Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, listopad 2011r.

2 SPIS TREŚCI Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 4 I. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (konto osobiste)... 4 II. Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową. 5 III. Rachunek płatny na każde żądanie (a vista) w złotych dla rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej... 6 IV. Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową... 6 V. Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych... 7 VI. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych... 7 VII. Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych... 7 VIII. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków depozytowych... 8 Rozdział II. KARTY BANKOWE... 9 I. Karta płatnicza visa clasic... 9 II. Karta płatnicza visa electron... 9 III. Karta płatnicza Visa Classic Debetowa..10 Rozdział III. KREDYTY ZŁOTOWE I W WALUTACH WYMIENIALNYCH...10 I. Kredyty konsumpcyjne II. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych III. Kredyty z dotacją 11 IV. Kredyty konsolidacyjne..11 Rozdział IV. INNE USŁUGI...11 I. Usługi różne II. Czeki w obrocie dewizowym III. Polecenie wypłaty IV. Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce V. Depozyty wartościowe i rzeczowe VI. Czynności kasowe w złotych Rozdział V. Usługi internetowe (CUI) I. Usługi internetowe (CUI)..14 2

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych BS w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w BS pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w BS mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach BS w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które BS nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS w Dołhobyczowie oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 9. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 10. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków BS. 3

4 lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 1. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE 1.1. I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY (KONTO OSOBISTE) Otwarcie rachunku 8,00 zł Prowadzenie rachunku - miesięcznie: Uwaga: Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z góry za każdy rozpoczęty miesiąc i nie podlega zwrotowi w przypadku likwidacji rachunku a) Konto Osobiste 3,50 zł Wpłata gotówki na rachunek dokonana: a) w jednostkach BS w Dołhobyczowie b) w placówkach Poczty Polskiej równowartość opłaty pobieranej od BS w Dołhobyczowie przez ppup Poczta Polska Uwaga: Opłata pobierana jest według stawki obowiązującej w umowie z Pocztą Polską, a jej wysokość aktualizowana jest co miesiąc przez PP w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i podawana jest do wiadomości Klientów w jednostkach Banku Wypłata gotówki z rachunku w jednostce BS w Dołhobyczowie prowadzącej rachunek Uwaga: a) wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty b) kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować Realizacja czeku gotówkowego: a) w jednostkach BS w Dołhobyczowie b) w bankach - stronach Porozumienia z dnia r. 7,00 zł c) w placówkach Poczty Polskiej równowartość opłaty pobieranej od BS w Dołhobyczowie przez ppup Poczta Polska Uwaga: Opłata pobierana jest według stawki obowiązującej w umowie z Pocztą Polską, a jej wysokość aktualizowana jest co miesiąc przez PP w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i podawana jest do wiadomości Klientów w jednostkach Banku Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: a) w jednostkach BS w Dołhobyczowie b) w innych bankach w systemie ELIXIR 0,20% nie mniej niż 3,20 zł, max Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: a) w jednostkach BS w Dołhobyczowie 4,00 zł b) w innym banku krajowym 4,00 zł Uwaga: Opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł Uwaga: Opłata pobierana z rachunku dłużnika Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika Potwierdzenie czeku - od każdego czeku 15,00 zł Wydanie blankietów czeków - za jeden blankiet 0,80 zł Inkaso czeku 6,00 zł Wyciąg z konta bankowego: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS prowadzącej rachunek 4

5 wysyłany przez BS drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę 5,00 zł wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym 5,00 zł b) listem poleconym 10,00 zł Przyjęcie lub odwołanie przez klienta blankietów czeków lub dowodu 50,00 zł tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej BPS S.A., w innych bankach krajowych oraz w placówkach Poczty Polskiej Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) Likwidacja rachunku Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu 2,50 zł SMS Uwaga: Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa Przyznanie, podwyższenie, odnowienie dopuszczalnego limitu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 1.2. II. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 3%, min. 30,00 zł Otwarcie rachunku 8,00 zł Wydanie książeczki przy założeniu rachunku 10,00 zł Prowadzenie rachunku Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach BPS S.A.; zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; innych bankach, z którymi BS w Dołhobyczowie zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych oraz placówkach Poczty Polskiej Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: jednostkach organizacyjnych BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych innych bankach, z którymi BS w Dołhobyczowie zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi książeczek oszczędnościowych: a) bez sprawdzania salda b) ze sprawdzeniem salda 5,00 zł placówkach Poczty Polskiej Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w: a) jednostkach BS w Dołhobyczowie b) innych bankach w systemie ELIXIR 0,20% nie mniej niż 3,20 zł, max Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) wg kosztów rzeczywistych Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej 50,00 zł Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 50,00 zł Likwidacja książeczki 5

6 Umorzenie książeczki 1,00% kwoty wkładu, min. 10,00 zł, max. 50,00 zł 1.3. III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A'VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w: a) Banku b) innych bankach w systemie ELIXIR 4,00 zł Wydanie blankietów czeków - za jeden blankiet 1,00 zł Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 25,00 zł Uwaga: Opłata pobierana jest w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków Wyciąg z konta bankowego: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę 5,00 zł Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów Likwidacja rachunku 1.4. IV. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku Wydanie książeczki Wpłata gotówki na rachunek Wypłata gotówki z rachunku w jednostce BS w Dołhobyczowie prowadzącej rachunek Uwaga: Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty Realizacja przelewu z książeczki na rachunek prowadzony w: a) jednostkach BS w Dołhobyczowie b) innych bankach w systemie ELIXIR 0,20% nie mniej niż 3,20 zł, max Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej wg kosztów rzeczywistych 50,00 zł Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 50,00 zł Likwidacja książeczki Umorzenie książeczki 0,50% kwoty wkładu min., max. 50,00 zł 6

7 1.5. V. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH Otwarcie rachunku lokaty Prowadzenie rachunku lokaty Wpłaty na rachunek lokaty Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony w: a) jednostkach BS w Dołhobyczowie b) innych bankach w systemie ELIXIR 0,20% nie mniej niż 4,00 zł, max Wypłata gotówki z rachunku w jednostkach BS w Dołhobyczowie prowadzących rachunek Uwaga: Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 1.6. VI. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie - dla każdej waluty Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie - dla każdej waluty- miesięcznie 3,50 zł Wpłata gotówki na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych: a) prowadzony w jednostkach BS w Dołhobyczowie b) prowadzony w innym banku krajowym 0,20% min. 15,00 zł, max Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej BS Uwaga: Opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie - opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie - opłata z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 0,25% 0,25% Realizacja przelewu na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w jednostkach BS w Dołhobyczowie b) złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 0,20% nie mniej niż 4,00 zł, max. 30,00 zł c) walutowy prowadzony w innym banku krajowym 0,20% min. 10,00 zł, max. 100,00 zł Wyciąg z konta bankowego: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS prowadzącej rachunek wysyłany przez BS drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu lub rzadziej b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę 5,00 zł wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym 5,00 zł b) listem poleconym 10,00 zł Likwidacja rachunku walutowego 1.7. VII. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH Otwarcie rachunku lokaty terminowej - dla każdej waluty 7

8 Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Uwaga: Opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie - opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie - opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty Realizacja przelewu na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w jednostkach BS w Dołhobyczowie b) złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 0,20% nie mniej niż 4,00 zł, max. c) walutowy prowadzony w innym banku krajowym 0,20%, min. 10,00 zł, max. 100,00 zł Zerwanie lokaty przed terminem w pierwszym okresie zadeklarowania 0,40% od kwoty lokaty 1.8. VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 5,00 zł Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) - od 5,00 zł każdego dokumentu Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych 30,00 zł Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5,00 zł, max. za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 7,00 zł, max. 30,00 zł za cały rok Uwaga: Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki BPS S.A., zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej 0,25% 0,25% 50,00 zł Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji Uwaga: Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 30,00 zł 0,50% nie mniej niż 15,00 zł max. 100,00 zł Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z jednostek BS w Dołhobyczowie b) z innymi bankami 60,00 zł Potwierdzenie wykonania blokady środków 15,00 zł Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku - opłata miesięczna: a) telefonicznie na hasło 15,00 zł Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 8

9 2. Rozdział II. KARTY BANKOWE 2.1. I. KARTA PŁATNICZA VISA CLASIC Wydanie nowej karty 72,00 zł a) wydanie karty w trybie ekspresowym 100,00 zł Wznowienie karty 72,00 zł Wydanie duplikatu karty 30,00 zł Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do 3,50 zł rachunku Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 10,00 zł Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia BPS S.A. 0,50% min. 4,00 zł Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia BPS S.A Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł Wypłata gotówki w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 2,00% min. 10,00 zł Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia BPS S.A. 2,00 zł Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 7,00 zł Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą - od kwoty wypłaty 2,00% min. 10,00 zł Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 2,00 zł Rozpatrzenie reklamacji Zastrzeżenie karty 25,00 zł Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za 6,00 zł okres przez niego wskazany Zmiana danych Użytkownika karty 5,00 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 2.2. II. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON Wydanie nowej karty 00,00 zł a) wydanie karty w trybie ekspresowym 80,00 zł Wznowienie karty 00,00 zł Wydanie duplikatu karty Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do 3,50 zł rachunku Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 zł Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą Płatność kartą w kasie Banku 0,5% min. 3,00 zł Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł Wypłata gotówki w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 2,00% min. 10,00 zł Wypłata gotówki w kasie Banku Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 7,00 zł Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą - od kwoty wypłaty 2,00% min. 10,00 zł Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 2,00 zł Rozpatrzenie reklamacji Zastrzeżenie karty 25,00 zł Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za 6,00 zł okres przez niego wskazany a) Generowanie listy transakcji w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 zł Uwaga: Obsługa dostępna tylko dla kart Visa Electron wydanych przez LBR S.A. (BIN ) 9

10 Zmiana danych Użytkownika karty 5,00 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 2.3. III. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA Wydanie nowej karty 0,00 zł a) wydanie karty w trybie ekspresowym 80,00 zł Wznowienie karty 0,00 zł Wydanie duplikatu karty 30,00 zł Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do 3,50 zł rachunku Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 10,00 zł Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia BPS S.A. 0,50% min. 4,00 zł Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia BPS S.A Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł Wypłata gotówki w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 2,00% min. 10,00 zł Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia BPS S.A. 2,00 zł Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 7,00 zł Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą - od kwoty wypłaty 2,00% min. 10,00 zł Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 2,00 zł Rozpatrzenie reklamacji Zastrzeżenie karty 25,00 zł Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za 6,00 zł okres przez niego wskazany Zmiana danych Użytkownika karty 5,00 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł Wydanie zastępczej karty za granicą 500,00zł Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN na wniosek 5,00 zł użytkownika karty Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika karty 10,00 zł Zastrzeżenie karty z powodów bankowych 10,00 zł Zmiana wysokości limitu transakcji 10,00 zł 3. Rozdział III. KREDYTY ZŁOTOWE I W WALUTACH WYMIENIALNYCH 3.1. I. KREDYTY KONSUMPCYJNE Prowizja za udzielenie kredytu: a) konsumpcyjnego 3% min. 30,00 zł b) odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 3% min. 30,00 zł (od Kwoty przyznanego kredytu) Uwaga: Pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości, jak za udzielenie kredytu c) konsumpcyjnego do 10 miesięcy 3,5% min.40 zł Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu) Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt 2 i 3 dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu 3,00% min. 30,00 zł 3% min. 30,00 zł 50,00 zł 10

11 Za czynności związane z przejęciem długu 1,00% min. 30,00 zł Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej 0,50% min. Uwaga: Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 3.2. II. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 5,00 zł Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczeń bankowych 30,00 zł Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 10,00 zł Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta Uwaga: Za wydanie takich dokumentów, jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. 30,00 zł 3.3. III. KREDYTY Z DOTACJĄ Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu) a) na zakup kolektorów słonecznych 4% min. 200,00 zł 3.4. V. KREDYTY KONSOLIDACYJNE Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu) a) na kredyt konsolidacyjny 0,5% min. 200,00 zł 4. Rozdział IV. INNE USŁUGI 4.1. I. USŁUGI RÓŻNE Wydanie kserokopii umowy Wydanie opinii o kliencie BS na wniosek klienta 50,00 zł Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, instytucjom i organom, określonym w art. 105 ust. 1 i 2 Prawa bankowego 30,00 zł lub na zasadach wzajemności Uwaga: Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec jednostek BS w Dołhobyczowie zasadę wzajemności bez opłaty Zryczałtowana opłata pocztowa "opłata porto" za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego Uwaga: Jeśli klient przedkłada kilka czeków, w których wskazany jest ten sam płatnik, należy pobrać opłatę za jedną przesyłkę Udzielenie stałego pełnomocnictwa do dysponowania kwotami zleconymi do wypłaty w jednostkach BS w Dołhobyczowie Udzielenie jednorazowego pełnomocnictwa do dysponowania kwotami zleconymi do wypłaty w jednostkach BS w Dołhobyczowie 4.2. II. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM Skup czeków wystawionych (sprzedanych) za granicą, w tym czeków podróżnych i bankierskich (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie: 10,00 zł 30,00 zł 10,00 zł a) realizowanych w złotych 0,50% min. b) realizowanych w walucie obcej 1,00% min Skup czeków płatnych w jednostkach BS w Dołhobyczowie 0,25% min., max. 100,00 zł Skup czeków rentowych 0,25% min., max. 100,00 zł Uwaga: W odniesieniu do punktów 1-3 nie pobiera się zryczałtowanych opłat pocztowych i telekomunikacyjnych Sprzedaż czeków płatnych za granicą: 11

12 a) bankierskich (od kwoty czeku) 0,15% min., max. 150,00 zł b) podróżnych (od łącznej wartości czeków) 0,50% min., max. 150,00 zł Inkaso czeków w walutach obcych (od kwoty czeku) 0,25% min., max. 150,00 zł Uwaga: Jeśli klient przedkłada kilka czeków, należy pobrać prowizje od łącznej kwoty asygnaty inkasowej w tej samej walucie Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata - bank zagraniczny (opłata pobierana od podawcy czeku) Wykonanie zastrzeżeń utraconych czeków + koszty banków trzecich Odwołanie zlecenia z pkt. 7 + koszty banków trzecich Warunkowy skup czeku 1,50% min III. POLECENIE WYPŁATY Realizacja (skup) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: polecenia wypłaty na kwoty nieprzekraczające równowartości 10,00 EUR polecenia wypłaty (przelewy transgraniczne z obszaru UE) na kwoty nieprzekraczające ,00 EUR oraz krajowe w EUR: a) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. 5,00 zł b) z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym 50,00 zł c) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty 0,10% min., gotówkowej w Zrzeszeniu BPS S.A., z dyspozycją dotyczącą kosztów "BEN" lub max. 100,00 zł "SHA" d) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A., z dyspozycją dotyczącą kosztów "OUR" 0,20% min. 50,00 zł max. 200,00 zł e) z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym 0,30% min. 30,00 zł max. 200,00 zł Uwaga: Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową Pobranie zwrotnego potwierdzenia odbioru kwoty polecenia wypłaty Uwaga: Opłata pobierana jest od banku zlecającego realizację płatności, niezależnie od prowizji z pkt Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty, w tym zwrot świadczeń rentowych Uwaga: W przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFTową Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, od każdego przekazu Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 1 0,15% min., max. 100,00 zł 25,00 zł Zlecenie poszukiwania / reklamacja polecenia wypłaty 40,00 zł + koszty rzeczywiste Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną reklamacji był błąd Banku BPS S.A. lub BS Odwołanie zlecenia z pkt 5 + koszty rzeczywiste Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym: polecenie wypłaty - krajowe w EUR oraz przekazy transgraniczne na obszar UE na kwoty nieprzekraczające ,00 EUR, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu BPS S.A. polecenie wypłaty - krajowe w EUR oraz przekazy transgraniczne na obszar UE na kwoty powyżej ,00 EUR do ,00 EUR włącznie, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Zrzeszeniu BPS S.A. pozostałe polecenia wypłaty 50,00 zł 12

13 Uwaga: W przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFTową a) w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Zrzeszeniu BPS S.A. b) w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Zrzeszeniu BPS S.A. (dla klientów strategicznych) Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku bankowego w standardzie IBAN (jeśli funkcjonuje w banku beneficjenta), od każdego przekazu Przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu BPS S.A. (z polecenia i na rzecz klientów indywidualnych) 0,20% min. max. 200,00 zł wg umowy 25,00 zł Odwołanie dyspozycji polecenia wypłaty - wstrzymanie płatności 30,00 zł Uwaga: W przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFTową oraz koszty banku trzeciego Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty za granicę w trybie przyspieszonym (w miarę posiadanych środków na rachunkach nostro) - dotyczy przekazów w EUR i USD: z datą waluty "dziś": a) zlecenia do kwoty 1000 USD i 1000 EUR bez dodatkowej opłaty b) zlecenia powyżej kwoty 1000 USD i 1000 EUR 200,00 zł z datą waluty "jutro" 160,00 zł Zmiany/korekty do zrealizowanego polecenia wypłaty, wykonane na zlecenie 40,00 zł klienta Uwaga: W przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFTową Udzielenie na hasło telefonicznej informacji na temat wpływających poleceń wypłaty Uwaga: Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie polecenia wypłaty Uwaga: Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks 10,00 zł miesięcznie 5,00 zł Opłata S.W.I.F.T.-owa Zryczałtowana opłata pocztowa "opłata porto" 4.4. IV. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE Skup i sprzedaż walut obcych 4.5. V. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt Przechowanie depozytu - za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy - miesięcznie 10,00 zł b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu Uwaga: a) opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego w jednostkach BS w Dołhobyczowie oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości b) usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym rozdziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego wg stawki 22% 4.6. VI. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: 1,00% wartości, min. 5,00 zł, max. 100,00 zł 13

14 a) osób prywatnych prowadzone w jednostkach BS w Dołhobyczowie b) podmiotów gospodarczych prowadzone w jednostkach BS w Dołhobyczowie 0,50% min. 3,20 zł c) prowadzone w innych bankach krajowych od każdej pozycji 0,50% min 2,50 zł - za telefon TP S.A., energię elektryczną 1,50 zł Uwaga: Jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w bankach, z którymi BS w Dołhobyczowie zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: wg porozumienia a) do 10 szt. Bez opłat b) powyżej 10 szt. 0,50% min. 2,00 zł Wypłaty gotówkowe: a) osób prywatnych z tytułu zleceń do wypłaty - nie posiadających rachunków w BS w Dołhobyczowie za wyjątkiem wypłat dotyczących przekazów internetowych 5. Rozdział V. USŁUGI INTERNETOWE (CUI) 5.1. VIII. USŁUGI INTERNETOWE (CUI) 0,50% od kwoty wypłaty min. 3,20 zł max 20 zł Za sporządzenie umowy dostępu do Centrum Usług Internetowych 10,00 zł Opłata za usługi internetowe - miesięcznie 2,50 zł Opłata za użytkowanie tokena - miesięcznie 1,00 zł Wydanie jednego tokena do rachunku Wydanie drugiego tokena lub kolejnych do rachunku - za każdy token 250,00 zł Wydanie kolejnego tokena w miejsce uszkodzonego, zgubionego lub nie zwrócenia tokena użytkowanego - jednorazowo 300,00 zł Przelewy 1,00 zł 14

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2014r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2015 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo