WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-1879/2015 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 listopada 2015 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2016 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI Gliwice, dnia 12 listopada 2015 roku

2 SPIS TREŚCI I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2016 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI... 1 Projekt uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok... 1 Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł... 5 Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów...13 Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta...14 Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta...15 Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami...20 Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat...21 Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej...22 Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego...23 Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego...24 Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami...25 Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta...26 Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych...29 II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WSTĘP OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW DOCHODY BIEŻĄCE Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM Dochody własne Subwencja ogólna Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych...44

3 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Obsługa długu WYDATKI MAJĄTKOWE Inwestycje Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA PRZYCHODY ROZCHODY...54 III. MATERIAŁY INFORMACYJNE ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W WYNIKU SONDAŻU PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM...68

4 I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2016 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

5 PROJEKT Nr korespondencji SOD UM /2015 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GLIWICE z dnia r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515); art. 12 pkt 5, w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1445); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.355 z późn. zm.); art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1484), na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje: 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości ,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące ,00 zł; 2) dochody majątkowe ,00 zł, zgodnie z tabelą nr Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości ,00 zł, z tego: 1) wydatki bieżące ,00 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych ,00 zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,40 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,60 zł, b) dotacje na zadania bieżące ,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł, e) wydatki na obsługę długu miasta ,00 zł; 2) wydatki majątkowe ,00 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł, b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Id: 56580F E16-ACE1-9E94551A563D. Projekt Strona 1

6 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości ,00 zł, który postanawia pokryć: 1) wolnymi środkami w kwocie ,19 zł; 2) nadwyżką z lat ubiegłych ,45 zł; 3) przychodami ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów, w kwocie ,00 zł; 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie ,00 zł; 5) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie ,36 zł; 6) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie ,00 zł. 2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości ,63 zł. 3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości ,63 zł, którą postanawia pokryć nadwyżką z lat ubiegłych. 4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwoty, o których mowa w 16 ust.1 i 17 ust. 2, zgodnie z tabelą nr Wydatki na realizację następujących zadań: 1) własnych miasta, w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4; 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5; 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6; 4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7; 5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8; 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości ,00 zł. 6. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości ,00 zł. 7. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości ,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, w wysokości ,00 zł. 8. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości ,00 zł. Id: 56580F E16-ACE1-9E94551A563D. Projekt Strona 2

7 9. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości ,00 zł, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł: a) dotacje celowe ,00 zł, b) dotacje podmiotowe ,00 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 zł: a) dotacje celowe ,00 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka ,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa ,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków ,00 zł), b) dotacje podmiotowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji, na: 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości ,00 zł; 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości ,00 zł Rezerwę ogólną, w wysokości ,00 zł. 2. Rezerwy celowe, na: 1) wydatki majątkowe, w wysokości ,00 zł; 2) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości ,00 zł; 3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości ,00 zł; 4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości ,00 zł. 11. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, w kwotach: 1) dochody ,00 zł; 2) wydatki ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 12. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości ,00 zł na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości ,00 zł. Id: 56580F E16-ACE1-9E94551A563D. Projekt Strona 3

8 15. Górną granicę, w kwocie ,00 zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości ,00 zł. 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych: 1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) w skarbowych papierach wartościowych; 3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić ,00 zł. 18. Upoważnić Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie: a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) wydatków majątkowych, c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 2) przekazywania uprawnień, o których mowa w 15 innym jednostkom organizacyjnym miasta. 19. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 20. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 21. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 56580F E16-ACE1-9E94551A563D. Projekt Strona 4

9 Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł w złotych z tego: Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE , , ,00 A. DOCHODY WŁASNE , , ,00 A.1. Wpływy z podatków , ,00 0,00 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, Wpływy z podatku rolnego , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku leśnego , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty , ,00 0,00 podatkowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem A.2. Wpływy z opłat , , ,00 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 0, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości ,00 0, ,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z opłaty targowej , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Id: 56580F E16-ACE1-9E94551A563D. Projekt Strona 5

10 Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan dochody gminy Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: dochody powiatu , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych , ,00 0,00 opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego , ,00 0,00 parkowania opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony ,00 0, ,00 wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej , ,00 0,00 wpływy z tytułu opłaty planistycznej , ,00 0,00 wpływy za zajęcie pasa drogowego , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , , ,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,00 0, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości ,00 0, ,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem A.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , , ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, ,00 Wpływy z różnych opłat , , , Transport i łączność 9.000, ,00 0, Działalność usługowa ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.200, ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Oświata i wychowanie 200,00 200,00 0,00 Id: 56580F E16-ACE1-9E94551A563D. Projekt Strona 6

11 z tego: Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu 852 Pomoc społeczna 3.500, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Wpływy z usług , , , Działalność usługowa , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia , ,00 0, Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.500,00 500, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.455, ,00 0, Różne rozliczenia , , , Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 650,00 650,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 5.190, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa , , ,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 801 Oświata i wychowanie , , ,00 A4. Dochody z majątku , , ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 Id: 56580F E16-ACE1-9E94551A563D. Projekt Strona 7

12 Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan dochody gminy Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: dochody powiatu , , , Leśnictwo 1.500, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, Administracja publiczna , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 A.5. Spadki, zapisy i darowizny ,00 0, ,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, ,00 A.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach , ,00 0,00 A.7. A.8. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 3.716, ,00 0,00 jednostek organizacyjnych 600 Transport i łączność 1.000, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.716, ,00 0,00 Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,00 zleconych ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Działalność usługowa 211,00 0,00 211, Administracja publiczna 868,00 868,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 421,00 0,00 421, Pomoc społeczna , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.471,00 0, ,00 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności , ,00 350, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, , ,00 0,00 Id: 56580F E16-ACE1-9E94551A563D. Projekt Strona 8

13 z tego: Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000, ,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 350, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 A.9. A.10. A.11. A Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.000, ,00 0, Pomoc społeczna 650,00 300,00 350, Kultura fizyczna 60,00 60,00 0,00 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych , ,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Transport i łączność , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 896, , Oświata i wychowanie ,00 896, , Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody , ,00 0,00 należne Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek , ,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 150,00 150,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 150,00 150,00 0, , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa , , ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości , , ,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Id: 56580F E16-ACE1-9E94551A563D. Projekt Strona 9

14 z tego: Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 B. SUBWENCJA OGÓLNA , , ,00 B.1. Część oświatowa , , ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia , , ,00 B.2. Część równoważąca , , ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia , , ,00 B.3. Część rekompensująca , ,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 C.1. C.2. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 0, Obrona narodowa 600,00 600,00 0, Ochrona zdrowia , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.500,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 0, , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 Id: 56580F E16-ACE1-9E94551A563D. Projekt Strona 10

15 Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan dochody gminy C.3. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych C.4. z tego: dochody powiatu , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 0,00 (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, ,00 Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 0, ,00 realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH , , ,00 E. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących , , ,00 jednostek sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie , ,00 0, Pomoc społeczna , , ,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ,00 0, ,00 na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, , , ,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , Pomoc społeczna , ,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Oświata i wychowanie , , ,00 II. DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,00 A. DOCHODY WŁASNE , ,00 0,00 A1. Dochody z majątku , ,00 0,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego , ,00 0,00 osobom fizycznym w prawo własności 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 Id: 56580F E16-ACE1-9E94551A563D. Projekt Strona 11

16 z tego: Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan dochody gminy Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody powiatu , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 0, Leśnictwo 6.000, ,00 0, Administracja publiczna 3.500, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 A.3. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody , ,00 0,00 należne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, Transport i łączność , ,00 0,00 B. SUBWENCJA OGÓLNA ,00 0, ,00 E. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, ,00 ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ,00 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ,00 0, ,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Transport i łączność ,00 0, ,00 DOCHODY OGÓŁEM , , ,00 Id: 56580F E16-ACE1-9E94551A563D. Projekt Strona 12

17 Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów wydatki jednostek budżetowych Dz. Nazwa Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Turystyka , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Działalność usługowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Pomoc społeczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 Ogółem , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 56580F E16-ACE1-9E94551A563D. Projekt Strona 13

18 Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta Wyszczególnienie Kwota w złotych A. DOCHODY OGÓŁEM ,00 dochody bieżące ,00 dochody majątkowe ,00 B. WYDATKI OGÓŁEM ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki majątkowe ,00 DEFICYT BUDŻETOWY (A-B) ,00 PRZYCHODY OGÓŁEM ,63 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu , ,19 przychody ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów ,00 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,36 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym ,00 nadwyżka z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu , ,45 ROZCHODY OGÓŁEM ,63 spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów ,63 Id: 56580F E16-ACE1-9E94551A563D. Projekt Strona 14

19 Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta wydatki jednostek budżetowych Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną 2.400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 na drogi gminne) Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie telekomunikacji ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Infrastruktura telekomunikacyjna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Turystyka , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Towarzystwa budownictwa społecznego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Nadzór budowlany , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Egzekucja administracyjna należności pieniężnych , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 56580F E16-ACE1-9E94551A563D. Projekt Strona 15

20 wydatki jednostek budżetowych Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane 754 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Pozostała działalność , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Komendy powiatowe Policji , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obrona cywilna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe specjalne , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , ,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Przedszkola specjalne , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gimnazja specjalne , , , , ,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące specjalne , , , , ,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły artystyczne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe specjalne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zawodowego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 56580F E16-ACE1-9E94551A563D. Projekt Strona 16

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK

BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK PREZYDENT MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK Gliwice, dnia 22 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 rok wraz z

Bardziej szczegółowo

Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku

Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku RADA MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2015 ROK Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIASTA GLIWICE W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2015 ROK... 1 Tabela nr 1. Planowane

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2011 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

RADA MIEJSKA W GLIWICACH

RADA MIEJSKA W GLIWICACH RADA MIEJSKA W GLIWICACH BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2014 ROK Gliwice, dnia 19 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2014 ROK... 1 Tabela

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK Gliwice, dnia 17 grudnia 2009 roku SPIS TREŚCI str. I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok wraz z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane 3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Poz. Dz. Wyszczególnienie w złotych z tego: Plan dochody dochody wg uchwały gminy powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE 793.122.864,00 602.297.175,00 190.825.689,00

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit."d" i lit. "i" oraz pkt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i oraz 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Załącznik nr 1 I. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia r. UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 21.12.2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/308/2013 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2014.

UCHWAŁA NR XLV/308/2013 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2014. UCHWAŁA NR XLV/308/2013 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2014. Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok.

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok. UCHWAŁA NR ORN.0007.96.2015 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ na rok 2016

PROJEKT BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ na rok 2016 PROJEKT BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ na rok 2016 Dobromierz, listopad 2015 rok UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DOBROMIERZ NA ROK 2016 NR RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia.. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art.

Bardziej szczegółowo