Zapytanie ofertowe nr 02/POIG/8.2/188/12 na wybór dostawcy usług:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 02/POIG/8.2/188/12 na wybór dostawcy usług:"

Transkrypt

1 Poznań dn r Zapytanie ofertowe nr 02/POIG/8.2/188/12 na wybór dostawcy usług: Dostarczenie infrastruktury sprzętowej - technicznej, oprogramowania systemowego oraz instalacja i konfiguracja platformy ogólnego przeznaczenia do obsługi systemu B2B Dostarczenie i wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego współpracę Wnioskodawcy z partnerami w świadczeniu usług merchandisingowych i organizacji akcji promocyjnych Szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi systemu B2B Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG /12

2 I. WSTĘP Firma PMT Marketing System realizuje projekt pt. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego współpracę Wnioskodawcy z partnerami w świadczeniu usług merchandisingowych i organizacji akcji promocyjnych dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA- POIG /12-00 Postepowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. II. NAZAWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO PMT Marketing System Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Ptasia Poznań KRS NIP III. OSOBA DO KONTAKTU Małgorzata Olszanowska, tel , Mirosław Kahl, tel. (061) , IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 1. Dostarczenie infrastruktury sprzętowo - technicznej, oprogramowania systemowego oraz instalacja i konfiguracja platformy ogólnego przeznaczenia do obsługi systemu B2B (Zadanie 1) 2. Dostarczenie i wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego współpracę Wnioskodawcy z partnerami w świadczeniu usług merchandisingowych i organizacji akcji promocyjnych (Zadanie 2) 3. Szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi systemu B2B (Zadanie 3) Szczegółowa specyfikacja Przedmiotu ofert została zawarta w załączniku nr 1: zalacznik_nr_1_specyfikacja_przedmiotu_oferty 2

3 V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, ROZPOCZĘCIA PRAC I GWARANCJA 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: a. Zadanie 1 do b. Zadanie 2 I Etap do , II Etap do , III Etap do c. Zadanie 3 do Termin rozpoczęcia prac: Od tego dnia powinna zostać wyliczona ilość dni na wykonanie poszczególnych zadań podana w ofercie Wykonawcy 2. Minimalny okres gwarancji udzielony na System B2B to 12 miesięcy. VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym formularzu ofertowym. 4. Wszystkie zawierające treść strony oferty i załączników powinny być ponumerowane. 5. Oferta powinna być zaadresowana do Zamawiającego: PMT Marketing System Ul. Ptasia 10, Poznań 6. Oferta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 7. Oferta powinna zawierać datę jej sporządzenia. 8. Oferta powinna zawierać termin ważności. 9. Oferta powinna zawierać termin realizacji zamówienia. 10. Oferta powinna zawierać szczegółowy harmonogram prac. 11. Wykonawca nie może wycofać ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert VII. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną poniższe kryteria punktowe: Lp. Kryteria wyboru Maksymalna liczba punktów Waga (%) W 1 Cena netto = K1 100 pkt 60,00 % = W1 2 Termin realizacji zamówienia = K2 100 pkt 20,00 % = W2 2.1 Zadanie 1 20 pkt 2.2 Zadanie Etap 1 20 pkt 3

4 Lp. Kryteria wyboru Maksymalna liczba punktów Waga (%) W Etap 2 20 pkt Etap 3 20 pkt 2.3 Zadanie 3 20 pkt 3 Kompleksowość złożonej oferty = K3 100 pkt 10,00 % = W3 4 Okres gwarancji na system B2B = K4 100 pkt 10,00 % = W4 100,00 % Oferta Najkorzystniejsza (K) to ta, która uzyska najwyższą ilość punktów tzn. oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ocen z podanych Kryteriów wyboru wg. wzoru: K = K1 + K2 + K3 +K4 Gdzie: K liczba punktów w ocenie końcowej K1 Liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium Cena netto K2 Liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium Termin realizacji zamówienia K3 Liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium Kompleksowość złożonej oferty K4 Liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium Okres gwarancji na system B2B Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi. 2. Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach: a. Cena netto (K1) punkty będą przyznawane wg następującej formuły: gdzie: C min K1 = x 100 pkt x W1 C r W1 waga % kryterium Cena netto 100 pkt maksymalna ilość punktów dla kryterium Cena netto C min cena minimalna w zbiorze C r cena oferty rozpatrywanej 4

5 K1 ilość punktów przyznana danej ofercie za kryterium Cena netto b. Termin realizacji zamówienia (K2) kryterium oznacza określony przez Oferenta czas w dniach roboczych na wykonanie przedmiotu zamówienia (Zadań 1, 2 i 3) wyliczony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium Termin realizacji zamówienia (K2) będzie obliczona na podstawie następującego wzoru: gdzie: Rn K2 = x 100 pkt x W2 Ro W2 waga % kryterium Termin realizacji zamówienia 100 pkt maksymalna ilość punktów dla kryterium Termin realizacji zamówienia Rn najkrótszy zaproponowany czas realizacji zamówienia Ro czas realizacji zamówienia zaproponowany w badanej ofercie K1 ilość punktów przyznana danej ofercie za kryterium Termin realizacji zamówienia c. Kompleksowość złożonej oferty (K3) pod uwagę brane będą poniższe elementy z oferty wg podanej punktacji Lp. Kompleksowość złożonej oferty Liczba punktów 1 Oferta sporządzona na wskazanym formularzu ofertowym 20 pkt 2 Strony oferty ponumerowane 10 pkt 3 Oferta zaadresowana do Zamawiającego 10 pkt 4 Oferta zawiera dokładny adres Wykonawcy 10 pkt 5 Oferta zawiera datę jej sporządzenia 10 pkt 6 Oferta zawiera datę ważności 20 pkt 7 Oferta zawiera termin realizacji zamówienia 10 pkt 8 Oferta zawiera cenę netto 10 pkt Punktacja przyznana danej ofercie zostanie obliczona wg wzoru: X obliczona K3 = x 100 pkt x W3 X max W3 waga % kryterium Kompleksowość złożonej oferty 100,00 pkt 100 pkt maksymalna ilość punktów dla kryterium Kompleksowość złożonej oferty 5

6 X obliczona wartość obliczanej ofert w danym kryterium X max najwyższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert K3 ilość punktów przyznana ofercie za kryterium Kompleksowość złożonej oferty d. Okres gwarancji na system B2B (K4) ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg. następującego wzoru: gdzie: Go * K4 = x 100 pkt x W4 Gn W4 waga % kryterium Okres gwarancji na system B2B 100 pkt maksymalna ilość punktów dla kryterium Okres gwarancji na system B2B Go okres gwarancji badanej oferty Gn najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert K4 ilość punktów przyznana ofercie za kryterium Okres gwarancji na system B2B * Zaoferowany okres gwarancji na system B2B nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 36 miesięcy. VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem: a. poczty elektronicznej na adres b. poczty tradycyjnej lub kuriera na adres PMT Marketing System ul. Ptasia 10, Poznań c. Osobiście do siedziby firmy 2. Termin nadsyłania i składania ofert: do do godz. 16:00 3. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wykonawca ponowi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania. 4. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone w siedzibie Spółki: ul. Ptasia 10, Poznań Załączniki: oraz na stronie www: Załącznik nr 1 Specyfikacja przedmiotu oferty Załącznik nr 2 Formularz oferty do zapytania nr 02/POIG/8.2/188/12 6

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2013. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2013. na potrzeby realizacji projektu pt.: Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Poznań, dn. 04.02.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2013 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie Planu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013 Augustów, dn. 17.04.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013 na zakup zestawów POS TV typu NETTOP z monitorem 24 w związku z projektem pt.: Wzmocnienie konkurencyjności firmy Optinex Zbigniew Walicki poprzez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Promocja serwisu internetowego świadczącego e-usługi. Zapytanie Ofertowe

Promocja serwisu internetowego świadczącego e-usługi. Zapytanie Ofertowe Zapytanie Ofertowe Nr Promocja serwisu internetowego świadczącego e-usługi Nazwa firmy: DROSEF Daniel Michalczyk Nazwa dokumentu: Zapytanie Ofertowe Temat dokumentu: Promocja serwisu internetowego świadczącego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE. Dotyczy zamówienia na: Zakup plotera tnąco bigującego do opakowań. Korzybie, dnia 02.06.2014 r.

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE. Dotyczy zamówienia na: Zakup plotera tnąco bigującego do opakowań. Korzybie, dnia 02.06.2014 r. Dotyczy realizacji projektu nr POIG.04.03.00-00-163/11-00 pt. Wdrożenie własnej technologii wykonania szaf blaszanych, zwłaszcza dekoracyjnych szaf hydrantowych współfinansowanego ze środków publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B 14 lipiec 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B Dotyczy: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Wniosek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r. 1 Stalowa Wola, 28.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r. Strona 1 dotyczące usługi tłumaczenia na język angielski materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PRODUKTOWĄ I PROCESOWĄ NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA (Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI)

PRODUKTOWĄ I PROCESOWĄ NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA (Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI) Wrocław,03.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 FARLEK Sp. z o.o. Ul. Do Prochowni 12B 33-100 Tarnów KRS 0000401995 NIP 8733248740 REGON 122444930 Warszawa, dnia 10.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Nr ZS2.271.1.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Myszków, dn. 18.02.2014r. Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 3/02/2014r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 3/02/2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 3/02/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 Izabelin-Laski, dnia 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 W związku z realizacją przez, projektu: Stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji

Bardziej szczegółowo