TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE. od r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE. od 24.10.2012r."

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE od r.

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 UŜyte w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym określenia oznaczają: a) BS Bank Spółdzielczy w Oławie i jego jednostki organizacyjne, b) Zarząd Banku Zarząd Banku Spółdzielczego w Oławie, c) Taryfa Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym. d) Stały klient banku- osoba korzystająca z usług banku w zakresie lokat, rachunków, kredytów lub posiadająca udziały członkowskie. 2 Bank pobiera prowizje i opłaty w dniu wykonywania zleconej operacji (usługi bankowej) lub innych terminach określonych w taryfie, bądź umowach zawartych z klientem. W przypadku powtarzalnych operacji dopuszcza się okresowe pobieranie prowizji, w terminach nie dłuŝszych niŝ 1 miesiąc. 3 NaleŜne prowizje i opłaty Bank pobiera od zleceniodawcy operacji bankowej chyba, Ŝe strony umówiły się inaczej. 4 NiezaleŜnie od prowizji i opłat przewidzianych w Taryfie Bank moŝe pobierać opłaty pocztowe według aktualnie obowiązujących stawek oraz zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne. 5 Bank nie pobiera prowizji i opłat za: 1. Otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków: a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek gospodarczych, b) wkładów oszczędnościowych płatnych na kaŝde Ŝądanie i terminowych lokat oszczędnościowych, za wyjątkiem wkładów oszczędnościowych płatnych na kaŝde Ŝądanie w walutach wymienialnych. 2. Wpłaty i wypłaty prowadzonych przez BS rachunków: a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, b) wkładów oszczędnościowych płatnych na kaŝde Ŝądanie i terminowych, za wyjątkiem rachunku oszczędnościowego MIX. 3. Spłaty kredytów i odsetek zaciągniętych w BS dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej (w tym zlecenia stałe) oraz od wypłat kredytów realizowanych z rachunków w BS. 6 Bank nie pobiera opłat za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji, stanowiących tajemnicę bankową na Ŝądanie: 1. sądu lub prokuratora, w związku z toczącą się sprawą karną lub karno -skarbową, przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy, 2. prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami), 3. osób upowaŝnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz inspektora nadzoru bankowego. 7 Za wykonanie czynności zleconych przez inny bank BS pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem. 8 W Taryfie niniejszej podano stawki maksymalne Uchwałą Zarządu, Zarządzeniem Prezesa lub Postanowieniem Dyrektora Oddziału moŝna w indywidualnych przypadkach na wniosek klienta, podjąć decyzję o okresowym obniŝeniu lub zwolnieniu od pobierania prowizji lub/i opłat przewidzianych w Taryfie pod warunkiem uzasadnienia konkurencyjnego i ekonomicznego oraz gdy czynności bankowe dotyczą działalności charytatywnej lub uŝytku publicznego. 2. Zarząd Banku moŝe zwolnić Pracowników Banku, z prowizji i opłat związanych z obsługą produktów, w związku testowaniem i sprawdzaniem prawidłowości działania Systemu Informatycznego. 3. Uchwałą Zarządu, wprowadzającą okresową promocję na poszczególne produkty, moŝna podjąć decyzję o całkowitym, okresowym zwolnieniu od pobierania prowizji lub opłat przewidzianych w Taryfie. 4. W przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeŝeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłat. 10 Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku anulowania transakcji, nie z winy BS. 11 Prowizje i opłaty pobiera się w złotych i groszach, kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 12 BS jest zobowiązany ogłaszać, w miejscu wykonywania czynności bankowych w sposób ogólnie dostępny, stawki prowizji i wysokości opłat za czynności, wykonywane przez Bank na rzecz klientów.

3 1. I. PRODUKTY KREDYTOWE /kredyty, poŝyczki, gwarancje, poręczenia: Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego przyrzeczenie udzielenia kredytu, poŝyczki, gwarancji lub poręczenia: 1) kredytu unijnego SGB 200,00 zł 2) pozostałych kredytów, poŝyczek, gwarancji i poręczeń 100,00 zł 2. Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosków o: 1) kredyt gotówkowy i odnawialny w ROR, preferencyjny kredyt mieszkaniowy z dopłatą Rodzina na swoim 0,00 zł 2) kredyt inwestycyjny i obrotowy z dopłatami ARiMR 0,00 zł 3) kredyt unijny SGB 0,20% kwoty kredytu 4) pozostałe kredyty, poŝyczki, gwarancje, poręczenia 100,00 zł UWAGA: Prowizja wstępna w przypadku udzielenia kredytów unijnych SGB zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej. 3. Za rozpatrzenie wniosku o prolongatę spłaty zadłuŝenia: 100,00 zł 4. Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego zadłuŝenia (pobierana jednorazowo za jeden kredyt/poŝyczkę, pobierana najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu/poŝyczki): 1) poŝyczka hipoteczna dla posiadacza ROR w BS Oława (rachunek otwarty od co najmniej 3 m-cy, na który dokonywane są systematyczne wpływy) 3,00% kwoty poŝyczki dla pozostałych Klientów 3,50% kwoty poŝyczki 2) kredyty gotówkowe: dla posiadacza ROR w BS Oława (rachunek otwarty od co najmniej 3 m-cy, na który dokonywane są systematyczne wpływy) dla pozostałych Klientów 3) kredyty gotówkowe sezonowe: dla posiadacza ROR w BS Oława (rachunek otwarty od co najmniej 3 m-cy, na który dokonywane są systematyczne wpływy) dla pozostałych Klientów 4) Kredyty odnawialne w ROR udzielenie kredytu odnowienie kredytu 5) kredyty preferencyjne: a) z dopłatą ARiMR do oprocentowania: obrotowe z dopłatą ARiMR do oprocentowania inwestycyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania b) z częściową spłatą kapitału (CSK): 6) kredyty na działalność gospodarczą: w rachunku rozliczeniowym dla klientów posiadających status Zakładu Pracy Chronionej w rachunku rozliczeniowym dla pozostałych Klientów pozostałe 7) kredyty mieszkaniowe (w tym preferencyjny kredyt mieszkaniowy z dopłatą Rodzina na swoim ): dla posiadacza ROR w BS Oława (rachunek otwarty od co najmniej 3 m-cy, na który dokonywane są systematyczne wpływy) dla pozostałych Klientów 4,50% kwoty kredytu 5,00% kwoty kredytu 4,50% kwoty kredytu 5,00% kwoty kredytu 4,00% kwoty kredytu 2,00% kwoty kredytu 1,00% kwoty kredytu 1,00% kwoty kredytu 1,00% kwoty kredytu 1,00% kwoty kredytu 2,00% kwoty kredytu 2,00% kwoty kredytu 2,00% kwoty kredytu 3,00% kwoty kredytu 8) kredyty mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych: 3,00% kwoty kredytu 9) kredyty TERMOMODERNIZACYJNE 2,00% kwoty kredytu 10) kredyt konsolidacyjny: dla posiadacza ROR w BS Oława (rachunek otwarty od co najmniej 3 m-cy, na który dokonywane są systematyczne wpływy) 3,00% kwoty kredytu

4 4a dla pozostałych Klientów 3,50% kwoty kredytu 11) poŝyczka zabezpieczona umową o powiernicze zwolnienie z długu z tytułu środków zgromadzonych na rachunku INWESTYCJA lub BEZPIECZNY ZYSK: 1,50% kwoty poŝyczki Prowizja za gotowość postawionych do dyspozycji środków Uwaga: Prowizja dotyczy kredytów obrotowych w rachunku rozliczeniowym 5. Udzielenie gwarancji lub poręczenia: na okres do 6 m-cy na okres od 6 do 12 m-cy na okres od 12 do 24 m-cy na okres od 24 do 36 m-cy na okres powyŝej 36 m-cy 6. Prolongata spłaty kredytu lub poŝyczki lub ich części oraz przedłuŝenie terminu waŝności gwarancji lub poręczenia dokonywane na wniosek Klienta poprzez zawarcie Aneksu do umowy: 7. Inne niŝ prolongata zmiany w umowie kredytowej, poŝyczki, gwarancji lub poręczenia dokonywane na wniosek Klienta (m.in. zmiana oprocentowania, zmiana celu kredytowania, zmiana zabezpieczenia itp.) poprzez zawarcie Aneksu do umowy: 8. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego: brak zadłuŝenia wysokość zadłuŝenia, terminowość spłaty, zabezpieczenie, opinię o Kliencie zgodę na wypłatę odszkodowania Wnioskodawcy z tytułu cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku Uwaga: Opłata nie dotyczy konsumentów. 2% kwoty niewykorzystanego kredytu w stosunku rocznym 3,00% kwoty gwarancji/poręczenia 4,00% kwoty gwarancji/poręczenia 5,00% kwoty gwarancji/poręczenia 6,00% kwoty gwarancji/poręczenia 8,00% kwoty gwarancji/poręczenia 2,0% kwoty, nie mniej niŝ 50,00zł 50,00 zł 50,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 9. Wysłanie zapytania o Klienta do innego banku: 30,00 zł plus opłata za odpowiedź Banku, jeśli Bank ten stosuje opłatę 10. Wysłanie wezwania do zapłaty- monitu do kredytobiorcy, poŝyczkobiorcy lub poręczycieli po upływie terminu spłaty kapitału lub odsetek: za kaŝde upomnienie 11. Wysłanie monitu lub upomnienia, w przypadku niespełnienia dodatkowych warunków kredytowania wynikających z umowy kredytowej, poŝyczki, gwarancji lub poręczenia: 12. Przedstawienie weksla do zapłaty, inkaso weksli: 15,00 zł 13. Zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia: plus koszty opłat notarialnych 14. Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy, poŝyczkobiorcy, poręczyciela, gwaranta odpisu umowy lub listu gwarancyjnego: 50,00 zł 15. Sporządzenie wniosku: o wpis hipoteki i zastawu rejestrowego o wykreślenie hipoteki i zastawu rejestrowego o zniesienie przewłaszczenia na rzeczach ruchomych, o odwołanie nieodwołalnej blokady środków pienięŝnych na rachunku bankowym do Sądu o wydanie odpisu księgi wieczystej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 30,00 zł 16. Za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej podmiotu na jego wniosek 150,00 zł 17. Wydanie zaświadczenia o wysokości obciąŝeń z tytułu odsetek bankowych w okresach ubiegłych (za kaŝdy rok) 50,00 zł 18. Za ponad miesięczne wyprzedzenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych kredytów mieszkaniowych UWAGA: Pobierana jest w przypadku gdy w umowie kredytowej zawarto zapis o w/w prowizji. Prowizji nie pobiera się od konsumenckich kredytów mieszkaniowych ((podlegających Ustawie o kredycie konsumencki) 0,4% kwoty spłaty 19. Za sporządzenie nowego harmonogramu spłat kredytu lub poŝyczki na wniosek Klienta: 15,00 zł 19a Wydruk harmonogramu spłat kredytu lub poŝyczki na wniosek Klienta: 0,00 zł 20. Za dokonanie zawieszenia spłaty od jednej do trzech rat kredytu (tzw. wakacje kredytowe ) lub wydłuŝenie okresu spłaty kredytu: 20a. Za dokonanie kontroli gospodarstwa (dotyczy kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania i z częściową spłatą kapitału CSK) UWAGA: Pobierana jest wyłącznie w odniesieniu do kredytów udzielonych od dnia r. 30,00 zł 100,00 zł

5 21. Za inne czynności nie wymienione wyŝej: 50,00 zł II. PRODUKTY DEPOZYTOWE I ROZLICZENIOWE: A. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH 1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego i pomocniczego (za kaŝdy rachunek): 0,00 zł 2. Otwarcie dodatkowego rachunku w celu wyodrębnienia środków pienięŝnych: 0,00 zł 3. Prowadzenie rachunku: Rolnicy indywidualni Pozostali Klienci 1) rozliczeniowego 2) pomocniczego / dodatkowego, słuŝącego wyodrębnieniu środków pienięŝnych miesięcznie za kaŝdy rachunek UWAGA: opłata pobierana miesięcznie z dołu na koniec kaŝdego miesiąca 15,00 zł miesięcznie 11,00 zł miesięcznie 25,00 zł miesięcznie 17,00 zł miesięcznie 4. Wpłaty gotówkowe, dokonywane na rachunek prowadzony przez Bank: UWAGA: Prowizja pobierana jest w cięŝar rachunku w dniu wystąpienia operacji. Opłaty nie pobiera się od wpłat gotówkowych dokonywanych przez Klientów na KONTO EXTRA-ZUS. 5. Wpłaty gotówkowe, dokonywane na rachunek prowadzony przez Bank za pośrednictwem WPŁATOMATU: UWAGA: Prowizja pobierana jest w cięŝar rachunku w dniu wystąpienia operacji, jeŝeli umowa rachunku nie stanowi inaczej. Opłaty nie pobiera się od wpłat gotówkowych dokonywanych przez Klientów na KONTO EXTRA-ZUS 6. Wypłaty gotówkowe z rachunku na zlecenie jego posiadacza: UWAGA: Prowizja pobierana jest w cięŝar rachunku w dniu wystąpienia operacji. 7. Realizacja przelewów dokonywanych na rzecz Klientów (za kaŝdy przelew): na rachunek w innym banku na rachunek w BS Oława 0,30% kwoty wpłaty, nie mniej niŝ 3,00 zł 0,15% kwoty wpłaty, nie mniej niŝ 1,50 zł 0,30% kwoty wypłaty, nie mniej niŝ 3,00 zł 4,50 zł 1,00 zł 8. Realizacja zleceń stałych z rachunku rozliczeniowego (od kaŝdego zrealizowanego zlecenia): 2,00 zł 9. Obrót czekowy: 1) wydanie blankietów czekowych 2) dokonanie potwierdzenia czeku (od kaŝdego czeku) 3) przyjęcie czeku rozrachunkowego i gotówkowego do inkasa (od kaŝdego czeku niezaleŝnie od zryczałtowanej opłaty pocztowej) 0,40 zł za kaŝdy blankiet 15,00 zł 10. Administrowanie płatnościami Klienta na podstawie umowy (za kaŝde księgowanie) 6,00 zł 11. Za realizację dyspozycji z wpływów bieŝących 0,00 zł 12. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych, dowodu toŝsamości 13. Otwarcie i prowadzenie KONTA EXTRA ZUS 0,00 zł 14. Udzielanie telefonicznych informacji o stanie na rachunku: 1) Na hasło : a/ przyjęcie lub zmiana hasła dotyczącego telefonicznego udzielania informacji o stanie rachunku b/ udzielanie na hasło telefonicznych informacji o stanie rachunku (miesięcznie) 2) Bankofon - za korzystanie z usługi telefonicznej, 3) SMS Banking 10,00 zł 5,00 zł 2,50 zł miesięcznie 5,00 zł miesięcznie 15. Realizacja przelewu za pomocą sytemu rozliczeń SORBNET 30,00 zł od przelewu bez względu na kwotę

6 B. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW TYPU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO : 1. Prowadzenie konta osobistego (opłata pobierana miesięcznie z dołu na koniec kaŝdego m-ca): UWAGA: Opłaty nie pobiera się od posiadaczy konta ROR TOP dla młodzieŝy 2. Realizacja przelewów dokonywanych na rzecz Klientów (za kaŝdy przelew): na rachunek w innym banku 5,00 zł 3,00 zł bez opłat na rachunek w BS Oława 3. Realizacja zleceń stałych (od kaŝdego zrealizowanego zlecenia): 2,00 zł 4. Wydanie blankietów czekowych do konta osobistego (za kaŝdy blankiet): 0,00 zł 5. Potwierdzenie czeku z konta osobistego 3,00 zł 6. Telekomunikacyjne potwierdzenie salda na koncie osobistym w innym banku 3,00 zł 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych, ksiąŝeczek oszczędnościowych a vista i terminowych 0,00 zł 8. Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza wkładu oszczędnościowego w sprawie jego przeznaczenia na wypadek śmierci, lub przyjęcie zmiany tej dyspozycji 9. Przyjęcie oświadczenia o dokonaniu cesji wkładu terminowego 25,00 zł 10. Realizacja przelewów środków z ksiąŝeczek a vista na rachunki w innych bankach (za kaŝdy przelew): 5,00 zł 11. Sporządzanie historii naliczania odsetek, ustalenie salda 12. Umorzenie ksiąŝeczki oszczędnościowej i wydanie nowej 13. Wystawienie ksiąŝeczek oszczędnościowych a vista, za wyjątkiem SKO i PKZP 10,00 zł 14. Realizacja wypłat z konta osobistego w placówkach pocztowych (ponosi klient) zgodnie z opłatą pobieraną przez Pocztę Polską 15. Uruchomienie lub zwiększenie kwoty debetu dopuszczalnego w ROR (prowizja pobierana przy udzieleniu oraz przy zwiększeniu debetu dopuszczalnego) 5,00 % kwoty udzielonego debetu dopuszczalnego lub kwoty o jaką zwiększono dotychczasowy debet dopuszczalny 16. Prolongata spłaty debetu 10,00 zł 17. Udzielanie telefonicznych informacji o stanie na rachunku (opłata pobierana miesięcznie z dołu na koniec kaŝdego m-ca): Na hasło przy wykorzystaniu usługi Bankofon SMS Banking 18. Wypłata środków z rachunków oszczędnościowych MIX: w drodze realizacji bezgotówkowych dyspozycji obciąŝeniowych na podstawie ustnej dyspozycji do rąk Posiadacza rachunku lub pełnomocnika UWAGA: opłaty nie pobiera się za pierwszą wypłatę w miesiącu kalendarzowym 0,70 zł bez opłat 2,50 zł 10,00 zł 10,00 zł 19. Realizacja przelewu za pomocą sytemu rozliczeń SORBNET 30,00 zł od przelewu bez względu na kwotę

7 C. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ WSZYSTKICH TYPÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH: 1. Ustanowienie blokady środków na rachunku bankowym na wniosek posiadacza rachunku UWAGA: Opłatę pobiera się od blokady kaŝdego subkonta, otwartego w ramach jednej umowy rachunku. Opłaty nie pobiera się jeŝeli blokada dotyczy zabezpieczenia realizacji polecenia wypłaty zagranicznej. 30,00 zł 2. Przyjęcie dyspozycji w sprawie zmiany dokonanej blokady 3. Potwierdzenie wykonania blokady środków 10,00 zł 4. Potwierdzenie zgodności podpisów Klientów BS z kartą wzorów podpisów 5. Wydanie na wniosek Klienta pisemnego zaświadczenia: potwierdzającego posiadanie rachunku, brak zajęć komorniczych, wysokość salda o wielkości obrotów na rachunku (bez sporządzania odpisów obrotów) za kaŝdy rok 6. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym (historia rachunku) UWAGA: Opłat nie pobiera się w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją na rachunku było dopisanie odsetek; gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu, prokuratury, dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 7. Sporządzanie odpisów wyciągu z rachunku bankowego, załącznika do wyciągu za kaŝdy rok (za jeden 25,00 zł egzemplarz) 10,00 zł 8. Sporządzenie kserokopii karty wzorów podpisów oraz kserokopii umowy rachunku bankowego - za jeden egzemplarz 10,00 zł 9. Wysłanie wezwań do zapłaty i upomnień (za jedno wezwanie lub upomnienie) 10. Realizacja tytułu wykonawczego, dokumentu mającego moc takiego tytułu (za kaŝdą wyegzekwowaną kwotę) 30,00 zł 11. Dokonanie blokady na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 50,00 zł 12. Polecenie zapłaty: 1) przyjęcie do realizacji dyspozycji polecenia zapłaty od wierzyciela będącego Klientem BS: 2) odmowa realizacji polecenia zapłaty przez bank dłuŝnika od kaŝdej odmowy UWAGA: Prowizja pobierana jest od wierzyciela Klienta BS, który wystawił polecenie zapłaty. 3) realizacja odwołania polecenia zapłaty przez bank dłuŝnika od kaŝdego odwołania UWAGA: Prowizja pobierana jest od wierzyciela Klienta BS. 4) realizacja polecenia zapłaty otrzymanego z banku wierzyciela UWAGA: Prowizję pobiera się od dłuŝnika Klienta BS 5) przyjęcie odwołań pojedynczych poleceń zapłaty przez dłuŝników Klientów BS za kaŝde odwołanie polecenia UWAGA: Nie pobiera się prowizji za przyjęcie i realizację polecenia zapłaty w przypadku, gdy rachunki dłuŝnika i wierzyciela prowadzone są w BS. 13. Sporządzanie miesięcznego zestawienia operacji na jednym rachunku bankowym Uwaga: Opłata nie dotyczy konsumentów. 1,00 zł 2,00 zł + koszt przesyłki pocztowej. 4,00 zł. 0,90 zł. 4,00 zł 14. Wydruk transakcji na jednym rachunku za kaŝdy rok UWAGA: W przypadku rezygnacji z wydruków wyciągów po kaŝdej operacji w/w opłaty nie pobiera się. Opłata nie dotyczy konsumentów. 15. Nie podjęcie gotówki w terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu przez klienta zapotrzebowania na nią 0,10% zgłoszonej a niepojętej kwoty, nie mniej niŝ 3,00 zł 16. Gotowość banku do zrealizowania wypłat gotówkowych powyŝej kwoty wymagającej wcześniejszego 0,10% od kwoty powyŝej wartości zgłoszenia wymagającej zgłoszenia nie mniej niŝ 3,00 zł 17. Za przyjęcie i przekazanie do realizacji polecenia wypłaty za granicę 5,00 zł za kaŝde zlecenie UWAGA: Za czynności wykonywane na rzecz Klientów BS przez bank zrzeszający związane z realizacją polecenia wypłaty za granicę obciąŝa się Klienta w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w GBW S.A. O obowiązującej wysokości tej opłaty Klient zostanie poinformowany przed złoŝeniem zlecenia. 18. Przelew środków pochodzących z wypłaty z rachunku lokaty na rachunek w innym banku 5,00 zł za kaŝdy przelew 10,00 zł

8 D. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH W WALUCIE WYMIENIALNEJ 1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego 2. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego miesięcznie za kaŝdy rachunek 10,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki rozliczeniowe (od kwoty wpłaty) 0,00 zł 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków rozliczeniowych (od kwoty wypłaty) 0,20 % 5. Otwarcie rachunku a vista dla osób fizycznych 0,00 zł 6. Prowadzenie rachunku a vista dla osób fizycznych (miesięcznie) 0,00 zł 7. Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu za granicę wartości dewizowych i krajowych środków płatniczych 30,00 zł Opłaty za inne czynności dotyczące rachunków walutowych wyŝej nie wymienione pobierane są w wysokości analogicznej jak w przypadku rachunków złotowych zgodnie z zapisami w części II A-C Taryfy. UWAGA: Prowizje i opłaty za czynności w obrocie bezgotówkowym wykonywane na rzecz Klientów BS przez bank zrzeszający obciąŝają Klienta w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w GBW S.A. O wysokości poszczególnych opłat i prowizji Klient zostanie poinformowany przed złoŝeniem dyspozycji. III. PRODUKTY KASOWO-SKARBCOWE NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki: 1) a) w innych bankach ( za wyjątkiem ZUS, US i rachunków gromadzących środki na ratowanie zdrowia i Ŝycia) dla stałych klientów Banku Oddział w Oławie i Jelczu- Laskowicach, b) w innych bankach ( za wyjątkiem ZUS, US i rachunków gromadzących środki na ratowanie zdrowia i Ŝycia) dla pozostałych klientów Banku Oddział w Oławie i Jelczu- Laskowicach, c) w innych bankach ( za wyjątkiem ZUS, US i rachunków gromadzących środki na ratowanie zdrowia i Ŝycia) dla stałych klientów Banku Oddział w Domaniowie i Wiązowie oraz POK w Bystrzycy Oławskiej, Jelczu-Laskowicach, Czernicy, Lubszy i Oławie, POK Oława Starostwo Powiatowe d) w innych bankach ( za wyjątkiem ZUS, US i rachunków gromadzących środki na ratowanie zdrowia i Ŝycia) dla pozostałych klientów Banku Oddział w Domaniowie i Wiązowie oraz POK w Bystrzycy Oławskiej, Jelczu-Laskowicach, Czernicy, Lubszy i Oławie, POK Oława Starostwo Powiatowe natychmiastowa transmisja elektroniczna na Ŝądanie klienta przy wpłatach do godz , 2) KRUS Oddział Regionalny Wrocław z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników 3) Telekomunikacji Polskiej S.A. z tytułu faktur za usługi telekomunikacyjne (oryginalne druki wystawcy faktur) 0,50% wpłacanej kwoty, nie mniej niŝ 4,00 zł 0,50% wpłacanej kwoty, nie mniej niŝ 7,00 zł 0,50% wpłacanej kwoty, nie mniej niŝ 2,50 zł 0,50 % wpłacanej kwoty, nie mniej niŝ 4,00 zł dodatkowo 2,00 zł od jednej wpłaty 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł 0,50% nie mniej niŝ 1,50 zł

9 4) a) ZUS transmisja elektroniczna dla stałych klientów Banku Oddział w Oławie i Jelczu- Laskowicach oraz POK w Bystrzycy Oławskiej, Jelczu- Laskowicach, Czernicy, Lubszy i Oławie, POK Oława Starostwo Powiatowe b) ZUS transmisja elektroniczna dla pozostałych klientów Banku Oddział w Oławie i Jelczu- Laskowicach oraz POK w Bystrzycy Oławskiej, Jelczu-Laskowicach, Czernicy, Lubszy i Oławie, POK Oława Starostwo Powiatowe c) ZUS transmisja elektroniczna dla stałych klientów Banku Oddział w Domaniowie i Wiązowie d) ZUS transmisja elektroniczna dla pozostałych klientów Banku Oddział w Domaniowie i Wiązowie 5) a) Urząd Skarbowy wpłaty podatków dla stałych klientów Banku Oddział w Oławie i Jelczu- Laskowicach oraz POK w Bystrzycy Oławskiej, Jelczu-Laskowicach, Czernicy, Lubszy i Oławie, POK Oława Starostwo Powiatowe b) Urząd Skarbowy wpłaty podatków dla pozostałych klientów Banku Oddział w Oławie i Jelczu- Laskowicach oraz POK w Bystrzycy Oławskiej, Jelczu-Laskowicach, Czernicy, Lubszy i Oławie, POK Oława Starostwo Powiatowe 0,50% nie mniej niŝ 4,00 zł +1,50 zł. od jednej wpłaty 0,50% nie mniej niŝ 7,00zł +1,50 zł. od jednej wpłaty 0,50% nie mniej niŝ 2,50 zł +1,50 zł. od jednej wpłaty 0,50% nie mniej niŝ 4,00zł +1,50 zł. od jednej wpłaty nie mniej niŝ 5,00 zł. nie mniej niŝ 7,00 zł. c) Urząd Skarbowy wpłaty podatków dla stałych klientów Banku Oddział w Domaniowie i Wiązowie d) Urząd Skarbowy wpłaty podatków dla pozostałych klientów Banku Oddział w Domaniowie i Wiązowie nie mniej niŝ 2,50 zł. nie mniej niŝ 4,00 zł 2. Wypłaty gotówkowe: 1) z rachunków prowadzonych przez inne banki (m.in. konta osobiste) 2) z konta zlecenia do wypłaty prowizję pobiera się od Klienta otrzymującego wypłatę 3. SprzedaŜ portfela do skarbca nocnego, klucza do drzwiczek wrzutni skarbca nocnego oraz woreczka do 0,50 % wypłacanej kwoty, nie mniej niŝ 4,00 zł 0,50 % wypłacanej kwoty, nie mniej niŝ 4,00 zł monet wg ceny zakupu 4. Przyjęcie depozytów rzeczowych 15,00 zł za kaŝdy depozyt 5. Przechowanie depozytów - opłata pobierana jest z góry za okres przechowania 15,00 zł miesięcznie za kaŝdy depozyt 6. Sporządzenie odpisu dowodu wpłaty kasowej 15,00 zł za kaŝdy dowód 7. Za rozminę w kasie banku gotówki w postaci bilonu lub banknotów powyŝej 10 sztuk dla osób nie będących stałymi klientami banku 5,00 zł 8. Realizacja przelewu za pomocą sytemu rozliczeń SORBNET 30,00 zł od przelewu bez względu na kwotę

10 IV. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI 1. Wydanie depozytu bez zwrotu dowodu depozytowego 10,00 zł 2. Inne usługi nietypowe nie przewidziane w taryfie 50,00 zł 3. Za wykonywane zastępczo operacje wpłat / wypłat z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i wg stawek ustalonych w porozumieniach w sprawie wzajemnego dokonywania zastępczej obsługi ksiąŝeczek oszczędnościowych płatnych na kaŝde Ŝądanie obrotu oszczędnościowego pomiędzy bankami V. HOME BANKING, EBANKNET, ECORPONET 1. Przeinstalowanie systemu Home Banking 200,00 zł Opłatę pobiera się w przypadku zmiany komputera przez Klienta lub skasowania aplikacji przez Klienta 2. Udostępnienie usługi ebanknet dla posiadacza rachunków oszczędnościowych, ROR, MIX i a vista 0,00 zł dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych UWAGA: opłata jednorazowa za kaŝdy udostępniony login 15,00 zł 3. Udostępnienie usługi ecorponet opłata za kaŝdy udostępniony login dostępowy 65,00 zł 4. Wydanie duplikatu kluczy EXCELLENCE 200,00 zł 5. Przelewy, w ramach Home Banking i ecorponet, na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: z rachunków rozliczeniowych 2,00 zł 6. Przelewy, w ramach ebanknet, na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:* z rachunków rozliczeniowych z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych * opłatę pobiera się za kaŝdy zrealizowany przelew obciąŝeniowy, za wyjątkiem przelewów wewnętrznych, natomiast nie pobiera się opłat od przelewów uznaniowych. 7. Przelewy, w ramach ebanknet, z rachunków oszczędnościowych MIX UWAGA: opłaty nie pobiera się za pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym 8. Miesięczny abonament za korzystanie z systemu ebanknet / ecorponet 0,00 zł 9. Nie zwrócenie środków dostępu i elementów zabezpieczeń w przypadku rozwiązania Umowy Home Banking (pobierana przed upływem okresu jej wypowiedzenia): 2,00 zł 1,00 zł 10,00 zł 200,00 zł 10. Zmiana karty uprawnień: 11. Zablokowanie / odblokowanie dostępu do r-ku: Uwaga: Opłata nie dotyczy konsumentów. 15,00 zł 12. Wydanie nowego loginu i hasła dostępu: w systemie ebanknet w systemie ecorponet 65,00 zł 13. Hasła SMS: udostępnienie moŝliwości autoryzacji transakcji hasłem SMS bez opłat wysłanie hasła SMS na Ŝądanie Klienta 0,20 zł UWAGA: wysłanie pierwszych 5-ciu haseł SMS w danym miesiącu jest bezpłatne. 14. Wydanie listy haseł jednorazowych (za kaŝdą listę) 2,50 zł 15. Za wydanie nowego tokena 60,00 zł. Za niezwrócenie tokena w przypadku rozwiązania umowy o ecorponet 16. Za wydanie nowego tokena w miejsce uszkodzonego lub zagubionego 1 Uwaga! Nie pobiera się opłaty za udostępnienie usługi ecorponet oraz za wydanie loginów i tokenów dostępowych do systemu ecorponet od Klientów, którzy posiadają dostęp do systemu Homebanking.

11 VI. OBSŁUGA MIĘDZYNARODOWYCH KART PŁATNICZYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Wydanie karty dla: a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku, c) osoby wskazanej 2. Wydanie nowej karty w miejsce: a) uszkodzonej, b) utraconej Debit Paypass MAESTRO EUROCARD/ MASTERCARD STANDARD VISA Elektron VISA Elektron młodzieŝowa - - VISA Classic Gold 170,00 zł 3. Wznowienie karty 15,00 zł 15,00 zł 170,00 zł 4. ZastrzeŜenie karty 5. UŜywanie karty 1,00 zł / mies. 1,00 zł / mies. 1,00 zł / mies. Opłata nie dotyczy kart Opłata nie dotyczy kart Opłata nie dotyczy kart wznawianych wznawianych wznawianych 6. Zmiana parametrów na wniosek Klienta 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 7. Opłata za wypłatę gotówki (od kwoty wypłaty): a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej,Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych, b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej, c) w bankomatach obcych, 2% 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 2% 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 2% 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł (0,00 zł do (0,00 zł do (0,00 zł do (0,00 zł do r.) r.)3% r.) r.) d) w kasach obcych, 3% min 4,50 zł min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł e) za granicą, 8. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 10. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł miesięczna) 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na Ŝyczenie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł klienta 12. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł wezwania z Banku 13. Transakcje bezgotówkowe Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji 14. Przekroczenie limitu transakcyjnego - - 2% kwoty - - 2% kwoty 2% kwoty przekroczenia przekroczenia przekroczenia 15. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaŝy i wypłat gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: a) w kraju b) za granicą Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie ,00 zł 17. Nieuzasadniona reklamacja 18. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego prepaid Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji w bankomacie sieci SGB Równowartość w PLN 19. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju USD*), plus koszty operacyjne Równowartość w PLN Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju USD*), plus koszty operacyjne 170,00 zł 170,00 zł 170,00 zł

12 21. Ubezpieczenia dla posiadaczy/uŝytkowników kart płatniczych: 1) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Karta: a) Wariant Classic b) Wariant Gold 2) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczny PodróŜnik: a) Wariant Classic b) Wariant Gold 3) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny PodróŜnik: a) Wariant Classic b) Wariant Gold * składka ubezpieczeniowa wg składek obowiązujących w Concordia Wielkopolska TUW oraz Concordia Capital S.A Opłata za wygenerowanie i wysyłkę nowego numeru PIN 10,00 zł. 10,00 zł. 10,00 zł. 10,00 zł. 10,00 zł. 10,00 zł. 10,00 zł. VII. OBSŁUGA MIĘDZYNARODOWYCH KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1. Wydanie karty dla: a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku, c) osoby wskazanej. 2. Wydanie nowej karty w miejsce: a) uszkodzonej, b) utraconej EUROCARD/ MASTER- CARD BUSINESS 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł VISA Elektron BUSINESS Business Gold 80,00 zł 3. Wznowienie karty 80,00 zł 250,00 zł 4. ZastrzeŜenie karty 5. UŜywanie karty 6. Zmiana parametrów na wniosek Klienta 5,00zł 5,00zł 5,00zł 7. Opłata za wypłatę gotówki (od kwoty wypłaty): a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej,Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych, b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej, c) w bankomatach obcych, d) w kasach obcych, e) za granicą, 2% 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 4,50 zł 3% min 3,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł 2% 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 8. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 10. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na Ŝyczenie klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 12. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 13. Transakcje bezgotówkowe Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji 14. Przekroczenie limitu transakcyjnego 5% kwoty przekroczenia - 5% kwoty przekroczenia 15. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaŝy i wypłat gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: a) w kraju b) za granicą Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 50,00 zł - 100,00 zł 17. Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 80,00 zł - 250,00 zł 18. Nieuzasadniona reklamacja

13 19. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji 20. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza Równowartość w PLN 150 USD*), plus Równowartość w PLN 150 USD*), koszty operacyjne plus koszty operacyjne granicami kraju 21. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Równowartość w PLN 95 USD*), plus koszty operacyjne 22. Ubezpieczenia dla posiadaczy/uŝytkowników kart płatniczych: 1) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Karta: a) Wariant Classic b) Wariant Gold 2) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczny PodróŜnik: a) Wariant Classic b) Wariant Gold 3) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny PodróŜnik: a) Wariant Classic b) Wariant Gold * składka ubezpieczeniowa wg składek obowiązujących w Concordia Wielkopolska TUW oraz Concordia Capital S.A. Równowartość w PLN 95 USD*), plus koszty operacyjne Równowartość w PLN 150 USD*), plus koszty operacyjne Równowartość w PLN 95 USD*), plus koszty operacyjne 23. Opłata za wygenerowanie i wysyłkę nowego numeru PIN 10,00 zł. 10,00 zł. 10,00 zł Wydanie karty: a) a) głównej b) dołączonej 2. Wydanie nowej karty w miejsce: a) a) uszkodzonej (duplikat z PIN-em lub bez PIN-u) VII. OBSŁUGA KART KREDYTOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH KARTA KREDYTOWA 55,00 zł 55,00 zł KARTA KREDYTOWA VISA b) b) utraconej 25,00 zł 55,00 zł 25,00 zł 55,00 zł 3. Opłata roczna (pobierana od drugiego roku uŝytkowania karty 55,00 zł 55,00 zł 4. Wznowienie karty 55,00 zł 55,00 zł 5. ZastrzeŜenie kart 6. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Bankach Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Bankach Spółdzielczych b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej c) w bankomatach obcych d) w kasach obcych e) za granicą 3% min. 7,00 zł 55,00 zł 55,00 zł 3% min. 7,00 zł 7. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 8. Zmiana limitu kredytowego. 9. wykreślone 10. Minimalna kwota do zapłaty. 5% min. 50,00 zł 5% min. 50,00 zł 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji bezgotówkowych. 5,00 zł 5,00 zł 12. Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych. 19,90% 19,90% 13. Oprocentowanie transakcji gotówkowych. 19,90% 19,90% 14. Przekroczenie limitu kredytowego. 15. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB. 16. Opłata za wygenerowanie i wysyłkę nowego numeru PIN 10,00 zł. 10,00 zł.

14 VIII. OBSŁUGA KART PRZEDPŁACONYCH I ŚWIADCZENIOWYCH Karta Przedpłacona 1. Wydanie karty i PIN dla posiadaczy w banku ROR lub rachunku rozliczeniowego. 2. Wydanie karty z PIN-em dla klientów nie posiadających w banku ROR lub rachunku rozliczeniowego, 25,00 zł Wydanie nowej karty w miejsce: a) a) uszkodzonej (duplikat z PIN-em lub bez PIN-u) b) b) utraconej, 3. Opłata miesięczna za uŝytkowanie karty 4. ZastrzeŜenie kart 5. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Bankach Spółdzielczych b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej c) w bankomatach obcych d) w kasach obcych e) za granicą * liczone od kwoty transakcji 1,50 zł 1,30 zł (0,00zł do r.) 3% min. 4,50 zł* 3% min. 4,50 zł* 6. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB (Funkcja nie dostępna dla kart świadczeniowych) 4,50 zł 7. Minimalna kwota pierwszej wpłaty 50,00 zł. 8. Wpłaty gotówkowe, dokonywane na rachunek karty prowadzony przez Bank UWAGA: Prowizja pobierana jest od osoby dokonującej wpłatę w kasie banku 9. Transakcje bezgotówkowe przy uŝyciu karty. 10. Opłata za wygenerowanie i wysyłkę nowego numeru PIN 10,00 zł. 0,30% kwoty wpłaty, nie mniej niŝ 3,00 zł

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 I. PRODUKTY KREDYTOWE /kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia: 1. Wystawienie zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE od 10.10.2011r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE od 10.10.2011r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE od 10.10.2011r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM (tekst jednolity) (Taryfa obowiązuje od 16.03.2009r. ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w Instrukcji określenia oznaczają: a) BS Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8/2009 z dnia 23-02-2009 r. /2008Aneks nr 2 Uchwała Zarządu BS w Białej Nr 23/200 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 174/2015 z późn. zm. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE od 07.12.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ś l e s i n i e

TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ś l e s i n i e Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 157/07 z dnia 24.04.2007r. TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ś l e s i n i e ( tekst jednolity ) 1 Załącznik do Uchwały Zarządu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Uchwała nr 6/14/2012 Zarządu z dnia 18.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej. Lp Wyszczególnienie czynności

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa Klienci SGB24

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa Klienci SGB24 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa Klienci SGB24 WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI IV. Obsługa kart płatniczych Maestro, VISA Electron do Konta prywatnego SGB24 1. Wydanie pierwszej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach Załącznik do Uchwały nr 12/VIII/2010 Zarządu PBS w Świdwinie z dnia 20 sierpnia 2010 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 2/V/2011 z dnia 02.05.2011r Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Załącznik do Uchwały Nr 31/2013 Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku z dnia 04.04. 2013. TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Pasłęk, kwiecień 2013 r 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.03.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Załącznik do Uchwały Nr 14/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach z dnia 27 marca 2014 r. Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWI

TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWI TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY obowiązuje od 04.04.2006 roku (tekst jedolity zawierający wszystkie zmiany na dzień 31.01.2008) Opłata Opłata Opłata podstawowa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/II/2010 Zarządu Banku dnia 11 lutego 2010 r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty Załącznik do umowy rachunku bankowego wyciąg z Uchwały Nr 99/2012 Zarządu BS Susz z dnia 15.10.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych od klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Suszu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 255/2016 z dnia 08.12.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE Od 15 grudnia 2016r. Wersja zaktualizowana

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Uchwała Nr 19/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcach z dnia 28 maja 2015 r. I. Rachunki

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 36/2014 Zarządu BS z dn. 03 kwietnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, kwiecień 2014r.

Załącznik do Uchwały nr 36/2014 Zarządu BS z dn. 03 kwietnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, kwiecień 2014r. Załącznik do Uchwały nr 36/2014 Zarządu BS z dn. 03 kwietnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY Rzepin, kwiecień 2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Bank Spółdzielczy w Rzepinie pobiera prowizje i opłaty

Bardziej szczegółowo