TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010

2 I. PRODUKTY KREDYTOWE /kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia: 1. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego przyrzeczenie udzielenia kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia: 1) kredytu unijnego SGB 20 2) pozostałych kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosków o: 1) kredyt gotówkowy i odnawialny w ROR 2) kredyt inwestycyjny i obrotowy z dopłatami ARiMR 3) kredyt unijny SGB 0,20% kwoty kredytu 4) pozostałe kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia 10 UWAGA: Prowizja wstępna w przypadku udzielenia kredytów i pożyczek konsumenckich (podlegających Ustawie o kredycie konsumenckim) oraz kredytów unijnych SGB zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej. 3. Za rozpatrzenie wniosku o prolongatę spłaty zadłużenia: Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego zadłużenia (pobierana jednorazowo za jeden kredyt/pożyczkę, pobierana najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu/pożyczki): 1) pożyczka szesnastka dla posiadacza ROR w BS Oława dla pozostałych Klientów 2) kredyty gotówkowe: dla posiadacza ROR w BS Oława dla pozostałych Klientów 3) kredyty gotówkowe sezonowe: dla posiadacza ROR w BS Oława dla pozostałych Klientów 4) Kredyty odnawialne w ROR udzielenie kredytu odnowienie kredytu 5) kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania: obrotowe z dopłatą ARiMR do oprocentowania inwestycyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania 2,00% kwoty pożyczki 2,50% kwoty pożyczki 4,50% kwoty kredytu 5,00% kwoty kredytu 4,50% kwoty kredytu 5,00% kwoty kredytu 4,00% kwoty kredytu UWAGA: Wysokość opłat Banku z tytułu udzielenia kredytu nie może przekraczać 2% kwoty udzielonego kredytu. Prowizję przygotowawczą pobiera się jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu. Nie pobiera się innych opłat związanych z udzieleniem kredytu. Jeżeli obowiązująca umowa zawarta pomiędzy Bankiem a GBW S.A. stanowi inaczej stosuje się stawki wynikające z w/w umowy. 6) kredyty na działalność gospodarczą: w rachunku rozliczeniowym dla klientów posiadających status Zakładu Pracy Chronionej w rachunku rozliczeniowym dla pozostałych Klientów pozostałe 7) kredyty mieszkaniowe: dla posiadacza ROR w BS Oława dla pozostałych Klientów 1,00% kwoty kredytu 1,50% kwoty kredytu 8) kredyty mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych: 3,00% kwoty kredytu 9) kredyty TERMOMODERNIZACYJNE 10) kredyt konsolidacyjny: dla posiadacza ROR w BS Oława dla pozostałych Klientów 11) pożyczka zabezpieczona umową o powiernicze zwolnienie z długu z tytułu środków zgromadzonych na 1,50% kwoty kredytu

3 rachunku INWESTYCJA lub BEZPIECZNY ZYSK: 5) Udzielenie gwarancji lub poręczenia: na okres do 6 mcy na okres od 6 do 12 mcy na okres od 12 do 24 mcy na okres od 24 do 36 mcy na okres powyżej 36 mcy 6) Prolongata spłaty kredytu lub pożyczki lub ich części oraz przedłużenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia dokonywane na wniosek Klienta poprzez zawarcie Aneksu do umowy: 7) Inne niż prolongata zmiany w umowie kredytowej, pożyczki, gwarancji lub poręczenia dokonywane na wniosek Klienta (m.in. zmiana oprocentowania, zmiana celu kredytowania, zmiana zabezpieczenia itp.) poprzez zawarcie Aneksu do umowy: 8) Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego: brak zadłużenia wysokość zadłużenia, terminowość spłaty, zabezpieczenie, opinię o Kliencie zgodę na wypłatę odszkodowania Wnioskodawcy z tytułu cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku Uwaga: Opłata nie dotyczy konsumentów. 1,50% kwoty pożyczki 3,00% kwoty gwarancji/poręczenia 4,00% kwoty gwarancji/poręczenia 5,00% kwoty gwarancji/poręczenia 6,00% kwoty gwarancji/poręczenia 8,00% kwoty gwarancji/poręczenia 2,0% kwoty, nie mniej niż 50,00zł ,00 zł 75,00 zł 9) Wysłanie zapytania o Klienta do innego banku: 3 plus opłata za odpowiedź Banku, jeśli Bank ten stosuje opłatę 10) Wysłanie wezwania do zapłaty monitu do kredytobiorcy, pożyczkobiorcy lub poręczycieli po upływie terminu spłaty kapitału lub odsetek: za każde upomnienie 11) Wysłanie monitu lub upomnienia, w przypadku niespełnienia dodatkowych warunków kredytowania wynikających z umowy kredytowej, pożyczki, gwarancji lub poręczenia: 12) Przedstawienie weksla do zapłaty, inkaso weksli: 15,00 zł 13) Zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia: plus koszty opłat notarialnych 14) Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, poręczyciela, gwaranta odpisu umowy lub listu gwarancyjnego: 5 15) Sporządzenie wniosku: o wpis hipoteki i zastawu rejestrowego o wykreślenie hipoteki i zastawu rejestrowego o zniesienie przewłaszczenia na rzeczach ruchomych, o odwołanie nieodwołalnej blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym do Sądu o wydanie odpisu księgi wieczystej 15,00 zł 16) Za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej podmiotu na jego wniosek 15 17) Wydanie zaświadczenia o wysokości obciążeń z tytułu odsetek bankowych w okresach ubiegłych (za każdy rok) 5 18) Za ponad miesięczne wyprzedzenie spłat rat kapitałowoodsetkowych kredytów mieszkaniowych UWAGA: Pobierana jest w przypadku gdy w umowie kredytowej zawarto zapis o w/w prowizji. Prowizji nie pobiera się od konsumenckich kredytów mieszkaniowych ((podlegających Ustawie o kredycie konsumencki) 19) Za sporządzenie harmonogramu spłat kredytu lub pożyczki na wniosek Klienta: 15,00 zł 0,4% kwoty spłaty 20) Za dokonanie zawieszenia spłaty od jednej do trzech rat kredytu (tzw. wakacje kredytowe ) lub wydłużenie okresu spłaty kredytu: 3 21) Za inne czynności nie wymienione wyżej: 5

4 II. PRODUKTY DEPOZYTOWE I ROZLICZENIOWE: A. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH 1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego i pomocniczego (za każdy rachunek): 2. Otwarcie dodatkowego rachunku w celu wyodrębnienia środków pieniężnych: 3. Prowadzenie rachunku: Rolnicy indywidualni Pozostali Klienci 1) rozliczeniowego lub pomocniczego 2) dodatkowego, służącego wyodrębnieniu środków pieniężnych miesięcznie za każdy rachunek UWAGA: : Opłata pobierana jest 15 dnia miesiąca Jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej stawki. 15,00 zł miesięcznie 11,00 zł miesięcznie 25,00 zł miesięcznie 17,00 zł miesięcznie 4. Wpłaty gotówkowe, dokonywane na rachunek prowadzony przez Bank: UWAGA: Prowizja pobierana jest w ciężar rachunku w dniu wystąpienia operacji. Opłaty nie pobiera się od wpłat gotówkowych dokonywanych przez Klientów na KONTO EXTRAZUS. 5. Wpłaty gotówkowe, dokonywane na rachunek prowadzony przez Bank za pośrednictwem WPŁATOMATU: UWAGA: Prowizja pobierana jest w ciężar rachunku w dniu wystąpienia operacji, jeżeli umowa rachunku nie stanowi inaczej. Opłaty nie pobiera się od wpłat gotówkowych dokonywanych przez Klientów na KONTO EXTRAZUS 6. Wypłaty gotówkowe z rachunku na zlecenie jego posiadacza: UWAGA: Prowizja pobierana jest w ciężar rachunku w dniu wystąpienia operacji. 7. Realizacja przelewów dokonywanych na rzecz Klientów (za każdy przelew): na rachunek w innym banku na rachunek w BS Oława 0,30% kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł 0,15% kwoty wpłaty, nie mniej niż 1,50 zł 0,30% kwoty wypłaty, nie mniej niż 3,00 zł 4,50 zł 1,00 zł 8. Realizacja zleceń stałych z rachunku rozliczeniowego (od każdego zrealizowanego zlecenia): 2,00 zł 9. Obrót czekowy: 1) wydanie blankietów czekowych 2) dokonanie potwierdzenia czeku (od każdego czeku) 3) przyjęcie czeku rozrachunkowego i gotówkowego do inkasa (od każdego czeku niezależnie od zryczałtowanej opłaty pocztowej) 0,40 zł za każdy blankiet 15,00 zł 10. Administrowanie płatnościami Klienta na podstawie umowy (za każde księgowanie) 6,00 zł 11. Za realizację dyspozycji z wpływów bieżących 12. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych, dowodu tożsamości 13. Otwarcie i prowadzenie KONTA EXTRA ZUS 14. Udzielanie telefonicznych informacji o stanie na rachunku: 1) Na hasło : a/ przyjęcie lub zmiana hasła dotyczącego telefonicznego udzielania informacji o stanie rachunku b/ udzielanie na hasło telefonicznych informacji o stanie rachunku (miesięcznie) 2) Bankofon za korzystanie z usługi telefonicznej, 3) SMS Banking 5,00 zł 2,50 zł miesięcznie 5,00 zł miesięcznie

5 B. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW TYPU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO : 1. Prowadzenie konta osobistego (opłata pobierana miesięcznie z dołu na koniec każdego mca): UWAGA: Opłaty nie pobiera się od posiadaczy konta ROR TOP dla młodzieży 2. Realizacja przelewów dokonywanych na rzecz Klientów (za każdy przelew): na rachunek w innym banku 5,00 zł 3,00 zł bez opłat na rachunek w BS Oława 3. Realizacja zleceń stałych (od każdego zrealizowanego zlecenia): 2,00 zł 4. Wydanie blankietów czekowych do konta osobistego (za każdy blankiet): 5. Potwierdzenie czeku z konta osobistego 3,00 zł 6. Telekomunikacyjne potwierdzenie salda na koncie osobistym w innym banku 3,00 zł 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych, książeczek oszczędnościowych a vista i terminowych 8. Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza wkładu oszczędnościowego w sprawie jego przeznaczenia na wypadek śmierci, lub przyjęcie zmiany tej dyspozycji 9. Przyjęcie oświadczenia o dokonaniu cesji wkładu terminowego 25,00 zł 10. Realizacja przelewów środków z książeczek a vista na rachunki w innych bankach (za każdy przelew): 5,00 zł 11. Sporządzanie historii naliczania odsetek, ustalenie salda 12. Umorzenie książeczki oszczędnościowej i wydanie nowej 13. Wystawienie książeczek oszczędnościowych a vista, za wyjątkiem SKO i PKZP 14. Realizacja wypłat z konta osobistego w placówkach pocztowych (ponosi klient) zgodnie z opłatą pobieraną przez Pocztę Polską 15. Uruchomienie lub zwiększenie kwoty debetu dopuszczalnego w ROR (prowizja pobierana przy udzieleniu oraz przy zwiększeniu debetu dopuszczalnego) 5,00 % kwoty udzielonego debetu dopuszczalnego lub kwoty o jaką zwiększono dotychczasowy debet dopuszczalny 16. Prolongata spłaty debetu 17. Udzielanie telefonicznych informacji o stanie na rachunku (opłata pobierana miesięcznie z dołu na koniec każdego mca): Na hasło przy wykorzystaniu usługi Bankofon SMS Banking 18. Wypłata środków z rachunków oszczędnościowych MIX: w drodze realizacji bezgotówkowych dyspozycji obciążeniowych na podstawie ustnej dyspozycji do rąk Posiadacza rachunku lub pełnomocnika UWAGA: opłaty nie pobiera się za pierwszą wypłatę w miesiącu kalendarzowym 0,70 zł bez opłat 2,50 zł

6 C. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ WSZYSTKICH TYPÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH: 1. Ustanowienie blokady środków na rachunku bankowym na wniosek posiadacza rachunku UWAGA: Opłatę pobiera się od blokady każdego subkonta, otwartego w ramach jednej umowy rachunku. Opłaty nie pobiera się jeżeli blokada dotyczy zabezpieczenia realizacji polecenia wypłaty zagranicznej Przyjęcie dyspozycji w sprawie zmiany dokonanej blokady 3. Potwierdzenie wykonania blokady środków 4. Potwierdzenie zgodności podpisów Klientów BS z kartą wzorów podpisów 5. Wydanie na wniosek Klienta pisemnego zaświadczenia: potwierdzającego posiadanie rachunku, brak zajęć komorniczych, wysokość salda o wielkości obrotów na rachunku (bez sporządzania odpisów obrotów) za każdy rok 6. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym (historia rachunku) UWAGA: Opłat nie pobiera się w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją na rachunku było dopisanie odsetek; gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu, prokuratury, dla potrzeb spraw karnych, karnoskarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 7. Sporządzanie odpisów wyciągu z rachunku bankowego, załącznika do wyciągu za każdy rok (za jeden 25,00 zł egzemplarz) 8. Sporządzenie kserokopii karty wzorów podpisów oraz kserokopii umowy rachunku bankowego za jeden egzemplarz 9. Wysłanie wezwań do zapłaty i upomnień (za jedno wezwanie lub upomnienie) 10. Realizacja tytułu wykonawczego, dokumentu mającego moc takiego tytułu (za każdą wyegzekwowaną kwotę) Dokonanie blokady na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank Polecenie zapłaty: 1) przyjęcie do realizacji dyspozycji polecenia zapłaty od wierzyciela będącego Klientem BS: 2) odmowa realizacji polecenia zapłaty przez bank dłużnika od każdej odmowy UWAGA: Prowizja pobierana jest od wierzyciela Klienta BS, który wystawił polecenie zapłaty. 3) realizacja odwołania polecenia zapłaty przez bank dłużnika od każdego odwołania UWAGA: Prowizja pobierana jest od wierzyciela Klienta BS. 4) realizacja polecenia zapłaty otrzymanego z banku wierzyciela UWAGA: Prowizję pobiera się od dłużnika Klienta BS 5) przyjęcie odwołań pojedynczych poleceń zapłaty przez dłużników Klientów BS za każde odwołanie polecenia UWAGA: Nie pobiera się prowizji za przyjęcie i realizację polecenia zapłaty w przypadku, gdy rachunki dłużnika i wierzyciela prowadzone są w BS. 13. Sporządzanie miesięcznego zestawienia operacji na jednym rachunku bankowym Uwaga: Opłata nie dotyczy konsumentów. 1,00 zł 2,00 zł + koszt przesyłki pocztowej. 4,00 zł. 0,90 zł. 4,00 zł 14. Wydruk transakcji na jednym rachunku za każdy rok UWAGA: W przypadku rezygnacji z wydruków wyciągów po każdej operacji w/w opłaty nie pobiera się. Opłata nie dotyczy konsumentów. 15. Nie podjęcie gotówki w terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu przez klienta zapotrzebowania na nią 0,10% zgłoszonej a niepojętej kwoty, nie mniej niż 3,00 zł 16. Gotowość banku do zrealizowania wypłat gotówkowych powyżej kwoty wymagającej wcześniejszego 0,10% od kwoty powyżej wartości zgłoszenia wymagającej zgłoszenia nie mniej niż 3,00 zł 17. Za przyjęcie i przekazanie do realizacji polecenia wypłaty za granicę 5,00 zł za każde zlecenie UWAGA: Za czynności wykonywane na rzecz Klientów BS przez bank zrzeszający związane z realizacją polecenia wypłaty za granicę obciąża się Klienta w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w GBW S.A. O obowiązującej wysokości tej opłaty Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zlecenia. 18. Przelew środków pochodzących z wypłaty z rachunku lokaty na rachunek w innym banku 5,00 zł za każdy przelew

7 D. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH W WALUCIE WYMIENIALNEJ 1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego 2. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego miesięcznie za każdy rachunek 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki rozliczeniowe (od kwoty wpłaty) 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków rozliczeniowych (od kwoty wypłaty) 0,20 % 5. Otwarcie rachunku a vista dla osób fizycznych 6. Prowadzenie rachunku a vista dla osób fizycznych (miesięcznie) 7. Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu za granicę wartości dewizowych i krajowych środków płatniczych 3 Opłaty za inne czynności dotyczące rachunków walutowych wyżej nie wymienione pobierane są w wysokości analogicznej jak w przypadku rachunków złotowych zgodnie z zapisami w części II AC Taryfy. UWAGA: Prowizje i opłaty za czynności w obrocie bezgotówkowym wykonywane na rzecz Klientów BS przez bank zrzeszający obciążają Klienta w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w GBW S.A. O wysokości poszczególnych opłat i prowizji Klient zostanie poinformowany przed złożeniem dyspozycji. III. PRODUKTY KASOWOSKARBCOWE NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki: 1) w innych bankach ( za wyjątkiem rachunków gromadzących środki na ratowanie zdrowia i życia) natychmiastowa transmisja elektroniczna na żądanie klienta przy wpłatach do godz , 2) KRUS Oddział Regionalny Wrocław z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników 3) Telekomunikacji Polskiej S.A. z tytułu faktur za usługi telekomunikacyjne (oryginalne druki wystawcy faktur) 2. Wypłaty gotówkowe: 1) z rachunków prowadzonych przez inne banki (m.in. konta osobiste) 2) z konta zlecenia do wypłaty prowizję pobiera się od Klienta otrzymującego wypłatę 3. Sprzedaż portfela do skarbca nocnego, klucza do drzwiczek wrzutni skarbca nocnego oraz woreczka do 0,50% wpłacanej kwoty, nie mniej niż 4,00 zł dodatkowo 2,00 zł od jednej wpłaty 0,50% wpłacanej kwoty, nie mniej niż 2,00 zł 0,50 % wpłacanej kwoty, nie mniej niż 1,50 zł 0,50 % wypłacanej kwoty, nie mniej niż 4,00 zł 0,50 % wypłacanej kwoty, nie mniej niż 4,00 zł monet wg ceny zakupu 4. Przyjęcie depozytów rzeczowych 15,00 zł za każdy depozyt 5. Przechowanie depozytów opłata pobierana jest z góry za okres przechowania 15,00 zł miesięcznie za każdy depozyt 6. Sporządzenie odpisu dowodu wpłaty kasowej 15,00 zł za każdy dowód

8 IV. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI 1. Wydanie depozytu bez zwrotu dowodu depozytowego 2. Inne usługi nietypowe nie przewidziane w taryfie 5 3. Za wykonywane zastępczo operacje wpłat / wypłat z rachunków oszczędnościoworozliczeniowych i książeczek oszczędnościowych płatnych na każde żądanie wg stawek ustalonych w porozumieniach w sprawie wzajemnego dokonywania zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego pomiędzy bankami V. HOME BANKING I EBANKNET 1. Instalacja systemu Home Banking Udostępnienie usługi ebanknet dla posiadacza rachunków oszczędnościowych, ROR, MIX i a vista dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych 15,00 zł UWAGA: opłata jednorazowa za każdy udostępniony login 3. Wydanie duplikatu kluczy EXCELLENCE Przelewy, w ramach Home Banking, na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:* z rachunków rozliczeniowych 2,00 zł 5. Przelewy, w ramach ebanknet, na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:* z rachunków rozliczeniowych z rachunków oszczędnościoworozliczeniowych * opłatę pobiera się za każdy zrealizowany przelew obciążeniowy, za wyjątkiem przelewów wewnętrznych, natomiast nie pobiera się opłat od przelewów uznaniowych. 6. Przelewy, w ramach ebanknet, z rachunków oszczędnościowych MIX UWAGA: opłaty nie pobiera się za pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym 7. Miesięczny abonament za korzystanie z systemu ebanknet 8. Nie zwrócenie środków dostępu i elementów zabezpieczeń w przypadku rozwiązania Umowy Home Banking 20 (pobierana przed upływem okresu jej wypowiedzenia): 9. Zmiana karty uprawnień: 10. Zablokowanie / odblokowanie dostępu do rku: Uwaga: Opłata nie dotyczy konsumentów. 15,00 zł 11. Wydanie nowego loginu i hasła dostępu: 12. Hasła SMS: udostępnienie możliwości autoryzacji transakcji hasłem SMS bez opłat wysłanie hasła SMS na żądanie Klienta 0,20 zł UWAGA: wysłanie pierwszych 5ciu haseł SMS w danym miesiącu jest bezpłatne. 13. Wydanie listy haseł jednorazowych (za każdą listę) 2,50 zł 2,00 zł 1,00 zł

9 1. Wydanie karty dla: a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku, c) osoby wskazanej 2. Wydanie nowej karty w miejsce: a) uszkodzonej, b) utraconej VI. OBSŁUGA MIĘDZYNARODOWYCH KART PŁATNICZYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH MAESTRO EUROCARD/ MASTERCARD STANDARD VISA Elektron VISA Elektron młodzieżowa VISA Classic MasterCard Gold Wznowienie karty 15,00 zł 15,00 zł Zastrzeżenie karty 5. Używanie karty 1,00 zł / mies. 1,00 zł / mies. Opłata nie dotyczy kart Opłata nie dotyczy kart wznawianych wznawianych 6. Zmiana parametrów na wniosek Klienta 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 7. Opłata za wypłatę gotówki (od kwoty wypłaty): a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej,Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych, b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej, c) w bankomatach obcych, d) w kasach obcych, e) za granicą, 1,50 zł 1,35 zł 2% 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 1,50 zł 1,35 zł 1,50 zł 1,35 zł 2% 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 2% 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 8. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 10. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 12. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku Transakcje bezgotówkowe Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji 14. Przekroczenie limitu transakcyjnego 2% kwoty przekroczenia 2% kwoty przekroczenia 2% kwoty przekroczenia 15. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: a) w kraju b) za granicą 16. Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie Nieuzasadniona reklamacja 19. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego prepaid w bankomacie Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji sieci SGB 20. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Równowartość w PLN 150 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard 21. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Równowartość w PLN 95 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard 22. Ubezpieczenia dla posiadaczy/użytkowników kart płatniczych: 1) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Karta: 2) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczny Podróżnik: 3) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik: * składka ubezpieczeniowa wg składek obowiązujących w Concordia Wielkopolska TUW oraz Concordia Capital S.A

10 VII. OBSŁUGA MIĘDZYNARODOWYCH KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1. Wydanie karty dla: a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku, c) osoby wskazanej. 2. Wydanie nowej karty w miejsce: a) uszkodzonej, b) utraconej EUROCARD/ MASTER CARD BUSINESS VISA Elektron BUSINESS MasterCard Business Gold 8 3. Wznowienie karty Zastrzeżenie karty 5. Używanie karty 6. Zmiana parametrów na wniosek Klienta 5,00zł 5,00zł 5,00zł 7. Opłata za wypłatę gotówki (od kwoty wypłaty): a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej,Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych, b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej, c) w bankomatach obcych, d) w kasach obcych, e) za granicą, 2% 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 4,50 zł 3% min 3,50 zł % 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 8. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 10. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 12. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku Transakcje bezgotówkowe Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji 14. Przekroczenie limitu transakcyjnego 5% kwoty przekroczenia 5% kwoty przekroczenia 15. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: a) w kraju b) za granicą 16. Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie Nieuzasadniona reklamacja 19. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego prepaid w bankomacie sieci SGB Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji 20. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Równowartość w PLN 150 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard 21. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Równowartość w PLN 95 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard 22. Ubezpieczenia dla posiadaczy/użytkowników kart płatniczych: 1) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Karta: 2) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczny Podróżnik: 3) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik: * składka ubezpieczeniowa wg składek obowiązujących w Concordia Wielkopolska TUW oraz Concordia Capital S.A. Równowartość w PLN 150 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość w PLN 95 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość w PLN 150 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość w PLN 95 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard

11 1. Wydanie karty: a) a) głównej b) dołączonej 2. Wydanie nowej karty w miejsce: a) a) uszkodzonej (duplikat z PINem lub bez PINu) VII. OBSŁUGA KART KREDYTOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH KARTA KREDYTOWA MasterCard KARTA KREDYTOWA VISA b) b) utraconej 25,00 zł 25,00 zł 3. Opłata roczna (pobierana od drugiego roku użytkowania karty 4. Wznowienie karty 5. Zastrzeżenie kart 6. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Bankach Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Bankach Spółdzielczych b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej c) w bankomatach obcych d) w kasach obcych e) za granicą 3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł 7. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 8. Zmiana limitu kredytowego. 9. Opłata za obsługę nieterminowej spłaty. 10. Minimalna kwota do zapłaty. 5% min. 5 5% min Przesłanie ponownego zestawienia transakcji bezgotówkowych. 5,00 zł 5,00 zł 12. Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych. 19,90% 19,90% 13. Oprocentowanie transakcji gotówkowych. 19,90% 19,90% 14. Przekroczenie limitu kredytowego. 15. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego prepaid w bankomacie sieci SGB.