Cisco Networking Academy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cisco Networking Academy."

Transkrypt

1 h Cisco Networking Academy. nazwa akademii regionalnej> Data Akademia Lokalna Cisco osoba kontaktowa> nazwa akademii lokalnej> Akademia Regionalna Cisco osoba kontaktowa> nazwa akademii regionalnej> Umowa!"# $ % &$ '"( "( )* nazwa akademii regionalnej> i nazwa akademii lokalnej umowie warunki. 1. Definicje, - %.0/12 3)4 657&8 9, "# ACBED - %.G H" I -D 9 %" D J612 3)H I) KG#I"# %G# "( G )H #.ID G &% - %L7 6 $6 )H%()J& M.N #.7 &% %K8.N (- %&3 ".N 3 D# 8)* %.7 (O %7Q3 R( - & 4H" %L# D( -!%"( # %.N ( "S),&8,G & - T U ( " ".7 (.7 & 3 K8.V ( -D 9 %".N D J%12 3)H I Q3 2D( W&3J%R - %.=GN ( #)J&!D ".7 dla Akademii Cisco &% %KI- &3 "#6BY),& %.=D G & #%L7Q% #.IG#Q &.7 QM" #LN #)J& " D J612 3)4 [ % I%! *O X rogramu CNA w Akademiach Cisco \4 # ]$ "( Q "( ^;9.N 3 $12 8)* $ ) D(T-KD =12 3)H N_ S),&%.V)H # 3 % ` 2. nazwa akademii regionalnej ) D#%K"( 2 )*()J&3 3,G ".V %"#D J%12 3)H = UQ G=G.7 Q3 M "( 2;9#.7 (ab -# Q "([D % 9 3-K8 %K8 %"# %.7 %6 R# %G6)H!6 Y` ) D % "( 6 D# -&3 "( ^; %.N $ab -# Q "( 6) D(K3"# )*()J&3# $ 6.N S)J& %"#;.7 3.0ab -( QM". przed wprowadzeniem Akademii Lokalnej do rogramu CNA D J)*%# Q%"( d7 "()J&3G -& JT- U 9 W " %LI;.7 3ab Q "($ %*) GI.N& - "( %G# %"( oceniania, monitorowania i audytu procesu nauczania w Akademii Lokalnej w celu jego usprawniania oraz D( 6"( %"# 2;(.7 3 ab -# Q "([R# ^ M" e, J.7 ( = %-&3G( Q "#f & H J ;g #.7& "# %G(% "( - %"# "( 2 S)* # H ( D K8 &SD# -R( % " %L7 9;9.7 3 #ab -# QM"#^ D# 3 -.IGN) 9 %L="( %R(!-"#LI #) %&T R(%D# # " 3 9 " %LI " "(." "# # H "( 2J2; #.7 #ab Q "([.N L - #)H # HO$ D K8 &)J&S "&3 QM 9 %"# 6 # &3 % "( 2D J%12 3)H (c \4 % 9;9 %.N $ab -# Q "( $12 8)* -R# - %G)* 3!$ E` 3. nazwa akademii lokalnej D J)J&3J %"(.N %7 -& %#%L^ % # H S)*& %K8"( 6 D 9 %"# e% %"( 2D(K3" %L(i#BJ)H.V)J&3 Q " #%LN)* Q7$ *)JG J - D J)J&3J %"( W)* D#%K" =G *) W^&3, O2 T ["( M6j.7 )H! )J "# "( d7 "S),&8,G & -JT % %" (L72; %.N $ab -# Q "($ G()J&3"# 3&3 $ # Q %"# 3 dck -dniowego )*%# Q3"( $ Q 6 "()J&3G -& T U % %.N 3 (12 3)H (c _(%# Q3"( $ -R(!% 6)H! 'l nazwa akademii regionalnej> D( 6"( %"# 6 "()J&3G -& J%;.7 3 ab -( QM"#[G %#)*# 6%&3#eJ 8)* =12%& 3e 35I&8, "# Associate) G D( %"# D# #)H %%"# 6Q %R# & - G.12 3)H = %.7%"# - %"# D J%12 3)H D# %&3"( L# %"(Q 9 (c _ D J!& Q %R# & -H"I.=GS)* R #O$ "S)J& Q3 - %" ;.N #ab Q "#["( HD(T n%"# [D J, D %!.od( %, )*% I)H Q%"#

2 !"#$ % '&(( )*-,.*-,/0( 210(&.3!&4!5 6,(4(&#/01"( *-,70( 2% /016;6=0# )1 4 > G#*-,0" 70 *H/016 /816I78 1E % J K /016HL*-,0 )K% M?'70#*L16 %KO4/01(/0I 1 / )%;6#*L/816 - ) /0* 1E D;E =0# )M,?2/4,8KO )/8* 1 D.D(4.7(M *-,8KO&( /8(D(1(*-Q% /0 )? 70 *H/016 /816%R4% I78 J 2#/0 ; D(%&4 1618STD(%; /8 M?'=0A&4 %1E B #0;6 /016 ID(, M Q 78M)%;! UV GWB1E 2K%H E* D(1X/( Academy Management System) 70 *H/016 /816%R4% H&48 16QY*&,(&( DE,0K /(,8KO.4#.G. [=0A&(NB G16 %&#,4/816 % \ #*L /01 Q60K O0K D(J 2Y#*C#( /01X #*L/4,0K O74 B D8%&4 G16AISTD(%; /0N /016 $E*L % /81E1(/016 I4]M *L/016H J D((;6 ^G1( ) 16 Q)*C&,(&4D#,(K%/(,(KO.7( & 16#)*!78(&=/4,(KO&( 16QY*&,(&( DE,8K /4,0K OG! [*K J1E $E*L/816I/81X/816 M? J )?'( *,_"\ D8&( 16STD(%; /8 4 4] *!`- %D84;6 /016 w ramach innych firmowych programów edukacyjnych. 4E,(.,(*! /016B70 (K, *L1E 24* M?I (Ua-bcd/0 e; 4=Y#*-/8*L/8 M?$&(;6H !74 HK % =8* 1EN,4*L/816I/81X/816 M? J )?'( *-, "( 8 K %4YQX,!/8B) 78 (K,G 2 *!1E 24*L )? G/0B8,0 D0%`(&L70 M6/0 O0 /0&4;X*L (.B1E 2K%8" d (KH 2 * 1E 24*LB/0B7016 *L J,!#D& 16Q /016I-D8&( 1610ST#D8; /0 % _ * M)*K /016 % )*H ;6=8 40"#fgD84;E )?2/4,(KO;6 )%K O.LD(%&4 1EISTD(%; /0I 4%& H 216A %D447016`B70 (K&(;6H 4 74 ;6=8 4!78L* Y*!K % '=8* NK,8KOK% /8%K O78./016 M? J %/4,(K OGL*! J %; D816 H )8 2#*-/8 I =0 E,0" &(( )K /816I/8%N%&( /016 B1 JK% (,8 ) *h) G1 /81E i.&/01(=((k,0k O 7(* 4 %&(/816]1 /8/ J*L (! D(8 )Y* prowadzenia Akademii Lokalnej 4. LD(%&4 G16Bb %41E#/0;X/8%R4& /01 B1E 2K% (,8 ) G 2R %K I*! 2,8 D816 B7(* H146,#E(Q6,.*-Q /88j2K18* )( (/4D4 do rogramu CNA. 5. LD(%&4 G16ISTD(%; /0B70\* 16 &4 %%R e? % e4/81x NI/8 % 2&(KO./016 D( G K,?2/(,(KO18 #=0* 16N - 216A&( 1 /(* )*L/016B*. J,0 ED(1EK O*H7(Q6,(* Y4*[IE,#4Q6G& 16Q/816I*k G16.C*k7(#*!%& /816 H1( *LY2?T." 6. LD(%&4 G16ISTD(%; /0I*CK J1 $E*!/81EB/01 /81E )? J )?'( *-,. B7( *L.&(.4#Q J %/016R4 0-D0&( 16NIST#D0%; /8NHB1E %j2;61 pozostaje to w zgodzie z warunkami niniejszej umowy. 7. nazwa akademii regionalnejl #=0K1EN,!m nazwa akademii lokalnejl D*L#)N.nnno Q04K/016 %I0 Q6841(/0B K Akademii Lokalnej wyszczególnione w punkcie 2 umowy. 8. p &(I H E/. 4 &(;6B*-,((4&,!4*L16N% Ì/81 /016 M? J %NI4 G4* AI/8I781Ej G1E I 78(&( /816 q ] D#,4*-/8 %*L16N /816 ( 4*-,0"#r &&4 6,.*-,704* 16 %&4 % /81EB( 4*-,&4&4 6, %] DE,(*H/0 %4L4 * 16N /016B8 G#*-, 0 21((74Q6,/8N%`K%L/0M?2./016 M?$s4t!&/01" fo74,70%&#d4.4*l16n /016B( *,G&4;6*-,((4&,!7( % I D0&( 16AIb (16#/0%; /8N%R#-D0&( 16Ib (16/8%; /0I - J1EA&( *-,( /8%K /016 ] DE,(*H/0 )?$&( E,!4*!16N \ /016B( *-,!)D(R( =(,!/016 I DQY(K Ì74 =016 #D(J JY*D#8%; /016 B7(#*L%& #/4,(KO.* LD(%&4 G161(ST#D0%; /8 M?"#fo74,70&D * 1N /816I4 G4*H,&(;6*-,(4(&#,!74 LD(%&4 G16AISTD(%; /0NR D(%&4 1EBSTD0; /0 - J1EA&(!&4D(#^8K /016B*! J,0 ED(1EK OG DE8%; /016 B7(* %& /,(KO.D44J 2Y*!"\9L*H,(4 j/81eak%1.( 4*H,.LD(%&( G16 STD(%; /8 %*HY(K14LD8&( 161(b %41E#/0;X/8 M?'*L J,8 D816 ) 1E QE,&,(&4D#,(K%/0 B**! %;6 D#E/016K /0 )?$1( #*L )?$ *! 2,0 )D(16 H1 /(/8 I ) 1E QE,#7(K%4* /0 B7( % HB1E 2K%.10&(\E,(K N%K% Ie4#.G!." 9. u *LI G\ B=4,8Ì *L1EN %/8 % - JD4ED(1E >/8 E,(KO8 16 )4*-,4 % ;614LD8&( 1EIST#D8;X/8I/816 H 216A *L4/(D(Y4* /01 /81E )? J )?'( *-,#BM / M /.E* I78LE,(& 16 EW3(tv9&#/816%KO4&.\E,4 G /016I74 D8%&4 G16AISTD(%; /0NB701E 2 /8 %( 8 % % /016(& D(%&4 G161(b (16/8%; /0 )?"#fwk1en&4 %16 216A%K1 GW t4vd&\/01(\=((k,8k OG4&!#E,4 /016H( E /816BLD(%&4 1E STD(%; /8. 210&48 )K,(Ì/8I781Ej G16 B70;6/&4 %16Q^.*CK %; ;E1 O4,=016 ^_"#x ;614LD8&( 1EIST#D8;X/8H\E,( GI* 1AK% )? /01XBE,W34vd8 E /016I*K% % 216 $* /016B( 4*-,(R#)L( * 1N,(*L/0I H JD4ED816 y/8 E,8K O8 1E% )4*-,4 z" 10. Ochrona danych 1. % I784&#781E 2/81E B/(1X/816 M? J )?'( *,LD(%&4 1EISTD(%; /0I*-,% I 4(&4AI/8B4R4 &( /0 I&( 6,(K% NK% I D8&( G1610ST#D8; /0 M?'74%K%#*-/81XD(Y* 8K % E/01 D(Y*[D44J 2Y* RD#MY# %8 ) /0N&(8 M K %/0 &B1E 2KL*[ %* 1EN %DI70&781 J/016 /01 /81E )? J )?'( *-,. %/0 { a. % HB1E 2K%! %4(&\/016 I 7((;61 6,4D(N(KO4/,&(/,(KOB1 JK%.W Cisco rivacy olicy v9\701e 2/8N$/0H E#/81E http//www.cisco.com/public/privacy.html b. % I784&*,(D(/8*!KY*B1 K!*[ %* 1EN DH=0 Q684N % Y4*L16 ^8R(&48 )* 1ER41 / 2 *L1E 2*L/816 1 =0 Q684NI74(&\(D#)Y*B1E 2K%8" 2. % E*L /016 H&4/,0K OG#701E 2/,(KO.*[74(/(D(K%16 t8"$ G H 70#*L(&4* %`B7( % Q/81E $E,8K OG&4/,8K O %#J/016KA%R*hE,( GR(%;6 /016 B*-,QN%K%/016 %R4&(LD4)? Y#*[}47,1 u (." 3. LD(%&4 G16B70\* 16 &4 %%R e? % M?$#=0* 16N D(16 1 /0] *! /016 B0K % E/81XD(Y*kD(J 2Y#*C.C1(7(K%4*H/01 D8Y#*C przetwarzaniu danych opisanych w punkcie 10.1 oraz uzyskanie ich zgody na przetwarzanie danych zgodnie z =8* NK,4 >74*L z" 4. LD(%&4 G16I G *[D8 &4 M?$KO(*L16;618 * 1E&(# G16`B1 JK%.*[]# 16 I781E 2./0 B/016 I*H,(\ (4&,!/0B*-,4D8#,0 )/016 7( % HB1E 2K%.&( /4,(KO781 J/4,(K O*k7(4/(D(K%16 t0"e "#f~m D81 y7(,478%&#d4!ld(%&( G16Bb- (16#/0%; /8I 4% - D(, )` 7( *L&(L4*L16N %/016B8 *-, %4(&#/016 I 78#%] /01 /81E )? J )?'( *-,0"

3 nazwa akademii lokalnej> odpis nazwa akademii regionalnej> odpis Stanowisko Data Stanowisko Data

4 Wymagany zestaw laboratoryjny i umowy serwisowe 2SMD&&1$]HVWD6WDQGDUG H Q DR N 8 6 '! #"$ &%(' ' *)-,/."$0123.4# ;"=;21%*63.41>?' ' *>B/=C' 6DE) 5 R X W L Q J 3 U R G X W V &, 6 &2 10/100 Modular Router w/ 2 WAN slots, 16M lash/32m DRAM CD-C =Cisco 1700 Ser IOS I/IX V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 eet CAB-SS-V35C V.35 Cable, DCE emale to Smart Serial, 10 eet 2-ort Async/Sync Serial WAN Interface Card CISCO1721 CD-C = CAB-SS-V35C 6 L W K L Q J 3 U R G X W V 6 X SSR U W 3 U R G X W V 6 0 $5 7 Q H W R Q W K V R Q J R L Q J V X SSR U W V H U Y L H V SX U V X DQ W W R &, 6 &26 0 $5 7 Q H W $J U H H H Q W DW &L V R V W K H Q X U U H Q W SU L H O H V V DQ \ DSSO L DE O H G L V R X Q W G8.,H>BI!' U(863%.R*>WV C&63.7CA$ "8$.2 XYQ21%H9%E'"(861.9J;E >[>?'. 63?>?;763EK' &$LM21.2N'"O21%&>*!MA,M0'*"821E5 2N' A-,/Q''C' 6DE)M.4E_4'8. A,Q;8".23RH>STC63/;8' $)ME. $"LQ"B$,/$M/BàK*23#-,E8J('' 63M>SUQ$,H"$E.2N%H C' 63) 2SMD &&1$]HVWD6WDQGDUG5 H Q DR N 8 6 '! #"$ &%(' ' *)-,/."$0123.4# ;"=;21%*63.41>?' ' *>B/=C' 6DE) D N 5 R X W L Q J 3 U R G X W V &, 6 &2 bcdbctcaegf#hijklnmofi#pjq8l-r d stvu!wd7xyu!w(zsmxu!w {jnfp{*znb7}~ ƒ &km{h{~d{ CD-C =Cisco 1700 Ser IOS I/IX V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 eet CAB-SS-V35C V.35 Cable, DCE emale to Smart Serial, 10 eet 2-ort Async/Sync Serial WAN Interface Card CISCO1760 CD-C = CAB-SS-V35C 6 L W K L Q J 3 U R G X W V 6 X SSR U W 3 U R G X W V 6 0 $5 7 Q H W R Q W K V R Q J R L Q J V X SSR U W V H U Y L H V SX U V X DQ W W R &, 6 &26 0 $5 7 Q H W $J U H H H Q W DW &L V R V W K H Q X U U H Q W SU L H O H V V DQ \ DSSO L DE O H G L V R X Q W G8.,H>BI!' U(863%.R*>WV C&63.7CA$ "8$.2 XYQ21%H9%E'"(861.9J;E >[>?'. 63?>?;763EK' &$LM21.2N'"O21%&>*!MA,M0'*"821E5 2N' A-,/Q''C' 6DE)M.4E_4'8. A,Q;8".23RH>STC63/;8' $)ME. $"LQ"B$,/$M/BàK*23#-,E8J('' 63M>SUQ$,H"$E.2N%H C' 63)

5 2SMD&&1$]HVWD3UHLX H Q DR N 8 6 '! #" $% &'"( ) *'",,*%".-/ 01/ &% *'"( % # 170 *89 5 R X W L Q J 3 U R G X W V &, 6 &2 ; 0 10/100 Ethernet Router &, 6 &2 ; 0 Dual 10/100 Ethernet Router CD26-C = 2-ort Async/Sync Serial WAN Interface Card 0 $/ ( ' 7 ( 9 &$% / ( ) 7, Q W H U I DH &DU G ) ( 0 ' &( 9 &$% / ( ) 7 CISCO2620XM CISCO2621XM CD26-C = CAB-SS- 35MT CAB-SS-V35C ; 6 L W K L Q J 3 U R G X W V 24-port 10/100 sensing, auto negotiating Catalyst Switch WS-C2950T-24 6 X SSR U W 3 U R G X W V 6 0 $5 7 Q H W R Q W K V R Q J R L Q J V X SSR U W V H U Y L H V SX U V X DQ W W R &, 6 &2 6 0 $5 7 Q H W $J U H H H Q W DW &L V R V W K H Q X U U H Q W SU L H O H V V DQ \ DSSO L DE O H G L V R X Q W =, " *' 323/ *' 9A BC &% ". &D E &% 23 C 5 C$,&% 9 ) 5 G/, ". &'H>2IJ7K*' #/, *' C 02ILG > 9". &D> L,*'".H2NM 7 *'"75, ". & OQG &%>- 9R2S23 " &D 5! # G 7 *8 4 " " /UT V,V# *89 C "( 9 W(," C 9" BG6 # C # 6XY A &'! 70 *' 2SMD &&1$]HVWDX]XS Hâ Q LDM \ 6 WDQ G DUG H Q DR N 8 6 '! #" $% &'"( ) *'",,*%".-/ 01/ &% *'"( % # 170 *89 5 R X W L Q J 3 U R G X W V &, 6 &2 10/100 Modular Router w/ 2 WAN slots, 16M lash/32m DRAM CD17-C =Cisco 1700 Ser IOS I/IX V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 eet CAB-SS-V35C V.35 Cable, DCE emale to Smart Serial, 10 eet 2-ort Async/Sync Serial WAN Interface Card CISCO1721 CD17-C = CAB-SS-V35C 6 L W K L Q J 3 U R G X W V 6 X SSR U W 3 U R G X W V 6 0 $5 7 Q H W R Q W K V R Q J R L Q J V X SSR U W V H U Y L H V SX U V X DQ W W R &, 6 &26 0 $5 7 Q H W $J U H H H Q W DW &L V R V W K H Q X U U H Q W SU L H O H V V DQ \ DSSO L DE O H G L V R X Q W =, " *' 323/ *' 9A BC &% ". &D E &% 23 C 5 C$,&% 9 ) 5 G/, ". &'H>2IJ7K*' #/, *' C 02ILG > 9". &D> L,*'".H2NM 7 *'"75, ". & OQG &%>- 9R2S23 " &D 5! # G 7 *8 4 " " /UT V,V# *89 C "( 9 W(," C 9" BG6 # C # 6XY A &'! 70 *'

6 2SMD&&1$]HVWDX]XSHâQLDM \6WDQGDUG5DN H Q DR N 8 6 '! #" $% &'"( ) *'",,*%".-/ 01/ &% *'"( % # 170*89 5 R X W L Q J 3 U R G X W V &, 6 &2 DKML,G!NO=QRTSU=VWSUX VQSUY E[A0K9YX[\^](_`,ab` aycy]8y CD17-C =Cisco 1700 Ser IOS I/IX V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 eet CAB-SS-V35C V.35 Cable, DCE emale to Smart Serial, 10 eet 2-ort Async/Sync Serial WAN Interface Card CISCO1760 CD-C = CAB-SS-V35C 6 L W K L Q J 3 U R G X W V 6 X SSR U W 3 U R G X W V 6 0 $5 7 Q H W R Q W K V R Q J R L Q J V X SSR U W V H U Y L H V SX U V X DQ W W R &, 6 &26 0 $5 7 Q H W $J U H H H Q W DW &L V R V W K H Q X U U H Q W SU L H O H V V DQ \ DSSO L DE O H G L V R X Q W d, " c26 e m,*'".k2on 7 *'"75 M/, *' 323/ *' 9f, ". & prqj &%c- 9,*%".-M/ 9s2t23"&[ g &% ". &[ h &% 23i 5 $ 5! # j 7 *8 4 ""/vuw,w#*89 "( 9 x(,",&% 9 ) 5 j/, ". &'kc2l 9" >7Q*' #/,*' 02lmj c 9". &[c 70*' gj6 # # f &'! 9, M 2SMD &&1$]HVWDUR ]V]HU]DM \3 2 ' H Q DR N 8 6 '! #" $% &'"( ) *'",,*%".-/ 01/ &% *'"( % # 170*89 5 R X W L Q J 3 U R G X W V &, 6 &2 10/100 Modular Router w/ 2 WAN slots, 16M lash/32m DRAM CD17-C =Cisco 1700 Ser IOS I/IX V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 eet CAB-SS-V35C V.35 Cable, DCE emale to Smart Serial, 10 eet 2-ort Async/Sync Serial WAN Interface Card CISCO1721 CD17-C = CAB-SS-V35C 6 L W K L Q J 3 U R G X W V 6 X SSR U W 3 U R G X W V 6 0 $5 7 Q H W R Q W K V R Q J R L Q J V X SSR U W V H U Y L H V SX U V X DQ W W R &, 6 &26 0 $5 7 Q H W $J U H H H Q W DW &L V R V W K H Q X U U H Q W SU L H O H V V DQ \ DSSO L DE O H G L V R X Q W d, " c26 e m,*'".k2on 7 *'"75 M/, *' 323/ *' 9f, ". & prqj &%c- 9,*%".-M/ 9s2t23"&[ g &% ". &[ h &% 23i 5 $ 5! # j 7 *8 4 ""/vuw,w#*89 "( 9 x(,",&% 9 ) 5 j/, ". &'kc2l 9" >7Q*' #/,*' 02lmj c 9". &[c 70*' gj6 # # f &'! 9, M

7 Š 2SMD&&1$]HVWDRSMRQDOQ\,6'1 H Q DR N 8 6 '! #" $% &'"( ) *'",,*%".-/ 01/ &% *'"( % # 170 *89 5 R X W L Q J 3 U R G X W V ;DCEGIHJ;K LMNGLOJLMQJR=TSUMLOJOVAWMXYVCB X8[6=TJ\MQNWS]HVC^U[6=_M CD08-C = CAB-V35MT V.35 Cable, DCE, Male, 10 eet CAB-V35C V.35 Cable, DCE, emale, 10 eet CISCO804 CD08-C = CAB-V35MT CAB-V35C B B ^ ^ 6 L W K L Q J 3 U R G X W V 24-port 10/100 sensing, auto negotiating Catalyst Switch WS-C X SSR U W 3 U R G X W V 6 0 $5 7 Q H W R Q W K V CON-SNT-VKG1 R Q J R L Q J V X SSR U W V H U Y L H V SX U V X DQ W W R &, 6 &2 6 0 $5 7 Q H W $J U H H H Q W DW &L V R V W K H Q X U U H Q W SU L H O H V V DQ \ DSSO L DE O H G L V R X Q W `, " D26 a b/, *' 323/ *' 9c d &% ". &e f &% 23\ 5 $,&% 9 ) 5 g/, ". &'hd2wi7j*' #/, *' 02Wkg D 9". &ed k,*'".h2ml 7 *'"75, ". & ncog &%D- 9,*%".-b/ 9?2_23 " &e 5! # g 7 *8 4 " " /Ap q,q# *89 "( 9 r(," 9" dg6 # # 6s] c &'! 9, b 70 *' tvuw x.ygza{uu }v~. }vwaƒ, % \Âu5 Jacek Raczkowski Cisco Systems oland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa ax D 8g }i %#~ixe 0Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Ž

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner renomowanych europejskich producentów samochodów firma HELLA już od 1899 roku produkuje

Bardziej szczegółowo

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa ALFA ROMEO 0. 0406 Alfa Romeo 45 930 07/994-09/200. 0. 0406 Alfa Romeo 46 930 2/994-0/200. 0. 052 Alfa Romeo 46 930 0/995-0/200.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner najbardziej znanych europejskich producentów samochodów ciężarowych fi rma HELLA już

Bardziej szczegółowo

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/ Jak zrealizować system C on ten t S ec u rity d la kilku ( n astu ) tysię c y u ż ytkown ikó w? - rozwią zan ia f irmy Clearswift CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

Osłony podwozia w ofercie"autotraper 4x4" - na dzień 2010.12.13. ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź. tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62

Osłony podwozia w ofercieautotraper 4x4 - na dzień 2010.12.13. ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź. tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 Osłony podwozia w ofercie"autotraper 4x4" - na dzień 200.2.3 ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 http://www.oslonypodwozia.pl E-mail: 4x4@autotraper.com.pl Ref. Model Typ

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ANEKS STATYSTYCZNY ANNEX Warszawa, październik 2011 rok Warsaw, October 2011 1 2 CZĘŚĆ A (mln EUR) PART A (mio EUR)

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 520 / 520C 35 B581C 185/65,196/60 typ 955 Att 540 30 4 x 98 58,1 6,5Jx15H2 Att 530 / 530C / 530G 35 B581C! - 15" tylko silniki benzynowe - 7,0Jx16H2 Att 620 / 620C 35

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych. Industrial Ethernet IE-SW-BL05T-4TX-1ST

Arkusz danych. Industrial Ethernet IE-SW-BL05T-4TX-1ST Seria BasicLine firmy Weidmüller składa się z niezarządzalnych przełączników Plug & Play w wytrzymałej obudowie aluminiowej o stopniu ochrony IP30. Sprzęt może być dostarczany wraz z ptami Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 540 / 540C 35/30 B581C 185/65,196/60 typ 955 6,5Jx15H2 Att 530 / 530G 35 B581C 4 x 98 58,1 Att 530B / 530CC 35 7,0Jx16H2 B581C 195/55,205/50 Att 630CC 35! - 15" tylko

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

MONITORING KULTUROWEJ POWIERZCHNI ZIEMI KS ZTA Ł TOWA NIE KRA JOB RA ZU PRZEZ CZŁ OWIEKA OD NA JD A WNIEJS ZY CH CZA S Ó W Henryk Stawicki Stawicki H., 2003: M o n ito rin g k u l tu ro wej o wierzc h

Bardziej szczegółowo

RANE MIKSERY DJ Netto z Brutto z

RANE MIKSERY DJ Netto z Brutto z RANE MIKSERY DJ Netto z Brutto z MP25 Classic club mixer 19", 4 phono /line inputs, 4 aux inputs, 4 stereo inputs from usb, 2 mic inputs includes 4 asio 471,54 & core audio 5 drivers 500,00 MP26 Mixer

Bardziej szczegółowo

Ilość w zestawi e. silnik i skrzynię biegów. biegów. biegów. biegów. biegów. biegów

Ilość w zestawi e. silnik i skrzynię biegów. biegów. biegów. biegów. biegów. biegów Osłony podwozia w oercie"autotraper 4x4" - na dzień 2012.08.15 ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 http://www.oslonypodwozia.pl E-mail: 4x4@autotraper.com.pl AT MT AL.

Bardziej szczegółowo

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Zwardoń, 5 19 czerwca 005 Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Zwardoń, 5 19 czerwca 005 Dom wczasowy Zgoda, Zwardoń 45 A 34-373 ZWARDOŃ tel. 0-33-8646-38 Kadra: Jerzy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

BALLYMENA! INTER-AGENCY /-/

BALLYMENA! INTER-AGENCY /-/ BALLYMENA INTER-AGENCY /-/ grupa integracyjna wspierająca mniejszości etniczne WITAMY W BALLYMENA! Podstawowy przewodnik usług w Ballymena 1 Spis treści Podziękowania... 3 Powitanie: Burmistrz Ballymeny...

Bardziej szczegółowo

Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych

Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych Akademia Rolnicza im. A.Cieszkowskiego w Poznaniu Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa Katedra Meblarstwa Komitet Technologii Drewna PAN Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli

Bardziej szczegółowo

i planowania w obszarze działalności reklamowej

i planowania w obszarze działalności reklamowej w [ill 603 Jan BelicZYliski Katedra Pr.cenl Zanqdzanla Metody analizy strategicznej i planowania w obszarze działalności reklamowej 1. Uwagi wstępne W roz wini ę t ej gospodarce rynkowej, gdzie istnieje

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA, WYSOKA WYDAJNOŚĆ I KOMPLEKSOWY SERWIS. Pewny start to akumulator

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA, WYSOKA WYDAJNOŚĆ I KOMPLEKSOWY SERWIS. Pewny start to akumulator ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA, WYSOKA WYDAJNOŚĆ I KOMPLEKSOWY SERWIS Pewny start to akumulator KATALOG PRZYPORZĄDKOWANIA AKUMULATORÓW, 2013/2014 TERAZ JESZCZE ŁATWIEJ ZNAJDZIESZ DOKŁADNIE TO, CZEGO POTRZEBUJESZ

Bardziej szczegółowo

HTA. & Health Insurance. V Międzynarodowe Sympozjum 5 th International Symposium. www.ceestahc.org. Evidence-Based Health Care

HTA. & Health Insurance. V Międzynarodowe Sympozjum 5 th International Symposium. www.ceestahc.org. Evidence-Based Health Care Central and Eastern European Society V Międzynarodowe Sympozjum 5 th International Symposium Evidence-Based Health Care HTA & Health Insurance Final Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza 2010 do

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

Something for the eye, Something for the ear...

Something for the eye, Something for the ear... Soething for the eye, Soething for the ear....zolvik.risp.pl Logo i przykładoa reklaa yiaginoanej agencji projektoej. Softare: Adobe Illustrator Oficjalne logo Katedry Sieci i Systeó Operacyjnych Wyższej

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa. Urszula Grzesiakowska

Diagnostyka obrazowa. Urszula Grzesiakowska Diagnostyka obrazowa Urszula Grzesiakowska Miêsaki tkanek miêkkich mog¹ wystêpowaæ w ka dej lokalizacji. Najczêœciej wystêpuj¹ w tkankach miêkkich koñczyn, w œcianie klatki piersiowej i brzucha oraz w

Bardziej szczegółowo