Wrocław, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dnia 01.07.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Wrocław, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. WdroŜenie internetowego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie sprzedaŝy pneumatyki z partnerami biznesowymi nr Wniosku o dofinansowanie: WND-POIG /13 przez Pneumat System Sp. z o.o. w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdraŝania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza się nabór ofert na dostawę/wykonanie: Zakup licencji platformy B2B (1 szt.) Instalacja i konfiguracja platformy B2B (1 szt.) Integracja platformy B2B z systemem ERP i z PIM (1 szt.) WdroŜenie platformy B2B (1 szt.) 1.Zamawiający: PNEUMAT SYSTEM Sp. z o.o. ul. Paprotna 4, Wrocław NIP: REGON: Sposób uzyskania informacji dot. zamówienia: Osoba do kontaktu: Tomasz Zadworny tel.: adres: Pneumat System Sp. z o.o., ul. Paprotna 4, Wrocław 3.Opis przedmiotu dostawy/usługi: str. 1

2 Przedmiotem zamówienia jest: Zakup licencji platformy B2B (1 szt.) Instalacja i konfiguracja platformy B2B (1 szt.) Integracja platformy B2B z systemem ERP i z PIM (1 szt.) WdroŜenie platformy B2B (1 szt.) Zgodny z przedstawionym poniŝej zakresem: lp. nazwa ilość minimalne wymagania wobec przedmiotu zamówienia 1. Zakup licencji platformy B2B Platforma B2B to wielomodułowy systemem internetowy oparty o przeglądarkę WWW (kompleksowa platforma technologiczna wspierająca, wielokanałową sprzedaŝ elektroniczną i obsługę partnera przez Internet); zakup platformy B2B umoŝliwi: integrację i zarządzanie procesami biznesowymi z punku widzenia przeglądarki internetowej, prezentację dostępnej i aktualnej oferty Wnioskodawcy (dostępnej za pomocą panelu uŝytkownika systemu B2B), kompleksową obsługę sprzedaŝy w Pneumat System Sp. z o.o. za pomocą narzędzia elektronicznego od momentu inicjacji zamówienia do jego finalizacji, komunikację biznesową pomiędzy partnerami, sprawną obsługę partnera biznesowego przez pracowników Wnioskodawcy (dostęp do danych historycznych, zamówień, reklamacji itp.), szybką wymianę danych uwiarygodnionych podpisem elektronicznym i import tych danych do systemów zarządzania przedsiębiorstwem partnera biznesowego, wdroŝenie usług elektronicznej konfiguracji produktów, 2. Instalacja i konfiguracja platformy B2B Niezbędne jest wykonanie kopi plików aplikacji (B2B) na serwer z jednoczesnym dostosowaniem parametrów instalowanego programu do potrzeb i warunków serwera oraz środowiska systemu operacyjnego, a takŝe zwykle odpowiednią modyfikację parametrów tego środowiska. Instalacja platformy B2B będzie dotyczyć osadzenia oprogramowania na serwerze a następnie skonfigurowania ustawień i parametrów serwera, baz danych, nadanie uprawnień uŝytkownikom pod względem funkcjonalnym i uŝytkowym. Konfiguracja obejmie działania w zakresie personalizacji ustawień platformy B2B. Instalacja i konfiguracja pozwoli połączyć wszystkie komponenty i uruchomić system B2B. Wydatek jest str. 2

3 konieczny, ze względu na wysoką komplikacje technologiczną instalacji systemu B2B. 3. Integracja platformy B2B z systemem ERP i z PIM Niezbędna w celu integracji wszystkich komponentów współtworzących system B2B nastąpi wymiana danych pomiędzy poszczególnymi komponentami. Integracją objęte będą między innymi kartoteki partnerów, formy płatności, metody dostawy oraz dokumenty handlowe takie jak faktury sprzedaŝy, oferty i zamówienia partnera, informacje o naleŝnościach. Partner biznesowy będzie mógł przejrzeć oferowane produkty, zadać pytanie, by ostatecznie złoŝyć zamówienie na interesujące go towary. Cały proces sprzedaŝowy i wszystkie procesy biznesowe objęte systemem B2B będą moŝliwe do realizacji dzięki integracji poszczególnych składowych systemu. Realizacja zamówienia, fakturowanie. stopień realizacji zamówienia lub informacja o jego zamknięciu zostanie zamieszczona w karcie partnera biznesowego w systemie B2B. Integracja z systemem ERP bazować będzie na uniwersalnym module integracyjnym, wykorzystującym popularne metody wymiany danych (np. XML), odpowiedzialnym za właściwe przekształcenie danych przesyłanych między systemami i zapewnienie bezawaryjnego ich dostarczenia. 4. WdroŜenie platformy B2B Usługa informatyczna o charakterze wdroŝeniowym (dotyczy wdroŝenia platformy B2B) ma celu przygotowanie do eksploatacji systemu, tak aby umoŝliwić odpowiednie zorganizowanie procesu wymiany danych oraz zapewnić prawidłowe uruchomienie całego procesu, celem optymalnego wykorzystania przygotowanych rozwiązań. WdroŜenie pozwoli na kompleksowe uruchomienie systemu B2B i dopasowaniu do procesów panujących w firmie, co pozwoli na maksymalne ich wykorzystanie w procesach biznesowych objętych systemem B2B. 4.Sposób przygotowania oferty Opis sposobu przygotowania oferty: Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 1.oferta opatrzona czytelnym podpisem Oferenta (dokument uprawniający do składania podpisów w imieniu Oferenta - jeśli dotyczy) oraz datą waŝności, 2.oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 1, 3.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ofertowym Załącznik nr 2; KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę na wszystkie 4 części przedmiotu zamówienia; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych; str. 3

4 Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie papierowej lub drogą elektroniczną - oferty dostarczone drogą elektroniczną muszą zostać złoŝone w formie papierowej do dnia r.; Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty; Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; Cena oferty za zamówienie, musi być podana cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku w kwocie netto oraz w kwocie z uwzględnieniem podatku VAT. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski); Oferta musi być złoŝona w języku polskim. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym: Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Załącznik nr 2; Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia Załącznik nr 2; Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Załącznik nr 2; Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia Załącznik nr 2. 5.Termin i miejsce wykonania zamówienia: Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2014r. Poszczególne prace powinny zostać zrealizowane w następujących terminach: Zakup licencji platformy B2B (1 szt.) do 31 sierpnia 2013r. Instalacja i konfiguracja platformy B2B (1 szt.) do 31 sierpnia 2013r. Integracja platformy B2B z systemem ERP i z PIM do 31 października 2013r. WdroŜenie platformy B2B do 28 lutego 2014r. Miejsce dostawy/odbioru: PNEUMAT SYSTEM Sp. z o.o. ul. Paprotna 4, Wrocław 6.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (kryteria oceny ofert). Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniŝszych składników: str. 4

5 1) Liczba wykonanych analiz przedwdroŝeniowych projektów o charakterze B2B w terminie dwóch lat od daty ogłoszenia zamówienia Do 2 szt. wykonanych analiz przedwdroŝeniowych projektów o charakterze B2B w terminie dwóch lat od daty ogłoszenia zamówienia - 5 punktów 3 szt. wykonanych analiz przedwdroŝeniowych projektów o charakterze B2B w terminie dwóch lat od daty ogłoszenia zamówienia - 10 punktów 4 szt. i więcej wykonanych analiz przedwdroŝeniowych projektów o charakterze B2B w terminie dwóch lat od daty ogłoszenia zamówienia - 15 punktów 2) Doświadczenie Oferenta wyraŝające się kryterium Liczby lat doświadczenia Oferenta w dziedzinie wdroŝeń projektów o charakterze B2B na rynku polskim: Do 3 lat doświadczenia Oferenta w dziedzinie wdroŝeń projektów o charakterze B2B na rynku polskim - 5 punktów 4-6 lat doświadczenia Oferenta w dziedzinie wdroŝeń projektów o charakterze B2B na rynku polskim - 10 punktów 7 i więcej lat doświadczenia Oferenta w dziedzinie wdroŝeń projektów o charakterze B2B na rynku polskim - 15 punktów 3) Liczba referencji przedstawionych Zamawiającemu w zakresie wdroŝenia projektów o charakterze B2B Do 2 szt. referencji przedstawionych Zamawiającemu w zakresie wdroŝenia projektów o charakterze B2B - 5 punktów 3 szt. referencji przedstawionych Zamawiającemu w zakresie wdroŝenia projektów o charakterze B2B - 10 punktów 4 szt. i więcej referencji przedstawionych Zamawiającemu w zakresie wdroŝenia projektów o charakterze B2B - 15 punktów 4) Posiadanie przez Oferenta wyodrębnionego działu w strukturze organizacyjnej złoŝonego z minimum czterech analityków z minimum trzy letnim doświadczeniem zawodowym związanym z wykonywaniem analiz przedwdroŝeniowych projektów o charakterze B2B str. 5

6 Oferent posiada wyodrębniony dział w strukturze organizacyjnej złoŝony z minimum czterech analityków z minimum trzy letnim doświadczeniem zawodowym związanym z wykonywaniem analiz przedwdroŝeniowych projektów o charakterze B2B - 15 punktów Oferent nie posiada wyodrębnionego działu w strukturze organizacyjnej złoŝonego z minimum czterech analityków z minimum trzy letnim doświadczeniem zawodowym związanym z wykonywaniem analiz przedwdroŝeniowych projektów o charakterze B2B - 0 punktów 5) Cena za wykonanie zamówienia Cena = cena za zamówienie przedstawiona w ofercie Liczba punktów = (cena najniŝsza spośród badanych ofert x 100/cena badanej oferty) x 0,15 Maksymalna ilość punktów za cenę 15 punktów (20% punktów moŝliwych do uzyskania) Cena oferty za zamówienie, musi być podana cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku z uwzględnieniem podatku VAT. Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria oceny ofert 75 punktów (100% punktów moŝliwych do uzyskania) Sposób punktowania ofert wg wag podanych w niniejszym zapytaniu: Liczba punktów przypadająca na ofertę = liczba punktów za kryterium 1 + liczba punktów za kryterium 2 + liczba punktów za kryterium 3 + liczba punktów za kryterium 4 + liczba punktów za kryterium 5 Oferta, która otrzyma największa liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŝszą liczbę punktów. JeŜeli nie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe złoŝone oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 7.Miejsce i termin składania ofert: Oferty naleŝy składać: a)pisemnie na adres Zamawiającego str. 6

7 lub PNEUMAT SYSTEM Sp. z o.o. ul. Paprotna 4, Wrocław b)drogą elektroniczną na adres Oferty dostarczone drogą elektroniczną muszą zostać złoŝone w formie papierowej do dnia r.; Oferty naleŝy składać do dnia Termin związania ofertą: Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9.Uwagi końcowe: 1.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź uniewaŝnienia zapytania ofertowego. 2. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość prowadzenia negocjacji cenowych z wyłonionym Wykonawcą, szczególnie w przypadku przekroczenia załoŝonych w budŝecie projektu kwot. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepodpisania umowy, gdy zaoferowana stawka jest raŝąco niska lub gdy zaproponowana stawka po negocjacji z Oferentem przekracza moŝliwości budŝetowe projektu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do okazania dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie 4 niniejszego zapytania ofertowego. 10.Załączniki: 1.Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Załącznik nr 1 2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ofertowym Załącznik nr 2 11.Dodatkowe informacje Wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach przedmiotowego projektu ponoszone są z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości str. 7

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Złotokłos, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Sieradz, 08.01.2014 r. Zamawiający: Hurtownia Rolno-Ogrodnicza MAGRA Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 136 98-200 Sieradz ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014 Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Kompleksowe wdrożenie systemu B2B o następujących parametrach:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185

Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185 Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 387 000 EURO DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A 02 106 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A 02 106 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A 02 106 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu na budowę, uruchomienie oraz implementację

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo