TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010

2 I. PRODUKTY KREDYTOWE /kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia: 1. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego przyrzeczenie udzielenia kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia: 1) kredytu unijnego SGB 20 2) pozostałych kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosków o: 1) kredyt gotówkowy i odnawialny w ROR 2) kredyt inwestycyjny i obrotowy z dopłatami ARiMR 3) kredyt unijny SGB 0,20% kwoty kredytu 4) pozostałe kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia 10 UWAGA: Prowizja wstępna w przypadku udzielenia kredytów i pożyczek konsumenckich (podlegających Ustawie o kredycie konsumenckim) oraz kredytów unijnych SGB zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej. 3. Za rozpatrzenie wniosku o prolongatę spłaty zadłużenia: Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego zadłużenia (pobierana jednorazowo za jeden kredyt/pożyczkę, pobierana najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu/pożyczki): 1) pożyczka szesnastka dla posiadacza ROR w BS Oława dla pozostałych Klientów 2) kredyty gotówkowe: dla posiadacza ROR w BS Oława dla pozostałych Klientów 3) kredyty gotówkowe sezonowe: dla posiadacza ROR w BS Oława dla pozostałych Klientów 4) Kredyty odnawialne w ROR udzielenie kredytu odnowienie kredytu 5) kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania: obrotowe z dopłatą ARiMR do oprocentowania inwestycyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania 2,00% kwoty pożyczki 2,50% kwoty pożyczki 4,50% kwoty kredytu 5,00% kwoty kredytu 4,50% kwoty kredytu 5,00% kwoty kredytu 4,00% kwoty kredytu UWAGA: Wysokość opłat Banku z tytułu udzielenia kredytu nie może przekraczać 2% kwoty udzielonego kredytu. Prowizję przygotowawczą pobiera się jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu. Nie pobiera się innych opłat związanych z udzieleniem kredytu. Jeżeli obowiązująca umowa zawarta pomiędzy Bankiem a GBW S.A. stanowi inaczej stosuje się stawki wynikające z w/w umowy. 6) kredyty na działalność gospodarczą: w rachunku rozliczeniowym dla klientów posiadających status Zakładu Pracy Chronionej w rachunku rozliczeniowym dla pozostałych Klientów pozostałe 7) kredyty mieszkaniowe: dla posiadacza ROR w BS Oława dla pozostałych Klientów 1,00% kwoty kredytu 1,50% kwoty kredytu 8) kredyty mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych: 3,00% kwoty kredytu 9) kredyty TERMOMODERNIZACYJNE 10) kredyt konsolidacyjny: dla posiadacza ROR w BS Oława dla pozostałych Klientów 11) pożyczka zabezpieczona umową o powiernicze zwolnienie z długu z tytułu środków zgromadzonych na 1,50% kwoty kredytu

3 rachunku INWESTYCJA lub BEZPIECZNY ZYSK: 5) Udzielenie gwarancji lub poręczenia: na okres do 6 mcy na okres od 6 do 12 mcy na okres od 12 do 24 mcy na okres od 24 do 36 mcy na okres powyżej 36 mcy 6) Prolongata spłaty kredytu lub pożyczki lub ich części oraz przedłużenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia dokonywane na wniosek Klienta poprzez zawarcie Aneksu do umowy: 7) Inne niż prolongata zmiany w umowie kredytowej, pożyczki, gwarancji lub poręczenia dokonywane na wniosek Klienta (m.in. zmiana oprocentowania, zmiana celu kredytowania, zmiana zabezpieczenia itp.) poprzez zawarcie Aneksu do umowy: 8) Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego: brak zadłużenia wysokość zadłużenia, terminowość spłaty, zabezpieczenie, opinię o Kliencie zgodę na wypłatę odszkodowania Wnioskodawcy z tytułu cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku Uwaga: Opłata nie dotyczy konsumentów. 1,50% kwoty pożyczki 3,00% kwoty gwarancji/poręczenia 4,00% kwoty gwarancji/poręczenia 5,00% kwoty gwarancji/poręczenia 6,00% kwoty gwarancji/poręczenia 8,00% kwoty gwarancji/poręczenia 2,0% kwoty, nie mniej niż 50,00zł ,00 zł 75,00 zł 9) Wysłanie zapytania o Klienta do innego banku: 3 plus opłata za odpowiedź Banku, jeśli Bank ten stosuje opłatę 10) Wysłanie wezwania do zapłaty monitu do kredytobiorcy, pożyczkobiorcy lub poręczycieli po upływie terminu spłaty kapitału lub odsetek: za każde upomnienie 11) Wysłanie monitu lub upomnienia, w przypadku niespełnienia dodatkowych warunków kredytowania wynikających z umowy kredytowej, pożyczki, gwarancji lub poręczenia: 12) Przedstawienie weksla do zapłaty, inkaso weksli: 15,00 zł 13) Zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia: plus koszty opłat notarialnych 14) Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, poręczyciela, gwaranta odpisu umowy lub listu gwarancyjnego: 5 15) Sporządzenie wniosku: o wpis hipoteki i zastawu rejestrowego o wykreślenie hipoteki i zastawu rejestrowego o zniesienie przewłaszczenia na rzeczach ruchomych, o odwołanie nieodwołalnej blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym do Sądu o wydanie odpisu księgi wieczystej 15,00 zł 16) Za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej podmiotu na jego wniosek 15 17) Wydanie zaświadczenia o wysokości obciążeń z tytułu odsetek bankowych w okresach ubiegłych (za każdy rok) 5 18) Za ponad miesięczne wyprzedzenie spłat rat kapitałowoodsetkowych kredytów mieszkaniowych UWAGA: Pobierana jest w przypadku gdy w umowie kredytowej zawarto zapis o w/w prowizji. Prowizji nie pobiera się od konsumenckich kredytów mieszkaniowych ((podlegających Ustawie o kredycie konsumencki) 19) Za sporządzenie harmonogramu spłat kredytu lub pożyczki na wniosek Klienta: 15,00 zł 0,4% kwoty spłaty 20) Za dokonanie zawieszenia spłaty od jednej do trzech rat kredytu (tzw. wakacje kredytowe ) lub wydłużenie okresu spłaty kredytu: 3 21) Za inne czynności nie wymienione wyżej: 5

4 II. PRODUKTY DEPOZYTOWE I ROZLICZENIOWE: A. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH 1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego i pomocniczego (za każdy rachunek): 2. Otwarcie dodatkowego rachunku w celu wyodrębnienia środków pieniężnych: 3. Prowadzenie rachunku: Rolnicy indywidualni Pozostali Klienci 1) rozliczeniowego lub pomocniczego 2) dodatkowego, służącego wyodrębnieniu środków pieniężnych miesięcznie za każdy rachunek UWAGA: : Opłata pobierana jest 15 dnia miesiąca Jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej stawki. 15,00 zł miesięcznie 11,00 zł miesięcznie 25,00 zł miesięcznie 17,00 zł miesięcznie 4. Wpłaty gotówkowe, dokonywane na rachunek prowadzony przez Bank: UWAGA: Prowizja pobierana jest w ciężar rachunku w dniu wystąpienia operacji. Opłaty nie pobiera się od wpłat gotówkowych dokonywanych przez Klientów na KONTO EXTRAZUS. 5. Wpłaty gotówkowe, dokonywane na rachunek prowadzony przez Bank za pośrednictwem WPŁATOMATU: UWAGA: Prowizja pobierana jest w ciężar rachunku w dniu wystąpienia operacji, jeżeli umowa rachunku nie stanowi inaczej. Opłaty nie pobiera się od wpłat gotówkowych dokonywanych przez Klientów na KONTO EXTRAZUS 6. Wypłaty gotówkowe z rachunku na zlecenie jego posiadacza: UWAGA: Prowizja pobierana jest w ciężar rachunku w dniu wystąpienia operacji. 7. Realizacja przelewów dokonywanych na rzecz Klientów (za każdy przelew): na rachunek w innym banku na rachunek w BS Oława 0,30% kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł 0,15% kwoty wpłaty, nie mniej niż 1,50 zł 0,30% kwoty wypłaty, nie mniej niż 3,00 zł 4,50 zł 1,00 zł 8. Realizacja zleceń stałych z rachunku rozliczeniowego (od każdego zrealizowanego zlecenia): 2,00 zł 9. Obrót czekowy: 1) wydanie blankietów czekowych 2) dokonanie potwierdzenia czeku (od każdego czeku) 3) przyjęcie czeku rozrachunkowego i gotówkowego do inkasa (od każdego czeku niezależnie od zryczałtowanej opłaty pocztowej) 0,40 zł za każdy blankiet 15,00 zł 10. Administrowanie płatnościami Klienta na podstawie umowy (za każde księgowanie) 6,00 zł 11. Za realizację dyspozycji z wpływów bieżących 12. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych, dowodu tożsamości 13. Otwarcie i prowadzenie KONTA EXTRA ZUS 14. Udzielanie telefonicznych informacji o stanie na rachunku: 1) Na hasło : a/ przyjęcie lub zmiana hasła dotyczącego telefonicznego udzielania informacji o stanie rachunku b/ udzielanie na hasło telefonicznych informacji o stanie rachunku (miesięcznie) 2) Bankofon za korzystanie z usługi telefonicznej, 3) SMS Banking 5,00 zł 2,50 zł miesięcznie 5,00 zł miesięcznie

5 B. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW TYPU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO : 1. Prowadzenie konta osobistego (opłata pobierana miesięcznie z dołu na koniec każdego mca): UWAGA: Opłaty nie pobiera się od posiadaczy konta ROR TOP dla młodzieży 2. Realizacja przelewów dokonywanych na rzecz Klientów (za każdy przelew): na rachunek w innym banku 5,00 zł 3,00 zł bez opłat na rachunek w BS Oława 3. Realizacja zleceń stałych (od każdego zrealizowanego zlecenia): 2,00 zł 4. Wydanie blankietów czekowych do konta osobistego (za każdy blankiet): 5. Potwierdzenie czeku z konta osobistego 3,00 zł 6. Telekomunikacyjne potwierdzenie salda na koncie osobistym w innym banku 3,00 zł 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych, książeczek oszczędnościowych a vista i terminowych 8. Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza wkładu oszczędnościowego w sprawie jego przeznaczenia na wypadek śmierci, lub przyjęcie zmiany tej dyspozycji 9. Przyjęcie oświadczenia o dokonaniu cesji wkładu terminowego 25,00 zł 10. Realizacja przelewów środków z książeczek a vista na rachunki w innych bankach (za każdy przelew): 5,00 zł 11. Sporządzanie historii naliczania odsetek, ustalenie salda 12. Umorzenie książeczki oszczędnościowej i wydanie nowej 13. Wystawienie książeczek oszczędnościowych a vista, za wyjątkiem SKO i PKZP 14. Realizacja wypłat z konta osobistego w placówkach pocztowych (ponosi klient) zgodnie z opłatą pobieraną przez Pocztę Polską 15. Uruchomienie lub zwiększenie kwoty debetu dopuszczalnego w ROR (prowizja pobierana przy udzieleniu oraz przy zwiększeniu debetu dopuszczalnego) 5,00 % kwoty udzielonego debetu dopuszczalnego lub kwoty o jaką zwiększono dotychczasowy debet dopuszczalny 16. Prolongata spłaty debetu 17. Udzielanie telefonicznych informacji o stanie na rachunku (opłata pobierana miesięcznie z dołu na koniec każdego mca): Na hasło przy wykorzystaniu usługi Bankofon SMS Banking 18. Wypłata środków z rachunków oszczędnościowych MIX: w drodze realizacji bezgotówkowych dyspozycji obciążeniowych na podstawie ustnej dyspozycji do rąk Posiadacza rachunku lub pełnomocnika UWAGA: opłaty nie pobiera się za pierwszą wypłatę w miesiącu kalendarzowym 0,70 zł bez opłat 2,50 zł

6 C. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ WSZYSTKICH TYPÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH: 1. Ustanowienie blokady środków na rachunku bankowym na wniosek posiadacza rachunku UWAGA: Opłatę pobiera się od blokady każdego subkonta, otwartego w ramach jednej umowy rachunku. Opłaty nie pobiera się jeżeli blokada dotyczy zabezpieczenia realizacji polecenia wypłaty zagranicznej Przyjęcie dyspozycji w sprawie zmiany dokonanej blokady 3. Potwierdzenie wykonania blokady środków 4. Potwierdzenie zgodności podpisów Klientów BS z kartą wzorów podpisów 5. Wydanie na wniosek Klienta pisemnego zaświadczenia: potwierdzającego posiadanie rachunku, brak zajęć komorniczych, wysokość salda o wielkości obrotów na rachunku (bez sporządzania odpisów obrotów) za każdy rok 6. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym (historia rachunku) UWAGA: Opłat nie pobiera się w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją na rachunku było dopisanie odsetek; gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu, prokuratury, dla potrzeb spraw karnych, karnoskarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 7. Sporządzanie odpisów wyciągu z rachunku bankowego, załącznika do wyciągu za każdy rok (za jeden 25,00 zł egzemplarz) 8. Sporządzenie kserokopii karty wzorów podpisów oraz kserokopii umowy rachunku bankowego za jeden egzemplarz 9. Wysłanie wezwań do zapłaty i upomnień (za jedno wezwanie lub upomnienie) 10. Realizacja tytułu wykonawczego, dokumentu mającego moc takiego tytułu (za każdą wyegzekwowaną kwotę) Dokonanie blokady na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank Polecenie zapłaty: 1) przyjęcie do realizacji dyspozycji polecenia zapłaty od wierzyciela będącego Klientem BS: 2) odmowa realizacji polecenia zapłaty przez bank dłużnika od każdej odmowy UWAGA: Prowizja pobierana jest od wierzyciela Klienta BS, który wystawił polecenie zapłaty. 3) realizacja odwołania polecenia zapłaty przez bank dłużnika od każdego odwołania UWAGA: Prowizja pobierana jest od wierzyciela Klienta BS. 4) realizacja polecenia zapłaty otrzymanego z banku wierzyciela UWAGA: Prowizję pobiera się od dłużnika Klienta BS 5) przyjęcie odwołań pojedynczych poleceń zapłaty przez dłużników Klientów BS za każde odwołanie polecenia UWAGA: Nie pobiera się prowizji za przyjęcie i realizację polecenia zapłaty w przypadku, gdy rachunki dłużnika i wierzyciela prowadzone są w BS. 13. Sporządzanie miesięcznego zestawienia operacji na jednym rachunku bankowym Uwaga: Opłata nie dotyczy konsumentów. 1,00 zł 2,00 zł + koszt przesyłki pocztowej. 4,00 zł. 0,90 zł. 4,00 zł 14. Wydruk transakcji na jednym rachunku za każdy rok UWAGA: W przypadku rezygnacji z wydruków wyciągów po każdej operacji w/w opłaty nie pobiera się. Opłata nie dotyczy konsumentów. 15. Nie podjęcie gotówki w terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu przez klienta zapotrzebowania na nią 0,10% zgłoszonej a niepojętej kwoty, nie mniej niż 3,00 zł 16. Gotowość banku do zrealizowania wypłat gotówkowych powyżej kwoty wymagającej wcześniejszego 0,10% od kwoty powyżej wartości zgłoszenia wymagającej zgłoszenia nie mniej niż 3,00 zł 17. Za przyjęcie i przekazanie do realizacji polecenia wypłaty za granicę 5,00 zł za każde zlecenie UWAGA: Za czynności wykonywane na rzecz Klientów BS przez bank zrzeszający związane z realizacją polecenia wypłaty za granicę obciąża się Klienta w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w GBW S.A. O obowiązującej wysokości tej opłaty Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zlecenia. 18. Przelew środków pochodzących z wypłaty z rachunku lokaty na rachunek w innym banku 5,00 zł za każdy przelew

7 D. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH W WALUCIE WYMIENIALNEJ 1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego 2. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego miesięcznie za każdy rachunek 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki rozliczeniowe (od kwoty wpłaty) 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków rozliczeniowych (od kwoty wypłaty) 0,20 % 5. Otwarcie rachunku a vista dla osób fizycznych 6. Prowadzenie rachunku a vista dla osób fizycznych (miesięcznie) 7. Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu za granicę wartości dewizowych i krajowych środków płatniczych 3 Opłaty za inne czynności dotyczące rachunków walutowych wyżej nie wymienione pobierane są w wysokości analogicznej jak w przypadku rachunków złotowych zgodnie z zapisami w części II AC Taryfy. UWAGA: Prowizje i opłaty za czynności w obrocie bezgotówkowym wykonywane na rzecz Klientów BS przez bank zrzeszający obciążają Klienta w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w GBW S.A. O wysokości poszczególnych opłat i prowizji Klient zostanie poinformowany przed złożeniem dyspozycji. III. PRODUKTY KASOWOSKARBCOWE NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki: 1) w innych bankach ( za wyjątkiem rachunków gromadzących środki na ratowanie zdrowia i życia) natychmiastowa transmisja elektroniczna na żądanie klienta przy wpłatach do godz , 2) KRUS Oddział Regionalny Wrocław z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników 3) Telekomunikacji Polskiej S.A. z tytułu faktur za usługi telekomunikacyjne (oryginalne druki wystawcy faktur) 2. Wypłaty gotówkowe: 1) z rachunków prowadzonych przez inne banki (m.in. konta osobiste) 2) z konta zlecenia do wypłaty prowizję pobiera się od Klienta otrzymującego wypłatę 3. Sprzedaż portfela do skarbca nocnego, klucza do drzwiczek wrzutni skarbca nocnego oraz woreczka do 0,50% wpłacanej kwoty, nie mniej niż 4,00 zł dodatkowo 2,00 zł od jednej wpłaty 0,50% wpłacanej kwoty, nie mniej niż 2,00 zł 0,50 % wpłacanej kwoty, nie mniej niż 1,50 zł 0,50 % wypłacanej kwoty, nie mniej niż 4,00 zł 0,50 % wypłacanej kwoty, nie mniej niż 4,00 zł monet wg ceny zakupu 4. Przyjęcie depozytów rzeczowych 15,00 zł za każdy depozyt 5. Przechowanie depozytów opłata pobierana jest z góry za okres przechowania 15,00 zł miesięcznie za każdy depozyt 6. Sporządzenie odpisu dowodu wpłaty kasowej 15,00 zł za każdy dowód

8 IV. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI 1. Wydanie depozytu bez zwrotu dowodu depozytowego 2. Inne usługi nietypowe nie przewidziane w taryfie 5 3. Za wykonywane zastępczo operacje wpłat / wypłat z rachunków oszczędnościoworozliczeniowych i książeczek oszczędnościowych płatnych na każde żądanie wg stawek ustalonych w porozumieniach w sprawie wzajemnego dokonywania zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego pomiędzy bankami V. HOME BANKING I EBANKNET 1. Instalacja systemu Home Banking Udostępnienie usługi ebanknet dla posiadacza rachunków oszczędnościowych, ROR, MIX i a vista dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych 15,00 zł UWAGA: opłata jednorazowa za każdy udostępniony login 3. Wydanie duplikatu kluczy EXCELLENCE Przelewy, w ramach Home Banking, na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:* z rachunków rozliczeniowych 2,00 zł 5. Przelewy, w ramach ebanknet, na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:* z rachunków rozliczeniowych z rachunków oszczędnościoworozliczeniowych * opłatę pobiera się za każdy zrealizowany przelew obciążeniowy, za wyjątkiem przelewów wewnętrznych, natomiast nie pobiera się opłat od przelewów uznaniowych. 6. Przelewy, w ramach ebanknet, z rachunków oszczędnościowych MIX UWAGA: opłaty nie pobiera się za pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym 7. Miesięczny abonament za korzystanie z systemu ebanknet 8. Nie zwrócenie środków dostępu i elementów zabezpieczeń w przypadku rozwiązania Umowy Home Banking 20 (pobierana przed upływem okresu jej wypowiedzenia): 9. Zmiana karty uprawnień: 10. Zablokowanie / odblokowanie dostępu do rku: Uwaga: Opłata nie dotyczy konsumentów. 15,00 zł 11. Wydanie nowego loginu i hasła dostępu: 12. Hasła SMS: udostępnienie możliwości autoryzacji transakcji hasłem SMS bez opłat wysłanie hasła SMS na żądanie Klienta 0,20 zł UWAGA: wysłanie pierwszych 5ciu haseł SMS w danym miesiącu jest bezpłatne. 13. Wydanie listy haseł jednorazowych (za każdą listę) 2,50 zł 2,00 zł 1,00 zł

9 1. Wydanie karty dla: a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku, c) osoby wskazanej 2. Wydanie nowej karty w miejsce: a) uszkodzonej, b) utraconej VI. OBSŁUGA MIĘDZYNARODOWYCH KART PŁATNICZYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH MAESTRO EUROCARD/ MASTERCARD STANDARD VISA Elektron VISA Elektron młodzieżowa VISA Classic MasterCard Gold Wznowienie karty 15,00 zł 15,00 zł Zastrzeżenie karty 5. Używanie karty 1,00 zł / mies. 1,00 zł / mies. Opłata nie dotyczy kart Opłata nie dotyczy kart wznawianych wznawianych 6. Zmiana parametrów na wniosek Klienta 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 7. Opłata za wypłatę gotówki (od kwoty wypłaty): a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej,Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych, b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej, c) w bankomatach obcych, d) w kasach obcych, e) za granicą, 1,50 zł 1,35 zł 2% 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 1,50 zł 1,35 zł 1,50 zł 1,35 zł 2% 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 2% 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 8. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 10. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 12. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku Transakcje bezgotówkowe Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji 14. Przekroczenie limitu transakcyjnego 2% kwoty przekroczenia 2% kwoty przekroczenia 2% kwoty przekroczenia 15. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: a) w kraju b) za granicą 16. Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie Nieuzasadniona reklamacja 19. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego prepaid w bankomacie Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji sieci SGB 20. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Równowartość w PLN 150 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard 21. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Równowartość w PLN 95 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard 22. Ubezpieczenia dla posiadaczy/użytkowników kart płatniczych: 1) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Karta: 2) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczny Podróżnik: 3) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik: * składka ubezpieczeniowa wg składek obowiązujących w Concordia Wielkopolska TUW oraz Concordia Capital S.A

10 VII. OBSŁUGA MIĘDZYNARODOWYCH KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1. Wydanie karty dla: a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku, c) osoby wskazanej. 2. Wydanie nowej karty w miejsce: a) uszkodzonej, b) utraconej EUROCARD/ MASTER CARD BUSINESS VISA Elektron BUSINESS MasterCard Business Gold 8 3. Wznowienie karty Zastrzeżenie karty 5. Używanie karty 6. Zmiana parametrów na wniosek Klienta 5,00zł 5,00zł 5,00zł 7. Opłata za wypłatę gotówki (od kwoty wypłaty): a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej,Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych, b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej, c) w bankomatach obcych, d) w kasach obcych, e) za granicą, 2% 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 4,50 zł 3% min 3,50 zł % 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 8. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 10. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 12. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku Transakcje bezgotówkowe Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji 14. Przekroczenie limitu transakcyjnego 5% kwoty przekroczenia 5% kwoty przekroczenia 15. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: a) w kraju b) za granicą 16. Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie Nieuzasadniona reklamacja 19. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego prepaid w bankomacie sieci SGB Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji 20. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Równowartość w PLN 150 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard 21. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Równowartość w PLN 95 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard 22. Ubezpieczenia dla posiadaczy/użytkowników kart płatniczych: 1) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Karta: 2) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczny Podróżnik: 3) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik: * składka ubezpieczeniowa wg składek obowiązujących w Concordia Wielkopolska TUW oraz Concordia Capital S.A. Równowartość w PLN 150 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość w PLN 95 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość w PLN 150 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość w PLN 95 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard

11 1. Wydanie karty: a) a) głównej b) dołączonej 2. Wydanie nowej karty w miejsce: a) a) uszkodzonej (duplikat z PINem lub bez PINu) VII. OBSŁUGA KART KREDYTOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH KARTA KREDYTOWA MasterCard KARTA KREDYTOWA VISA b) b) utraconej 25,00 zł 25,00 zł 3. Opłata roczna (pobierana od drugiego roku użytkowania karty 4. Wznowienie karty 5. Zastrzeżenie kart 6. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Bankach Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Bankach Spółdzielczych b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej c) w bankomatach obcych d) w kasach obcych e) za granicą 3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł 7. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 8. Zmiana limitu kredytowego. 9. Opłata za obsługę nieterminowej spłaty. 10. Minimalna kwota do zapłaty. 5% min. 5 5% min Przesłanie ponownego zestawienia transakcji bezgotówkowych. 5,00 zł 5,00 zł 12. Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych. 19,90% 19,90% 13. Oprocentowanie transakcji gotówkowych. 19,90% 19,90% 14. Przekroczenie limitu kredytowego. 15. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego prepaid w bankomacie sieci SGB.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE od 10.10.2011r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE od 10.10.2011r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE od 10.10.2011r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM (tekst jednolity) (Taryfa obowiązuje od 16.03.2009r. ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w Instrukcji określenia oznaczają: a) BS Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach Załącznik do Uchwały nr 12/VIII/2010 Zarządu PBS w Świdwinie z dnia 20 sierpnia 2010 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 2/V/2011 z dnia 02.05.2011r Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Załącznik do Uchwały Nr 31/2013 Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku z dnia 04.04. 2013. TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Pasłęk, kwiecień 2013 r 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Załącznik do Uchwały Nr 14/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach z dnia 27 marca 2014 r. Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.03.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Załącznik do Uchwały Nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach z dnia 25 czerwca 2015 r. Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Zał. do Uchwały nr 89/2014 Zarządu BS z dnia 08 października 2014r. KLIENT INSTYTUCJONALNY

Zał. do Uchwały nr 89/2014 Zarządu BS z dnia 08 października 2014r. KLIENT INSTYTUCJONALNY Zał do Uchwały nr 89/2014 Zarządu BS z dnia 08 października 2014r KLIENT INSTYTUCJONALNY Rzepin, październik 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE. od 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE. od 24.10.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE od 24.10.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 UŜyte w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Uchwała Nr 19/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcach z dnia 28 maja 2015 r. I. Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik do Uchwały Nr 9 Zarządu BS w Sokołach z dnia 20.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH obowiązuje od dnia 01.04.2015 r.. marzec 2015 Dział I. Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 36/2014 Zarządu BS z dn. 03 kwietnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, kwiecień 2014r.

Załącznik do Uchwały nr 36/2014 Zarządu BS z dn. 03 kwietnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, kwiecień 2014r. Załącznik do Uchwały nr 36/2014 Zarządu BS z dn. 03 kwietnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY Rzepin, kwiecień 2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Bank Spółdzielczy w Rzepinie pobiera prowizje i opłaty

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią - luty 2013 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 35/2015 z dnia 12.03.2015 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane na dzień 03.10.2013r

Zaktualizowane na dzień 03.10.2013r Zaktualizowane na dzień 03.10.2013r SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. KLIENCI INDYWIDUALNI. 5 Rozdział 1.Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe... 5 Rozdział 2. Oszczędności. 8 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo