Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX"

Transkrypt

1 Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B) 1. Zamawiający: RUTEX Sp. z o.o Częstochowa, ul. Św. Rocha 175 REGON: NIP: tel.: +48 (34) Strona internetowa: Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: Marcin Okoniewski Prezes Zarządu tel.: +48 (34)

2 2. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna zawierać poniżej wymienione elementy: Dane teleadresowe firmy wraz ze wskazaną osobą do kontaktu w sprawie oferty (wraz z numerem telefonu i em osoby kontaktowej), numer NIP oraz REGON-em firmy; Wskazanie czasu realizacji poszczególnych etapów projektu; Propozycję całkowitej ceny netto, wraz z rozbiciem na poszczególne etapy wchodzące w skład realizacji przedmiotowego projektu; Oferta powinna składać się z tabelarycznego przedstawienia wyceny prac wyszczególnionych w załączniku nr 1 (wersja elektroniczna załącznika do pobrania na stronie internetowej: ) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Warunki płatności i dostawy poszczególnych działań; Termin ważności oferty; 3. Sposób składania ofert Oferty należy składać (za pośrednictwem poczty, kuriera, poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście) w nieprzekraczalnym terminie do roku do godziny 15:00, pod adresem: Częstochowa, ul. Św. Rocha Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

3 Lp. Kryterium Liczba punktów (waga) Sposób weryfikacji 1. Cena 100 W kryterium Cena maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób: cena najniższa Liczba punktów = x 100 cena oferty ocenianej Do wyliczenia punktów zostanie przyjęta zawarta w formularzu ofertowym cena netto, wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. RUTEX Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo: swobodnego wyboru oferty, wyboru oferty w ograniczonym zakresie, zamknięcia procedury bez wyboru Oferenta i bez podania przyczyny oraz negocjacji ze wszystkimi Oferentami. 6. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie RUTEX Sp. z o.o. 7. Opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz fragmenty Biznes Planu. Podpis wystawiającego zapytanie ofertowe

4 Częstochowa, 03 lutego 2014 r. Nazwa Wykonawcy: Adres: NIP Osoba do kontaktu: Tel/Fax/ Oferta ważna do: Regon Załącznik nr 1 Opis zamówienia Etap Wyszczególnienie działań w ramach etapu I ETAP ( r r.) I I I I I Analiza przedwdrożeniowa [jednostka miary: 100 godz.] Serwer bazodanowy z oprogramowaniem systemowym [jednostka miary: 1 kpl.] Baza danych MS SQL niezbędna do wymiany danych z partnerami biznesowymi dla 4 użytkowników [jednostka miary: 1 kpl.] Laptopy dla administratora systemu oraz operatorów platformy [jednostka miary: 4 szt.] Instalacja, konfiguracja oraz parametryzacja bazy danych MS SQL na serwerze [jednostka miary: 60 godz.] II ETAP ( r r.) II Licencje systemu klasy ERP Comarch ERP XL, niezbędnych do realizacji zewnętrznych procesów biznesowych [jednostka miary: 1 kpl.]

5 II II Konfiguracja i wdrożenie licencji systemu klasy ERP niezbędnych do realizacji zewnętrznych procesów biznesowych [jednostka miary: 120 godz.] Licencja dedykowanej platformy B2B, umożliwiającej współpracę z partnerami biznesowymi [jednostka miary: 1 szt.] III ETAP ( r r.) III Opracowanie programistyczne interfejsu API udostępniającego partnerowi 1 funkcjonalności platformy z wykorzystaniem komunikacji Web Service wspierającej realizację procesów biznesowych [jednostka miary: 150 godz.] III III Opracowanie programistyczne interfejsu API udostępniającego partnerowi 2 funkcjonalności platformy z wykorzystaniem komunikacji Web Service wspierającej realizację procesów biznesowych [jednostka miary: 150 godz.] Opracowanie programistyczne interfejsu API udostępniającego partnerowi 3 funkcjonalności platformy z wykorzystaniem komunikacji Web Service wspierającej realizację procesów biznesowych [jednostka miary: 200 godz.] IV ETAP ( r r.) IV IV IV Usługi doradcze związane z automatyzacją wymiany danych pomiędzy partnerami biznesowymi w ramach systemu B2B weryfikacja poprawności wymiany plików [jednostka miary: 175 godz.] Nadzór nad uruchomieniem narzędzi informatycznego typu B2B [jednostka miary: 75 godz.] Szkolenia specjalistyczne z obsługi B2B [jednostka miary: 65 godz.] RAZEM: Podpis

6 Poniżej znajdują się opisy (fragmenty z Biznes Planu) dotyczące wyżej wymienionych prac, które będą realizowane w ramach przedmiotowego projektu oraz opisy dotyczące funkcjonowania stworzonego innowacyjnego rozwiązania platforma Business to Business. Na podstawie poniższych fragmentów należy dokonać wyceny poszczególnych prac wchodzących w skład projektu. 6. Technologie stosowane w ramach projektu Charakterystyka tworzonego systemu B2B (rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B) Należy przedstawić ogólny opis tworzonego systemu(-ów) B2B. Opis powinien dotyczyć w szczególności informacji odnośnie sposobu komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami korzystającymi z tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B i wynikających stąd wymogów technologicznych po stronie Wnioskodawcy oraz przedsiębiorców współpracujących z Wnioskodawcą w oparciu o tworzony system B2B. Opis powinien umożliwić m.in. ocenę wykonalności technicznej części informatycznej projektu, stopnia skalowalności tworzonego sytemu B2B (w zakresie ograniczeń związanych z dołączaniem do systemu kolejnych procesów biznesowych, użytkowników po stronie Wnioskodawcy i jego partnerów biznesowych, itd.). Opis: W wyniku realizacji niniejszego projektu możliwa stanie się współpraca między odrębnymi podmiotami gospodarczymi na nierealizowanym dotychczas poziomie. Nowatorskie podejście do problemu dostępu i elektronicznej wymiany informacji pozwoli Wnioskodawcy i jego partnerom biznesowym/odbiorcom (PPHU PROSPER Sp. z o. o., ENERGO-MARKET ZET Sp. z o. o., Zakład Energetyczny Płock Centrum Handlowe Sp. z o. o.) na znaczną oszczędność czasu, wzrost produktywności, a tym samym szybkie dopasowanie się do zmieniających warunków rynkowych. W związku z realizacją przedmiotowego projektu planuje się wdrożyć rozwiązania informatyczne, które mają na celu optymalizację oraz usprawnienie głównego procesu biznesowego jakim jest sprzedaż oraz sześciu podprocesów/etapów składających się na ten proces (złożenie zamówienia, przygotowanie oferty, wysyłka oferty, działania marketingowe, fakturowanie obsługa reklamacji). W celu zapewnienia wysokiej jakości realizowania tego procesu, platforma B2B będzie się opierała o dwa kanały przesyłu danych (interfejsy API oraz Web Services). Dane będące przedmiotem elektronicznej wymiany będą odpowiednikami tradycyjnych dokumentów handlowych, w tym między innymi: formularz zamówienia, protokół, faktura, cennik, oferta, formularz reklamacji zostaną zastąpione odpowiednikami elektronicznymi. Kluczowym aspektem elektronicznej wymiany informacji będzie standaryzacja przesyłanych informacji oraz bezpieczeństwo komunikacji. Sam przepływ informacji będzie przebiegał za pomocą odpowiednich komunikatów w formacie XML, TXT, XLS. Oprogramowanie systemu B2B będzie zaprojektowane i zaimplementowane w sposób zgodny z najnowszymi technologiami typu XML, HTML. System bazować będzie na systemie bazodanowym klasy MS SQL Server 2012, który należy do nowoczesnych, zaawansowanych rozwiązań służących zarządzaniu relacyjnymi bazami danych. Wykorzystane rozwiązania gwarantują skalowalność i otwartość systemu na współpracę z otoczeniem. Modularna konstrukcja pozwoli wzbogacać go o nowe elementy (moduły) i zapewni właściwą współpracę z innymi elementami systemu informatycznego

7 Wnioskodawcy. Ograniczenia technologiczne występują po stronie Wnioskodawcy i polegają na braku zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP niezbędnego do integracji z współpracującymi przedsiębiorstwami oraz serwera niezbędnego do obsługi systemu klasy ERP i platformy B2B oraz przechowywania i zabezpieczania danych, które będą na w tych systemach przetwarzane. Pokonanie tych barier zaplanowano w projekcie poprzez zakup serwera bazodanowego oraz licencji systemu ERP XL (4x Handel/Sprzedaż, 2x Zamówienia, 4x Administracja) w celu integracji systemu z współpracującymi przedsiębiorstwami. Partnerzy w projekcie posiadają i użytkują własne systemy zarządzania przedsiębiorstwem (PPHU PROSPER Sp. z o. o. CDN XL, ENERGO-MARKET ZET Sp. z o. o. CDN XL, Zakład Energetyczny Płock Centrum Handlowe Sp. z o. o. - SOAR). Są to systemy przystosowane do wymiany danych z innymi systemami poprzez funkcje import/eksport. Konieczna będzie natomiast weryfikacja i standaryzacja formatów danych, w jakich przesyłane będą pakiety danych oraz stworzenie interfejsów, które pozwolą na wymianę informacji w ramach systemu B2B w czasie rzeczywistym i w sposób automatyczny (w szczególności chodzi o automatyzację wywoływania funkcji importu/eksportu danych w systemach partnerów). Interfejsy te będą oparte na API odpowiednim interfejsie programowania aplikacji, dzięki czemu po zdefiniowaniu odpowiedniego kodu źródłowego możliwy będzie automatyczny przesył danych między systemami informatycznymi. Wymagać to będzie opracowania odpowiednich składników oprogramowania. Zadaniem API będzie dostarczenie odpowiednich struktur danych wraz z odpowiednimi protokołami komunikacyjnymi. Na dzień dzisiejszy firma Rutex Sp. z o. o., nie zauważa żadnych innych problemów i ograniczeń technologicznych mogących uniemożliwić integrację systemów informatycznych. Innowacyjność i efektywność technologii informatycznych Należy opisać zakupywane lub planowane do stworzenia w ramach projektu rozwiązania informatyczne, pod kątem ich innowacyjności. Planowana w projekcie inwestycja musi prowadzić do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań informatycznych względem obecnie stosowanych rozwiązań na poziomie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, w tym względem rozwiązań stosowanych obecnie przez Wnioskodawcę do realizacji współpracy z partnerami biznesowymi objętymi projektem. Opis powinien precyzować, czy i w jaki sposób planowane rozwiązania informatyczne, przeznaczone do automatyzacji procesów biznesowych między przedsiębiorcami, wniosą wartość dodaną w kontekście zakładanych celów projektu (np. doprowadzą do zwiększenia efektywności realizowanych procesów biznesowych) dzięki zastosowaniu technologii informatycznych. W przypadku wniosku o dofinansowanie składanego przez koordynatora sieci kontrahentów opis powinien potwierdzać wartość dodaną płynącą z wdrażanych rozwiązań informatycznych w odniesieniu do działalności wszystkich uczestników sieci. Opis: Technologia informatyczna wdrażana w ramach projektu stanowi bezwzględnie innowacyjność w skali firmy Rutex Sp. z o. o., zarówno pod kątem automatyzacji, ulepszenia i poprawy funkcjonowania procesów biznesowych przedsiębiorstwa, jak i pod kątem technologicznym i biznesowym. W ramach projektu zostanie wdrożony system informatyczny klasy B2B, umożliwiający przyśpieszenie oraz automatyzację procesu jakim jest sprzedaż oraz sześciu podprocesów/etapów składających się na ten proces

8 (złożenie zamówienia, przygotowanie oferty, wysyłka oferty, działania marketingowe, fakturowanie obsługa reklamacji). System ERP XL pozwoli na efektywne zarządzanie procesami zachodzącymi wewnątrz przedsiębiorstwa oraz głównym procesem realizowanym z partnerami biznesowymi/odbiorcami. Zaletą tego systemu będzie możliwość relatywnie łatwego wykorzystania jego funkcjonalności do obsługi systemu generacji B2B w zakresie szerokorozumianego procesu sprzedaży. System klasy B2B zintegruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawni przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwoli błyskawicznie odpowiadać na zmiany zapotrzebowania na produkty, umożliwiając przyśpieszenie oraz automatyzację procesu sprzedaży oraz sześciu podprocesów/etapów składających się na ten proces (złożenie zamówienia, przygotowanie oferty, wysyłka oferty, działania marketingowe, fakturowanie obsługa reklamacji). Kluczowe korzyści z funkcjonowania systemu wynikać będą z zastosowania w nim Elektronicznej Wymiany Danych. Zastąpi ona tradycyjną komunikację z wykorzystaniem listów, i, faksów i telefonów. Dokumenty papierowe jak formularz zamówienia, protokół, faktura, cennik, oferta, formularz reklamacji zostaną zastąpione odpowiednikami elektronicznymi. Dzięki wprowadzonym integracjom systemów informatycznych i wykorzystaniu sieci internetowej do komunikacji pomiędzy systemami do minimum ograniczona zostanie praca ludzka związana z wprowadzaniem danych do systemów informatycznych, partnerzy biznesowi/odbiorcy otrzymają możliwość automatyzacji działań w obszarze m.in.: obsługi zamówień oraz rozliczeń finansowo - księgowych z partnerami/odbiorcami, wglądu do aktualnych i archiwalnych dokumentów, pobierania materiałów reklamowych, dostępu do informacji na temat stanów magazynowych oraz składania zamówienia w czasie rzeczywistym. W wyniku projektu Wnioskodawca i jego partnerzy/odbiorcy staną się organizacjami reprezentującymi nie tylko wysoką sprawność, ale przede wszystkim konkurencyjność poprzez efektywną współpracę. Wszystkie zaplanowane do wdrożenia rozwiązania informatyczne umożliwiające automatyzację procesu sprzedaży oraz sześciu podprocesów/etapów składających się na ten proces (złożenie zamówienia, przygotowanie oferty, wysyłka oferty, działania marketingowe, fakturowanie, obsługa reklamacji) są innowacyjne zarówno technologicznie jak i organizacyjnie na poziomie Spółki Rutex. Narzędzia biznesu elektronicznego, a w szczególności systemu B2B dają możliwość realizacji nowych form partnerstwa, prowadząc do wzrostu wydajności oraz poprawienia jakości oferowanych usług. e-gospodarka ma szczególne znaczenie dla MŚP: poprzez realizację wielu czynności on-line pozwala między innymi na szersze dotarcie z ofertą lokalnych małych firm na rynek globalny. Według badań przeprowadzonych przez Fundację LEM (ekspertyza przygotowana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) większość menedżerów, nie tylko z obszaru MŚP, uznaje tego typu rozwiązanie za wysoce innowacyjne.

9 Warto zaznaczyć, iż wspieranie usług elektronicznych między przedsiębiorstwami przewidziane zostało w Priorytecie 8 Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Ponadto projekt przyczyni się bezpośrednio do realizacji ogólnej strategii rozwoju państwa, która zakłada wspieranie rozwoju i wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Tematyki tej dotyczy również program działań na rzecz wspierania elektronicznego biznesu, przewidziany w rozporządzeniu Rady Ministrów pt. Plan Informatyzacji Państwa na lata oraz nowy Plan Informatyzacji Państwa na lata Technologie proekologiczne w ramach inwestycji Należy opisać czy i w jaki sposób projekt uwzględnia kwestie ekologiczne czy przewiduje się wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych lub instalacji technicznych optymalizujących efektywność energetyczną systemu informatycznego i zwiększające bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji? W przypadku gdy projekt przewiduje zastosowanie takich technologii, należy opisać i w miarę możliwości oszacować w formie liczbowej przewagi planowanych do wdrożenia rozwiązań względem standardowych rozwiązań stosowanych na rynku. Rozwiązania o których mowa powyżej mogą dotyczyć w szczególności wydajności energetycznej sprzętu informatycznego, optymalizacji zasobów IT, technologii stosowanych w systemach zasilania (podstawowego i awaryjnego) i chłodzenia, wtórnego wykorzystania ciepła itp. Należy opisać, czy przewidywane efekty ekologiczne zastosowania technologii, o których mowa powyżej, są możliwe do zmierzenia i oszacowania, oraz czy i w jaki sposób przewiduje się monitorowanie tych mierzalnych paramentów w toku działalności gospodarczej po zakończeniu realizacji projektu. Opis: Omawiana inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na ochronę środowiska mimo, iż kwestie ekologiczne nie zostały brane pod uwagę jako priorytetowe. Automatyczna wymiana danych pomiędzy systemami informatycznymi partnerów biznesowych przyczyni się do znacznej redukcji tradycyjnych form komunikacji. Z tego też względu ograniczone zostanie zużycie papieru na tradycyjną korespondencję (głównie listy i faxy), a dodatkowo wiele dokumentów biznesowych (formularz zamówienia, protokół, faktura, cennik, oferta, formularz reklamacji) będzie wykorzystywanych wyłącznie w wersji elektronicznej.

10 Technologie podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych, eliminacja papierowego obiegu dokumentacji Należy wskazać czy w ramach realizacji projektu nastąpi wdrożenie technologii podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych. W przypadku, gdy przewiduje się wdrożenie któregoś z ww. typów technologii, należy je opisać oraz przedstawić sposób ich wdrożenia, sposób i zakres ich stosowania w ramach rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy współpracującymi przedsiębiorcami. W szczególności należy określić: czy technologie te są ustandaryzowane (np. bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym i EDIFACT); w jakim stopniu są technologiami skalowalnymi (np. pozwalającymi na ich zastosowanie w kolejnych procesach biznesowych, przy zmiennej liczbie użytkowników systemu i obsługiwanych operacji gospodarczych, w relacjach z kolejnymi przedsiębiorcami, w komunikacji z innymi systemami informatycznymi itp.); procesy biznesowe, w których technologie te znajda zastosowanie. Należy wskazać (oszacować) w jakim stopniu wdrożenie systemu B2B z zastosowaniem tego typu technologii, przyczyni się do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej w procesach biznesowych, w których te technologie znajdą zastosowanie. Opis: W ramach realizacji projektu nastąpi wdrożenie elektronicznej wymiany danych. Kluczowym aspektem elektronicznej wymiany danych, z punktu widzenia generowania korzyści, będzie standaryzacja przesyłanych informacji oraz bezpieczeństwo komunikacji. Technologia elektronicznej wymiany danych wdrożona zostanie w automatyzowanym procesie biznesowym sprzedaży oraz sześciu podprocesach/etapach składających się na ten proces (złożenie zamówienia, przygotowanie oferty, wysyłka oferty, działania marketingowe, fakturowanie obsługa reklamacji), (dokumenty: e-formularz zamówienia, e-protokół, e-faktura, e-cennik, e-oferta, e-formularz reklamacji). Wdrożenie technologii elektronicznej wymiany danych odbędzie się poprzez budowę dedykowanych interfejsów wymiany danych z poszczególnymi partnerami/odbiorcami. Interfejsy odpowiadać będą za translację plików e-dokumentów i ich przesyłanie między systemami. Tradycyjne dokumenty papierowe zostaną zastąpione elektronicznymi odpowiednikami, których obieg zostanie w znacznym stopniu zautomatyzowany. Projektowana technologia elektronicznej wymiany danych będzie rozwiązaniem dedykowanym do konkretnych partnerów. Zbudowane interfejsy elektronicznej wymiany danych do systemów poszczególnych partnerów będą mogły być relatywnie łatwo adaptowalne do innych odbiorców użytkujących systemy analogiczne do systemów partnerów biorących udział w niniejszej integracji. Jednak w przypadku partnerów/odbiorców posiadających inne systemy konieczne mogą być każdorazowo bardziej czasochłonne prace programistyczne. Dzięki wdrożeniu elektronicznej wymiany danych nastąpi eliminacja papierowego obiegu dokumentów w relacjach Wnioskodawca (Rutex Sp. z o. o.) partnerzy (PPHU PROSPER Sp. z o. o., ENERGO-MARKET ZET Sp. z o. o., Zakład Energetyczny Płock Centrum Handlowe Sp. z o. o.). Zasadnicza zmiana polegać będzie na tym, że typowe operacje jak składanie i przyjmowanie zamówień, protokołów, faktur, pobieranie materiałów reklamowych itd. będzie się odbywać nie jak dotychczas tradycyjną pocztą, przez telefon, faks czy , ale w sposób automatyczny poprzez wygenerowanie

11 stosownych dokumentów i formularzy bezpośrednio poprzez platformę B2B, bez konieczności angażowania pracy ludzkiej we współpracujących przedsiębiorstwach. Usługi elektroniczne automatycznego przetwarzania danych lub w formule Software-as-a-Service (oprogramowanie jako usługa) W przypadku gdy projekt przewiduje wdrożenie co najmniej jednej usługi elektronicznej automatycznego przetwarzania danych lub w formule Software-as-a-Service świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz przedsiębiorców, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesy typu B2B, należy opisać wszystkie takie usługi. Należy uzasadnić popyt na takie usługi (w nawiązaniu do punktu 10 Biznes Planu) oraz określić (wykazać) stopień zaawansowania danej usługi. Planowana do wdrożenia usługa elektroniczna automatycznego przetwarzania danych lub w formule Software-as-a-Service będzie uznana za zaawansowaną jeśli łącznie: - przedmiot usługi wykracza poza wymianę danych, dostęp do bazy danych, obsługę relacji handlowych lub dostęp do narzędzi koordynujących współpracę między przedsiębiorcami; - wnioskodawca przedstawi opis uzasadniający poziom zaawansowania usługi poprzez wskazanie cech szczególnych charakteryzujących tę usługę, (np. wdrożenie usługi będzie stanowić komercjalizację wyników badań naukowych w zakresie technologii informatycznych, algorytmów i struktur danych, usługa będzie bazować na autorskim know-how lub na unikalnych rozwiązaniach podlegających ochronie własności intelektualnej, usługa będzie oferować niezwykle wysokie poziomy zabezpieczeń danych i gwarantować ponadprzeciętną dostępność, wykazany zostanie znaczny stopień przetworzenia przez system danych wyjściowych o złożonych strukturach względem danych wejściowych przesyłanych przez przedsiębiorców, do których usługa jest skierowana, wykazana zostanie kompleksowość usług Softwareas-a-Service w odniesieniu do pełnego zakresu zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorców, do których jest ona skierowana itp.) Przykładowo przedmiotem zaawansowanych usług elektronicznych może być analiza tzw. dużych danych (big data), wspomaganie (automatyzacja) diagnostyki medycznej lub analiz bio-chemicznych, udostepnienie w formule Software-as-a-Service kompleksowych narzędzi dedykowanych określonym branżom lub profesjom. Opis: Nie dotyczy

12 8. Uzasadnienie dla poniesienia poszczególnych wydatków Poniżej należy uzasadnić konieczność poniesienia poszczególnych wydatków kwalifikowalnych w powiązaniu z celami projektu. Opis powinien dotyczyć wszystkich wydatków kwalifikowalnych wskazanych w Przebiegu rzeczowo-finansowym we wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie składany jest przez koordynatora sieci kontrahentów, każdy z opisów powinien odnosić się odrębnie do wydatków Wnioskodawcy (koordynatora) i odrębnie do wydatków uczestników sieci kontrahentów innych niż Wnioskodawca. Uzasadnienie liczby i rodzaju dóbr nabywanych w ramach sieci kontrahentów powinno odnosić się do potrzeb poszczególnych uczestników sieci, np. w przypadku wpisania w przebiegu rzeczowo finansowym wydatku, nie dotyczącego Wnioskodawcy, na zakup 10 licencji na oprogramowanie X, należy wskazać w jaki sposób szacowane potrzeby poszczególnych uczestników sieci składają się na łączną sumę 10 licencji na oprogramowanie X. Należy odnieść się do poszczególnych wydatków, wskazując przeznaczenie danego zakupu i uzasadniając jego niezbędność dla projektu. Opis i uzasadnienie powinny odnosić się również do liczby i sposobu oszacowania wartości wydatku. Uzasadnienie odnoszące się do liczby i sposobu oszacowania wartości wydatków powinno być przedstawione możliwie szczegółowo i konkretnie, np. poprzez wskazanie odpowiednio: - ilości zakupywanych dóbr, - wymaganej wydajności / innych istotnych wymagań technicznych zakupywanych elementów infrastruktury informatycznej, - pracochłonności usług planowanych do zlecenia firmom zewnętrznym, - wstępnej wyceny dóbr/usług dokonanej przez potencjalnych wykonawców/dostawców (nazwy tych przedsiębiorców, wskazana przez nich cena i jej uzasadnienie), - raportów lub analiz rynkowych i innych opracowań, wraz miejscem ich publikacji (adresy stron internetowych), na podstawie których została oszacowana wysokość wydatków, itp. Informacje powinny być przedstawione w sposób klarowny, nie budzący wątpliwości co do zakresu i celowości zaplanowanych działań oraz kwalifikowalności ponoszonych w projekcie wydatków. W przypadku, gdy projekt nie przewiduje ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w danej kategorii, Wnioskodawca powinien krótko skomentować ten fakt, np.: Promocja projektu i informacja o udziale finansowym środków budżetu UE w projekcie zostanie przeprowadzona w oparciu o posiadane zasoby (bez ponoszenia dodatkowych kosztów), w sposób opisany w punkcie 5 Biznes Planu. 1. Przeniesienie prawa własności budynku lub budowli Należy precyzyjnie wskazać budynki lub budowle zakupywane w ramach projektu. Opis powinien potwierdzać, że nabywana nieruchomość może być używana w określonym celu zgodnym z celami projektu lub określać zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń. Informacje szczegółowe odnośnie budowli lub budynku (np. powierzchnia i rodzaj pomieszczeń w kontekście ich przeznaczenia) powinny potwierdzać, że nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu. Nie dotyczy 2. Zakup robót i materiałów budowlanych Nie dotyczy 3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych Wartości niematerialne i prawne stanowią niezbędny element infrastruktury teleinformatycznej koniecznej do wdrożenia i funkcjonowania platformy B2B. Wartości niematerialne i prawne stanowić będą: Baza danych MS SQL (1x licencja serwerowa -zawierająca 1 klienta SQL + 3 licencje stanowiskowe + nośnik)

13 Baza danych stanowi kluczowy element tworzonego systemu, gdyż będzie przechowywać ważne dane, które będą wymieniane na platformie - dostępne zarówno dla wnioskodawcy jak i partnerów biznesowych, dlatego istotne jest prawidłowe dobranie jej parametrów i możliwości pod kątem wymaganych funkcji. Jako centralny magazyn danych dla całego systemu powinna ona zapewniać bezpieczeństwo oraz integralność danych oraz stabilną pracę i wysoką dostępność. Powyższe cechy posiada baza danych MS SQL, dlatego została wybrana jako optymalne oprogramowanie dla tej platformy. Od strony technicznej baza danych Microsoft SQL Server (MS SQL) ma usprawnić zarządzanie danymi oraz ułatwić wymianę informacji poprzez później stworzony system B2B. Ilość licencji została przewidziana na 4 pracowników, pracujących bezpośrednio przy obsłudze partnerów biznesowych, którzy po wdrożeniu rozwiązania B2B, będą obsługiwać odbiorców przy użyciu platformy B2B. Oszacowanie wartości wydatku: - 1x licencja serwerowa MS SQL (zawierająca 1 klienta SQL) - 3 licencje stanowiskowe MS SQL - nośnik danych Licencje ERP XL (4x Handel/Sprzedaż, 2x Zamówienia, 4x Administracja) Ze względu na to, że firma Rutex Sp. z o. o. nie posiada oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem, konieczny jest jego zakup. Oprogramowanie takie będzie wewnętrznym systemem, na podstawie którego zostanie zbudowana platforma wymiany danych z partnerami/odbiorcami. Operacje wykonywane we współpracy z partnerami/odbiorcami będą realizowane właśnie przy użyciu tego oprogramowania, a platforma B2B będzie pełniła rolę interfejsu dostępowego pomiędzy systemem Wnioskodawcy a systemami partnerów/odbiorców. Oprogramowanie to powinno posiadać m.in. opcje/możliwości, które pozwolą na realizację procesu sprzedaży oraz sześciu podprocesów/etapów składających się na ten proces (złożenie zamówienia, przygotowanie oferty, wysyłka oferty, działania marketingowe, fakturowanie, obsługa reklamacji) z parterami/odbiorcami. Po wstępnej weryfikacji różnego rodzaju oprogramowania, firma Rutex Sp. z o. o. zdecydowała się na wybór produktu firmy Comarch ERP XL. Oprogramowanie to, oprócz cech wskazanych powyżej daje możliwość integracji z systemami partnerów. Oszacowanie wartości wydatku: - Handel/Sprzedaż 4 licencje - Zamówienia 2 licencje - Administracja 4 licencje

14 Licencja dedykowanej platformy B2B Dedykowana platforma B2B do publikowania informacji między systemem Wnioskodawcy a partnerami/odbiorcami w oparciu o standard www będzie stanowiła meritum całego projektu. Po wstępnym przygotowaniu systemu informatycznego klasy ERP, zostanie zakupiona dedykowana platforma, która służyć będzie do realizacji głównego procesu biznesowego jakim jest sprzedaż oraz sześciu podprocesów/etapów składających się na ten proces (złożenie zamówienia, przygotowanie oferty, wysyłka oferty, działania marketingowe, fakturowanie, obsługa reklamacji) między firmą Rutex Sp. z o. o. a jej partnerami/odbiorcami. Platforma ta, ze względu na specyficzną branżę Wnioskodawcy, wymaga stworzenia zindywidualizowanego rozwiązania informatycznego, które nie tylko przyspieszy realizację poszczególnych działań, ale przede wszystkim zwiększy jakość i bezpieczeństwo przeprowadzanych operacji, co w dłuższej perspektywie wpłynie na polepszenie wizerunku firmy, a tym samym na zwiększenie jej konkurencyjności na lokalnym rynku. Platforma ta od strony informatycznej, będzie się składać z rozbudowanych struktur służących do wymiany danych pomiędzy partnerami/odbiorcami. Konstrukcja dedykowanej platformy funkcjonującej w systemie typu B2B będzie tak zaprojektowana, aby była integralną częścią systemu ERP XL. Warstwę komunikacyjną platformy stanowić będzie sieć Internet, za pośrednictwem, którego dane będą fizycznie przesyłane pomiędzy systemami. Warstwę translacyjną pełnić będzie specjalna aplikacja do tłumaczenia zapisów jednego systemu na język drugiego systemu. Na końcówkach systemu komunikacji i translacji znajdą się warstwy odpowiedzialne za zarządzanie przedsiębiorstwem systemy ERP Wnioskodawcy i partnerów/odbiorców. Istotą tych warstw będzie dystrybucja wewnątrz przedsiębiorstw informacji pozyskanych z zewnątrz za pośrednictwem platformy. W celu zagwarantowania bezpiecznego i stałego połączenia zintegrowanych systemów wprowadzone zostaną dwa kanały przesyłu i udostępnianiu danych. Pierwszym z nich będzie protokół transferu plików FTP, wykorzystujący protokół TCP, dzięki któremu możliwe będzie dwukierunkowe przesyłanie plików. Możliwość udostępniania i przesyłania danych będą miały osoby, którym zostanie nadany klucz dostępu (login i hasło). Drugim kanałem transmisji danych będzie usługa Web Service, wykorzystująca do przesyłania danych protokół komunikacyjny http, w którym stosowany będzie język formatu XML. Drugi kanał przesyłu zapewni stałą, stabilną i niezawodną pracę systemu, w razie awarii pierwszego kanału przesyłu, będzie pełnił funkcję wsparcia dla protokołu FTP. Oszacowanie wartości wydatku: - 1 x licencja serwerowa dedykowanej platformy B2B 4. Zakup nowych środków trwałych W ramach kategorii zaplanowano 2 wydatki:

15 1. Serwer bazodanowy z oprogramowaniem systemowym Wydatek polega na zakupie wydajnego serwera, który zostanie przeznaczony do obsługi systemu ERP XL i platformy B2B oraz przechowywania danych, które będą w tych systemach przetwarzane. Serwer ten, ze względu na dużą ilość operacji, które będą przeprowadzane w systemach musi być na tyle wydajny, aby móc zapewnić stabilne, szybkie i niezawodne działanie tych systemów, bez zakłóceń czy przeciążeń. Na serwerze przechowywane będą również wszystkie zapisy operacji wykonywanych w systemie ERP XL i na platformie B2B, przetwarzane dane, jak również generowane w formie elektronicznej dokumenty. Serwer będzie posiadał oprogramowanie systemowe dla 4 użytkowników, które pozwoli na jego użytkowanie. Wstępnie wskazane zostały parametry minimalne: procesor 1.9 GHz; pamięć 12GB; dysk 4x 300GB; Oprogramowanie: Microsoft OEM Windows Server 2008 Standard ROK (DVD) x64 (lub wyższe); Microsoft OEM Windows Server 2008 CAL 5 User Polish, 1pk (lub wyższe) 2. Laptopy ( 4 szt.) wraz z oprogramowaniem systemowym W ramach projektu zaplanowano zakup 4 laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym dla administratora oraz operatorów systemu B2B. Funkcjonowanie platformy musi być cały czas nadzorowane przez osobę, która będzie mogła na bieżąco zarządzać systemem, reagować na pojawiające się ewentualne błędy, decydować o przyznawaniu kolejnych dostępów, definiować zakres i poziom udzielanych poszczególnym pracownikom partnerów informacji i danych. Do wykonywania tych czynności niezbędny jest wydajny laptop z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym (kompatybilnym z systemem ERP), przy pomocy, którego Administrator będzie mógł bez problemu zarządzać platformą i bieżącym kontaktem z partnerami biznesowymi. Zakup laptopów dla operatorów systemu B2B jest podyktowany koniecznością zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technicznej dla nowego systemu B2B. Obecnie wykorzystywane stacje robocze to urządzenia jednordzeniowe z procesorami o taktowaniu poniżej 1,5 GHz, max. 1GB RAM w technologiach sprzed 7-8 lat. Operatorzy systemu B2B będą odpowiedzialni za testowanie systemu B2B w fazie jego przygotowywania a następnie realizację założeń projektu poprzez wykorzystanie wdrożonego oprogramowania do automatyzacji procesu sprzedaży oraz sześciu podprocesów/etapów składających się na ten proces (złożenie zamówienia, przygotowanie oferty, wysyłka oferty, działania marketingowe, fakturowanie, obsługa reklamacji) dlatego też niezbędny jest zakup wydajnych laptopów z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym (kompatybilnym z systemem ERP). Laptopy będą przeznaczone dla administratora i operatorów systemu B2B w firmie

16 Wnioskodawcy. Wstępnie wskazane zostały parametry minimalne stacji roboczych: procesor 2,4 GHz; 4GB RAM; dysk 250GB; Windows 7/8; 5. Modernizacja aparatury, urządzeń i innych składników wyposażenia infrastruktury informatycznej Nie dotyczy 6. Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania Instalacja, konfiguracja i parametryzacja bazy danych MS SQL na serwerze Po zakupie serwera, konieczne jest przeprowadzenie prac instalacyjnych, konfiguracyjnych oraz dokonać parametryzacji, które są niezbędne, żeby dostosować oprogramowanie MS SQL do potrzeb pracowników i dokonywanych na serwerze operacji. Konfiguracja bazy danych jest czasochłonnym zajęciem wymagającym specjalistycznej wiedzy informatycznej, w szczególności znajomości instalowanego oprogramowania i technicznych parametrów serwera. Prawidłowo skonfigurowana baza danych jest kluczowym elementem decydującym o sprawności procesu wymiany dokumentów elektronicznych pomiędzy systemami informatycznymi. Na tym etapie ustalone zostaną parametry pracy oprogramowania, poziomy dostępu użytkowników. Konfiguracja i wdrożenie licencji systemu ERP XL (4x Handel/Sprzedaż, 2x Zamówienia, 4x Administracja) Ponieważ wdrażane oprogramowanie ma być podstawą dla platformy automatycznej wymiany danych B2B, konieczne jest jego odpowiednie wdrożenie i konfiguracja, tj. dostosowanie opcji, funkcjonalności i parametrów nowego oprogramowania do platformy B2B. Musi zostać ono zainstalowane na serwerze i komputerach pracowników, którzy będą użytkowali poszczególne moduły oprogramowania. W celu dostosowania danego modułu do potrzeb pracowników i dokonywanych na danych modułach operacji niezbędne jest przeprowadzenie prac konfiguracyjnych. Prace te będą miały na celu optymalne wykorzystanie funkcji i dostępnych opcji, jakie posiada system ERP XL. Ustalone zostaną parametry pracy oprogramowania, poziomy dostępu użytkowników, rodzaje podręcznych raportów/analiz, parametry wymiany danych pomiędzy modułami systemu. W ramach konfiguracji nastąpi przemodelowanie procesów, będzie ono miało na celu przebudowanie obiegu informacji tak, aby na zewnątrz do wskazanych partnerów biznesowych wymieniane były ściśle określone i przetworzone dane. Będzie miała ona również na celu taką modyfikację przetwarzania informacji oraz selektywną ich publikację, aby uwzględniać uwarunkowania funkcjonowania firmy Rutex z nowym systemem ERP, potrzeby partnerów/odbiorców oraz tajemnice handlowe

17 współpracujących przedsiębiorstw. Opracowanie programistyczne interfejsów API udostępniających partnerom (PPHU PROSPER Sp. z o. o., ENERGO-MARKET ZET Sp. z o. o., Zakład Energetyczny Płock Centrum Handlowe Sp. z o. o.) funkcjonalności platformy, z wykorzystaniem komunikacji Web Service wspierającej realizację procesów biznesowych Jest to kluczowa część projektu w zakresie automatyzacji procesu sprzedaży oraz sześciu podprocesów/etapów składających się na ten proces (złożenie zamówienia, przygotowanie oferty, wysyłka oferty, działania marketingowe, fakturowanie, obsługa reklamacji) we współpracy Wnioskodawcy z partnerami. W ramach zadania powstaną zindywidualizowane interfejsy programistyczne (nakładki) skierowane do systemów partnerów biznesowych, które umożliwią integrację z systemem informatycznym Wnioskodawcy. Interfejsy będą oparte na API odpowiednim interfejsie programowania aplikacji, dzięki czemu po zdefiniowaniu odpowiedniego kodu źródłowego możliwy będzie automatyczny przesył danych między systemami informatycznymi. Wymagać to będzie opracowania odpowiednich składników oprogramowania takich jak np. wspólne biblioteki. Zadaniem API będzie dostarczenie odpowiednich struktur danych, ustalonych na etapie analizy funkcjonalnej wraz z odpowiednimi protokołami komunikacyjnymi. Nakładki te po zainstalowaniu w systemach partnerów pozwolą korzystać z funkcji platformy i realizować operacje za jej pośrednictwem. Na tym etapie powstaną także kody źródłowe niezbędnych uzupełnień do rozwiązań systemu B2B implementujące zindywidualizowane funkcjonalności platformy stanowiące odpowiedź na potrzeby Wnioskodawcy i partnerów. W wyniku przeprowadzonych prac powstanie docelowa warstwa software owa platformy B2B, która umożliwi automatyzację procesów i elektroniczną wymianę danych. Do stworzenia platformy zostanie wykorzystany model Web Services, który umożliwi przesyłanie plików w uniwersalnym formacie xml. Ze względu na to, że etap ten jest pewnego rodzaju,,wyjściem systemu na zewnątrz przedsiębiorstwa, niezbędna jest współpraca ze strony partnerów biznesowych i ich zaangażowanie w budowę platformy, przede wszystkim w zakresie udostępniania niezbędnych informacji nt. danych technicznych dotyczących funkcjonowania ich własnych systemów informatycznych, uczestnictwa przy ustalaniu treści formularzy e- dokumentów będących przedmiotem wymiany w ramach systemu, implementacji rekomendowanych procedur dostępu do informacji i zapewnienia spójności danych oraz instalacji w swoich systemach opracowanych nakładek. Czasochłonność usługi w odniesieniu do poszczególnych partnerów jest zróżnicowana w zależności od wstępnie zidentyfikowanego stopnia otwartości systemów poszczególnych partnerów. Firmy PPHU PROSPER Sp. z o. o. oraz ENERGO-MARKET ZET Sp. z o. o. pracują na systemie Comarch CDN XL, który pochodzi z tej samej rodziny co system Wnioskodawcy stąd niższa czasochłonność prac. Natomiast Zakład Energetyczny Płock Centrum Handlowe Sp. z o. o. pracuje na systemie SOAR (System Ochrony Aplikacji Rozproszonych) opracowanym specjalnie dla nich przez informatyków Zakładu

18 Energetycznego Płock. System ten jest dostosowany do specyficznych wymagań Zakładu Energetycznego Płock Centrum Handlowe Sp. z o. o. stąd też dużo dłuższa projektowana czasochłonność. Zakup usług doradczych związanych z automatyczną wymianą danych pomiędzy partnerami biznesowymi w ramach systemu B2B - weryfikacja poprawności wymiany plików W ramach tego wydatku zakupiona zostanie usługa doradcza mająca na celu dokonanie weryfikacji mechanizmów wymiany plików pomiędzy systemami informatycznymi partnerów. Pakiety plików wymienianych automatycznie muszą trafiać do systemu współpracującego przedsiębiorstwa w akceptowalnym formacie. Celem usługi jest zatem weryfikacja stosowanych przez system współpracującego przedsiębiorstwa formatów importowanych/eksportowanych plików. Czasochłonność usługi w odniesieniu do poszczególnych partnerów jest zróżnicowana tak jak w przypadku opracowywanie interfejsów w zależności od wstępnie zidentyfikowanego stopnia otwartości systemów poszczególnych partnerów/odbiorców. Nadzór nad uruchomieniem narzędzia informatycznego typu B2B Usługa ta pozwoli na wprowadzenie i uruchomienie platformy B2B u Wnioskodawcy i partnerów/odbiorców bez zakłócania bieżącej działalności przedsiębiorstw. Celem usługi jest rozpoznanie szczelności systemu i bezpieczeństwa informacji w fazie właściwej eksploatacji systemu B2B oraz identyfikacja ewentualnych zagrożeń oraz uruchomienie działań korygujących i zapobiegawczych związanych z przetwarzaniem danych w ramach systemu. Pracownicy firmy zewnętrznej będą stale nadzorowali każdy przeprowadzany ruch oraz instruowali w razie pomyłek pracowników firmy Rutex Sp. z o. o. obsługujących platformę. To działanie jest ostatnim etapem, kiedy błędnie przeprowadzane operacje będą mogły zostać skorygowane i naprawione. Z uwagi na to wydatek ten jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji platformy B2B. 7. Leasing Nie dotyczy 8. Usługi doradcze i eksperckie Analiza przedwdrożeniowa Pierwszym działaniem, które będzie realizowane w ramach projektu jest przeprowadzenie analizy przedsiębiorstwa przez zewnętrzną firmę informatyczną, która specjalizuje się we wdrażaniu zaawansowanych systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, a także świadczy usługi związane z wykonywaniem analiz polegających na oszacowaniu potencjału i zasobów przedsiębiorstwa. Zewnętrzna firma ekspercka w fachowy sposób nakreśli mapę procesów realizowanych

19 w przedsiębiorstwie, w tym dokona analizy procesów zewnętrznych przeprowadzanych we współpracy z partnerami i ustali powiązania i wzajemne zależności między procesami. Ponadto analiza odnosić się będzie do problemów, jakie występują w kontaktach biznesowych między firmami. Etap ten ma szczególne znaczenie, ponieważ pozwala przede wszystkim określić potrzeby Wnioskodawcy w kontekście współpracy z partnerami/odbiorcami tak, aby wybrane rozwiązania informatyczne dokładnie odpowiadały na jego prawdziwe zapotrzebowania. Dokument stanowiący wynik analizy będzie nakreślał etapy dalszych prac nad wdrożeniem systemu. Wypracowane rozwiązania staną się podstawą do przeprowadzenia prac konfiguracyjnych i dostosowawczych przy budowie platformy B2B. Analizie poddana zostanie również posiadana przez firmę infrastruktura techniczna. Pozwoli to określić braki i dodatkowe potrzeby w zakresie sprzętu. Rzetelne przeprowadzenie działań na tym etapie prac pozwoli na uniknięcie problemów i błędów w późniejszych etapach projektu. 9. Ekspertyzy, analizy przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem realizacji projektu W przypadku wydatków poniesionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy wskazać datę poniesienia konkretnego wydatku. Ponadto należy wskazać w jaki sposób ekspertyzy, analizy lub usługi doradcze zostały wykorzystane do przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami a także w jaki sposób ich wyniki zostaną spożytkowane podczas realizacji projektu; czy są jakieś wnioski, rekomendacje lub opracowania, które zostały odrzucone lub pominięte w ramach przygotowania projektu? Nie dotyczy 10. Promocja projektu (w tym informacja o udziale finansowym środków UE) W przypadku otrzymania dotacji na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach działania 8.2 POIG niezbędne będą również działania informujące o udziale finansowym środków budżetu UE w przedmiotowym przedsięwzięciu. Mając na uwadze obowiązki jakie ciążą na beneficjentach wsparcia finansowego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej Wnioskodawca przeprowadzi działania informacyjne na temat udziału finansowego środków pochodzących z budżetu UE w projekcie, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi działania 8.2. POIG. Między innymi Wnioskodawca umieści logo UE oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na swojej stronie internetowej i dokumentacji związanej z wnioskowanym projektem. Wykonanie zadania wpłynie na prawidłowość i zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz stosownymi wytycznymi, do których stosowania zobowiązani są Beneficjenci POIG. 11. Zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie oraz koszty prowadzenia rachunku bankowego Nie dotyczy 12. Szkolenia specjalistyczne Szkolenia specjalistyczne z obsługi platformy B2B Szkolenia specjalistyczne z obsługi nowego systemu B2B to urzeczywistnienie planowanego usprawnienia współpracy. Żadne nowe rozwiązanie nie poprawi jakości funkcjonowania firmy jak i efektywności współpracy z partnerami biznesowymi, jeśli pracownicy mający korzystać z platformy B2B nie będą odpowiednio przygotowani do jego obsługi. Istnieje w takich przypadkach realne niebezpieczeństwo, że wprowadzona

20 zmiana w postaci implementacji nowego systemu, może w początkowym okresie spowodować znaczne obniżenie efektywności pracy, ze względu na strach przed zbyt wysoką technologią oraz brak wystarczających kwalifikacji czy też odpowiedniego treningu. Aby zniwelować to ryzyko, zakupiony zostanie pakiet szkoleń specjalistycznych dla 4 pracowników Wnioskodawcy (1 administrator oraz 3 użytkowników), którzy będą obsługiwać platformę B2B, z czego: -ogólna prezentacja platformy B2B 1 dzień x 5h, -zasad działania platformy B2B, zasady bezpieczeństwa - 3 dni x 6 h, -prezentacja i omówienie szczegółowe systemu B2B i procesu sprzedaży realizowanego przez ten system - 7 dni x 6 h. 10. Relacje B2B Przedsiębiorcy, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B Należy określić typ, lub wskazać konkretnych przedsiębiorców, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B (w drugim przypadku obok nazwy konkretnego przedsiębiorcy należy wskazać kraj, a dla podmiotów polskich - również województwo, w którym znajduje, się siedziba/miejsce zamieszkania przedsiębiorcy). Należy przedstawić informacje na temat przedsiębiorców współpracujących z Wnioskodawcą obecnie oraz tych, którzy zostaną włączeni do współpracy (i objęci systemem B2B) w trakcie realizacji projektu. Nie należy umieszczać informacji o przedsiębiorcach, co do których Wnioskodawca nie ma mocno uzasadnionych przesłanek, iż podejmą oni z Wnioskodawca współpracę w oparciu o planowane do wdrożenia rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B. W szczególności nie należy umieszczać informacji o przedsiębiorcach wykreślonych z odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej (np. KRS, CEiDG). W odniesieniu do wniosku składanego przez koordynatora sieci kontrahentów, należy wskazać uczestników sieci kontrahentów, których dotyczy projekt, a którym nie zostanie przekazane wsparcie (nie wymienionych w punkcie 15 wniosku o dofinansowanie), jeśli tacy występują. Opis: System B2B zbudowany w ramach projektu skierowany będzie do 3 partnerów/odbiorców współpracujących z Wnioskodawcą: PPHU PROSPER Sp. z o. o., województwo śląskie, ENERGO-MARKET ZET Sp. z o. o., województwo małopolskie, Zakład Energetyczny Płock Centrum Handlowe Sp. z o. o., województwo mazowieckie, Relacje biznesowe z przedsiębiorcami, do których skierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B W odniesieniu do projektów nie dotyczących sieci kontrahentów należy przedstawić: opis relacji biznesowych pomiędzy Wnioskodawcą a przedsiębiorcami, do których skierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B, w szczególności scharakteryzować procesy biznesowe łączące Wnioskodawcę z tymi przedsiębiorcami; krótką historię współpracy w przypadku gdy projekt dotyczy w części lub w całości obecnych partnerów biznesowych Wnioskodawcy; opis zmian zakresu i sposobu realizacji procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a współpracującymi przedsiębiorcami po wdrożeniu systemu B2B, w tym jakie

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biłgoraj, 06 maja 203 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia platformy Business to Business do współpracy handlowej pomiędzy Spółką Lider, a jej partnerami biznesowymi stanowiącymi stałych odbiorców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku. Od podpisania umowy do 31.06.2014 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Rzeszów, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Bydgoszcz, 20.01.2014 Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 85-094 Bydgoszcz Email: piotr.dzikowski@flugo.com.pl Tel: 797 700 669 NIP: 5540312935 REGON: 090091640 Szanowni

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania. Józefosław, dnia 17.04.2015r. Zapytanie ofertowe I DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PREMIUM FOOD & MORE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Osiedlowa 50 A 05 500 Józefosław II ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.12.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 16.08.2011 Nr Sprawy/01/08/NOBESO/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska 7-9 20 209 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 2 lipiec 2012r. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pt. Innowacyjny system B2B wspomagający przetwarzanie treści - Support w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Aspekt sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 2/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 2/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/1/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/1/2012 Warszawa, 31.01.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/1/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Projekt nr UDA- POIG.08.02.00-14-251/13 Nazwa: B2B Stworzenie i wdrożenie systemu B2B KANRI w Professional Services sp. z o.o. automatyzującego relacje z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 25.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 14.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Szanowni Państwo,

Rzeszów, 14.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Szanowni Państwo, Rzeszów, 14.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Firmę GBM Mierzejewski Grzegorz z siedzibą w Kolbuszowej, ul. Zielona 6/1, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 8141270102, REGON:

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii 2012 Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii Piotr Przybyłkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 Agenda Projekt z wykorzystaniem integracji danych Analiza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWY

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWY DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWY Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Torowa 6, Konin 62510 Artur Eger 20131202 Strona 1 z 6 Konin 20131202

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo