Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

2 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 5 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY KONTO OSOBISTE... 5 II. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ A`VISTA... 6 III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A`VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ... 6 IV. RACHUNEK KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO LOKATA BIS... 7 V. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ... 7 VI. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 7 VII. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 8 VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH... 8 IX. EBANKNET... 9 Rozdział II. KARTY BANKOWE... 9 I. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON... 9 II. KARTA PŁATNICZA MAESTRO JUNIOR III. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC IV. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA Z MIKROPORCESOREM.. 11 Rozdział III. KREDYTY ZŁOTOWE I W WALUTACH WYMIENIALNYCH I. KREDYTY KONSUMPCYJNE II. HIPOTECZNE KREDYTY KONSUMPCYJNE III. KREDYTY MIESZKANIOWE IV. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH Rozdział IV. INNE USŁUGI I. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM II. POLECENIE WYPŁATY III. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE IV. USŁUGI RÓŻNE V. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. Ilekroć w niniejszej Taryfie jest mowa o: 1) Banku rozumie się przez to Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krapkowicach wraz ze wszystkimi placówkami (oddziałami, filiami, punktami kasowymi), 2) Taryfie rozumie się przez to niniejszy dokument. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do Prezes Zarządu ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 6. Prezes Zarządu może ustalić odmienne, stawki zgodnie z nadanymi mu uprawnieniami przez Zarząd Banku. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 10. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, - operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 11. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 12. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 13. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 14. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 15. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 16. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 17. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR pobierana jest stała opłata w wysokości 5 PLN od każdej operacji. 3

4 18. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 4

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY KONTO OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. a) Konto osobiste 5,90 zł b) Konto Student 1,00 zł c) Konto BS Junior 1,00 zł d) Konto BS Senior 3. Wpłata własna gotówki na rachunek prowadzony w Banku 4. Wypłata gotówki z rachunku prowadzonego w Banku - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować Nie odebranie uprzednio awizowanej gotówki 30,00 zł 5. Realizacja czeku gotówkowego: 5.1 z rachunku prowadzonego w Banku 5.2 w bankach stronach Porozumienia Zrzeszeniowego 6. Realizacja przelewu papierowego na rachunki prowadzone: 6.1. w Banku, 1,00 zł 6.2. w innych bankach: 3,50 zł 7. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: a) w Banku 1,00 zł b) w innym banku krajowym 1,50 zł c) w banku zagranicznym zgodnie z Rozdziałem IV Inne Usługi PKT. II Polecenie wypłaty opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 8. Przyjęcie polecenia zapłaty 10,00 zł jednorazowo 8.1. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika opłata pobierana z rachunku dłużnika. 1,00 zł 8.2. Zawiadomienie Klienta o niezrealizowanym polecenia zapłaty - listem poleconym 10,00 zł - telefonicznie 9. Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty. 10. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: a) w Banku, 2,00 zł b) w innym banku krajowym. 11. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 0,50 zł 12. Inkaso czeku od każdego czeku Wyciąg z konta bankowego: 13.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 13.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 8,00 zł 13.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 10,00 zł b) listem poleconym, 1 5

6 14. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia blankietów czeków lub dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej Banku, w innych bankach krajowych oraz w placówkach Poczty Polskiej. - klient posiadający rachunek w Banku - klient nie posiadający rachunku w Banku 50,00 zł 15. Wysyłanie wezwań (upomnień) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każde wysłane wezwanie lub upomnienie). -a) wezwanie 30,00 zł b) upomnienie 16. Likwidacja rachunku. a) przed upływem 3 miesięcy od daty otwarcia 10,00 zł b) po upływie 3 miesięcy od daty otwarcia II. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ A`VISTA 1. Otwarcie rachunku. 10,00 zł 2. Wymiana książeczki. 3. Prowadzenie rachunku. 4. Wpłata gotówki a) na rachunek prowadzony w placówkach Banku b) na rachunek prowadzony w innych bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: a) placówkach Banku b) innych bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych: 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: a) w Banku, 1,00 zł b) w innych bankach: 3,50 zł 7. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów wg kosztów rzeczywistych na książeczce. 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach Banku, jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. a) klient posiadający rachunek w Banku b) klient nie posiadający rachunku w Banku 50,00 zł 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach Banku, Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. 30,00 zł 10. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 10,00 zł 11. Umorzenie utraconej książeczki. 12. Likwidacja rachunku a) do 3 miesięcy od daty założenia 10,00 zł b) powyżej 3 miesięcy od daty założenia III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A`VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku 6

7 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty Prezes Zarządu Banku może obniżyć kwotę która należy awizować. 5. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 5.1. w Banku: 1,00 zł 5.2. w innych bankach: 3,50 zł 6. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 0,50 zł 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę. 8,00 zł 9. Dokonanie zmiany dyspozycji formularz wzorów podpisów Likwidacja rachunku IV. RACHUNEK KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO LOKATA BIS 1. Otwarcie konta. 2. Wpłaty na konto w formie: 2.1. jednorazowej dyspozycji przelewu środków z konta osobistego, 1,00 zł 2.2. stałego zlecenia przelewu środków z konta osobistego. 1,00 zł 3. Przekazanie środków z konta na rachunek ROR-Konto osobiste: 1,00 zł 4. Wypłata gotówki z konta LOKATA BIS Jedna wypłata w miesiącu liczonym od 29 dnia miesiąca do 28 dnia następnego miesiąca zwolniona jest z opłaty za wypłatę środków z rachunku V. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Prowadzenie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 3,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Umorzenie utraconej książeczki 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Prezes Zarządu Banku może obniżyć kwotę, którą należy awizować. 6. Realizacja przelewu z książeczki na rachunek prowadzony: 6.1. w Banku, 1,00 zł 6.2. w innych bankach: realizacja przelewu odbywa się z rachunku przejściowego 7. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce. 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej. 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym. 3,50 zł wg kosztów rzeczywistych 50,00 zł 50,00 zł 10. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 40,00 zł 11. Likwidacja książeczki. VI. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla każdej waluty. 2. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie - dla każdej waluty: 7

8 3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy prowadzony w Banku dokonana w walucie obcej lub w złotych: 4. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej placówce Banku, 5. Realizacja przelewu na rachunek: 5.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, 1,00 zł 5.2. walutowy prowadzony w innym banku krajowym. 6. Wyciąg z konta bankowego: 6.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, zgodnie z Rozdziałem IV Inne Usługi PKT. II Polecenie wypłaty 6.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju: - raz w miesiącu lub rzadziej, - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 8,00 zł 6.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 10,00 zł b) listem poleconym, 1 7. Likwidacja rachunku walutowego a) do 3 miesięcy od daty otwarcia 10,00 zł b) powyżej 3 miesięcy od daty otwarcia VII. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej - dla każdej waluty. 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku 3. Realizacja przelewu na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w Banku VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku. 2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu. 3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii 4. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczeń bankowych Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: za każdy rozpoczęty a) za każdy rozpoczęty miesiąc roku bieżącego, miesiąc max. 30,00 zł za cały rok b) za każdy rozpoczęty miesiąc roku poprzedniego. max. 50 zł za cały rok historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 6. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki Banku BPS SA, zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. - klient posiadający rachunek w Banku - Klient nie posiadający rachunku w Banku 50,00 zł 7. Przyjęcie lub zmiana pełnomocnika pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem, zmiana karty wzorów podpisów opłaty nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu 1 umowy; odwołanie pełnomocnika i przyjęcie innego traktowane jest jako zmiana pobierana jest tylko jedna opłata 8. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 8

9 9. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 30,00 zł za każdą czynność Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem, b) z innymi bankami. 12. Potwierdzenie wykonania blokady środków do innego banku 10,00 zł 13. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych. 14. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: telefonicznie dzwoniąc na infolinię( BANKOFON) bezpłatnie telefonicznie na hasło 3,00 zł - opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków,. 15. Przekazywanie informacji poprzez system sms za pomocą sieci telefonii komórkowej (SMSBankNet) 0,20 zł za każdy wysłany sms IX. ebanknet 1. Aktywacja usługi - jednorazowo 10,00 zł 2. Dostęp do rachunku - miesięcznie 3. Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony: 3.1. a) w Banku, 0,70 zł 3.2. b) w innym banku krajowym 0,70 zł 4. Autoryzacja transakcji: - lista haseł jednorazowych - kod sms 0,20 zł 5. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku 6. Wydanie nowych loginów 10,00 zł 7. Zmiana w karcie uprawnień 8. Nadanie nowego hasła do systemu Rozdział II. KARTY BANKOWE I. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON (wycofana z oferty Banku od r.) 1. Wydanie nowej karty. 10,00 zł 2. Wydanie nowej karty dla konta STUDENT bezpłatnie 3. Wznowienie karty. 10,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 10,00 zł 5. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. opłata pobierana raz na kwartał w ostatnim m-cu kwartału 1,00 zł 6. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% Min. 3,00 zł 10. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszeń: Banku BPS SA, SGB SA oraz bankomatach BGŻ SA, Kredyt Banku 11. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 12. 2,00 % Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. min. 10,00 zł 13. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 9

10 15. 2,00 % Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. min. 10,00 zł 16. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. w zależności od banku 17. Rozpatrzenie reklamacji. 18. Zastrzeżenie karty. 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 20. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł II. KARTA PŁATNICZA MAESTRO JUNIOR (wycofana z oferty Banku od r.) 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Wydanie duplikatu karty. 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 4,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 8. 1,00% Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA Min. 2,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszeń: Banku BPS SA, SGB SA oraz bankomatach BGŻ SA, Kredyt Banku 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. 2,00 % Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. min. 10,00 zł 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju ,00 % Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. min. 10,00 zł 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. w zależności od banku 16. Rozpatrzenie reklamacji. 17. Zastrzeżenie karty. 18. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 19. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł III. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC (wycofana z oferty Banku od r.) 1. Wydanie nowej karty Wydanie karty w trybie ekspresowym 100,00 zł 3. Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty. 30,00 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK ,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50 % Min. 4,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA. 3,00 % Min.4,00 zł 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 3,00 % Min. 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00 % Min. 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA. 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 10,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10

11 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. w zależności od banku 16. Rozpatrzenie reklamacji. 17. Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku, w przypadku wypowiedzenia 50,00 zł Umowy przez jednostkę Banku. 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza karty za okres 3,00 zł przez niego wskazany. 20. Zmiana danych Posiadacza karty. 3,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Posiadacza kart. 8,00 zł 22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 23. Opłata za przekroczenie terminu spłaty. 40,00 zł 24. Opłata za przekroczenie limitu karty. 30,00 zł IV. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA Z MIKROPROCESOREM 1. Wydanie nowej karty - jednorazowo opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wprowadzenia wniosku do systemu 10,00 zł 2. Wydanie nowej karty dla konta STUDENT, JUNIOR bezpłatnie 3. Wznowienie karty - jednorazowo 10,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 10,00 zł 5. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. opłata pobierana raz na miesiąc 2,00 zł 6. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 9. Wypłata gotówki poprzez usługę Visa Cash back w Polsce 10. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku 11. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 12. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10,00 zł 13. Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju-od kwoty transakcji 14. Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą - od kwoty transakcji. 2,00 % min. 10,00 zł 15. Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej od kwoty transakcji 16. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. w zależności od banku 17. Rozpatrzenie reklamacji. 18. Zastrzeżenie karty. 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 20. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 23. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 24. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10,00 zł 25. Odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł Rozdział III. KREDYTY ZŁOTOWE I. KREDYTY KONSUMPCYJNE 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu. 10,00 zł 2. Prowizja za udzielenie kredytu: 2.1. gotówkowego: a) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych w Banku, b) dla pozostałych klientów, od 1,00% do 5,00% min. 10,00 zł od 1,00% do 5,00% min. 11

12 2.2. na zakup środków transportu udzielonego na okres: a) do 1 roku, od 1,00% do 3,00% b) powyżej 1 roku, od 1,50% do 5,00% 2.3. odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych w Banku (od kwoty przyznanego kredytu), pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości, jak za udzielenie kredytu. od 1,00% do 3,00% 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) a) do 3 miesięcy 30,00 zł b) powyżej 3 miesięcy 4. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu). 5. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 3, 4, dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 6. Prowizja za gotowość finansową - liczona od średniego miesięcznego stanu niewykorzystanego kredytu lub transzy płatna na koniec miesiąca 7. Wydanie promesy udzielenia kredytu. - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 1,00 % od kwoty prolongowanej min. 30,00 zł od 1,00% do 3,00% 50,00 zł 0,10% 0,50% od kwoty przyrzeczonego kredytu 8. Wystawienie formularza PCC na życzenie klienta 10,00 zł II. KREDYTY KONSUMPCYJNE ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu - opłata pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia 10,00 zł wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu 2. Prowizja za udzielenie kredytu. od 2,00% do 4,00% 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej. - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 4. Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem - jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat prowizji nie pobiera się, - nie pobiera się prowizji w przypadku, gdy kwota nadpłaty jest mniejsza niż 100,00 zł - w przypadku rat annuitetowych - prowizję pobiera się tylko przy jednorazowej całkowitej spłacie kredytu, - prowizji nie pobiera się w przypadku spłaty w terminie wcześniej uzgodnionym z Bankiem ale nie krótszym niż 14 dni od chwili zgłoszenia. 5. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) na wniosek kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania. 6. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt.5, dokonywanych na wniosek klienta- płatna jednorazowo od każdego aneksu. 7. Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat w związku ze skróceniem umownego okresu spłaty. 8. Prowizja za gotowość finansową - liczona od średniego miesięcznego stanu niewykorzystanego kredytu lub transzy płatna na koniec miesiąca Uwaga! - prowizję pobiera się na koniec miesiąca 9. Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z umową lub monit do klienta 10. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu lub wypłaty transzy kredytu 0,50% od kwoty przyrzeczonego kredytu 50,00 zł 0,10% od 50,00 zł do 200,00 zł 12

13 11. Wystawienie formularza PCC na życzenie klienta 1 III. KREDYTY MIESZKANIOWE 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 10,00 zł 2. Prowizja za udzielenie kredytu. od 1,00% do 5,00% 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu. - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 4. Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem. - jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat prowizji nie pobiera się, - nie pobiera się prowizji w przypadku, gdy kwota nadpłaty jest mniejsza niż 100,00 zł - w przypadku rat annuitetowych - prowizję pobiera się tylko przy jednorazowej całkowitej spłacie kredytu, - prowizji nie pobiera się w przypadku spłaty w terminie wcześniej uzgodnionym z Bankiem ale nie krótszym niż 14 dni od chwili zgłoszenia. 5. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) na wniosek kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania. 6. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt.5, dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 7. Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat w związku ze skróceniem umownego okresu spłaty. 8. Prowizja za gotowość finansową - liczona od średniego miesięcznego stanu niewykorzystanego kredytu lub transzy płatna na koniec miesiąca - prowizję pobiera się na koniec miesiąca 0,50% od kwoty przyrzeczonego kredytu 50,00 zł 0,10% 9. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy. 30,00 zł 10. Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z umową. 11. Przeprowadzenie inspekcji na terenie prowadzonej inwestycji. od 50,00 zł do 200,00 zł 12. Wystawienie formularza PCC na życzenie klienta 1 IV. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku. 10,00 zł 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii. 30,00 zł 3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczeń bankowych. 4. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy 5. rozpoczęty rok kalendarzowy. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy. 6. Wysyłanie wezwań (upomnień) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każde wysłane wezwanie lub upomnienie). od każdego dokumentu - wezwanie 30,00 zł - upomnienie 7. Administrowanie kredytem 8. Za wydanie zgody na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego 9. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta 30,00 zł 50,00 zł 13

14 10. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej 100,00 zł niezależnie od wnioskowanej kwoty kredytu Rozdział IV. INNE USŁUGI I. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków podróżnych (od łącznej wartości czeków w jednej walucie ) 1,00% 2. Warunkowy skup czeków od łącznej wartości czeków; niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto 3. Inkaso czeków od klientów indywidualnych (od łącznej wartości czeków w jednej walucie). niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 4. Zwrot nieopłaconego czeku przez trasata opłata jest pobierana od podawcy czeku ( od czeku) 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych a) czeki opiewające na walutę euro EUR: - płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową - płatne w pozostałych krajach b) czeki opiewające na funty angielskie GBP płatne w Wielkiej Brytanii c) czeki opiewające na dolary amerykańskie USD : - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku d) czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w Australii e) czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie II. POLECENIE WYPŁATY 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1. polecenia wypłaty/przelewy regulowane/przelewy SEPA na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR min. 40,00 zł 1,50% min. 0,25% min. max. 300,00 zł 50,00 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 4,00 EUR za jeden czek 10,00 EUR za jeden czek 4,00 GBP za jeden czek 4,00 USD za jeden czek 3,00 USD za jeden czek 15,00 AUD za jeden czek 50,00 DKK za jeden czek 15 zł 1.2. Przelewy SEPA 10,00 zł Przelewy regulowane 1.4. Polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 1.5 Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 1.6. Opłata Non-STP Opłata pobierana, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje 1.7. Zlecenie poszukiwania przekazu /postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 0,10% min. max. 100,00 zł 0,15% min. max. 100,00 zł 30,00 zł 7 + koszty banków trzecich 14

15 2. Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym: 2.1. Przelewy SEPA 10,00 zł 2.2. Przelewy regulowane 30,00 zł 2.3. Polecenia wypłaty Uwaga : niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty Banków pośredniczących określone w pkt.2.6., w przypadku opcji kosztowej OUR 0,25% min. 2 max. 300,00 zł 2.4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie niestandardowym opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z punktem 2.2 oraz w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 100,00 zł w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80,00 zł 2.5. Zmiany/korekty/odwołania do zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie klienta. 7 + koszty banków trzecich 2.6. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: a) przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 50,00 zł b) przy kwotach przekraczających EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 80,00 zł 3. Przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 10,00 zł 4. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu lub przesłanie potwierdzenia wykonania przekazu drogą 10,00 zł elektroniczną bądź faksem 5. Opłata Non-STP Opłata pobierana, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 30,00 zł III. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup i sprzedaż walut obcych. Bez opłat IV. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy rachunku bankowego a) depozytowego 10,00 zł b) kredytowego 2. Wydanie opinii o kliencie Banku na wniosek klienta. 3. Potwierdzenie klucza telegraficznego. 4. Nadanie komunikatu SWIFT 10,00 zł 5. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego. jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty inkasowej w tej samej walucie. 10,00 zł V. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: 1.1. prowadzone w Banku: a) osób prywatnych 1,00 zł b) podmiotów gospodarczych, fundacji, stowarzyszeń, wspólnot 1,00 zł mieszkaniowych, kzp, itp. c) rolników 1,00 zł d) Rady Szkoły, Rady Rodziców 1,00 zł e) Starostwa Powiatowego w Krapkowicach 1,00 zł nie pobiera się opłat od wpłat własnych na rachunek 1.2. prowadzone w innych bankach krajowych: a) przy wpłatach do 19,99 zł 1,00 zł b) przy wpłatach od do 99,99 zł 1,50 zł c) przy wpłatach od 100,00 zł do 999,99 zł 2,40 zł d) przy wpłatach od 1.000,00 zł 0,50% kwoty wpłacanej e) od wpłat na cele charytatywne 1,00 zł f) od wpłat na ZUS (za każdą składkę) 3,50 zł g) od wpłat na KRUS 1,50 zł 15

16 h) od wpłat za energię elektryczną ( od każdego oryginalnego blankietu) 0,90 zł i) od wpłat z tyt. telefonów (stacjonarne, komórkowe) 1,50 zł j) od wpłat za wywóz nieczystości (wg umowy z Veolia Sp. z o.o. Usługi dla Środowiska) 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu wg porozumienia oszczędnościowego. 3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów 10,00 zł zniszczonych na obiegowe bez względu na wartość 4. Wypłata z konta uznania do wyjaśnienia w sytuacji gdy klient zamknął rachunek 0,50% od kwoty min. Niniejsza Taryfa obowiązuje od 1 kwietnia 2012r. Jednocześnie traci moc Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych zatwierdzona Uchwałą Nr 1/01/2011 Zarządu Banku z dnia r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia r. Zarząd Banku Spółdzielczego w Krapkowicach Krapkowice, r. 16

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2015 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2014r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do uchwały nr 37/3/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo