OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie"

Transkrypt

1 Warszawa, 20 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015 Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie I. ZAMAWIAJĄCY Biogazownia Skarżyn Sp. z o.o. Ul. Świętokrzyska 30/63, Warszawa Strona internetowa: 1

2 II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia objętego niniejszym dokumentem prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ( KC ) z zachowaniem dobrych obyczajów, jak też zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: nie Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Czy przewiduje się wniesienie przez potencjalnego wykonawcę wadium: nie. III. TYTUŁ I LOKALIZACJA REALIZOWANEGO PROJEKTU Zamawiający realizuje projekt pn. Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze. Lokalizacja projektu: Skarżyn, gmina Płońsk, powiat płoński, województwo Mazowieckie. IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa wozu asenizacyjnego o parametrach: 1. Pojemność litrów 2. Ilość osi Aplikator doglebowy V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty wraz z niezbędną dokumentacją składa się pocztą elektroniczną na adres (w formie skanu dokumentów wskazanych przez

3 Zamawiającego preferowane pliki w formacie pdf) albo w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, ul. Świętokrzyska 30/63, Warszawa, w godzinach Termin składania Ofert upływa w dniu 28 stycznia 2015 do godz Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu Oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską lub pocztą elektroniczną. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia to 30 czerwca 2015 roku. VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW Kryteria dostępu: 1. Pełnomocnictwo do reprezentacji oferenta, potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych. 2. Składając ofertę Wykonawca potwierdza, że nie jest prowadzone wobec niego żadne postępowanie egzekucyjne i nie ogłosił upadłości. VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW Kryteria wyboru: W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych Ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

4 KRYTERIUM Cena netto WAGA pkt max. 100 pkt. (dla najniższej cenowo oferty= 100 pkt.; dla pierwszej oferty, która jest wyższa niż najniższa oferta = 80 pkt.; dla trzeciej w kolejności oferty wyższej niż druga oferta = 60 pkt.; dla czwartej i następnej w kolejności oferty wyższej niż trzecia oferta = 40 pkt) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. IX. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY Oferty będą oceniane 3 etapowo: 1. W pierwszej kolejności weryfikowana będzie poprawność formalna oferty, w tym jej kompletność i zgodność z wymogami niniejszego ogłoszenia. 2. W drugiej kolejności weryfikacji poddane będą ustalone przez Zamawiającego kryteria dostępu opisane w punkcie VII. 3. Następnie ocenione zostaną kryteria wyboru opisane w punkcie VIII. 4. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert. Ocena dokonana zostanie przez Komisję, w skład której wchodzić będzie 2 przedstawicieli Zamawiającego: a) Przewodniczącego komisji odpowiedzialnego za merytoryczną ocenę ofert, b) Sekretarza, odpowiedzialnego za poprawność formalną procesu wyboru ofert. Ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny.

5 X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca ponosi koszty przygotowania oferty. 2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu. Oferta niebędąca zgodną z opisem zamówienia oraz z innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym zostanie odrzucona. 3. Wszelkie dodatkowe dokumenty załączone do oferty nie będą brane pod uwagę podczas procesu oceny oferty. 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. 5. Wszystkie strony oferty wysłanej w wersji papierowej powinny być spięte, ponumerowane i zaparafowane na każdej stronie przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 6. Ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. 7. Oferta i załączniki powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 8. Wymagane dokumenty powinny być przesłane w formie elektronicznej lub w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 9. W przypadku, gdy załączona do oferty kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. XI. MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego, a także odwołania ogłoszenia o zamówieniu do czasu ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty, ze względu na ważny interes Zamawiającego.

6 2. Zmiana treści ogłoszenia może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert. 3. W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa w pkt. 2 powyżej informacja zostanie niezwłocznie: a. Przekazana potencjalnym Wykonawcom, do których Zamawiający skierował zapytanie ofertowe, b. Zamieszczona na stronie internetowej: oraz w siedzibie Zamawiającego. XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Do kontaktów z Wykonawcami w zakresie dotyczącym przedmiotu ogłoszenia uprawniony jest: Jacek Koperski, w czasie trwania konkursu, w godzinach , XIII. INFORMACJA O WYNIKACH Informacja o wynikach oceny zostanie opublikowana do końca dnia 28 stycznia 2015 roku na stronie XIV. UMOWA Umowa (która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) zostanie zawarta z Oferentem do końca dnia 02 lutego 2015 roku na podstawie wyniku konkursu ofert. XV. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 wzór umowy

7 Umowa zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Biogazownia Skarżyn Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru KRS pod numerem , NIP: , zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną reprezentowaną przez Pana Jacka Koperskiego a zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną reprezentowanym przez: Pana, Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego zgodnie z ogłoszeniem nr nr 01/01/2015 mając na uwadze realizację projektu pn. budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie oraz inne prace i czynności związanie z budową i oddaniem jej do użytkowania dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze strony zawierają umowę następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia tj. wóz asenizacyjny zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz z wymogami zawartymi w ogłoszeniu nr 01/01/ Wykonawca wykona powierzone mu zlecenie do dnia 30 czerwca 2015 roku 2

8 Wykonawca oświadcza, że zamówione świadczenie zostanie wykonane w najwyższej jakości Za wykonane świadczenia udzielający zamówienia zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości: zł (słownie: ) netto. 2. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę. Strony przewidują możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych. 3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczenie przedmiotu umowy w terminie do 120 dni od daty otrzymania przedmiotu umowy. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany w treści faktury. 4. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. W przypadku wystawienia faktury korygującej Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ją w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia pomyłki. 6. Wykonawca pod rygorem nieważności nie przeniesie wierzytelności stanowiącej wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość realizacji przedmiotu umowy. 4 Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia: 30 czerwca 2015 r. 5 Strony postanawiają, że nie przysługuje im prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy. 6

9 Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7 8 W przypadku powstania spraw spornych Strony będą dążyć do polubownego ich załatwienia, a w razie nie dojścia do porozumienia w ciągu 10 dni kalendarzowych spór rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 9 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Ponadto Strony Postanawiają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw. Wykonawca Zamawiający

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do Zamawiającego sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Znak sprawy: ATZ_ZG_NZT_2015_EL_1669_2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUGI PROMOCJI I POZYCJONOWANIAW WYSZUKIWARCE GOOGLE.PL WITRYN FIRM KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH WSCHODNIEJ POLSKI NA PIERWSZEJ STRONIE WYNIKOWEJ, PROMOCJI I POZYCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo