TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu r. Uchwałą nr 63/Z/2013 Obowiązuje od dnia r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 1

2 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Rachunki bankowe...4 Rozdział III Rachunek oszczędnościowy...4 Rozdział IV Książeczki oszczędnościowe i lokaty terminowe...5 Rozdział V Rachunek depozytowo kredytowy TWÓJ DOM...5 Rozdział VI Rachunki walutowe...5 Rozdział VII Operacje kasowe...6 Rozdział VIII Pozostałe prowizje i opłaty...6 Rozdział IX Karty płatnicze (debetowe)...7 Rozdział X Karty kredytowe (typu charge) MasterCard Standard...8 Rozdział XI Karty kredytowe (MasterCard, Visa)...9 Rozdział XII Kredyty gotówkowe...10 Rozdział XIII Pożyczka hipoteczna i kredyt gotówkowy zabezpieczony hipoteką...11 Rozdział XIV Kredyty mieszkaniowe...12 Rozdział XV Kredyt konsolidacyjny...13 Rozdział XVI Ubezpieczenia...14 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 2

3 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Użyte pojęcia. 1) Bank lub BS- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim. 2) SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa. 3) Oddział Oddział Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskie. 4) Taryfa - Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim za czynności bankowe dla ludności. 5) ROR rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy 2. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych. 1) Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS Ośno Lubuskie i jego oddziały, pobiera się od wpłacającego. Prowizje są pobierane gotówką w kasach Banku w dniu dokonania wpłaty. 2) Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone przez BS Ośno Lubuskie i jego oddziały pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy bankiem, a posiadaczem rachunku. 3) Prowizje od wpłat i wypłat na rachunki prowadzone przez Bank jak również od przelewów są ewidencjonowane pozabilansowo na rachunku klienta. 4) Prowizje naliczone na rachunkach bankowych klientów pobierane są w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 5) Za dokonane zastępczo operacje wpłat i wypłat BS pobiera opłatę zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami i Pocztą Polską. 6) W przypadku gdy Taryfa określa dolne i górne granice prowizji i opłat zobowiązuje się Dyrektorów i Kierowników Oddziałów do ustalania indywidualnej wysokości stawki w podanych granicach. 7) Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na dowodzie. 8) Pobrane opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które bank nie ponosi odpowiedzialności. 9) Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 10)Pobrane prowizje od udzielonych kredytów nie podlegają zwrotowi. 11)Prowizje i opłaty pobierane są w złotych. Jeżeli opłaty i prowizje płacone są w walucie wymienialnej do przeliczenia stosuje się obowiązujący średni kurs NBP. 12)W przypadku zamknięcia rachunku bankowego w trakcie miesiąca kalendarzowego prowizję za prowadzenie rachunku pobiera się proporcjonalnie do dnia obowiązywania umowy. 13)Dyrektorzy i Kierownicy Oddziałów mogą ustalić odmienne stawki zgodnie z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 14)Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 3. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) Wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce. 2) Wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 3) Wpłata wpisowego, wpłata udziału lub dopłata do udziału. 4) Prowizji za otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych otwieranych z inicjatywy banku, wynikających z obowiązku ustawowego lub na opłacenie czeków potwierdzonych. 5) Opłat za otwieranie i prowadzenie rachunków a vista i lokat terminowych. 6) Wypłat wpłat kasowych przeksięgowanych z konta w związku z mylnym NRB na konto ) Nie pobiera się prowizji od wpłat gotówkowych i bezgotówkowych na rachunki organizacji pożytku publicznego darowizny. 4. Inne postanowienia: 1) Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni są z wszelkich opłat i prowizji. Zwolnieniu nie podlegają prowizje i opłaty od przelewów walutowych, opłaty za transakcje kartami debetowymi i kredytowymi. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0,20% min.10,00 zł. 2) SKO i PKZP zwolnieni są z opłat za założenie i prowadzenie rachunku oraz prowizji od wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych z rachunku. Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są tak jak u osób fizycznych. 3) Za usługi i czynności nie przewidziane w taryfie pobiera się opłatę, której wysokość ustala Prezes Zarządu BS, inny członek Zarządu BS, Dyrektor Oddziału lub Kierownik Oddziału. 4) Dopuszcza się możliwość negocjacji z klientem wysokości ustalonych prowizji i opłat. Decyzje w tej sprawie podejmuje Prezes Zarządu, inny członek Zarządu BS, Dyrektor Oddziału lub Kierownik Oddziału. Fakt ustalenia indywidualnej prowizji lub opłaty dla klienta winien być zapisany w umowie. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 3

4 Rozdział II Rachunki bankowe ROR Junior ROR 1 Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 5,00 zł 3 Prowadzenie rachunku miesięcznie (dla osób pobierających zasiłki rodzinne ) - 4 Wpłata gotówkowa 5 Wypłata gotówkowa 6 Przelew (realizacja): 1) złożony w oddziale BS Ośno Lubuskie a) na rachunek prowadzony w BS Ośno Lubuskie b) na rachunek w innym banku 4,00 zł c) na rachunek ZUS 3,50 zł d) w systemie Sorbnet do kwoty ,99 zł 36,00 zł 36,00 zł e) w systemie Sorbnet od kwoty ,00 zł 21,00 zł 21,00 zł 2) złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem Internet Banking a) na rachunek prowadzony w BS Ośno Lubuskie b) na rachunek w innym banku 0,90 zł 7 Za sporządzenie przelewu na zlecenie klienta (zewnętrznego i wewnętrznego) 2,00 zł 2,00 zł 8 Zlecenie stałe: a) przyjęcie, odwołanie, aktualizacja b) realizacja na rachunek w BS Ośno Lubuskie c) realizacja na rachunek w innym banku 2,00 zł 2,00 zł 9 Polecenie zapłaty: 1) przyjęcie i przygotowanie do obsługi polecenia zapłaty 3,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 10 Sporządzenie odpisów obrotów na jednym rachunku: 1) za każdy miesiąc 5,00 zł 5,00 zł 2) za każdy rok kalendarzowy 20,00 zł 20,00 zł 3) opłata w przypadku gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek 4) odpis sporządzony na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karno skarbowych, o alimenty 11 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego 5,00 zł 5,00 zł 12 Sporządzenie jednego dokumentu do wyciągu ( załącznika) 2,00 zł 2,00 zł 13 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o stanie konta 10,00 zł 10,00 zł 14 Wydanie zaświadczenia o rachunku 5,00 zł 5,00 zł 15 Zmiana karty wzorów podpisów 10,00 zł 10,00 zł Rozdział III Rachunek oszczędnościowy 1Otwarcie rachunku 2Prowadzenie rachunku 3Wpłata na rachunek 4Wypłata z rachunku 5Przelew na rachunek w BS Ośno Lubuskie B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 4

5 6Przelew na rachunek w innym banku 7,00 zł Rozdział IV Książeczki oszczędnościowe i lokaty terminowe 1 Wpłata na: książeczki a' vista i terminowe, lokaty terminowe 2 Wypłata z książeczki a' vista i terminowej, lokaty terminowej 3 Likwidacja książeczki a' vista 1) 3,00 zł 4 Likwidacja książeczki mieszkaniowej łącznie z naliczeniem premii gwarancyjnej 20,00 zł 5 Likwidacja książeczki systematycznego oszczędzania 10,00 zł 6 Likwidacja wkładu oszczędnościowego lokaty 7 Realizacja jednorazowych i stałych zleceń z książeczek oszczędnościowych na rachunek w BS Ośno Lub. 8 Realizacja stałych zleceń z książeczek oszczędnościowych na rachunek w innym banku 2,00 zł 9 Wystawienie nowej książeczki w zamian utraconej 10,00 zł 10 Umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł 11 Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw - cesja 30,00 zł 1) Przy likwidacji książeczek a vista w przypadku, gdy stan oszczędności jest mniejszy od prowizji za likwidację wówczas opłata jest równa stanowi oszczędności. Rozdział V Rachunek depozytowo kredytowy TWÓJ DOM 1 Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku 3 Zmiana kwoty deklarowanej w umowie 10,00 zł Rozdział VI Rachunki walutowe 1 Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku 3,00 zł 3 Wpłata na rachunek 4 Wypłata z rachunku 5 Realizacja zleceń: a) zewnętrznych 2,00 zł b) wewnętrznych Bez opłat 6 Wydanie zaświadczenia o rachunku 10,00 zł 7 Potwierdzenie zgodności podpisów 10,00 zł B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 5

6 Rozdział VII Operacje kasowe 1 Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy prowadzony w innym banku Do 1.000,00 zł 3,00 zł Powyżej 1.000,00 zł 0,50% 2 Wpłata gotówkowa na rachunki TP S.A. 1,90 zł 3 Wpłaty gotówkowa na rachunki ENEA S.A. 1,90 zł 4 Wpłaty gotówkowa na rachunki ENEA S.A. z potwierdzeniem 2,90 zł 5 Wpłata gotówkowa na rachunki MULTIMEDIA POLSKA 1,90 zł 6 Wpłata gotówkowa na rachunki VECTRA 1,90 zł 7 Wpłaty gotówkowa na rachunki PGNiG 1,90 zł 8 Wpłata gotówkowa na rachunki ZUS 3,50 zł 9 Wpłaty gotówkowa na rachunki organu podatkowego 3,50 zł 10 Opłata za sporządzenie dowodu wpłaty na zlecenie klienta ( wewnętrznego i zewnętrznego) 2,00 zł 11 Opłata za wymianę bilonu 0,50% 12 Skup i sprzedaż walut 13 Wpłaty gotówkowe na przekaz zagraniczny 0,50% nie mniej niż 3 zł + koszty banku rozliczeniowego Rozdział VIII Pozostałe prowizje i opłaty 1 Usługa przesyłania informacji SMS-BANKING za pośrednictwem telefonu 1) 1) pakiet 15 SMS 3,00 zł 2) za każdy następny SMS 0,20 zł 2 Usługa przesyłania haseł jednorazowych do przelewów wykonywanych za pośrednictwem Internet Banking: 3 Opłata od złożonego,a niezrealizowanego zapotrzebowania przez klienta na gotówkę w złotych (od kwoty zapotrzebowania) 0,50% 4 Opłata od złożonego,a niezrealizowanego zapotrzebowania przez klienta na gotówkę w walucie obcej (od kwoty zapotrzebowania) 1,00% 1) Prowizję za przesyłanie informacji SMS BANKING za pośrednictwem telefonu komórkowego do klienta oraz prowizję za zestawienie transakcji w bankomacie pobiera się miesięcznie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 6

7 Rozdział IX Karty płatnicze (debetowe) Visa Electron PayWave i VISA Electron MAESTRO i VISA Electron 1 Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku 2) współposiadacza rachunku 3) osoby wskazanej Visa Electron młodzieżowa PayWave 20,00 zł młodzieżowa 20,00 zł MasterCard Debit PayPass i MasterCard PayPass młodzieżowa 20,00 zł 20,00 zł 2 Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 3 Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej 4 Zastrzeżenie karty 5 Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 1 1,50 zł nie dotyczy karty młodzieżowej 1,50 zł nie dotyczy karty młodzieżowej 1,50 zł 1,50 zł nie dotyczy karty młodzieżowej 6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne): 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7 Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2) w kasach SGB_Banku S.A. i zrzeszonych Bankach Spółdzielczych 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach obcych 2% min.5,00 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 4) w kasach obcych 2% min. 4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 5) za granicą 3% min.10,00 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min 4,50 zł 6) usługa cach back 0,60 zł 0,60 zł 8 Przesłanie do klienta numeru PIN (kolejnego) 2 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 9 Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 3,00 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł Zmiana PIN w bankomacie innym niż banków SGB 10 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 11 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 12 Opłata za ekspresowe wydanie karty lub numeru PIN 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 13 Transakcje bezgotówkowe bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 14 Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 1 opłata jest pobierana od kart wydanych lub wznowionych od r. Opłata jest pobierana pierwszego dnia roboczego po miesiącu, w którym była w użytkowaniu. 2 opłata nie dotyczy przesłania pierwszego numeru PIN do karty. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 7 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

8 bankomacie sieci SGB 15 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1) banków SGB 2) innych 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 16 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 1,00% 1,00% Rozdział X Karty kredytowe (typu charge) MasterCard Standard 1 Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku 2) współposiadacza rachunku 3) osoby wskazanej 2 Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej 20,00 zł 3 Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej 60,00 zł 4 Zastrzeżenie karty 5 Użytkowanie karty 6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne): 5,00 zł 7 Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2) w kasach SGB 3) w bankomatach obcych 4) w kasach obcych 5) za granicą 2% min.4,50 zł 3% min.3,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 8 Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 9 Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB Zmiana PIN w bankomacie innym niż banków SGB 4,50 zł 7,00 zł 10 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 11 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 12 Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 13 Przekroczenie limitu transakcyjnego 2% kwoty przekroczenia 14 Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: 1) w kraju 2) za granicą 15 Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 30,00 zł 16 Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 60,00 zł 17 Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB bez prowizji 18 Opłata za monit/upomnienie 5,70 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 2,00 % 1,00% 1,00% B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 8

9 Rozdział XI Karty kredytowe (MasterCard, Visa) Lp. Wyszczególnienie czynności MasterCard Visa 1 Wydanie karty: 1) głównej 2) dołączonej 55,00 zł 55,00 zł 2 Wydanie nowej karty w miejsce: 1) uszkodzonej (duplikat z PIN-em, bez PIN-u) 25,00 zł 25,00 zł 3 Opłata roczna (pobierana od drugiego roku użytkowania karty) 55,00 zł 55,00 zł 4 Wznowienie karty 55,00 zł 55,00 zł 5 Zastrzeżenie karty 6 Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 7 Opłata za wypłatę gotówki : 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2) w kasach SGB 3) w bankomatach obcych 4) w kasach obcych 5) za granicą 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 7,00 zł 55,00 zł 55,00 zł 3% min.6,00 zł 3% min.6,00 zł 3% min.6,00 zł 3% min.6,00 zł 3% min.7,00 zł 8 Zmiana PIN w bankomacie SGB i obcych bankomatach 4,50 zł 4,50 zł 9 Przesłanie do klienta numeru PIN Przesłanie do klienta nowego numeru PIN 6,00 zł 6,00 zł 10 Przekroczenie limitu kredytowego 40,00 zł 40,00 zł 11 Opłata za obsługę nieterminowej spłaty 40,00 zł 40,00 zł 12 Zmiana limitu kredytowego 13 Minimalna kwota do spłaty 5% min.50,00 zł 5% min.50,00 zł 14 Przesłanie ponownie zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 5,00 zł 15 Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB 16 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż EURO 1,00% B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 9

10 Rozdział XII Kredyty gotówkowe K R E D Y T Y ODNAW I A L N E W ROR 1 Prowizja przygotowawcza za przyznanie kredytu: 1) kredyt w kwocie poniżej 1.000,00 zł 5,00% 2) kredyt od kwoty 1.000,00 zł 2,00% min. 50,00 zł 2 Prowizja za przedłużenie limitu kredytowego: 1) kredyt w kwocie poniżej 1.000,00 zł 5,00% 2) kredyt od kwoty 1.000,00 zł 1,00% min. 50,00 zł 3 Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta: 1) podwyższenie/obniżenie kwoty kredytu od kwoty podwyższenia/obniżenia 1,00% min. 50,00 zł 2) wydłużenie okresu kredytowania (prolongata) aneks do umowy 1,00% min. 50,00 zł 4) zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu 30,00 zł 5) zmiana innych warunków umowy 30,00 zł 4 Prowizja od umowy ugody od kwoty kapitału ugody 1% min. 20,00 zł K R ED YTY GOTÓWKOWE 1 Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu gotówkowego jednorazowo w dniu postawienia środków do dyspozycji: 1) kredyt w kwocie poniżej 1.000,00 zł 5,00% 2) kredyty od kwoty 1.000,00 zł z terminem spłaty do 12 miesięcy 3,00% min. 50,00 zł 3) kredyty od kwoty 1.000,00 zł z terminem spłaty do 24 miesięcy 3,00% min. 50,00 zł 4) kredyty od kwoty 1.000,00 zł z terminem spłaty do 36 miesięcy 4,00% min. 50,00 zł 5) kredyty od kwoty 1.000,00 zł z terminem spłaty do 60 miesięcy 5,00% 2 Prowizja przygotowawcza za udzielenie zimowego, wiosennego lub wakacyjnego kredytu gotówkowego-jednorazowo w dniu postawienia środków do dyspozycji: 1)dla kredytów udzielanych do kwoty 1.000,00zł oraz dla klientów nie posiadających konta w naszym banku 5,00% 2)dla kredytów udzielanych powyżej 1.000,00zł i klientów posiadających konto w naszym banku 3,00%min. 50,00 zł 3 Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu gotówkowego zabezpieczonego blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną jednorazowo w dniu postawienia środków do dyspozycji: 1) z terminem spłaty do 12 miesięcy 2,00% min. 50,00 zł 2) z terminem spłaty do 24 miesięcy 3,00% min. 50,00 zł 3) z terminem spłaty do 36 miesięcy 4,00% min. 50,00 zł 4) z terminem spłaty do 60 miesięcy 5,00% 4 Wcześniejsza spłata kredytu jednorazowo od kwoty spłaty w momencie spłaty 0,00% 5 Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta: 1) wydłużenie okresu kredytowania (prolongata) aneks do umowy 1% min. 30,00 zł 2) zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu 30,00 zł 3) zmiana harmonogramu spłaty kredytu odroczenie spłaty raty bez wydłużenia okresu kredytowania 30,00 zł 4) zmiana innych warunków umowy 30,00 zł 6 Prowizja od umowy ugody od kwoty kapitału ugody 1% min. 20,00 zł K R E D Y T Y NA Z A K U P I MONT A Ż KOLEKTORÓW S Ł O N E C Z N Y C H 1 Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku. (W przypadku udzielenia kredytu prowizja zostaje zaliczona na poczet prowizji przygotowawczej 25,00 zł 2 Prowizja przygotowawcza za udzielnie kredytu od kwoty przyznanego kredytu 3,00% P O Z O S T A Ł E CZYN N O Ś C I 1 Sporządzenie i wysłanie: 1) upomnienia dotyczącego nieterminowej spłaty odsetek i rat kredytu, niedozwolonego zadłużenia po 7 dniach od wystąpienia 5,70 zł B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 1 0

11 2) wezwania do zapłaty odsetek i rat kredytu po niezapłaceniu 2 pełnych rat kredytu 5,70 zł 3) monitu za nie dostarczenie wymaganych dokumentów oraz braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej, 5,70 zł 2 Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako 30,00 zł dłużnik 3 Wydanie odpisu umowy kredytowej / aneks do umowy kredytowej 30,00 zł 4 Sporządzenie nowego harmonogramu spłaty kredytu na wniosek klienta 5,00 zł 5 Sporządzenie różnego rodzaju zaświadczeń, opinii, odpisów, kopii i innych dokumentów na wniosek klienta, w oparciu o informacje z okresu: 1) ostatnich 12 miesięcy 10,00 zł 2) wcześniejszego niż ostatnie 12 miesięcy (za każdy rozpoczęty rok) 15,00 zł 6 Za wydanie oceny zdolności kredytowej 50,00 zł 7 Za obsługę weksli, przedstawienie do zapłaty, inkaso weksli itp. za każdą czynność 10,00 zł 8 Zgłoszenie weksli do protestu w razie nie spłacenia 25,00 zł 9 Inne czynności niewymienione Taryfie wg umowy z Klientem Rozdział XIII Pożyczka hipoteczna i kredyt gotówkowy zabezpieczony hipoteką 1 Prowizja przygotowawcza: 1) dla klientów stałych 3 1,50% min. 300,00 zł 2) dla pozostałych klientów 1,75% min. 300,00 zł 2 Wcześniejsza spłata kredytu, pożyczki jednorazowo od kwoty spłaty w momencie spłaty 0,00% 3 Zmiana warunków umowy kredytu, pożyczki na wniosek Klienta: 1) wydłużenie okresu kredytowania (prolongata) aneks do umowy 1,00% min. 50,00 zł 2) zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu, pożyczki 50,00 zł 3) zmiana harmonogramu spłaty kredytu, pożyczki odroczenie spłaty raty bez wydłużenia okresu kredytowania, 50,00 zł 4) zmiana innych warunków umowy 50,00 zł 4 Prowizja od umowy ugody od kwoty kapitału ugody 1,00% min. 100,00 zł 5 Sporządzenie nowego harmonogramu spłaty kredytu, pożyczki na wniosek klienta 10,00 zł 6 Sporządzenie i wysłanie: 1) upomnienia dotyczącego nieterminowej spłaty odsetek i rat kredytu lub pożyczki, niedozwolonego zadłużenia po 7 dniach od wystąpienia 5,70 zł 2) wezwania do zapłaty odsetek i rat kredytu lub pożyczki po niezapłaceniu 2 pełnych rat kredytu lub pożyczki 5,70 zł 3) monitu za nie dostarczenie wymaganych dokumentów oraz braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej lub pożyczki 5,70 zł 7 Udzielenie promesy do pożyczki hipotecznej/ kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipoteką (Jeżeli klient skorzysta z kredytu lub pożyczki, to opłata za udzielenie promesy jest zwracana) 200,00 zł 8 Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako 30,00 zł dłużnik 9 Wydanie odpisu umowy kredytowej lub pożyczki / aneks do umowy 30,00 zł 10 Sporządzenie różnego rodzaju zaświadczeń, opinii, odpisów, kopii i innych dokumentów na wniosek klienta, w oparciu o informacje z okresu: 1) ostatnich 12 miesięcy 10,00 zł 2) wcześniejszego niż ostatnie 12 miesięcy (za każdy rozpoczęty rok) 15,00 zł 11 Za sporządzenie zezwolenia na wykreślenia hipoteki 12 Za wydanie oceny zdolności kredytowej 50,00 zł 13 Za obsługę weksli, przedstawienie do zapłaty, inkaso weksli itp. za każdą czynność 10,00 zł 3 Klient stały klient posiadający ROR lub rachunek bieżący od minimum 6 miesięcy B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 1 1

12 14 Zgłoszenie weksli do protestu w razie nie spłacenia 25,00 zł 15 Za zaświadczenie o bezciężarowym odłączeniu działki 50,00 zł 16 Inne czynności niewymienione Taryfie Wg umowy z Klientem Rozdział XIV Kredyty mieszkaniowe 1 Prowizja przygotowawcza 1,00% - 2,00% 2 Wcześniejsza spłata kredytu, pożyczki jednorazowo od kwoty spłaty w momencie spłaty 0,00% 3 Zmiana warunków umowy kredytu, pożyczki na wniosek Klienta: 1) wydłużenie okresu kredytowania (prolongata) aneks do umowy 1,00% min. 50,00 zł 2) zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu, pożyczki 50,00 zł 3) zmiana harmonogramu spłaty kredytu, pożyczki odroczenie spłaty raty bez wydłużenia okresu kredytowania, 50,00 zł 4) zmiana innych warunków umowy 50,00 zł 4 Prowizja od umowy ugody od kwoty kapitału ugody 1,00% min. 100,00 zł 5 Sporządzenie nowego harmonogramu spłaty kredytu, pożyczki na wniosek klienta 10,00 zł 6 Sporządzenie i wysłanie: 1) upomnienia dotyczącego nieterminowej spłaty odsetek i rat kredytu lub pożyczki, niedozwolonego zadłużenia po 7 dniach od wystąpienia 5,70 zł 2) wezwania do zapłaty odsetek i rat kredytu lub pożyczki po niezapłaceniu 2 pełnych rat kredytu lub pożyczki 5,70 zł 3) monitu za nie dostarczenie wymaganych dokumentów oraz braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej lub pożyczki 5,70 zł 7 Udzielenie promesy do pożyczki hipotecznej/ kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipoteką (Jeżeli klient skorzysta z kredytu lub pożyczki, to opłata za udzielenie promesy jest zwracana) 200,00 zł 8 Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako 30,00 zł dłużnik 9 Wydanie odpisu umowy kredytowej lub pożyczki / aneks do umowy 30,00 zł 10 Sporządzenie różnego rodzaju zaświadczeń, opinii, odpisów, kopii i innych dokumentów na wniosek klienta, w oparciu o informacje z okresu: 1) ostatnich 12 miesięcy 10,00 zł 2) wcześniejszego niż ostatnie 12 miesięcy (za każdy rozpoczęty rok) 15,00 zł 11 Za sporządzenie zezwolenia za wykreślenie hipoteki 0,00 zł 12 Za wydanie oceny zdolności kredytowej 50,00 zł 13 Za obsługę weksli, przedstawienie do zapłaty, inkaso weksli itp. za każdą czynność 10,00 zł 14 Zgłoszenie weksli do protestu w razie nie spłacenia 25,00 zł 15 Za zaświadczenie o bezciężarowym odłączeniu działki 50,00 zł 16 Inne czynności niewymienione Taryfie Wg umowy z Klientem B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 1 2

13 Rozdział XV Kredyt konsolidacyjny 1 Prowizja przygotowawcza: 1) dla klientów stałych 4 1,50% min. 300,00 zł 2) dla pozostałych klientów 1,75% min. 300,00 zł 2 Wcześniejsza spłata kredytu, pożyczki jednorazowo od kwoty spłaty w momencie spłaty 0,00% 3 Zmiana warunków umowy kredytu, pożyczki na wniosek Klienta: 1) wydłużenie okresu kredytowania (prolongata) aneks do umowy 1,00% min. 50,00 zł 2) zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu, pożyczki 50,00 zł 3) zmiana harmonogramu spłaty kredytu, pożyczki odroczenie spłaty raty bez wydłużenia okresu kredytowania, 50,00 zł 4) zmiana innych warunków umowy 50,00 zł 4 Prowizja od umowy ugody od kwoty kapitału ugody 1,00% min. 100,00 zł 5 Sporządzenie nowego harmonogramu spłaty kredytu, pożyczki na wniosek klienta 10,00 zł 6 Sporządzenie i wysłanie: 1) upomnienia dotyczącego nieterminowej spłaty odsetek i rat kredytu lub pożyczki, niedozwolonego zadłużenia po 7 dniach od wystąpienia 5,70 zł 2) wezwania do zapłaty odsetek i rat kredytu lub pożyczki po niezapłaceniu 2 pełnych rat kredytu lub pożyczki 5,70 zł 3) monitu za nie dostarczenie wymaganych dokumentów oraz braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej lub pożyczki 5,70 zł 7 Udzielenie promesy do pożyczki hipotecznej/ kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipoteką (Jeżeli klient skorzysta z kredytu lub pożyczki, to opłata za udzielenie promesy jest zwracana) 200,00 zł 8 Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako 30,00 zł dłużnik 9 Wydanie odpisu umowy kredytowej lub pożyczki / aneks do umowy 30,00 zł 10 Sporządzenie różnego rodzaju zaświadczeń, opinii, odpisów, kopii i innych dokumentów na wniosek klienta, w oparciu o informacje z okresu: 1) ostatnich 12 miesięcy 10,00 zł 2) wcześniejszego niż ostatnie 12 miesięcy (za każdy rozpoczęty rok) 15,00 zł 11 Za sporządzenie zezwolenia na wykreślenie hipoteki 0,00 zł 12 Za wydanie oceny zdolności kredytowej 50,00 zł 13 Za obsługę weksli, przedstawienie do zapłaty, inkaso weksli itp. za każdą czynność 10,00 zł 14 Zgłoszenie weksli do protestu w razie nie spłacenia 25,00 zł 15 Za zaświadczenie o bezciężarowym odłączeniu działki 50,00 zł 16 Inne czynności niewymienione Taryfie Wg umowy z Klientem 4 Klient stały klient posiadający ROR lub rachunek bieżący od minimum 6 miesięcy B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 1 3

14 Rozdział XVI Ubezpieczenia Ubezpieczenia powiązane z kredytami gotówkowymi 1 Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy Bezpieczny Kredyt 1) Wariant I (śmierć naturalna lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku) 0,059% 1) 2) Wariant II (śmierć naturalna lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Trwała i całkowita niezdolność do pracy) 0,088% 1) 3) Wariant III (śmierć naturalna lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Trwała i całkowita niezdolność do pracy, utrata pracy) 0,178% 1) 4) Wariant IV (śmierć naturalna lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Trwała i całkowita niezdolność do pracy, poważne zachorowanie) 0,128% 1) 5) Wariant V (śmierć naturalna lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Trwała i całkowita niezdolność do pracy, poważne zachorowanie, utrata pracy) 0,218% 1) Ubezpieczenia powiązane z kredytami hipotecznymi, mieszkaniowymi 2 Ubezpieczenie spłaty kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych do czasu ustanowienia hipoteki (ubezpieczenie pomostowe) 0,066% 2) Ubezpieczenie powiązane z rachunkami płatniczymi, kartami kredytowymi 3 Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy Bezpieczny Rachunek 1) Wariant I (śmierć naturalna lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku) 0,710% 3) 2) Wariant II (śmierć naturalna lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Trwała i całkowita niezdolność do pracy) 1,080% 3) 3) Wariant III (śmierć naturalna lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Trwała i całkowita niezdolność do pracy, utrata pracy) 2,760% 3) 4) Wariant IV (śmierć naturalna lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Trwała i całkowita niezdolność do pracy, poważne zachorowanie) 1,580% 3) 5) Wariant V (śmierć naturalna lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Trwała i całkowita niezdolność do pracy, poważne zachorowanie, utrata pracy) 3,260% 3) Ubezpieczenia kart płatniczych 4 Nr wariantu BEZPIECZNA KARTA I UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE Składka w zł 5 I Ubezpieczenie Kart dla Banku 0,50 zł II Ubezpieczenie Kart dla Klienta 0,45 zł III Ubezpieczenie NNW w Podróży Zagranicznej 0,27 zł IV Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Assistance w Podróży Zagranicznej 1,10 zł V ( I+II) Ubezpieczenie Kart dla Banku oraz Klienta 0,70 zł VI (II+III+IV) VII (I+II+III+IV) Ubezpieczenie Kart dla Klienta Ubezpieczenie NNW w Podróży Zagranicznej Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Assistance w Podróży Zagranicznej Ubezpieczenie Kart dla Banku, Ubezpieczenie Kart dla Klienta Ubezpieczenie NNW w Podróży Zagranicznej Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Assistance w Podróży Zagranicznej 0,42+0,25+1,00 =1,67 zł 0,42+0,28+0,25 +1,00 =1,95 zł 1) Składka jednorazowa liczona wg formuły: kwota kredytu x stawka x ilość miesięcy kredytowania 2) Składka miesięczna liczona wg formuły: stawka x kwota uruchomionego kredytu 3) Składka roczna liczona wg formuły: stawka x kwota kredytu 5 Składka za ubezpieczenie dot. jednej karty/posiadacza karty/ Użytkownika karty składka za ubezpieczenie jest płatna miesięcznie wysokość składki w zależności od rodzaju ubezpieczenia wynosi B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 1 4

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo