PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku

2 SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok wraz z załącznikami Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Tabela nr 10a. Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Tabela nr 10b. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Tabela nr 11. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Tabela nr 12. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Tabela nr 13. Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Załącznik nr 1. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Załącznik nr 2. Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych Załącznik nr 3. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Wstęp Omówienie prognozy dochodów Dochody bieżące ogółem Dochody własne Wpływy podatkowe Wpływy z opłat

3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych Dochody z majątku Dochody z kar pieniężnych i grzywien określanych w odrębnych przepisach Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne gminie Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa Subwencja ogólna Część oświatowa Część równoważąca Część rekompensująca Dotacje celowe z budżetu państwa Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej Na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Na realizację zadań straży i inspekcji Środki z funduszy celowych Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Dochody majątkowe ogółem Dochody własne Dochody z majątku Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Struktura dochodów budżetu na 2010 rok Omówienie planu wydatków Wydatki bieżące Wydatki na zadania remontowe Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz funduszy zagranicznych niepodlegających zwrotowi Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji Dotacje udzielane z budżetu miasta Wydatki majątkowe Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia Analiza wskaźnikowa budżetu Dochody własne Zakłady budżetowe Fundusze celowe Dodatkowe informacje III. Prognoza łącznej kwoty długu na 2009 rok i lata następne

4 IV. Informacja o stanie mienia komunalnego Wstęp Majątek miasta Gliwice ewidencjonowany w miejskich jednostkach organizacyjnych Jednostki budżetowe Jednostki budżetowe z zakresu gospodarki komunalnej Jednostki budżetowe w zakresie oświaty Jednostki budżetowe z zakresu pomocy społecznej Jednostki budżetowe z zakresu polityki społecznej Jednostki budżetowe z zakresu działalności usługowej Jednostki budżetowe z zakresu kultury fizycznej Zakłady budżetowe Instytucje kultury Gliwicki Teatr Muzyczny Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum w Gliwicach Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Majątek komunalny administrowany przez Zarządy Budynków Miejskich Towarzystwa Budownictwa Społecznego Drogi publiczne i obiekty inżynierii lądowej Inwestycje prowadzone przez jednostki organizacyjne Mienie miasta w dyspozycji innych osób prawnych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. zo. o Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice sp. zo.o Śląskie Centrum Logistyki S.A Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów sp. zo. o Agencja Rozwoju Lokalnego sp. zo. o Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. zo. o Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. zo. o Wartość udziałów i akcji posiadanych przez miasto Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami w okresie od Informacja na temat wierzytelności

5 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-4878/09 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia r. I. Projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2010 rok wraz z załącznikami

6 UM /2009 -PROJEKT- Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.); art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 233, 235, 236,237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240); art.166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1241); art. 121 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1241); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy o Policji (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.); art. 7, 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska w Gliwicach uchwala: 1 Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości ,00 zł z tego: 1. dochody bieżące ,00 zł 2. dochody majątkowe ,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości ,00 zł z tego: 1. wydatki bieżące ,00 zł w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł 2) dotacje na zadania bieżące ,00 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta ,00 zł 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasta, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym ,00 zł 6) wydatki na obsługę długu miasta ,00 zł 2 6

7 2. wydatki majątkowe ,00 zł 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta ,00 zł 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł zgodnie z tabelą nr Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości zł wraz ze źródłami pokrycia deficytu: 1) nadwyżka z lat ubiegłych ,00 zł 2) kredyty ,00 zł 2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości ,00 zł 3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości ,00 zł 4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwotę, o której mowa w 16 ust 2. zgodnie z tabelą nr 3 4 Wydatki na realizację następujących zadań: 1) własnych miasta, w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr 4 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr 5 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr 6 4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr 7 5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr 8 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr 9 7) dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: a) dochody ,00 zł b) wydatki ,00 zł zgodnie z tabelą nr 10a i 10b 8) wieloletnich programów i zadań inwestycyjnych, zgodnie z tabelą nr 11 7

8 5 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości zł 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości ,00 zł w tym dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt ,00 zł z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł a) dotacje przedmiotowe ,00 zł b) dotacje podmiotowe ,00 zł w tym dotacje podmiotowe na realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt ,00 zł c) dotacje celowe ,00 zł 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 zł a) dotacje podmiotowe ,00 zł b) dotacje celowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem na: 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych art. 13 ust. 4a pkt 1, w wysokości ,00 zł 2) nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji - art. 13 ust. 4a pkt 2, w wysokości 8.000,00 zł Rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł 2. Rezerwy celowe, na: 1) wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, w wysokości 2) wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w wysokości 3) remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury, w wysokości 4) wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w wysokości 5) rezerwę celową na wydatki związane ze skutkami podwyżek płac oraz wzrostu zatrudnienia, w wysokości 6) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 8

9 1. Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych, w kwotach: 1) przychody ,00 zł 2) wydatki ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały 2. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, w kwotach 1) przychody ,00 zł w tym dotacja z budżetu ,00 zł 2) wydatki ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w kwotach: 1) przychody ,00 zł 2) wydatki ,00 zł zgodnie z tabelą nr Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości zgodnie z tabelą nr ,00 zł Stawkę jednostkową dla zakładów budżetowych przedszkola miejskie w kwocie 302 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości ,00 zł, na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 13 Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania: 1) jednorazowych zobowiązań do wysokości zł; 2) zobowiązań powodujących lub mogących spowodować skutki finansowe w następnych latach budżetowych, do wysokości zł. 1. Limity wydatków: 14 1) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy zgodnie z tabelą nr 10b, 2) na wieloletnie programy inwestycyjne - zgodnie z tabelą nr 11. 9

10 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów o których mowa w ust Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 4. Upoważnić Prezydenta Miasta do zawierania umów na czas nieoznaczony i wieloletnich w zakresie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań miasta, z wyjątkiem tych, o których jest mowa w Górną granicę, w kwocie ,00 zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości ,00 zł 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych: 1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) w skarbowych papierach wartościowych, 3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić ,00 zł Upoważnić Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie: a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) wydatków majątkowych, c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) przekazania uprawnień, o których mowa w 14 ust. 3 i 4 oraz 15 innym jednostkom organizacyjnym miasta. 19 Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. 20 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 10

11 Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy z tego: w złotych dochody powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM: , , ,00 A. DOCHODY WŁASNE: , , ,00 A.1. Wpływy z podatków , ,00 0, od nieruchomości , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 rolnego , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 leśnego , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 od środków transportowych , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 od spadków i darowizn , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 od czynności cywilnoprawnych , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 A.2. Wpływy z opłat , , , skarbowej , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 komunikacyjnej ,00 0, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, ,00 targowej , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 11

12 Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: dochody powiatu , ,00 0,00 A * planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,00 * za zajęcie pasa drogowego , ,00 0,00 * adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 za koncesje i licencje , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych , ,00 0, , , ,00 podatek od towarów i usług , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 700,00 700,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 700,00 700,00 0,00 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, ,00 wpływy z różnych opłat , , , Transport i łączność , ,00 0, Administracja publiczna 600,00 600,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Oświata i wychowanie 100,00 100,00 0, Pomoc społeczna , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 wpływy z usług , , , Działalność usługowa , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia , ,00 0, Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00

13 Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy 13 z tego: dochody powiatu wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 wpływy z różnych dochodów , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Działalność usługowa 3.000, ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.400, ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 A.4. Dochody z majątku , , ,00 A.6. A.7. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 oraz innych umów o podobnym charakterze 020 Leśnictwo 1.260, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, Administracja publiczna , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Oświata i wychowanie 50,00 50,00 0,00 Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,00 zleconych ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, ,00

14 Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy A.8. A.9. A.10. A.11. A z tego: dochody powiatu 710 Działalność usługowa 150,00 0,00 150, Administracja publiczna 705,00 705,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 950,00 0,00 950, Pomoc społeczna , ,00 0,00 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności , ,00 0,00 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem pozostałe odsetki , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 50,00 50,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 852 Pomoc społeczna 2.215, ,00 0,00 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych , ,00 0,00 pozostałe odsetki , ,00 0, Działalność usługowa 10,00 10,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 0,00 terytorialnego 600 Transport i łączność , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody , ,00 0,00 należne dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa 36,94% / 10,25% - podatek dochodowy od osób fizycznych 6,71% / 1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , ,00

15 Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy z tego: dochody powiatu B. SUBWENCJA OGÓLNA: , , ,00 B.1. część oświatowa , , ,00 subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 B.2. część równoważąca , , ,00 subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 B.3. część rekompensująca , ,00 0,00 subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA: , , ,00 C.1. C.2. C.3. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , , ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , ,00 0,00 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna , ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli , ,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa 851 Ochrona zdrowia 2.250, ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.700,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej , , ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji , ,00 0,00 rządowej 710 Działalność usługowa , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, ,00 na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych , , ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1.500, ,00 0,00 15

16 Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z tego: dochody powiatu ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, ,00 C.4. na realizację zadań straży i inspekcji ,00 0, ,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, ,00 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, , ,00 0, ,00 Bezpieczeństwo publiczne ,00 0, ,00 i ochrona przeciwpożarowa D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH: , , ,00 E. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ: , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , , , Działalność usługowa , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Działalność usługowa , ,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 16

17 Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy z tego: dochody powiatu II. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM: , ,00 0,00 A. DOCHODY WŁASNE: , ,00 0,00 A.1. Dochody z majątku , ,00 0,00 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym , ,00 0,00 w prawo własności 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , ,00 0,00 nieruchomości 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 E. 750 Administracja publiczna 200,00 200,00 0,00 ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ: , ,00 0,00 dotacje rozwojowe , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 DOCHODY OGÓŁEM , , ,00 17

18 Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów w złotych Dział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Turystyka , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Działalność usługowa , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkolnictwo wyższe , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Pomoc społeczna , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna i sport , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 18

19 Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia Wyszczególnienie Kwota w złotych A. DOCHODY OGÓŁEM ,00 dochody bieżące ,00 dochody majątkowe ,00 B. WYDATKI OGÓŁEM ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki majątkowe ,00 DEFICYT BUDŻETOWY (A-B) ,00 PRZYCHODY OGÓŁEM ,00 nadwyżka z lat ubiegłych ,00 kredyty ,00 ROZCHODY OGÓŁEM z tego: ,00 spłata pożyczek ,00 19

20 Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta w złotych wydatki bieżące wydatki majątkowe Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 7.500, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 6.000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną 2.400, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Lokalny transport zbiorowy , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie telekomunikacji ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Infrastruktura telekomunikacyjna , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Turystyka , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa budownictwa społecznego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20

21 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Cmentarze , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Komendy powiatowe Policji , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż Miejska , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21

22 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Różne rozliczenia , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe specjalne , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gimnazja , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gimnazja specjalne , , , ,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące specjalne , , , ,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea profilowane , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea profilowane specjalne , , , ,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły artystyczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe specjalne , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 600,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkolnictwo wyższe , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK Gliwice, dnia 17 grudnia 2009 roku SPIS TREŚCI str. I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok wraz z

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku

Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku RADA MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2015 ROK Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIASTA GLIWICE W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2015 ROK... 1 Tabela nr 1. Planowane

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane 3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

RADA MIEJSKA W GLIWICACH

RADA MIEJSKA W GLIWICACH RADA MIEJSKA W GLIWICACH BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2014 ROK Gliwice, dnia 19 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2014 ROK... 1 Tabela

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Poz. Dz. Wyszczególnienie w złotych z tego: Plan dochody dochody wg uchwały gminy powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE 793.122.864,00 602.297.175,00 190.825.689,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i oraz 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 1 czerwca 2011 r. Nr 117

Katowice, dnia 1 czerwca 2011 r. Nr 117 DZIENNIK URZĘDOWY WO JE WÓDZ TWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 czerwca 2011 r. Nr 117 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY: 2233 Rady Miejskiej w Gliwicach nr IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 26 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 26 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADA MIEJSKA W GLIWICACH

RADA MIEJSKA W GLIWICACH RADA MIEJSKA W GLIWICACH BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2008 ROK Gliwice, dnia 20 grudnia 2007 roku Spis treści str. 1. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012 BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012 SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo