Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami MultiSaveMoney sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami MultiSaveMoney sp. z o.o."

Transkrypt

1 Bydgoszcz, dnia MultiSaveMoney sp. z o.o. ul. Lelewela 47/ Bydgoszcz Tel Zapytanie ofertowe Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie i sprzedaż sytemu B2B w postaci licencji na oprogramowanie, wraz z jego uruchomieniem i wdrożeniem, w ramach projektu pt. Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami MultiSaveMoney sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi Priorytetowej 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. I. ZAMAWIAJĄCY MultiSaveMoney spółka z o.o. ul. Lelewela 47/13, Bydgoszcz, Tel , KRS: , NIP: , Regon: godziny otwarcia biura: 8:30 16:30, od poniedziałku do piątku II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest: a) przygotowanie i sprzedaż sytemu B2B w postaci licencji na oprogramowanie, b) usługa uruchomienia systemu B2B wraz z interfejsami do partnerów, c) wykonanie testów funkcjonalnych i odbiorowych systemu B2B, d) szkolenie z obsługi systemu B2B dla 5 użytkowników (12 dni szkoleniowych). a) Zakup systemu w postaci licencji na oprogramowanie. strona. 1

2 Zamówienie dotyczy utworzenia dedykowanego systemu typu B2B i jego zakup w formie licencji. Oprogramowanie zostanie stworzone na podstawie gotowego Projektu Technicznego i będzie uwzględniało specyfikę działalności wnioskodawcy i procesów biznesowych z partnerami towarzystwami ubezpieczeniowymi. System podzielony będzie na następujące moduły: Przyjęcia prowizji (automatyzacja pobierania plików rozliczeniowych od partnerów), Porównywania prowizji naliczonej z prowizją otrzymaną (automatyzacja w porównaniu prowizji należnej z prowizją naliczoną), Raportowania błędów (zwrotny raport do partnera z błędami), Bank (automatyzacja w wysyłaniu paczek dokumentów faktury/rachunki, przelewy i wysyłanie przelewów). PRZYJĘCIA PROWIZJI Moduł będzie odpowiedzialny za automatyczne przyjmowanie wyliczonych raportów prowizyjnych od partnerów i konwersję ich formatu do formatu obsługiwanego przez system. Dodatkowo za pomocą modułu będzie możliwe przesyłanie raportów prowizyjnych do partnerów. Reasumując moduł będzie odpowiadał za przyjęcie prowizji w formacie partnera i przekonwertowanie go na format obsługiwany przez system. Będzie się to odbywało automatycznie, bez konieczności samodzielnego przepisywania danych prowizyjnych z jednego formatu na drugi. Dodatkowo moduł będzie odpowiadał za elektroniczny import dokumentacji pomiędzy partnerem i wnioskodawcą. MODUŁ PORÓWNANIA PROWIZJI NALICZONEJ Z PROWIZJĄ OTRZYMANĄ Moduł będzie odpowiedzialny za wynajdywanie błędów w prowizji naliczonej przez wnioskodawcę z prowizją naliczoną przez partnera, w celu szybkiego znalezienia błędu w obliczeniach. Będzie się to odbywało po przekonwertowaniu dokumentu z naliczoną prowizją partnera na format obsługiwany przez system Dzięki automatycznemu porównaniu naliczonych prowizji minimalizuje się ryzyko popełnienia błędu przez użytkownika systemu. System na bieżąco będzie kontrolował etap porównania prowizji, co umożliwi natychmiastowe reagowanie w przypadku ewentualnych problemów. strona. 2

3 MODUŁ RAPORTOWANIA BŁĘDÓW Moduł odpowiedzialny za zgłaszanie do partnera i wnioskodawcy niezgodności w naliczonych prowizjach i przesłanych informacjach oraz posiadający funkcję wycofania naliczonej i wprowadzonej prowizji z systemu. Moduł będzie dostarczał kompleksową informację o zauważonych błędach obliczeniowych partnerom i wnioskodawcy. MODUŁ BANK Moduł będzie odpowiedzialny za generowanie przelewów w formacie ELIXIR, co znacznie przyspieszy dokonywanie płatności i pracę zarówno wnioskodawcy jak i partnerów. b) Usługa uruchomienia systemu B2B wraz z interfejsami do partnerów. Usługi będą dotyczyły nabycia i realizacji czynności informatycznych i technicznych w zakresie uruchomienia wszystkich procesów realizowanych przez moduły dla wszystkich procesów realizowanych przez partnerów i wnioskodawcę. Usługa ma na celu ostateczną konfigurację wszystkich modułów, ich integrację w całość, prowadzącą do ostatecznego rozruchu systemu B2B, pod względem zakładanych w Projekcie Technicznym funkcjonalności. c) Wykonanie testów funkcjonalnych i odbiorowych systemu B2B. Zamówienie dotyczy zaplanowania, przeprowadzenie i udokumentowania testów funkcjonalnych i odbiorowych systemu. Testom funkcjonalnym i odbiorowym będzie podlegał sposób i jakość wykonania czynności w ramach realizacji projektu, polegającego na wdrożeniu systemu B2B. Podczas czynności testowych zostaną zdefiniowane i sprawdzane organizacyjne, funkcjonalne i informacyjne parametry pracy systemu B2B konieczne do uzyskania automatyzacji wymiany informacji pomiędzy partnerem a wnioskodawcą. Usługa będzie realizowana poprzez wykonywanie czynności zaplanowanych do wykonywania w ramach procesów biznesowych na poszczególnych stanowiskach, zapoznanie się ze zgromadzoną dokumentacją projektową oraz wdrożeniową i charakterystyką funkcjonowania samego systemu. Zostaną również zidentyfikowane wszelkie problemy i zagrożenia związane z pracami wdrożeniowymi oraz wypracowane środki zapobiegawcze i działania naprawcze. d) Szkolenie z obsługi systemu B2B dla 5 użytkowników (12 dni szkoleniowych). strona. 3

4 Przeszkolenie przyszłych użytkowników do sprawnej pracy z systemem. Szkolenie ma na celu: zapoznanie się z działaniem systemu B2B; poznanie charakteru procesów biznesowych i sposobów jego realizacji przez system; poznanie dostępnych funkcjonalności, pozwalających na automatyzację wymiany informacji; nabycie przez użytkowników umiejętności i kompetencji do samodzielnej pracy z systemem; poznanie sposobów zapobiegania ew. problemom w pracy systemu. Szkolenie obejmie zarząd firmy, pracowników administracyjnych. PYTANIA Pytania dotyczące zamawianego zakresu i funkcjonalności oprogramowania oraz usług, prosimy kierować do osoby uprawnionej do kontaktu z wykonawcami (punkt VII niniejszej oferty). Informujemy, iż zamawiający posiada następujące dokumenty, dostępne na żądanie potencjalnych oferentów: Biznes Plan dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, przygotowany w ramach projektu Projekt techniczny systemu B2B. 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) Ofertę należy pod rygorem nieważności składać w formie pisemnej. 2) Złożenie oferty zawierające rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty. 3) Każdy oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 4) Oferta powinna być ważna co najmniej do dnia strona. 4

5 5) Oferta powinna być sporządzona na Wzorze Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), być opatrzona pieczątka firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: MultiSaveMoney spółka z o.o. ul. Lelewela 47/13, Bydgoszcz, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: do dnia do godziny ) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 3) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www: oraz jest ogólnodostępne w siedzibie spółki. VI. OCENA OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Lp. Kryterium Maksymalna liczba Punktów 1 Udokumentowana realizacja w ostatnich 2 latach co najmniej 1 20 p projektu, których przedmiotem było wdrożenie systemu informatycznego dla sektora ubezpieczeniowego. Kryterium spełnione maksymalna ilość punktów, kryterium nie spełnione 0 punktów 2 Udokumentowane zatrudnienie co najmniej 2 pracowników 10 p realizujących prace wdrożeniowe i szkoleniowe. Kryterium spełnione maksymalna ilość punktów, kryterium nie spełnione 0 punktów 3 Cena brutto (ilość punktów wyliczana według następującego 70 p wzoru: ilość = (najtańsza oferowana cena brutto za całość oprogramowania / cena badanej oferty brutto za całość oprogramowania) x 70 p. RAZEM 100p Na życzenie Zamawiającego oferent jest zobowiązany przedstawić dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów z powyższej tabeli. Ilość otrzymanych punktów obliczana będzie wg następującego wzoru: Ilość punktów = (1) + (2) + (3) strona. 5

6 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. VII. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Pająkowska pod numerem telefonu oraz adresem VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 1) O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 2) Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i siedzibę wykonawcy, którego oferta została wybrana wraz z uzasadnieniem oraz nazwy i siedziby wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z łączną punktacją z oceny oferty (uwzględniając punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację). 3) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona również na stronie internetowej IX. ZAŁĄCZNIKI: 1) Wzór Formularza Oferty Z poważaniem Arkadiusz Pająkowski strona. 6

7 Wzór Formularza Oferty Zamawiający: MultiSaveMoney sp. z o.o. ul. Lelewela 47/ Bydgoszcz Tel Wykonawca: Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia niniejszym składam ofertę na: 1) przygotowanie i sprzedaż sytemu B2B w postaci licencji na oprogramowanie, 2) usługa uruchomienia systemu B2B wraz z interfejsami do partnerów, 3) wykonanie testów funkcjonalnych i odbiorowych systemu B2B, 4) szkolenie z obsługi systemu B2B dla 5 użytkowników (12 dni szkoleniowych). Nazwa zadania Przygotowanie i sprzedaż sytemu B2B w postaci licencji na oprogramowanie, zgodnie z Projektem Technicznym Usługa uruchomienia systemu B2B wraz z interfejsami do partnerów Wykonanie testów funkcjonalnych i odbiorowych systemu B2B Szkolenie z obsługi systemu B2B dla 5 użytkowników (12 dni szkoleniowych) Razem Wartość netto oferty (w PLN) Wartość brutto oferty (w PLN) Termin realizacji Do ) Oświadczamy, że spełniamy / nie spełniamy (* niepotrzebne skreślić) kryterium nr 1 zgodnie z punktem VI OCENA OFERT 2) Oświadczamy, że spełniamy / nie spełniamy (* niepotrzebne skreślić) kryterium nr 2 zgodnie z punktem VI OCENA OFERT 3) Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 353 z 2004r.). 4) Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem. 5) Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT. (* niepotrzebne skreślić) strona. 7

8 6) W przypadku wygrania zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 7) Wykonawca oświadcza, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności. 8) Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych, przez Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli. 9) Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy (imię i nazwisko)... 10) Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą do dnia... Dnia: (pieczęć i podpis Wykonawcy) strona. 8

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Bydgoszcz, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu informatycznego B2B 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 18.06.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup usługi doradczej o charakterze informatyczno-technicznym dotyczącej opracowania szczegółowej specyfikacji systemu zawierającej opis cech systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 14.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu informatycznego typu B2B; 2. Zakup usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji serwerowych, systemu ERP oraz B2B wraz z ich wdrożeniem i przeprowadzeniem szkolenia

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji serwerowych, systemu ERP oraz B2B wraz z ich wdrożeniem i przeprowadzeniem szkolenia Toruń, 01.03.2013 r. F.H.U. RENOVA Tomasz Gołaś ul. Marii Skłodowskiej Curie 6 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji serwerowych, systemu ERP oraz B2B wraz z ich wdrożeniem i przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 FARLEK Sp. z o.o. Ul. Do Prochowni 12B 33-100 Tarnów KRS 0000401995 NIP 8733248740 REGON 122444930 Warszawa, dnia 10.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na:

Zapytanie ofertowe na: Legionowo, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci: II. a. nowoczesnego systemu B2B b. oprogramowania do zestawu komputerowego (30 szt.) - pakiet

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013 Katowice, dnia 23.12.2013 r. Zamawiający: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice Tel. +48 32 352 00 13 Fax +48 32 352 00 14 Adres e-mail: kontakt@secus.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Złotokłos, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Somosierry 30a 71-181 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Somosierry 30a 71-181 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, 13.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM: Ekspert Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k. Tel: 91 432 20 00 Fax.: 91 486 27 00 e-mail: projekty@ekspert.biz Osoba,

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod Łódź, 05.07.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 12-02-2014 Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. ul. Zgoda 13, 00-012 Warszawa NIP 1180014960 REGON 010543282 Firma Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tyrzyn, 30.07.2012. Zmawiający: HANAROL Artur Potas Tyrzyn 20 08-480 Maciejowice

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tyrzyn, 30.07.2012. Zmawiający: HANAROL Artur Potas Tyrzyn 20 08-480 Maciejowice Zmawiający: HANAROL Artur Potas Tyrzyn 20 08-480 Maciejowice Tyrzyn, 30.07.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup systemu informatycznego integrującego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Milatrans Sp z o.o. Białystok 2013-01-15 Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142

Milatrans Sp z o.o. Białystok 2013-01-15 Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142 Milatrans Sp z o.o. Białystok 2013-01-15 Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142 Firma Milatrans Sp z o.o pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do

Bardziej szczegółowo

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Firma Ewa Karpiel Aromado Serwis pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Polchip Sp. z o. o. ul. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON 011133557 Warszawa, 10-02-2014 Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B 14 lipiec 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B Dotyczy: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Wniosek

Bardziej szczegółowo