TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu r. Uchwałą nr 53/Z/2015 Obowiązuje od dnia r. Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 1

2 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Rachunki bankowe (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki, spółdzielnie)...4 Rozdział III Rachunki bankowe dla rolnictwa...5 Rozdział IV Rachunki bankowe (instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych)...7 Rozdział V Rachunki bankowe (jednostki samorządu terytorialnego i instytucje państwowe)...8 Rozdział VI Książeczki oszczędnościowe i lokaty terminowe...9 Rozdział VII Rachunki walutowe...10 Rozdział VIII Operacje kasowe...10 Rozdział IX Pozostałe prowizje i opłaty Rozdział X Karty płatnicze (debetowe) Visa Business Electron, Visa Business Electron paywave i MasterCard Business Paypass Rozdział XI Karty kredytowe (typu charge) MasterCard Business...12 Rozdział XII Karty kredytowe MasterCard Business...13 Rozdział XIII Kredyty unijne SGB...14 Rozdział XIV Pozostałe kredyty na działalność gospodarczą...14 Rozdział XV Kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych...15 Rozdział Rachunki EXTRA ZUS produkt wycofany z aktualnej oferty banku...16 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 2

3 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Użyte pojęcia. 1) Bank lub BS- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim. 2) SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa 3) BPS Bank Polskiej Spółdzielczości 4) Oddział Oddział Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskie. 5) Taryfa - Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim za czynności bankowe dla ludności. 6) Opłaty i prowizje ustalone są w złotych polskich lub w walutach obcych. 2. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych. 1) Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS Ośno Lubuskie i oddziałach banku, pobiera się od wpłacającego. Prowizje są pobierane gotówką w kasach Banku w dniu dokonania wpłaty. 2) Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone przez BS Ośno Lubuskie i jego oddziały pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy bankiem, a posiadaczem rachunku. 3) Prowizje od wpłat i wypłat na rachunki prowadzone przez Bank jak również od przelewów są ewidencjonowane pozabilansowo na rachunku klienta. 4) Prowizje naliczone na rachunkach bankowych klientów pobierane są w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 5) Za dokonane zastępczo operacje wpłat i wypłat BS pobiera opłatę zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami i Pocztą Polską. 6) W przypadku gdy Taryfa określa dolne i górne granice prowizji i opłat zobowiązuje się Dyrektorów i Kierowników Oddziałów do ustalania indywidualnej wysokości stawki w podanych granicach. 7) Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na dowodzie. 8) Pobrane prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które bank nie ponosi odpowiedzialności. 9) Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, ze zawarte umowy stanowią inaczej. 10) Pobrane prowizje od udzielonych kredytów nie podlegają zwrotowi. 11) Prowizje i opłaty pobierane są w złotych. Jeżeli opłaty i prowizje płacone są w walucie wymienialnej do przeliczenia stosuje się obowiązujący średni kurs NBP. 12) W przypadku zamknięcia rachunku bankowego w trakcie miesiąca kalendarzowego prowizję za prowadzenie rachunku pobiera się w pełnej wysokości. 13) Dyrektorzy i Kierownicy Oddziałów mogą ustalić odmienne stawki zgodnie z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 14) Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 15) Prowizję za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu, pobiera się jednorazowo zarówno za zrealizowanie tytułu w całości jak również za rozpoczętą realizację z rachunku posiadacza. 3. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) Wpłat i wypłat lokat, wkładów oszczędnościowych. 2) Wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce. 3) Wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 4) Wpłata wpisowego. 5) Wpłata udziału lub dopłata do udziału. 6) Prowizji za otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych otwieranych z inicjatywy banku, wynikających z obowiązku ustawowego lub na opłacenie czeków potwierdzonych. 7) Opłat za otwieranie i prowadzenie i lokat terminowych. 8) Nie pobiera się prowizji od wpłat gotówkowych i bezgotówkowych na rachunki organizacji pożytku publicznego darowizny. 4. Inne postanowienia: 1) Za usługi i czynności nie przewidziane w taryfie pobiera się opłatę, której wysokość ustala Prezes Zarządu BS, Członek Zarządu BS, Dyrektor Oddziału lub Kierownik Oddziału. 2) Dopuszcza się możliwość negocjacji z klientem wysokości ustalonych prowizji i opłat. Decyzje w tej sprawie podejmuje Prezes Zarządu, inny członek Zarządu BS, Dyrektor Oddziału lub Kierownik Oddziału. Fakt ustalenia indywidualnej prowizji lub opłaty dla klienta winien być zapisany w umowie. Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 3

4 Rozdział II Rachunki bankowe (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki, spółdzielnie) 1 Otwarcie rachunku 1) bieżącego 3 2) pomocniczego i dodatkowego 2 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 1) bieżącego 2 2) pomocniczego 15,00 zł 3 Wpłata gotówkowa na rachunki własne 0,3% - 0,5% nie mniej niż 5,00 zł 4 Wypłata gotówkowa z rachunków bankowych 0,3% - 0,5% nie mniej niż 5,00 zł 5 Przelew (realizacja): 1) złożony w oddziale BS Ośno Lubuskie a) na rachunek prowadzony w BS Ośno Lubuskie (wewnętrzny) * nie dotyczy przelewów w ramach kont własnych Klienta ( danego 1,00 zł modula Klienta) b) na rachunek w innym banku 4,00 zł c) na rachunek ZUS 3,50 zł d) w systemie Sorbnet do kwoty ,99 zł 36,00 zł e) w systemie Sorbnet od kwoty zł 21,00 zł 2) złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem Internet Banking a) na rachunek prowadzony w BS Ośno Lubuskie bez opłat b) na rachunek w innym banku 0,90 zł 6 Za sporządzenie przelewu na zlecenie klienta 2,00 zł (zewnętrznego i wewnętrznego) 7 Zlecenie stałe a) przyjęcie, odwołanie, aktualizacja bez opłat b) realizacja na rachunek w BS Ośno Lubuskie bez opłat c) realizacja na rachunek w innym banku 2,00 zł 8 Polecenie zapłaty: 1) przyjęcie, przygotowanie do obsługi polecenia zapłaty 3,00 zł 2) opłata za realizację polecenia zapłaty 2,00 zł 9 Sporządzenie odpisów obrotów na jednym rachunku: 1) za każdy miesiąc 1 2) za każdy rok kalendarzowy 5 3) opłata w przypadku gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek 4) odpis sporządzony na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karno skarbowych, o alimenty 10 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego 5,00 zł 11 Sporządzenie jednego dokumentu do wyciągu ( załącznika) 2,00 zł 12 Potwierdzenie czeków gotówkowych i bezgotówkowych 1 13 Wydanie książeczki czekowej 1 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 4

5 14 Przyjęcie zawiadomienia o utracie czeków i wykonanie zastrzeżenia 2 15 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu opłatę pobiera się z rachunku dłużnika 5 16 Za likwidację rachunku bankowego: 1) bieżącego 5,00 zł 2)pomocniczego bez opłat 17 Likwidacja rachunku na życzenie Klienta przed upływem 30 dni od daty otwarcia 5 18 Wysłanie zawiadomienia o braku środków (debet) 1 19 Zmiana karty wzorów podpisów 1 20 Wystawienie opinii bankowej 5 21 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 2 22 Wydanie zaświadczenia o obrotach na rachunku 5 23 Opłata za wyciągi bankowe: - wyciągi drukowane przez Klienta za pomocą Internet Bankingu - wyciągi drukowane w banku raz w miesiącu - wyciągi drukowane w banku w terminach ustalonych przez Klienta, a częściej niż raz w miesiącu (opłata miesięczna) - wyciągi drukowane w banku po każdym księgowaniu (opłata miesięczna) miesięczna - wysłanie wyciągu listem (za każdy list) 24 Opłaty z tytułu przelewów zagranicznych i trans granicznych określone wg stawek SGB-Banku S.A., zgodnie z aktualną taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe- waluty wymienialne. Rozdział III Rachunki bankowe dla rolnictwa 1 Otwarcie rachunku bez opłat 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 5,00 zł 3 Wpłata gotówkowa na rachunki własne bez opłat 4 Wypłata gotówkowa z rachunków bankowych bez opłat 5 Przelew (realizacja): Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim ,70 zł 1) złożony w oddziale BS Ośno Lubuskie a) na rachunek prowadzony w BS Ośno Lubuskie (wewnętrzny) * nie dotyczy przelewów w ramach kont własnych Klienta ( danego 1,00 zł modula Klienta) b) na rachunek w innym banku 4,00 zł c) na rachunek ZUS 3,50 zł d) w systemie Sorbnet do kwoty ,99 zł 36,00 zł e) w systemie Sorbnet od kwoty zł 21,00 zł 2) złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem Internet Banking a) na rachunek prowadzony w BS Ośno Lubuskie bez opłat b) na rachunek w innym banku 0,90 zł 6 Za sporządzenie przelewu na zlecenie klienta 2,00 zł

6 (zewnętrznego i wewnętrznego) 7 Zlecenie stałe a) przyjęcie, odwołanie, aktualizacja bez opłat b) realizacja na rachunek w BS Ośno Lubuskie bez opłat c) realizacja na rachunek w innym banku 2,00 zł 8 Polecenie zapłaty: 1) przyjęcie i przygotowanie do obsługi polecenia zapłaty 3,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty 2,00 zł 9 - Likwidacja rachunku 3,00 zł - Likwidacja rachunku na życzenie Klienta przed upływem 30 dni od daty otwarcia 5 10 Wydanie książeczki czekowej wg ceny zakupu (nie mniej niż) 5,00 zł 11 Za przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych oraz książeczki (do opłaty należy doliczyć koszty zastrzeżenia BS Ośno 1 Lubuskie) 12 Sporządzenie odpisów obrotów na jednym rachunku: 1) za każdy miesiąc 1 2) za każdy rok kalendarzowy 5 3) opłata w przypadku gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek 4) odpis sporządzony na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karno skarbowych, o alimenty 13 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego 5,00 zł 14 Sporządzenie jednego dokumentu do wyciągu ( załącznika) 2,00 zł 15 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 2 16 Wydanie zaświadczenia o obrotach na rachunku 5 17 Wystawienie opinii bankowej 5 18 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu opłatę pobiera się z rachunku dłużnika 5 19 Dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 1) przyjęcie 2) zmiana 20 Wysłanie zawiadomienia o braku środków (debet) 1 21 Zmiana karty wzorów podpisów 1 22 Opłata za wyciągi bankowe: - wyciągi drukowane przez Klienta za pomocą Internet Bankingu - wyciągi drukowane w banku raz w miesiącu - wyciągi drukowane w banku w terminach ustalonych przez Klienta, a częściej niż raz w miesiącu (opłata miesięczna) - wyciągi drukowane w banku po każdym księgowaniu (opłata miesięczna) miesięczna - wysłanie wyciągu listem (za każdy list) 23 Opłaty z tytułu przelewów zagranicznych i trans granicznych określone wg stawek SGB-Banku S.A., zgodnie z aktualną taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe- waluty wymienialne. Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim ,70 zł

7 Rozdział IV Rachunki bankowe (instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych) Lp Wyszczególnienie czynności Stawka. 1 Otwarcie rachunku: 1) bieżącego 3 2) pomocniczego 2 3) Fundacje, Komitety Społeczne, Rady Rodziców, Stowarzyszenia o działalności charytatywnej, organizacje społeczne utrzymujące się 5,00 zł głównie ze składek za otwarcie rachunków: 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 1) bieżącego Bez opłat 2) pomocniczego Bez opłat 3 Wpłata gotówkowa na rachunki własne 0,3% - 0,5% nie mniej niż 3,00 zł 4 Wypłata gotówkowa z rachunków bankowych 0,3% - 0,5% nie mniej niż 3,00 zł 5 Przelew (realizacja): 1) złożony w oddziale BS Ośno Lubuskie a) na rachunek prowadzony w BS Ośno Lubuskie (wewnętrzny) * nie dotyczy przelewów w ramach kont własnych Klienta ( danego 1,00 zł modula Klienta) b) na rachunek w innym banku 4,00 zł c) na rachunek ZUS 3,50 zł d) w systemie Sorbnet do kwoty ,99 zł 36,00 zł e) w systemie Sorbnet od kwoty zł 21,00 zł 2) złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem Internet Banking a) na rachunek prowadzony w BS Ośno Lubuskie bez opłat b) na rachunek w innym banku 0,90 zł 6 Za sporządzenie przelewu na zlecenie klienta 2,00 zł (zewnętrznego i wewnętrznego) 7 Zlecenie stałe a) przyjęcie, odwołanie, aktualizacja bez opłat b) realizacja na rachunek w BS Ośno Lubuskie bez opłat c) realizacja na rachunek w innym banku 2,00 zł 8 Polecenie zapłaty: 91) przyjęcie, przygotowanie do obsługi polecenia zapłaty 3,00 zł 102) opłata za realizację polecenia zapłaty 2,00 zł 11 Sporządzenie odpisów obrotów na jednym rachunku: 1) za każdy miesiąc 1 2) za każdy rok kalendarzowy 5 3) opłata w przypadku gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek 4) odpis sporządzony na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karno skarbowych, o alimenty 12 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego 5,00 zł Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 7

8 Lp Wyszczególnienie czynności Stawka. 13 Sporządzenie jednego dokumentu do wyciągu ( załącznika) 2,00 zł 14 Potwierdzenie czeków gotówkowych i bezgotówkowych 1 15 Wydanie książeczki czekowej 1 16 Przyjęcie zawiadomienia o utracie czeków i wykonanie zastrzeżenia 1 + koszty zastrzeżenia 17 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu opłatę pobiera się z rachunku dłużnika 5 18 Za likwidację rachunku bankowego: 1) bieżącego 3,00 zł 2)pomocniczego bez opłat 3) Likwidacja rachunku na życzenie Klienta przed upływem 30 dni od daty otwarcia 5 19 Wysłanie zawiadomienia o braku środków (debet) 1 20 Zmiana karty wzorów podpisów 1 21 Wystawienie opinii bankowej 5 22 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego Wydanie zaświadczenia o obrotach na rachunku 5 24 Opłata za wyciągi bankowe: - wyciągi drukowane przez Klienta za pomocą Internet Bankingu - wyciągi drukowane w banku raz w miesiącu - wyciągi drukowane w banku w terminach ustalonych przez Klienta, a częściej niż raz w miesiącu (opłata miesięczna) - wyciągi drukowane w banku po każdym księgowaniu (opłata miesięczna) miesięczna - wysłanie wyciągu listem (za każdy list) 25 Opłaty z tytułu przelewów zagranicznych i trans granicznych określone wg stawek SGB-Banku S.A., zgodnie z aktualną taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe- waluty wymienialne. Rozdział V Rachunki bankowe (jednostki samorządu terytorialnego i instytucje państwowe) Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim ,70 zł 1 Otwarcie rachunku 1) bieżącego 15,00 zł 2) pomocniczego i dodatkowego Bez opłat 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 1) bieżącego 2 2) pomocniczego 15,00 zł 3 Wpłata gotówkowa na rachunki własne 0,3% - 0,5% nie mniej niż 5,00 zł 4 Wypłata gotówkowa z rachunków bankowych 0,3% - 0,5% nie mniej niż 5,00 zł 5 Przelew (realizacja): 1) złożony w oddziale BS Ośno Lubuskie a) na rachunek prowadzony w BS Ośno Lubuskie (wewnętrzny) * nie dotyczy przelewów w ramach kont własnych Klienta ( danego 1,00 zł modula Klienta) b) na rachunek w innym banku 4,00 zł c) na rachunek ZUS 3,50 zł

9 d) w systemie Sorbnet do kwoty ,99 zł 36,00 zł e) w systemie Sorbnet od kwoty zł 21,00 zł 6 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego 5,00 zł 7 Sporządzenie jednego dokumentu do wyciągu ( załącznika) 5,00 zł 8 Sporządzenie odpisów obrotów na jednym rachunku 1) za każdy miesiąc 1 1 2) za każdy rok kalendarzowy 5 3) opłata w przypadku gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek 4) odpis sporządzony na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karno - skarbowych, o alimenty 9 Wydanie książeczki czekowej 1 10 Przyjęcie zawiadomienia o utracie czeków i wykonanie zastrzeżenia 1 +koszty zastrzeżenia 11 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu opłatę pobiera się z rachunku dłużnika 5 12 Za likwidację rachunku bankowego: 1) bieżącego 5,00 zł 2)pomocniczego bez opłat 13 Wysłanie zawiadomienia o braku środków (debet) 1 14 Zmiana karty wzorów podpisów 5,00 zł 15 Wystawienie opinii bankowej 5 16 Wydanie zaświadczenia o obrotach na rachunku 5 17 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 2 18 Opłata za wyciągi bankowe: - wyciągi drukowane przez Klienta za pomocą Internet Bankingu - wyciągi drukowane w banku raz w miesiącu - wyciągi drukowane w banku w terminach ustalonych przez Klienta, a częściej niż raz w miesiącu (opłata miesięczna) - wyciągi drukowane w banku po każdym księgowaniu (opłata miesięczna) miesięczna - wysłanie wyciągu listem (za każdy list) 19 Opłaty z tytułu przelewów zagranicznych i trans granicznych określone wg stawek SGB-Banku S.A., zgodnie z aktualną taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe- waluty wymienialne. Rozdział VI Książeczki oszczędnościowe i lokaty terminowe 2 2 5,70 zł 1 Wpłata na książeczki terminowe bez opłat 2 Wypłata z książeczki terminowej bez opłat 3 Likwidacja wkładu oszczędnościowego lokaty bez opłat 4 Realizacja jednorazowych i stałych zleceń z książeczek oszczędnościowych na rachunek w BS Ośno Lubuskie bez opłat 5 Realizacja stałych zleceń z książeczek oszczędnościowych na rachunek w innym banku 2,00 zł 6 Wystawienie nowej książeczki w zamian utraconej 1 7 Umorzenie utraconej książeczki 1 11 Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw - cesja 3 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 9

10 Rozdział VII Rachunki walutowe 1 Otwarcie rachunku 3 2 Prowadzenie rachunku 2 3 Realizacja zleceń: 1) zewnętrznych 2,00 zł 2) wewnętrznych Bez opłat 4 Wpłata gotówkowa na rachunki własne 0,3%-0,5% nie mniej niż 5,00 zł 5 Wypłata gotówkowa z rachunków bankowych 0,3%-0,5% nie mniej niż 5,00 zł 6 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 2 7 Wystawienie opinii bankowej 5 8 Wydanie zaświadczenia o obrotach na rachunku 5 9 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu opłatę pobiera się z rachunku dłużnika 5 10 Opłata za wyciągi bankowe: - wyciągi drukowane przez Klienta za pomocą Internet Bankingu - wyciągi drukowane w banku raz w miesiącu - wyciągi drukowane w banku w terminach ustalonych przez Klienta, a częściej niż raz w miesiącu (opłata miesięczna) - wyciągi drukowane w banku po każdym księgowaniu (opłata miesięczna) miesięczna - wysłanie wyciągu listem (za każdy list) 2 2 5,70 zł 11 Opłaty z tytułu przelewów zagranicznych i trans granicznych określone wg stawek SGB-Banku S.A., zgodnie z aktualną taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe- waluty wymienialne. 12 Potwierdzenie zgodności podpisów 1 13 Zmiana karty wzorów podpisów 1 14 Likwidacja rachunku 5,00 zł Rozdział VIII Operacje kasowe 1 Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy prowadzony w innym banku Do ,00 zł Powyżej ,50% 2 Wpłata gotówkowa na rachunki ORANGE 1,90 zł 3 Wpłata gotówkowa na rachunki ENEA S.A. 1,90 zł 4 Wpłata gotówkowe na rachunki ENEA S.A. z potwierdzeniem 2,90 zł 5 Wpłata gotówkowa na rachunki MULTIMEDIA POLSKA 1,90 zł 6 Wpłata gotówkowa na rachunki VECTRA 1,90 zł 7 Wpłata gotówkowa na rachunki PGNiG 1,90 zł 8 Wpłata gotówkowa na rachunki ZUS 3,50 zł 9 Wpłata gotówkowa na rachunki organu podatkowego 3,50 zł 10 Opłata za sporządzenie dowodu wpłaty na zlecenie klienta ( wewnętrznego i zewnętrznego) 2,00 zł 11 Opłata za wymianę bilonu 0,50% 12 Skup i sprzedaż walut bez opłat Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 10

11 13 Wypłata - wpłaty kasowej z konta ,5% min. 3,00 zł 14 Przekazy pieniężne WESTERN UNION opłaty pobierane zgodnie z taryfą Western Union Rozdział IX Pozostałe prowizje i opłaty 1 Usługa przesyłania informacji SMS-BANKING 1) 1) do 15 SMS 5,00 zł 2) za każdy następny SMS 0,20 zł 2 Usługa przesyłania haseł jednorazowych do przelewów wykonywanych za pośrednictwem Internet Banking: bez opłat 3 Opłata od złożonego, a niezrealizowanego zapotrzebowania przez klienta na gotówkę w walucie obcej (od kwoty zapotrzebowania) 1,00% 4 Opłata od złożonego, a niezrealizowanego zapotrzebowania przez klienta na gotówkę w złotych (od kwoty zapotrzebowania) 0,50% 5 Usługi HOME - BANKING 1) Instalacja systemy w siedzibie klienta 10 2) Abonament miesięczny 1 3) Za realizację każdego przelewu na rachunek w innym banku 3,50 zł 6 Abonament miesięczny za INTERNET BANKING DLA FIRM 5 7 Opłata za wydanie karty chipowej 11 1) Prowizję za przesyłanie informacji SMS BANKING za pośrednictwem telefonu komórkowego do klienta oraz prowizję za zestawienie transakcji w bankomacie pobiera się miesięcznie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Rozdział X Karty płatnicze (debetowe) Visa Business Electron, Visa Business Electron paywave i MasterCard Business Paypass MasterCard Business Visa Business Electron Paypass 1 Wydanie karty: 1. pierwszej 2. kolejnej 2 Wydanie nowej karty w miejsce: 1. Uszkodzonej ( duplikatu) 2. utraconej Visa Business Electron paywave 4 3 Wznowienie karty 4 Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat bez opłat 5 Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 1 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne): 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7 Opłata za wypłatę gotówki: 1. w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2. w kasach SGB 2 4 bez opłat 4,50 zł 2 4 bez opłat 4,50 zł 2 bez opłat 1,50 zł 1 opłata jest pobierana od kart wydanych lub wznowionych od r. Opłata jest pobierana pierwszego dnia roboczego po miesiącu, w którym była w użytkowaniu. Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 11

12 3. w bankomatach obcych 4. w kasach obcych 5. za granicą 6. usługa cach back 3% min. 3,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 1,30 zł 3% min.3,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 0,60 zł 2% min.5,00 zł 3% min.1 3% min.1 bez opłat 8 Przesłanie do klienta numeru PIN 2 6,00 zł 3,50 zł 3,50 zł 9 Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB Zmiana PIN w bankomacie innym niż banków SGB 4,50 zł 7,00 zł 4,50 zł 7,00 zł 3,00 zł 7,00 zł 10 Zapytanie o saldo w obcych bankomatach 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 11 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 12 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 13 Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku Transakcje bezgotówkowe bez prowizji bez prowizji bez prowizji 15 Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB bez opłat bez opłat bez opłat 16 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej bez opłat 1,00% 1,00% Rozdział XI Karty kredytowe (typu charge) MasterCard Business 1 Wydanie karty: 1) pierwszej 2) kolejnej 2 Wydanie nowej karty w miejsce: 1) uszkodzonej 2) utraconej 3 Wznowienie karty 6 4 Zastrzeżenie karty bez opłat 5 Użytkowanie karty bez opłat 6 Wypłata gotówki: 1) w bankomatach SGB oraz BPS i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2) w kasach SGB 3) w bankomatach obcych 4) w kasach obcych 5) za granicą ,00% 2% min.4,50 zł 3% min.3,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 7 Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 8 Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 9 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 10 Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku 5 11 Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 12 Za miesięczne rozliczenie transakcji bezgotówkowych i pobranie gotówki (miesięcznie): 2 opłata nie dotyczy przesłania pierwszego numeru PIN do karty. Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 12

13 1) w kraju 1,00% 2) za granicą 1,00% 13 Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 5 14 Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 8 15 Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB bez prowizji 16 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Równowartość w PLN 150 USD 1), plus koszty operacyjne MasterCard 17 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Równowartość w PLN 95 USD 1), plus koszty operacyjne MasterCard 1) określana według kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności Rozdział XII Karty kredytowe MasterCard Business 1 Wydanie karty: 3) pierwszej 4) kolejnej 2 Wydanie nowej karty w miejsce: 3) uszkodzonej 4) utraconej 3 Wznowienie karty 6 4 Zastrzeżenie karty bez opłat 5 Użytkowanie karty bez opłat 6 Wypłata gotówki: 1) w bankomatach SGB oraz BPS i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2) w kasach SGB 3) w bankomatach obcych 4) w kasach obcych 5) za granicą % min.1 4% min.1 4% min.1 4% min.1 4% min.1 7 Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł 8 Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB i bankomatach obcych 4,50 zł 9 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 10 Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 11 Minimalna kwota do zapłaty 5% min 5 12 Opłata za wysłanie monitu listownego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę 2 13 Zmiana limitu kredytowego bez opłat Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 13

14 Rozdział XIII Kredyty unijne SGB 1 Prowizja przygotowawcza, płatna w dniu podpisania umowy 1,00% - 2,00% 2 Prowizja za rozpatrzenie wniosku 10 3 Prowizja za udzielenie promesy ½ prowizji przygotowawczej nie mniej niż 20 4 Prowizja za czynności związane z restrukturyzacją, ugodą kredytu od kwoty kapitału podlegającej restrukturyzacji lub ugody 1% nie mniej 5 5 Prowizja za zmianę formy zabezpieczenia do umów kredytowych (aneks do umowy) 10 6 Prowizja za czynności związane z odroczeniem terminu spłaty należności (prolongata) 1% nie mniej niż 5 7 Prowizja za zmiany innych postanowień umowy kredytowej przedłużenie terminu obowiązywania umowy kredytowej 1% nie mniej niż 5 8 Za wydanie odpisu umowy kredytowej 2 9 Sporządzenie nowego harmonogramu spłaty kredytu na wniosek klienta 1 10 Za sporządzenie zezwolenia na wykreślenie z hipoteki 5 11 Za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów oraz zaświadczenia, że 5 Klient nie figuruje jako dłużnik w BS w Ośnie Lubuskim 12 Za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) Za wezwanie do zapłaty odsetek i rat kredytu, nie dostarczenie wymaganych dokumentów oraz braku realizacji zobowiązań 1 wynikających z umowy kredytowej 14 Za dokonanie odpisu KW w przypadku kredytów zabezpieczonych hipoteką po bezskutecznym wezwaniu skierowanym do Opłata sądowa kredytobiorcy 15 Za powołanie rzeczoznawcy majątkowego po bezskutecznym wezwaniu skierowanym do kredytobiorcy na podstawie rachunku/ faktury 16 Za wydanie zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie działki z księgi wieczystej 5 17 Za zaświadczenie ( do innego banku) o zwolnieniu hipoteki po spłacie kredytu 10 Rozdział XIV Pozostałe kredyty na działalność gospodarczą 1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku 5 2a Prowizja przygotowawcza 0,1% - 5% nie mniej niż 10 2b Prowizja przygotowawcza od Kredytu Hipotecznego dla Klientów Instytucjonalnych 2,00% 2c Prowizja przygotowawcza od kredytów preferencyjnych ARIMR (z linii RR, Z, PR, K01, K02, MRcsk) 1,85% 3 Prowizja za expresowe rozpatrzenie wniosku w 1 dzień 10 4 Prowizja za czynności związane z restrukturyzacją, ugodą kredytu od kwoty kapitału podlegającej restrukturyzacji lub ugody 1% nie mniej niż 5 5 Prowizja za zmianę zabezpieczenia do umów kredytowych (aneks do umowy) 20 6 Prowizja za czynność związane z odroczeniem terminu spłaty należności (prolongata) 1,00% nie mniej niż 5 7 Prowizja za zmianę innych postanowień umowy ( m.in. przedłużenie terminu obowiązywania umowy kredytowej, 1% nie mniej niż 5 zmniejszenie oprocentowania na wniosek Klienta) 8 Udzielenie gwarancji: a) na okres do 1 roku 1,00% od kwoty udzielonej gwarancji b) na okres od 1-3 lat 1,50% od kwoty udzielonej gwarancji c) na okres powyżej 3 lat 2,00% od kwoty udzielonej gwarancji 9 Za wydanie odpisu umowy kredytowej 2 10 Sporządzenie nowego harmonogramu spłaty kredytu na wniosek klienta 1 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 14

15 11 Za sporządzenie zezwolenia na wykreślenie hipoteki 5 12 Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów w BS oraz 5 zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik w BS w Ośnie Lubuskim 13 Za wezwanie do zapłaty odsetek i rat kredytu, dostarczenie wymaganych dokumentów braku realizacji zobowiązań 1 wynikających z umowy o pożyczkę 14 Za dokonanie odpisu KW po bezskutecznym wezwaniu skierowanym do pożyczkobiorcy Opłata sądowa 15 Za powołanie rzeczoznawcy majątkowego po bezskutecznym wezwaniu skierowanym do kredytobiorcy na podstawie rachunku/ faktury 16 Za obsługę weksli, przedstawienie do zapłaty, inkaso weksli itp. za każdą czynność 1 17 Zgłoszenie weksli do protestu w razie nie spłacenia 25,00 zł 18 Wydanie oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) podmiotu na jego wniosek Prowizja za udzielenie promesy ½ prowizji przygotowawczej nie mniej niż Za wydanie zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie działki z księgi wieczystej 5 21 Za wydanie zaświadczenia ( do innego banku) o zwolnieniu hipoteki po spłacie kredytu 10 Rozdział XV Kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych 1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku 5 2 Prowizja przygotowawcza 1% nie mniej niż 5 3 Prowizja za expresowe rozpatrzenie wniosku w 1 dzień 10 4 Prowizja za czynności związane z restrukturyzacją, ugodą kredytu od kwoty kapitału podlegającej restrukturyzacji lub ugody 1% nie mniej niż 5 5 Prowizja za zmianę zabezpieczenia do umów kredytowych (aneks do umowy) 10 6 Prowizja za czynność związane z odroczeniem terminu spłaty należności (prolongata) 1,00% nie mniej niż 5 7 Prowizja za zmianę innych postanowień umowy przedłużenie terminu obowiązywania umowy kredytowej 1% nie mniej niż 5 8 Udzielenie gwarancji 1% od kwoty udzielonej gwarancji 9 Za wydanie odpisu umowy kredytowej 2 10 Sporządzenie nowego harmonogramu spłaty kredytu na wniosek klienta 1 11 Za sporządzenie zezwolenia na wykreślenie hipoteki 5 12 Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów w BS oraz 5 zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik w BS w Ośne Lubuskim 13 Za wezwanie do zapłaty odsetek i rat kredytu, dostarczenie wymaganych dokumentów braku realizacji zobowiązań 1 wynikających z umowy o pożyczkę 14 Za dokonanie odpisu KW po bezskutecznym wezwaniu skierowanym do pożyczkobiorcy Opłata sądowa 15 Za powołanie rzeczoznawcy majątkowego po bezskutecznym wezwaniu skierowanym do kredytobiorcy na podstawie rachunku/ faktury 16 Za obsługę weksli, przedstawienie do zapłaty, inkaso weksli itp. za każdą czynność 1 17 Zgłoszenie weksli do protestu w razie nie spłacenia 25,00 zł 18 Wydanie oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) podmiotu na jego wniosek Prowizja za udzielenie promesy ½ prowizji przygotowawczej nie mniej niż Za wydanie zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie działki z księgi wieczystej 5 21 Za wydanie zaświadczenia ( do innego banku) o zwolnieniu hipoteki po spłacie kredytu 10 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 15

16 Rozdział Rachunki EXTRA ZUS produkt wycofany z aktualnej oferty banku 1 Otwarcie rachunku Bez opłat 2 Prowadzenie rachunku Bez opłat 3 Wpłata na rachunek Bez opłat 4 Wypłata z rachunku Bez opłat 5 Sporządzenie przelewu na zlecenie klienta (zewnętrznego i wewnętrznego) 2,00 zł 6 Sporządzenie na zlecenie klienta odpisów obrotów na rachunku: 1 7 Za każdy miesiąc 5,00 zł 8 Za rok kalendarzowy 2 9 Przelewy ZUS 3,50 zł 10 Likwidacja rachunku 3,00 zł Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 16

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.03.2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Zał. do Uchwały nr 89/2014 Zarządu BS z dnia 08 października 2014r. KLIENT INSTYTUCJONALNY

Zał. do Uchwały nr 89/2014 Zarządu BS z dnia 08 października 2014r. KLIENT INSTYTUCJONALNY Zał do Uchwały nr 89/2014 Zarządu BS z dnia 08 października 2014r KLIENT INSTYTUCJONALNY Rzepin, październik 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 36/2014 Zarządu BS z dn. 03 kwietnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, kwiecień 2014r.

Załącznik do Uchwały nr 36/2014 Zarządu BS z dn. 03 kwietnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, kwiecień 2014r. Załącznik do Uchwały nr 36/2014 Zarządu BS z dn. 03 kwietnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY Rzepin, kwiecień 2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Bank Spółdzielczy w Rzepinie pobiera prowizje i opłaty

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Załącznik do Uchwały Nr 31/2013 Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku z dnia 04.04. 2013. TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Pasłęk, kwiecień 2013 r 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r.

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r. Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r KLIENT INDYWIDUALNY Rzepin, grudzień 2014r Rozdział I Postanowienia ogólne Ta r y f a o p ł a t i p r o w i z j i z a c z y n n o ś c

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od 01.10.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od 01.10.2015r. Bank Spółdzielczy w Pucku Załącznik nr 1 do Zasad pobierania prowizji i opłat przez Bank Spółdzielczy w Pucku za czynności i usługi bankowe I. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH RACHUNKI BANKOWE LP RODZAJ

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim Załącznik do Uchwały Zarządu nr 65/2015 z dnia 24/09/2015 roku Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Załącznik do Uchwały Nr 14/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach z dnia 27 marca 2014 r. Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 35/2015 z dnia 12.03.2015 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo