POLNORD SA. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Zamierzenia operacyjne Spółki. Warszawa, 26 marca 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLNORD SA. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Zamierzenia operacyjne Spółki. Warszawa, 26 marca 2013"

Transkrypt

1 POLNORD SA Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Zamierzenia operacyjne Spółki Warszawa, 26 marca 2013

2 Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Polnord SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Polnord SA nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Polnord SA.

3 AGENDA Wyniki finansowe i bilans Grupy Kapitałowej Zadłużenie Sprzedaż mieszkań Postępy w realizacji nowej strategii Polnord SA Załączniki 3

4 WYNIKI FINANSOWE GRUPY POLNORD Wyszczególnienie (tys. zł) Zmiana % 4Q2012 4Q2011 Zmiana % Przychody ze sprzedaży ,0% ,7% Koszt własny sprzedaży ,2% ,6% Odpisy aktualizujące zapasy ,4% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,2% ,4% Aktualizacja wyceny nieruchomości inwestycyjnych ,8% Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży ,9% ,6% Pozostałe przychody operacyjne ,1% ,0% Pozostałe koszty operacyjne ,8% ,6% Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej ,8% Przychody finansowe ,9% ,1% Koszty finansowe ,9% ,9% Zysk ze zbycia jednostki zależnej Udział w zysku jednostki stowarzyszonej ,0% Odpis z tytułu utraty wartości firmy ,5% Zysk (strata) brutto ,4% ,0% Podatek dochodowy ,8% Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ,7% ,5% Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej ,0% Zysk (strata netto za rok obrotowy ,7% ,7% Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ,1% Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej ,3% ,1% Środki pieniężne na koniec okresu* ,6% * po uwzględnieniu różnic kursowych netto 4

5 BILANS GRUPY POLNORD Wyszczególnienie (tys. zł) stan na stan na Zmiana % Aktywa trwałe ,7% Rzeczowe aktywa trwałe ,2% Nieruchomości inwestycyjne ,8% Wartości niematerialne ,1% Inwestycje w jednostkach stowarzyszone* ,0% Aktywa finansowe ,7% Aktywa z tytułu podatku odroczonego ,0% Należności długoterminowe ,2% Wartość firmy ,9% Aktywa obrotowe ,8% Zapasy ,6% Należności z tyt. dostaw i usług oraz inne ,7% Inne krotkoterminowe aktywa finansowe ,9% Należności z tytułu podatków i inne ,5% Rozliczenia międzyokresowe ,8% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,6% SUMA AKTYWÓW ,6% *wyceniane metodą praw własności Wyszczególnienie (tys. zł) stan na stan na Zmiana % Kapitał własny ogółem ,5% Zobowiązania długoterminowe ,1% Kredyty i pożyczki ,1% Rezerwy ,0% Pozostałe zobowiązania ,5% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,9% Rozliczenia międzyokresowe ,5% Zobowiązania krótkoterminowe ,4% Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz inne ,3% Bieżąca cześć oprocentowanych kredytów i pożyczek ,8% Krótkoterminowe kredyty odnawialne Inne krótkoterminowe kredyty i pożyczki ,5% Zobowiązania z tytułu podatku VAT, innych podatków ,9% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,0% Rozliczenia międzyokresowe ,3% Otrzymane zaliczki ,9% Rezerwy ,7% Zobowiązania razem ,9% SUMA PASYWÓW ,6% 5

6 ZADŁUŻENIE ODSETKOWE NETTO dług netto [mln zł] dług netto/kapitały własne [%] (prawa skala) 800,0 100,0% 700,0 600,0 723,5 661,6 650,3 673,7 684,0 639,3 635,9 90,0% 80,0% 70,0% 500,0 60,0% 400,0 50,0% 300,0 40,0% 200,0 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q ,0% zadłużenie odsetkowe netto na = 635,9 mln zł, w tym: zadłużenie odsetkowe = 705,9 mln zł, gotówka = 70 mln zł 6

7 WOLUMENY WYDANYCH MIESZKAŃ szt Warszawa Trójmiasto Wrocław Szczecin Łódź Olsztyn Wydania roczne (prawa skala) szt Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q Razem: Uwaga: Wydania mieszkań bez ważenia udziałem w projektach w 4Q 2012 przekazane zostały 367 mieszkania do końca 4Q 2012 łącznie wydano 938 lokali, tj. ok. 3% więcej niż w poprzednim roku szacowany wzrost liczby przekazań w całym 2013 r. na skutek zwiększonej sprzedaży projektów w segmencie popularnym

8 ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY ZA 4Q ,97 1,90 1,05 0,86 0,74 0,50-0,02-0,02-2,36 1-2,86 Projekt Ilość GDA Dwa Potoki 113 WR Innova 89 GDA Ostoja Myśliwska ,15 11,97 SZC Ku Słońcu 21 WA Ostoja Wilanów ,08 OLT Tęczowy Las 19 SOP Sopocka Rezydencja 15 ŁDZ City Park 14 WA Królewskie Przedmieście 9 WA Dobry Dom 7 GDA Wilanowska V 1 wynik brutto ze sprzedaży efektem wydania 367 mieszkań na 11 projektach, w 7 lokalizacjach bez uwzględnienia Sopotu i Łodzi zysk brutto ze sprzedaży za 4Q 2012 = 17,2 mln zł Razem 1 : bez ważenia udziałem projektów 8

9 SPRZEDAŻ MIESZKAŃ szt Ilość podpisanych nowych umów sprzedaży (bez umów rezerwacyjnych) * szt q09 4q09 1q10 2q10 3q10 4q10 1q11 2q11 3q11 4q11 1q12 2q12 3q12 4q sprzedaż netto 4Q 2012 = 253 sprzedaż w styczniu i lutym 2013: 133 brutto, 120 netto oferta Polnord dopasowana do wstępnych założeń nowego programu rządowego Mieszkanie dla młodych 9

10 BILANS MIESZKAŃ Wydano klientom w 4Q szt. Warszawa; 68; 15% Mieszkania w projektach zakończonych Sprzedane do wydania 129 szt. Szczecin; 159; 36% Trójmiasto; 160; 36% Do sprzedaży 443 szt. Łódź; 37; 8% Wrocław; 8; 2% Olsztyn; 11; 3% Mieszkania w projektach w budowie szt. Sprzedane 386 szt. Do sprzedaży 877 szt. Wrocław; 92; 10% Olsztyn; 77; 9% Szczecin; 158; 18% Warszawa; 401; 46% Oferta r. = szt. Trójmiasto; 149; 17% 10

11 Osiedle Innova (Wrocław) - Etap 3 Ostoja Myśliwska (Gdańsk) - Etap 2 Dwa Potoki (Gdańsk) - Etap 1 Dwa Potoki (Gdańsk) - Etap 1b Osiedle Guderskiego (Gdańsk) - Etap 1, bud. 1-3 Ku Słońcu (Szczecin) - Etap 2, bud. 2 Osiedle Guderskiego (Gdańsk) - Etap 1, bud. 4-5 Os. Tęczowy Las (Olsztyn) - bud. 5 Śródmieście Wilanów (Warszawa) - bud. A Osiedle Innova (Wrocław) - Etapy 4, 5 Ku Słońcu (Szczecin) - Etap 2, bud. 1 Dwa Potoki (Gdańsk) - Etap 2 Ostoja Wilanów (Warszawa) - Etap 7 Śródmieście Wilanów (Warszawa) - bud. C 96 mieszkań 124 mieszkania 144 mieszkania 18 mieszkań 96 mieszkań 157 mieszkania 60 mieszkań PROJEKTY MIESZKANIOWE W POLSCE 103 mieszkania 170 mieszkań 184 mieszkania 158 mieszkań 162 mieszkania 326 mieszkań 162 mieszkania W BUDOWIE ORAZ DO URUCHOMIENIA W 2013 Os. Tęczowy Las (Olsztyn) - bud. 6 Osiedle Innova (Wrocław) - Etapy 6,7 Ostoja Wilanów (Warszawa) - Etap 6 bud. C2 Neptun (Warszawa-Ząbki) Dwa Tarasy (Gdańsk) Brama Sopocka (Gdynia) Śródmieście Wilanów (Warszawa) - bud. D Osiedle Moderno (Wrocław) Stacja Kazimierz (Warszawa) 149 mieszkań 112 mieszkań 184 mieszkań 600 mieszkań 290 mieszkań 120 mieszkań 180 mieszkań 158 mieszkań 450 mieszkań Mieszkania w budowie i planowane w szt. 4q12 1q13 2q13 3q13 4q13 1q

12 POSTĘPY W REALIZACJI NOWEJ STRATEGII POLNORD SA Skokowy wzrost wolumenów sprzedawanych mieszkań Działalność skupiona na rynku mieszkaniowym Wzrost wartości Spółki przy niskim ryzyku Dalsze obniżanie kosztów SG&A Systematyczne zmniejszanie wielkości zadłużenia Cel strategiczny: POLNORD liderem wśród dużych deweloperów mieszkaniowych obecnych na GPW 12

13 PRIORYTET NR 1: SKOKOWY WZROST WOLUMENÓW SPRZEDANYCH MIESZKAŃ Krótki cykl inwestycyjny mieszkań w segmencie popularnym (wysokie IRR) Kwartalna sprzedaż na poziomie 20 25% oferty (szybka rotacja, oparta m.in. o doświadczenia z projektów Dwa Potoki w Gdańsku) Liberalizacja Rekomendacji S i T od 2013r. szansą na wzrost dostępności kredytu hipotecznego Działania podjęte od r.: 1. Nowe projekty w segmencie popularnym oraz średnim do uruchomienia w II/IIIQ2013: Neptun - Ząbki Dwa Tarasy - Gdańsk Brama Sopocka Gdynia 2. Joint Venture z Grupą Waryński na realizację projektu Stacja Kazimierz w Warszawie na Woli (planowe rozpoczęcie 4q2013/1q2014) Wykorzystanie bogatych kompetencji rynkowych Spółki robimy to, na czym się dobrze znamy Cel: Sprzedaż roczna włącznie z Fadesą powyżej mieszkań Środowisko spadających stóp procentowych oraz rządowy program Mieszkanie dla młodych dodatkowym wsparciem dla rynku 3. Rozwój nowych kanałów dystrybucji (podpisana umowa współpracy z HomeBroker, planowana współpraca z Lion House) 4. Poprawa efektu synergii między pośrednikami na rynku mieszkaniowym a własną siecią sprzedaży 5. Intensyfikacja marketingu internetowego 6. Nowa strona internetowa 13

14 PRIORYTET NR 2: DZIAŁALNOŚĆ SKUPIONA NA RYNKU MIESZKANIOWYM Nowe projekty w atrakcyjnych lokalizacjach, umożliwiające zachowanie znacznej marży Oferta dobrze dopasowana do oczekiwań i możliwości finansowych klienta Ustawa deweloperska oraz selektywne podejście banków - wymuszone procesy koncentracji rynkowej Cel: Na koniec 2013r. oferta powyżej mieszkań Znajomość rynków lokalnych - możliwość pozyskania atrakcyjnych projektów mieszkaniowych Wejście na nowe rynki (Kraków) źródłem istotnego zwiększenia bazy klientów Działania podjęte od r.: 1. Nowe projekty w segmencie popularnym oraz średnim do uruchomienia w II/IIIQ2013: Neptun - Ząbki Dwa Tarasy - Gdańsk Brama Sopocka - Gdynia 2. Joint Venture z Grupą Waryński na realizację projektu Stacja Kazimierz w Warszawie na Woli (planowe rozpoczęcie 4q2013/1q Opcja uruchomienia nowego projektu w Lublinie - analiza wstępna oraz przygotowanie do inwestycji na własnej działce 4. Koncentracja na najbardziej chłonnych rynkach: Trójmiasto i Warszawa 14

15 PRIORYTET NR 3: DALSZE OBNIŻANIE KOSZTÓW SG&A Obniżanie kosztów obsługi prawnej wraz z postępem uzyskiwania odszkodowań Istotne ograniczenie kosztów ogólnych segmentu komercyjnego (outsourcing) Precyzyjne budżetowanie i ścisła kontrola kosztów ogólnych Działania podjęte od r.: 1. Istotna restrukturyzacja budżetu wynagrodzeń władz spółki (obniżenie wynagrodzeń członków RN, ograniczenie liczby członków zarządu do 2) 2. Redukcje etatów, renegocjacje umów kosztowych, rezygnacja z outsourcingu usług Obniżenie kosztów obsługi infrastruktury wodociągowej na Wilanowie po przejęciu jej przez MPWiK Cel: Koszty SG&A w % niższe w stosunku do roku 2012 Zmniejszenie kosztów w związku z ograniczeniem działalności na rynku rosyjskim 3. Uproszczenie struktury kapitałowej Grupy (przejrzystość funkcjonowania, poprawa efektywności działania) 4. Poprawa efektywności działań marketingowych oraz intensyfikacja marketingu w Internecie 15

16 PRIORYTET NR 4: SYSTEMATYCZNE ZMNIEJSZANIE WIELKOŚCI ZADŁUŻENIA Działania podjęte od r.: Upłynnienie aktywów typu non-core, w tym: w Rosji Transakcja sprzedaży CH Wilanów Sprzedaż aktywów biurowych Cel: Redukcja zadłużenia o min. 70 mln zł w 2013 roku do poziomu 700 mln zł Wpływy z tytułu odszkodowań Kredyty realizacyjne spłacane na bieżąco z projektów 1. Upłynnienie aktywów typu non-core: sprzedaż gruntów w Warszawie (Wilanów) oraz w Trójmieście o wartości ok. 15 mln zł. 2. Wpływy z tytułu dodatkowych płatności za wierzytelności ( w grudniu podpisana umowa dot. dodatkowych płatności w wysokości 25 mln zł) 3. Optymalizacja podatkowa 16

17 Dziękujemy. POLNORD SA Siedziba: ul. Śląska 35/ Gdynia tel. (058) fax (058) Biuro Zarządu: Al. Gen. Sikorskiego Warszawa tel. (022) fax (022) Kontakt dla inwestorów: Agata Wiktorow-Sobczuk tel

18 18 Załączniki

19 ZAPASY Zapasy Zmiana 4Q12/3Q12 [mln zł] [mln zł] Mieszkania zakończone 20,28 122,6 Projekty w toku -51,36 153,2 Mieszkania zakończone szt.* WA Ostoja Wilanów (49%) 64 SOP Sopocka Rezydencja 59 SZC - Ku Słońcu 159 LDZ City Park 37 WR Innova 8 WA Królewskie Przedmieście 1 GDA - Ostoja Myśliwska 64 GDA Dwa Potoki 36 WA Dobry Dom 3 OTL Tęczowy Las 11 GDA- Apartamenty Albatros 1 Razem 443 Bank ziemi¹ -3,56 385,3 Projekty w toku szt.* WA Ostoja Wilanów (49%) 232 Pozostałe -3,72 0,29 Razem -38,36 661,4 GDA Dwa Potoki 149 SZC Ku Słońcu II 158 WR Osiedle Innova (49%) 92 OTL Tęczowy Las 77 WA Śródmieście Wilanów 169 Razem * bez ważenia udziałem wszystkie składniki zapasów wykazywane są (z uwzględnieniem zasad MSR 2) po historycznym koszcie wytworzenia 1 wartość banku ziemi nie obejmuje gruntów zakwalifikowanych jako nieruchomości inwestycyjne wartości zawierają aktywowane odsetki od kredytów na zakup gruntów 19

20 PROJEKTY ODDANE DO UŻYTKOWANIA W 2012 Dwa Potoki (Etap 1 i 1b, bud. 1-5) lokalizacja: Gdańsk Osiedle Tęczowy Las (bud. 4) lokalizacja: Olsztyn Ostoja Myśliwska (Etap II) lokalizacja: Gdańsk Ku Słońcu (Etap II, bud. 2) lokalizacja: Szczecin rozp: 2q2012; zakończ: 4q2012 rozp: 2q2011; zakończ: 3q2012 rozp: 3q2010 ; zakończ: 4q2012 rozp.: 2q2011 zakończ.: 4q2012 7,5 tys. PUM 4,5 tys. PUM 7,3 tys. PUM 7,6 tys. PUM 162 lokale 91 lokali 124 lokale 157 lokali do sprzedaży: 36 szt. do sprzedaży: 7szt. do sprzedaży: 14 szt. do sprzedaży: 107 szt. koszt gruntu/1pum= 0,41 tys. PLN koszt gruntu/1pum= 0,25 tys. PLN koszt gruntu/1 PUM= 0,46 tys. PLN koszt gruntu/1 PUM= 0,64 tys. PLN łącznie oddane do użytkowania: 58 tys. PUM, lokali, do sprzedaży: 348 lokale 20

21 PROJEKTY ODDANE DO UŻYTKOWANIA W 2012 CD. Osiedle Innova (Etapy 1, 2 i 3) lokalizacja: Wrocław lokalizacja: Łódź City Park (Etap 3) Sopocka Rezydencja lokalizacja: Sopot Osiedle Guderskiego Etap 1, bud. 1-3 lokalizacja: Gdańsk rozp: 2q2010/4q2010/1q2011; zakończ: 1q2012/2q2012/4q ,2 tys. PUM 237 lokali do sprzedaży: 8 szt. rozp: 4q2011, zakończ: 1q2012 4,7 tys. PUM 88 lokali do sprzedaży: 21szt. koszt gruntu/1pum= 1,07 tys. PLN rozp: 4q2009; zakończ: 1q2012 9,7 tys. PUM 162 lokale do sprzedaży: 59 szt. koszt gruntu/1 PUM= 6,72 tys. PLN rozp: 1q2012; zakończ: 4q2012 4,5 tys. PUM 96 lokale do sprzedaży: 96 szt. koszt gruntu/1 PUM= 0,56 tys. PLN łącznie oddane do użytkowania: 58 tys. PUM, lokali, do sprzedaży: 348 lokale 21

22 PROJEKTY W BUDOWIE Śródmieście Wilanów (bud. A) Śródmieście Wilanów (bud. C) Ku Słońcu (Etap 2, bud. 1) Osiedle Guderskiego Etap 1, bud. 4-5 lokalizacja: Warszawa lokalizacja: Warszawa lokalizacja: Szczecin lokalizacja: Gdańsk rozp.: 3q2011, zakończ: 3q2013 rozp.: 3q2012; zakończ.: 3q2014 rozp. 2q2012 zakończ: 4q2013 rozp: 1q2012; zakończ: 1/2q2013 9,5 tys. PUM 10,6 tys. PUM 7,5tys. PUM 2,8 tys. PUM 170 lokali 162 lokali 158 lokali 60 lokali do sprzedaży: 67 szt. Do sprzedaży: 102 szt. do sprzedaży: 158 szt. do sprzedaży: 60 szt. koszt gruntu/1pum=1,2 tys. PLN koszt gruntu/1 m2 PUM = 1,2 tys. PLN koszt gruntu/1pum = 0,79 tys. PLN koszt gruntu/1 PUM= 0,56 tys. PLN łącznie w budowie: 71,7 tys. PUM, lokali 22 Uwaga: Sprzedaż uwzględnia stan na r, dane bez ważenia udziałem w projektach

23 PROJEKTY W BUDOWIE CD. Dwa Potoki (Etap 2, bud. 6-9) lokalizacja: Gdańsk Osiedle Tęczowy Las (bud. 5) lokalizacja: Olsztyn Osiedle Innova (Etapy 4, 5) lokalizacja: Wrocław Ostoja Wilanów (Etap 7) lokalizacja: Warszawa rozp: 2q2012; zakończ: 3q2013 7,1 tys. PUM 162 lokale do sprzedaży: 149 szt. rozp: 1q2012; zakończ: 3q2013 5,8 tys. PUM 103 lokale do sprzedaży: 77szt. rozp: 1q2012/1q2012; zakończ: 4q2013/4q2013 4,5/4,5 tys. PUM 92/92 lokale do sprzedaży: 50/42 szt. rozp.: 3q2011, zakończ.: 2q ,4 tys. PUM 326 lokali do sprzedaży: 241 szt. koszt gruntu/1pum=0,4 tys. PLN koszt gruntu/1pum=0,19 tys. PLN koszt gruntu/1 PUM=0,66tys. PLN koszt gruntu/1 PUM=0,84 tys. PLN łącznie w budowie: 71,7 tys. PUM, lokali 23 Uwaga: Sprzedaż uwzględnia stan na r, dane bez ważenia udziałem w projektach

24 PROJEKTY DO URUCHOMIENIA W 2013 ul. Powstańców Osiedle Tęczowy Las (bud. 6) Osiedle Innova (Etapy 6, 7) Ostoja Wilanów (Etap 6, bud. C2) Neptun lokalizacja: Olsztyn lokalizacja: Wrocław lokalizacja: Warszawa lokalizacja: Ząbki, k/warszawy rozp.: 2q2013; zakończ.: 1q2014 rozp.: 1/1q2013; zakończ: 4/3q2014 rozp.: 1q2013; zakończ: 4q2014 rozp.: 3q2013; zakończ: 3q2017 6,7 tys. PUM 6,4 tys. PUM 12,3 tys. PUM 30 tys. PUM 149 lokali 112 lokali 184 lokale 600 lokali koszt gruntu/1 m2 PUM = koszt gruntu/1 m2 PUM = koszt gruntu/1 m2 PUM = koszt gruntu/1 m2 PUM = 0,6tys. PLN 0,25 tys. PLN 0,66 tys. PLN 0,88 tys. PLN łącznie do uruchomienia: 173,5 tys. PUM, lokali 24

25 PROJEKTY DO URUCHOMIENIA W 2013 CD. ul. Przemyska ul. Sopocka Śródmieście Wilanów lokalizacja: Gdańsk Dwa Tarasy rozp.: 2q2013; zakończ: 3q tys. PUM 290 lokali koszt gruntu/1 m2 PUM = 0,49 tys. PLN lokalizacja: Gdynia Brama Sopocka rozp.: 2q2013; zakończ: 2q2015 7,5 tys. PUM 120 lokali koszt gruntu/1 m2 PUM = 1,13 tys. PLN Śródmieście Wilanów, bud. D lokalizacja: Warszawa rozp.: 3q2013; zakończ: 2q2015 9,2 tys. PUM 180 lokali koszt gruntu/1 m2 PUM = 1,18 tys. PLN łącznie do uruchomienia: 173,5 tys. PUM, lokali 25

26 PROJEKTY DO URUCHOMIENIA W 2013 CD. Osiedle Moderno ul. Jana Kazimierza W Dolinie Port Praski Osiedle Moderno lokalizacja: Wrocław rozp. 4q2013, zakończ.3q2014 7,2 tys. PUM 158 lokali koszt gruntu/1 m2 PUM = 0,63 tys. PLN Port Praski (w trakcie negocjacji) lokalizacja: Warszawa rozp.: 2014; zakończ: ,0 tys. PUM 800 lokali Stacja Kazimierz (JV z Grupą Waryński) lokalizacja: Warszawa, Wola rozp.: 4q2013/1q2014; zakończ: tys. PUM 450 lokali Osiedle W Dolinie" lokalizacja: Gdańsk rozp.: 4q2013; zakończ: 4q2014 9,2 tys. PUM 202 lokali łącznie do uruchomienia: 173,5 tys. PUM, lokali 26

27 PROGRAMY RZĄDOWE WSPARCIEM SPRZEDAŻY NA RYNKU MIESZKAŃ Rodzina na Swoim Mieszkanie dla Młodych Beneficjenci: Typ nieruchomości: małżeństwa osoby samotnie wychowujące dzieci single mieszkania domy małżeństwa osoby samotnie wychowujące dzieci single tylko mieszkania Rynek wspierany: pierwotny i wtórny tylko rynek pierwotny Wielkość max.: (dla mieszkań) Powierzchnia do jakiej wypłacane są/będą dopłaty: 75 m2 75 m2 50 m2 50 m2 od 10% do 20% kosztu mieszkania, jednorazowo, w chwili otrzymywania kredytu hipotecznego (substytut wkładu własnego) Wysokość dopłat: c.a. połowa odsetek od kredytu przez 8 lat 10% - dla singli i rodzin bezdzietnych dodatkowe 5%, jeśli rodzina posiada dzieci dodatkowe 5%, jeśli w ciągu 5 lat od zawarcia umowy kredytu urodzi się 3. lub następne dziecko Oferta mieszkaniowa Polnord przystosowana do parametrów programów rządowych. 27

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja EQUITY RESEACH PARTNER Marvipol Deweloperzy Motoryzacja Cena docelowa: PLN 10.5 Aktualizacja raportu analitycznego Prognozujemy zysk netto na poziomie PLN 34.9m w 2015P oraz PLN 40.4m w 2016P P/E na poziomie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA O SILNYCH FUNDAMENTACH

INWESTYCJA O SILNYCH FUNDAMENTACH INWESTYCJA O SILNYCH FUNDAMENTACH ATAL Towers, Wrocław Oaza Wilanów, Warszawa Masarska 8 Apartamenty, Kraków Stara Odra Residence, Wrocław Prezentacja dla mediów Warszawa, 22 maja 2015 r. Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Ząbki, dn. 19 marca 2014 r. 1. Wprowadzenie Informacje podstawowe J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ( Spółka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2011 roku

Warszawa, marzec 2011 roku Oferta obligacji RobygS.A. Warszawa, marzec 2011 roku 1 Agenda 1. Parametry emisji 2. Profil Emitenta 3. Zrealizowane oraz bieżące projekty 4. Podstawowe dane finansowe 5. Metodologia analizy 6. Cel emisji

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW WRZESIEŃ, 2013 ROKU

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW WRZESIEŃ, 2013 ROKU PREZENTACJA DLA INWESTORÓW WRZESIEŃ, 2013 ROKU Profesjonalna i doświadczona kadra Mariusz Książek, Prezes Zarządu Marvipol S.A. 24 lata doświadczenia w rozwijaniu własnego biznesu Założyciel, wieloletni

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

ALTA S.A. Prezentacja spółki. M a j 2 0 1 5 r.

ALTA S.A. Prezentacja spółki. M a j 2 0 1 5 r. ALTA S.A. Prezentacja spółki M a j 2 0 1 5 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 29 września 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A.

Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za sześciu miesięcy, zakończony 30 czerwca 2007 roku. Kielce, 14 sierpnia 2007 roku Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2014 PISMO PREZESA ZARZĄDU SZANOWNI AKCJONARIUSZE WYNIK FINANSOWY W roku 2014 Grupa Kapitałowa INC poniosła stratę netto w wysokości 11,058 mln PLN. Decydujący wpływ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami

Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami piątek, 5 czerwca 2015 komentarz specjalny Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami Cena bieżąca: 9,90 PLN PND PW; PNDP.WA Deweloperzy, Polska Opracowanie: Piotr Zybała +48 22 438 24 04 Pod koniec

Bardziej szczegółowo

Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014

Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014 Konferencja WallStreet Karpacz, 6 czerwca 2014 Agenda Grupa Magellan Wyniki finansowe Perspektywy rozwoju 3 Grupa Magellan Magellan lider rynku usług finansowania sektora ochrony zdrowia Magellan innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

GTC Koncentracja na polskich aktywach

GTC Koncentracja na polskich aktywach RAPORT Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 9,68 Cena docelowa (PLN) 9,70 Min 52 tyg (PLN) 5,20 Max 52 tyg (PLN) 10,45 Kapitalizacja (mln. PLN) 3095 EV (mln. PLN) 4128 Liczba akcji (tys. szt.) 319373

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A.

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. 01.09.2010-31.12.2011 Gdynia, 17 Maja 2012 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy......3 2. UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce... 5 3. U BOAT - LINE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w pierwszym półroczu 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w pierwszym półroczu 2009 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SKYLINE INVESTMENT S.A. w I PÓŁROCZU 2009 r. Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej... 3 2. Opis istotnych czynników

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok 1 . SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...3

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo