Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013"

Transkrypt

1 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013

2 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem oceny jakości kształcenia w PWSZ w Chełmie. W roku akademickim 2012/2013 została przeprowadzona ankieta w nowej formie, której podstawę prawną stanowi Uchwała nr 4/LXXVII/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ankiety dotyczącej poziomu kształcenia studentów. Kwestionariusz ankiety oraz procedura przeprowadzania badań ankietowych wśród studentów PWSZ w Chełmie stanowią załącznik do ww. uchwały. W roku akademickim 2012/2013 badania ankietowe wśród studentów PWSZ w Chełmie zostały przeprowadzone dwukrotnie, tj. pod koniec semestru zimowego i letniego. Ich celem było uzyskanie informacji na temat jakości zajęć dydaktycznych oraz nauczycieli prowadzących te zajęcia, a także na temat pracy poszczególnych jednostek administracji. Ocenie podlegały wszystkie zajęcia prowadzone przez nauczyciela akademickiego w ramach kierunku i specjalności, a także jednostki administracyjne obsługujące studentów, tj. Dział Obsługi Studenta, Dział Pomocy Materialnej, Biblioteka. Ankieta została przeprowadzona w formie elektronicznej z zachowaniem anonimowości. W Dziale Obsługi Studenta lub w Bibliotece studenci losowali kod, dzięki któremu mogli zalogować się na stronie ankieta.pwszchelm.pl. Taka procedura uniemożliwiała identyfikację osoby oceniającej. Ankieta składała się z 10 pytań dotyczących przedmiotów i prowadzących je nauczycieli akademickich, 10 pytań dotyczących jakości kształcenia na ocenianym kierunku studiów, 5 pytań dotyczących pracy Działu Obsługi Studenta, 3 pytań pracy Działu Pomocy Materialnej oraz 4 pytań pracy Biblioteki. Studenci oceniali zajęcia oraz prowadzących je nauczycieli akademickich w następujących obszarach: 2

3 komunikatywność prowadzącego zajęcia, sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się prowadzącego zajęcia do studentów, regularność odbywania się zajęć, przygotowanie prowadzącego do zajęć, zrozumiałość przekazywanych przez prowadzącego treści oraz jego gotowość do wyjaśniania wątpliwości, stosowanie przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. materiałów do zajęć, prezentacji multimedialnych itp.), stosowanie przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. dyskusji dydaktycznych), zakres realizowanego na zajęciach materiału (czy wystarczający do zaliczenia przedmiotu), kryteria i zasady oceniania studentów stosowane przez prowadzącego zajęcia, współpraca z prowadzącym zajęcia w zakresie doskonalenia własnego procesu uczenia się. Studenci odpowiedzieli też na następujące pytania dotyczące jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów: Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? Jak oceniasz organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy)? Jak oceniasz dostępność książek, czasopism w bibliotece? Jak oceniasz dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami? Jak oceniasz warunki odbywania zajęć (tj. komfort, wyposażenie sal, laboratoriów)? Jak oceniasz program studiów? Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku pod względem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej? Jak oceniasz organizację praktyk studenckich? Jak oceniasz sposób semestralnej oceny pracy studenta na Twoim kierunku? Jak oceniasz możliwość uczestniczenia studentów w programie ERASMUS? Pracę Działu Obsługi Studenta oceniali studenci natomiast pod względem: 3

4 dostępności informacji, komunikatywności pracowników, sprawności działania pracowników, sposobu odnoszenia się pracowników DOS do studentów, sposobu rozwiązywania problemów studenta przez Dział Obsługi Studenta. Z kolei pracę Biblioteki studenci oceniali w następujących obszarach: sprawność działania pracowników, ich komunikatywność, sposób udzielania odpowiedzi na pytania studentów, sposób odnoszenia się pracowników do studentów. W odniesieniu do pracy Działu Pomocy Materialnej studenci odpowiedzieli na pytania: Jak oceniasz sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się pracowników Działu Pomocy Materialnej do studentów? Jak oceniasz sprawność działania pracowników Działu Pomocy Materialnej? Jak oceniasz sposób udzielania odpowiedzi na Twoje pytania przez pracowników Działu Pomocy Materialnej? Udzielając odpowiedzi na poszczególne pytania, studenci wybierali w polu wyboru ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza negatywnie, 2 poniżej średniej, 3 średnio, 4 dobrze, 5 bardzo dobrze. Ogólne oceny, stanowiące iloraz sumy liczby uzyskanych punktów i liczby oddanych głosów, zostały opracowane po zakończeniu roku akademickiego w postaci indywidualnych ocen dla poszczególnych nauczycieli akademickich, rankingu uczelnianego oraz zestawień ogólnych dla instytutów i dla Uczelni. 4

5 Wyniki przeprowadzonych ankiet służą poprawie jakości kształcenia oraz jakości obsługi studenta w działach administracyjnych w PWSZ w Chełmie. Są one ważnym źródłem informacji zarówno dla nauczycieli akademickich, których motywują do pracy nad uzyskaniem jak najwyższej jakości zajęć dydaktycznych, jak i dla pracowników poszczególnych jednostek administracyjnych, ich bezpośrednich przełożonych oraz dla władz Uczelni w prowadzeniu polityki kadrowej. Wnioski z ankiety oceny prowadzącego zajęcia są bowiem uwzględniane w okresowej ocenie pracowników, w polityce awansowej, w przyznawaniu nagród oraz przy obsadzie zajęć dydaktycznych. Przede wszystkim zaś wyniki ankiety, publikowane w postaci zbiorczych zestawień na stronie internetowej Uczelni, służą studentom i kandydatom na studia, którym dostarczają informacji na temat oferowanego poziomu kształcenia. Wyniki dotyczące oceny jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach są także podstawą weryfikacji programów kształcenia. Ze zbiorczymi wynikami ankiety zapoznają się Komisje kierunkowe oraz Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, które przedstawiają wnioski wynikające z analiz ankiet oraz opracowują plan doskonalenia jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach oraz w Uczelni. Wyniki badań ankietowych Ankieta oceny zajęć dydaktycznych W ankiecie przeprowadzonej pod koniec semestru zimowego wzięło udział 75 % uprawnionych do głosowania studentów, a pod koniec semestru letniego 85 %. W czasie trwania obu edycji ankiety (tj. w semestrze zimowym i letnim) studenci ocenili 245 nauczycieli akademickich. Średnia ogólna ocena nauczycieli akademickich i prowadzonych przez nich zajęć na Uczelni w skali ocen od 1 do 5 wyniosła 4,32. Studenci ocenili więc oferowane im zajęcia 5

6 dość dobrze, co w zestawieniu ze średnią oceną uzyskaną w ankiecie przeprowadzonej w roku akademickim 2011/2012 oraz 2010/2011 wskazuje na utrzymujący się dobry poziom zajęć. Widoczna jest co prawda minimalna tendencja spadkowa, jednak może ona wynikać ze zwiększenia w roku akademickim 2012/2013 liczby pytań dotyczących ocenianych zajęć z 8 do 10, a tym samym z poddawania ocenie dodatkowych aspektów zajęć. Wykres 1. Średni wynik ankiety oceny nauczycieli akademickich z ostatnich trzech lat. 5 4,32 4,38 4,42 4 ankieta 2012/2013 ankieta 2011/2012 ankieta 2010/2011 6

7 Średnie uzyskane przez poszczególne Instytuty przedstawia poniższy wykres: Wykres 2. Średnie uzyskane przez poszczególne Instytuty. Instytut Neofilologii 4,44 Instytut Nauk Humanistycznych 4,42 Instytut Matematyki i Informatyki 4,39 Instytut Nauk Rolniczych 4,3 Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa 4,25 3 3,5 4 4,5 5 Jak widać na powyższym wykresie, najwyższą ocenę uzyskał Instytut Neofilologii oraz Instytut Nauk Humanistycznych, najniższą Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa oraz Instytut Nauk Rolniczych. Należy jednak podkreślić, iż różnice między poszczególnymi instytutami są niewielkie, a uzyskane średnie oceny pokazują, iż zajęcia w każdym instytucie zostały ocenione dobrze lub powyżej dobrej. Podobnie studenci ocenili jednostki ogólnouczelniane takie, jak: Studium języków obcych oraz Studium wychowania fizycznego. Obrazuje to poniższy wykres: Wykres 3. Średnie ogólne uzyskane przez jednostki ogólnouczelniane. Studium języków obcych Studium wychowania fizycznego 4,39 4,25 3 3,5 4 4,5 7

8 Średnie wyniki uzyskane przez poszczególnych nauczycieli akademickich były wysokie. Aż 181 wykładowców studenci ocenili w przedziale od 4,21 do 5,00, 56 wykładowców w przedziale od 3,41 do 4,20, natomiast 8 wykładowców w przedziale od 2,61 do 3,40. Ilustruje to poniższy wykres: Wykres 4. Liczba nauczycieli akademickich ze względu na średnią uzyskaną w ankiecie. 4,21-5, ,41-4, ,61-3, Żaden z nauczycieli akademickich nie został oceniony w najniższym przedziale oceny, tj. od 1,00 do 1,80. Spośród 245 osób poniżej średniej 3,0 zostało ocenionych 4 nauczycieli akademickich, którzy uzyskali średnie: 2,69 (1 osoba), 2,96 (1 osoba), 2,98 (2 osoby). Najwyższe średnie na Uczelni wynosiły: 4,96 (2 osoby) oraz 4,93 (1 osoba). 8

9 Średnie uzyskane dla poszczególnych pytań dotyczących oceny nauczycieli akademickich i prowadzonych przez nich zajęć na Uczelni przedstawiają się następująco: Tab. 1. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących oceny nauczycieli akademickich na Uczelni. Pytanie Jak oceniasz regularność odbywania przez prowadzącego zajęć (czy zgodnie z ustalonym planem)? Ocena 4,40 Jak oceniasz przygotowanie prowadzącego do zajęć? 4,38 Jak oceniasz sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się prowadzącego zajęcia do studentów? Jak oceniasz zakres realizowanego na zajęciach materiału (czy wystarczający do zaliczenia przedmiotu)? 4,36 4,35 Jak oceniasz komunikatywność prowadzącego zajęcia? 4,34 Jak oceniasz kryteria i zasady oceniania studentów stosowane przez prowadzącego zajęcia? Jak oceniasz współpracę z prowadzącym zajęcia w zakresie doskonalenia własnego procesu uczenia się? Jak oceniasz zrozumiałość przekazywanych przez prowadzącego treści oraz jego gotowość do wyjaśniania wątpliwości? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego środków dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych, materiałów do zajęć)? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. dyskusji dydaktycznych)? 4,33 4,32 4,30 4,30 4,30 Najwyżej została oceniona regularność odbywania zajęć przez nauczycieli akademickich, ich przygotowanie do zajęć i zakres realizowanego na zajęciach materiału, najniżej zaś zrozumiałość przekazywanych przez prowadzących treści oraz ich gotowość do wyjaśniania wątpliwości, a także stosowanie na zajęciach środków dydaktycznych oraz metod 9

10 aktywizujących studentów. Warto jednak zwrócić uwagę, że różnice między średnią oceną dla poszczególnych pytań były minimalne. Wszystkie pytania uzyskały przy tym ocenę 4,3 i powyżej, co pozwala sądzić, iż respondenci dobrze postrzegają sposób prowadzenia zajęć oraz proponowaną im ofertę programową. W nowej edycji ankiety studenci po raz pierwszy mogli ocenić jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach. Średnia ocena jakości kształcenia na Uczelni wyniosła 4,2. Średnie wyniki uzyskane dla poszczególnych pytań przedstawia poniższa tabela: Tab.2. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących jakości kształcenia na Uczelni. Pytanie Jak oceniasz warunki odbywania zajęć (tj. komfort, wyposażenie sal, laboratoriów)? Ocena Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 4,30 Jak oceniasz sposób semestralnej oceny pracy studenta na Twoim kierunku? 4,26 Jak oceniasz dostępność książek, czasopism w bibliotece? 4,24 Jak oceniasz program studiów? 4,23 Jak oceniasz dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami? 4,18 Jak oceniasz organizację praktyk studenckich? 4,15 Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku pod względem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej? Jak oceniasz możliwość uczestniczenia studentów w programie Erasmus? 4,10 Jak oceniasz organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy)? 4,06 4,38 4,15 Respondenci najwyżej ocenili warunki odbywania zajęć oraz ogólnie jakość kształcenia na Uczelni, a także sposób semestralnej oceny pracy studenta i dostępność książek, czasopism w bibliotece. Najniżej studenci ocenili organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy). 10

11 następująco: Ogólna ocena jakości kształcenia w poszczególnych Instytutach kształtuje się Wykres 5. Ocena jakości kształcenia w poszczególnych Instytutach. Instytut Neofilologii Instytut Matematyki i Informatyki Instytut Nauk Humanistycznych Instytut Nauk Rolniczych Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa 4,39 4,37 4,28 4,21 4,01 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Jak wynika z powyższego wykresu, najwyżej została oceniona jakość kształcenia w Instytucie Neofilologii oraz Instytucie Matematyki i Informatyki, najniżej zaś w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa. Uzyskane średnie pokazują jednak, iż studenci dość dobrze ocenili jakość kształcenia w każdym z Instytutów. 11

12 Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa Średnia ocena prowadzonych w Instytucie zajęć wynosi 4,25, a ocena jakości kształcenia 4,01. W obu rankingach Instytut Nauk Technicznych zajmuje 5 pozycję. Średnie wyniki uzyskane dla poszczególnych pytań w Instytucie przedstawiają się następująco: Tab. 3. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących oceny nauczycieli akademickich w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa. Pytanie Jak oceniasz regularność odbywania przez prowadzącego zajęć (czy zgodnie z ustalonym planem)? Ocena 4,32 Jak oceniasz przygotowanie prowadzącego do zajęć? 4,30 Jak oceniasz sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się prowadzącego zajęcia do studentów? 4,27 Jak oceniasz komunikatywność prowadzącego zajęcia? 4,25 Jak oceniasz zakres realizowanego na zajęciach materiału (czy wystarczający do zaliczenia przedmiotu)? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego środków dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych, materiałów do zajęć)? Jak oceniasz kryteria i zasady oceniania studentów stosowane przez prowadzącego zajęcia? Jak oceniasz współpracę z prowadzącym zajęcia w zakresie doskonalenia własnego procesu uczenia się? Jak oceniasz zrozumiałość przekazywanych przez prowadzącego treści oraz jego gotowość do wyjaśniania wątpliwości? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. dyskusji dydaktycznych)? 4,25 4,22 4,22 4,22 4,21 4,20 12

13 Ankietowani najwyżej ocenili regularność odbywania zajęć oraz przygotowanie prowadzącego do zajęć, najniżej zaś stosowanie przez prowadzącego metod aktywizujących studentów. Należy jednak zaznaczyć, iż różnice między wynikami dla poszczególnych pytań są minimalne. Tab.4. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących jakości kształcenia w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa. Pytanie Jak oceniasz warunki odbywania zajęć (tj. komfort, wyposażenie sal, laboratoriów)? Ocena Jak oceniasz dostępność książek, czasopism w bibliotece? 4,16 Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 4,12 Jak oceniasz sposób semestralnej oceny pracy studenta na Twoim kierunku? 4,04 Jak oceniasz program studiów? 4,01 Jak oceniasz dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami? 3,96 Jak oceniasz organizację praktyk studenckich? 3,93 Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku pod względem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej? Jak oceniasz możliwość uczestniczenia studentów w programie ERASMUS? 3,90 Jak oceniasz organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy)? 3,83 4,26 3,92 Respondenci najwyżej ocenili warunki odbywania zajęć, a także dostępność książek, czasopism w bibliotece oraz ogólnie jakość kształcenia w Instytucie, najniżej zaś organizację zajęć dydaktycznych. 13

14 Instytut Matematyki i Informatyki Średnia ocena prowadzonych w Instytucie zajęć wynosi 4,39, a ocena jakości kształcenia 4,37. W rankingach uczelnianych Instytut zajmuje zatem odpowiednio 3 i 2 miejsce. Średnie uzyskane dla poszczególnych pytań przedstawiają się następująco: Tab. 5. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących oceny nauczycieli akademickich w Instytucie Matematyki i Informatyki. Pytanie Jak oceniasz regularność odbywania przez prowadzącego zajęć (czy zgodnie z ustalonym planem)? Ocena 4,48 Jak oceniasz przygotowanie prowadzącego do zajęć? 4,46 Jak oceniasz sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się prowadzącego zajęcia do studentów? 4,41 Jak oceniasz komunikatywność prowadzącego zajęcia? 4,40 Jak oceniasz zakres realizowanego na zajęciach materiału (czy wystarczający do zaliczenia przedmiotu)? Jak oceniasz kryteria i zasady oceniania studentów stosowane przez prowadzącego zajęcia? Jak oceniasz współpracę z prowadzącym zajęcia w zakresie doskonalenia własnego procesu uczenia się? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego środków dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych, materiałów do zajęć)? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. dyskusji dydaktycznych)? Jak oceniasz zrozumiałość przekazywanych przez prowadzącego treści oraz jego gotowość do wyjaśniania wątpliwości? 4,40 4,39 4,36 4,34 4,34 4,33 14

15 Analiza powyższych wyników pokazuje, iż wszystkie obszary zostały ocenione wysoko przez studentów. Najniższa średnia wynosi 4,33 i dotyczy zrozumiałości przekazywanych przez prowadzących treści oraz ich gotowości do wyjaśniania wątpliwości, zaś najwyższe średnie wynoszą 4,48 oraz 4,46 i dotyczą odpowiednio regularności odbywania zajęć oraz przygotowania prowadzących do zajęć. Tab.6. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących jakości kształcenia w Instytucie Matematyki i Informatyki. Pytanie Jak oceniasz warunki odbywania zajęć (tj. komfort, wyposażenie sal, laboratoriów)? Ocena Jak oceniasz sposób semestralnej oceny pracy studenta na Twoim kierunku? 4,47 Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 4,46 Jak oceniasz program studiów? 4,43 Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku pod względem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej? Jak oceniasz organizację praktyk studenckich? 4,36 Jak oceniasz możliwość uczestniczenia studentów w programie ERASMUS? 4,35 Jak oceniasz dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami? 4,27 Jak oceniasz dostępność książek, czasopism w bibliotece? 4,22 Jak oceniasz organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy)? 4,18 4,57 4,39 Respondenci najwyżej ocenili warunki odbywania zajęć (4,57), a także sposób semestralnej oceny pracy studenta (4,47), jakość kształcenia w Instytucie (4,46) oraz programy studiów (4,43), najniżej zaś organizację zajęć dydaktycznych (4,18) oraz dostępność książek, czasopism w bibliotece (4,22). 15

16 Instytut Nauk Humanistycznych Średnia ocena prowadzonych w Instytucie zajęć wynosi 4,42, a ocena jakości kształcenia 4,28. W rankingach uczelnianych Instytut zajmuje odpowiednio 2 i 3 miejsce. Średnie uzyskane dla poszczególnych pytań przedstawiają się następująco: Tab. 7. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących oceny nauczycieli akademickich w Instytucie Nauk Humanistycznych. Pytanie Jak oceniasz sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się prowadzącego zajęcia do studentów? Ocena 4,46 Jak oceniasz przygotowanie prowadzącego do zajęć? 4,45 Jak oceniasz zakres realizowanego na zajęciach materiału (czy wystarczający do zaliczenia przedmiotu)? Jak oceniasz kryteria i zasady oceniania studentów stosowane przez prowadzącego zajęcia? Jak oceniasz współpracę z prowadzącym zajęcia w zakresie doskonalenia własnego procesu uczenia się? 4,44 4,44 4,44 Jak oceniasz komunikatywność prowadzącego zajęcia? 4,42 Jak oceniasz regularność odbywania przez prowadzącego zajęć (czy zgodnie z ustalonym planem)? Jak oceniasz zrozumiałość przekazywanych przez prowadzącego treści oraz jego gotowość do wyjaśniania wątpliwości? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. dyskusji dydaktycznych)? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego środków dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych, materiałów do zajęć)? 4,42 4,40 4,39 4,38 16

17 Najwyżej oceniony został sposób odnoszenia się prowadzących do studentów (4,46) oraz przygotowanie nauczycieli akademickich do zajęć (4,45), najniżej zaś stosowane na zajęciach metody aktywizujące studentów (4,39) oraz środki dydaktyczne (4,38). Należy jednak podkreślić, iż średnie uzyskane dla poszczególnych kategorii są bardzo zbliżone, co pozwala stwierdzić, że studenci dość wysoko oceniają zajęcia prowadzone w Instytucie. Tab.8. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących jakości kształcenia w Instytucie Nauk Humanistycznych. Pytanie Jak oceniasz warunki odbywania zajęć (tj. komfort, wyposażenie sal, laboratoriów)? Ocena Jak oceniasz program studiów? 4,36 Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 4,33 Jak oceniasz organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy)? 4,32 Jak oceniasz sposób semestralnej oceny pracy studenta na Twoim kierunku? 4,32 Jak oceniasz możliwość uczestniczenia studentów w programie ERASMUS? 4,24 Jak oceniasz organizację praktyk studenckich? 4,23 Jak oceniasz dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami? 4,21 Jak oceniasz dostępność książek, czasopism w bibliotece? 4,19 Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku pod względem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej? 4,40 4,19 Ankietowani najwyżej ocenili warunki odbywania zajęć (4,40) oraz program studiów (4,36), najniżej zaś dostępność książek, czasopism w bibliotece (4,19) oraz przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej (4,19). 17

18 Instytut Neofilologii Średnia ocena prowadzonych w Instytucie zajęć wynosi 4,44, a ocena jakości kształcenia 4,39. W obu kategoriach w rankingu uczelnianym Instytut zajmuje 1 pozycję. Średnie uzyskane dla poszczególnych pytań przedstawiają się następująco: Tab. 9. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących oceny nauczycieli akademickich w Instytucie Neofilologii. Pytanie Jak oceniasz regularność odbywania przez prowadzącego zajęć (czy zgodnie z ustalonym planem)? Ocena 4,47 Jak oceniasz przygotowanie prowadzącego do zajęć? 4,47 Jak oceniasz sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się prowadzącego zajęcia do studentów? Jak oceniasz zakres realizowanego na zajęciach materiału (czy wystarczający do zaliczenia przedmiotu)? 4,45 4,45 Jak oceniasz komunikatywność prowadzącego zajęcia? 4,44 Jak oceniasz kryteria i zasady oceniania studentów stosowane przez prowadzącego zajęcia? Jak oceniasz współpracę z prowadzącym zajęcia w zakresie doskonalenia własnego procesu uczenia się? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. dyskusji dydaktycznych)? Jak oceniasz zrozumiałość przekazywanych przez prowadzącego treści oraz jego gotowość do wyjaśniania wątpliwości? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego środków dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych, materiałów do zajęć)? 4,43 4,43 4,42 4,41 4,40 18

19 We wszystkich kategoriach zajęcia zostały ocenione wysoko od średniej 4,47 do 4,40, co pokazuje, iż studenci są zadowoleni z jakości prowadzonych w Instytucie zajęć. Tab.10. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących jakości kształcenia w Instytucie Neofilologii. Pytanie Ocena Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 4,49 Jak oceniasz dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami? 4,46 Jak oceniasz sposób semestralnej oceny pracy studenta na Twoim kierunku? 4,46 Jak oceniasz warunki odbywania zajęć (tj. komfort, wyposażenie sal, laboratoriów)? Jak oceniasz program studiów? 4,42 Jak oceniasz dostępność książek, czasopism w bibliotece? 4,38 Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku pod względem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej? Jak oceniasz organizację praktyk studenckich? 4,33 Jak oceniasz organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy)? 4,33 Jak oceniasz możliwość uczestniczenia studentów w programie ERASMUS? 4,24 4,46 4,34 Najwyżej oceniona została ogólnie jakość kształcenia w Instytucie (4,49), a także dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami (4,46) oraz sposób semestralnej oceny pracy studenta (4,46) i warunki odbywania zajęć (4,46), natomiast najniżej możliwość uczestniczenia studentów w programie Erasmus (4,24). 19

20 Instytut Nauk Rolniczych Średnia ocena prowadzonych w Instytucie zajęć wynosi 4,3, a ocena jakości kształcenia 4,21. W obu rankingach Instytut Nauk Rolniczych zajmuje 4 pozycję. Tab. 11. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących oceny nauczycieli akademickich w Instytucie Nauk Rolniczych. Pytanie Jak oceniasz regularność odbywania przez prowadzącego zajęć (czy zgodnie z ustalonym planem)? Jak oceniasz sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się prowadzącego zajęcia do studentów? Ocena 4,34 4,33 Jak oceniasz przygotowanie prowadzącego do zajęć? 4,33 Jak oceniasz zakres realizowanego na zajęciach materiału (czy wystarczający do zaliczenia przedmiotu)? 4,31 Jak oceniasz komunikatywność prowadzącego zajęcia? 4,30 Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego środków dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych, materiałów do zajęć)? Jak oceniasz zrozumiałość przekazywanych przez prowadzącego treści oraz jego gotowość do wyjaśniania wątpliwości? Jak oceniasz kryteria i zasady oceniania studentów stosowane przez prowadzącego zajęcia? Jak oceniasz współpracę z prowadzącym zajęcia w zakresie doskonalenia własnego procesu uczenia się? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. dyskusji dydaktycznych)? 4,29 4,28 4,28 4,28 4,27 20

21 Najwyżej zostały ocenione: regularność odbywania zajęć (4,34), sposób odnoszenia się prowadzącego do studentów (4,33) oraz przygotowanie prowadzącego do zajęć (4,33), najniżej zaś stosowanie metod aktywizujących studentów (4,27). Należy jednak zaznaczyć, iż różnice między poszczególnymi wynikami są minimalne. Tab.12. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących jakości kształcenia w Instytucie Nauk Rolniczych. Pytanie Ocena Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 4,32 Jak oceniasz warunki odbywania zajęć (tj. komfort, wyposażenie sal, laboratoriów)? Jak oceniasz sposób semestralnej oceny pracy studenta na Twoim kierunku? 4,27 Jak oceniasz program studiów? 4,26 Jak oceniasz dostępność książek, czasopism w bibliotece? 4,23 Jak oceniasz dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami? 4,23 Jak oceniasz organizację praktyk studenckich? 4,22 Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku pod względem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej? Jak oceniasz możliwość uczestniczenia studentów w programie ERASMUS? 4,05 Jak oceniasz organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy)? 4,02 4,29 4,21 Wszystkie obszary zostały ocenione powyżej 4,0, przy czym najwyżej została oceniona ogólnie jakość kształcenia w Instytucie (4,32), a najniżej organizacja zajęć dydaktycznych (4,02). 21

22 Ankieta oceny pracy jednostek administracji W anonimowej ankiecie respondenci ocenili także pracę działów administracji obsługujących studentów, tj. Działów Obsługi Studenta, Dział Pomocy Materialnej i Bibliotekę. Studenci ocenili pracę Działów Obsługi Studenta w następujących instytutach: Instytucie Neofilologii, Instytucie Matematyki i Informatyki, Instytucie Nauk Humanistycznych, Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa oraz Instytucie Nauk Rolniczych. wykres: Średnią ocen dla poszczególnych Działów Obsługi Studenta przedstawia poniższy Wykres 6. Średnie oceny Działów Obsługi Studenta ,65 4,46 4,36 4,2 3,77 PORÓWNAĆ Z POPRZEDNIĄ ANKIETĄ, DAĆ KOMENTARZ. 1 Najwyżej została oceniona praca Działu Obsługi Studenta Instytutu Neofilologii, najniżej Działu Obsługi Studenta Instytutu Nauk Rolniczych. Zestawienie wyników tegorocznej ankiety z wynikami ubiegłorocznej ankiety (tj. z roku akad. 2011/2012) pokazuje wzrost średnich ocen niektórych Działów Obsługi Studenta, tj. DOS Instytutu Matematyki i Informatyki z 4,3 do 4,46; DOS Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa z 3,97 do 4,2; DOS 22

23 Instytutu Nauk Humanistycznych z 3,9 do 4,36, co wskazuje na poprawę jakości obsługi studenta w ww. działach. Średnie uzyskane w poszczególnych kategoriach we wszystkich Działach Obsługi Studenta przedstawiają poniższe wykresy: Wykres 7. Średnie uzyskane w poszczególnych kategoriach w DOS Instututu Neofilologii. Dostępność informacji w DOS Sposób rozwiązywania problemów studenta przez pracowników DOS Sposób odnoszenia się pracowników DOS do studentów Komunikatywność pracowników DOS 4,66 4,63 4,66 4,66 Sprawność działania pracowników DOS 4,64 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 23

24 Wykres 8. Średnie uzyskane w poszczególnych kategoriach w DOS Instututu Matematyki i Informatyki. Dostępność informacji w DOS Sposób rozwiązywania problemów studenta przez pracowników DOS Sposób odnoszenia się pracowników DOS do studentów Komunikatywność pracowników DOS 4,49 4,45 4,42 4,47 Sprawność działania pracowników DOS 4,46 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Wykres 9. Średnie uzyskane w poszczególnych kategoriach w DOS Instututu Nauk Technicznych i Lotnictwa. Dostępność informacji w DOS 4,2 Sposób rozwiązywania problemów studenta przez pracowników DOS Sposób odnoszenia się pracowników DOS do studentów 4,2 4,23 Komunikatywność pracowników DOS 4,23 Sprawność działania pracowników DOS 4,15 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 24

25 Wykres 10. Średnie uzyskane w poszczególnych kategoriach w DOS Instututu Matematyki i Informatyki. Dostępność informacji w DOS Sposób rozwiązywania problemów studenta przez pracowników DOS Sposób odnoszenia się pracowników DOS do studentów Komunikatywność pracowników DOS 4,3 4,33 4,43 4,45 Sprawność działania pracowników DOS 4,29 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Wykres 11. Średnie uzyskane w poszczególnych kategoriach w DOS Instututu Nauk Rolniczych. Dostępność informacji w DOS Sposób rozwiązywania problemów studenta przez pracowników DOS Sposób odnoszenia się pracowników DOS do studentów Komunikatywność pracowników DOS 3,79 3,75 3,82 3,77 Sprawność działania pracowników DOS 3,72 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 25

26 Z kolei średnia ocena pracy Działu Pomocy Materialnej wynosi 4,13 i wykazuje niewielką tendencję spadkową w porównaniu z ubiegłoroczną ankietą. Obrazuje to poniższy wykres: Wykres 12. Ocena Działu Pomocy Materialnej w roku akadem. 2012/2013 i 2011/ ,5 4 3,5 3 4,13 4,28 ankieta 2012/2013 ankieta 2011/2012 Sposób oceny Działu Pomocy Materialnej w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższy wykres: Wykres 13. Średnia ocena Działu Pomocy Materialnej w poszczególnych kategoriach. Sprawność działania pracowników Działu Pomocy Materialnej Sposób odnoszenia się pracowników Działu Pomocy Materialnej do studentów Sposób udzielania odpowiedzi pracowników Działu Pomocy Materialnej 4,13 4,13 4,15 3 3,5 4 4,5 26

27 Średnia ocena pracy Biblioteki wynosi natomiast 4,32. Porównując ją z wynikami ubiegłorocznej ankiety należy stwierdzić, iż ocena ta utrzymuje się na zbliżonym poziomie w roku akademickim 2011/2012 średnia wyniosła 4,39. Praca Biblioteki w poszczególnych kategoriach została oceniona przez studentów następująco: Wykres 14. Średnia ocena pracy Biblioteki w poszczególnych kategoriach. komunikatywność pracowników Biblioteki 4,32 sposób udzielania odpowiedzi przez pracowników Biblioteki sprawność działania pracowników Biblioteki 4,32 4,33 sposób odnoszenia się pracowników Biblioteki do studentów 4,32 3 3,5 4 4,5 27

28 Podsumowanie 1. W ankiecie przeprowadzonej pod koniec semestru zimowego wzięło udział 75 % uprawnionych do głosowania studentów, a pod koniec semestru letniego 85 %. W czasie trwania obu edycji ankiety (tj. w semestrze zimowym i letnim) studenci ocenili 245 nauczycieli akademickich. 2. Średnia ogólna ocena nauczycieli akademickich i prowadzonych przez nich zajęć w Uczelni w skali ocen od 1 do 5 wyniosła 4,32. Studenci ocenili więc oferowane im zajęcia dość dobrze, co w zestawieniu ze średnią oceną uzyskaną w ankiecie przeprowadzonej w roku akademickim 2011/2012 oraz 2010/2011 wskazuje na utrzymujący się dobry poziom zajęć. Zbliżone oceny w poszczególnych Instytutach świadczą o podobnym dobrym poziomie prowadzonych w nich zajęć. 3. Średnie wyniki uzyskane przez poszczególnych nauczycieli akademickich były wysokie. Aż 181 osób studenci ocenili w przedziale od 4,21 do 5,00, 56 osób w przedziale od 3,41 do 4,20, natomiast 8 osób w przedziale od 2,61 do 3, Analiza poszczególnych obszarów oceny pokazuje, iż najwyżej ocenione zostały m. in.: regularność odbywania zajęć, sposób odnoszenia się wykładowców do studentów, warunki odbywania zajęć. Najniżej ocenione zostały: organizacja praktyk studenckich, przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej, możliwość uczestniczenia studentów w programie Erasmus, organizacja zajęć dydaktycznych oraz stosowanie przez nauczycieli akademickich środków dydaktycznych i metod aktywizujących studentów. 5. Analiza wyników oceny Działów Obsługi Studenta pokazuje, iż najwyżej została oceniona praca Działu Obsługi Studenta Instytutu Neofilologii, najniżej Działu Obsługi Studenta Instytutu Nauk Rolniczych. Zestawienie wyników tegorocznej ankiety z wynikami ubiegłorocznej ankiety pokazuje wzrost średnich ocen DOS Instytutu Matematyki i Informatyki, DOS Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa oraz DOS Instytutu Nauk Humanistycznych, co wskazuje na poprawę jakości obsługi studenta w ww. działach. 6. W porównaniu z ubiegłoroczną ankietą średnia ocena pracy Działu Pomocy Materialnej wykazuje niewielką tendencję spadkową, natomiast średnia ocena pracy Biblioteki utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 28

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015 Studenci UKSW pozytywnie o swojej uczelni Studenci po raz czwarty ocenili funkcjonowanie swoich wydziałów i naszego Uniwersytetu w ankiecie prowadzonej przez Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 211/212

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 5. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 5. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 5 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Wydziale Budownictwa i Architektury

Wydziale Budownictwa i Architektury Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011 Data

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 6 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ZUT w Szczecinie

Sprawozdanie ZUT w Szczecinie Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 0/0 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds. Standardów

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w roku akad.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji w RKJO za semestr zimowy 2015/2016 Strona 1

Sprawozdanie z ankietyzacji w RKJO za semestr zimowy 2015/2016 Strona 1 SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH 1. Podstawa prawna Ankietyzacja w Kolegium Języków Obcych została przeprowadzona we współpracy z Samorządem

Bardziej szczegółowo

Ocena wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne (dotyczy semestru zimowego r. akad. 2015/2016).

Ocena wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne (dotyczy semestru zimowego r. akad. 2015/2016). 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród

Bardziej szczegółowo

1. Ocena procesu kształcenia

1. Ocena procesu kształcenia Tabela 1.1 Liczba studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Forma kształcenia Liczba studentów Liczba uczestników studiów doktoranckich Liczba słuchaczy studiów

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYNTETYCZNY. semestr letni 2016/2017

RAPORT SYNTETYCZNY. semestr letni 2016/2017 RAPORT SYNTETYCZNY na podstawie wyników otrzymanych w procesie ankietyzacji studentów - oceny zajęć semestr letni 2016/2017 Opracował: mgr inż. Marek Sacewicz Biała Podlaska - 3.08.2017 r. 1 Kierunek sport

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Neofilologii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 1/2015, Warszawa. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia

Biuletyn 1/2015, Warszawa. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia Biuletyn 1/2015, Warszawa Wyniki badania jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2014/2015. Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli:

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli: Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 94/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia. Ankieta oceny jakości kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016 Biuro ds. Jakości Kształcenia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 16/2016, Kraków. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia

Biuletyn 16/2016, Kraków. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia Biuletyn 16/2016, Kraków Wyniki badania jakości pracy kadry dydaktycznej i zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Nauk Stosowanych w Krakowie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Semestr letni. opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Za przeprowadzenie ankietyzacji odpowiadał Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. nzw. Pol. Śl.

Za przeprowadzenie ankietyzacji odpowiadał Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. nzw. Pol. Śl. 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Historyczny Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia rok akademicki 3/4 Z końcem zajęć w roku akademickim 3/4 na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 7/2016, Łódź. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia

Biuletyn 7/2016, Łódź. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia Biuletyn 7/2016, Łódź Wyniki badania jakości pracy kadry dydaktycznej i zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Zarządzania, Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz na Wydziale Studiów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 Bydgoszcz, dnia 17 maja 2016 r. Hanna Żukowska Marek Mrówczyński Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

Opinia studentów o zajęciach prowadzonych w Uczelni

Opinia studentów o zajęciach prowadzonych w Uczelni Jakość kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Opinia studentów o zajęciach prowadzonych w Uczelni Konferencja dydaktyczna 25.05.2011 Opracowanie wyników dr Magdalena Andrałojć m.andralojc@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Płock, kwiecień 2016 Spis treści Termin badania 3 Cel badania

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Chemii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 2. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 2. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 2 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych z dnia 11 stycznia 2013 roku

Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych z dnia 11 stycznia 2013 roku Zarządzenie nr 12/2013 Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie: procedur służących doskonaleniu jakości kształcenia. 1. Przeprowadzane na zakończenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji w Akademii

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich (ankieta doktorancka)

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich (ankieta doktorancka) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

ul. Nowowiejska Warszawa. Gmach Lotniczy. pok. 125 tel.: (22) fax/tel.: (22)

ul. Nowowiejska Warszawa. Gmach Lotniczy. pok. 125 tel.: (22) fax/tel.: (22) POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA PRODZIEKAN ul. Nowowiejska 24. 00-665 Warszawa. Gmach Lotniczy. pok. 125 tel.: (22) 234 73 54. fax/tel.: (22) 625 73 51. e-mail: prodziekan@meil.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 z 29 stycznia 2014 r. ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Kierunek:.. Sprawozda za rok akademicki:. I. Dane podstawowe:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2014/15 czas trwania ankietyzacji: 22.06.2015 r. 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ewaluacyjnego ocena jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2013/2014.

Wyniki badania ewaluacyjnego ocena jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2013/2014. Biuletyn 1/2014, Łódź Wyniki badania ewaluacyjnego ocena jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2013/2014. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia Ocena

Bardziej szczegółowo

Ankieta Ogólnouniwersytecka

Ankieta Ogólnouniwersytecka Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora UMCS Ankieta Ogólnouniwersytecka I. Jakość kształcenia 1. Czy biorąc pod uwagę wszystkie możliwe do pomyślenia aspekty procesu kształcenia, jesteś zadowolony/a

Bardziej szczegółowo

Wyniki IV edycji badania. Ocena Prowadzącego Przedmiot. w roku akademickim 2014/2015

Wyniki IV edycji badania. Ocena Prowadzącego Przedmiot. w roku akademickim 2014/2015 Wyniki IV edycji badania Ocena Prowadzącego Przedmiot w roku akademickim 2014/2015 WPROWADZENIE W badaniu brali udział studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy mogli oceniać pracę nauczycieli prowadzących

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY PROWADZĄCEGO PRZEDMIOT 2014/2015

ANKIETA OCENY PROWADZĄCEGO PRZEDMIOT 2014/2015 Dział Jakości i Akredytacji ANKIETA OCENY PROWADZĄCEGO PRZEDMIOT 04/05 Raport zbiorczy Spis treści Wprowadzenie... Zbiorcze zestawienie wyników oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego...

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016 Bydgoszcz, dnia 16 czerwca 2017r. Mariola Marciniak Bogumił Szczerba Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 września 2017 roku DOP /2017

Poznań, 25 września 2017 roku DOP /2017 Poznań, 25 września 2017 roku DOP- 0212-102/2017 Zarządzenie nr 102/2017 w Poznaniu z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

1. CEL BADAŃ 2. METODYKA BADAŃ 2.1. ORGANIZACJA BADAŃ

1. CEL BADAŃ 2. METODYKA BADAŃ 2.1. ORGANIZACJA BADAŃ 1. CEL BADAŃ Celem głównym ewaluacji jakości kształcenia jest diagnoza i ocena jakości procesu dydaktycznego realizowanego przez nauczycieli akademickich, wspieranego przez pracowników wszystkich komórek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW Drodzy Państwo Doktoranci i Studenci UAM Zwracam się do Was z prośbą, abyście zechcieli aktywnie się włączyć w tworzenie nowoczesnego systemu

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu PWSZ w Nowym Sączu Symbol: Pr-6 Data: 1 maja 2015 r. PROCEDURA BADANIE OPINII STUDENTÓW W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Ocena bazy dydaktycznej, administracji i organizacji procesu kształcenia podsumowanie (Wydział Zamiejscowy SAN w Warszawie).

Ocena bazy dydaktycznej, administracji i organizacji procesu kształcenia podsumowanie (Wydział Zamiejscowy SAN w Warszawie). Biuletyn 15/2015, Warszawa Ocena bazy dydaktycznej, administracji i organizacji procesu kształcenia podsumowanie (Wydział Zamiejscowy SAN w Warszawie). (Raport w całości jest dostępny na stronie www Działu

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2015

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2015 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej uruchamianej w systemie USOS

PROCEDURA monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej uruchamianej w systemie USOS Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 7/2016 Wydanie: 1 Data wydania 1: 27.10.2016 Data weryfikacji: Nr: 11.6 Symbol: WSZJK-A-JZA Załączniki: 11.6.-W01, 11.6.-W02 PROCEDURA monitorowania jakości zajęć

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Ekologiczna Wyniki ankiet studenckich 2013/2014

Ocena jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Ekologiczna Wyniki ankiet studenckich 2013/2014 Ocena jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Ekologiczna Wyniki ankiet studenckich 2013/2014 Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Ankietowanie przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 6/2016, Warszawa

Biuletyn 6/2016, Warszawa Biuletyn 6/2016, Warszawa Wyniki badania jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Filia Społecznej Akademii Nauk w Warszawie Wydział Nauk Medycznych, Wydział Nauk Humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. 1. Procedura, tryb, warunki i zasady ankietyzacji

SPRAWOZDANIE. 1. Procedura, tryb, warunki i zasady ankietyzacji SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI DOTYCZĄCEJ OCENY POZIOMU PRACY ADMINISTRACJI ORAZ BAZY DYDAKTYCZNO-BYTOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 NA WYDZIALE EKONOMII, ZARZĄDZANIA I TURYSTYKI W JELENIEJ

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

RAPORT OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Strona1 Bydgoszcz, 30.04.2015 r. Anna Jakubowicz-Bryx Łukasz Jureoczyk RAPORT OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

Jakość Zajęć Dydaktycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jakość Zajęć Dydaktycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Jakość Zajęć Dydaktycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ankieta Oceny Zajęć dla semestru letniego w roku akademickim 2011/2012 Raport

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A P R O C E S U ANKI E T Y Z A C J I I I K W A R T A Ł R.

A N A L I Z A P R O C E S U ANKI E T Y Z A C J I I I K W A R T A Ł R. A N A L I Z A P R O C E S U ANKI E T Y Z A C J I I I K W A R T A Ł 0 1 4 R. ZWROTNOŚĆ ANKIET. W drugim kwartale 014 r. ankietowani wypełnili 0 kwestionariuszy, w tym jedynie dwa w czerwcu. Ogółem w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 28.01.2013 REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące doskonalenia jakości na UAM w Poznaniu Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 17/2016, Łódź. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia

Biuletyn 17/2016, Łódź. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia Biuletyn 17/2016, Łódź Ocena dostosowania bazy dydaktycznej do potrzeb kształcenia, jakości obsługi administracyjnej i organizacji procesu kształcenia podsumowanie raportu z badań zrealizowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ I. Studia I stopnia, stacjonarne, specjalność: Gerontogogika z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

Procedura. badania opinii studentów Warszawskiego. Uniwersytetu Medycznego

Procedura. badania opinii studentów Warszawskiego. Uniwersytetu Medycznego Procedura badania opinii studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wydanie: I Obowiązuje od: 22 grudnia 2014 r. Uwagi do procedury należy zgłaszać do: Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia (biurojakosci@wum.edu.pl)

Bardziej szczegółowo

Ankieta badania opinii kadry akademickiej

Ankieta badania opinii kadry akademickiej Ankieta badania opinii kadry akademickiej za rok akademicki 2013/2014 Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia 1 Informacje wstępne 1. Na jakim kierunku prowadzi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze letnim 2013/2014

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze letnim 2013/2014 Biuro ds. Jakości Kształcenia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Symbol SDJK -O- U13-WMFiI PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI DOKONANA PRZEZ ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Wydanie

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceny jakości kształcenia

I. Procedury oceny jakości kształcenia Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Procedura ankietyzacji

Procedura ankietyzacji Załącznik do zarządzenia nr 25/2013 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 30 października 2013r. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu NAZWA PROCEDURY Procedura ankietyzacji Data zatwierdzenia: 30.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r.

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. opracowanie na podstawie materiałów RJK prezentacja prof. UAM dr hab. Rafał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia Rady Programowej SzJO w dn. 3 czerwca 2013 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia Rady Programowej SzJO w dn. 3 czerwca 2013 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia Rady Programowej SzJO w dn. 3 czerwca 2013 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Numer WSZiOJK/WBiO/9 Wydanie: 3/2015 PROCEDURA ANKIETYZACJI STUDENTÓW WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA I ANALIZOWANIA SKUTKÓW

SYSTEM MONITOROWANIA I ANALIZOWANIA SKUTKÓW SYSTEM MONITOROWANIA I ANALIZOWANIA SKUTKÓW FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 1 Rola i miejsce systemu monitorowania i analizowania skutków funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ.

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ. Rzeszów 16.11.2016 Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ. w semestrze letnim r. ak. 2015/2016 Badania ankietowe na

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia podyplomowe Analiza Instrumentalna

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia podyplomowe Analiza Instrumentalna UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia podyplomowe Analiza Instrumentalna D O K U M E N T Y K I E R U N K O W E G O Z E S P O Ł U Z A P E W N I A N I A J A K O Ś C I K S Z T A Ł

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

Procedura Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Procedura Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Tytuł: nkietyzacja nauczycieli akademickich Wydanie: I Strona 1 z 5 1. Cel procedury. Celem niniejszej procedury jest pozyskanie od studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz uczestników studiów

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA

MONITOROWANIE JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA Spis treści Załącznik nr 1 do Uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w SGH MONITOROWANIE JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA strona 1. Cel procedury... 1 2. Zakres procedury... 2 3. Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L)

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Na podstawie Zarządzenia Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Pedagogiki, Socjologii i Nauk

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/10/2009 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW

STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW Uniwersytet Rzeszowski Sekcja Jakości Kształcenia STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW RAPORT ZBIORCZY rok akademicki 2011/2012 W ostatnich tygodniach semestru letniego w roku akademickim 2011/2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 15/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR 15/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 marca 2016 roku UCHWAŁA NR 15/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie: określenia wzoru ankiety do oceny nauczyciela akademickiego przez studentów i doktorantów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/12

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/12 WYDZIAŁ CHEMII UG SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 11/12 DLA UCZELNIANEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I. Informacje wstępne I.1. Badanie jakości kształcenia na Wydziale Chemii

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Zarządzenie nr 48/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim Procedury dla wdrażanego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA OCENA PROWADZONYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

OGÓLNA OCENA PROWADZONYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Wyniki oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku pedagogika oraz nauki o rodzinie po semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 na podstawie Raportu opracowanego przez Dziekana

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII i STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UKW - Bydgoszcz Analiza badań ewaluacyjnych za semestr letnim w roku 2013/2014

INSTYTUT HISTORII i STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UKW - Bydgoszcz Analiza badań ewaluacyjnych za semestr letnim w roku 2013/2014 INSTYTUT HISTORII i STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Bydgoszcz Analiza badań ewaluacyjnych za semestr letnim w u 2013/201 W semestrze letnim w u 2013/201: badaniami zostało objętych 31 osób na 36 pracowników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII UG SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012 DLA UCZELNIANEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I. Informacje wstępne I.1. Badanie jakości kształcenia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

!!!!!! HR Development. Firma Kwiatek i Wspólnicy! Data wygenerowania raportu :45:10!

!!!!!! HR Development. Firma Kwiatek i Wspólnicy! Data wygenerowania raportu :45:10! HR Development Firma Kwiatek i Wspólnicy Data wygenerowania raportu 05-07-2014 15:45:10 Team Insight Survey jest narzędziem wykorzystywanym do pomiaru atmosfery w zespole / w firmie. Model, leżący u podstaw

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU PROWADZONYCH ZAJĘĆ NA PODSTAWIE ANKIETYZACJI STUDENTÓW

OCENA POZIOMU PROWADZONYCH ZAJĘĆ NA PODSTAWIE ANKIETYZACJI STUDENTÓW Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej OCENA POZIOMU PROWADZONYCH ZAJĘĆ NA PODSTAWIE ANKIETYZACJI STUDENTÓW RAPORT SYNTETYCZNY Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zbiorcze oceny satysfakcji studentów z udziału w zajęciach w roku akademickim 2011/12

Zestawienie zbiorcze oceny satysfakcji studentów z udziału w zajęciach w roku akademickim 2011/12 Zestawienie zbiorcze oceny satysfakcji studentów z udziału w zajęciach w roku akademickim 11/12 Raport przedstawia zbiorcze wyniki internetowej anonimowej ankiety wypełnionej przez studentów. Ocena ta

Bardziej szczegółowo

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii 1 Polityka kadrowa Politykę kadrową realizuje dziekan wraz z dyrektorami

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANKIETYZACJI OBOWIĄZUJĄCA NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

PROCEDURA ANKIETYZACJI OBOWIĄZUJĄCA NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia nr 18/17 z dnia 8 lutego 2017r. PROCEDURA ANKIETYZACJI OBOWIĄZUJĄCA NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU CEL PROCEDURY Celem wprowadzenia Procedury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr letni 1 1. Opis ankietyzacji Celem ankietyzacji kandydata

Bardziej szczegółowo