Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013"

Transkrypt

1 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013

2 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem oceny jakości kształcenia w PWSZ w Chełmie. W roku akademickim 2012/2013 została przeprowadzona ankieta w nowej formie, której podstawę prawną stanowi Uchwała nr 4/LXXVII/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ankiety dotyczącej poziomu kształcenia studentów. Kwestionariusz ankiety oraz procedura przeprowadzania badań ankietowych wśród studentów PWSZ w Chełmie stanowią załącznik do ww. uchwały. W roku akademickim 2012/2013 badania ankietowe wśród studentów PWSZ w Chełmie zostały przeprowadzone dwukrotnie, tj. pod koniec semestru zimowego i letniego. Ich celem było uzyskanie informacji na temat jakości zajęć dydaktycznych oraz nauczycieli prowadzących te zajęcia, a także na temat pracy poszczególnych jednostek administracji. Ocenie podlegały wszystkie zajęcia prowadzone przez nauczyciela akademickiego w ramach kierunku i specjalności, a także jednostki administracyjne obsługujące studentów, tj. Dział Obsługi Studenta, Dział Pomocy Materialnej, Biblioteka. Ankieta została przeprowadzona w formie elektronicznej z zachowaniem anonimowości. W Dziale Obsługi Studenta lub w Bibliotece studenci losowali kod, dzięki któremu mogli zalogować się na stronie ankieta.pwszchelm.pl. Taka procedura uniemożliwiała identyfikację osoby oceniającej. Ankieta składała się z 10 pytań dotyczących przedmiotów i prowadzących je nauczycieli akademickich, 10 pytań dotyczących jakości kształcenia na ocenianym kierunku studiów, 5 pytań dotyczących pracy Działu Obsługi Studenta, 3 pytań pracy Działu Pomocy Materialnej oraz 4 pytań pracy Biblioteki. Studenci oceniali zajęcia oraz prowadzących je nauczycieli akademickich w następujących obszarach: 2

3 komunikatywność prowadzącego zajęcia, sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się prowadzącego zajęcia do studentów, regularność odbywania się zajęć, przygotowanie prowadzącego do zajęć, zrozumiałość przekazywanych przez prowadzącego treści oraz jego gotowość do wyjaśniania wątpliwości, stosowanie przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. materiałów do zajęć, prezentacji multimedialnych itp.), stosowanie przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. dyskusji dydaktycznych), zakres realizowanego na zajęciach materiału (czy wystarczający do zaliczenia przedmiotu), kryteria i zasady oceniania studentów stosowane przez prowadzącego zajęcia, współpraca z prowadzącym zajęcia w zakresie doskonalenia własnego procesu uczenia się. Studenci odpowiedzieli też na następujące pytania dotyczące jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów: Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? Jak oceniasz organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy)? Jak oceniasz dostępność książek, czasopism w bibliotece? Jak oceniasz dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami? Jak oceniasz warunki odbywania zajęć (tj. komfort, wyposażenie sal, laboratoriów)? Jak oceniasz program studiów? Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku pod względem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej? Jak oceniasz organizację praktyk studenckich? Jak oceniasz sposób semestralnej oceny pracy studenta na Twoim kierunku? Jak oceniasz możliwość uczestniczenia studentów w programie ERASMUS? Pracę Działu Obsługi Studenta oceniali studenci natomiast pod względem: 3

4 dostępności informacji, komunikatywności pracowników, sprawności działania pracowników, sposobu odnoszenia się pracowników DOS do studentów, sposobu rozwiązywania problemów studenta przez Dział Obsługi Studenta. Z kolei pracę Biblioteki studenci oceniali w następujących obszarach: sprawność działania pracowników, ich komunikatywność, sposób udzielania odpowiedzi na pytania studentów, sposób odnoszenia się pracowników do studentów. W odniesieniu do pracy Działu Pomocy Materialnej studenci odpowiedzieli na pytania: Jak oceniasz sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się pracowników Działu Pomocy Materialnej do studentów? Jak oceniasz sprawność działania pracowników Działu Pomocy Materialnej? Jak oceniasz sposób udzielania odpowiedzi na Twoje pytania przez pracowników Działu Pomocy Materialnej? Udzielając odpowiedzi na poszczególne pytania, studenci wybierali w polu wyboru ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza negatywnie, 2 poniżej średniej, 3 średnio, 4 dobrze, 5 bardzo dobrze. Ogólne oceny, stanowiące iloraz sumy liczby uzyskanych punktów i liczby oddanych głosów, zostały opracowane po zakończeniu roku akademickiego w postaci indywidualnych ocen dla poszczególnych nauczycieli akademickich, rankingu uczelnianego oraz zestawień ogólnych dla instytutów i dla Uczelni. 4

5 Wyniki przeprowadzonych ankiet służą poprawie jakości kształcenia oraz jakości obsługi studenta w działach administracyjnych w PWSZ w Chełmie. Są one ważnym źródłem informacji zarówno dla nauczycieli akademickich, których motywują do pracy nad uzyskaniem jak najwyższej jakości zajęć dydaktycznych, jak i dla pracowników poszczególnych jednostek administracyjnych, ich bezpośrednich przełożonych oraz dla władz Uczelni w prowadzeniu polityki kadrowej. Wnioski z ankiety oceny prowadzącego zajęcia są bowiem uwzględniane w okresowej ocenie pracowników, w polityce awansowej, w przyznawaniu nagród oraz przy obsadzie zajęć dydaktycznych. Przede wszystkim zaś wyniki ankiety, publikowane w postaci zbiorczych zestawień na stronie internetowej Uczelni, służą studentom i kandydatom na studia, którym dostarczają informacji na temat oferowanego poziomu kształcenia. Wyniki dotyczące oceny jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach są także podstawą weryfikacji programów kształcenia. Ze zbiorczymi wynikami ankiety zapoznają się Komisje kierunkowe oraz Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, które przedstawiają wnioski wynikające z analiz ankiet oraz opracowują plan doskonalenia jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach oraz w Uczelni. Wyniki badań ankietowych Ankieta oceny zajęć dydaktycznych W ankiecie przeprowadzonej pod koniec semestru zimowego wzięło udział 75 % uprawnionych do głosowania studentów, a pod koniec semestru letniego 85 %. W czasie trwania obu edycji ankiety (tj. w semestrze zimowym i letnim) studenci ocenili 245 nauczycieli akademickich. Średnia ogólna ocena nauczycieli akademickich i prowadzonych przez nich zajęć na Uczelni w skali ocen od 1 do 5 wyniosła 4,32. Studenci ocenili więc oferowane im zajęcia 5

6 dość dobrze, co w zestawieniu ze średnią oceną uzyskaną w ankiecie przeprowadzonej w roku akademickim 2011/2012 oraz 2010/2011 wskazuje na utrzymujący się dobry poziom zajęć. Widoczna jest co prawda minimalna tendencja spadkowa, jednak może ona wynikać ze zwiększenia w roku akademickim 2012/2013 liczby pytań dotyczących ocenianych zajęć z 8 do 10, a tym samym z poddawania ocenie dodatkowych aspektów zajęć. Wykres 1. Średni wynik ankiety oceny nauczycieli akademickich z ostatnich trzech lat. 5 4,32 4,38 4,42 4 ankieta 2012/2013 ankieta 2011/2012 ankieta 2010/2011 6

7 Średnie uzyskane przez poszczególne Instytuty przedstawia poniższy wykres: Wykres 2. Średnie uzyskane przez poszczególne Instytuty. Instytut Neofilologii 4,44 Instytut Nauk Humanistycznych 4,42 Instytut Matematyki i Informatyki 4,39 Instytut Nauk Rolniczych 4,3 Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa 4,25 3 3,5 4 4,5 5 Jak widać na powyższym wykresie, najwyższą ocenę uzyskał Instytut Neofilologii oraz Instytut Nauk Humanistycznych, najniższą Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa oraz Instytut Nauk Rolniczych. Należy jednak podkreślić, iż różnice między poszczególnymi instytutami są niewielkie, a uzyskane średnie oceny pokazują, iż zajęcia w każdym instytucie zostały ocenione dobrze lub powyżej dobrej. Podobnie studenci ocenili jednostki ogólnouczelniane takie, jak: Studium języków obcych oraz Studium wychowania fizycznego. Obrazuje to poniższy wykres: Wykres 3. Średnie ogólne uzyskane przez jednostki ogólnouczelniane. Studium języków obcych Studium wychowania fizycznego 4,39 4,25 3 3,5 4 4,5 7

8 Średnie wyniki uzyskane przez poszczególnych nauczycieli akademickich były wysokie. Aż 181 wykładowców studenci ocenili w przedziale od 4,21 do 5,00, 56 wykładowców w przedziale od 3,41 do 4,20, natomiast 8 wykładowców w przedziale od 2,61 do 3,40. Ilustruje to poniższy wykres: Wykres 4. Liczba nauczycieli akademickich ze względu na średnią uzyskaną w ankiecie. 4,21-5, ,41-4, ,61-3, Żaden z nauczycieli akademickich nie został oceniony w najniższym przedziale oceny, tj. od 1,00 do 1,80. Spośród 245 osób poniżej średniej 3,0 zostało ocenionych 4 nauczycieli akademickich, którzy uzyskali średnie: 2,69 (1 osoba), 2,96 (1 osoba), 2,98 (2 osoby). Najwyższe średnie na Uczelni wynosiły: 4,96 (2 osoby) oraz 4,93 (1 osoba). 8

9 Średnie uzyskane dla poszczególnych pytań dotyczących oceny nauczycieli akademickich i prowadzonych przez nich zajęć na Uczelni przedstawiają się następująco: Tab. 1. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących oceny nauczycieli akademickich na Uczelni. Pytanie Jak oceniasz regularność odbywania przez prowadzącego zajęć (czy zgodnie z ustalonym planem)? Ocena 4,40 Jak oceniasz przygotowanie prowadzącego do zajęć? 4,38 Jak oceniasz sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się prowadzącego zajęcia do studentów? Jak oceniasz zakres realizowanego na zajęciach materiału (czy wystarczający do zaliczenia przedmiotu)? 4,36 4,35 Jak oceniasz komunikatywność prowadzącego zajęcia? 4,34 Jak oceniasz kryteria i zasady oceniania studentów stosowane przez prowadzącego zajęcia? Jak oceniasz współpracę z prowadzącym zajęcia w zakresie doskonalenia własnego procesu uczenia się? Jak oceniasz zrozumiałość przekazywanych przez prowadzącego treści oraz jego gotowość do wyjaśniania wątpliwości? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego środków dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych, materiałów do zajęć)? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. dyskusji dydaktycznych)? 4,33 4,32 4,30 4,30 4,30 Najwyżej została oceniona regularność odbywania zajęć przez nauczycieli akademickich, ich przygotowanie do zajęć i zakres realizowanego na zajęciach materiału, najniżej zaś zrozumiałość przekazywanych przez prowadzących treści oraz ich gotowość do wyjaśniania wątpliwości, a także stosowanie na zajęciach środków dydaktycznych oraz metod 9

10 aktywizujących studentów. Warto jednak zwrócić uwagę, że różnice między średnią oceną dla poszczególnych pytań były minimalne. Wszystkie pytania uzyskały przy tym ocenę 4,3 i powyżej, co pozwala sądzić, iż respondenci dobrze postrzegają sposób prowadzenia zajęć oraz proponowaną im ofertę programową. W nowej edycji ankiety studenci po raz pierwszy mogli ocenić jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach. Średnia ocena jakości kształcenia na Uczelni wyniosła 4,2. Średnie wyniki uzyskane dla poszczególnych pytań przedstawia poniższa tabela: Tab.2. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących jakości kształcenia na Uczelni. Pytanie Jak oceniasz warunki odbywania zajęć (tj. komfort, wyposażenie sal, laboratoriów)? Ocena Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 4,30 Jak oceniasz sposób semestralnej oceny pracy studenta na Twoim kierunku? 4,26 Jak oceniasz dostępność książek, czasopism w bibliotece? 4,24 Jak oceniasz program studiów? 4,23 Jak oceniasz dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami? 4,18 Jak oceniasz organizację praktyk studenckich? 4,15 Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku pod względem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej? Jak oceniasz możliwość uczestniczenia studentów w programie Erasmus? 4,10 Jak oceniasz organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy)? 4,06 4,38 4,15 Respondenci najwyżej ocenili warunki odbywania zajęć oraz ogólnie jakość kształcenia na Uczelni, a także sposób semestralnej oceny pracy studenta i dostępność książek, czasopism w bibliotece. Najniżej studenci ocenili organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy). 10

11 następująco: Ogólna ocena jakości kształcenia w poszczególnych Instytutach kształtuje się Wykres 5. Ocena jakości kształcenia w poszczególnych Instytutach. Instytut Neofilologii Instytut Matematyki i Informatyki Instytut Nauk Humanistycznych Instytut Nauk Rolniczych Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa 4,39 4,37 4,28 4,21 4,01 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Jak wynika z powyższego wykresu, najwyżej została oceniona jakość kształcenia w Instytucie Neofilologii oraz Instytucie Matematyki i Informatyki, najniżej zaś w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa. Uzyskane średnie pokazują jednak, iż studenci dość dobrze ocenili jakość kształcenia w każdym z Instytutów. 11

12 Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa Średnia ocena prowadzonych w Instytucie zajęć wynosi 4,25, a ocena jakości kształcenia 4,01. W obu rankingach Instytut Nauk Technicznych zajmuje 5 pozycję. Średnie wyniki uzyskane dla poszczególnych pytań w Instytucie przedstawiają się następująco: Tab. 3. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących oceny nauczycieli akademickich w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa. Pytanie Jak oceniasz regularność odbywania przez prowadzącego zajęć (czy zgodnie z ustalonym planem)? Ocena 4,32 Jak oceniasz przygotowanie prowadzącego do zajęć? 4,30 Jak oceniasz sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się prowadzącego zajęcia do studentów? 4,27 Jak oceniasz komunikatywność prowadzącego zajęcia? 4,25 Jak oceniasz zakres realizowanego na zajęciach materiału (czy wystarczający do zaliczenia przedmiotu)? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego środków dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych, materiałów do zajęć)? Jak oceniasz kryteria i zasady oceniania studentów stosowane przez prowadzącego zajęcia? Jak oceniasz współpracę z prowadzącym zajęcia w zakresie doskonalenia własnego procesu uczenia się? Jak oceniasz zrozumiałość przekazywanych przez prowadzącego treści oraz jego gotowość do wyjaśniania wątpliwości? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. dyskusji dydaktycznych)? 4,25 4,22 4,22 4,22 4,21 4,20 12

13 Ankietowani najwyżej ocenili regularność odbywania zajęć oraz przygotowanie prowadzącego do zajęć, najniżej zaś stosowanie przez prowadzącego metod aktywizujących studentów. Należy jednak zaznaczyć, iż różnice między wynikami dla poszczególnych pytań są minimalne. Tab.4. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących jakości kształcenia w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa. Pytanie Jak oceniasz warunki odbywania zajęć (tj. komfort, wyposażenie sal, laboratoriów)? Ocena Jak oceniasz dostępność książek, czasopism w bibliotece? 4,16 Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 4,12 Jak oceniasz sposób semestralnej oceny pracy studenta na Twoim kierunku? 4,04 Jak oceniasz program studiów? 4,01 Jak oceniasz dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami? 3,96 Jak oceniasz organizację praktyk studenckich? 3,93 Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku pod względem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej? Jak oceniasz możliwość uczestniczenia studentów w programie ERASMUS? 3,90 Jak oceniasz organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy)? 3,83 4,26 3,92 Respondenci najwyżej ocenili warunki odbywania zajęć, a także dostępność książek, czasopism w bibliotece oraz ogólnie jakość kształcenia w Instytucie, najniżej zaś organizację zajęć dydaktycznych. 13

14 Instytut Matematyki i Informatyki Średnia ocena prowadzonych w Instytucie zajęć wynosi 4,39, a ocena jakości kształcenia 4,37. W rankingach uczelnianych Instytut zajmuje zatem odpowiednio 3 i 2 miejsce. Średnie uzyskane dla poszczególnych pytań przedstawiają się następująco: Tab. 5. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących oceny nauczycieli akademickich w Instytucie Matematyki i Informatyki. Pytanie Jak oceniasz regularność odbywania przez prowadzącego zajęć (czy zgodnie z ustalonym planem)? Ocena 4,48 Jak oceniasz przygotowanie prowadzącego do zajęć? 4,46 Jak oceniasz sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się prowadzącego zajęcia do studentów? 4,41 Jak oceniasz komunikatywność prowadzącego zajęcia? 4,40 Jak oceniasz zakres realizowanego na zajęciach materiału (czy wystarczający do zaliczenia przedmiotu)? Jak oceniasz kryteria i zasady oceniania studentów stosowane przez prowadzącego zajęcia? Jak oceniasz współpracę z prowadzącym zajęcia w zakresie doskonalenia własnego procesu uczenia się? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego środków dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych, materiałów do zajęć)? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. dyskusji dydaktycznych)? Jak oceniasz zrozumiałość przekazywanych przez prowadzącego treści oraz jego gotowość do wyjaśniania wątpliwości? 4,40 4,39 4,36 4,34 4,34 4,33 14

15 Analiza powyższych wyników pokazuje, iż wszystkie obszary zostały ocenione wysoko przez studentów. Najniższa średnia wynosi 4,33 i dotyczy zrozumiałości przekazywanych przez prowadzących treści oraz ich gotowości do wyjaśniania wątpliwości, zaś najwyższe średnie wynoszą 4,48 oraz 4,46 i dotyczą odpowiednio regularności odbywania zajęć oraz przygotowania prowadzących do zajęć. Tab.6. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących jakości kształcenia w Instytucie Matematyki i Informatyki. Pytanie Jak oceniasz warunki odbywania zajęć (tj. komfort, wyposażenie sal, laboratoriów)? Ocena Jak oceniasz sposób semestralnej oceny pracy studenta na Twoim kierunku? 4,47 Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 4,46 Jak oceniasz program studiów? 4,43 Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku pod względem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej? Jak oceniasz organizację praktyk studenckich? 4,36 Jak oceniasz możliwość uczestniczenia studentów w programie ERASMUS? 4,35 Jak oceniasz dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami? 4,27 Jak oceniasz dostępność książek, czasopism w bibliotece? 4,22 Jak oceniasz organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy)? 4,18 4,57 4,39 Respondenci najwyżej ocenili warunki odbywania zajęć (4,57), a także sposób semestralnej oceny pracy studenta (4,47), jakość kształcenia w Instytucie (4,46) oraz programy studiów (4,43), najniżej zaś organizację zajęć dydaktycznych (4,18) oraz dostępność książek, czasopism w bibliotece (4,22). 15

16 Instytut Nauk Humanistycznych Średnia ocena prowadzonych w Instytucie zajęć wynosi 4,42, a ocena jakości kształcenia 4,28. W rankingach uczelnianych Instytut zajmuje odpowiednio 2 i 3 miejsce. Średnie uzyskane dla poszczególnych pytań przedstawiają się następująco: Tab. 7. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących oceny nauczycieli akademickich w Instytucie Nauk Humanistycznych. Pytanie Jak oceniasz sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się prowadzącego zajęcia do studentów? Ocena 4,46 Jak oceniasz przygotowanie prowadzącego do zajęć? 4,45 Jak oceniasz zakres realizowanego na zajęciach materiału (czy wystarczający do zaliczenia przedmiotu)? Jak oceniasz kryteria i zasady oceniania studentów stosowane przez prowadzącego zajęcia? Jak oceniasz współpracę z prowadzącym zajęcia w zakresie doskonalenia własnego procesu uczenia się? 4,44 4,44 4,44 Jak oceniasz komunikatywność prowadzącego zajęcia? 4,42 Jak oceniasz regularność odbywania przez prowadzącego zajęć (czy zgodnie z ustalonym planem)? Jak oceniasz zrozumiałość przekazywanych przez prowadzącego treści oraz jego gotowość do wyjaśniania wątpliwości? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. dyskusji dydaktycznych)? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego środków dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych, materiałów do zajęć)? 4,42 4,40 4,39 4,38 16

17 Najwyżej oceniony został sposób odnoszenia się prowadzących do studentów (4,46) oraz przygotowanie nauczycieli akademickich do zajęć (4,45), najniżej zaś stosowane na zajęciach metody aktywizujące studentów (4,39) oraz środki dydaktyczne (4,38). Należy jednak podkreślić, iż średnie uzyskane dla poszczególnych kategorii są bardzo zbliżone, co pozwala stwierdzić, że studenci dość wysoko oceniają zajęcia prowadzone w Instytucie. Tab.8. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących jakości kształcenia w Instytucie Nauk Humanistycznych. Pytanie Jak oceniasz warunki odbywania zajęć (tj. komfort, wyposażenie sal, laboratoriów)? Ocena Jak oceniasz program studiów? 4,36 Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 4,33 Jak oceniasz organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy)? 4,32 Jak oceniasz sposób semestralnej oceny pracy studenta na Twoim kierunku? 4,32 Jak oceniasz możliwość uczestniczenia studentów w programie ERASMUS? 4,24 Jak oceniasz organizację praktyk studenckich? 4,23 Jak oceniasz dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami? 4,21 Jak oceniasz dostępność książek, czasopism w bibliotece? 4,19 Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku pod względem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej? 4,40 4,19 Ankietowani najwyżej ocenili warunki odbywania zajęć (4,40) oraz program studiów (4,36), najniżej zaś dostępność książek, czasopism w bibliotece (4,19) oraz przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej (4,19). 17

18 Instytut Neofilologii Średnia ocena prowadzonych w Instytucie zajęć wynosi 4,44, a ocena jakości kształcenia 4,39. W obu kategoriach w rankingu uczelnianym Instytut zajmuje 1 pozycję. Średnie uzyskane dla poszczególnych pytań przedstawiają się następująco: Tab. 9. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących oceny nauczycieli akademickich w Instytucie Neofilologii. Pytanie Jak oceniasz regularność odbywania przez prowadzącego zajęć (czy zgodnie z ustalonym planem)? Ocena 4,47 Jak oceniasz przygotowanie prowadzącego do zajęć? 4,47 Jak oceniasz sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się prowadzącego zajęcia do studentów? Jak oceniasz zakres realizowanego na zajęciach materiału (czy wystarczający do zaliczenia przedmiotu)? 4,45 4,45 Jak oceniasz komunikatywność prowadzącego zajęcia? 4,44 Jak oceniasz kryteria i zasady oceniania studentów stosowane przez prowadzącego zajęcia? Jak oceniasz współpracę z prowadzącym zajęcia w zakresie doskonalenia własnego procesu uczenia się? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. dyskusji dydaktycznych)? Jak oceniasz zrozumiałość przekazywanych przez prowadzącego treści oraz jego gotowość do wyjaśniania wątpliwości? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego środków dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych, materiałów do zajęć)? 4,43 4,43 4,42 4,41 4,40 18

19 We wszystkich kategoriach zajęcia zostały ocenione wysoko od średniej 4,47 do 4,40, co pokazuje, iż studenci są zadowoleni z jakości prowadzonych w Instytucie zajęć. Tab.10. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących jakości kształcenia w Instytucie Neofilologii. Pytanie Ocena Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 4,49 Jak oceniasz dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami? 4,46 Jak oceniasz sposób semestralnej oceny pracy studenta na Twoim kierunku? 4,46 Jak oceniasz warunki odbywania zajęć (tj. komfort, wyposażenie sal, laboratoriów)? Jak oceniasz program studiów? 4,42 Jak oceniasz dostępność książek, czasopism w bibliotece? 4,38 Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku pod względem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej? Jak oceniasz organizację praktyk studenckich? 4,33 Jak oceniasz organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy)? 4,33 Jak oceniasz możliwość uczestniczenia studentów w programie ERASMUS? 4,24 4,46 4,34 Najwyżej oceniona została ogólnie jakość kształcenia w Instytucie (4,49), a także dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami (4,46) oraz sposób semestralnej oceny pracy studenta (4,46) i warunki odbywania zajęć (4,46), natomiast najniżej możliwość uczestniczenia studentów w programie Erasmus (4,24). 19

20 Instytut Nauk Rolniczych Średnia ocena prowadzonych w Instytucie zajęć wynosi 4,3, a ocena jakości kształcenia 4,21. W obu rankingach Instytut Nauk Rolniczych zajmuje 4 pozycję. Tab. 11. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących oceny nauczycieli akademickich w Instytucie Nauk Rolniczych. Pytanie Jak oceniasz regularność odbywania przez prowadzącego zajęć (czy zgodnie z ustalonym planem)? Jak oceniasz sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się prowadzącego zajęcia do studentów? Ocena 4,34 4,33 Jak oceniasz przygotowanie prowadzącego do zajęć? 4,33 Jak oceniasz zakres realizowanego na zajęciach materiału (czy wystarczający do zaliczenia przedmiotu)? 4,31 Jak oceniasz komunikatywność prowadzącego zajęcia? 4,30 Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego środków dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych, materiałów do zajęć)? Jak oceniasz zrozumiałość przekazywanych przez prowadzącego treści oraz jego gotowość do wyjaśniania wątpliwości? Jak oceniasz kryteria i zasady oceniania studentów stosowane przez prowadzącego zajęcia? Jak oceniasz współpracę z prowadzącym zajęcia w zakresie doskonalenia własnego procesu uczenia się? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. dyskusji dydaktycznych)? 4,29 4,28 4,28 4,28 4,27 20

21 Najwyżej zostały ocenione: regularność odbywania zajęć (4,34), sposób odnoszenia się prowadzącego do studentów (4,33) oraz przygotowanie prowadzącego do zajęć (4,33), najniżej zaś stosowanie metod aktywizujących studentów (4,27). Należy jednak zaznaczyć, iż różnice między poszczególnymi wynikami są minimalne. Tab.12. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących jakości kształcenia w Instytucie Nauk Rolniczych. Pytanie Ocena Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 4,32 Jak oceniasz warunki odbywania zajęć (tj. komfort, wyposażenie sal, laboratoriów)? Jak oceniasz sposób semestralnej oceny pracy studenta na Twoim kierunku? 4,27 Jak oceniasz program studiów? 4,26 Jak oceniasz dostępność książek, czasopism w bibliotece? 4,23 Jak oceniasz dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami? 4,23 Jak oceniasz organizację praktyk studenckich? 4,22 Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku pod względem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej? Jak oceniasz możliwość uczestniczenia studentów w programie ERASMUS? 4,05 Jak oceniasz organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy)? 4,02 4,29 4,21 Wszystkie obszary zostały ocenione powyżej 4,0, przy czym najwyżej została oceniona ogólnie jakość kształcenia w Instytucie (4,32), a najniżej organizacja zajęć dydaktycznych (4,02). 21

22 Ankieta oceny pracy jednostek administracji W anonimowej ankiecie respondenci ocenili także pracę działów administracji obsługujących studentów, tj. Działów Obsługi Studenta, Dział Pomocy Materialnej i Bibliotekę. Studenci ocenili pracę Działów Obsługi Studenta w następujących instytutach: Instytucie Neofilologii, Instytucie Matematyki i Informatyki, Instytucie Nauk Humanistycznych, Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa oraz Instytucie Nauk Rolniczych. wykres: Średnią ocen dla poszczególnych Działów Obsługi Studenta przedstawia poniższy Wykres 6. Średnie oceny Działów Obsługi Studenta ,65 4,46 4,36 4,2 3,77 PORÓWNAĆ Z POPRZEDNIĄ ANKIETĄ, DAĆ KOMENTARZ. 1 Najwyżej została oceniona praca Działu Obsługi Studenta Instytutu Neofilologii, najniżej Działu Obsługi Studenta Instytutu Nauk Rolniczych. Zestawienie wyników tegorocznej ankiety z wynikami ubiegłorocznej ankiety (tj. z roku akad. 2011/2012) pokazuje wzrost średnich ocen niektórych Działów Obsługi Studenta, tj. DOS Instytutu Matematyki i Informatyki z 4,3 do 4,46; DOS Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa z 3,97 do 4,2; DOS 22

23 Instytutu Nauk Humanistycznych z 3,9 do 4,36, co wskazuje na poprawę jakości obsługi studenta w ww. działach. Średnie uzyskane w poszczególnych kategoriach we wszystkich Działach Obsługi Studenta przedstawiają poniższe wykresy: Wykres 7. Średnie uzyskane w poszczególnych kategoriach w DOS Instututu Neofilologii. Dostępność informacji w DOS Sposób rozwiązywania problemów studenta przez pracowników DOS Sposób odnoszenia się pracowników DOS do studentów Komunikatywność pracowników DOS 4,66 4,63 4,66 4,66 Sprawność działania pracowników DOS 4,64 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 23

24 Wykres 8. Średnie uzyskane w poszczególnych kategoriach w DOS Instututu Matematyki i Informatyki. Dostępność informacji w DOS Sposób rozwiązywania problemów studenta przez pracowników DOS Sposób odnoszenia się pracowników DOS do studentów Komunikatywność pracowników DOS 4,49 4,45 4,42 4,47 Sprawność działania pracowników DOS 4,46 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Wykres 9. Średnie uzyskane w poszczególnych kategoriach w DOS Instututu Nauk Technicznych i Lotnictwa. Dostępność informacji w DOS 4,2 Sposób rozwiązywania problemów studenta przez pracowników DOS Sposób odnoszenia się pracowników DOS do studentów 4,2 4,23 Komunikatywność pracowników DOS 4,23 Sprawność działania pracowników DOS 4,15 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 24

25 Wykres 10. Średnie uzyskane w poszczególnych kategoriach w DOS Instututu Matematyki i Informatyki. Dostępność informacji w DOS Sposób rozwiązywania problemów studenta przez pracowników DOS Sposób odnoszenia się pracowników DOS do studentów Komunikatywność pracowników DOS 4,3 4,33 4,43 4,45 Sprawność działania pracowników DOS 4,29 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Wykres 11. Średnie uzyskane w poszczególnych kategoriach w DOS Instututu Nauk Rolniczych. Dostępność informacji w DOS Sposób rozwiązywania problemów studenta przez pracowników DOS Sposób odnoszenia się pracowników DOS do studentów Komunikatywność pracowników DOS 3,79 3,75 3,82 3,77 Sprawność działania pracowników DOS 3,72 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 25

26 Z kolei średnia ocena pracy Działu Pomocy Materialnej wynosi 4,13 i wykazuje niewielką tendencję spadkową w porównaniu z ubiegłoroczną ankietą. Obrazuje to poniższy wykres: Wykres 12. Ocena Działu Pomocy Materialnej w roku akadem. 2012/2013 i 2011/ ,5 4 3,5 3 4,13 4,28 ankieta 2012/2013 ankieta 2011/2012 Sposób oceny Działu Pomocy Materialnej w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższy wykres: Wykres 13. Średnia ocena Działu Pomocy Materialnej w poszczególnych kategoriach. Sprawność działania pracowników Działu Pomocy Materialnej Sposób odnoszenia się pracowników Działu Pomocy Materialnej do studentów Sposób udzielania odpowiedzi pracowników Działu Pomocy Materialnej 4,13 4,13 4,15 3 3,5 4 4,5 26

27 Średnia ocena pracy Biblioteki wynosi natomiast 4,32. Porównując ją z wynikami ubiegłorocznej ankiety należy stwierdzić, iż ocena ta utrzymuje się na zbliżonym poziomie w roku akademickim 2011/2012 średnia wyniosła 4,39. Praca Biblioteki w poszczególnych kategoriach została oceniona przez studentów następująco: Wykres 14. Średnia ocena pracy Biblioteki w poszczególnych kategoriach. komunikatywność pracowników Biblioteki 4,32 sposób udzielania odpowiedzi przez pracowników Biblioteki sprawność działania pracowników Biblioteki 4,32 4,33 sposób odnoszenia się pracowników Biblioteki do studentów 4,32 3 3,5 4 4,5 27

28 Podsumowanie 1. W ankiecie przeprowadzonej pod koniec semestru zimowego wzięło udział 75 % uprawnionych do głosowania studentów, a pod koniec semestru letniego 85 %. W czasie trwania obu edycji ankiety (tj. w semestrze zimowym i letnim) studenci ocenili 245 nauczycieli akademickich. 2. Średnia ogólna ocena nauczycieli akademickich i prowadzonych przez nich zajęć w Uczelni w skali ocen od 1 do 5 wyniosła 4,32. Studenci ocenili więc oferowane im zajęcia dość dobrze, co w zestawieniu ze średnią oceną uzyskaną w ankiecie przeprowadzonej w roku akademickim 2011/2012 oraz 2010/2011 wskazuje na utrzymujący się dobry poziom zajęć. Zbliżone oceny w poszczególnych Instytutach świadczą o podobnym dobrym poziomie prowadzonych w nich zajęć. 3. Średnie wyniki uzyskane przez poszczególnych nauczycieli akademickich były wysokie. Aż 181 osób studenci ocenili w przedziale od 4,21 do 5,00, 56 osób w przedziale od 3,41 do 4,20, natomiast 8 osób w przedziale od 2,61 do 3, Analiza poszczególnych obszarów oceny pokazuje, iż najwyżej ocenione zostały m. in.: regularność odbywania zajęć, sposób odnoszenia się wykładowców do studentów, warunki odbywania zajęć. Najniżej ocenione zostały: organizacja praktyk studenckich, przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej, możliwość uczestniczenia studentów w programie Erasmus, organizacja zajęć dydaktycznych oraz stosowanie przez nauczycieli akademickich środków dydaktycznych i metod aktywizujących studentów. 5. Analiza wyników oceny Działów Obsługi Studenta pokazuje, iż najwyżej została oceniona praca Działu Obsługi Studenta Instytutu Neofilologii, najniżej Działu Obsługi Studenta Instytutu Nauk Rolniczych. Zestawienie wyników tegorocznej ankiety z wynikami ubiegłorocznej ankiety pokazuje wzrost średnich ocen DOS Instytutu Matematyki i Informatyki, DOS Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa oraz DOS Instytutu Nauk Humanistycznych, co wskazuje na poprawę jakości obsługi studenta w ww. działach. 6. W porównaniu z ubiegłoroczną ankietą średnia ocena pracy Działu Pomocy Materialnej wykazuje niewielką tendencję spadkową, natomiast średnia ocena pracy Biblioteki utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 28

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015 Studenci UKSW pozytywnie o swojej uczelni Studenci po raz czwarty ocenili funkcjonowanie swoich wydziałów i naszego Uniwersytetu w ankiecie prowadzonej przez Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 6 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011 Data

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

Ocena wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne (dotyczy semestru zimowego r. akad. 2015/2016).

Ocena wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne (dotyczy semestru zimowego r. akad. 2015/2016). 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016 Biuro ds. Jakości Kształcenia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli:

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli: Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 94/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia. Ankieta oceny jakości kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia rok akademicki 3/4 Z końcem zajęć w roku akademickim 3/4 na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 7/2016, Łódź. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia

Biuletyn 7/2016, Łódź. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia Biuletyn 7/2016, Łódź Wyniki badania jakości pracy kadry dydaktycznej i zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Zarządzania, Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz na Wydziale Studiów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych z dnia 11 stycznia 2013 roku

Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych z dnia 11 stycznia 2013 roku Zarządzenie nr 12/2013 Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie: procedur służących doskonaleniu jakości kształcenia. 1. Przeprowadzane na zakończenie

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 z 29 stycznia 2014 r. ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Kierunek:.. Sprawozda za rok akademicki:. I. Dane podstawowe:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2014/15 czas trwania ankietyzacji: 22.06.2015 r. 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ewaluacyjnego ocena jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2013/2014.

Wyniki badania ewaluacyjnego ocena jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2013/2014. Biuletyn 1/2014, Łódź Wyniki badania ewaluacyjnego ocena jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2013/2014. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia Ocena

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji w Akademii

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Płock, kwiecień 2016 Spis treści Termin badania 3 Cel badania

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich (ankieta doktorancka)

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich (ankieta doktorancka) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

1. CEL BADAŃ 2. METODYKA BADAŃ 2.1. ORGANIZACJA BADAŃ

1. CEL BADAŃ 2. METODYKA BADAŃ 2.1. ORGANIZACJA BADAŃ 1. CEL BADAŃ Celem głównym ewaluacji jakości kształcenia jest diagnoza i ocena jakości procesu dydaktycznego realizowanego przez nauczycieli akademickich, wspieranego przez pracowników wszystkich komórek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. 1. Procedura, tryb, warunki i zasady ankietyzacji

SPRAWOZDANIE. 1. Procedura, tryb, warunki i zasady ankietyzacji SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI DOTYCZĄCEJ OCENY POZIOMU PRACY ADMINISTRACJI ORAZ BAZY DYDAKTYCZNO-BYTOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 NA WYDZIALE EKONOMII, ZARZĄDZANIA I TURYSTYKI W JELENIEJ

Bardziej szczegółowo

Ankieta Ogólnouniwersytecka

Ankieta Ogólnouniwersytecka Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora UMCS Ankieta Ogólnouniwersytecka I. Jakość kształcenia 1. Czy biorąc pod uwagę wszystkie możliwe do pomyślenia aspekty procesu kształcenia, jesteś zadowolony/a

Bardziej szczegółowo

Wyniki IV edycji badania. Ocena Prowadzącego Przedmiot. w roku akademickim 2014/2015

Wyniki IV edycji badania. Ocena Prowadzącego Przedmiot. w roku akademickim 2014/2015 Wyniki IV edycji badania Ocena Prowadzącego Przedmiot w roku akademickim 2014/2015 WPROWADZENIE W badaniu brali udział studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy mogli oceniać pracę nauczycieli prowadzących

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

RAPORT OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Strona1 Bydgoszcz, 30.04.2015 r. Anna Jakubowicz-Bryx Łukasz Jureoczyk RAPORT OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Ekologiczna Wyniki ankiet studenckich 2013/2014

Ocena jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Ekologiczna Wyniki ankiet studenckich 2013/2014 Ocena jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Ekologiczna Wyniki ankiet studenckich 2013/2014 Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Ankietowanie przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu PWSZ w Nowym Sączu Symbol: Pr-6 Data: 1 maja 2015 r. PROCEDURA BADANIE OPINII STUDENTÓW W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA I ANALIZOWANIA SKUTKÓW

SYSTEM MONITOROWANIA I ANALIZOWANIA SKUTKÓW SYSTEM MONITOROWANIA I ANALIZOWANIA SKUTKÓW FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 1 Rola i miejsce systemu monitorowania i analizowania skutków funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej uruchamianej w systemie USOS

PROCEDURA monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej uruchamianej w systemie USOS Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 7/2016 Wydanie: 1 Data wydania 1: 27.10.2016 Data weryfikacji: Nr: 11.6 Symbol: WSZJK-A-JZA Załączniki: 11.6.-W01, 11.6.-W02 PROCEDURA monitorowania jakości zajęć

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ I. Studia I stopnia, stacjonarne, specjalność: Gerontogogika z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 6/2016, Warszawa

Biuletyn 6/2016, Warszawa Biuletyn 6/2016, Warszawa Wyniki badania jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Filia Społecznej Akademii Nauk w Warszawie Wydział Nauk Medycznych, Wydział Nauk Humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia Rady Programowej SzJO w dn. 3 czerwca 2013 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia Rady Programowej SzJO w dn. 3 czerwca 2013 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia Rady Programowej SzJO w dn. 3 czerwca 2013 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Procedura ankietyzacji

Procedura ankietyzacji Załącznik do zarządzenia nr 25/2013 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 30 października 2013r. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu NAZWA PROCEDURY Procedura ankietyzacji Data zatwierdzenia: 30.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Procedura. badania opinii studentów Warszawskiego. Uniwersytetu Medycznego

Procedura. badania opinii studentów Warszawskiego. Uniwersytetu Medycznego Procedura badania opinii studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wydanie: I Obowiązuje od: 22 grudnia 2014 r. Uwagi do procedury należy zgłaszać do: Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia (biurojakosci@wum.edu.pl)

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 17/2016, Łódź. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia

Biuletyn 17/2016, Łódź. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia Biuletyn 17/2016, Łódź Ocena dostosowania bazy dydaktycznej do potrzeb kształcenia, jakości obsługi administracyjnej i organizacji procesu kształcenia podsumowanie raportu z badań zrealizowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Pedagogiki, Socjologii i Nauk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/10/2009 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceny jakości kształcenia

I. Procedury oceny jakości kształcenia Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Zarządzenie nr 48/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim Procedury dla wdrażanego

Bardziej szczegółowo

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r.

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. opracowanie na podstawie materiałów RJK prezentacja prof. UAM dr hab. Rafał

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA OCENA PROWADZONYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

OGÓLNA OCENA PROWADZONYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Wyniki oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku pedagogika oraz nauki o rodzinie po semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 na podstawie Raportu opracowanego przez Dziekana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ.

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ. Rzeszów 16.11.2016 Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ. w semestrze letnim r. ak. 2015/2016 Badania ankietowe na

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii 1 Polityka kadrowa Politykę kadrową realizuje dziekan wraz z dyrektorami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L)

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Na podstawie Zarządzenia Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA WYNIKI BADAŃ Badania zostały przeprowadzone na próbie 27 studentów I stopnia

Bardziej szczegółowo

STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW

STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW Uniwersytet Rzeszowski Sekcja Jakości Kształcenia STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW RAPORT ZBIORCZY rok akademicki 2011/2012 W ostatnich tygodniach semestru letniego w roku akademickim 2011/2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/12

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/12 WYDZIAŁ CHEMII UG SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 11/12 DLA UCZELNIANEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I. Informacje wstępne I.1. Badanie jakości kształcenia na Wydziale Chemii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII UG SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012 DLA UCZELNIANEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I. Informacje wstępne I.1. Badanie jakości kształcenia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych

Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych ziałając na podstawie 40 oraz 41 ust. 1 Statutu Uczelni Łazarskiego

Bardziej szczegółowo

!!!!!! HR Development. Firma Kwiatek i Wspólnicy! Data wygenerowania raportu :45:10!

!!!!!! HR Development. Firma Kwiatek i Wspólnicy! Data wygenerowania raportu :45:10! HR Development Firma Kwiatek i Wspólnicy Data wygenerowania raportu 05-07-2014 15:45:10 Team Insight Survey jest narzędziem wykorzystywanym do pomiaru atmosfery w zespole / w firmie. Model, leżący u podstaw

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści?

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści? ankieta jest anonimowa Szanowni Państwo! Chcemy poznać Państwa opinie na temat jakości kształcenia w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Państwa szczere i rzetelne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKACJA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY. Akceptacja: Dziekan WHS dr hab., prof. ATH MAREK BERNACKI

INSTRUKACJA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY. Akceptacja: Dziekan WHS dr hab., prof. ATH MAREK BERNACKI przeprowadzania ankietyzacji zajęć INSTRUKACJA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY Opracowanie: Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia nr WKPiI/I6/2015 wydanie 2 z dnia 3 XI

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zbiorcze oceny satysfakcji studentów z udziału w zajęciach w roku akademickim 2011/12

Zestawienie zbiorcze oceny satysfakcji studentów z udziału w zajęciach w roku akademickim 2011/12 Zestawienie zbiorcze oceny satysfakcji studentów z udziału w zajęciach w roku akademickim 11/12 Raport przedstawia zbiorcze wyniki internetowej anonimowej ankiety wypełnionej przez studentów. Ocena ta

Bardziej szczegółowo

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok.

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. Zadanie 3 Kursy wyrównawcze Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. W semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 w terminie od 11.10.2010 r. do 4.02.2011 r. realizowana była II edycja kursów wyrównawczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku DO-0130/18/2013 Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych Na podstawie art. 66 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr letni 1 1. Opis ankietyzacji Celem ankietyzacji kandydata

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-92/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości pracy jednostek organizacyjnych administracji (wypełniają studenci)

Ocena jakości pracy jednostek organizacyjnych administracji (wypełniają studenci) Załącznik nr 2 do zasad przeprowadzania ankietyzacji w śród studentów ora pracowników PWSZ w Suwałkach jakości pracy jednostek organizacyjnych administracji (wypełniają studenci) Celem poniższej ankiety

Bardziej szczegółowo

Data: Strona 1/5. 1. Cel i przedmiot procedury

Data: Strona 1/5. 1. Cel i przedmiot procedury Strona 1/5 1. Cel i przedmiot procedury Usystematyzowanie i ujednolicenie działań, pojęć, wzorów dokumentów oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w przeprowadzenie badań ankietowych oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r.

Zarządzenie Nr 29/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r. Zarządzenie Nr 29/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia ankietyzacji studentów kończących studia

Bardziej szczegółowo

1. Do zakresu działania Zakładu Analizy Ankiet Ewaluacyjnych należy w szczególności :

1. Do zakresu działania Zakładu Analizy Ankiet Ewaluacyjnych należy w szczególności : Załącznik nr 3 do Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Ustawicznej Regulamin Zakładu Analizy Ankiet Ewaluacyjnych oraz zasady przeprowadzania badań ankietowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-91/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-91/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-91/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 91/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA OBWIESZCZENIE Nr 1/2013 z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu P O L I T Y K A Z A P E W N I E N I A J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2011/2012

Ocena jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2011/2012 Ocena jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2011/2012 1) Zmiany w Systemie Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia Rok akademicki 2011/2012 był rokiem przejściowym, jeśli

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY

STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY 29.11.2012 Kielce STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 3 SENAT PROREKTOR DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Raportu z Ewaluacji

Załącznik nr 2 do Raportu z Ewaluacji Załącznik nr 2 do Raportu z Ewaluacji Analiza ankiet dla nauczycieli przedszkola W dniach od 20.05.2013 o 20.06.2013 w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Sanoku zostały przeprowadzone badania dotyczące opinii

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości obsługi studentów i warunków studiowania

Ocena jakości obsługi studentów i warunków studiowania Ocena jakości obsługi studentów i warunków studiowania 2015 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Dział Jakości Kształcenia Sierpień 2016 Spis treści Wstęp... 2 1. Problematyka i metodologia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr /2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. DNR.411-3/12 (projekt) Uchwała Nr /2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia (badania pracownicze)

Wyniki badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia (badania pracownicze) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Wyniki badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia (badania pracownicze)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydziałowy system jakości kształcenia opiera się na następujących wewnętrznych uczelnianych - aktach prawnych : Uchwale nr 14/96-99 Senatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2013/2014

RAPORT. W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2013/2014 RAPORT EWALUACJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2013/2014 Skład Zespołu przygotowującego raport: Tytuł/stopień naukowy Prof.

Bardziej szczegółowo

Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012)

Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012) Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012) Ankieta miała na celu zebranie opinii kandydatów na studia/studentów o działaniach planowanych

Bardziej szczegółowo

Jakość Zajęć Dydaktycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jakość Zajęć Dydaktycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Jakość Zajęć Dydaktycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Raport z badania Ankieta Oceny Zajęć Dydaktycznych semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016 Opracowanie: Zespół ds. Analiz

Bardziej szczegółowo

Raport. Zadanie 2 kierunek Zarządzanie. Poznań 2012

Raport. Zadanie 2 kierunek Zarządzanie. Poznań 2012 Raport Ocena jakości i efektywności kształcenia na II semestrze studiów stacjonarnych II stopnia, kierunku Zarządzanie na Wydziale Inżynierii Zarządzania w roku akademickim 2011/2012 Zadanie 2 kierunek

Bardziej szczegółowo

OCENA PROCESU DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

OCENA PROCESU DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ SPRAWOZDANIE OCENA PROCESU DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Warszawa 2013 Strona 1 z 10 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Analiza ankiet... 4 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA HOSPITACJI 1. CEL

PROCEDURA HOSPITACJI 1. CEL Załącznik do Uchwały nr 52 Rady Wydziału Nauki o Żywności z dnia 21 lutego 2014 r. PROCEDURA HOSPITACJI 1. CEL Celem procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauki o Żywności jest: dążenie

Bardziej szczegółowo

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu A. Zasady i zakres oceny efektów kształcenia oraz organizacja prac Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

terminie do 10 października.

terminie do 10 października. Procedura 1 (kod: PJK_1_WNoZiKF) PROCEDURA ANALIZY REALIZACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej (WNoZiKF) 4. 5. 6. 7. 8. A. Na zajęciach dydaktycznych:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/20/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/12. Dziekana Wydziału Mechanicznego z dnia r.

Zarządzenie nr 1/12. Dziekana Wydziału Mechanicznego z dnia r. Zarządzenie nr 1/12 a Wydziału Mechanicznego z dnia 29.10.2012 r. w sprawie: wdrożenia na Wydziale Mechanicznym Szczegółowych zasad prowadzenia oraz wzorów raportów z przeprowadzonych Na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

3. Obsługa studenta 4. Proces dydaktyczny 5. Harmonogram zajęć

3. Obsługa studenta 4. Proces dydaktyczny 5. Harmonogram zajęć WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ ds. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA Protokół nr 12 /2014/2015 z dnia 04.12.2014 r. W dniu 04.12.2014 roku WZOJK przeprowadził wśród

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Ankieta Absolwenta Rok akademicki 2012/2013

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Ankieta Absolwenta Rok akademicki 2012/2013 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Ankieta Absolwenta Rok akademicki 2012/2013 Analiza zbiorcza "ABSOLWENCI": kierunek Chemia, I stopień studiów, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo