Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX"

Transkrypt

1 Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B) 1. Zamawiający: RUTEX Sp. z o.o Częstochowa, ul. Św. Rocha 175 REGON: NIP: tel.: +48 (34) Strona internetowa: Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: Marcin Okoniewski Prezes Zarządu tel.: +48 (34)

2 2. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna zawierać poniżej wymienione elementy: Dane teleadresowe firmy wraz ze wskazaną osobą do kontaktu w sprawie oferty (wraz z numerem telefonu i em osoby kontaktowej), numer NIP oraz REGON-em firmy; Wskazanie czasu realizacji poszczególnych etapów projektu; Propozycję całkowitej ceny netto, wraz z rozbiciem na poszczególne etapy wchodzące w skład realizacji przedmiotowego projektu; Oferta powinna składać się z tabelarycznego przedstawienia wyceny prac wyszczególnionych w załączniku nr 1 (wersja elektroniczna załącznika do pobrania na stronie internetowej: ) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Warunki płatności i dostawy poszczególnych działań; Termin ważności oferty; 3. Sposób składania ofert Oferty należy składać (za pośrednictwem poczty, kuriera, poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście) w nieprzekraczalnym terminie do roku do godziny 15:00, pod adresem: Częstochowa, ul. Św. Rocha Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

3 Lp. Kryterium Liczba punktów (waga) Sposób weryfikacji 1. Cena 100 W kryterium Cena maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób: cena najniższa Liczba punktów = x 100 cena oferty ocenianej Do wyliczenia punktów zostanie przyjęta zawarta w formularzu ofertowym cena netto, wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. RUTEX Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo: swobodnego wyboru oferty, wyboru oferty w ograniczonym zakresie, zamknięcia procedury bez wyboru Oferenta i bez podania przyczyny oraz negocjacji ze wszystkimi Oferentami. 6. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie RUTEX Sp. z o.o. 7. Opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz fragmenty Biznes Planu. Podpis wystawiającego zapytanie ofertowe

4 Częstochowa, 03 lutego 2014 r. Nazwa Wykonawcy: Adres: NIP Osoba do kontaktu: Tel/Fax/ Oferta ważna do: Regon Załącznik nr 1 Opis zamówienia Etap Wyszczególnienie działań w ramach etapu I ETAP ( r r.) I I I I I Analiza przedwdrożeniowa [jednostka miary: 100 godz.] Serwer bazodanowy z oprogramowaniem systemowym [jednostka miary: 1 kpl.] Baza danych MS SQL niezbędna do wymiany danych z partnerami biznesowymi dla 4 użytkowników [jednostka miary: 1 kpl.] Laptopy dla administratora systemu oraz operatorów platformy [jednostka miary: 4 szt.] Instalacja, konfiguracja oraz parametryzacja bazy danych MS SQL na serwerze [jednostka miary: 60 godz.] II ETAP ( r r.) II Licencje systemu klasy ERP Comarch ERP XL, niezbędnych do realizacji zewnętrznych procesów biznesowych [jednostka miary: 1 kpl.]

5 II II Konfiguracja i wdrożenie licencji systemu klasy ERP niezbędnych do realizacji zewnętrznych procesów biznesowych [jednostka miary: 120 godz.] Licencja dedykowanej platformy B2B, umożliwiającej współpracę z partnerami biznesowymi [jednostka miary: 1 szt.] III ETAP ( r r.) III Opracowanie programistyczne interfejsu API udostępniającego partnerowi 1 funkcjonalności platformy z wykorzystaniem komunikacji Web Service wspierającej realizację procesów biznesowych [jednostka miary: 150 godz.] III III Opracowanie programistyczne interfejsu API udostępniającego partnerowi 2 funkcjonalności platformy z wykorzystaniem komunikacji Web Service wspierającej realizację procesów biznesowych [jednostka miary: 150 godz.] Opracowanie programistyczne interfejsu API udostępniającego partnerowi 3 funkcjonalności platformy z wykorzystaniem komunikacji Web Service wspierającej realizację procesów biznesowych [jednostka miary: 200 godz.] IV ETAP ( r r.) IV IV IV Usługi doradcze związane z automatyzacją wymiany danych pomiędzy partnerami biznesowymi w ramach systemu B2B weryfikacja poprawności wymiany plików [jednostka miary: 175 godz.] Nadzór nad uruchomieniem narzędzi informatycznego typu B2B [jednostka miary: 75 godz.] Szkolenia specjalistyczne z obsługi B2B [jednostka miary: 65 godz.] RAZEM: Podpis

6 Poniżej znajdują się opisy (fragmenty z Biznes Planu) dotyczące wyżej wymienionych prac, które będą realizowane w ramach przedmiotowego projektu oraz opisy dotyczące funkcjonowania stworzonego innowacyjnego rozwiązania platforma Business to Business. Na podstawie poniższych fragmentów należy dokonać wyceny poszczególnych prac wchodzących w skład projektu. 6. Technologie stosowane w ramach projektu Charakterystyka tworzonego systemu B2B (rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B) Należy przedstawić ogólny opis tworzonego systemu(-ów) B2B. Opis powinien dotyczyć w szczególności informacji odnośnie sposobu komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami korzystającymi z tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B i wynikających stąd wymogów technologicznych po stronie Wnioskodawcy oraz przedsiębiorców współpracujących z Wnioskodawcą w oparciu o tworzony system B2B. Opis powinien umożliwić m.in. ocenę wykonalności technicznej części informatycznej projektu, stopnia skalowalności tworzonego sytemu B2B (w zakresie ograniczeń związanych z dołączaniem do systemu kolejnych procesów biznesowych, użytkowników po stronie Wnioskodawcy i jego partnerów biznesowych, itd.). Opis: W wyniku realizacji niniejszego projektu możliwa stanie się współpraca między odrębnymi podmiotami gospodarczymi na nierealizowanym dotychczas poziomie. Nowatorskie podejście do problemu dostępu i elektronicznej wymiany informacji pozwoli Wnioskodawcy i jego partnerom biznesowym/odbiorcom (PPHU PROSPER Sp. z o. o., ENERGO-MARKET ZET Sp. z o. o., Zakład Energetyczny Płock Centrum Handlowe Sp. z o. o.) na znaczną oszczędność czasu, wzrost produktywności, a tym samym szybkie dopasowanie się do zmieniających warunków rynkowych. W związku z realizacją przedmiotowego projektu planuje się wdrożyć rozwiązania informatyczne, które mają na celu optymalizację oraz usprawnienie głównego procesu biznesowego jakim jest sprzedaż oraz sześciu podprocesów/etapów składających się na ten proces (złożenie zamówienia, przygotowanie oferty, wysyłka oferty, działania marketingowe, fakturowanie obsługa reklamacji). W celu zapewnienia wysokiej jakości realizowania tego procesu, platforma B2B będzie się opierała o dwa kanały przesyłu danych (interfejsy API oraz Web Services). Dane będące przedmiotem elektronicznej wymiany będą odpowiednikami tradycyjnych dokumentów handlowych, w tym między innymi: formularz zamówienia, protokół, faktura, cennik, oferta, formularz reklamacji zostaną zastąpione odpowiednikami elektronicznymi. Kluczowym aspektem elektronicznej wymiany informacji będzie standaryzacja przesyłanych informacji oraz bezpieczeństwo komunikacji. Sam przepływ informacji będzie przebiegał za pomocą odpowiednich komunikatów w formacie XML, TXT, XLS. Oprogramowanie systemu B2B będzie zaprojektowane i zaimplementowane w sposób zgodny z najnowszymi technologiami typu XML, HTML. System bazować będzie na systemie bazodanowym klasy MS SQL Server 2012, który należy do nowoczesnych, zaawansowanych rozwiązań służących zarządzaniu relacyjnymi bazami danych. Wykorzystane rozwiązania gwarantują skalowalność i otwartość systemu na współpracę z otoczeniem. Modularna konstrukcja pozwoli wzbogacać go o nowe elementy (moduły) i zapewni właściwą współpracę z innymi elementami systemu informatycznego

7 Wnioskodawcy. Ograniczenia technologiczne występują po stronie Wnioskodawcy i polegają na braku zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP niezbędnego do integracji z współpracującymi przedsiębiorstwami oraz serwera niezbędnego do obsługi systemu klasy ERP i platformy B2B oraz przechowywania i zabezpieczania danych, które będą na w tych systemach przetwarzane. Pokonanie tych barier zaplanowano w projekcie poprzez zakup serwera bazodanowego oraz licencji systemu ERP XL (4x Handel/Sprzedaż, 2x Zamówienia, 4x Administracja) w celu integracji systemu z współpracującymi przedsiębiorstwami. Partnerzy w projekcie posiadają i użytkują własne systemy zarządzania przedsiębiorstwem (PPHU PROSPER Sp. z o. o. CDN XL, ENERGO-MARKET ZET Sp. z o. o. CDN XL, Zakład Energetyczny Płock Centrum Handlowe Sp. z o. o. - SOAR). Są to systemy przystosowane do wymiany danych z innymi systemami poprzez funkcje import/eksport. Konieczna będzie natomiast weryfikacja i standaryzacja formatów danych, w jakich przesyłane będą pakiety danych oraz stworzenie interfejsów, które pozwolą na wymianę informacji w ramach systemu B2B w czasie rzeczywistym i w sposób automatyczny (w szczególności chodzi o automatyzację wywoływania funkcji importu/eksportu danych w systemach partnerów). Interfejsy te będą oparte na API odpowiednim interfejsie programowania aplikacji, dzięki czemu po zdefiniowaniu odpowiedniego kodu źródłowego możliwy będzie automatyczny przesył danych między systemami informatycznymi. Wymagać to będzie opracowania odpowiednich składników oprogramowania. Zadaniem API będzie dostarczenie odpowiednich struktur danych wraz z odpowiednimi protokołami komunikacyjnymi. Na dzień dzisiejszy firma Rutex Sp. z o. o., nie zauważa żadnych innych problemów i ograniczeń technologicznych mogących uniemożliwić integrację systemów informatycznych. Innowacyjność i efektywność technologii informatycznych Należy opisać zakupywane lub planowane do stworzenia w ramach projektu rozwiązania informatyczne, pod kątem ich innowacyjności. Planowana w projekcie inwestycja musi prowadzić do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań informatycznych względem obecnie stosowanych rozwiązań na poziomie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, w tym względem rozwiązań stosowanych obecnie przez Wnioskodawcę do realizacji współpracy z partnerami biznesowymi objętymi projektem. Opis powinien precyzować, czy i w jaki sposób planowane rozwiązania informatyczne, przeznaczone do automatyzacji procesów biznesowych między przedsiębiorcami, wniosą wartość dodaną w kontekście zakładanych celów projektu (np. doprowadzą do zwiększenia efektywności realizowanych procesów biznesowych) dzięki zastosowaniu technologii informatycznych. W przypadku wniosku o dofinansowanie składanego przez koordynatora sieci kontrahentów opis powinien potwierdzać wartość dodaną płynącą z wdrażanych rozwiązań informatycznych w odniesieniu do działalności wszystkich uczestników sieci. Opis: Technologia informatyczna wdrażana w ramach projektu stanowi bezwzględnie innowacyjność w skali firmy Rutex Sp. z o. o., zarówno pod kątem automatyzacji, ulepszenia i poprawy funkcjonowania procesów biznesowych przedsiębiorstwa, jak i pod kątem technologicznym i biznesowym. W ramach projektu zostanie wdrożony system informatyczny klasy B2B, umożliwiający przyśpieszenie oraz automatyzację procesu jakim jest sprzedaż oraz sześciu podprocesów/etapów składających się na ten proces

8 (złożenie zamówienia, przygotowanie oferty, wysyłka oferty, działania marketingowe, fakturowanie obsługa reklamacji). System ERP XL pozwoli na efektywne zarządzanie procesami zachodzącymi wewnątrz przedsiębiorstwa oraz głównym procesem realizowanym z partnerami biznesowymi/odbiorcami. Zaletą tego systemu będzie możliwość relatywnie łatwego wykorzystania jego funkcjonalności do obsługi systemu generacji B2B w zakresie szerokorozumianego procesu sprzedaży. System klasy B2B zintegruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawni przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwoli błyskawicznie odpowiadać na zmiany zapotrzebowania na produkty, umożliwiając przyśpieszenie oraz automatyzację procesu sprzedaży oraz sześciu podprocesów/etapów składających się na ten proces (złożenie zamówienia, przygotowanie oferty, wysyłka oferty, działania marketingowe, fakturowanie obsługa reklamacji). Kluczowe korzyści z funkcjonowania systemu wynikać będą z zastosowania w nim Elektronicznej Wymiany Danych. Zastąpi ona tradycyjną komunikację z wykorzystaniem listów, i, faksów i telefonów. Dokumenty papierowe jak formularz zamówienia, protokół, faktura, cennik, oferta, formularz reklamacji zostaną zastąpione odpowiednikami elektronicznymi. Dzięki wprowadzonym integracjom systemów informatycznych i wykorzystaniu sieci internetowej do komunikacji pomiędzy systemami do minimum ograniczona zostanie praca ludzka związana z wprowadzaniem danych do systemów informatycznych, partnerzy biznesowi/odbiorcy otrzymają możliwość automatyzacji działań w obszarze m.in.: obsługi zamówień oraz rozliczeń finansowo - księgowych z partnerami/odbiorcami, wglądu do aktualnych i archiwalnych dokumentów, pobierania materiałów reklamowych, dostępu do informacji na temat stanów magazynowych oraz składania zamówienia w czasie rzeczywistym. W wyniku projektu Wnioskodawca i jego partnerzy/odbiorcy staną się organizacjami reprezentującymi nie tylko wysoką sprawność, ale przede wszystkim konkurencyjność poprzez efektywną współpracę. Wszystkie zaplanowane do wdrożenia rozwiązania informatyczne umożliwiające automatyzację procesu sprzedaży oraz sześciu podprocesów/etapów składających się na ten proces (złożenie zamówienia, przygotowanie oferty, wysyłka oferty, działania marketingowe, fakturowanie, obsługa reklamacji) są innowacyjne zarówno technologicznie jak i organizacyjnie na poziomie Spółki Rutex. Narzędzia biznesu elektronicznego, a w szczególności systemu B2B dają możliwość realizacji nowych form partnerstwa, prowadząc do wzrostu wydajności oraz poprawienia jakości oferowanych usług. e-gospodarka ma szczególne znaczenie dla MŚP: poprzez realizację wielu czynności on-line pozwala między innymi na szersze dotarcie z ofertą lokalnych małych firm na rynek globalny. Według badań przeprowadzonych przez Fundację LEM (ekspertyza przygotowana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) większość menedżerów, nie tylko z obszaru MŚP, uznaje tego typu rozwiązanie za wysoce innowacyjne.

9 Warto zaznaczyć, iż wspieranie usług elektronicznych między przedsiębiorstwami przewidziane zostało w Priorytecie 8 Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Ponadto projekt przyczyni się bezpośrednio do realizacji ogólnej strategii rozwoju państwa, która zakłada wspieranie rozwoju i wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Tematyki tej dotyczy również program działań na rzecz wspierania elektronicznego biznesu, przewidziany w rozporządzeniu Rady Ministrów pt. Plan Informatyzacji Państwa na lata oraz nowy Plan Informatyzacji Państwa na lata Technologie proekologiczne w ramach inwestycji Należy opisać czy i w jaki sposób projekt uwzględnia kwestie ekologiczne czy przewiduje się wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych lub instalacji technicznych optymalizujących efektywność energetyczną systemu informatycznego i zwiększające bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji? W przypadku gdy projekt przewiduje zastosowanie takich technologii, należy opisać i w miarę możliwości oszacować w formie liczbowej przewagi planowanych do wdrożenia rozwiązań względem standardowych rozwiązań stosowanych na rynku. Rozwiązania o których mowa powyżej mogą dotyczyć w szczególności wydajności energetycznej sprzętu informatycznego, optymalizacji zasobów IT, technologii stosowanych w systemach zasilania (podstawowego i awaryjnego) i chłodzenia, wtórnego wykorzystania ciepła itp. Należy opisać, czy przewidywane efekty ekologiczne zastosowania technologii, o których mowa powyżej, są możliwe do zmierzenia i oszacowania, oraz czy i w jaki sposób przewiduje się monitorowanie tych mierzalnych paramentów w toku działalności gospodarczej po zakończeniu realizacji projektu. Opis: Omawiana inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na ochronę środowiska mimo, iż kwestie ekologiczne nie zostały brane pod uwagę jako priorytetowe. Automatyczna wymiana danych pomiędzy systemami informatycznymi partnerów biznesowych przyczyni się do znacznej redukcji tradycyjnych form komunikacji. Z tego też względu ograniczone zostanie zużycie papieru na tradycyjną korespondencję (głównie listy i faxy), a dodatkowo wiele dokumentów biznesowych (formularz zamówienia, protokół, faktura, cennik, oferta, formularz reklamacji) będzie wykorzystywanych wyłącznie w wersji elektronicznej.

10 Technologie podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych, eliminacja papierowego obiegu dokumentacji Należy wskazać czy w ramach realizacji projektu nastąpi wdrożenie technologii podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych. W przypadku, gdy przewiduje się wdrożenie któregoś z ww. typów technologii, należy je opisać oraz przedstawić sposób ich wdrożenia, sposób i zakres ich stosowania w ramach rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy współpracującymi przedsiębiorcami. W szczególności należy określić: czy technologie te są ustandaryzowane (np. bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym i EDIFACT); w jakim stopniu są technologiami skalowalnymi (np. pozwalającymi na ich zastosowanie w kolejnych procesach biznesowych, przy zmiennej liczbie użytkowników systemu i obsługiwanych operacji gospodarczych, w relacjach z kolejnymi przedsiębiorcami, w komunikacji z innymi systemami informatycznymi itp.); procesy biznesowe, w których technologie te znajda zastosowanie. Należy wskazać (oszacować) w jakim stopniu wdrożenie systemu B2B z zastosowaniem tego typu technologii, przyczyni się do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej w procesach biznesowych, w których te technologie znajdą zastosowanie. Opis: W ramach realizacji projektu nastąpi wdrożenie elektronicznej wymiany danych. Kluczowym aspektem elektronicznej wymiany danych, z punktu widzenia generowania korzyści, będzie standaryzacja przesyłanych informacji oraz bezpieczeństwo komunikacji. Technologia elektronicznej wymiany danych wdrożona zostanie w automatyzowanym procesie biznesowym sprzedaży oraz sześciu podprocesach/etapach składających się na ten proces (złożenie zamówienia, przygotowanie oferty, wysyłka oferty, działania marketingowe, fakturowanie obsługa reklamacji), (dokumenty: e-formularz zamówienia, e-protokół, e-faktura, e-cennik, e-oferta, e-formularz reklamacji). Wdrożenie technologii elektronicznej wymiany danych odbędzie się poprzez budowę dedykowanych interfejsów wymiany danych z poszczególnymi partnerami/odbiorcami. Interfejsy odpowiadać będą za translację plików e-dokumentów i ich przesyłanie między systemami. Tradycyjne dokumenty papierowe zostaną zastąpione elektronicznymi odpowiednikami, których obieg zostanie w znacznym stopniu zautomatyzowany. Projektowana technologia elektronicznej wymiany danych będzie rozwiązaniem dedykowanym do konkretnych partnerów. Zbudowane interfejsy elektronicznej wymiany danych do systemów poszczególnych partnerów będą mogły być relatywnie łatwo adaptowalne do innych odbiorców użytkujących systemy analogiczne do systemów partnerów biorących udział w niniejszej integracji. Jednak w przypadku partnerów/odbiorców posiadających inne systemy konieczne mogą być każdorazowo bardziej czasochłonne prace programistyczne. Dzięki wdrożeniu elektronicznej wymiany danych nastąpi eliminacja papierowego obiegu dokumentów w relacjach Wnioskodawca (Rutex Sp. z o. o.) partnerzy (PPHU PROSPER Sp. z o. o., ENERGO-MARKET ZET Sp. z o. o., Zakład Energetyczny Płock Centrum Handlowe Sp. z o. o.). Zasadnicza zmiana polegać będzie na tym, że typowe operacje jak składanie i przyjmowanie zamówień, protokołów, faktur, pobieranie materiałów reklamowych itd. będzie się odbywać nie jak dotychczas tradycyjną pocztą, przez telefon, faks czy , ale w sposób automatyczny poprzez wygenerowanie

11 stosownych dokumentów i formularzy bezpośrednio poprzez platformę B2B, bez konieczności angażowania pracy ludzkiej we współpracujących przedsiębiorstwach. Usługi elektroniczne automatycznego przetwarzania danych lub w formule Software-as-a-Service (oprogramowanie jako usługa) W przypadku gdy projekt przewiduje wdrożenie co najmniej jednej usługi elektronicznej automatycznego przetwarzania danych lub w formule Software-as-a-Service świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz przedsiębiorców, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesy typu B2B, należy opisać wszystkie takie usługi. Należy uzasadnić popyt na takie usługi (w nawiązaniu do punktu 10 Biznes Planu) oraz określić (wykazać) stopień zaawansowania danej usługi. Planowana do wdrożenia usługa elektroniczna automatycznego przetwarzania danych lub w formule Software-as-a-Service będzie uznana za zaawansowaną jeśli łącznie: - przedmiot usługi wykracza poza wymianę danych, dostęp do bazy danych, obsługę relacji handlowych lub dostęp do narzędzi koordynujących współpracę między przedsiębiorcami; - wnioskodawca przedstawi opis uzasadniający poziom zaawansowania usługi poprzez wskazanie cech szczególnych charakteryzujących tę usługę, (np. wdrożenie usługi będzie stanowić komercjalizację wyników badań naukowych w zakresie technologii informatycznych, algorytmów i struktur danych, usługa będzie bazować na autorskim know-how lub na unikalnych rozwiązaniach podlegających ochronie własności intelektualnej, usługa będzie oferować niezwykle wysokie poziomy zabezpieczeń danych i gwarantować ponadprzeciętną dostępność, wykazany zostanie znaczny stopień przetworzenia przez system danych wyjściowych o złożonych strukturach względem danych wejściowych przesyłanych przez przedsiębiorców, do których usługa jest skierowana, wykazana zostanie kompleksowość usług Softwareas-a-Service w odniesieniu do pełnego zakresu zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorców, do których jest ona skierowana itp.) Przykładowo przedmiotem zaawansowanych usług elektronicznych może być analiza tzw. dużych danych (big data), wspomaganie (automatyzacja) diagnostyki medycznej lub analiz bio-chemicznych, udostepnienie w formule Software-as-a-Service kompleksowych narzędzi dedykowanych określonym branżom lub profesjom. Opis: Nie dotyczy

12 8. Uzasadnienie dla poniesienia poszczególnych wydatków Poniżej należy uzasadnić konieczność poniesienia poszczególnych wydatków kwalifikowalnych w powiązaniu z celami projektu. Opis powinien dotyczyć wszystkich wydatków kwalifikowalnych wskazanych w Przebiegu rzeczowo-finansowym we wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie składany jest przez koordynatora sieci kontrahentów, każdy z opisów powinien odnosić się odrębnie do wydatków Wnioskodawcy (koordynatora) i odrębnie do wydatków uczestników sieci kontrahentów innych niż Wnioskodawca. Uzasadnienie liczby i rodzaju dóbr nabywanych w ramach sieci kontrahentów powinno odnosić się do potrzeb poszczególnych uczestników sieci, np. w przypadku wpisania w przebiegu rzeczowo finansowym wydatku, nie dotyczącego Wnioskodawcy, na zakup 10 licencji na oprogramowanie X, należy wskazać w jaki sposób szacowane potrzeby poszczególnych uczestników sieci składają się na łączną sumę 10 licencji na oprogramowanie X. Należy odnieść się do poszczególnych wydatków, wskazując przeznaczenie danego zakupu i uzasadniając jego niezbędność dla projektu. Opis i uzasadnienie powinny odnosić się również do liczby i sposobu oszacowania wartości wydatku. Uzasadnienie odnoszące się do liczby i sposobu oszacowania wartości wydatków powinno być przedstawione możliwie szczegółowo i konkretnie, np. poprzez wskazanie odpowiednio: - ilości zakupywanych dóbr, - wymaganej wydajności / innych istotnych wymagań technicznych zakupywanych elementów infrastruktury informatycznej, - pracochłonności usług planowanych do zlecenia firmom zewnętrznym, - wstępnej wyceny dóbr/usług dokonanej przez potencjalnych wykonawców/dostawców (nazwy tych przedsiębiorców, wskazana przez nich cena i jej uzasadnienie), - raportów lub analiz rynkowych i innych opracowań, wraz miejscem ich publikacji (adresy stron internetowych), na podstawie których została oszacowana wysokość wydatków, itp. Informacje powinny być przedstawione w sposób klarowny, nie budzący wątpliwości co do zakresu i celowości zaplanowanych działań oraz kwalifikowalności ponoszonych w projekcie wydatków. W przypadku, gdy projekt nie przewiduje ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w danej kategorii, Wnioskodawca powinien krótko skomentować ten fakt, np.: Promocja projektu i informacja o udziale finansowym środków budżetu UE w projekcie zostanie przeprowadzona w oparciu o posiadane zasoby (bez ponoszenia dodatkowych kosztów), w sposób opisany w punkcie 5 Biznes Planu. 1. Przeniesienie prawa własności budynku lub budowli Należy precyzyjnie wskazać budynki lub budowle zakupywane w ramach projektu. Opis powinien potwierdzać, że nabywana nieruchomość może być używana w określonym celu zgodnym z celami projektu lub określać zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń. Informacje szczegółowe odnośnie budowli lub budynku (np. powierzchnia i rodzaj pomieszczeń w kontekście ich przeznaczenia) powinny potwierdzać, że nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu. Nie dotyczy 2. Zakup robót i materiałów budowlanych Nie dotyczy 3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych Wartości niematerialne i prawne stanowią niezbędny element infrastruktury teleinformatycznej koniecznej do wdrożenia i funkcjonowania platformy B2B. Wartości niematerialne i prawne stanowić będą: Baza danych MS SQL (1x licencja serwerowa -zawierająca 1 klienta SQL + 3 licencje stanowiskowe + nośnik)

13 Baza danych stanowi kluczowy element tworzonego systemu, gdyż będzie przechowywać ważne dane, które będą wymieniane na platformie - dostępne zarówno dla wnioskodawcy jak i partnerów biznesowych, dlatego istotne jest prawidłowe dobranie jej parametrów i możliwości pod kątem wymaganych funkcji. Jako centralny magazyn danych dla całego systemu powinna ona zapewniać bezpieczeństwo oraz integralność danych oraz stabilną pracę i wysoką dostępność. Powyższe cechy posiada baza danych MS SQL, dlatego została wybrana jako optymalne oprogramowanie dla tej platformy. Od strony technicznej baza danych Microsoft SQL Server (MS SQL) ma usprawnić zarządzanie danymi oraz ułatwić wymianę informacji poprzez później stworzony system B2B. Ilość licencji została przewidziana na 4 pracowników, pracujących bezpośrednio przy obsłudze partnerów biznesowych, którzy po wdrożeniu rozwiązania B2B, będą obsługiwać odbiorców przy użyciu platformy B2B. Oszacowanie wartości wydatku: - 1x licencja serwerowa MS SQL (zawierająca 1 klienta SQL) - 3 licencje stanowiskowe MS SQL - nośnik danych Licencje ERP XL (4x Handel/Sprzedaż, 2x Zamówienia, 4x Administracja) Ze względu na to, że firma Rutex Sp. z o. o. nie posiada oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem, konieczny jest jego zakup. Oprogramowanie takie będzie wewnętrznym systemem, na podstawie którego zostanie zbudowana platforma wymiany danych z partnerami/odbiorcami. Operacje wykonywane we współpracy z partnerami/odbiorcami będą realizowane właśnie przy użyciu tego oprogramowania, a platforma B2B będzie pełniła rolę interfejsu dostępowego pomiędzy systemem Wnioskodawcy a systemami partnerów/odbiorców. Oprogramowanie to powinno posiadać m.in. opcje/możliwości, które pozwolą na realizację procesu sprzedaży oraz sześciu podprocesów/etapów składających się na ten proces (złożenie zamówienia, przygotowanie oferty, wysyłka oferty, działania marketingowe, fakturowanie, obsługa reklamacji) z parterami/odbiorcami. Po wstępnej weryfikacji różnego rodzaju oprogramowania, firma Rutex Sp. z o. o. zdecydowała się na wybór produktu firmy Comarch ERP XL. Oprogramowanie to, oprócz cech wskazanych powyżej daje możliwość integracji z systemami partnerów. Oszacowanie wartości wydatku: - Handel/Sprzedaż 4 licencje - Zamówienia 2 licencje - Administracja 4 licencje

14 Licencja dedykowanej platformy B2B Dedykowana platforma B2B do publikowania informacji między systemem Wnioskodawcy a partnerami/odbiorcami w oparciu o standard www będzie stanowiła meritum całego projektu. Po wstępnym przygotowaniu systemu informatycznego klasy ERP, zostanie zakupiona dedykowana platforma, która służyć będzie do realizacji głównego procesu biznesowego jakim jest sprzedaż oraz sześciu podprocesów/etapów składających się na ten proces (złożenie zamówienia, przygotowanie oferty, wysyłka oferty, działania marketingowe, fakturowanie, obsługa reklamacji) między firmą Rutex Sp. z o. o. a jej partnerami/odbiorcami. Platforma ta, ze względu na specyficzną branżę Wnioskodawcy, wymaga stworzenia zindywidualizowanego rozwiązania informatycznego, które nie tylko przyspieszy realizację poszczególnych działań, ale przede wszystkim zwiększy jakość i bezpieczeństwo przeprowadzanych operacji, co w dłuższej perspektywie wpłynie na polepszenie wizerunku firmy, a tym samym na zwiększenie jej konkurencyjności na lokalnym rynku. Platforma ta od strony informatycznej, będzie się składać z rozbudowanych struktur służących do wymiany danych pomiędzy partnerami/odbiorcami. Konstrukcja dedykowanej platformy funkcjonującej w systemie typu B2B będzie tak zaprojektowana, aby była integralną częścią systemu ERP XL. Warstwę komunikacyjną platformy stanowić będzie sieć Internet, za pośrednictwem, którego dane będą fizycznie przesyłane pomiędzy systemami. Warstwę translacyjną pełnić będzie specjalna aplikacja do tłumaczenia zapisów jednego systemu na język drugiego systemu. Na końcówkach systemu komunikacji i translacji znajdą się warstwy odpowiedzialne za zarządzanie przedsiębiorstwem systemy ERP Wnioskodawcy i partnerów/odbiorców. Istotą tych warstw będzie dystrybucja wewnątrz przedsiębiorstw informacji pozyskanych z zewnątrz za pośrednictwem platformy. W celu zagwarantowania bezpiecznego i stałego połączenia zintegrowanych systemów wprowadzone zostaną dwa kanały przesyłu i udostępnianiu danych. Pierwszym z nich będzie protokół transferu plików FTP, wykorzystujący protokół TCP, dzięki któremu możliwe będzie dwukierunkowe przesyłanie plików. Możliwość udostępniania i przesyłania danych będą miały osoby, którym zostanie nadany klucz dostępu (login i hasło). Drugim kanałem transmisji danych będzie usługa Web Service, wykorzystująca do przesyłania danych protokół komunikacyjny http, w którym stosowany będzie język formatu XML. Drugi kanał przesyłu zapewni stałą, stabilną i niezawodną pracę systemu, w razie awarii pierwszego kanału przesyłu, będzie pełnił funkcję wsparcia dla protokołu FTP. Oszacowanie wartości wydatku: - 1 x licencja serwerowa dedykowanej platformy B2B 4. Zakup nowych środków trwałych W ramach kategorii zaplanowano 2 wydatki:

15 1. Serwer bazodanowy z oprogramowaniem systemowym Wydatek polega na zakupie wydajnego serwera, który zostanie przeznaczony do obsługi systemu ERP XL i platformy B2B oraz przechowywania danych, które będą w tych systemach przetwarzane. Serwer ten, ze względu na dużą ilość operacji, które będą przeprowadzane w systemach musi być na tyle wydajny, aby móc zapewnić stabilne, szybkie i niezawodne działanie tych systemów, bez zakłóceń czy przeciążeń. Na serwerze przechowywane będą również wszystkie zapisy operacji wykonywanych w systemie ERP XL i na platformie B2B, przetwarzane dane, jak również generowane w formie elektronicznej dokumenty. Serwer będzie posiadał oprogramowanie systemowe dla 4 użytkowników, które pozwoli na jego użytkowanie. Wstępnie wskazane zostały parametry minimalne: procesor 1.9 GHz; pamięć 12GB; dysk 4x 300GB; Oprogramowanie: Microsoft OEM Windows Server 2008 Standard ROK (DVD) x64 (lub wyższe); Microsoft OEM Windows Server 2008 CAL 5 User Polish, 1pk (lub wyższe) 2. Laptopy ( 4 szt.) wraz z oprogramowaniem systemowym W ramach projektu zaplanowano zakup 4 laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym dla administratora oraz operatorów systemu B2B. Funkcjonowanie platformy musi być cały czas nadzorowane przez osobę, która będzie mogła na bieżąco zarządzać systemem, reagować na pojawiające się ewentualne błędy, decydować o przyznawaniu kolejnych dostępów, definiować zakres i poziom udzielanych poszczególnym pracownikom partnerów informacji i danych. Do wykonywania tych czynności niezbędny jest wydajny laptop z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym (kompatybilnym z systemem ERP), przy pomocy, którego Administrator będzie mógł bez problemu zarządzać platformą i bieżącym kontaktem z partnerami biznesowymi. Zakup laptopów dla operatorów systemu B2B jest podyktowany koniecznością zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technicznej dla nowego systemu B2B. Obecnie wykorzystywane stacje robocze to urządzenia jednordzeniowe z procesorami o taktowaniu poniżej 1,5 GHz, max. 1GB RAM w technologiach sprzed 7-8 lat. Operatorzy systemu B2B będą odpowiedzialni za testowanie systemu B2B w fazie jego przygotowywania a następnie realizację założeń projektu poprzez wykorzystanie wdrożonego oprogramowania do automatyzacji procesu sprzedaży oraz sześciu podprocesów/etapów składających się na ten proces (złożenie zamówienia, przygotowanie oferty, wysyłka oferty, działania marketingowe, fakturowanie, obsługa reklamacji) dlatego też niezbędny jest zakup wydajnych laptopów z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym (kompatybilnym z systemem ERP). Laptopy będą przeznaczone dla administratora i operatorów systemu B2B w firmie

16 Wnioskodawcy. Wstępnie wskazane zostały parametry minimalne stacji roboczych: procesor 2,4 GHz; 4GB RAM; dysk 250GB; Windows 7/8; 5. Modernizacja aparatury, urządzeń i innych składników wyposażenia infrastruktury informatycznej Nie dotyczy 6. Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania Instalacja, konfiguracja i parametryzacja bazy danych MS SQL na serwerze Po zakupie serwera, konieczne jest przeprowadzenie prac instalacyjnych, konfiguracyjnych oraz dokonać parametryzacji, które są niezbędne, żeby dostosować oprogramowanie MS SQL do potrzeb pracowników i dokonywanych na serwerze operacji. Konfiguracja bazy danych jest czasochłonnym zajęciem wymagającym specjalistycznej wiedzy informatycznej, w szczególności znajomości instalowanego oprogramowania i technicznych parametrów serwera. Prawidłowo skonfigurowana baza danych jest kluczowym elementem decydującym o sprawności procesu wymiany dokumentów elektronicznych pomiędzy systemami informatycznymi. Na tym etapie ustalone zostaną parametry pracy oprogramowania, poziomy dostępu użytkowników. Konfiguracja i wdrożenie licencji systemu ERP XL (4x Handel/Sprzedaż, 2x Zamówienia, 4x Administracja) Ponieważ wdrażane oprogramowanie ma być podstawą dla platformy automatycznej wymiany danych B2B, konieczne jest jego odpowiednie wdrożenie i konfiguracja, tj. dostosowanie opcji, funkcjonalności i parametrów nowego oprogramowania do platformy B2B. Musi zostać ono zainstalowane na serwerze i komputerach pracowników, którzy będą użytkowali poszczególne moduły oprogramowania. W celu dostosowania danego modułu do potrzeb pracowników i dokonywanych na danych modułach operacji niezbędne jest przeprowadzenie prac konfiguracyjnych. Prace te będą miały na celu optymalne wykorzystanie funkcji i dostępnych opcji, jakie posiada system ERP XL. Ustalone zostaną parametry pracy oprogramowania, poziomy dostępu użytkowników, rodzaje podręcznych raportów/analiz, parametry wymiany danych pomiędzy modułami systemu. W ramach konfiguracji nastąpi przemodelowanie procesów, będzie ono miało na celu przebudowanie obiegu informacji tak, aby na zewnątrz do wskazanych partnerów biznesowych wymieniane były ściśle określone i przetworzone dane. Będzie miała ona również na celu taką modyfikację przetwarzania informacji oraz selektywną ich publikację, aby uwzględniać uwarunkowania funkcjonowania firmy Rutex z nowym systemem ERP, potrzeby partnerów/odbiorców oraz tajemnice handlowe

17 współpracujących przedsiębiorstw. Opracowanie programistyczne interfejsów API udostępniających partnerom (PPHU PROSPER Sp. z o. o., ENERGO-MARKET ZET Sp. z o. o., Zakład Energetyczny Płock Centrum Handlowe Sp. z o. o.) funkcjonalności platformy, z wykorzystaniem komunikacji Web Service wspierającej realizację procesów biznesowych Jest to kluczowa część projektu w zakresie automatyzacji procesu sprzedaży oraz sześciu podprocesów/etapów składających się na ten proces (złożenie zamówienia, przygotowanie oferty, wysyłka oferty, działania marketingowe, fakturowanie, obsługa reklamacji) we współpracy Wnioskodawcy z partnerami. W ramach zadania powstaną zindywidualizowane interfejsy programistyczne (nakładki) skierowane do systemów partnerów biznesowych, które umożliwią integrację z systemem informatycznym Wnioskodawcy. Interfejsy będą oparte na API odpowiednim interfejsie programowania aplikacji, dzięki czemu po zdefiniowaniu odpowiedniego kodu źródłowego możliwy będzie automatyczny przesył danych między systemami informatycznymi. Wymagać to będzie opracowania odpowiednich składników oprogramowania takich jak np. wspólne biblioteki. Zadaniem API będzie dostarczenie odpowiednich struktur danych, ustalonych na etapie analizy funkcjonalnej wraz z odpowiednimi protokołami komunikacyjnymi. Nakładki te po zainstalowaniu w systemach partnerów pozwolą korzystać z funkcji platformy i realizować operacje za jej pośrednictwem. Na tym etapie powstaną także kody źródłowe niezbędnych uzupełnień do rozwiązań systemu B2B implementujące zindywidualizowane funkcjonalności platformy stanowiące odpowiedź na potrzeby Wnioskodawcy i partnerów. W wyniku przeprowadzonych prac powstanie docelowa warstwa software owa platformy B2B, która umożliwi automatyzację procesów i elektroniczną wymianę danych. Do stworzenia platformy zostanie wykorzystany model Web Services, który umożliwi przesyłanie plików w uniwersalnym formacie xml. Ze względu na to, że etap ten jest pewnego rodzaju,,wyjściem systemu na zewnątrz przedsiębiorstwa, niezbędna jest współpraca ze strony partnerów biznesowych i ich zaangażowanie w budowę platformy, przede wszystkim w zakresie udostępniania niezbędnych informacji nt. danych technicznych dotyczących funkcjonowania ich własnych systemów informatycznych, uczestnictwa przy ustalaniu treści formularzy e- dokumentów będących przedmiotem wymiany w ramach systemu, implementacji rekomendowanych procedur dostępu do informacji i zapewnienia spójności danych oraz instalacji w swoich systemach opracowanych nakładek. Czasochłonność usługi w odniesieniu do poszczególnych partnerów jest zróżnicowana w zależności od wstępnie zidentyfikowanego stopnia otwartości systemów poszczególnych partnerów. Firmy PPHU PROSPER Sp. z o. o. oraz ENERGO-MARKET ZET Sp. z o. o. pracują na systemie Comarch CDN XL, który pochodzi z tej samej rodziny co system Wnioskodawcy stąd niższa czasochłonność prac. Natomiast Zakład Energetyczny Płock Centrum Handlowe Sp. z o. o. pracuje na systemie SOAR (System Ochrony Aplikacji Rozproszonych) opracowanym specjalnie dla nich przez informatyków Zakładu

18 Energetycznego Płock. System ten jest dostosowany do specyficznych wymagań Zakładu Energetycznego Płock Centrum Handlowe Sp. z o. o. stąd też dużo dłuższa projektowana czasochłonność. Zakup usług doradczych związanych z automatyczną wymianą danych pomiędzy partnerami biznesowymi w ramach systemu B2B - weryfikacja poprawności wymiany plików W ramach tego wydatku zakupiona zostanie usługa doradcza mająca na celu dokonanie weryfikacji mechanizmów wymiany plików pomiędzy systemami informatycznymi partnerów. Pakiety plików wymienianych automatycznie muszą trafiać do systemu współpracującego przedsiębiorstwa w akceptowalnym formacie. Celem usługi jest zatem weryfikacja stosowanych przez system współpracującego przedsiębiorstwa formatów importowanych/eksportowanych plików. Czasochłonność usługi w odniesieniu do poszczególnych partnerów jest zróżnicowana tak jak w przypadku opracowywanie interfejsów w zależności od wstępnie zidentyfikowanego stopnia otwartości systemów poszczególnych partnerów/odbiorców. Nadzór nad uruchomieniem narzędzia informatycznego typu B2B Usługa ta pozwoli na wprowadzenie i uruchomienie platformy B2B u Wnioskodawcy i partnerów/odbiorców bez zakłócania bieżącej działalności przedsiębiorstw. Celem usługi jest rozpoznanie szczelności systemu i bezpieczeństwa informacji w fazie właściwej eksploatacji systemu B2B oraz identyfikacja ewentualnych zagrożeń oraz uruchomienie działań korygujących i zapobiegawczych związanych z przetwarzaniem danych w ramach systemu. Pracownicy firmy zewnętrznej będą stale nadzorowali każdy przeprowadzany ruch oraz instruowali w razie pomyłek pracowników firmy Rutex Sp. z o. o. obsługujących platformę. To działanie jest ostatnim etapem, kiedy błędnie przeprowadzane operacje będą mogły zostać skorygowane i naprawione. Z uwagi na to wydatek ten jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji platformy B2B. 7. Leasing Nie dotyczy 8. Usługi doradcze i eksperckie Analiza przedwdrożeniowa Pierwszym działaniem, które będzie realizowane w ramach projektu jest przeprowadzenie analizy przedsiębiorstwa przez zewnętrzną firmę informatyczną, która specjalizuje się we wdrażaniu zaawansowanych systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, a także świadczy usługi związane z wykonywaniem analiz polegających na oszacowaniu potencjału i zasobów przedsiębiorstwa. Zewnętrzna firma ekspercka w fachowy sposób nakreśli mapę procesów realizowanych

19 w przedsiębiorstwie, w tym dokona analizy procesów zewnętrznych przeprowadzanych we współpracy z partnerami i ustali powiązania i wzajemne zależności między procesami. Ponadto analiza odnosić się będzie do problemów, jakie występują w kontaktach biznesowych między firmami. Etap ten ma szczególne znaczenie, ponieważ pozwala przede wszystkim określić potrzeby Wnioskodawcy w kontekście współpracy z partnerami/odbiorcami tak, aby wybrane rozwiązania informatyczne dokładnie odpowiadały na jego prawdziwe zapotrzebowania. Dokument stanowiący wynik analizy będzie nakreślał etapy dalszych prac nad wdrożeniem systemu. Wypracowane rozwiązania staną się podstawą do przeprowadzenia prac konfiguracyjnych i dostosowawczych przy budowie platformy B2B. Analizie poddana zostanie również posiadana przez firmę infrastruktura techniczna. Pozwoli to określić braki i dodatkowe potrzeby w zakresie sprzętu. Rzetelne przeprowadzenie działań na tym etapie prac pozwoli na uniknięcie problemów i błędów w późniejszych etapach projektu. 9. Ekspertyzy, analizy przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem realizacji projektu W przypadku wydatków poniesionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy wskazać datę poniesienia konkretnego wydatku. Ponadto należy wskazać w jaki sposób ekspertyzy, analizy lub usługi doradcze zostały wykorzystane do przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami a także w jaki sposób ich wyniki zostaną spożytkowane podczas realizacji projektu; czy są jakieś wnioski, rekomendacje lub opracowania, które zostały odrzucone lub pominięte w ramach przygotowania projektu? Nie dotyczy 10. Promocja projektu (w tym informacja o udziale finansowym środków UE) W przypadku otrzymania dotacji na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach działania 8.2 POIG niezbędne będą również działania informujące o udziale finansowym środków budżetu UE w przedmiotowym przedsięwzięciu. Mając na uwadze obowiązki jakie ciążą na beneficjentach wsparcia finansowego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej Wnioskodawca przeprowadzi działania informacyjne na temat udziału finansowego środków pochodzących z budżetu UE w projekcie, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi działania 8.2. POIG. Między innymi Wnioskodawca umieści logo UE oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na swojej stronie internetowej i dokumentacji związanej z wnioskowanym projektem. Wykonanie zadania wpłynie na prawidłowość i zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz stosownymi wytycznymi, do których stosowania zobowiązani są Beneficjenci POIG. 11. Zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie oraz koszty prowadzenia rachunku bankowego Nie dotyczy 12. Szkolenia specjalistyczne Szkolenia specjalistyczne z obsługi platformy B2B Szkolenia specjalistyczne z obsługi nowego systemu B2B to urzeczywistnienie planowanego usprawnienia współpracy. Żadne nowe rozwiązanie nie poprawi jakości funkcjonowania firmy jak i efektywności współpracy z partnerami biznesowymi, jeśli pracownicy mający korzystać z platformy B2B nie będą odpowiednio przygotowani do jego obsługi. Istnieje w takich przypadkach realne niebezpieczeństwo, że wprowadzona

20 zmiana w postaci implementacji nowego systemu, może w początkowym okresie spowodować znaczne obniżenie efektywności pracy, ze względu na strach przed zbyt wysoką technologią oraz brak wystarczających kwalifikacji czy też odpowiedniego treningu. Aby zniwelować to ryzyko, zakupiony zostanie pakiet szkoleń specjalistycznych dla 4 pracowników Wnioskodawcy (1 administrator oraz 3 użytkowników), którzy będą obsługiwać platformę B2B, z czego: -ogólna prezentacja platformy B2B 1 dzień x 5h, -zasad działania platformy B2B, zasady bezpieczeństwa - 3 dni x 6 h, -prezentacja i omówienie szczegółowe systemu B2B i procesu sprzedaży realizowanego przez ten system - 7 dni x 6 h. 10. Relacje B2B Przedsiębiorcy, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B Należy określić typ, lub wskazać konkretnych przedsiębiorców, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B (w drugim przypadku obok nazwy konkretnego przedsiębiorcy należy wskazać kraj, a dla podmiotów polskich - również województwo, w którym znajduje, się siedziba/miejsce zamieszkania przedsiębiorcy). Należy przedstawić informacje na temat przedsiębiorców współpracujących z Wnioskodawcą obecnie oraz tych, którzy zostaną włączeni do współpracy (i objęci systemem B2B) w trakcie realizacji projektu. Nie należy umieszczać informacji o przedsiębiorcach, co do których Wnioskodawca nie ma mocno uzasadnionych przesłanek, iż podejmą oni z Wnioskodawca współpracę w oparciu o planowane do wdrożenia rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B. W szczególności nie należy umieszczać informacji o przedsiębiorcach wykreślonych z odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej (np. KRS, CEiDG). W odniesieniu do wniosku składanego przez koordynatora sieci kontrahentów, należy wskazać uczestników sieci kontrahentów, których dotyczy projekt, a którym nie zostanie przekazane wsparcie (nie wymienionych w punkcie 15 wniosku o dofinansowanie), jeśli tacy występują. Opis: System B2B zbudowany w ramach projektu skierowany będzie do 3 partnerów/odbiorców współpracujących z Wnioskodawcą: PPHU PROSPER Sp. z o. o., województwo śląskie, ENERGO-MARKET ZET Sp. z o. o., województwo małopolskie, Zakład Energetyczny Płock Centrum Handlowe Sp. z o. o., województwo mazowieckie, Relacje biznesowe z przedsiębiorcami, do których skierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B W odniesieniu do projektów nie dotyczących sieci kontrahentów należy przedstawić: opis relacji biznesowych pomiędzy Wnioskodawcą a przedsiębiorcami, do których skierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B, w szczególności scharakteryzować procesy biznesowe łączące Wnioskodawcę z tymi przedsiębiorcami; krótką historię współpracy w przypadku gdy projekt dotyczy w części lub w całości obecnych partnerów biznesowych Wnioskodawcy; opis zmian zakresu i sposobu realizacji procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a współpracującymi przedsiębiorcami po wdrożeniu systemu B2B, w tym jakie

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo