Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71

2 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0" $00&#1$#*&$%&#,# $%&#! 2 3$)"4"0"&05. /$"62) 3$)"4"0"&0 5 4)&!*&7%&#,#7%&#! ) $$ $ #)" #". 30)!!"#$%&#!$#"!! &#&&!$!),$" 3$)"4"0"&),$90:#!08 5 ),$#!#7%&#!),$ 90:#!05; < /"#$*&$$#"0" < 30)!!"#$%&#!$#"!! &#&! $!!&=0$#"!,!&*!&> < *#&&#$%,$0$"$$#)%$" #"0"!& <,0*#&&#! < 7&*%$"!& <. 4)%$#"0"& < 7%&#"*! << 7%&#"*! Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 3 z 71

3 <8 7%&#*0 $ <; (& 0 *& ##)?""! ""#1 #"#, $ <A '$$!0 $%&# )&B$&! $$" 0!& 8 "$$#"0"!&C0$$$ B1 ; 76B! ; &&D#"#$6$$!"# A "!"!0$)!"#$%&#! E 7&&0$)!"#$%&#! F,6(!"#$%&#! $+ ($!"#$%&#! Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 4 z 71

4 G!&!#7%&#!&605 AD$&0)D)#"!!0&#!&))$# )!&*$61D&$:&*)D#& $ $$& *& $%&#,D "$*! $$ #"0"!&$#)%$"#"0"!&6 H#B#"!!"$"6):&!"#"&*#,0!D #* )#!) 0&$ $$ D""! ""#1 #"#, $ $$ D 7,B 3$)"&6I$)#!30$) &! 0!!" ) #0 %$,D )#$$,0&*$%&#,)%$)&*0! "D #0 $ B1 $ $)" #$&* %$, $%&#, $#$&*)$610"&"*$*D &#0,$%&#&*D6$&*#)%$&*4) )$$,0&*%#,D)#,B6&*$6,$%"& )$:&0#"*$*,B6& $!"#,B&)#$$!&6 '#&!0!)$!")#$ ""#1#"#,$6$##$%&#!D #0&*/:*$%&#,$%&#!$.0.J &&$&*D$&)&*2) 3$)"4"0"& 3$)" 4"0"& ),$ 90:#!D )#,B 4)&! $),$#!!#7%&#!J " "01 &*D &#):&* $ %&* $,D &$:&*!0$ $$ D%"0 D *&#*&$&&D #"*!J!B0 ( $61D )!&* $& %#* $%&#&*$$&#&*#,$,B&*K,6J &$$ )B)$&* $1D $:$&* $ *: $%&# $%"!D)!&*#6" (0&!D$$$,0&! "$ 0!$61D&! &*$0$0*5 A 2)$&!#$%&#!)#"!!%)!"):&! Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 5 z 71

5 ),$0:# &!, &#0$)#"0$)!"#"#+%$ "$ 0! #$&*!&(#)D &#):&* $ $! ""#1 &*!&)&*D #B &!# ""#1 6$&* $&*!&6 H"#!&)0$#$"!),6&!$&!&6#!!$:!D 60! $$:! %#, *#$ $%&#&! $90:#!),$#!4!7%&#,4*G6,&! $6B!D $&)&! $&$"!" ) $* * $$ #"0" 0#0) 6$D )#,B )! #&")$610$&)&*$)&*!&6!"#$# %#$&#! %#'!$#&(# )*(&&+)! %!)%#*,! (+-( &#".#/0-#*( 7 $;"#E/&$A!EE!$:$!&!=#)'$/$2$<E$,K$!>!& $#$16&*0$"):&&$:*&$%&#,# $%&#! *&$%&#,$:,B$6!&D %)!"): # 6" $$ D # "*!!D *& #$&&$ #)D!&*, D"0!,D0, $ $)"*" D%%0#!&*&*&")#"0"&D #"0"&($&$)"&&#D$0!)$$1D!$&!&*D "$&!!&*%#,"$:$1"B&$"%0$)$%#,!)!)!& &! #"!! "0"):&! *& $$ #"0"!&)/$.0.*$%&#, $%&#!=#)'$/$.28$<8A$,K$!>3 "0") $&*&$%&#,#$%&#!D("))$%&#"D #0(!&*&D#!),*&$%&#,D(!&( D$&*$&$%&#*$%&*) #6! %:$# $:$!!" # $%&#!$$&!! 6$!"),$#! '$#"/$&!=A;"<>3!&&%A;". &)&B)"&$&)!")!&!#$%&#!$ Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 6 z 71

6 "*6&D "$&#" 6!) ),$# # $%&#, 7 0$)!" $&! $:$ 0 $D#,$$!& G!&!#7%&#!0&605 AD$ $$&$:&B)":!0" 6:$$1$:$&*$*:$%&#,&!"$1 $&*D&#):&*$#)$$ $ #)"J /$ 0 ""#1 *& $%&#,D &! #)%$" #"0" $$ *0 $ D 6:$ $ ""#! *&$&&, #0 $)J 7*!, )$%&#,$& "*$*J &# $$,0&* $%&#, $ 0, #)%$" #"0" J )! $61 $#$):&* #&)+ $%&#, 0 $% 6$&*D "&&$&* "#&)&* $ )&D $&)):&*$#$"#,(&*#$%&#!J #0 "#,,6& $ 60! $%&#,D 0!"):&* &")#(0#J )! $$+D "!B0):&* $!) & $:$&*$#:$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! 7CLM 4 "*!+0"%$$"*!D*$0"%$6&D%: $6!$6#0"%$:$$) $60::!) # 0"% $$D #,&* $* 0B&6$&!$$ 0":+ *&$:D&&$:0"%"#:0 ):* %$$ 0"$*D)# 7%&#"*!D%:$$, #)%$!#"0"&! "#6!"%&$&!D"0&$&!$6!%"0&! $6!*#"&%" Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 7 z 71

7 5 $6!%"% 5 %#! *#D $6$$ #0!D *"!D 0#! &!$#6!$!&6&! 5!$&#! 5 #!D!&!(!!$)#)$0 5!)!"!):&!&$*&$%:K$60+ &%&*%0"%&") 7%&#"*!D%:$$,0 5 $6!$"#0&$&*D$!6&&$ $"#"B&#) 5 #0#)! %:&! $%! $!, $!$&* "$:#&*6" #),%D#,$&6&#0#) 5 "!$!!$!:#!*&$&!D$6$$!0&!D $!D$!D$#!!0! 5 &! *#D $6$$ "$:$!D #! " $!$&!$$!$:&!#"0"$!0)D *#&&$&! 0&*$&*(! #D #"!"):&!$!"#$)"&0$&) 5!6!%%0$&! 5 "!!!"$&$&! 5 &! $"# 0") #$6 $ &! %#! ($&! 5 $!! "!):&! &$ *&$ %:K$60+%0"%&") 7%&#*0 $D%:$$,0 5 $6!,$) *&$ 5!$&#! 5 #"*! 5 0#!$60 $)D0 ))&&$) *! : 0 + $& ($D *&$ 0"%&&)$&%#"%"0 D0"D"0&0"%)#$) Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 8 z 71

8 N32C7CLM4O 0 $$,0)!" $$ &!)"%0$)$61!):&*0" $ "#, &*D $&)&* (&*D "!B0):&*6$*$%&#,$*$ "$&! $% $ B!D! :&! + "$$%# 0$%&#, "!$$6 #$&$$%&#, $$6 #$B&D $ " 0"% 0 0!" &$ $%&#,$ #0"$*$$$$%&#, "$ 0 $1 *&* 0" $ " $$&!$#$6"# 4C2C'7CLM4C )$$600"%$ $%&#"0 $""#, "# %#"!$%&#" $##*D"#*%,%"0&* $&$%&#" $%$$ "$&! $%&#" $ ) $ )#)0$&! #$& $ $%&#",% $):& 6 $* ) "0&$"$*$&$%&#"$) $$" 0*#"0"& 1!%*0(!!/0!'2%!&0.#/0-3$ )"$%&#, "$$!#* "$#"#"0" "0 *&!)&! 0 $ $$!))$%&#, Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 9 z 71

9 ")"$%&#,D$)"):&*),$ #") ),$# # $%&#, &$) &) $"$"D%:K#60$%&#""*! 0"%"B&## $& ""D#,&!$)")$%&#')"!B%&+ ) $D#B$ ($D*&$0"%&&) $%&#"2&*!&*$*$:)&$%&#,"*!&* $&3$$&0)0#)#!6 #"0"&*&$$ $$$:$!B"$+ $!#*$%&#"*!&&)"$%&#,0"%# #"0"&$$,0)0#"0"&D#0):,$) 6&!&&$!!B$6B&+&#D#,&!!D "$&#"3&*&7%&#, 3!&D$ "6 &0),$# #$%&#,D$"*6&!B"$&+##"0"&0" *&#)%$"#"0" $$*&,B):&*#)%$, $ $%&#! "*!&!D *#&&$&! 0!)) &) %"0)$)/*6#0$#"D) D,% *&D $#$& $,)=%"!$D $$&> "$ " $ ),$#! #! $%&#, $:$ 0 *& #" #"0" D&! ):&$$$$!& 7 $/:$;!.0"$ " $$&!='$/2A$;;> 6,#"!&0&$! ""!""#1#"#,$ $$ )$$),$# #$%&#, #0%$&$$&*&#) $%,D *&$&&#)%$"#"0" ) "0::B:$&$:$"0,!)&* Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 10 z 71

10 !)&0$ $$!& 0 "$ "$),$#!#!$%&#, )#!!) (!*&$%&#, %&B$$)#"!,"$ 0):$$,0* $%&#,"*!&*&*)"$%&#,*$ &*$%&#,"*!&*$)"):&*!)) $%&#, #,#"0"&* 2"&*$%&#,$%&#!#B!$G!: )7%&#, H $ (! $%" # &* $%&#, "*!&*$"!&D%)!"):&* $%&# "*!D &$$ *& ##) $$,) =%"!$D$&> $%&#,"*!&*!) ) $%&#,! % (!&**&D)#B$0%)&*$%&#,*: (! $" ""! ""#1 #"#, $ $$!&$6&*D!)&*0*$ $$ 4 5$#%,&-!$#&(# %#$&+!'2%!&0(! (+-(&#".#/0-#*($!6'+ %:$"):""#D&$:*&$%&#,# $%&#!:$"):&*#*&* 4&")3$$&0)0#)D#,)$%&#$6&%)*:D $#0:)#%:$#1%&0D$ $%$!! <D8" C;"#E/&$A!EE!$:$!&! =#)'$/$2$<E$,K$!> /$.0.*$%&#,$%&#! =#)'$/$.28$<8A$,K$!> Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 11 z 71

11 / $ ;!. 0" $ " $$&!=#)'$/$$8;$,K$!>$# #$6 0&# $$)D $ %, *$$$,$*$ $%"&D $$$,0&!"$ 0!&! 1*&$$#"0" $%&#,$,%#"0"&,6$) /$;0EE%"0=#)'$/$. 2E$,K$!> / $ ; # *& # =#)'$/$.$.$,K$!> /$.K$#A""(!)#" ) *D"$06$1*#$* $6&#=#)$.$.<$,K$!> /$8#*$&&=#)'$/ $.$8;$,K$!> /$EE; "*!!=#) '$/$$<A$,K$!>#,)0!"%0$&!)!$& &!#"*!!:&!$%&#$"!" $,*$%&#,$%&#!/#0,B&%%"*!%)&*:*: ##: /$&$EE#*6*0#0&* =#)$$AE$,K$!>D"!$0):$0$#" "*! ", %"&#,&* &"0 )" $%&#,D"#!*"$&!#)=$ $$! *$%&#,>$&):#!$$)&*$$60 $) /$<B$#EE $"$" $60#"0"0)=#)'$/$$8$,K$!> /$#.$60B&#""%0$ 0=#)$2.$<.8$,KD$!> /$0EE8!"$*=#)'$/$ $EA;> /$;$EE;%%0#*=#)'$/$ Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 12 z 71

12 $8$,K$!> /$0EA.&!$%*0&!** =#)$2.$8EA$,K$!> 3$$:$ 4"0"& '$$ 2 $ 8!)$)"$%&#,D#))D ),$#)!))$%&#,#) )"$%&#, #$&*0"%&$&*$ $ $!='$/ $.$88> 3$$:$4"0"&'$$2 $;0 $##*D"#*D %, %"0&*D %1 ##*D %1 *#$&* &*$61$&$%&#"&!)"$%&#,$%1 *0 $&*='$/$28<$EA;> 3$$:$4"0"&$8$< "$0)0)##D"#%& %"0$&$%&#"&!)"='$/$$.EE> 3$$:$4"0"&$< $)%"*&$%&#,&##(0#"$%) &")#&$&&*='$/$2$<.> 5$#%,&-!$#&(#.+$&%.&+!'2%!&0".(+".('$#-,6,%!$+)! $00&#1$#*&$%&#,# $%&#! 2 3$)"4"0"&05. /$"62) 3$)"4"0"& $)"4"0"&05.D)#,B /$"62) 3$)"4"0"&05:$:&! #"!!D$:&!!&0$!"1($ #"0"& %"&*#"!*$$,0&#6B&$6$ )! 0&# #"0"0) 1D("#) "#* &#&*D #B0,0&0#$/: ")#:G6,&!$0! )$6$$$,B $)"#"0"0,0 Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 13 z 71

13 $&)$6&"):&& C#& $$:$ $%!D :&!!0 $$ #"0"0!&"$%&#,D*)0$) $$#$0!$#1,D"&,, 30$) &* $61 $0 "#&),D #B &#$& * )6"D $:$ $ &! $$! #"0"&! "#)!) $$ *&$* $$ #"0" '#"!! 6"B:&! B" 2) 3$)" 4"0"& &$$6B!D$&)&! 04)!"*&$%&#,&&$! $0 0&#1($*&$%&#,D$$ )#!0#&!&!!"#)$$$$ $"# "!, $!):&* (#& $60 6"B%& ##) &(#) *& "$* $$ #"0" D &!$$,0#!0#:"$%&#,"*!&* 4)&!*&7%&#,#7%&#! 0.58 $*4)!"*&$%&#,#$%&#! #0!&*$##*!"!!#&!0 $ & 0) "%) $%&#" $&#* ) =!0&*!0&*>!!0) $%) ) =$&! $61 #$&*> ""&0# D& 6$6$$: $&0,B0 ) 0!&!6, &#&$0#*$ $)0$:$:)&B$&! $! Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 14 z 71

14 7&&%&+"$ 0$$$0#* $&$%&#*D $$ $&# %&$6): ($ # $%&#!D $&0 $$ #, "$,D #, $6 $"#D *#, "%,D #, %"0&*D *0, %$&D 60D "B&##,D&!"*&*5$&*#,$%&#&* :&1 #&B$!"$&)"):$6B /"#*&#$%&#!D&! 5 $%&#,"*!&* 5 $%&#,"*!&* 5 $%&#,*0 $&* 5 $%&#,*# 5!#*%#&P9 '$$ 4"0"0 2"0 /2 5 6"B%##* 5 #$%&#! 5 " "01&* '$6*#$&!&! 5 :$*&$%&#,$0&#:#0 $:D*&$&&D *#$:$$:D0:0&#:%$$1 1 5 & *& $$ $ ))0&##&* &!(D$$$ &!"( *&###) '#"!D!&$)!$6D&! ")0! $61 (0#&$&*D ##*D "#**&* 4$6"#)D&!#$6(0#&$D&0! &! "$0 &#$6D "#) 6$1D "#) 60"B&##,,6!$&D &! $ &")! $)!D,6%$$ "&9#) Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 15 z 71

15 . 4)$$ $ #)"#". #0 $& 0&# 1 $# $$ $ #)"#&#0#"")%0B$&*0H)$&! 0! ) (#& &#$& $$ #)" )) &0 $,B&* )6, $)&* 0 :,0&* 0, $)&* ##"&) $#$$" ("#)1 6"!),) &!$ 6$&!D $&! &0&! #$"),BDB!) $$ #"0" 6& $ $$0#&)0#)$$7%6+"$ #"0"&&*!$#1,$!0#*$*&*&) 0#0&*=&!$#$"!&*$%&#,>$&)$,$) "&&#D)#,B$!&&(#)B!#"0") #"!#$,BDB&!(!!*& #)%$,&$+(!&&*$D) ##)%$!#* ##"0" 0$$#"0" %#,!$&) 30)!!"#$%&#!$#"!! &#&&!$!),$" 3$)"4"0"&),$90:#!08 5 $&)8 3$)"4"0"&),$90:#!#0 "):&&$#$6#"0"0 $"#"),$0:# D )# " $,B #"0"D *!) 6:$:! &) B!#"0" Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 16 z 71

16 $0): #$6"): &%&0#D # )# +D "$+D $0+D +D "!),6&6$)D6&):$&&)#+ #6"6$ &!$$"#"0"&)#0!"$)" $ D $#$): ##"&)+#!$:),$D): $$,)6$5#!$&): )#+ B&6$ &) &#$&"): )6,$& # &&$ D 0! )#) & $$ "%0$)D &!&")"B&$"%0$) ),$# 3$)"4"0"&#0"):0 $ #"#$6D%$6&):0#0!&# $%&#! 4!)#"0" $0$)!,"#)#"0")$# #$6#!)#"0"&* "#)$#$$:$#"0":$$$ %$&*D#$6!B,#"0"& "#)#,$&* '#"0"& $#$"6""$#"0"$ %"&*%#,#"0"0&*"):&* %#,#"0"& $"# #&)&* %, "$* #"0"&*!,,6& 0) (!)!)#"0"0) $)"!# "*"&&$ '$$#"0" $$ $%, $$ #"0" $ $ )#,%$&*)! &$$$#"0" Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 17 z 71

17 "0&$)$$#"0" D&!$"B&!)$&* *# 0$))%#,$%&#&* 0$) %#,, $!&6&* $ $) 0*&*("#) &#$&&$$#"0" "$%&"&&# $$%,$$#"0" " M#"0" $ "#, $ "!, "!B0):&*,$ $6 $,) #,,6& #,$&* $ %$! ) $! $)"$$!&6 $"#"B&#) $ &$) ("#)0 $$ "%0$)$%#,"B&$"%0$) ),$#!#7%&#!),$ 90:#!05; 0 $&)! &#): $ 0$& $%, $%&#&* ),$90:# $$6B14)!"*&7%&#, # 7%&#! #"!D $&)&! 0),$90:# #$DB$%&#):)6&0#!0&D0#B&&$&$$&D"0):&!!&!6$:!+:$))B!+:$&&!B!&!$ $$&!D &!!&! &"): ##"&) ) ) 3) $$ ) 0!! %"&,0) B!D )#,B$!$&0"$#*$$)!&*#),6$6 &!$6$&! M&!!&! )&$%&D %$#&%#) $ & $$ 6$1 )# + M# $"!& $%&# ) $&#! $6&"):&!!0& $$,0&* 6$ 0#0&*D #D $&$&): $)" 6$ 5 $ &*6$D)#, Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 18 z 71

18 ):),$#!"#7%&#!),$90:#! 05;)!!"#$%&!' %! ()*+,)%$+-").,/"++%0 *10"!$( "!(%%+*+ 0'$( *2+)30,23"!% $4$5'!)$&!$40,2'"!$4$5'!)$!42"4+$*40+%/$+"+67 0!0$))!)#$))$61D$:$&*$, $!:$%&#,D)##!):6$:D$!"6"B&+!):"): 0),$#!"#7%&#!),$90:#! 4$6 #"0" %$" ),$ $$ $ "#,6:$$%&#,& $$ )$616$5 $&* &#$&$%&#,00, $&* 0$)%$,$ &*$!&6&* #$6#)%$,#"0"&*$$!&)!) '00" $ $&)$&0&) /0)6"$%,$%&#&*),$D$$ 5 &(#)$%&#,),$ 5 $,)%1",$%&#!),$ L"&!"$$:$$%&#!),$D$$ 5 $$&*"#"$$:$$%&#! 5 $$:$$%&#! 5!#!#&*"#,#"0"&*#"0"5 $&* 6:$$%&#,& $D$$ 5 )$616$5 $&*$$# $%&#! 5 #))$%&#, 5 #$6%$,$%&#&*#)%$,#"0"&* 8 (#&:#$%!$%&#,*"! Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 19 z 71

19 (#&#$%&#!&! $0)$&6$1 $%&#*$%%0!&#$%&#,#*! $#$" B&"6$&!30$) 0"&! $61$$"#) $#$"!&!$$#"0"&!$"0&$)!)$& $%&#* '00" $ $&)0&) $& $%&#* $ %* # $%&#!D$$ 5 $!"#)$$#"0"&! 5 "0&$)!)$%&#,$&$%&#* C#&$)6$0#0&*$$#$%&#!D $$ 5 $61 $$$$$ #"0" " 5! $&#6, %&* #&# ($ # $%&#! < /"#$*&$$#"0" < 30)!!"#$%&#!$#"!! &#&! $!!&=0$#"!,!&*!&> < 7,B 3$)"&6I 7,B 3$)" &6 I $&) $6 /*6: 3& &6 2 PQEE8Q$ ;! )# #"! &&$):& 6" (0 0 #"# $)"! $$$,0&!"$ 0! "$#$"!&*""#1$)"! $!" $)"! #* 0 ):&* #0!$:" )6$0#0) &")$))! D)#$$#1!$#1,!#06$ "$ $6D6"B:: "&*0,M&!!&!$)&6 Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 20 z 71

20 I%)!")!$&&!"):&&$ "!$*&)!*#$* 0 ")&&)$&!D6$&!B&"$ 6$D$$ $$&$%&#!D#,:#):"&&$: $$*&$)(0!$ $)" & B& 0"!! $,B"#,#)&$&#" $ $$#! $*&0*$&$&*#)%$&* $#"0&&$!&6 )!"):0$!&#$:$)$*:#:$%&#!D $$0$:$)$:$$B&6$ D"&&# #)D $$,0&(#&6#$")D B#$+%#,$%&#&*!)$6&!*$&!D B%#&$:6:,%&&*B0#+&! &* #6,)$)$#$!B0(60D$:$#"$$&! %#&"#&$$): )!"):0$""#1*&$&*D#"0"&*#&)&*!&6D$$$,0&!"$ 0!*&#$%&#! $%$!$$,0&!$$"00#0)6$D #0$6& &! &##&)D$0#0$"!!D #7!#&! %$& &! #)%$D!B0 &#$& 0*#)D"&&#"D&!M,)#:M$*$& 0& $$ *&$ #"0"&!0)D $* $$#)%$!& Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 21 z 71

21 6%&! $%$%&#!)$:$$*:! ("#)0+$%$$"%0$&* $ 0#0 $6 $$ 0$) 0& $!$&D $6&"):%$&$&0 6D&!M,)#:M$*$& "#6"%&$& 7 B "):#0$)$%"&0*$%&#&* "): ) &* $0 $!&6&*!$#&*D :&* #6: $$ 6$ 5 #"0"! "D&!):0&$%&# #$"):%$&&D &6I$# &)#B&6$ D$$,0&##6$ $,)(&#,#"0"&D$$,0!"):&*0#0 #"0"&)D&*&($&*$% "6$&*=%&$D!6$B> #$6 $$ "%0$&* $$,0&* $0*!,% $):& : #$&) %#, $%&#&*$!"):&*0#0:&) $ $$* "%0$&* ("#"&D "!B0):),0$$"$ )0#0&*6$ D #"! $#6 $%! : $6B&* 0,D"):!#0$) #$ 0$%& $0$&*!) $:$&* $*:! "&*0$$):&* #$0$%&&*)%#,$%&#&* #$0$%&!$##",D!"):&*0#0&) #"0"0,#*"#&)&* < )#!30$)0!&6 )#!30$)0!&60A5. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 22 z 71

22 $&)&$6/*6:3&&62RRSQ<.AQA$E!) AD/*6:2PQE<Q$.&$$6"B %:$&&B$!"0$)#1D0! ) #"0$) 76B!!" 30$) ) 0$)!$& &! "):&*0,#"#, $&* )# $$!)#) #&) $$ "%0$&* 0$) $0!$#&* *$%&#,D&)#"0"&*! "#"&$),$!&6&* 0$),$0!)#) 7 "#" $!!" # $%&#!! &6D,)#,$10$&)&*)B)$&!: 3 ) $$ "%0$&*,0!)#! *#$ %% 6"B:"#$6"$&)&* $ "%&$&*D 6 #"):&* *&$) $%"&2$0&#0!)$!+ #)D $*):: $ &6 $ #$& $0,##"0"&D$&#&*"6" &!)! 30&$)$%"&!"#, )#0$)#"7!# &6*)$6! #&! $!$#1!!) #) &$&#" %)!")! $! )$: *&$$+"#6""%&$ &6* $% (&#"0"0)$&#) 30&$)$%&#, '$6&!$#&$: 6,&"%#, $%&#&*! $$ "#& $ ##*&*%#*D#B*$" &#:)#&&$:%#,$%&#&* &*)"$%&#,$"0&*%): (!: *& ##) C) $%&#, 0 Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 23 z 71

23 6$D"#&)$ $$&$&$!) & $ ) 6$ 0#0&*D )#$ %#,$%&#&*0*0!$ %$%&6)40 04! &6D%)!"):& %$ = $& "0! 4#:D L&!#:D "0!4#:DL&!#:!#0)&!"0:%$B:,6:> M)6B&%$!:$"!!D ) $$) $ 0 $)"9,! &! $6B! $61 0$&)&* ) $* ) $%&#&* %#, $!&6&* #0 %$"#0!)&0 $ %$ %)!"):& $&%" L1$&# %&6) ! &66B&$&"0&#2%L1$&#. '& %"&#!$&& &: ) $#!0 $) )6%("#)*0#!$ <. ""! ""#1 #"#, $ $$?""! ""#1 #"#, $ $$ 0! $&) $6 /*6: 3& &6 2RRRQ8<8QA$.K$#A#"!&!#0$6& $&*&$$#"0" D$: %#,&*)"$%&#,),$0:# $%$*%#, $&#"!,D!$))$* $%&# &)"0)$&B$D %&, *&$ $0 $J &&)&*D &#))#!6,%"0&*J""D!!B0D "%&* &*!)&* $%",D Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 24 z 71

24 "$$$&,&)"0))& $*&*!6,# ($&*$) *&$) $&#"$!&%""B&#%#""#("#) #0"):&*!0&!%$6$&! $$%&#::$$,0&*%#, %#, 0&* *& $!))$%&#,Q0"%"01!) 0" $ $$ $* %"&#, $!B0:!,D!$) )$$!&("#) $*&&) &)"0"0)$"$&! %&, ""D!!B0D "%&* &*!)&*$%", *$0$&$:) %$, =(> 0&* *& ##) "01!) 0" $ $$ $* %"&#, $!B0:!,D!$) )$$!&("#) :B 0# 0"% ) $%"& 0!, &*!$"):&*D #0 "#, $ ) $%"&$#"&"D#0=&#+D %&&>D%&6& 0 $%"&D $& *!)&!,6" $%"& *&$),6$) # *0 $&* * ( *&*D &* )"$%&#,0"%")&*)$!# $%&#! 0"% $&*!) 0" $ $$ $$ &!,! *6"B%*0 $&*)!"$!&* $$&!#*$&#"(%#& **$%&#&* Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 25 z 71

25 < )0&$ $$ %:$"):! &6D!) 0& $ $$ D#,&*$&$:%#,D&*)" $%&#, /*6 2 RPSQAAEQ. 3& &6 $.K$#."*0!) 0" $ 2 %:$&!) 0" $ $$ $)")%#&)"$%&#, ),$0:# "!!CQQ.D)%"&# $0 L# $00!$#0 $&"0 L 9$&& /*6 2 RRQA8QA 3& &6 $ A0" A!) 0"$ 2 %:$&!) 0" $ $$ $)")%#&)"$%&#, ),$0# "!!CQ.8QAAD)$,6 D/*6:2RRSQQ3& &6 $! $&:$:$!) 0"$ $$ 0 %$,? &6*D #, $&+%:%#,D&*)"$%&#, 4,6(0&$!9 4$&B$&"09$&& =3)CAQ8;> 4,6(00&$!2$2)$)& $&"0#0)<=3)CAQ8;> $ #6 (00 $! 2$ 2)$) &=3)L8.EQ> L"&#)$#6&(0)$&"0#0)=CAE<Q8A> 00$&"01,.=3)C.AQ;E> L"&#=%$%/$")# >$&"01, Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 26 z 71

26 =3)C.EQ;E> L"&#$&$6!RRRR#""$% "3&#" "04$)=3)C<QE> 7,6%"&#,$#6&)"$% ""0L0&G#, =3)C<.QE.> L"&##6 0#5" %"# C6,6 $&"01,<=3)C88QE;> L"&#!$# 5 "6" & $& "0 #0) =3)C<EQ> 4,6(0&$!2)$ H$" ) )%0B$$$$ $!$&"0#0) =3)CEQ.> 0%#6(0 $!2)$ H$" )) )%0B$ $ $ $ $! $&"0#0).=3)CEQ.> L"&# 7#6" H,$( =% )0& # &*$&>$&"0#0)A=3)CE<Q.> G!*:"G$# =%:"3) >$&"04##) =CE8Q.> 7,6C$"90$ $&"0$&!# 8=3)CE;Q.> L"&# $#6& $*) =% 76" $#,6 )0&*> $&0"0.=3)C.Q.> 4!!$$1#$&"0G"0$#)=3)CQ.> 4!!$$1#$&0"0A"0G"0$#) =3)C<Q.> 4!!$#0$&"04##)=3)C8Q.> G!*P"!N0 $&0"0<=3)CEQ.> Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 27 z 71

27 < *#&&#$%,$0$"$$#)%$" #"0"!& <,0*#&&#! &6!*"D%)!"):):$*: 8<D8#!U6B)*)$),$0:# D$& "$C6" &*G6, /$"&&$ D#.#"0$&6;.<E!$#1,=%&6&$&> 3$!$$ 0" ) &+,! 5 #6 8; V!$#1, $!$#"),6)D %$) $"%$) $!D $$6$+6"&*0*&6:"):&6:$ $!!!)#!D:4DDH$D!0DP$& D&6:)&!$!D$:&*G,0:#7:$# 00&D $:$#!$&!&! * " C 0!) 90:#) < 7&*%$"!& &6*D)#!0#&!! %"#!D!$$&#"!##5%# #6) $.8#"H#)"B$))):& 6&!,: $)$&*&6$$#0#$!060!D#,&*6D,$!&*&66&#BL&,D 76BD L "D $D 3K$1D '$+#D L$$# L$$#,60!)):#$#)#M"$D0!D 4!1&DP&D$&$)%$)$$&"6#& $&D %& "#:+ $%!):#" $$ $$$ $$#0)&*#%,D"$&0&6*&)$6 80D8;AA.E#"D &$!$!&6! #0! : "&*$),$!60#$&0B+1: $*D $ #,&* *$ )$& #"!! =.8 >D %&66"$*,K)$&*$*$$66$N%%",D #,$&0"05&*RS#" G&;#"!$6#61"# D"$"$:#&$ 6D!$$"$&#0$ "61*0"$& $&!3$#$ 2)$&$$6$ &$6"!)! ("( Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 28 z 71

28 $!$),$ :!$&"!3$$&0:2&D &!#&6 "6&*#!&!D$!)#$6&$&,.!A<;#" #)0:#*!$&N%%"!"!90:#0*;5 ;8!$*$60#$:#:#'" ;8#"#)"!$&C":"!D&6$$6&!G,&! '0&!90:#!D=,$#$&1# ## >D): $$:" #0#"$"0*#)"!$&6$:#"RR#" #&%")D&!$!$$)#("#*D#,#6&")) ("#5"#)0*A85A;#0#*"H:DC" -&0! G!6)) *$$$6$#$!$)6:$ $) L6) $!$& $) $ )?M,)#:!M$* 6W4:!M$*$&W=?'4* A8#"B$#1$)&)&#6& 1 $%$&* B&!&$!*!%&6&%"#0H)"$& :6K$#A8#"$&)&,$$% #0)) 6 : 0 #$6"!&6# "#6" "%&$ D $6$$ 6 "! 3,$ $$: "#6 "%&$&$6&6$#$!$ #"#0) "#! *#&&$&!! )&! $ K,6 ) $)"D $6&"):&! &(# $%"&,!)#) $,6$:&! #)%$#"0"&6$& "&%"*")&9)&60$&6&ADA&:!$#1, 90:# $E#"&6$):6:$ 10# "$&$)6$&:6"$ $)&9)6&%$&&D!$&#0W&6W $$0*L$$#P&$D#,&*$$6&##")$.&&,%$"6)0#D#B "& 0"&!E<#" Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 29 z 71

29 %$"*0# "$#!"&$&%,$& :$0$%K,&6#6<&&,%%$$ 6, T0#"*,D 2!,D 90:$#,D #B B6$& 0# $! " (0&* "#, &*D! &$$ : $!6 )!) #6D. &:K, %,$ $6 $$0#&$"E8#" E<#"&66&$%:"E;<#"$:$#"$&! $6!!&)&!$&6:$&65H,)#D6":D L$$#D L$$#D P&$D D 6:D 4$&D 4& '$+#DE;;#"!0D*6!90:#$4EE<#"!0$*6!90:#=&!4>6&!$0&!!! <. 4)%$#"0"& 4)%$#"0"&!&6#$66&&0#""# *&$D 0 $ $&#! ) (!"):& $$ "0 "#6 "%&$&D"#"6$D$!&65 $!&) D$$6B!)#"#$66$6! RR#"7*!6&K,6$0):#6"0 &!!)#DB $)6 $0#" 0 D$: $0$#$$4#,DL&!60) $*,52!0"%,6$4$&6$"0&* "#,%&*#&$)$!$&$$"0)#&& $*)5$)$)"0&6)'#"!$ 6& %!&L&!#$*"4##*"D#,)$6 $L" 4##" %$"&&$$%$& &#D#, 0*&*$% 6&"0D%G"0$#D 4$D$!$&3&#2$" $&"0&L&!#)!6 $!$#D:&$%60!) $&P:"0& L&!#)$)!6& &6&D#,: 6&$#,6#9 4$&B7$*:$):&#":64,62)$)& &B$&"#6$*6$)$ D:$+(&*& ##)5"#6""%&$ /#"! K,6 6"&*D!)#* # 5 '$+#D4,D4$,D*6!"90:#!0")#R RS "0D #$"): * & 0$: (!D "$&!"):: B$6!"RRRR#" Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 30 z 71

30 2$6!RSRS#""#6"%&$&#"0"&&6"0 ): $#$6"3&#$%"")5$: $&$)D)"0& 4$) $0#0$ $) $ $6B %! $& "#6 $$5"%&$&"0 6#$&!$!!6&RS#"D %)#"0&$6$!B"%B$!$$1D!$$1$:$$0!)!&#"D#B &0$%$&*6"&*,0!)#!6& 0#*# " )6RS#")!6$+B&#D#, $$:#!RS#"66:%B):&%!$ G!B&# &6#"0"$!)#)$$::$"B0:0 B6&RR#"M#BRS#"!!)"B&6&0" $$$!$&D 6,!#)D$:$)$$!&6!&!6# )$D 6,&" $&!D$:$&$,! 0 #! $!&6!*"$&!D#,&$$!"#$66) #)%$ #"0"&D6$&"%&$&$:6)!&* $%&#* " )6RS#""#6!"0 6#$)$!D $B&!)##6#,6&#"D#, "#6&$$6&"0 L&!#!# # $%, $$6 $! 6&,!#*D$:$&*$$&6:$!!"7" "B&$! $( $% $ $%& *& "# 6$ "#* $!$# $)" &6 "0 6,K"D $$$!& $&6&$0$&6$ &*D&!!&! )00)# $)6RR#"$!&"#6""%&$! $% 6&%$0X&!)#$: 6#694$&B,6&D$$"0L&!#:D&#) )%0B$$#"#" 6"&!6&!$)"$!&6",$5*"$ $$ $&%$&%&6$,)"%&$&%$B&!D05&*RR#" &$$6&&#$6+ 6"&* $0*!70* A. 5 A 6& #0 $,6)! $:$ $#0!'$ 2"'$ D$%0$!# $)"A.E#",%!&6#*$$$#0,) $$1$6&$#$6&6$& ) Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 31 z 71

31 0("#&)!60&!#!$!&6",$5 *"$ D#,&A<A#"0$0+#!" $&0B+(0:$ $#!0&!$ $*!6$+4$L&!D76B!DL "!6: ':%,#:'" $*+!6&&6$$%$!#!D #"&!#,6&#"=$ >D6":DL$$#!DL$$#:D H!D $! 3K$! 6$ &6 $ $6& &B$&$6D$6!)#$&,$6&A8 #" &!#$!6,B"%$,!)#*&6A; #"*$:$%$"!&6!)6"D %)!"): L$$#D L$$#D '$+#D 4$&D 4&D 6": 6:$6&%)&):!:'$6&*$! #"0"&*&*$&)#*6$*0#0&* #"#!6)$$)D$&&&#606$ &6D#,6&RR#"60&!#!$!&6" B# G,&!90:#"M$$ #!6*$:&! "0""#$6+$$1 $:D6$:#"0":&6 H"B;8#"$0&66*"$#6D#,)&%&%&6& $6) "*"$#65,$"#)) $0*&*!5 $#B$0*!$D&#"#,&*H** 3"% 6;E#"!"#)&#"7$ &+ "B:#0$$0*"6)$B&6!0"#)&#" " $!&6B#&6*,)$,)$$:66#$*" &#"H"BAA#"6*"&#"P0D$0#0$%0B" #0 0L$$#*#*"$&L$$#*%):6,B *"H"=A>20B6&5%#*"&6)5)0) "):&*G,&!90:#"2%$$!)#!#!&6 6&,B*"&C0#=A>D30=A.>DC!0=A> C0=A<>D"0#%$B*!DH#"40)D "B#$&6&*"&H* L$$=A>D "M* 4$*=A>D"00'$+#*=A>*"&6) ')#$&*,$&*%*&6#*0B6&!#*" 0*0!D$6B$*H#BD$" $#&$&&#& Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 32 z 71

32 0* A; 5 A.!6!) 0#) &* #, $!&6&*&6*D#,$#1$&60*E5&*RR#" H&*"B0$&6*6A..#"!$!#&! H#B&$&!6##")$&!D,0:#!*"!B0$ A;#"$6$0# 40)&!$6!$!&6"B# D#,&6&:6$"#&6D #$6, 0#! 6&RR#"$)6 %$&!$')$&*#0$0$6&M*P0 L$$#*D0 L$$D3"% P"5 *6) 40 A #" $&6& #,$&D $& A #" %$$##!0"%$!$1#! $&#"!!)# &6$&66:$ #01D 6&* 0* A 5 A<.D $#,&* ='$ 2" '$ > 6&&#6$$1!&6# $!&6"D):0& $&$6:#0&6$$,0"B&#6$!&6 0& &6*!0% #"&B&# *$D&)#P%0 '$ D60%"&B)&!&*#01 '" # #0) 0 "#$66!&6#! H $0 6&*0*D ):&*G$"#0*A.5A $66!+#01 0#0#,0,$&*%&")!6!)$!$&!#",$&!&6*D$0#0$&* #,66")L$$#=6:$E#01>$L$$#4$, =6:$ E #01>!D "B&! #"#! %&6 %$,$& '$+#*D%)!"):&.#0#0#,0,$&*M $)6&,B4*6) 2#$6#"0"&$$&!&65,$&!$ $)): $!&6"5!6&6& 6,$0##!"#&)5$# $!$!$&&$6#0B0$) 3$#$$!$!,)$:##0*$$6&): %0B"L$D6:$&&6!$6&):&!) L0:$L0#:3:$L&:$$!$6:$&$!)::)K,6 #60%!L6:$!$:D&#$0&6"$:$# $!$D#,"*$6&*&6#"RS#"$!$%&6 $0#! $$&!D #B 0&! '0!$#1, &6D 6")D L$$#L$$#6!)&2))%$ *"$ Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 33 z 71

33 0!)$6$&*D#,&*$+!B)$$0K+ &6$$!$$!$$$0"06& 1:D$M,)#:M$*$&6&!%0!&6$,,6$&* $& $ 6B! 6D B &6!$&"!"*"*0 $! &) -"#)"*" $&!6&B&!$&#!!,$&!K,6! &6 $:#*0.5&*RR#"0%"0#0)) 654#,$&6"$$) $ $$$!$ #0* '$+# %:K *6!# $ $&6& $ 0& $)&$)) 0#0$)&6*0!%&6 6:$,!):&* )0$ "#" #&& $)"D ) "0$ $*)&$#,$!&6",$ G0**$&%0#0$)"!B06:$90:# $&#!0#!D4#!D!!$"#:40):,6: $-&"$!06&AA#"D $&6*AA<.#" 0 #0)) $6! $!& "#6$ "%&$&! &6 &6$!B&6& $%"! $&$6H"B!!0#0) $))&6!!K :$!$)"D$" )$%:$)"$$!D$$,0$:))#& $)" &6!#0)B0$%$&K6&6)#B$,)*0" &6*" )6RR#"&#$66&6*# *0"%&6!D$:*0:$%B!#0!$&:M& 6&! #0): &$$#)! 0"% $#,# $$! $&$)' "#"!"D% $!D$*6&6$!)#%"&$)$KD#,: "#1$AA;#"'$#)$):)#0))!B0& %&6&&%")*$: $&6!&0#&#0#0D,0:#D0#B"!+ 0B&$$,0)0#0D )#: 6 0#! D&%&!&6#* #0*D$6$$$!$%""# 6B $"$*!")#*6DB&6 Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 34 z 71

34 6&%$#&)0"*""&&$ 0*AA5E $&%&6& " $$ "&, 2)#$ $ %"$6 $: #0) 4:M$* $&))&) &&6):!, #&!&#1# $ 0,#D #"): %#,0&* 3:&"*B#*#$"&&$&!0*A;5E $&$&6,B!&6# *0"$$#))!M&0#0*A;85AEA0$%0,#*0&*! $6"#AE#":6$$,0#$&&# 0$#"*0"!!&#6$00#"#) (0! &))D"))!& $&)D"*""&&$ $"*" $ #$+0,#$)60*!0$=0" 0>D $6"B0="0 G"0$#>%"&#* %" ))*D$ 6$!!" $!$) ="04##>$$3&#"L"*="0L&!#>&!) "#$66$##0"$&$0*0 $ ")D &"): #)! 0,B&* #0 6& )"BA8#"*0$%$66&!$)"("#)!"*" $&!A<<#"%&6!<<,D#$!D")*0, * $)6& $& #$ %$) ##0"$& *0 $")!D#,$#606&$&Y*0DN%# G"00*A5&*RR#")6&#0)0,#D&!*0 $"):D0:#:$:$0#0$&%0B" #0) $$)"):&$&"0$$&1#)*0$"):D0: #:#:'E.#"!%&6)"BE80,#!$&**0&*&!$ 0!&6$)!6&"!)G,&!90:#"D4* 6:$A<;#" 6,&*0#0)&*4,00# G, 90:##"5$$ 6$!#"#" 46%6$&)&6H#B"$AE#"0#) "&! &))6&6*$&6$!! $$)"H)$60$6$&)!!,D *))D$& %0,#0)&*##&*$#6, :, 6 "!# D %: $%: $& # D): $,7)$&*4& Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 35 z 71

35 E#"$%%"$)6%0B"#0) &6*D $& "0& 1,. :$ %" 6 D<!0,%D6;V,0)0$%&!,$ "& $&%#!" $) 6$ 5 $!" &6 $&$&6 $ ("#) &$&&))!D &#$): $ 0 # $!&6 D *0 $& #!"#&) :$6 $$0#0$!)!) $)#0))D "&! &))$:$&*$:"$,0&*D:"D$&# &")0 )&*,B&*&$1 "#"6$&6#1RSRR#"$%0B%&6 &*,$&*"#" $)!)#**:&: &6 %&6 $* $&$),D &0" B&D $ $&#! )6$$&$& *# ##, 0" &#6 $,0&* 06)6$!#,D#*)#,!D!$$: "! "6" $ &") "%0$ L$ "B: 0 )!&6# 6$1 6&,0&&$5 $,!"): $&!##0#D 0# 5 " %"# )#!)B$6&)!&6#!$!&0D&( *#$ $$!)#)D #$6"):,$ 0#0& #)%$ #"0"&$&#&!&B)$&#!6&%$6&0+ )#+"%)$%&#)&6*$$$!0 0#0)6$ # $)" $ D 6$ #"0" &6$&66RR$:#RR#"&!#:6 $#$6 &0 0("#&)!0%$&!: 0 B&"! 6,$ #0 &6D $%" #0) "*" B# 6L0$!4#$0# C "! )C!&# O$&$"#!"#$&6&&0#$!&$%"&!&6# &#"$#0$&*"0D&!0#& &)#!D$%",6&*#0$%0#"D$%"#05%" #6 0#5" %"#6=A;5A;;>D#6 2)$ H$"=AAA5AE>$& =AE5AE;> AE6$!)#$&:6&"$$*, D0! "!B0$$*"&#"6")L$$#*$$$" Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 36 z 71

36 $0,!&6#*4,0#)N"&L&!0*A<5A<< $$&*!6B%"#&#"D#B"0*4$) 1,0*A85A;"$0"%$* $&#*"0,!"$ 6,&*, $0&*0*AA5 AA< "$: $*!6&)"B$&# "0 $& "*" #6 )$!$:#*RR#",B, #"DHZ!#"$,!)#*"0D#,&*#6 "*$& $$!$):,!)#*$)6&##!"#)0#0) $:# 6,&! #!" 6$:&! &6 $ :!!)!%&6#0)B0$'$#!6$!)#*""*! 0!%": $ &6 4 5 $& #"!6!) E#A88#"A<#"$)6#BB#5! #"6 85<B#DB:&*B,&$##0* &6 #RR#")6&:##0)#D$AE8#" ""*!$:0!)" $$$$& &+0& $$$$!0!))L",#)0#&$) 00!))5$N)"#$$4$&6D"#1$. K$# E #" &$ % 6 $$ # $&#"$&#09 4$&BD "0: L&!#: $&#,$&#0!#!0)$&"0&4##)2 0#6"0G"0$#:1,D#1$:% $&#" $&"#0)&! 40):D:0!&):#$6%" $!)#) $0#!)#)A8<#"6%"&#$&0"0 $$!!&!$:#$060!)#D$ AE;#"$$:$%"0) $:!6$!)# $$6&0" 10!$#1,D!):&*0""$* #$&$ $"$)00#&$$$"%0$&*!$!"#&)!)#) $D$06&$#$ 0 &&* %, $"D )#,B ) 0 0, $!&6&*$! 0#&$)) )"BAE#"D$E.#""B&#"0#!)#: #$+&!!)"0B&,B&!$&$,)$%"& Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 37 z 71

37 $:$)$*:$5)"BA<A#"%0B"#0&66 $0,6#L#)D$0*E5E<$)"0& L&!#)#!0#%"&#,$0&*=$)$&$02&6*> 2 $)D % E; #" "B&#" "B& $0 $&"0#6#)=$)$&6#"!7$$02 &6*> 3,$ &6 6& )&! $ )0)$&* #, $#0 G,&!90:#"H"BA<8#"$&0" 0)#:&B$:$#60'$$:D$E$&0 ):& "$%"&#!$)"!E#"$&"0#6#)$%" %$&!* 4,0# G!$)"!# D"0#$ 6& $%#&5E8#"7#64$62"$&0$E.#" 4,0#!"!X1#$&#%#&6"B:0!"#&)&! $1$)$& D0"*""&&$ $6&!#"$ 3&#5!5M,)#:M$*$& $&#&!&)$&$&6&"$! "&0$&) )!$#1, D & 0 #)%$" #"0" &6 #!$&)& %&6)"B#&!$&$0#!"6&*$:#*$!$&+ &0#$%0!! $&!D0,B 6%):&!#(0#! 6$&!!$&!)$! &! $&#!6 ) $0 $$ 6$ 5 $) &6!! &*%0!,!"$&!6,)&*$&*#D$!"):: %B: 0#! $)):&!$!&6!B#!D &!$$$&!$5$6$6&!D&!$$)):&! $!&6&!"!,6&$6"&!D$)0$&!#0! &! #6! #"!$&) %&6& $6D )! 0"$* *&$%&#,!:#!N&$& "#6"%&$&!$6%$$!H 6,% 6 "0L&!#)D$$&##0) &!+0B&$%&# *#"&#0)D$$,0)D)#)$&! 4,6#94$&BD4,6#4,62)$ H$" $%:!%&6&,B"$D$$&0 ):&! %"&#!$#6& %"&#!'&#))#)G$D#$600$A;#"D$0#0$ Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 38 z 71

38 $%"&#" D$,6%"&#,0,$ $0& #D%"&#!$#0&"$% "*)$3&#"$"04$: $%&#!%&6&,B5$,6##"7!#&!$$!$# "6##*$$!6") < 7%&#"*! 90:# $"!&6 P C %# $ &6 "09$&& 4,6(0&$!9 4$&BD$A#"D%#5#0&&&$& G*&%)!"):6&%#)%0B$ $ A 2"! )" $%&#, ' " CAQ8; R E8; &6 "0#0< 4,6 (00& $! 2$ 2)$) &D $!#& RS #"D "# $$& %"&&D $%"& RS #"D %#&G*&%)!"):6&%# RS CAQ8; R E8; Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 39 z 71

39 !* $ $!" #0& $$!#:. &6 "0#0 "02# L"&#)$#6&(0)D$A8#"D "B&#&)#$00*A;;5E;D $%"&!!$#0& G *& %)!"): 6& %# )%0B$$ &6 /#6 "%&$&! &6D #, #! ) $%$& &#D $ #, B#, &% ): $& "00#$.8#! G*&%)!"):$0"0 L&!#) 9$&&D #" $!# D 0 $ $%":,65*)0" $# =)P>D3&#" "0&4$)=$#$!$>D4$: "!1# D 6" 5 * #6 $&&#&D "0: G"0$#: 4##)D 4##: #0) =) 2#>D #0: =) 2#> $ $%"&#!)$#6&(0)D"0: 6: $ $!#& 0: $6"B" "0& 6) ':%# D "0: ':%# L&!#)L&!#:$0 G *& %)!"): 6& %# )%0B$$ < &6 "01,. 00$%"0*!$:&*RR #" &0" #0&&&$&! G *& %)!"): %"&# $,!* $D #B $&# 0!&&0&)"$ A8! 0# $.8 0 ;5 RR CAE<Q8A AS E8A C A.Q; <SE; C.AQ;E.S E;E 8 &6 "01, =00> L"&# =% $% /$" )# >D $%"&0*$+$:&*RR#" &0" &! G *& %)!"):%"&#$$6&0 &)"=0#DBD> 0 85 RR C.EQ;E.S E;E ; &6 "0#6#85.8 A E &6 " $% " 3&#" $"04$: &6 "0&1#. &6# "$% ""0L0& G#, L0#$%"&!$#0)D$&E< #"&0"$!$!" G *&%)!"):6&$,67 L"&#$&$6!RRRR #" &0" *&$!" G *& %)!"):6&%"&# L"&#!$#0&D $& $6! RR#"&0"*&$!"G*& %)!"):6&%"&# 7,6 %"&#, $#6& )D #,& $: %"&# ) $#6& =$ $ %"&#!,> %"&# $$#0=%$0$$#6&> $$):&%"&#$,6$0 G E< $6RR RR $ RR E C.8QAA EAA C <QE R EE C <.QE. <R EE. C <.QE..S EE. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 40 z 71

40 &6 "01,< *& %)!"): 6& $,6!* $ L"&##6 0#5" %"# C6,6D$&0* A;<5A;;6" )#"*#"0 H#*&0" &#!G*& %)!"):#,6$$)%0B$&!$!!*$6#<8QA<QA A;<5 A;; C 88QE; ;R EE; &6 "0#0. &6 "0#0 &6 "0#0. < &6 "0#6# 8 &6 "0#6# ; &6 "0#0A A &6 "04## E &6 "0$&!# 8 L"&#!$#05"6" &D$& 0*AA.5AEG*&%)!"): %"&# 4,6 (0& $! 2)$ H$")%0B$ $ $ $ $!D $& 0*AAA5AE&0" &#! 6" )#""0H#* 0% #6 (0 $! 2)$ H$")%0B$ $ $ $ $!D $ A#"&0"#0&&&$&!0* AE5AE0%$%"$+ *:DE#" &#: 0: $+&"0&#0)6" )#"C4($&#$&6 40 $& 40", "&" $,)( "%)!0& $ A; #" &0" &#! $$ $!&6!&6# C 40" )# % $& G *&%)!"):%"&##0& 40 % #$ #(# "&" $,)( "%)!0D $ A<A #" &0" &! $$ #$ P"# #(# G *&%)!"):%"&##0& L"&# 7#6" H,$( =% )0& # &*$&> $$$!D$&0*E5 E. &0" &#! 6" )#"!$%"0 C4($&# G *& %)!"): %"&# 7#6" $ $ )%0B$&! &$$&! $$ $&*)="0 #0>D & 6"),6) $ & $*),$! "D &B$&!$!D%0"$% %" G!* :" G$# =% :" 3) >D$&0*E5E &0"#0#&$&!G*&%)!"): %"&# 7,6C$"90$ D#,&$: %"&#$"D$&0* AE<5E8&0" &#! %"&#!$#0& 0 & AA.5 AE AAA5 AE AD $%" AE5 AED E A; A<A E5 E. E5 E C<EQ ES CEQ. AR. CEQ. AR. CE.Q. AR. CEQ. AR. CE<Q. AR. CE8Q. ;R. CE;Q. ;R. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 41 z 71

41 &6 "0#6# &6 "09$&& : D $& % E#" %$&K&** &0&* G*&%)!"):%%"&# 7,6$0)#!40 L!"$D $& 0* E; 5E &0"!$!" $ 0!! ) #6 $6" *$: 0 6,&D 0 %$&D %"&#!&)&D #$#0:$ $G *&%)!"):$,6!* $ L"&# $0 L# $&#6A<8#"$%"&#00!$#0)$)E#"&0" &)&!G*&%)!"):%"&# E E;5 E $0 #A8< 00 E CQ. ;R. CQ. ;R. &6 "0#6#.5<. &6 00. &6 "0G"0$# < &6 00A "0G"0$# 8 &6 "04## ; &6 "0#$8 A &6 00< G!* P"!,0#$6: $&E#"&0"!$!" G *& %)!"): %"&# $$$!$0:!*$6# L"&# $#6& $*) =% 76" $#,6 )0&*! H"$ 4$#> $&0*A;85A;;&0" &! & *#"& 6)G*&%)!"):%"&# 4!!$$1#$E #"&0"#0#&$&!G*& %)!"):%"&# 4!!$$1# $ 0* AE5AE&0""G *&%)!"):%"&# 4!!$#0$0*E 5 E. &0" &)&! $ 0!! %#"G*&%)!"):%"&# G!* P"!,0#$6:!M"$4"$#$&0* E.5E&0"!$!"$0!! %#"G*&%)!"):%"&# $ $ )%0B$&! $! $0:!*$6# G!* P"! N0! C" "& N0$&0*E5E&0" #0#&$!" $ 0!!!&$!" 0$# G *& %)!"): %"&# E# A;85 A;; E AE5 AE E5 E. E.5 E E5 E CQ. ;R. C.Q. ;R. CQ. ;R. C<Q. ;R. C8Q. ;R. C;Q. ;R. CEQ. ;R. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 42 z 71

42 4,6(0&94$&B"09$&& 4,6(00&2$2)$)&"0#0< Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 43 z 71

43 L"&#)$#6&(0)"0#0 /#6"%&$&!&653&# Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 44 z 71

44 00$&"01,. L"&#5%$%/$""01, Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 45 z 71

45 L0#$%"&!$#)$L"T"0#6#85.8 Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 46 z 71

46 L"&#&0"*&$!&"04$ L"&#!$#0&&0"*&$!""0&1#. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 47 z 71

47 7,6%"&#,$#6&)"$% ""0L0&G#, 4,6 0#5" %"#C6,6"01,< Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 48 z 71

48 L"&#!$#05"6" &"0#0 4,6(0&2)$ H$""0#0 Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 49 z 71

49 0%#6(0 2)$ H$" "0#0. 40$&40",5&!$"0#6# Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 50 z 71

50 40 %#$#(#5&!$"0#6# L"&#7#6"H,$(5%)0&#&*$& "0#0A Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 51 z 71

51 G!*:"G$# D%:"3) "04## 7,6C$"90$ Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 52 z 71

52 7,6$0)# 2"0#6# L"&# $0L# "09$&& Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 53 z 71

53 G!*P"!,0#$6: "0#6#.5< L"&#$#6&$*)D%7,6$#,6)0&*00. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 54 z 71

54 4!&0"#0#&$&!"0G"0$# 4!&0""00AQ"0G"0$# Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 55 z 71

55 4!&0"&)&!"04## G!*P"!,0#$6: "0#$8 Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 56 z 71

56 G!*P"!N0 00< << 7%&#"*! Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 57 z 71

57 90:# $"!&6 P C %# $ 2"! )" $%&#, L&!#E &B#0"! L$ $# #0< 7,6!" 6$& $)"):& #0(00&!2)$) &. #0< *$0 $)"): #0 (00&!2)$)& #0< C!% $)"):& #0 (00&! 2)$)& < #0< '#) &)" #6 (00 2)$)&=*,!"$&$&D &D"#D0$$!$& $ *$0:D 0 $ $%"! $#&D$$)"!%D $$$#&$:$D%0" $$%"!> 8 #0< 7,6 " (, $)"):&* 40(00&!2)$) & ; #0< %$?2$ 2)$) A #0< $ #6 (00 2)$)& #0"! $ ( ": # L#) 2#0$) #$&B$&B& $RR +RS 6RS RS 0;5; $RS ; D + RSDA RS ;; $6RS RR LQ8AQE LQ8..QE LQ8.QE LQ8.<QE LQ8.8QE LQ8.;QE LQ8.AQE LQ8.EQE <8 7%&#*0 $ %$&)0 &$%&#,*0 $&* P P#0$) 3$)$%&#" $ &656 90& 20 &656 "#$& "#$&,K$D $&B&. &656 90& $&B& &656 90& $&B& < &656 90& $$ 8 &654& 90&,K$DRS5RS ; &65# 90&,K$DRS A &65# 90&,K$DRS E &654& 90& L0B)#0$)D Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 58 z 71

58 #B0$[ &65N)$ #"0"$#D#$&!# &65'$+# 90& 90& L0B)#0$)D #B0$[ RS5RS &65'$+# "#$& L0B)#0$). &65L$$# 90 &65L$$# 90 < &65L$$# 90 8 &65H,)# 90 4"0"6"B&# ; &656 90& 20 A &656 "#$& "#$& RS5RSD#,K$& RS5RSD#B&& RS5RSD#,K$& RS5RSD#B&& RS5RSD#,K$& RS5RSD#B&&,K$ $&B& <; (& 0 *& ##)?""! ""#1 #"#, $ $$! $$! $ A #" #$") "): (& =%$&>D 0 *&##) "!!=#.*>D%)!"):5"09$&&=#,6(00& 4$&B%"&#$0L# >5"0L&!#:5"0$%: 5"02%$B:5"04$:5"04##:50#0):50!): 5 $0$ 00 $& "0 1,. 5 $%" *)"01,5,6: #"!5 0#0):5"0$&!# 5"0M: #7!#&=#DE*> "09$&&5"0L0&5,0* $6"%"&#, $#6&!$B&# 5"0G#, $,6$%"&$&"0)#0# =#DA*,*$*> Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 59 z 71

59 $,6$%"&$&"0#=#D;*>D%)!"):&5"0&# 5 "06"#:5"04#:5"03%$:5"0G,$: <A '$$!0 $%&# )&B$&! $$" 0!& '$$!0!&&6$%&#)&B$&!$$" 0!&$:#0&#"0$)$1)$!" 7 '+&##&,".(+".('$#-,6,%!$+)!)*(&0&#6(.#.#&(.#)%!8+9 C0$"):):&$#*&$%&#,#$%&#! $*&$$#"0"!&6$$"): $&#D!"):&&$66$!$:&*&!$# C2CP7CM 2 M32 CL M32 7*"!! & 0 "#6"*&$!0#&) 7*%#&$%&#D $$")$,)*#"&RR $:#,RR#" 7**#"$!&6 &6 L$%$$*& )&$,60 %$ #" 90&)0#"0"!5#6&#0#D 0#D!$B&# 90&$$*&$ #"0"&!0)D$* $$#)%$!& 70$&#7!#& %0B""!! %$&&!#)%$ 0**&$&*=! $!$&$M,)#:!M$* $&> L$%:$ $ 0&!#)&!"#6! &!5"CD #D0%" ' )M&9) $#&&6 L0#5L6) 2&$):&# %#,$%&#&*! 20#$$"!6$ 0%0!&#*&$%&#, $$#"0" 20#"0&$)$& $$#"*&$%&#, $$#"0" 2#0$%"& %#,$%&#&* &(&)6B*&$ "!!) "#"$ "%&$) 2,!&"#6"%&$&! 6%("#)*&$ "!! 2&$):&#$& 0,$%&#)$! 7 "!! &!$ $&!D 6$&!("#"0&! 7 & $!&6"!! ' $:"*$&& 0$"%$&*$0*,!)#* 2$0):&&!#!"#) 6$1$!$:! L##!"#)060 %#,$%&#&*56$ Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 60 z 71

60 L *!& 7*%#&#0 &#)#"0") 7$)$&0&# $$ 4$&6B&6 #$&B"")#* #&$&#!"#)&!& 7C2 30$)%$, $!&6&*! 0#0$6$$ 0$)0&$!$& /$ 0$ 1$$#" *&$%&#,!* $&*!& /$ 0$ 1$$#" *&$%&#,0" $$&!!& )$61$# 0$)*&$)$%"& $)""!! $,#0&* &#1&(#)!$#1,$%&!!)! $!$# $):!+!$#1,$#& &#%"&#, $$0%#, ):&*0&*&$ /$"!0 &$ : #;!8+&(# %!)%#*!$+!$: L#)&$# "%0$5& $&$#&)B! 0)D$:$&$$!! &0"B&=$6$$!6$B&> 7CG3X 2C 7%!)*&$ $$%&# "):#0$) $%"&0*$%&#&* "): )" *$ $%#, ),$90:# M"(60 %#,$%&#&* L#$61&&)&*D #"#"):& ):%#, $%&#&* 6#"$ $#") $#!0%"0&* $)$%&#, L##,(&* %*0 $D *#$*&$ "): )&* $0$!&6&* $!B0+#0!&!$#$61,$!&6&* *#$$%&#&! &!&$ ) ("#"&$&$:) &&"*!*& "!! 4#"&)+&*!) ),$0:# #$&* 0*$%&#&*D*&$&* "&&$&* L#("#"$"&&$) 0 ) G!&!#7%&#!&6(!"6")$6!$:"$#*&#$%&#!!&6 &$$$$1#"#$6"$ 0):&(#$),0#0) 6$&6$*#))$$#"0" D$ Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 61 z 71

61 :$0!D#$&!/*$%&#,$%&#!D &!D #)&! ),$#! #"!! $&! $#!0!"#"$6&*#"!,0&$&*!& ; &&D#"#$6$$!"# & 30&$)$$#"0" D)#0!$)"6$ 5 $!& 4"#$6 7*! " ) $%&#, $ &"*$* '$6 7 $!&* ##* $& %#* $%&#&*D:&*6+!&=!* 0"!,> 6" (0 0"!, %#, $%&#&*D $)"):&*$%*#!"0&* '( $ ) $ %"B"!& ##*D "#* $ %, %"0&* $& $%&#*"*!&*"*!&*D&*)"$%&#,D )!1"$&##,$$&*) %#,$%&#&*"*!&*"*!&* 30&$)$6,$%&#)$0D&!!&*#,D!$&$%$,$&&*!$& 0" &!&$&* #0 " "$&! %" "B&# $ ( %#, $%&#&*D $)"):&*$%*#!"0&* 30$)$*&##)"(& *& ##) 5 "#6" "%&$ &6* 3!%"&#"/$"50)$*0!, &)"$ 3!$$$!:("#)%"&#" P"!N0 $&"000<$%&/$"50) $ 3!0)#!&$&"0G"0$#)=$$#0#: *:> 3!0)#62$2)$)& 3!0)%!&D#0#*) $$0#: $:D %0":*,0!,0#!&$&0" 0A"0G"0$#) 3! &B #0"! $& "0 L&!#) E $$$!:("#)$ %) *: ##: #, # *0 $&*$"!&6 $(D,6($*$$!, #) %#, $%&#&*D &* )" $%&#, Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 62 z 71

62 3! 0)D *"D,D 0# #) $) #!&$&"0G"0$#)E 30$)!"#!&$&"03&# 30$)!"#!&$&"0L&!#)8 30$)!"#!&$&"04#). 30$)!"#!&$&"0*$#) 30$)!"%"&#"!$#0 $&"01,; 30$)!"$&*3))$&"01,E 30$)!"!"!$#0 $ $ (&: $&"01,< 30$)!" ) $%& %"! &) $&"01,. $:$ )#" *$ &#D 0!!" #!&$&"0G"0$#) $:$ )#" *$ &#D 0!!" #!&$&0"0; $:$ )#" *$ &#D 0!!" %"&#"!$#0 $&"0!#)8 $:$ )#" *$ &#D 0!!" #!&$&"0C!#$ $:$ )#" *$ &#D 0!!" %"&#"!$#0 $&"040#; $:$ )#" *$ &#D 0!!" %"&#"!$#0 $&"040#E $:$ )#" *$ &#D 0!!" #!&$&"06&1# < & 30&$)$$#"0" D)#0!$)"6$ 5 $!& 4"#$6 )! $61D $#$):&* #&)+ $%&#, $%&6$D"&&$"#&) '$6 7 $%B:&*$:#&*$&$%&#&*$6* $0!&* #*D!$*D %$* $&&*!$&D&*#*#* 30&$) $$ $ #6 2$ 2)$)& 30&$) $ 46 # D &! 6:$#!$&"0!#0:G"0$#:D0"$&"0*H )#L&!#)D0"$&"0*L&!#)3&# 30&$) "0 G"0$#) 1, $ 30&$)0"0D&!$$"04##) 3"$ 3! $76"$#,6&*$&"0&G#, /$:#$!!""!$B&# Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 63 z 71

63 30&$) "#&) $$ "%0$&*! &6 0"!))#$&*#! & 30&$)$$#"0" D)#0!$)"6$ 5 $!& 4"#$6 #0"#,,6&$60!%#,$%&#&* '$6 7 $#$& 60! &! %#, $%&#&* (!)!B0* $&# # ( )$610"$0$"B&##,0$ &* %#,$%&#&* # $ 0:& $%$$1 %#, $%&#&*D $ $G!&!!!*&7%&#,&#4(0#" 7%) &")4&$&&* /$ )# -""$" *& 7%&#, $ $ #0!,D $ $ "0!" ) 70$ 60D!$$ $!:("#) %"&#" ) $#6& $*) =% 76" $#,6 )0&*>00. & *!#$6#)%$"#"0" 4"#$6 7 *$$#"0" # $&$ '$6 7!)&* 0, $ $$ D $$,0%$,"B&!&"%#!$%&#&! B!,0$) 4# $# $,D &$:&* $60 &&)) %$* %)&* *:D #0&*!)&*0*$ $$ 0#$!0!%"0&! #"!)?0&$) $$! *+!) 0" $ $$ 7#1$ #"0$): )#!" 30$) 0!&6 & *!#$6#)%$"#"0" 4"#$6 3$$$$%"*&$$#"0"!& '$6 7 & ),$# # $%&#, $ #! )"$%&#,&*%$,%#,!))$%&#, Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 64 z 71

64 7&$!$ B&# $& "0& G#,D #"!)##))"$%&#, & L #"!) $$ #"0" $!) "#)D6"B:%""B! 4"#$6 $#(!)$$#"0"&!!& '$6 7 / (!) $%&#*!& ) /$"!&$%&#,!&D)# ($)(!&!)D "6):)0!,$$#"0" C#"0$) (& 6) *& ##) 5 "#6" "%&$ &6* 0, $%&#&* $&$&* #"0"&* $06"&* '#"!!0 $$ #"0" 0#0&* 6$!&6 4#"( & L #"!) $$ #"0" $!) "#)D6"B:%""B! 4"#$6 )0&$ $$ %$ $$,0&* %#,D $6, $ %$, $:$&* $ $& &&! 0"%0$&!!&&)&! '$6 $61D!):&* 0" " 0"%"$:#%#,$%&#&*D&*$"#"$ 0#0)6$$ 0#0)#"0"&&) $$#"0"!& $! " &(#) %#,D "$ 0&*!))$%&#, &%,*+&#%(,*%+#6(.#'<( %!)%#*,! (+-(&#".#/0-#*( 7D#0G!&!!#7%&#! &6%:&#&$&!&"):&*"!, &#):&* $ $, "&*D %)!"):&*!$& &! "*0!)&* 0, $ $$ D ( *& ##)D %" #, #"0"&*D # ),$# )"$%&#,0"%6:$),$#)) $%&#, %#,D %:&* 6:!&D &#& &$)!&)&*),$# #$%&#, Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 65 z 71

65 9 %)!"):&*!$& &! ( ##*D!&**0 $&*$&%#*$%&#&*%:&*6:!&0"%$)"):&*6&!$$:$)))#%:K$#6, %"B&*D#$&$!,"$ 0):&*($(""$& ")#* $ )D "%)D (D &D $0 #D$*&( 060$&%#,$%&#&*D $0B!B0(&*!& %)!"):&*!$& &! 0$) $, &$:&* *& $$ #"0" D $&* #"!* $&* 5 #)&*D ),$#* &*D #B!&*!* ##*D *0$* : %)!"):&*!$& &! $6 *#$ "#&)&!D!&)&!D,$6 $ $)! 6$&! $$:&!D $6 $!$): $!) &D $:$&* $ #: $%&#! %)!"):&*!$& &! #"0$) &*D &$:&* " $*%#,$%&#&*!*)$%&#,D! " $ $$!& $ " $* $$ #"0" = ##"0!'+&0%+#6(.#'<( %!)%#*,! (+-(&#".#/0-#*( G6,&!%:!")6$+0#0!&&6 '&$&&0#60"B&##,%$,%#,$%&#&*D $ $&#!!$#1,!! 6"B&+ )!" 0&* $61D &$:&* )D D #& $$$&*&$%&#,#$%&#!D)#,B"$*" Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 66 z 71

66 !"$$#"0"!&&6 G!&!#7%&#!&6D$" $$ 90:# ),$# 4 7%&#, 4*D $ $&)&/*6:3&&6!$6&# $*0#"!"$"6):&"#"&*#"!, 0&$&*#,!) 0$&&6 %$$63$&6$$0$)$1!" D! 0 &!! %B:!D "0)!&(#)D$$)B$"0!# $$&! 2$, &#!!" $ 7,6 Q30$) G6,&!#&!&0$)!"%: #0&$!&#,$%"B"!&* #$%&#! + ( $0$&*!, 0$) %:K0&$)%#,$%&#&* 0$%=%:K!#>%#,$%&#&*&*0&$)!*)&*$61 + ( &#&*! 5 ##* $&$%&#*$0$%%#,D&*#!! $#,6&$ $)!6$&!$$:&! #0& $! %) "!& &#&!D!)&!0!$ $$ 0$%#,)"$%&#,5%$,D%#, $6,$%&#&* 0$%#,"$"%#,%$,$!#* %:K0$%"$&*#,#"0"&* $#,6&$ $)!6$&!$$:&! Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 67 z 71

67 0$% "$&* %:K $!$&* 0!, ("#"& 6"B&*("#)"$)"&&##"0") 0$%,%$$):&*!"$D&&(!&!)#"0"& 0$%!$D$:$&*$*:$$#"0" 0$%&*"0&* 0$%&*& 0$%"$&*$0#,&*D"&&$&*&* 0+$%&#,$#&*$#!%6#)$& >%3";#?(&#&!$#&(# %!)%#*,! (+-(&#".#/0-#*( %:$"):&!&$$#!%"(#$%&#! :$&D$$$0;"&$.0.*$%&#, $%&#! 2#6): %:$# ( ##*D"#*%,%"0&*$&$%&#"% ($&$:%:K)# $&):=&!)#$#(, "%0$&*>D)::&"6&$%&#" #$+ &#&&* $$ 60 %:K "B&##, %#, $%&#&*D&!&*&B)$&&*%#*D&! $,6(&#&&*$K,6$$&*D#,%)!"): )! ) )),$# $0$#,60#0&* )),$# 47%&#,!4"0"&'$$2 =$# $)"#"0"&>!&&)4"0"&'$$2 )4"0"& K,6$ $D$6$$K,6")!*(""$& "#"0&* %&"#"$0)D$#$&%#*$%&#&*D 0 ):&* ("D )#,B "# $0$ $&#&* #,(&*#0):$6$$ ;;$A/&$.0.*$%&#, Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 68 z 71

68 $%&#! 3$$:$4"0"&$8$< "$0 ) 0) ##D "# %&%"0$&$%&#"&!)" /$&$EE#*6*0#0&* =$#"$&!#)%#,$%&#&*> /*6 2 PQ<<Q< 3& &6 $ <<$"$0) ##D"#0"%%&%"0$&$%&#* %!)%#*,! (+-(&#".#/0-#*( $ "!& &6D &* )" %#, $%&#&* ),$90:# Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 69 z 71

69 Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 70 z 71

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

2372829797728297727 2777787 73772327 227728297827 28237 7372327227 728297727 7!7" 7 # 7 $%7 "7!7# 7 " 7 %7 &2'7# 7 7 7 23789722772277287 77277232227897 227 27!""7 #2$7!""7%7!&"7 #2$7!&"7%7'""7 #2$7'""7%7'&"7

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#&#670-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

#.# 0,,,"")67,207)0+,0 #;0" 0,&,,02 "-,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( "")(6!(" # *2, 6!(". "#!

#.# 0,,,)67,207)0+,0 #;0 0,&,,02 -,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( )(6!( # *2, 6!(. #! ! " !"#$% #$%&'()*+ (", " "-". # #/+,, 0,. # # 0,,(,10+,2, ##2", ##0,2 #!#2 ",0+(+,+2,345, #.#+*2, ##, 0,,0)6 2"2, #/+,,,,.,,,, -0,(2"6!(". "# ##,,8,,(2"6!(". " ##"),. " "-" #!#*2)+2%,%'"%0,59).3: #.#

Bardziej szczegółowo

ś ź Ą ś Ą ś ś Ę Ą ń ń ń ś ń ńś ś ń ć ń ś ś ź ć ś ś ź ź Ę Ę ś ć ś ś ć ś ść ń Ę ć ć ć ś ń ć ć ć ś ś Ą ź ść ĘĄ ś ś ć ść ć Ś ś ś ś Ą ś ź ś ś ź ń Ą ś ź Ń ś ś ś Ń ń ź ć ś ś ś ć Ń ś ń ś ź ś ń ń ć ć ś ń ć ń ć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

01234!"# $%#!&# ' (! )! & #)"&*" +&, -. +&( ;/',<'..-'

01234!# $%#!&# ' (! )! & #)&* +&, -. +&( ;/',<'..-' !"##$#%&'()*## +,-!./ 6'7',+! /.76'8.0/'.-',+' 9.-' 01234 5-!"# $%#!&# ' (! )! & #)"&*" +&, -. +&(,1: ;/',

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076 8.1. wentylatory promieniowe 8.1.1 WENTYLATORY PROMIENIOWE Z WEWNĘTRZNYM SILNIKIEM Wlot jednostronny Napięcie Częstotliwość Wydajność Liczba Moc Prąd Kondensator Poziom hałasu Dop.tem. pracy Masa [V] [Hz]

Bardziej szczegółowo

ę Ę ę ę ó ó Ę ę ś ś Ę ę Ę ń Ę Ę ó Ę ó ę ę Ę ń ęś ś ę ść Ę ó Ą ś ę ę ęę ę ę ń ę ę Ę ś Ł ę ę ę ć ś ę ś Ę ę ś ś ś Ą ś ę ę ń ó ę ć ś ń ó ó Ą ę ń ęę ś ś ś Ę ś ś ę ś ś ę ń ń Ę ĄĄ Ł Śę ó ń ś ń Ę ó ś ś ę ś Ę ś

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Ź Ź Ó Ł Ś Ź Ń Ż Ę Ę ź Ę Ź ĘĄ ż ź Ę Ź Ż ź Ź Ł ź Ę Ż ż Ż Ą ź ż Ż Ż ż Ź ż ć ć ć Ż ż ż Ź ż ż Ź Ź Ż ć ć Ą Ż ć Ż Ń Ó ż ć ż Ż ż Ż Ź Ż ż ż Ę ż Ź Ź Ź Ź Ź ĄĄ ź Ż Ź Ź Ź Ż Ź Ź ź Ż Ź ź ź ź Ś Ź Ę ĘĄ ż Ż Ę ż ć Ś ĄĄ Ę

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

(EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat ) (EN 10270:3-NS oraz DIN 17224, nr mat )

(EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat ) (EN 10270:3-NS oraz DIN 17224, nr mat ) (EN 10270:1-SH orz DIN 17223, C; nr mt. 1.1200) (EN 10270:3-NS orz DIN 17224, nr mt. 1.4310) d Fn K Dm k Dz L1 Ln L0 Legend d - Dm - Dz - L0 - n - czynn zwoi Ln - Fn - c - K - k - Fn stl nierdzewn = 1kg

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ÓŁ Ń óń Ł Ę Ę ó ą ść ó ń ś ą ą Ę Ęą ó ś ś ś ąś ą ą ą Ł Ł ą ą Ę ą ó ą ść ó ś Ę ą óź ś ń Ś Ę ą ą ść ó ń ś ą ó ś ą Ł Ęś Ń Ę ó ą ść ó Ń ś ą ź ś ść Ś ą Ą ń Ł ĘŚ ĘĄ ą ś ó ś ą ą ą ó ś ść ś ó ą ą Ą ź ó ą ść

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od PANDA VAN (2 osobowy) MY 2011 PANDA 1.2 VAN EURO 5 271.09J.3 1242 ccm 5-drzwiowy 30 000 36 900 PANDA 1.3 MULTIJET VAN EURO 5 271.09P.3 1248 ccm 5-drzwiowy 38 200 46 986 PANDA 1.4 VAN CNG EURO 5 271.09N.3

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ś ż Ż ć Ś Ż Ś Ń Ó Ż ć Ź ć ć Ż Ź Ś Ą Ą Ż Ś Ą ĘĄ Ś Ę ŚĘ Ę Ó Ś Ą ć Ś ź Ś ż Ż Ź ć ć ć Ą ć ć Ź ć ć ć ć Ś ć Ż ć ć Ą ć Ż ć Ż ć Ż Ż Ż ć Ż ć Ż ć Ż ż ź Ą ż ć Ż Ź Ż Ś Ż Ś Ą ż Ą Ż ź Ż ż ć Ż Ż Ą Ś Ź ć Ś ż Ź ż Ł

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03.1/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 20.08.2013

Lista Cen 03.1/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 20.08.2013 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.61H.0 1242 ccm 5-drzwiowy 31 900 39 237 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.61E.0

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

str. 4 GL 040E str. 4 EK 200A EK 200A str. 7 ER 05TE str. 7 LHR 15 ES LH 22EN str. 5 KS 260EPNS str. 13 HE 501 str. 10 HTE 300 str. 10 HE 901 str.

str. 4 GL 040E str. 4 EK 200A EK 200A str. 7 ER 05TE str. 7 LHR 15 ES LH 22EN str. 5 KS 260EPNS str. 13 HE 501 str. 10 HTE 300 str. 10 HE 901 str. Zastosowanie maszyn Przygotowanie pod³o a Ciêcie metalu Szlifowanie metalu Szybkie usuwanie pow³ok Szlif wykoñczeniowy Szlif zgrubny Szlif drobny Szlif wykoñczeniowy Przygotowanie do polerowania Polerowanie

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Siłowniki kompaktowe P1J. Siłowniki w obudowach skróconych P1M. Wymiary (mm), Dane eksploatacyjne

Siłowniki kompaktowe P1J. Siłowniki w obudowach skróconych P1M. Wymiary (mm), Dane eksploatacyjne Siłowniki kompaktowe P1J Kołnierz, F1 Łapa A + slagl. B + slagl. C + slagl. Końcówka widełkowa ze sworzniem Końcówka oczkowa wahliwa Kołek gwintowany cylindra mm mm mm mm mm mm mm mm 12 25,4 18 38 46,0

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

http://gielda.onet.pl/768788,1,drukuj.html

http://gielda.onet.pl/768788,1,drukuj.html Strona 1 z 45!"##$%&!#'%((($%!!"" "#$% &'($)*)+,))-& &'($)*)+,))-& /# /0$ 11 1 11 1,/"#2 #"# 3"!!"! "! 444 456 77766 65,,/8 " %# #9":: ;11 1611 171 755,,,/8 " %

Bardziej szczegółowo

Ę Ą Ó Ż Ą Ą ĄĄĘ ż ż Ź ż Ż Ą Ś Ż ż Ż Ą ż ż Ś ż Ó ż Ś ż ż ĄĄ Ż ż ż Ź Ó ż ż Ż Ś Ż ż Ż Ż ż Ó ć Ó Ś ż Ś Ś Ż Ź ż ć Ść Ó Ó Ż ż ż Ż Ż ć Ś Ś Ó Ś Ż ź Ż ż Ź Ę Ż Ż Ó Ę Ż Ś ż ż ż ż ż ć ż Ó Ó ż ż ż Ś Ź ż Ś Ą Ó Ść Ż

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

LP NR CZĘŚCI NAZWA N01713117 ZABEZPIECZENIE N10295401 ŚRUBA N90895101 NIT N90422301 PIERŚCIEŃ USZCZELNIA N10256602 NAKRĘTKA N0110212 NAKRĘTKA

LP NR CZĘŚCI NAZWA N01713117 ZABEZPIECZENIE N10295401 ŚRUBA N90895101 NIT N90422301 PIERŚCIEŃ USZCZELNIA N10256602 NAKRĘTKA N0110212 NAKRĘTKA LP NR CZĘŚCI NAZWA N01713117 ZABEZPIECZENIE N10295401 N90895101 N90422301 N10256602 N0110212 N10428501 MOCOWANIE N0117011 STOŻKOWA 012409387BA PADKŁADKA 012409387 012409387A PADKŁADKA 012409387AS PADKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. Opis pojazdu Dane podstawowe pojazdu Opis wariantu Nr pojazdu podstawowego Norma emisji spalin Rozstaw osi Zwis TGX 18.440 4X2 BLS L06XSG31 EURO6 3600 mm 800 mm Lewostronny Dopuszczalna masa NATZU TECHN

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

Lp Hodowca Obr. rodowa

Lp Hodowca Obr. rodowa Lista włożonych gołębi na konkurs nr 2. KONKURS z odległości około 145km Lp Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas wkładania 1 GÓRKA M.T. PL 0198 15 5157 A421D9B600 25.08.15 22:05:52 2 ŻYNGIEL MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

ń Ó ź Ę Ę ń ń ĘĘ ĘĘ Ą ĄĘ Ę Ę ć Ą Ę Ę Ę Ń ń Ń ń ń Ż Ś ń ń ć Ż Ó ń Ś ń ń Ś Ś Ą Ż ć ń ń ń Ą Ó Ę ń Ó Ź ń Ó Ś Ó Ś ĘĘ ń Ż Ó Ó Ó ń Ż Ś ź Ś Ę Ę Ś Ę Ę Ę Ę ń Ę Ę Ę Ń ń ń ć ź Ę Ń ń Ń Ż ć ć ń ń Ę Ę ń Ż ń Ę Ę ć Ę ń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/360/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 6 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/360/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 6 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/360/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act

Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act SIRIUS ACT Popularne produkty Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act SIRIUS ACT Sterowanie i sygnalizacja SIRIUS ACT nowoczesne oraz wydajne urządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

OEM INDEKS. tel Numer OEM. Numer OEM. Numer. Numer OEM. Numer. Numer

OEM INDEKS.   tel Numer OEM. Numer OEM. Numer. Numer OEM. Numer. Numer INDEKS Audi/VW/Seat/Skoda 1H0 867 981 C10064 14 3C0 853 585 C60427 21 1H0 868 243 11458 4 3C0 853 586 C60453 21 028 103 937 C60550 22 1H0 868 243B 11464 4 3C0 853 934 C70176 28 038 103 937 C60042 19 1H5

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1 KATALOG Przeguby str. 1 SPIS TREŚCI MARKA STR CHEVROLET 3 CHRYSLER 3 DAEWOO 3 DAIHATSU 5 FORD 6 FORD USA 6 HONDA 7 HYUNDAI 13 ISUZU 16 JEEP 16 KIA 16 MAZDA 19 MITSUBISHI 28 NISSAN 32 OPEL 42 RENAULT 43

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %-

%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %- !"# $% 2 3!"#$ %&'' ( )'*+',*-'&& -. /+.0- *'1 $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %- 23*- */4 %%. / #.)0,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %1 %$%2',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Granice funkcji, asymptoty i ciągłość

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Granice funkcji, asymptoty i ciągłość Zadania z analizy matematycznej - sem. I Granice funkcji asymptoty i ciągłość Definicja sąsiedztwo punktu. Niech 0 a b R r > 0. Sąsiedztwem o promieniu r punktu 0 nazywamy zbiór S 0 r = 0 r 0 0 0 + r;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

LP Hodowca Obr. rodowa Obr. elektron Czas wkładania 1 JASKOWIAK & JAROSZ PL B :45:09 2 GÓRKA MARIAN 2 PL

LP Hodowca Obr. rodowa Obr. elektron Czas wkładania 1 JASKOWIAK & JAROSZ PL B :45:09 2 GÓRKA MARIAN 2 PL LP Hodowca Obr. rodowa Obr. elektron Czas wkładania 1 JASKOWIAK & JAROSZ PL 0137 16 1980 B260470100 18.08.16 21:45:09 2 GÓRKA MARIAN 2 PL 0198 16 989 A4214DEF00 18.08.16 21:45:35 3 STRZAŁEK ŁUKASZ PL 0414

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05 Id. Nazwa zadania Rozp. Zak. 1 Start 2007-05-30 2007-05-30 2 Sprawdzenie 2007-05-31 2007-08-28 7 Kanały grawitacyjne 2007-07-16 2009-09-23 8 Zlewnia Pompowni PB 2009-05-07 2009-08-24 9 Kanał A 2009-05-07

Bardziej szczegółowo

Pojemność silnika. Symbol wg. PKWiU Rodzaj paliwa* Nazwa Handlowa. Wartość emisji CO 2 **** Wartość. zużycia. paliwa** (Model) Wariant.

Pojemność silnika. Symbol wg. PKWiU Rodzaj paliwa* Nazwa Handlowa. Wartość emisji CO 2 **** Wartość. zużycia. paliwa** (Model) Wariant. *** Lp. Marka Typ Wariant Wersja Nazwa Handlowa (Model) Symbol wg. PKWiU Rodzaj paliwa* Pojemność silnika Wartość zużycia paliwa** Wartość emisji CO 2 **** Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 w samochodach

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 R. ZAWIERAJĄCY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Wykaz stanowisk dla oficerów: oficer (54B01/99Z99)) kpt. szef sekcji (54B01/99Z99) por. oficer (30A01/30A03) kpt. młodszy oficer (30A01) por.

Wykaz stanowisk dla oficerów: oficer (54B01/99Z99)) kpt. szef sekcji (54B01/99Z99) por. oficer (30A01/30A03) kpt. młodszy oficer (30A01) por. Wykaz stanowisk dla oficerów: oficer (54B01/99Z99)) kpt. szef sekcji (54B01/99Z99) por. oficer (30A01/30A03) kpt. młodszy oficer (30A01) por. oficer (30A02/30A01) kpt. dowódca plutonu dowódcazałogi (30A01)

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

LP Hodowca Obr. rodowa Obr. Elektr 1 ADAMCZAK LESZEK PL BC900 2 STRZAŁEK-DEJLITKO I PL B KONIECZNY JERZY PL

LP Hodowca Obr. rodowa Obr. Elektr 1 ADAMCZAK LESZEK PL BC900 2 STRZAŁEK-DEJLITKO I PL B KONIECZNY JERZY PL LP Hodowca Obr. rodowa Obr. Elektr 1 ADAMCZAK LESZEK PL 0471 15 5491 37406BC900 2 STRZAŁEK-DEJLITKO I PL 09 15 5157 B220546600 3 KONIECZNY JERZY PL 0100 15 12173 A421EF1A00 4 FIL PIOTR PL 0294 15 1260

Bardziej szczegółowo

1. Silnik należy dopasować do aplikacji: silnik o wysokim momencie bezwładności

1. Silnik należy dopasować do aplikacji: silnik o wysokim momencie bezwładności SINAMICS V90 dobór elementów systemu krok po kroku 1 Wybór silnika: SIMOTICS S-1FL6 1. Silnik należy dopasować do aplikacji: silnik o niskim momencie bezwładności zapewnia wysokie właściwości dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla uczniów podczas Rekolekcji Wielkopostnych w dniach r.

Plan zajęć dla uczniów podczas Rekolekcji Wielkopostnych w dniach r. Komunikat 28 / 2015/2016 z dnia 19.02. 2016 r. Plan zajęć dla uczniów podczas Rekolekcji Wielkopostnych w dniach 14.03-16.03.2016 r. Lekcja Poniedziałek 14.03.2016 Wtorek 15.03.2016 Środa 16.03.2016 6a

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

ż ń ęą ą ąą ą ą ń ą ż ń ż ń ęą ą ą ą ą ń ę ę ę ż ń ęą ą ą ą ą ń ą ą ą ą ź ń ż ń ęą ą ą ą ą ń ą ą ą ą ź ń ż ń ęą ą ą ą ą ń ą ą ą ą ź ń o o o o o o o ż ń ęą ą ą ą ź ś ść ż ś ść ń ę ą ą ę ą ą ż ń ęą

Bardziej szczegółowo

Ó Ó Ź Ó ź Ń Ó Ó ź Ł Ó Ę Ę Ó Ę Ę Ź Ę Ó Ą ć Ł Ą Ę ć Ę Ę Ę ć Ę Ó ć Ł ź ć Ź ć Ę Ę Ę ć Ą Ń ć ć ć Ż ć ć ŚĆ Ó Ź ć Ę Ź ć Ś Ż ć ć Ź ć Ą ć ĘĘ Ą Ó ć ź Ę Ź Ź ć Ę ć ć ć Ź ć ć Ź Ó ć Ó Ź ć ć Ź ź Ó ć ć Ó ć ć Ż ź ć Ź

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

!"#"$%#$#&'&!% )$ * +!"!&!"),+#-&. #/( )*!! "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " #

!#$%#$#&'&!% )$ * +!!&!),+#-&. #/( )*!! $)'#5#67#$&$#!5)!$#)  # !"#"$%#$#&'&!%!( #/( /0 )$ * +!"!&!"),+#-&.!"#$" %&#&# $#'('% 123 4 & 5/( 8( "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " # "))$#$"!$!*+'*,# $#* -./01231-456-1720/8956,-2:;-53,;/;4498-,@

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo