Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

2 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 5 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY KONTO OSOBISTE... 5 II. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ A`VISTA... 6 III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A`VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ... 6 IV. RACHUNEK KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO LOKATA BIS... 7 V. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ... 7 VI. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 7 VII. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 8 VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH... 8 IX. EBANKNET... 9 Rozdział II. KARTY BANKOWE... 9 I. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON... 9 II. KARTA PŁATNICZA MAESTRO JUNIOR III. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC IV. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA Z MIKROPORCESOREM.. 11 Rozdział III. KREDYTY ZŁOTOWE I W WALUTACH WYMIENIALNYCH I. KREDYTY KONSUMPCYJNE II. HIPOTECZNE KREDYTY KONSUMPCYJNE III. KREDYTY MIESZKANIOWE IV. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH Rozdział IV. INNE USŁUGI I. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM II. POLECENIE WYPŁATY III. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE IV. USŁUGI RÓŻNE V. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. Ilekroć w niniejszej Taryfie jest mowa o: 1) Banku rozumie się przez to Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krapkowicach wraz ze wszystkimi placówkami (oddziałami, filiami, punktami kasowymi), 2) Taryfie rozumie się przez to niniejszy dokument. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do Prezes Zarządu ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 6. Prezes Zarządu może ustalić odmienne, stawki zgodnie z nadanymi mu uprawnieniami przez Zarząd Banku. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 10. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, - operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 11. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 12. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 13. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 14. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 15. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 16. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 17. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR pobierana jest stała opłata w wysokości 5 PLN od każdej operacji. 3

4 18. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 4

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY KONTO OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. a) Konto osobiste 5,90 zł b) Konto Student 1,00 zł c) Konto BS Junior 1,00 zł d) Konto BS Senior 3. Wpłata własna gotówki na rachunek prowadzony w Banku 4. Wypłata gotówki z rachunku prowadzonego w Banku - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować Nie odebranie uprzednio awizowanej gotówki 30,00 zł 5. Realizacja czeku gotówkowego: 5.1 z rachunku prowadzonego w Banku 5.2 w bankach stronach Porozumienia Zrzeszeniowego 6. Realizacja przelewu papierowego na rachunki prowadzone: 6.1. w Banku, 1,00 zł 6.2. w innych bankach: 3,50 zł 7. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: a) w Banku 1,00 zł b) w innym banku krajowym 1,50 zł c) w banku zagranicznym zgodnie z Rozdziałem IV Inne Usługi PKT. II Polecenie wypłaty opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 8. Przyjęcie polecenia zapłaty 10,00 zł jednorazowo 8.1. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika opłata pobierana z rachunku dłużnika. 1,00 zł 8.2. Zawiadomienie Klienta o niezrealizowanym polecenia zapłaty - listem poleconym 10,00 zł - telefonicznie 9. Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty. 10. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: a) w Banku, 2,00 zł b) w innym banku krajowym. 11. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 0,50 zł 12. Inkaso czeku od każdego czeku Wyciąg z konta bankowego: 13.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 13.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 8,00 zł 13.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 10,00 zł b) listem poleconym, 1 5

6 14. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia blankietów czeków lub dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej Banku, w innych bankach krajowych oraz w placówkach Poczty Polskiej. - klient posiadający rachunek w Banku - klient nie posiadający rachunku w Banku 50,00 zł 15. Wysyłanie wezwań (upomnień) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każde wysłane wezwanie lub upomnienie). -a) wezwanie 30,00 zł b) upomnienie 16. Likwidacja rachunku. a) przed upływem 3 miesięcy od daty otwarcia 10,00 zł b) po upływie 3 miesięcy od daty otwarcia II. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ A`VISTA 1. Otwarcie rachunku. 10,00 zł 2. Wymiana książeczki. 3. Prowadzenie rachunku. 4. Wpłata gotówki a) na rachunek prowadzony w placówkach Banku b) na rachunek prowadzony w innych bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: a) placówkach Banku b) innych bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych: 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: a) w Banku, 1,00 zł b) w innych bankach: 3,50 zł 7. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów wg kosztów rzeczywistych na książeczce. 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach Banku, jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. a) klient posiadający rachunek w Banku b) klient nie posiadający rachunku w Banku 50,00 zł 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach Banku, Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. 30,00 zł 10. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 10,00 zł 11. Umorzenie utraconej książeczki. 12. Likwidacja rachunku a) do 3 miesięcy od daty założenia 10,00 zł b) powyżej 3 miesięcy od daty założenia III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A`VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku 6

7 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty Prezes Zarządu Banku może obniżyć kwotę która należy awizować. 5. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 5.1. w Banku: 1,00 zł 5.2. w innych bankach: 3,50 zł 6. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 0,50 zł 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę. 8,00 zł 9. Dokonanie zmiany dyspozycji formularz wzorów podpisów Likwidacja rachunku IV. RACHUNEK KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO LOKATA BIS 1. Otwarcie konta. 2. Wpłaty na konto w formie: 2.1. jednorazowej dyspozycji przelewu środków z konta osobistego, 1,00 zł 2.2. stałego zlecenia przelewu środków z konta osobistego. 1,00 zł 3. Przekazanie środków z konta na rachunek ROR-Konto osobiste: 1,00 zł 4. Wypłata gotówki z konta LOKATA BIS Jedna wypłata w miesiącu liczonym od 29 dnia miesiąca do 28 dnia następnego miesiąca zwolniona jest z opłaty za wypłatę środków z rachunku V. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Prowadzenie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 3,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Umorzenie utraconej książeczki 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Prezes Zarządu Banku może obniżyć kwotę, którą należy awizować. 6. Realizacja przelewu z książeczki na rachunek prowadzony: 6.1. w Banku, 1,00 zł 6.2. w innych bankach: realizacja przelewu odbywa się z rachunku przejściowego 7. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce. 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej. 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym. 3,50 zł wg kosztów rzeczywistych 50,00 zł 50,00 zł 10. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 40,00 zł 11. Likwidacja książeczki. VI. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla każdej waluty. 2. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie - dla każdej waluty: 7

8 3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy prowadzony w Banku dokonana w walucie obcej lub w złotych: 4. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej placówce Banku, 5. Realizacja przelewu na rachunek: 5.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, 1,00 zł 5.2. walutowy prowadzony w innym banku krajowym. 6. Wyciąg z konta bankowego: 6.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, zgodnie z Rozdziałem IV Inne Usługi PKT. II Polecenie wypłaty 6.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju: - raz w miesiącu lub rzadziej, - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 8,00 zł 6.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 10,00 zł b) listem poleconym, 1 7. Likwidacja rachunku walutowego a) do 3 miesięcy od daty otwarcia 10,00 zł b) powyżej 3 miesięcy od daty otwarcia VII. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej - dla każdej waluty. 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku 3. Realizacja przelewu na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w Banku VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku. 2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu. 3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii 4. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczeń bankowych Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: za każdy rozpoczęty a) za każdy rozpoczęty miesiąc roku bieżącego, miesiąc max. 30,00 zł za cały rok b) za każdy rozpoczęty miesiąc roku poprzedniego. max. 50 zł za cały rok historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 6. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki Banku BPS SA, zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. - klient posiadający rachunek w Banku - Klient nie posiadający rachunku w Banku 50,00 zł 7. Przyjęcie lub zmiana pełnomocnika pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem, zmiana karty wzorów podpisów opłaty nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu 1 umowy; odwołanie pełnomocnika i przyjęcie innego traktowane jest jako zmiana pobierana jest tylko jedna opłata 8. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 8

9 9. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 30,00 zł za każdą czynność Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem, b) z innymi bankami. 12. Potwierdzenie wykonania blokady środków do innego banku 10,00 zł 13. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych. 14. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: telefonicznie dzwoniąc na infolinię( BANKOFON) bezpłatnie telefonicznie na hasło 3,00 zł - opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków,. 15. Przekazywanie informacji poprzez system sms za pomocą sieci telefonii komórkowej (SMSBankNet) 0,20 zł za każdy wysłany sms IX. ebanknet 1. Aktywacja usługi - jednorazowo 10,00 zł 2. Dostęp do rachunku - miesięcznie 3. Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony: 3.1. a) w Banku, 0,70 zł 3.2. b) w innym banku krajowym 0,70 zł 4. Autoryzacja transakcji: - lista haseł jednorazowych - kod sms 0,20 zł 5. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku 6. Wydanie nowych loginów 10,00 zł 7. Zmiana w karcie uprawnień 8. Nadanie nowego hasła do systemu Rozdział II. KARTY BANKOWE I. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON (wycofana z oferty Banku od r.) 1. Wydanie nowej karty. 10,00 zł 2. Wydanie nowej karty dla konta STUDENT bezpłatnie 3. Wznowienie karty. 10,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 10,00 zł 5. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. opłata pobierana raz na kwartał w ostatnim m-cu kwartału 1,00 zł 6. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% Min. 3,00 zł 10. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszeń: Banku BPS SA, SGB SA oraz bankomatach BGŻ SA, Kredyt Banku 11. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 12. 2,00 % Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. min. 10,00 zł 13. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 9

10 15. 2,00 % Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. min. 10,00 zł 16. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. w zależności od banku 17. Rozpatrzenie reklamacji. 18. Zastrzeżenie karty. 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 20. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł II. KARTA PŁATNICZA MAESTRO JUNIOR (wycofana z oferty Banku od r.) 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Wydanie duplikatu karty. 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 4,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 8. 1,00% Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA Min. 2,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszeń: Banku BPS SA, SGB SA oraz bankomatach BGŻ SA, Kredyt Banku 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. 2,00 % Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. min. 10,00 zł 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju ,00 % Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. min. 10,00 zł 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. w zależności od banku 16. Rozpatrzenie reklamacji. 17. Zastrzeżenie karty. 18. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 19. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł III. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC (wycofana z oferty Banku od r.) 1. Wydanie nowej karty Wydanie karty w trybie ekspresowym 100,00 zł 3. Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty. 30,00 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK ,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50 % Min. 4,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA. 3,00 % Min.4,00 zł 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 3,00 % Min. 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00 % Min. 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA. 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 10,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10

11 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. w zależności od banku 16. Rozpatrzenie reklamacji. 17. Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku, w przypadku wypowiedzenia 50,00 zł Umowy przez jednostkę Banku. 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza karty za okres 3,00 zł przez niego wskazany. 20. Zmiana danych Posiadacza karty. 3,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Posiadacza kart. 8,00 zł 22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 23. Opłata za przekroczenie terminu spłaty. 40,00 zł 24. Opłata za przekroczenie limitu karty. 30,00 zł IV. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA Z MIKROPROCESOREM 1. Wydanie nowej karty - jednorazowo opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wprowadzenia wniosku do systemu 10,00 zł 2. Wydanie nowej karty dla konta STUDENT, JUNIOR bezpłatnie 3. Wznowienie karty - jednorazowo 10,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 10,00 zł 5. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. opłata pobierana raz na miesiąc 2,00 zł 6. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 9. Wypłata gotówki poprzez usługę Visa Cash back w Polsce 10. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 12. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10,00 zł 13. Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju-od kwoty transakcji 14. Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą - od kwoty transakcji. 2,00 % min. 10,00 zł 15. Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej od kwoty transakcji 16. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. w zależności od banku 17. Rozpatrzenie reklamacji. 18. Zastrzeżenie karty. 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 20. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 23. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 24. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10,00 zł 25. Odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł Rozdział III. KREDYTY ZŁOTOWE I. KREDYTY KONSUMPCYJNE 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu. 10,00 zł 2. Prowizja za udzielenie kredytu: 2.1. gotówkowego: a) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych w Banku, b) dla pozostałych klientów, od 1,00% do 5,00% min. 10,00 zł od 1,00% do 5,00% min. 11

12 2.2. na zakup środków transportu udzielonego na okres: a) do 1 roku, od 1,00% do 3,00% b) powyżej 1 roku, od 1,50% do 5,00% 2.3. odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych w Banku (od kwoty przyznanego kredytu), pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości, jak za udzielenie kredytu. od 1,00% do 3,00% 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) a) do 3 miesięcy 30,00 zł b) powyżej 3 miesięcy 4. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu). 5. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 3, 4, dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 6. Prowizja za gotowość finansową - liczona od średniego miesięcznego stanu niewykorzystanego kredytu lub transzy płatna na koniec miesiąca 7. Wydanie promesy udzielenia kredytu. - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 1,00 % od kwoty prolongowanej min. 30,00 zł od 1,00% do 3,00% 50,00 zł 0,10% 0,50% od kwoty przyrzeczonego kredytu 8. Wystawienie formularza PCC na życzenie klienta 10,00 zł II. KREDYTY KONSUMPCYJNE ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu - opłata pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia 10,00 zł wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu 2. Prowizja za udzielenie kredytu. od 2,00% do 4,00% 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej. - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 4. Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem - jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat prowizji nie pobiera się, - nie pobiera się prowizji w przypadku, gdy kwota nadpłaty jest mniejsza niż 100,00 zł - w przypadku rat annuitetowych - prowizję pobiera się tylko przy jednorazowej całkowitej spłacie kredytu, - prowizji nie pobiera się w przypadku spłaty w terminie wcześniej uzgodnionym z Bankiem ale nie krótszym niż 14 dni od chwili zgłoszenia. 5. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) na wniosek kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania. 6. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt.5, dokonywanych na wniosek klienta- płatna jednorazowo od każdego aneksu. 7. Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat w związku ze skróceniem umownego okresu spłaty. 8. Prowizja za gotowość finansową - liczona od średniego miesięcznego stanu niewykorzystanego kredytu lub transzy płatna na koniec miesiąca Uwaga! - prowizję pobiera się na koniec miesiąca 9. Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z umową lub monit do klienta 10. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu lub wypłaty transzy kredytu 0,50% od kwoty przyrzeczonego kredytu 50,00 zł 0,10% od 50,00 zł do 200,00 zł 12

13 11. Wystawienie formularza PCC na życzenie klienta 1 III. KREDYTY MIESZKANIOWE 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 10,00 zł 2. Prowizja za udzielenie kredytu. od 1,00% do 5,00% 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu. - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 4. Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem. - jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat prowizji nie pobiera się, - nie pobiera się prowizji w przypadku, gdy kwota nadpłaty jest mniejsza niż 100,00 zł - w przypadku rat annuitetowych - prowizję pobiera się tylko przy jednorazowej całkowitej spłacie kredytu, - prowizji nie pobiera się w przypadku spłaty w terminie wcześniej uzgodnionym z Bankiem ale nie krótszym niż 14 dni od chwili zgłoszenia. 5. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) na wniosek kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania. 6. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt.5, dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 7. Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat w związku ze skróceniem umownego okresu spłaty. 8. Prowizja za gotowość finansową - liczona od średniego miesięcznego stanu niewykorzystanego kredytu lub transzy płatna na koniec miesiąca - prowizję pobiera się na koniec miesiąca 0,50% od kwoty przyrzeczonego kredytu 50,00 zł 0,10% 9. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy. 30,00 zł 10. Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z umową. 11. Przeprowadzenie inspekcji na terenie prowadzonej inwestycji. od 50,00 zł do 200,00 zł 12. Wystawienie formularza PCC na życzenie klienta 1 IV. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku. 10,00 zł 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii. 30,00 zł 3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczeń bankowych. 4. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy 5. rozpoczęty rok kalendarzowy. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy. 6. Wysyłanie wezwań (upomnień) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każde wysłane wezwanie lub upomnienie). od każdego dokumentu - wezwanie 30,00 zł - upomnienie 7. Administrowanie kredytem 8. Za wydanie zgody na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego 9. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta 30,00 zł 50,00 zł 13

14 10. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej 100,00 zł niezależnie od wnioskowanej kwoty kredytu Rozdział IV. INNE USŁUGI I. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków podróżnych (od łącznej wartości czeków w jednej walucie ) 1,00% 2. Warunkowy skup czeków od łącznej wartości czeków; niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto 3. Inkaso czeków od klientów indywidualnych (od łącznej wartości czeków w jednej walucie). niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 4. Zwrot nieopłaconego czeku przez trasata opłata jest pobierana od podawcy czeku ( od czeku) 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych a) czeki opiewające na walutę euro EUR: - płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową - płatne w pozostałych krajach b) czeki opiewające na funty angielskie GBP płatne w Wielkiej Brytanii c) czeki opiewające na dolary amerykańskie USD : - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku d) czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w Australii e) czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie II. POLECENIE WYPŁATY 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1. polecenia wypłaty/przelewy regulowane/przelewy SEPA na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR min. 40,00 zł 1,50% min. 0,25% min. max. 300,00 zł 50,00 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 4,00 EUR za jeden czek 10,00 EUR za jeden czek 4,00 GBP za jeden czek 4,00 USD za jeden czek 3,00 USD za jeden czek 15,00 AUD za jeden czek 50,00 DKK za jeden czek 15 zł 1.2. Przelewy SEPA 10,00 zł Przelewy regulowane 1.4. Polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 1.5 Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 1.6. Opłata Non-STP Opłata pobierana, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje 1.7. Zlecenie poszukiwania przekazu /postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 0,10% min. max. 100,00 zł 0,15% min. max. 100,00 zł 30,00 zł 7 + koszty banków trzecich 14

15 2. Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym: 2.1. Przelewy SEPA 10,00 zł 2.2. Przelewy regulowane 30,00 zł 2.3. Polecenia wypłaty Uwaga : niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty Banków pośredniczących określone w pkt.2.6., w przypadku opcji kosztowej OUR 0,25% min. 2 max. 300,00 zł 2.4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie niestandardowym opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z punktem 2.2 oraz w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 100,00 zł w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80,00 zł 2.5. Zmiany/korekty/odwołania do zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie klienta. 7 + koszty banków trzecich 2.6. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: a) przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 50,00 zł b) przy kwotach przekraczających EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 80,00 zł 3. Przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 10,00 zł 4. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu lub przesłanie potwierdzenia wykonania przekazu drogą 10,00 zł elektroniczną bądź faksem 5. Opłata Non-STP Opłata pobierana, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 30,00 zł III. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup i sprzedaż walut obcych. Bez opłat IV. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy rachunku bankowego a) depozytowego 10,00 zł b) kredytowego 2. Wydanie opinii o kliencie Banku na wniosek klienta. 3. Potwierdzenie klucza telegraficznego. 4. Nadanie komunikatu SWIFT 10,00 zł 5. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego. jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty inkasowej w tej samej walucie. 10,00 zł V. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: 1.1. prowadzone w Banku: a) osób prywatnych 1,00 zł b) podmiotów gospodarczych, fundacji, stowarzyszeń, wspólnot 1,00 zł mieszkaniowych, kzp, itp. c) rolników 1,00 zł d) Rady Szkoły, Rady Rodziców 1,00 zł e) Starostwa Powiatowego w Krapkowicach 1,00 zł nie pobiera się opłat od wpłat własnych na rachunek 1.2. prowadzone w innych bankach krajowych: a) przy wpłatach do 19,99 zł 1,00 zł b) przy wpłatach od do 99,99 zł 1,50 zł c) przy wpłatach od 100,00 zł do 999,99 zł 2,40 zł d) przy wpłatach od 1.000,00 zł 0,50% kwoty wpłacanej e) od wpłat na cele charytatywne 1,00 zł f) od wpłat na ZUS (za każdą składkę) 3,50 zł g) od wpłat na KRUS 1,50 zł 15

16 h) od wpłat za energię elektryczną ( od każdego oryginalnego blankietu) 0,90 zł i) od wpłat z tyt. telefonów (stacjonarne, komórkowe) 1,50 zł j) od wpłat za wywóz nieczystości (wg umowy z Veolia Sp. z o.o. Usługi dla Środowiska) 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu wg porozumienia oszczędnościowego. 3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów 10,00 zł zniszczonych na obiegowe bez względu na wartość 4. Wypłata z konta uznania do wyjaśnienia w sytuacji gdy klient zamknął rachunek 0,50% od kwoty min. Niniejsza Taryfa obowiązuje od 1 kwietnia 2012r. Jednocześnie traci moc Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych zatwierdzona Uchwałą Nr 1/01/2011 Zarządu Banku z dnia r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia r. Zarząd Banku Spółdzielczego w Krapkowicach Krapkowice, r. 16

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/10/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 15.10.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych. obowiązuje od 1 luty 2011r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych. obowiązuje od 1 luty 2011r. . Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych obowiązuje od 1 luty 2011r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od 21.09.2010r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od 21.09.2010r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 21.09.2010r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu nr 2/Z/III/2017 Z dnia 20.03.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Głubczyce, 2017 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS Pilzno nr 13/2008 z dnia 11 lipca 2008 r w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r.zmieniony uchwałą nr 85/BS/2015 z dnia 04.11.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maj 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych MAJ 2013 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 6 z dnia 16.10. 2015 r. Bank Spółdzielczy w Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik 2015r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 33/ Z/2012 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.09.2012 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Cyców 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po zmianach: - Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 7/2017 z dnia 14.09.2017 r. Traci moc Uchwała Zarządu Nr 5 z dnia 27.01.2017 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 22.07.2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 RACHUNKI... 3 TAB. 1 Konta osobiste... 3 TAB.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 25/Z/2017 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 23.06.2017 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/2016 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 09.06.2016 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11/I/2017 Banku Spółdzielczego w Łosicach z dnia 25.01.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych /Tekst jednolity/

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo