TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu r. Uchwałą nr 32/Z/2015 Obowiązuje od dnia r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 1

2 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Rachunki bankowe... 4 Rozdział III Rachunek oszczędnościowy... 5 Rozdział IV Książeczki oszczędnościowe i lokaty terminowe... 5 Rozdział V Rachunek depozytowo kredytowy TWÓJ DOM... 5 Rozdział VI Rachunki walutowe... 6 Rozdział VII Operacje kasowe... 6 Rozdział VIII Pozostałe prowizje i opłaty... 7 Rozdział IX Karty płatnicze (debetowe)... 8 Rozdział X Karty przedpłacone MasterCard... 9 Rozdział XI Karty kredytowe (typu charge) MasterCard Standard... 9 Rozdział XII Karty kredytowe (MasterCard, Visa) Rozdział XIII Kredyty gotówkowe Rozdział XIV Pożyczka hipoteczna i kredyt gotówkowy zabezpieczony hipoteką Rozdział XV Kredyty mieszkaniowe Rozdział XVI Kredyt konsolidacyjny B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 2

3 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Użyte pojęcia. 1) Bank lub BS- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim. 2) SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa. 3) Oddział Oddział Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskie. 4) Taryfa - Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim za czynności bankowe dla ludności. 5) ROR rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy 2. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych. 1) Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS Ośno Lubuskie i jego oddziały, pobiera się od wpłacającego. Prowizje są pobierane gotówką w kasach Banku w dniu dokonania wpłaty. 2) Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone przez BS Ośno Lubuskie i jego oddziały pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy bankiem, a posiadaczem rachunku. 3) Prowizje od wpłat i wypłat na rachunki prowadzone przez Bank jak również od przelewów są ewidencjonowane pozabilansowo na rachunku klienta. 4) Prowizje naliczone na rachunkach bankowych klientów pobierane są w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 5) Za dokonane zastępczo operacje wpłat i wypłat BS pobiera opłatę zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami i Pocztą Polską. 6) W przypadku gdy Taryfa określa dolne i górne granice prowizji i opłat zobowiązuje się Dyrektorów i Kierowników Oddziałów do ustalania indywidualnej wysokości stawki w podanych granicach. 7) Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na dowodzie. 8) Pobrane opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które bank nie ponosi odpowiedzialności. 9) Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 10) Pobrane prowizje od udzielonych kredytów nie podlegają zwrotowi. 11) Prowizje i opłaty pobierane są w złotych. Jeżeli opłaty i prowizje płacone są w walucie wymienialnej do przeliczenia stosuje się obowiązujący średni kurs NBP. 12) W przypadku zamknięcia rachunku bankowego w trakcie miesiąca kalendarzowego prowizję za prowadzenie rachunku pobiera się proporcjonalnie do dnia obowiązywania umowy. 13) Dyrektorzy i Kierownicy Oddziałów mogą ustalić odmienne stawki zgodnie z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 14) Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 3. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) Wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce. 2) Wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 3) Wpłata wpisowego, wpłata udziału lub dopłata do udziału. 4) Prowizji za otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych otwieranych z inicjatywy banku, wynikających z obowiązku ustawowego lub na opłacenie czeków potwierdzonych. 5) Opłat za otwieranie i prowadzenie rachunków a vista i lokat terminowych. 6) Nie pobiera się prowizji od wpłat gotówkowych i bezgotówkowych na rachunki organizacji pożytku publicznego darowizny. 4. Inne postanowienia: 1) Osoby powyżej 80 roku życia, pracownicy i emeryci BS oraz pracownicy instytucji finansowych posiadające aktywny ROR w banku, zwolnieni są z wszelkich opłat i prowizji. Zwolnieniu nie podlegają prowizje i opłaty od przelewów walutowych, opłaty za transakcje kartami debetowymi i kredytowymi. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0,20% min.10,00 zł. 2) SKO i PKZP zwolnieni są z opłat za założenie i prowadzenie rachunku oraz prowizji od wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych z rachunku. Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są tak jak u osób fizycznych. 3) Za usługi i czynności nie przewidziane w taryfie pobiera się opłatę, której wysokość ustala Prezes Zarządu BS, inny członek Zarządu BS, Dyrektor Oddziału lub Kierownik Oddziału. 4) Dopuszcza się możliwość negocjacji z klientem wysokości ustalonych prowizji i opłat. Decyzje w tej sprawie podejmuje Prezes Zarządu, inny członek Zarządu BS, Dyrektor Oddziału lub Kierownik Oddziału. Fakt ustalenia indywidualnej prowizji lub opłaty dla klienta winien być zapisany w umowie. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 3

4 Rozdział II Rachunki bankowe ROR Junior ROR 1 Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 5,00 zł 3 Prowadzenie rachunku miesięcznie (dla osób pobierających zasiłki rodzinne ) - 4 Wpłata gotówkowa 5 Wypłata gotówkowa 6 Przelew (realizacja): 1) złożony w oddziale BS Ośno Lubuskie a) na rachunek prowadzony w BS Ośno Lubuskie * nie dotyczy kont własnych klienta ( modula danego klienta) 1,00 zł b) na rachunek w innym banku 4,00 zł c) na rachunek ZUS 3,50 zł d) w systemie Sorbnet do kwoty ,99 zł 36,00 zł 36,00 zł e) w systemie Sorbnet od kwoty ,00 zł 21,00 zł 21,00 zł 2) złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem Internet Banking a) na rachunek prowadzony w BS Ośno Lubuskie b) na rachunek w innym banku 0,60 zł 7 Za sporządzenie przelewu na zlecenie klienta (zewnętrznego i wewnętrznego) 2,00 zł 2,00 zł 8 Opłaty z tytułu przelewów zagranicznych i trans granicznych określone wg stawek SGB-Banku S.A., zgodnie z aktualną taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe- waluty wymienialne. 9 Zlecenie stałe: a) przyjęcie, odwołanie, aktualizacja b) realizacja na rachunek w BS Ośno Lubuskie c) realizacja na rachunek w innym banku 2,00 zł 2,00 zł 10 Polecenie zapłaty: 1) przyjęcie i przygotowanie do obsługi polecenia zapłaty 3,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 11 Opłata za wyciągi bankowe: - wyciągi drukowane przez Klienta za pomocą Internet Bankingu - wyciągi drukowane w banku raz w miesiącu - wyciągi drukowane na życzenie Klienta sporządzanie wyciągów częściej niż raz w miesiącu (opłata za każdy wyciąg) - wysłanie wyciągu listem (za każdy list) 12 Sporządzenie odpisów obrotów na jednym rachunku: 1) za każdy miesiąc 5,00 zł 5,00 zł 2) za każdy rok kalendarzowy 20,00 zł 20,00 zł 3) opłata w przypadku gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek 4) odpis sporządzony na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karno skarbowych, o alimenty 13 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego 5,00 zł 5,00 zł 14 Sporządzenie jednego dokumentu do wyciągu ( załącznika) 2,00 zł 2,00 zł 15 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o obrotach na rachunku 20,00 zł 20,00 zł 16 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 20,00 zł 20,00 zł 17 Wystawienie opinii bankowej 50,00 zł 50,00 zł 18 Zmiana karty wzorów podpisów 10,00 zł 10,00 zł 19 Wydanie książeczki czekowej do rachunku 10,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 5,70 zł 5,00 zł 5,70 zł B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 4

5 Rozdział III Rachunek oszczędnościowy 1 Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku 3 Wpłata na rachunek 4 Wypłata z rachunku 5 Przelew złożony w oddziale BS na rachunek prowadzony w BS Ośno Lubuskie * nie dotyczy kont własnych klienta ( modula danego klienta) 1,00 złł 6 Przelew złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem Internet Banking na rachunek prowadzony w BS Ośno Lubuskie ( wewnętrzny) Bez opłat 7 Przelew na rachunek w innym banku 7,00 zł 8 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o obrotach na rachunku 20,00 zł 9 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 20,00 zł 10 Wystawienie opinii bankowej 50,00 zł 11 Opłaty z tytułu przelewów zagranicznych i trans granicznych określone wg stawek SGB-Banku S.A., zgodnie z aktualną taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe- waluty wymienialne plus opłat za wykonanie przelewu do innego banku 7 zł Rozdział IV Książeczki oszczędnościowe i lokaty terminowe 1 Wpłata na: książeczki a' vista i terminowe, lokaty terminowe 2 Wypłata z książeczki a' vista i terminowej, lokaty terminowej 3 Likwidacja książeczki a' vista 1) 3,00 zł 4 Likwidacja książeczki mieszkaniowej łącznie z naliczeniem premii gwarancyjnej 20,00 zł 5 Likwidacja książeczki systematycznego oszczędzania 10,00 zł 6 Likwidacja wkładu oszczędnościowego lokaty 7 Realizacja jednorazowych i stałych zleceń z książeczek oszczędnościowych na rachunek w BS Ośno Lub. 8 Realizacja stałych zleceń z książeczek oszczędnościowych na rachunek w innym banku 2,00 zł 9 Wystawienie nowej książeczki w zamian utraconej 10,00 zł 10 Umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł 11 Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw - cesja 30,00 zł 12 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o obrotach na rachunku 20,00 zł 13 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 20,00 zł 14 Wystawienie opinii bankowej 50,00 zł 1) Przy likwidacji książeczek a vista w przypadku, gdy stan oszczędności jest mniejszy od prowizji za likwidację wówczas opłata jest równa stanowi oszczędności. Rozdział V Rachunek depozytowo kredytowy TWÓJ DOM 1 Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku 3 Zmiana kwoty deklarowanej w umowie 10,00 zł 4 Wpłaty/wypłaty gotówkowe B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 5

6 Rozdział VI Rachunki walutowe 1 Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku 5,00 zł 3 Wpłata na rachunek 4 Wypłata z rachunku 5 a) przelew złożony w oddziale BS na rachunek prowadzony w BS Ośno Lubuskie * nie dotyczy kont własnych klienta ( modula danego klienta) b) ) przelew złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem Internet Banking na rachunek prowadzony w BS Ośno Lubuskie 1,00 zł 6 Realizacja zleceń: a) zewnętrznych 2,00 zł b) wewnętrznych Bez opłat 7 Opłaty z tytułu przelewów zagranicznych i trans granicznych określone wg stawek SGB-Banku S.A., zgodnie z aktualną taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe- waluty wymienialne. 8 Opłata za wyciągi bankowe: - wyciągi drukowane przez Klienta za pomocą Internet Bankingu - wyciągi drukowane w banku raz w miesiącu - wyciągi drukowane na życzenie Klienta sporządzanie wyciągów częściej niż raz w miesiącu (opłata za każdy wyciąg) - wysłanie wyciągu listem (za każdy list) 9 Sporządzenie odpisów obrotów i wyciągów 5,00 zł 10 Wydanie zaświadczenia o obrotach na rachunku 20,00 zł 11 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 20,00 zł 12 Wystawienie opinii bankowej 50,00 zł 13 Zmiana karty wzorów podpisów 10,00 zł 14 Potwierdzenie zgodności podpisów 10,00 zł Rozdział VII Operacje kasowe 1 Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy prowadzony w innym banku Do 1.000,00 zł 3,00 zł Powyżej 1.000,00 zł 0,50% 2 Wpłata gotówkowa na rachunki ORANGE 1,90 zł 3 Wpłaty gotówkowa na rachunki ENEA S.A. 1,90 zł 4 Wpłaty gotówkowa na rachunki ENEA S.A. z potwierdzeniem 2,90 zł 5 Wpłata gotówkowa na rachunki MULTIMEDIA POLSKA 1,90 zł 6 Wpłata gotówkowa na rachunki VECTRA 1,90 zł 7 Wpłaty gotówkowa na rachunki PGNiG 1,90 zł 8 Wpłata gotówkowa na rachunki ZUS 3,50 zł 9 Wpłaty gotówkowa na rachunki organu podatkowego 3,50 zł 10 Opłata za sporządzenie dowodu wpłaty na zlecenie klienta ( wewnętrznego i zewnętrznego) 2,00 zł 11 Opłata za wymianę bilonu 0,50% 12 Skup i sprzedaż walut 13 Przekazy pieniężne WESTERN UNION opłaty pobierane zgodnie z taryfą Western Union 5,00 zł 5,70 zł B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 6

7 14 Wypłata wpłaty kasowej z konta ,5% min. 3,00 zł Rozdział VIII Pozostałe prowizje i opłaty 1 Usługa przesyłania informacji SMS-BANKING za pośrednictwem telefonu 1) 1) pakiet 15 SMS 5,00 zł 2) za każdy następny SMS 0,20 zł 2 Usługa przesyłania haseł jednorazowych do przelewów wykonywanych za pośrednictwem Internet Banking: 3 Opłata od złożonego a niezrealizowanego zapotrzebowania przez klienta na gotówkę w złotych (od kwoty zapotrzebowania) 0,50% 4 Opłata od złożonego a niezrealizowanego zapotrzebowania przez klienta na gotówkę w walucie obcej (od kwoty zapotrzebowania) 1,00% 5 Opłata za karty chipowe 110,00 zł 1) Prowizję za przesyłanie informacji SMS BANKING za pośrednictwem telefonu komórkowego do klienta oraz prowizję za zestawienie transakcji w bankomacie pobiera się miesięcznie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 7

8 Rozdział IX Karty płatnicze (debetowe) Visa Electron PayWave i VISA Electron MAESTRO i VISA Electron 1 Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku 2) współposiadacza rachunku 3) osoby wskazanej Visa Electron młodzieżowa PayWave 20,00 zł młodzieżowa 20,00 zł MasterCard Debit PayPass i MasterCard PayPass młodzieżowa 20,00 zł 20,00 zł 2 Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 3 Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej 4 Zastrzeżenie karty 5 Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 1 2,50 zł nie dotyczy karty młodzieżowej 2,50 zł nie dotyczy karty młodzieżowej 2,50 zł 2,50 zł nie dotyczy karty młodzieżowej 6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne): 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7 Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2) w kasach SGB_Banku S.A. i zrzeszonych Bankach Spółdzielczych 3) w bankomatach obcych 4) w kasach obcych 5) za granicą 6) usługa cach back 1,50 zł 1,50 zł 1,30 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 1,50 zł 1,30 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 0,60 zł 2% min.5,00 zł 2% min. 4,50 zł 1,30 zł 3% min.4,50 zł 3% min.10,00 zł 3% min 4,50 zł 0,60 zł 8 Przesłanie do klienta numeru PIN (kolejnego) 2 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 9 Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB Zmiana PIN w bankomacie innym niż banków SGB 3,00 zł 7,00 zł 4,50 zł 7,00 zł 4,50 zł 7,00 zł 4,50 zł 7,00 zł 10 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 11 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 12 Opłata za ekspresowe wydanie karty lub numeru PIN 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 13 Transakcje bezgotówkowe bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 14 Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB 15 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1) banków SGB 2) innych 1,50 zł bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 16 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 1,00% 1,00% 1 2 opłata jest pobierana do 10-tego dnia roboczego po miesiącu, w którym była w użytkowaniu. opłata nie dotyczy przesłania pierwszego numeru PIN do karty. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 8

9 Rozdział X Karty przedpłacone MasterCard L p. Wyszczególnienie operacji MasterCard 1 Wydanie karty i PIN 25,00 zł 2 Zasilenie rachunku karty Bez opłat 3 Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 30,00 zł 4 Zastrzeżenie karty Bez opłat 5 Użytkowanie karty ( opłata miesięczna) Bez opłat 6 Zmiana PIN w bankomatach: 1) Banków SGB 2) Innych, niż wskazane w pkt.1 7 Opłata za Wypłatę gotówki: 1) w bankomatach SGB oraz BPS i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2) w kasach SGB 3) w bankomatach obcych 4) w kasach obcych 5) za granicą 6) usługa cash back 4,50 zł 7,00 zł Bez opłat 1,50 zł 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 0,60 zł 8 Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 2,58 9 Transakcje bezgotówkowe Bez opłat Rozdział XI Karty kredytowe (typu charge) MasterCard Standard 1 Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku 2) współposiadacza rachunku 3) osoby wskazanej 2 Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej 20,00 zł 3 Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej 60,00 zł 4 Zastrzeżenie karty 5 Użytkowanie karty 6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne): 5,00 zł 7 Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2) w kasach SGB 3) w bankomatach obcych 4) w kasach obcych 5) za granicą 2% min.4,50 zł 3% min.3,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 8 Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 2,00 % B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 9

10 9 Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB Zmiana PIN w bankomacie innym niż banków SGB 4,50 zł 7,00 zł 10 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 2,58 zł 11 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 12 Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 13 Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: 1) w kraju 2) za granicą 14 Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 30,00 zł 15 Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 60,00 zł 16 Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB bez prowizji 17 Opłata za monit/upomnienie 5,70 zł 1,00% 1,00% B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 10

11 Rozdział XII Karty kredytowe (MasterCard, Visa) Lp. Wyszczególnienie czynności MasterCard Mastercard Gold PayPass Visa 1 Wydanie karty: 1) głównej 2) dołączonej 55,00 zł 55,00 zł 30,00 zł 2 Wydanie nowej karty w miejsce: 1) uszkodzonej (duplikat z PIN-em, bez PIN-u) 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 3 Opłata roczna (pobierana od drugiego roku użytkowania karty) 55,00 zł 150,00 zł * 55,00 zł 4 Wznowienie karty 55,00 zł 55,00 zł 5 Zastrzeżenie karty 6 Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 7 Opłata za wypłatę gotówki : 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2) w kasach SGB 3) w bankomatach obcych 4) w kasach obcych 5) za granicą 55,00 zł 55,00 zł 3% min.6,00 zł 3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł 3% min.6,00 zł 3% min.6,00 zł 3% min.6,00 zł 3% min.7,00 zł 8 Transakcje bezgotówkowe Bez opłat Bez opłat Bez opłat 9 Zmiana PIN w bankomacie SGB i obcych bankomatach 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 10 Przesłanie do klienta numeru PIN Przesłanie do klienta nowego numeru PIN 6,00 zł 6,00 zł 11 Opłata za obsługę nieterminowej spłaty 40,00 zł - 40,00 zł 12 Zmiana limitu kredytowego 13 Minimalna kwota do spłaty 5% min.50,00 zł 5% min.50,00 zł 5% min.50,00 zł 14 Przesłanie ponownie zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 15 Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę 5,70 zł 5,70 zł 5,70 zł 16 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż EURO 1,00% 1,00% *opłata naliczana: 1) po roku uzależniona od kwoty dokonanych transakcji opłata nie jest pobierana jeśli w ciągu roku klient dokona transakcje bezgotówkowe na kwotę 24 tys. zł 2) z dołu, po każdym roku ważności karty ( pierwszej i wznowionych), naliczana za każdą wydaną kartę B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 11

12 Rozdział XIII Kredyty gotówkowe K REDYT Y ODNAWIALNE W ROR 1 Prowizja przygotowawcza za przyznanie kredytu: 1) kredyt w kwocie poniżej 1.000,00 zł 6,00% min. 50 zł 2) kredyt od kwoty 1.000,00 zł 6,00% 2 Prowizja za przedłużenie limitu kredytowego: 1) kredyt w kwocie poniżej 1.000,00 zł 5,00% 2) kredyt od kwoty 1.000,00 zł 1,00% min. 50,00 zł 3 Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta: 1) podwyższenie/obniżenie kwoty kredytu od kwoty podwyższenia/obniżenia 1,00% min. 50,00 zł 2) wydłużenie okresu kredytowania (prolongata) aneks do umowy 1,00% min. 50,00 zł 4) zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu 30,00 zł 5) zmiana innych warunków umowy 30,00 zł 4 Prowizja od umowy ugody od kwoty kapitału ugody 1% min. 20,00 zł K REDYT Y GOTÓWKO WE 1 Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu gotówkowego jednorazowo w dniu postawienia środków do dyspozycji: 1) kredyt w kwocie poniżej 1.000,00 zł 6,00% min. 50,00 zł 2) kredyty od kwoty 1.000,00 zł z terminem spłaty do 12 miesięcy 6,00 % 3) kredyty od kwoty 1.000,00 zł z terminem spłaty do 24 miesięcy 6,00% 4) kredyty od kwoty 1.000,00 zł z terminem spłaty do 36 miesięcy 6,00% 5) kredyty od kwoty 1.000,00 zł z terminem spłaty do 60 miesięcy 6,00% 2 Prowizja przygotowawcza za udzielenie zimowego, wiosennego lub wakacyjnego kredytu gotówkowego-jednorazowo w dniu postawienia środków do dyspozycji: 1)dla kredytów udzielanych do kwoty 1.000,00zł oraz dla klientów nie posiadających konta w naszym banku 6,00% min. 50,00 zł 2)dla kredytów udzielanych powyżej 1.000,00zł i klientów posiadających konto w naszym banku 6,00% 3 Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu gotówkowego zabezpieczonego blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną jednorazowo w dniu postawienia środków do dyspozycji: 1) z terminem spłaty do 12 miesięcy 6,00% min. 50,00 zł 2) z terminem spłaty do 24 miesięcy 6,00% min. 50,00 zł 3) z terminem spłaty do 36 miesięcy 6,00% min. 50,00 zł 4) z terminem spłaty do 60 miesięcy 6,00% min. 50,00 zł 4 Wcześniejsza spłata kredytu jednorazowo od kwoty spłaty w momencie spłaty 0,00% 5 Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta: 1) wydłużenie okresu kredytowania (prolongata) aneks do umowy 1% min. 30,00 zł 2) zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu 30,00 zł 3) zmiana harmonogramu spłaty kredytu odroczenie spłaty raty bez wydłużenia okresu kredytowania 30,00 zł 4) zmiana innych warunków umowy 30,00 zł 6 Prowizja od umowy ugody od kwoty kapitału ugody 1% min. 20,00 zł K REDYT Y NA ZAK UP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁ ON ECZN YCH 1 Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku. (W przypadku udzielenia kredytu prowizja zostaje zaliczona na poczet prowizji przygotowawczej 25,00 zł 2 Prowizja przygotowawcza za udzielnie kredytu od kwoty przyznanego kredytu 5,00% POZO STAŁE CZYNN OŚ CI 1 Sporządzenie i wysłanie: 1) upomnienia dotyczącego nieterminowej spłaty odsetek i rat kredytu, niedozwolonego zadłużenia po 7 dniach od wystąpienia 5,70 zł B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 12

13 2) wezwania do zapłaty odsetek i rat kredytu po niezapłaceniu 2 pełnych rat kredytu 5,70 zł 3) monitu za nie dostarczenie wymaganych dokumentów oraz braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej, 5,70 zł 2 Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako 30,00 zł dłużnik 3 Wydanie odpisu umowy kredytowej / aneks do umowy kredytowej 30,00 zł 4 Sporządzenie nowego harmonogramu spłaty kredytu na wniosek klienta 5,00 zł 5 Sporządzenie różnego rodzaju zaświadczeń, opinii, odpisów, kopii i innych dokumentów na wniosek klienta, w oparciu o informacje z okresu: 1) ostatnich 12 miesięcy 10,00 zł 2) wcześniejszego niż ostatnie 12 miesięcy (za każdy rozpoczęty rok) 15,00 zł 6 Za wydanie oceny zdolności kredytowej 50,00 zł 7 Za obsługę weksli, przedstawienie do zapłaty, inkaso weksli itp. za każdą czynność 10,00 zł 8 Zgłoszenie weksli do protestu w razie nie spłacenia 25,00 zł 9 Inne czynności niewymienione Taryfie wg umowy z Klientem Rozdział XIV Pożyczka hipoteczna i kredyt gotówkowy zabezpieczony hipoteką 1 Prowizja przygotowawcza: 1) dla klientów stałych 3 1,50% min. 300,00 zł 2) dla pozostałych klientów 1,75% min. 300,00 zł 2 Wcześniejsza spłata kredytu, pożyczki jednorazowo od kwoty spłaty w momencie spłaty 0,00% 3 Zmiana warunków umowy kredytu, pożyczki na wniosek Klienta: 1) wydłużenie okresu kredytowania (prolongata) aneks do umowy 1,00% min. 50,00 zł 2) zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu, pożyczki 50,00 zł 3) zmiana harmonogramu spłaty kredytu, pożyczki odroczenie spłaty raty bez wydłużenia okresu kredytowania, 50,00 zł 4) zmiana innych warunków umowy 50,00 zł 4 Prowizja od umowy ugody od kwoty kapitału ugody 1,00% min. 100,00 zł 5 Sporządzenie nowego harmonogramu spłaty kredytu, pożyczki na wniosek klienta 10,00 zł 6 Sporządzenie i wysłanie: 1) upomnienia dotyczącego nieterminowej spłaty odsetek i rat kredytu lub pożyczki, niedozwolonego zadłużenia po 7 dniach od wystąpienia 5,70 zł 2) wezwania do zapłaty odsetek i rat kredytu lub pożyczki po niezapłaceniu 2 pełnych rat kredytu lub pożyczki 5,70 zł 3) monitu za nie dostarczenie wymaganych dokumentów oraz braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej lub pożyczki 5,70 zł 7 Udzielenie promesy do pożyczki hipotecznej/ kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipoteką (Jeżeli klient skorzysta z kredytu lub pożyczki, to opłata za udzielenie promesy jest zwracana) 200,00 zł 8 Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako 30,00 zł dłużnik 9 Wydanie odpisu umowy kredytowej lub pożyczki / aneks do umowy 30,00 zł 10 Sporządzenie różnego rodzaju zaświadczeń, opinii, odpisów, kopii i innych dokumentów na wniosek klienta, w oparciu o informacje z okresu: 1) ostatnich 12 miesięcy 10,00 zł 2) wcześniejszego niż ostatnie 12 miesięcy (za każdy rozpoczęty rok) 15,00 zł 11 Za sporządzenie zezwolenia na wykreślenia hipoteki 12 Za wydanie oceny zdolności kredytowej 50,00 zł 3 Klient stały klient posiadający ROR lub rachunek bieżący od minimum 6 miesięcy B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 13

14 13 Za obsługę weksli, przedstawienie do zapłaty, inkaso weksli itp. za każdą czynność 10,00 zł 14 Zgłoszenie weksli do protestu w razie nie spłacenia 25,00 zł 15 Za zaświadczenie o bezciężarowym odłączeniu działki 50,00 zł 16 Inne czynności niewymienione Taryfie Wg umowy z Klientem Rozdział XV Kredyty mieszkaniowe 1 Prowizja przygotowawcza 1,00% - 2,00% 2 Wcześniejsza spłata kredytu, pożyczki jednorazowo od kwoty spłaty w momencie spłaty 0,00% 3 Zmiana warunków umowy kredytu, pożyczki na wniosek Klienta: 1) wydłużenie okresu kredytowania (prolongata) aneks do umowy 1,00% min. 50,00 zł 2) zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu, pożyczki 50,00 zł 3) zmiana harmonogramu spłaty kredytu, pożyczki odroczenie spłaty raty bez wydłużenia okresu kredytowania, 50,00 zł 4) zmiana innych warunków umowy 50,00 zł 4 Prowizja od umowy ugody od kwoty kapitału ugody 1,00% min. 100,00 zł 5 Sporządzenie nowego harmonogramu spłaty kredytu, pożyczki na wniosek klienta 10,00 zł 6 Sporządzenie i wysłanie: 1) upomnienia dotyczącego nieterminowej spłaty odsetek i rat kredytu lub pożyczki, niedozwolonego zadłużenia po 7 dniach od wystąpienia 5,70 zł 2) wezwania do zapłaty odsetek i rat kredytu lub pożyczki po niezapłaceniu 2 pełnych rat kredytu lub pożyczki 5,70 zł 3) monitu za nie dostarczenie wymaganych dokumentów oraz braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej lub pożyczki 5,70 zł 7 Udzielenie promesy do pożyczki hipotecznej/ kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipoteką (Jeżeli klient skorzysta z kredytu lub pożyczki, to opłata za udzielenie promesy jest zwracana) 200,00 zł 8 Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako 30,00 zł dłużnik 9 Wydanie odpisu umowy kredytowej lub pożyczki / aneks do umowy 30,00 zł 10 Sporządzenie różnego rodzaju zaświadczeń, opinii, odpisów, kopii i innych dokumentów na wniosek klienta, w oparciu o informacje z okresu: 1) ostatnich 12 miesięcy 10,00 zł 2) wcześniejszego niż ostatnie 12 miesięcy (za każdy rozpoczęty rok) 15,00 zł 11 Za sporządzenie zezwolenia za wykreślenie hipoteki 0,00 zł 12 Za wydanie oceny zdolności kredytowej 50,00 zł 13 Za obsługę weksli, przedstawienie do zapłaty, inkaso weksli itp. za każdą czynność 10,00 zł 14 Zgłoszenie weksli do protestu w razie nie spłacenia 25,00 zł 15 Za zaświadczenie o bezciężarowym odłączeniu działki 50,00 zł 16 Inne czynności niewymienione Taryfie Wg umowy z Klientem B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 14

15 Rozdział XVI Kredyt konsolidacyjny 1 Prowizja przygotowawcza: 1) dla klientów stałych 4 1,50% min. 300,00 zł 2) dla pozostałych klientów 1,75% min. 300,00 zł 2 Wcześniejsza spłata kredytu, pożyczki jednorazowo od kwoty spłaty w momencie spłaty 0,00% 3 Zmiana warunków umowy kredytu, pożyczki na wniosek Klienta: 1) wydłużenie okresu kredytowania (prolongata) aneks do umowy 1,00% min. 50,00 zł 2) zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu, pożyczki 50,00 zł 3) zmiana harmonogramu spłaty kredytu, pożyczki odroczenie spłaty raty bez wydłużenia okresu kredytowania, 50,00 zł 4) zmiana innych warunków umowy 50,00 zł 4 Prowizja od umowy ugody od kwoty kapitału ugody 1,00% min. 100,00 zł 5 Sporządzenie nowego harmonogramu spłaty kredytu, pożyczki na wniosek klienta 10,00 zł 6 Sporządzenie i wysłanie: 1) upomnienia dotyczącego nieterminowej spłaty odsetek i rat kredytu lub pożyczki, niedozwolonego zadłużenia po 7 dniach od wystąpienia 5,70 zł 2) wezwania do zapłaty odsetek i rat kredytu lub pożyczki po niezapłaceniu 2 pełnych rat kredytu lub pożyczki 5,70 zł 3) monitu za nie dostarczenie wymaganych dokumentów oraz braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej lub pożyczki 5,70 zł 7 Udzielenie promesy do pożyczki hipotecznej/ kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipoteką (Jeżeli klient skorzysta z kredytu lub pożyczki, to opłata za udzielenie promesy jest zwracana) 200,00 zł 8 Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako 30,00 zł dłużnik 9 Wydanie odpisu umowy kredytowej lub pożyczki / aneks do umowy 30,00 zł 10 Sporządzenie różnego rodzaju zaświadczeń, opinii, odpisów, kopii i innych dokumentów na wniosek klienta, w oparciu o informacje z okresu: 1) ostatnich 12 miesięcy 10,00 zł 2) wcześniejszego niż ostatnie 12 miesięcy (za każdy rozpoczęty rok) 15,00 zł 11 Za sporządzenie zezwolenia na wykreślenie hipoteki 0,00 zł 12 Za wydanie oceny zdolności kredytowej 50,00 zł 13 Za obsługę weksli, przedstawienie do zapłaty, inkaso weksli itp. za każdą czynność 10,00 zł 14 Zgłoszenie weksli do protestu w razie nie spłacenia 25,00 zł 15 Za zaświadczenie o bezciężarowym odłączeniu działki 50,00 zł 16 Inne czynności niewymienione Taryfie Wg umowy z Klientem 4 Klient stały klient posiadający ROR lub rachunek bieżący od minimum 6 miesięcy B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W O Ś N I E L U B U S K I M 15

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r.

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r. Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r KLIENT INDYWIDUALNY Rzepin, grudzień 2014r Rozdział I Postanowienia ogólne Ta r y f a o p ł a t i p r o w i z j i z a c z y n n o ś c

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Załącznik do Uchwały Nr 6/2015 Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku z dnia 29.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Pasłęk, styczeń 2015r. 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Zał. do Uchwały nr 89/2014 Zarządu BS z dnia 08 października 2014r. KLIENT INSTYTUCJONALNY

Zał. do Uchwały nr 89/2014 Zarządu BS z dnia 08 października 2014r. KLIENT INSTYTUCJONALNY Zał do Uchwały nr 89/2014 Zarządu BS z dnia 08 października 2014r KLIENT INSTYTUCJONALNY Rzepin, październik 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 29/B/2012 z dnia 23.03.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 37/B/2012 z dnia 20.04.2012r. Nr 51/B/2012 z dnia 30.05.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Obowiązuje od 05.02.2015 roku Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA I. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 I. PRODUKTY KREDYTOWE /kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia: 1. Wystawienie zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 29/B/2012 z dnia 23.03.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 37/B/2012 z dnia 20.04.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 26/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 03.06.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 234/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 31.03.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim SKOROWIDZ I. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych II. Obsługa rachunków rozliczeniowych - złotowych i walutowych III. Obsługa rachunków oszczędnościowych, terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo