYCJA O SILNYCH FUNDAMENTACH INWESTYCJA O SILNYCH FUNDAMENTACH ATAL Towers, Wrocław Oaza Wilanów, Warszawa Masarska 8 Apartamenty, Kraków Stara Odra Residence, Wrocław Prezentacja dla mediów Warszawa, 22 maja 2015 r. Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo