Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014"

Transkrypt

1 Złotokłos, dnia r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do Zamawiającego sprzętu informatycznego oraz modernizacja serwerowni i sieci informatycznej. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt.: Wdrożenie rozwiązań informatycznych klasy B2B automatyzujących główne procesy biznesowe (zamówienia, dostawy, rozliczenia) występujące w relacjach z głównymi partnerami handlowymi Wnioskodawcy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi priorytetowej 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego Biznesu typu B2B. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków krajowych. I. ZAMAWIAJĄCY: Premium Rosa Sp. z o.o. ul. Św. Andrzeja Boboli 20, Złotokłos Tel Fax NIP: REGON: KRS: II. III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy realizacji usługi poniżej netto, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, bezstronności i obiektywności. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje konieczności wnoszenia przez Wykonawcę wadium. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem Zamówienia jest zakup i dostawa do Zamawiającego sprzętu informatycznego oraz modernizacja serwerowni i sieci informatycznej. Nabywany w ramach zamówienia sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamówienie podzielone jest na siedem części. CZĘŚĆ I - zakup i instalacja klimatyzatora do serwerowni Klimatyzator ma zostać zainstalowany w pomieszczeniu serwerowni o kubaturze 24 m3. Strona 1 z 6

2 Minimalna wydajności chłodnicza klimatyzatora: 2600W, Klasa energetyczna klimatyzatora: A CZĘŚĆ II zakup wraz dostawą do siedziby Zamawiającego oraz konfiguracja serwera produkcyjnego z oprogramowaniem systemowym Procesor 4C/8T 2,80 Ghz 10 MB lub lepszy np. osiągający w testach SPECint_rate2006 min. 35 pkt Pojemność dysków: HD SATA 1 TB (2 x 500 Mb) Hotplug; Pamięć operacyjna: 4GB (1x4GB) 1Rx4 L DDR Service LAN Option: Dedykowana karta LAN 1 Gb/s RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; region kit APAC/EMEA/India Obudowa: typu Tower; 4U; Obudowa musi umożliwiać konwersję do rack jedynie poprzez dodanie elementów fabrycznych producenta serwera (np. szyny rack czy tzw. conversion-kit ; Maksymalna wysokość serwera po konwersji do rack - 4U; Płyta główna: Minimum 5 złącz PCI Express Gen.3 w tym minimum 2 złącza o prędkości x16 Gen.3 oraz minimum 1 złącze PCI 32bit; Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,50,60, Zainstalowana w dedykowanym slocie pamięć typu flash o pojemności min 2GB pozwalająca na uruchomienie hyparwizora VMWare vsphere 5 bez konieczności instalacji na dyskach twardych. Pamięć nie może być umieszczona w zewnętrznym porcie USB. Kontrolery LAN -2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iscsi i iscsi boot, RJ-45; Porty: zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; 9x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim i minimum 4 na panelu tylnym; minimum jedno USB 2.0 wewnętrzne umożliwiające instalację pendrive; 1x RS-232; Gwarancja: 3 lata Oprogramowanie serwera: VMWare vsphere 5, Windows 2012 R2 Essentials lub równoważne lub sprzęt o równoważnej bądź wyższej konfiguracji. CZĘŚĆ III - zakup i instalacja urządzenia do tworzenia kopii zapasowych BackUp Procesor: 3.10 GHz, 8 MB Cache Pamięć operacyjna 2 GB Pojemność dysków: minimum 1 TB. Zarządzanie przez przeglądarkę oraz przez konsolę ssh. Interface ethernet 10/100/1000 Strona 2 z 6

3 CZĘŚĆ IV - modernizacja sieci informatycznej zakup i instalacja Switcha 1 Gb 1 sztuka o minimum 24 porty + 2 SFP o architektura sieci LAN 1 Gb 10/100/1000 o zarządzalny, zarządzanie przez przeglądarkę o obudowa 1U do montażu w szafie RACK zakup i instalacja gniazd (punktów dostępowych około 30) - wymiana starych i dobudowa nowych punktów ułożenie nowych kabli oraz wymiana kabli niespełniających potrzeb w zakresie rozbudowywanego systemu około 300 mb CZĘŚĆ V zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 15 sztuk tabletów Ilość: 15 sztuk przekątna wyświetlacza 10 cali rozdzielczość 1280 x 800 pikseli częstotliwość taktowania procesor 1.2 GHz modem UMTS/3G rdzenie: 4 pamięć RAM: 1024 MB pamięć na dane: 16 GB obsługa kart pamięci micro SD lub sprzęt o równoważnej bądź wyższej konfiguracji CZĘŚĆ VI zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 2 magazynowych terminali danych Ilość: 2 sztuk Pamięć danych (RAM): 256 MB Mobilny system operacyjny (Windows Mobile 6.1 lub równoważny) Pamięć programu (FLASH): 1 GB Wyświetlacz: 3,5' dotykowy Interfejsy: Bluetooth /WIFI/GPRS/GPS/USB Czytnik kodów kreskowych laser lub imager 2D Czas pracy na baterii 8-10 godz. lub sprzęt o równoważnej bądź wyższej konfiguracji CZĘŚĆ VII Zakup i instalacja 1 magazynowej drukarki etykiet logistycznych, informacyjnych (kody kreskowe itp.) Strona 3 z 6

4 Magazynowa drukarka etykiet logistycznych metoda druku termiczna / termotransferowa; podstawowa rozdzielczość 203 dpi; szerokość wydruku 103 mm, długość wydruku przy podstawowej rozdzielczości 203 dpi: 157' (3,988 mm); szybkość wydruku przy 203 dpi 10' (254 mm)/s, Pamięć 16 MB DRAM 8 MB Flash, Interfejsy USB, R232 lub sprzęt o równoważnej bądź wyższej konfiguracji IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nieprzekraczalny termin realizacji dla poszczególnych części zamówienia ustala się na: Dla części I, II, III, IV do 25 lutego 2014 Dla części V, VI, VII nie wcześniej niż 1 marca 2014 a nie później niż 31 maja V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki: 1. Złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca ponosi koszty przygotowania oferty. 2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu. Oferta nie będąca zgodną z opisem zamówienia oraz z innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym zostanie odrzucona; 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 4. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty (stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania/ogłoszenia). 5. Wykonawca celem zapewnienia zgodności oferowanego sprzętu z minimalnymi wymaganiami oraz możliwości weryfikacji spełniania kryteriów dodatkowych przedstawi razem z ofertą szczegółowe parametry techniczne oferowanego sprzętu na formularzu (stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania/ogłoszenia). pn. Szczegółowe parametry oferowanego sprzętu. 6. Oferta powinna być kompletna (wszystkie pola oferty muszą zostać wypełnione). 7. Minimalny termin związania ofertą nie może być krótszy niż 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 8. Wszystkie strony oferty wysłanej w wersji papierowej powinny być spięte, ponumerowane i zaparafowane na każdej stronie przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 9. Oferta i załączniki powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Strona 4 z 6

5 10. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać do dnia 7 lutego 2014r. do godz na jeden z wymienionych poniżej sposobów: 1. osobiście w siedzibie Zamawiającego 2. pocztą lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego, 3. pocztą elektroniczną na adres: O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Adres siedziby Zamawiającego: Premium Rosa Sp. z o.o. ul. Św. Andrzeja Boboli 20, Złotokłos VIII. IX. TERMIN OTWARCIA OFERT Oferty zostaną otwarte dnia 7 lutego 2014 roku o godzinie w siedzibie Zamawiającego. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego wykonawcę, zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert: KRYTERIUM WAGA pkt MAX. 100 punktów Cena netto 100% Punkty za cenę oblicza się, przyjmując za podstawę najniższą zaoferowana kwotę (cenę netto), przypisując jej 100 punktów. Ilość punktów dla każdej kolejnej oferty oblicza się w następujący sposób: (cena najniższej oferty : cena kolejnej oferty) x 100 = N punktów. Zamawiający udzieli zamówienia na realizację poszczególnych części tym Wykonawcom, których oferty częściowe uzyskają największą liczbę punktów przy zastosowaniu powyższych kryteriów i ich wag. X. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY Oferty będą oceniane 3 etapowo: 1. W pierwszej kolejności weryfikowana będzie poprawność formalna oferty, w tym jej kompletność i zgodność z wymogami niniejszego ogłoszenia/zapytania; 2. W drugiej kolejności weryfikacji poddane będą ustalone przez Zamawiającego kryteria dostępu opisane w punkcie V i VI. 3. Następnie ocenione zostaną kryteria wyboru opisane w punkcie IX. 4. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Strona 5 z 6

6 Ocena dokonana zostanie przez Komisję, w skład której wchodzić będzie 3 przedstawicieli Zamawiającego - przewodniczącego komisji i dwóch członków komisji odpowiedzialnych za merytoryczną ocenę ofert. Ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny. XI. XII. XIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Dodatkowych informacji w zakresie dotyczącym przedmiotu ogłoszenia udziela Aleksander Waszkiewicz w godzinach pracy Wnioskodawcy pod numerem telefonu oraz adresem INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Zamawiający poinformuje Wykonawców o wynikach postępowania w ciągu 7 dni od daty składania ofert. Wyniki postępowania zostaną również zamieszczone na stronie Zamawiającego ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik nr 1 Formularz oferty 2. Wzór oświadczenia o braku powiązań 3. Szczegółowe parametry oferowanego sprzętu Prezes Zarządu Aleksander Waszkiewicz Członek Zarządu Tomasz Towpik Strona 6 z 6

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013 Ciechanów, 15.07.2013 Zamawiający: Hurtownia Elektronarzędzi TOMAX Ul. Sienkiewicza 77 06-400 Ciechanów Tel.: +48 23 673 22 43 NIP: 5661635413 REGON: 130858417 Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/01/2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/01/2015 Warszawa, dnia. 26.01.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę: sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZO/2013 Sulechów, 12.08.2013r Powiat Zielonogórski/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Sikorskiego ul. Piaskowa 53 66-100 Sulechów Tel. +48 68 385 26 86 Fax +48 68 385 33 04 sekretariat@zsp-sulechow.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ŁK43-5.1 POIG/SKL z dnia 16 czerwca 2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ŁK43-5.1 POIG/SKL z dnia 16 czerwca 2015r. Bielsko Biała, dn. 16 czerwca 2015r. Szanowni Państwo, W związku z uruchomieniem projektu Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe Warszawa, 13 grudnia 2013 Zapytanie ofertowe W wyniku otrzymanego dofinansowania w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 26/04/2013r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo