TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE. od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE. od 24.10.2012r."

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE od r.

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 UŜyte w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym określenia oznaczają: a) BS Bank Spółdzielczy w Oławie i jego jednostki organizacyjne, b) Zarząd Banku Zarząd Banku Spółdzielczego w Oławie, c) Taryfa Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym. d) Stały klient banku- osoba korzystająca z usług banku w zakresie lokat, rachunków, kredytów lub posiadająca udziały członkowskie. 2 Bank pobiera prowizje i opłaty w dniu wykonywania zleconej operacji (usługi bankowej) lub innych terminach określonych w taryfie, bądź umowach zawartych z klientem. W przypadku powtarzalnych operacji dopuszcza się okresowe pobieranie prowizji, w terminach nie dłuŝszych niŝ 1 miesiąc. 3 NaleŜne prowizje i opłaty Bank pobiera od zleceniodawcy operacji bankowej chyba, Ŝe strony umówiły się inaczej. 4 NiezaleŜnie od prowizji i opłat przewidzianych w Taryfie Bank moŝe pobierać opłaty pocztowe według aktualnie obowiązujących stawek oraz zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne. 5 Bank nie pobiera prowizji i opłat za: 1. Otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków: a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek gospodarczych, b) wkładów oszczędnościowych płatnych na kaŝde Ŝądanie i terminowych lokat oszczędnościowych, za wyjątkiem wkładów oszczędnościowych płatnych na kaŝde Ŝądanie w walutach wymienialnych. 2. Wpłaty i wypłaty prowadzonych przez BS rachunków: a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, b) wkładów oszczędnościowych płatnych na kaŝde Ŝądanie i terminowych, za wyjątkiem rachunku oszczędnościowego MIX. 3. Spłaty kredytów i odsetek zaciągniętych w BS dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej (w tym zlecenia stałe) oraz od wypłat kredytów realizowanych z rachunków w BS. 6 Bank nie pobiera opłat za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji, stanowiących tajemnicę bankową na Ŝądanie: 1. sądu lub prokuratora, w związku z toczącą się sprawą karną lub karno -skarbową, przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy, 2. prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami), 3. osób upowaŝnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz inspektora nadzoru bankowego. 7 Za wykonanie czynności zleconych przez inny bank BS pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem. 8 W Taryfie niniejszej podano stawki maksymalne Uchwałą Zarządu, Zarządzeniem Prezesa lub Postanowieniem Dyrektora Oddziału moŝna w indywidualnych przypadkach na wniosek klienta, podjąć decyzję o okresowym obniŝeniu lub zwolnieniu od pobierania prowizji lub/i opłat przewidzianych w Taryfie pod warunkiem uzasadnienia konkurencyjnego i ekonomicznego oraz gdy czynności bankowe dotyczą działalności charytatywnej lub uŝytku publicznego. 2. Zarząd Banku moŝe zwolnić Pracowników Banku, z prowizji i opłat związanych z obsługą produktów, w związku testowaniem i sprawdzaniem prawidłowości działania Systemu Informatycznego. 3. Uchwałą Zarządu, wprowadzającą okresową promocję na poszczególne produkty, moŝna podjąć decyzję o całkowitym, okresowym zwolnieniu od pobierania prowizji lub opłat przewidzianych w Taryfie. 4. W przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeŝeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłat. 10 Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku anulowania transakcji, nie z winy BS. 11 Prowizje i opłaty pobiera się w złotych i groszach, kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 12 BS jest zobowiązany ogłaszać, w miejscu wykonywania czynności bankowych w sposób ogólnie dostępny, stawki prowizji i wysokości opłat za czynności, wykonywane przez Bank na rzecz klientów.

3 1. I. PRODUKTY KREDYTOWE /kredyty, poŝyczki, gwarancje, poręczenia: Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego przyrzeczenie udzielenia kredytu, poŝyczki, gwarancji lub poręczenia: 1) kredytu unijnego SGB 200,00 zł 2) pozostałych kredytów, poŝyczek, gwarancji i poręczeń 100,00 zł 2. Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosków o: 1) kredyt gotówkowy i odnawialny w ROR, preferencyjny kredyt mieszkaniowy z dopłatą Rodzina na swoim 0,00 zł 2) kredyt inwestycyjny i obrotowy z dopłatami ARiMR 0,00 zł 3) kredyt unijny SGB 0,20% kwoty kredytu 4) pozostałe kredyty, poŝyczki, gwarancje, poręczenia 100,00 zł UWAGA: Prowizja wstępna w przypadku udzielenia kredytów unijnych SGB zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej. 3. Za rozpatrzenie wniosku o prolongatę spłaty zadłuŝenia: 100,00 zł 4. Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego zadłuŝenia (pobierana jednorazowo za jeden kredyt/poŝyczkę, pobierana najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu/poŝyczki): 1) poŝyczka hipoteczna dla posiadacza ROR w BS Oława (rachunek otwarty od co najmniej 3 m-cy, na który dokonywane są systematyczne wpływy) 3,00% kwoty poŝyczki dla pozostałych Klientów 3,50% kwoty poŝyczki 2) kredyty gotówkowe: dla posiadacza ROR w BS Oława (rachunek otwarty od co najmniej 3 m-cy, na który dokonywane są systematyczne wpływy) dla pozostałych Klientów 3) kredyty gotówkowe sezonowe: dla posiadacza ROR w BS Oława (rachunek otwarty od co najmniej 3 m-cy, na który dokonywane są systematyczne wpływy) dla pozostałych Klientów 4) Kredyty odnawialne w ROR udzielenie kredytu odnowienie kredytu 5) kredyty preferencyjne: a) z dopłatą ARiMR do oprocentowania: obrotowe z dopłatą ARiMR do oprocentowania inwestycyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania b) z częściową spłatą kapitału (CSK): 6) kredyty na działalność gospodarczą: w rachunku rozliczeniowym dla klientów posiadających status Zakładu Pracy Chronionej w rachunku rozliczeniowym dla pozostałych Klientów pozostałe 7) kredyty mieszkaniowe (w tym preferencyjny kredyt mieszkaniowy z dopłatą Rodzina na swoim ): dla posiadacza ROR w BS Oława (rachunek otwarty od co najmniej 3 m-cy, na który dokonywane są systematyczne wpływy) dla pozostałych Klientów 4,50% kwoty kredytu 5,00% kwoty kredytu 4,50% kwoty kredytu 5,00% kwoty kredytu 4,00% kwoty kredytu 2,00% kwoty kredytu 1,00% kwoty kredytu 1,00% kwoty kredytu 1,00% kwoty kredytu 1,00% kwoty kredytu 2,00% kwoty kredytu 2,00% kwoty kredytu 2,00% kwoty kredytu 3,00% kwoty kredytu 8) kredyty mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych: 3,00% kwoty kredytu 9) kredyty TERMOMODERNIZACYJNE 2,00% kwoty kredytu 10) kredyt konsolidacyjny: dla posiadacza ROR w BS Oława (rachunek otwarty od co najmniej 3 m-cy, na który dokonywane są systematyczne wpływy) 3,00% kwoty kredytu

4 4a dla pozostałych Klientów 3,50% kwoty kredytu 11) poŝyczka zabezpieczona umową o powiernicze zwolnienie z długu z tytułu środków zgromadzonych na rachunku INWESTYCJA lub BEZPIECZNY ZYSK: 1,50% kwoty poŝyczki Prowizja za gotowość postawionych do dyspozycji środków Uwaga: Prowizja dotyczy kredytów obrotowych w rachunku rozliczeniowym 5. Udzielenie gwarancji lub poręczenia: na okres do 6 m-cy na okres od 6 do 12 m-cy na okres od 12 do 24 m-cy na okres od 24 do 36 m-cy na okres powyŝej 36 m-cy 6. Prolongata spłaty kredytu lub poŝyczki lub ich części oraz przedłuŝenie terminu waŝności gwarancji lub poręczenia dokonywane na wniosek Klienta poprzez zawarcie Aneksu do umowy: 7. Inne niŝ prolongata zmiany w umowie kredytowej, poŝyczki, gwarancji lub poręczenia dokonywane na wniosek Klienta (m.in. zmiana oprocentowania, zmiana celu kredytowania, zmiana zabezpieczenia itp.) poprzez zawarcie Aneksu do umowy: 8. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego: brak zadłuŝenia wysokość zadłuŝenia, terminowość spłaty, zabezpieczenie, opinię o Kliencie zgodę na wypłatę odszkodowania Wnioskodawcy z tytułu cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku Uwaga: Opłata nie dotyczy konsumentów. 2% kwoty niewykorzystanego kredytu w stosunku rocznym 3,00% kwoty gwarancji/poręczenia 4,00% kwoty gwarancji/poręczenia 5,00% kwoty gwarancji/poręczenia 6,00% kwoty gwarancji/poręczenia 8,00% kwoty gwarancji/poręczenia 2,0% kwoty, nie mniej niŝ 50,00zł 50,00 zł 50,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 9. Wysłanie zapytania o Klienta do innego banku: 30,00 zł plus opłata za odpowiedź Banku, jeśli Bank ten stosuje opłatę 10. Wysłanie wezwania do zapłaty- monitu do kredytobiorcy, poŝyczkobiorcy lub poręczycieli po upływie terminu spłaty kapitału lub odsetek: za kaŝde upomnienie 11. Wysłanie monitu lub upomnienia, w przypadku niespełnienia dodatkowych warunków kredytowania wynikających z umowy kredytowej, poŝyczki, gwarancji lub poręczenia: 12. Przedstawienie weksla do zapłaty, inkaso weksli: 15,00 zł 13. Zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia: plus koszty opłat notarialnych 14. Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy, poŝyczkobiorcy, poręczyciela, gwaranta odpisu umowy lub listu gwarancyjnego: 50,00 zł 15. Sporządzenie wniosku: o wpis hipoteki i zastawu rejestrowego o wykreślenie hipoteki i zastawu rejestrowego o zniesienie przewłaszczenia na rzeczach ruchomych, o odwołanie nieodwołalnej blokady środków pienięŝnych na rachunku bankowym do Sądu o wydanie odpisu księgi wieczystej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 30,00 zł 16. Za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej podmiotu na jego wniosek 150,00 zł 17. Wydanie zaświadczenia o wysokości obciąŝeń z tytułu odsetek bankowych w okresach ubiegłych (za kaŝdy rok) 50,00 zł 18. Za ponad miesięczne wyprzedzenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych kredytów mieszkaniowych UWAGA: Pobierana jest w przypadku gdy w umowie kredytowej zawarto zapis o w/w prowizji. Prowizji nie pobiera się od konsumenckich kredytów mieszkaniowych ((podlegających Ustawie o kredycie konsumencki) 0,4% kwoty spłaty 19. Za sporządzenie nowego harmonogramu spłat kredytu lub poŝyczki na wniosek Klienta: 15,00 zł 19a Wydruk harmonogramu spłat kredytu lub poŝyczki na wniosek Klienta: 0,00 zł 20. Za dokonanie zawieszenia spłaty od jednej do trzech rat kredytu (tzw. wakacje kredytowe ) lub wydłuŝenie okresu spłaty kredytu: 20a. Za dokonanie kontroli gospodarstwa (dotyczy kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania i z częściową spłatą kapitału CSK) UWAGA: Pobierana jest wyłącznie w odniesieniu do kredytów udzielonych od dnia r. 30,00 zł 100,00 zł

5 21. Za inne czynności nie wymienione wyŝej: 50,00 zł II. PRODUKTY DEPOZYTOWE I ROZLICZENIOWE: A. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH 1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego i pomocniczego (za kaŝdy rachunek): 0,00 zł 2. Otwarcie dodatkowego rachunku w celu wyodrębnienia środków pienięŝnych: 0,00 zł 3. Prowadzenie rachunku: Rolnicy indywidualni Pozostali Klienci 1) rozliczeniowego 2) pomocniczego / dodatkowego, słuŝącego wyodrębnieniu środków pienięŝnych miesięcznie za kaŝdy rachunek UWAGA: opłata pobierana miesięcznie z dołu na koniec kaŝdego miesiąca 15,00 zł miesięcznie 11,00 zł miesięcznie 25,00 zł miesięcznie 17,00 zł miesięcznie 4. Wpłaty gotówkowe, dokonywane na rachunek prowadzony przez Bank: UWAGA: Prowizja pobierana jest w cięŝar rachunku w dniu wystąpienia operacji. Opłaty nie pobiera się od wpłat gotówkowych dokonywanych przez Klientów na KONTO EXTRA-ZUS. 5. Wpłaty gotówkowe, dokonywane na rachunek prowadzony przez Bank za pośrednictwem WPŁATOMATU: UWAGA: Prowizja pobierana jest w cięŝar rachunku w dniu wystąpienia operacji, jeŝeli umowa rachunku nie stanowi inaczej. Opłaty nie pobiera się od wpłat gotówkowych dokonywanych przez Klientów na KONTO EXTRA-ZUS 6. Wypłaty gotówkowe z rachunku na zlecenie jego posiadacza: UWAGA: Prowizja pobierana jest w cięŝar rachunku w dniu wystąpienia operacji. 7. Realizacja przelewów dokonywanych na rzecz Klientów (za kaŝdy przelew): na rachunek w innym banku na rachunek w BS Oława 0,30% kwoty wpłaty, nie mniej niŝ 3,00 zł 0,15% kwoty wpłaty, nie mniej niŝ 1,50 zł 0,30% kwoty wypłaty, nie mniej niŝ 3,00 zł 4,50 zł 1,00 zł 8. Realizacja zleceń stałych z rachunku rozliczeniowego (od kaŝdego zrealizowanego zlecenia): 2,00 zł 9. Obrót czekowy: 1) wydanie blankietów czekowych 2) dokonanie potwierdzenia czeku (od kaŝdego czeku) 3) przyjęcie czeku rozrachunkowego i gotówkowego do inkasa (od kaŝdego czeku niezaleŝnie od zryczałtowanej opłaty pocztowej) 0,40 zł za kaŝdy blankiet 15,00 zł 10. Administrowanie płatnościami Klienta na podstawie umowy (za kaŝde księgowanie) 6,00 zł 11. Za realizację dyspozycji z wpływów bieŝących 0,00 zł 12. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych, dowodu toŝsamości 13. Otwarcie i prowadzenie KONTA EXTRA ZUS 0,00 zł 14. Udzielanie telefonicznych informacji o stanie na rachunku: 1) Na hasło : a/ przyjęcie lub zmiana hasła dotyczącego telefonicznego udzielania informacji o stanie rachunku b/ udzielanie na hasło telefonicznych informacji o stanie rachunku (miesięcznie) 2) Bankofon - za korzystanie z usługi telefonicznej, 3) SMS Banking 10,00 zł 5,00 zł 2,50 zł miesięcznie 5,00 zł miesięcznie 15. Realizacja przelewu za pomocą sytemu rozliczeń SORBNET 30,00 zł od przelewu bez względu na kwotę

6 B. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW TYPU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO : 1. Prowadzenie konta osobistego (opłata pobierana miesięcznie z dołu na koniec kaŝdego m-ca): UWAGA: Opłaty nie pobiera się od posiadaczy konta ROR TOP dla młodzieŝy 2. Realizacja przelewów dokonywanych na rzecz Klientów (za kaŝdy przelew): na rachunek w innym banku 5,00 zł 3,00 zł bez opłat na rachunek w BS Oława 3. Realizacja zleceń stałych (od kaŝdego zrealizowanego zlecenia): 2,00 zł 4. Wydanie blankietów czekowych do konta osobistego (za kaŝdy blankiet): 0,00 zł 5. Potwierdzenie czeku z konta osobistego 3,00 zł 6. Telekomunikacyjne potwierdzenie salda na koncie osobistym w innym banku 3,00 zł 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych, ksiąŝeczek oszczędnościowych a vista i terminowych 0,00 zł 8. Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza wkładu oszczędnościowego w sprawie jego przeznaczenia na wypadek śmierci, lub przyjęcie zmiany tej dyspozycji 9. Przyjęcie oświadczenia o dokonaniu cesji wkładu terminowego 25,00 zł 10. Realizacja przelewów środków z ksiąŝeczek a vista na rachunki w innych bankach (za kaŝdy przelew): 5,00 zł 11. Sporządzanie historii naliczania odsetek, ustalenie salda 12. Umorzenie ksiąŝeczki oszczędnościowej i wydanie nowej 13. Wystawienie ksiąŝeczek oszczędnościowych a vista, za wyjątkiem SKO i PKZP 10,00 zł 14. Realizacja wypłat z konta osobistego w placówkach pocztowych (ponosi klient) zgodnie z opłatą pobieraną przez Pocztę Polską 15. Uruchomienie lub zwiększenie kwoty debetu dopuszczalnego w ROR (prowizja pobierana przy udzieleniu oraz przy zwiększeniu debetu dopuszczalnego) 5,00 % kwoty udzielonego debetu dopuszczalnego lub kwoty o jaką zwiększono dotychczasowy debet dopuszczalny 16. Prolongata spłaty debetu 10,00 zł 17. Udzielanie telefonicznych informacji o stanie na rachunku (opłata pobierana miesięcznie z dołu na koniec kaŝdego m-ca): Na hasło przy wykorzystaniu usługi Bankofon SMS Banking 18. Wypłata środków z rachunków oszczędnościowych MIX: w drodze realizacji bezgotówkowych dyspozycji obciąŝeniowych na podstawie ustnej dyspozycji do rąk Posiadacza rachunku lub pełnomocnika UWAGA: opłaty nie pobiera się za pierwszą wypłatę w miesiącu kalendarzowym 0,70 zł bez opłat 2,50 zł 10,00 zł 10,00 zł 19. Realizacja przelewu za pomocą sytemu rozliczeń SORBNET 30,00 zł od przelewu bez względu na kwotę

7 C. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ WSZYSTKICH TYPÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH: 1. Ustanowienie blokady środków na rachunku bankowym na wniosek posiadacza rachunku UWAGA: Opłatę pobiera się od blokady kaŝdego subkonta, otwartego w ramach jednej umowy rachunku. Opłaty nie pobiera się jeŝeli blokada dotyczy zabezpieczenia realizacji polecenia wypłaty zagranicznej. 30,00 zł 2. Przyjęcie dyspozycji w sprawie zmiany dokonanej blokady 3. Potwierdzenie wykonania blokady środków 10,00 zł 4. Potwierdzenie zgodności podpisów Klientów BS z kartą wzorów podpisów 5. Wydanie na wniosek Klienta pisemnego zaświadczenia: potwierdzającego posiadanie rachunku, brak zajęć komorniczych, wysokość salda o wielkości obrotów na rachunku (bez sporządzania odpisów obrotów) za kaŝdy rok 6. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym (historia rachunku) UWAGA: Opłat nie pobiera się w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją na rachunku było dopisanie odsetek; gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu, prokuratury, dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 7. Sporządzanie odpisów wyciągu z rachunku bankowego, załącznika do wyciągu za kaŝdy rok (za jeden 25,00 zł egzemplarz) 10,00 zł 8. Sporządzenie kserokopii karty wzorów podpisów oraz kserokopii umowy rachunku bankowego - za jeden egzemplarz 10,00 zł 9. Wysłanie wezwań do zapłaty i upomnień (za jedno wezwanie lub upomnienie) 10. Realizacja tytułu wykonawczego, dokumentu mającego moc takiego tytułu (za kaŝdą wyegzekwowaną kwotę) 30,00 zł 11. Dokonanie blokady na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 50,00 zł 12. Polecenie zapłaty: 1) przyjęcie do realizacji dyspozycji polecenia zapłaty od wierzyciela będącego Klientem BS: 2) odmowa realizacji polecenia zapłaty przez bank dłuŝnika od kaŝdej odmowy UWAGA: Prowizja pobierana jest od wierzyciela Klienta BS, który wystawił polecenie zapłaty. 3) realizacja odwołania polecenia zapłaty przez bank dłuŝnika od kaŝdego odwołania UWAGA: Prowizja pobierana jest od wierzyciela Klienta BS. 4) realizacja polecenia zapłaty otrzymanego z banku wierzyciela UWAGA: Prowizję pobiera się od dłuŝnika Klienta BS 5) przyjęcie odwołań pojedynczych poleceń zapłaty przez dłuŝników Klientów BS za kaŝde odwołanie polecenia UWAGA: Nie pobiera się prowizji za przyjęcie i realizację polecenia zapłaty w przypadku, gdy rachunki dłuŝnika i wierzyciela prowadzone są w BS. 13. Sporządzanie miesięcznego zestawienia operacji na jednym rachunku bankowym Uwaga: Opłata nie dotyczy konsumentów. 1,00 zł 2,00 zł + koszt przesyłki pocztowej. 4,00 zł. 0,90 zł. 4,00 zł 14. Wydruk transakcji na jednym rachunku za kaŝdy rok UWAGA: W przypadku rezygnacji z wydruków wyciągów po kaŝdej operacji w/w opłaty nie pobiera się. Opłata nie dotyczy konsumentów. 15. Nie podjęcie gotówki w terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu przez klienta zapotrzebowania na nią 0,10% zgłoszonej a niepojętej kwoty, nie mniej niŝ 3,00 zł 16. Gotowość banku do zrealizowania wypłat gotówkowych powyŝej kwoty wymagającej wcześniejszego 0,10% od kwoty powyŝej wartości zgłoszenia wymagającej zgłoszenia nie mniej niŝ 3,00 zł 17. Za przyjęcie i przekazanie do realizacji polecenia wypłaty za granicę 5,00 zł za kaŝde zlecenie UWAGA: Za czynności wykonywane na rzecz Klientów BS przez bank zrzeszający związane z realizacją polecenia wypłaty za granicę obciąŝa się Klienta w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w GBW S.A. O obowiązującej wysokości tej opłaty Klient zostanie poinformowany przed złoŝeniem zlecenia. 18. Przelew środków pochodzących z wypłaty z rachunku lokaty na rachunek w innym banku 5,00 zł za kaŝdy przelew 10,00 zł

8 D. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH W WALUCIE WYMIENIALNEJ 1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego 2. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego miesięcznie za kaŝdy rachunek 10,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki rozliczeniowe (od kwoty wpłaty) 0,00 zł 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków rozliczeniowych (od kwoty wypłaty) 0,20 % 5. Otwarcie rachunku a vista dla osób fizycznych 0,00 zł 6. Prowadzenie rachunku a vista dla osób fizycznych (miesięcznie) 0,00 zł 7. Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu za granicę wartości dewizowych i krajowych środków płatniczych 30,00 zł Opłaty za inne czynności dotyczące rachunków walutowych wyŝej nie wymienione pobierane są w wysokości analogicznej jak w przypadku rachunków złotowych zgodnie z zapisami w części II A-C Taryfy. UWAGA: Prowizje i opłaty za czynności w obrocie bezgotówkowym wykonywane na rzecz Klientów BS przez bank zrzeszający obciąŝają Klienta w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w GBW S.A. O wysokości poszczególnych opłat i prowizji Klient zostanie poinformowany przed złoŝeniem dyspozycji. III. PRODUKTY KASOWO-SKARBCOWE NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki: 1) a) w innych bankach ( za wyjątkiem ZUS, US i rachunków gromadzących środki na ratowanie zdrowia i Ŝycia) dla stałych klientów Banku Oddział w Oławie i Jelczu- Laskowicach, b) w innych bankach ( za wyjątkiem ZUS, US i rachunków gromadzących środki na ratowanie zdrowia i Ŝycia) dla pozostałych klientów Banku Oddział w Oławie i Jelczu- Laskowicach, c) w innych bankach ( za wyjątkiem ZUS, US i rachunków gromadzących środki na ratowanie zdrowia i Ŝycia) dla stałych klientów Banku Oddział w Domaniowie i Wiązowie oraz POK w Bystrzycy Oławskiej, Jelczu-Laskowicach, Czernicy, Lubszy i Oławie, POK Oława Starostwo Powiatowe d) w innych bankach ( za wyjątkiem ZUS, US i rachunków gromadzących środki na ratowanie zdrowia i Ŝycia) dla pozostałych klientów Banku Oddział w Domaniowie i Wiązowie oraz POK w Bystrzycy Oławskiej, Jelczu-Laskowicach, Czernicy, Lubszy i Oławie, POK Oława Starostwo Powiatowe natychmiastowa transmisja elektroniczna na Ŝądanie klienta przy wpłatach do godz , 2) KRUS Oddział Regionalny Wrocław z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników 3) Telekomunikacji Polskiej S.A. z tytułu faktur za usługi telekomunikacyjne (oryginalne druki wystawcy faktur) 0,50% wpłacanej kwoty, nie mniej niŝ 4,00 zł 0,50% wpłacanej kwoty, nie mniej niŝ 7,00 zł 0,50% wpłacanej kwoty, nie mniej niŝ 2,50 zł 0,50 % wpłacanej kwoty, nie mniej niŝ 4,00 zł dodatkowo 2,00 zł od jednej wpłaty 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł 0,50% nie mniej niŝ 1,50 zł

9 4) a) ZUS transmisja elektroniczna dla stałych klientów Banku Oddział w Oławie i Jelczu- Laskowicach oraz POK w Bystrzycy Oławskiej, Jelczu- Laskowicach, Czernicy, Lubszy i Oławie, POK Oława Starostwo Powiatowe b) ZUS transmisja elektroniczna dla pozostałych klientów Banku Oddział w Oławie i Jelczu- Laskowicach oraz POK w Bystrzycy Oławskiej, Jelczu-Laskowicach, Czernicy, Lubszy i Oławie, POK Oława Starostwo Powiatowe c) ZUS transmisja elektroniczna dla stałych klientów Banku Oddział w Domaniowie i Wiązowie d) ZUS transmisja elektroniczna dla pozostałych klientów Banku Oddział w Domaniowie i Wiązowie 5) a) Urząd Skarbowy wpłaty podatków dla stałych klientów Banku Oddział w Oławie i Jelczu- Laskowicach oraz POK w Bystrzycy Oławskiej, Jelczu-Laskowicach, Czernicy, Lubszy i Oławie, POK Oława Starostwo Powiatowe b) Urząd Skarbowy wpłaty podatków dla pozostałych klientów Banku Oddział w Oławie i Jelczu- Laskowicach oraz POK w Bystrzycy Oławskiej, Jelczu-Laskowicach, Czernicy, Lubszy i Oławie, POK Oława Starostwo Powiatowe 0,50% nie mniej niŝ 4,00 zł +1,50 zł. od jednej wpłaty 0,50% nie mniej niŝ 7,00zł +1,50 zł. od jednej wpłaty 0,50% nie mniej niŝ 2,50 zł +1,50 zł. od jednej wpłaty 0,50% nie mniej niŝ 4,00zł +1,50 zł. od jednej wpłaty nie mniej niŝ 5,00 zł. nie mniej niŝ 7,00 zł. c) Urząd Skarbowy wpłaty podatków dla stałych klientów Banku Oddział w Domaniowie i Wiązowie d) Urząd Skarbowy wpłaty podatków dla pozostałych klientów Banku Oddział w Domaniowie i Wiązowie nie mniej niŝ 2,50 zł. nie mniej niŝ 4,00 zł 2. Wypłaty gotówkowe: 1) z rachunków prowadzonych przez inne banki (m.in. konta osobiste) 2) z konta zlecenia do wypłaty prowizję pobiera się od Klienta otrzymującego wypłatę 3. SprzedaŜ portfela do skarbca nocnego, klucza do drzwiczek wrzutni skarbca nocnego oraz woreczka do 0,50 % wypłacanej kwoty, nie mniej niŝ 4,00 zł 0,50 % wypłacanej kwoty, nie mniej niŝ 4,00 zł monet wg ceny zakupu 4. Przyjęcie depozytów rzeczowych 15,00 zł za kaŝdy depozyt 5. Przechowanie depozytów - opłata pobierana jest z góry za okres przechowania 15,00 zł miesięcznie za kaŝdy depozyt 6. Sporządzenie odpisu dowodu wpłaty kasowej 15,00 zł za kaŝdy dowód 7. Za rozminę w kasie banku gotówki w postaci bilonu lub banknotów powyŝej 10 sztuk dla osób nie będących stałymi klientami banku 5,00 zł 8. Realizacja przelewu za pomocą sytemu rozliczeń SORBNET 30,00 zł od przelewu bez względu na kwotę

10 IV. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI 1. Wydanie depozytu bez zwrotu dowodu depozytowego 10,00 zł 2. Inne usługi nietypowe nie przewidziane w taryfie 50,00 zł 3. Za wykonywane zastępczo operacje wpłat / wypłat z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i wg stawek ustalonych w porozumieniach w sprawie wzajemnego dokonywania zastępczej obsługi ksiąŝeczek oszczędnościowych płatnych na kaŝde Ŝądanie obrotu oszczędnościowego pomiędzy bankami V. HOME BANKING, EBANKNET, ECORPONET 1. Przeinstalowanie systemu Home Banking 200,00 zł Opłatę pobiera się w przypadku zmiany komputera przez Klienta lub skasowania aplikacji przez Klienta 2. Udostępnienie usługi ebanknet dla posiadacza rachunków oszczędnościowych, ROR, MIX i a vista 0,00 zł dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych UWAGA: opłata jednorazowa za kaŝdy udostępniony login 15,00 zł 3. Udostępnienie usługi ecorponet opłata za kaŝdy udostępniony login dostępowy 65,00 zł 4. Wydanie duplikatu kluczy EXCELLENCE 200,00 zł 5. Przelewy, w ramach Home Banking i ecorponet, na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: z rachunków rozliczeniowych 2,00 zł 6. Przelewy, w ramach ebanknet, na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:* z rachunków rozliczeniowych z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych * opłatę pobiera się za kaŝdy zrealizowany przelew obciąŝeniowy, za wyjątkiem przelewów wewnętrznych, natomiast nie pobiera się opłat od przelewów uznaniowych. 7. Przelewy, w ramach ebanknet, z rachunków oszczędnościowych MIX UWAGA: opłaty nie pobiera się za pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym 8. Miesięczny abonament za korzystanie z systemu ebanknet / ecorponet 0,00 zł 9. Nie zwrócenie środków dostępu i elementów zabezpieczeń w przypadku rozwiązania Umowy Home Banking (pobierana przed upływem okresu jej wypowiedzenia): 2,00 zł 1,00 zł 10,00 zł 200,00 zł 10. Zmiana karty uprawnień: 11. Zablokowanie / odblokowanie dostępu do r-ku: Uwaga: Opłata nie dotyczy konsumentów. 15,00 zł 12. Wydanie nowego loginu i hasła dostępu: w systemie ebanknet w systemie ecorponet 65,00 zł 13. Hasła SMS: udostępnienie moŝliwości autoryzacji transakcji hasłem SMS bez opłat wysłanie hasła SMS na Ŝądanie Klienta 0,20 zł UWAGA: wysłanie pierwszych 5-ciu haseł SMS w danym miesiącu jest bezpłatne. 14. Wydanie listy haseł jednorazowych (za kaŝdą listę) 2,50 zł 15. Za wydanie nowego tokena 60,00 zł. Za niezwrócenie tokena w przypadku rozwiązania umowy o ecorponet 16. Za wydanie nowego tokena w miejsce uszkodzonego lub zagubionego 1 Uwaga! Nie pobiera się opłaty za udostępnienie usługi ecorponet oraz za wydanie loginów i tokenów dostępowych do systemu ecorponet od Klientów, którzy posiadają dostęp do systemu Homebanking.

11 VI. OBSŁUGA MIĘDZYNARODOWYCH KART PŁATNICZYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Wydanie karty dla: a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku, c) osoby wskazanej 2. Wydanie nowej karty w miejsce: a) uszkodzonej, b) utraconej Debit Paypass MAESTRO EUROCARD/ MASTERCARD STANDARD VISA Elektron VISA Elektron młodzieŝowa - - VISA Classic Gold 170,00 zł 3. Wznowienie karty 15,00 zł 15,00 zł 170,00 zł 4. ZastrzeŜenie karty 5. UŜywanie karty 1,00 zł / mies. 1,00 zł / mies. 1,00 zł / mies. Opłata nie dotyczy kart Opłata nie dotyczy kart Opłata nie dotyczy kart wznawianych wznawianych wznawianych 6. Zmiana parametrów na wniosek Klienta 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 7. Opłata za wypłatę gotówki (od kwoty wypłaty): a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej,Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych, b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej, c) w bankomatach obcych, 2% 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 2% 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 2% 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł (0,00 zł do (0,00 zł do (0,00 zł do (0,00 zł do r.) r.)3% r.) r.) d) w kasach obcych, 3% min 4,50 zł min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł e) za granicą, 8. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 10. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł miesięczna) 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na Ŝyczenie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł klienta 12. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł wezwania z Banku 13. Transakcje bezgotówkowe Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji 14. Przekroczenie limitu transakcyjnego - - 2% kwoty - - 2% kwoty 2% kwoty przekroczenia przekroczenia przekroczenia 15. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaŝy i wypłat gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: a) w kraju b) za granicą Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie ,00 zł 17. Nieuzasadniona reklamacja 18. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego prepaid Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji w bankomacie sieci SGB Równowartość w PLN 19. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju USD*), plus koszty operacyjne Równowartość w PLN Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju USD*), plus koszty operacyjne 170,00 zł 170,00 zł 170,00 zł