!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/"

Transkrypt

1 !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % %

2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11

3 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'( :!"#$%&'("*+$,",'-."/0" +$1 '0$*$/'$120$%&2"3$#4- /5/,/5"4("&'6+7, " 64*",$("%'4$,/5"4("&'6+7,8 "0$6" 64*",$("%'4$,/5"4("&'6+7,9 3 &("&%",.,!456*/.9%"(& (% /;!;%8/.9& %4 7$%&!./'*!4%%,&%",.,!456*/.9+,(-<=&%++,(-< :2"/+'+",$;2 02$<$ 2'86+/,20$%&$0$,"",$"*75("0"*+$&=%/%>5'0($%/'$120",$ $(0'0 02$<$ 2'86+/,20$%&$0$,"",$"*75("0"*+$&=%/%>5'0($%/ 02$<$ 2'8$6<$$ 2'02$<$1 ":%23"*("$%0'&? 02$<$ 2'$6+/, ":%20$,"",'& 02$<$ 2'8-06"1' 2$"$0+,"1$(0'*2B52"%7,2($%", 267,(0'*2B52"*+,"$0$$(+$%/& ":C 02$<$ 2'8"0' 2'A/%2$(/,$+ '3"20$,"",'3"- :2"/+'+",$;3-9 02$<$ 2'9"*+B(",/*"62'&&$6":%24*<430","+ /%>2*("<'%0 /%>-9 02$<$ 2'9<=%0' 2'*("<'%0 '8 02$<$ 2'9*($%2'("#2"+7,'6" "#22*("<'%0 '&9 :2"/+'+",$D459? "02$<$ 2'?*($%2'6*0+$<%' 2$"371 '3"9? "02$<$ 2'?*($%2'6*0+$<%' 2$"371 '3",31"#'$%&2 ("1*62'&?9 "02$<$ 2'?*($%2''46$%&2(0'*06"1 '& 02$<$ '&,31"#'$%&2 ("1*62'& "02$<$ 2'?-"3$#/("#"%/*+/(' 2$1 '& "02$<$ 2'?*($%2'6*0+$<%' 2$0$,"",'3"- "02$<$ 2'?*($%2'6*0+$<%' 2$0$,"",'3",31"#'$%&2 ("1*62'& 02$<$ 2'?*($%2'6*0+$<%' 2$4*+$,2%0

4 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # A3 /7( ;! /;% (6*/& %8+,%*!'(*;! 8!*.'( :B A3 /,*'8C*(!'",/.9+%$7!*;58"-$CD./.9!6(,.'( B0 A3 /," 5; B:

5 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(!"#$%&'("*+$,",' '32" $1 /"3$# ('$%/& /"&',70+,$ ("1*62'3" /$ 2%!#8 % % % 9:, % #8;##<. / ::. / + % 93 2" /%>0"*+$<""*2(2"/+'+",/%>8,*(7<!2 $ *",$ G,+/#":"+/%0=%$("#"%/+'%> 2%0 '&H0F3" 2'0 "#' '%'1'+'#$+/%0 '"$0(2"/+'+/ 2,'*+/%/& '$ *("0/%&$(2"/+'+7,2,'*+/%/& /%> $02$<$ 2$2("02$<$ 0"*+$<$(0'*+$,2" $,$<=% "6$%&$ "3$#4,/ 8?, +/# 0 F '$120$%&B "3$#4 0$$ 3$A",$ '*=:"626$&",'(4512%0 '2(/,$+ '$6<$$*2BA'"*+$+'%0 '0$$ 3$A",$ 2':"67, 6$&",/%>3<7, 2'(/,$+ /%>,#"#' %2'0$#6 2B%2$"3$#45B02'#"3<"5/C,/A*0',0$1'A ":%2" 0$6'*4 2 *+"( 2$ 402'1$ 2$ ("#"%/ (4512%0 '&,$#$%> "3$#4 "*+$,B "512%0$ ",2=%$<6",2+',/$+62 6,$12!26",$1 ' "3$#2',/"B5 2" $ 0"*+$<$'0',$,/6" $ 2$,,/*"6":%2J&'3"%$<6",2+'&$1"6$%&2F 02$<$ 2$("'&#",$ ',$#$%>F(0/%0/ 2=*2B"'$120$%&2&' '3"0%'17,"0,"&",/%> 0$6<$$&=%'3" "3$ 2%0' 2' *6$12 457*+,$ 2,/614%0' 2$ *("<'%0 '3" <4A/C +'#4 5B= 2 +',' %&' ("'&#",$ ',"5*0$0'0$+4 2' 2$$$(+$%/& ":%2($%", 267,2(0'*2B52"*+,0",2$,<=%0' 2$ *("<'%0 '3" 2 0$,"",'3" "$0 '46$%&2 02$<$ 2$ ("($,2$&=%',$4 62 A/%2$, '32" 2' 5B= (0'%2,02$<$C 2'6"0/*+ /#+' "#'#"3$!2%0 /#6+7'*0%0'371 2'"+612,2'"+/6$&=,"&',70+," "("1*62'"3$#4#"A12,2'$120$%&B%'17,0'!2 2",$ /%>, 0%0'37<",/ (2* /03" 2'0,/+/%0 /#2#2 2*+$,<$:%2,'3" * "0,"&4 '32" $1 '3",0$6'*2' *0%0'37<",'3" "(2*4 "*2 (2"/+'+",/%> ("3$#7, "('$%/& /%> $&'3"+':C#$&=4,$4 6",$ 2$"6':1" 0$(2*/,/+/%0 /%>>"/0" +$1 /%>#2 2*+$,<$:%2,'3"*"0,"&4'32" $1 '3""$0,/ 2626" *41+$%&2."/0" +$1 '0$*$/'$120$%&2"3$#4 :7(2"/+'+7,*0%0'371 '#2'&*%'0$&#4&'07, ",$A" /,0"*++&+$ *!"#$%&$,62'4 64 3"*("$62 2*6"'#2*/& '&'!'6+/, 2'6"0/*+$&=%'&00$*"57,26" 64' %/& '&$A$ 2'+/%>0$<"A'I,/#$3$02 +'3",$ 2$("12+/62:"",2*6",'&3"*("$%0'&2*("<'%0 '& $("02"#2'($I*+,%0<" 6",*62%> 2'32" 7,("*+0'3$ 2$:"",2*6$&$6""3$ 2%0" '3"("+' %&$<43"*("$%0'3"2"(",2'02$1 '3" -

6 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # %0'($ 2$ 0 0$*"57, $A$ 2' "3$#4 5B02' 03" ' 00$*$= 07, ",$A" '3" "0,"&4 K("&'6+ "3$#40"*+$<("$ /*+$+'32%0 '&"%' 2'"02$</,$ 2$ $:"",2*6"$,("%'*2'("3$#",$ 2$ 0$(', 2" / 0"*+$< 402$<($+ '7, 0':"",2*6(0/" 2%0/%> 4%0'*+ 2%0=%/%>,($%$%> 2$ "$0#" 2+"",$ 2$0$(1$ ",$ "4%0'*+ 2%+,"(0'*+$,2%2'12,,:"",2*6, "%'*",2,/5"4("&'6+7,+",$0/*0=6/+'2$#'/+"/%0 '5$$&=%'#2,(</,("&'6+4 $("12+/62>"/0" +$1 ' "%0$* (0/3"+",$ 2$ "$0 ("'&#",$ ' *= 6"62 #$&=%' $ %'14 0$("52'3$ 2',*0'162'& /*6/#2 $%&2 0',031B4 $ (<'C $*B 145 ("%>"0' 2' '+ 2%0 ' '1232B 145 :,2$+"("31= 2'('< "*($, ":C,2'6 145"2' +$%&B*'6*4$1 = '$120$%&$,*6$0$ '& 0$*$/ $'+$(2' (0/3"+",$ 2$"3$#40"*+$<$0$(', 2" $#2 ("(0'0,<=%0' 2',($%' $"64#' +'#"$0402$<,6" *41+$%&$%>*("<'%0 /%>(0'*+$,2%2'12("#2"+7,0$&#4&=%/%>*2B("51'#$+/6= 2'/*6/#2 $%&2 2'('< "*($, ":%2 2 7, ":%2 (<%2 "%0$*,$A$ 0$*$$ 2'/*6/#2 $%&2 "5",2=04&', *0%0'371 ":%2 ("%0$* "%' / 2,/5"4, 2"*67, ""!2 $ *",$ 2' 3<7, 2' ("(0'0 0'!2 2",$ ', 40$*$ 2" /%> (0/($6$%> 6/+'2$,/5"4 ("&'6+7, 4,031B 2$&=%' ("+0'5/ 6" 6'+ /%>34(*("<'%0 /%>"$00$(', 2$&=%'"*+B(",*($%2$"*"5"#034(0#$32 $120",$ /%> "$+6","0',031B4 $*0%0'371 2'+4 =*/+4$%&B"*750 2'('< "*($, ":%2$#2 $'+$(2'(1$ ",$ 2$ 2,$A$ 2$ "3$#4 #$&= 0$*+"*",$ 2' ("*+$ ",2' 2$ ",' %&2 " ($,$%> "*75 0 2'('< "*($, ":%2$#2 4"('&*62'& *+$+'322, *($,2' 2'('< "*($, ":%2 E "$0 ":,2$%0' 2$"3$ 20$%&202$<$&=%/%> $0'%0"*750 2'('< "*($, ":%2$#2 F4 $#' +$1 /#,/0,$ 2'#1$ 224"('&*62'&&'*+=A' 2',',*0/*+62%>("'&#",$ /%>02$<$ 2$%> "7, ":%2*0$ *6"52'+2#BA%0/0 (0/%0/ 2$&=%*2B+/#*$#/#"54",/*("<'%0'I*+,$0'%0/,2:%2' "($+'3" $ 7, ":%2 *0$ * 5B02' '$120",$C 0$*$B 7, ":%2 *0$ * (<%2 ("($34&=% 7, "4($, 2' 2' 6"52'+ 2 #BA%0/0, ("'&#",$ /%> (0'*2B,02B%2$%> 0,$1%0$&=% &' "%0': 2',*0'162'(0'&$,//*6/#2 $%&2 $+/#("14$*$$7, ":%2*0$ *(<%25B02',$A$ $ $ 6$A/#'+$(2' '$120$%&2 "3$#4 0'%0/,2*+$ '$120$%&$ 0$(1$ ",$ /%>02$<$I 7, ":%2",/%> 5B02' *($,0$ $ $("02"#2'#" 2+"2 342',$14$%&2 /5/,/5"4("&'6+7, /57("&'6+4 40$1'A 2" /&'*+"*('< 2' 2$ 6/+'27, 0$+,2'0" G03" 2'0$+-(6+12+$"0("0=0' 2$$1$#' +44"('&*62'3"2$/GH LH"$0" ("&B%2$(0'0'%/0&2"&'3""!2 $ *",$ 24/+'2$!"#$1 '"$0#'/+"/%0 '*=&' $6",'1$,*0/*+62%>, 2"*6"$,%7,("&'6+7,"+/%0=%/%>$ 6/+'27,!"#$1 /%> 2#'/+"/%0 /%>*+$ ",2 0$<=%0 26 " + :,#8;## 24,7%>+/57,+&M - 6" 64*",'3"

7 - ("0$6" 64*",'3" 1 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" #!"#$%&$"*+"*",$ /%>+/5$%>,/5"4("&'6+7,0"*+$<$"6':1" $1$6$A'& 6%2'"+62'4 6",/%>0$*$$%>,/5"4"('$%&2 $(0'(",$0' 2' $5"4"$0"%' B("&'6+7,"(",2'02$1 $&'*+ 3$ /%>02$<$IL("02$<$I"5/,$*2B03" 2' 0("02$<'#,*6$0$ (0/($64 ("%'4/ ("0$6" 64*",'& 0<"A' 2', 2"*64 " "!2 $ *",$ 2' ("&'6+4 $*+B(4&' 6+7' 0$,2'$ 2!"#$%&B"+/%0=%= 6/+'27,,/5"4("&'6+7,"$0!"#41$0$, 2"*64""!2 $ *",$ 2'("&'6+4$+$6A'+'#2 40<"A' 2$, 2"*64 ""!2 $ *",$ 2'("&'6+4"$0"2' +$%/& '3"+'#2 4"%' /("&'6+4 " 64*",$("%'4$,/5"4("&'6+7, "%'4$,/5"4("&'6+7,,+/52'6" $57, 2"*67, " "!2 $ *",$ 2' ("&'6+4, $#$%> ("%'4/ 6" 64*",'& ("(0'0$ "3<"*0' 2' "6" 64*2'6+7'0$#2'*0%0$ '&'*+ $("+$14F4 4*0/4"('&*62%>"$0 $*+" 2'2 +' '+",'& $ %" $&# 2'& 2(0'(1$ ",$ /#"0("%0B%2'# $5"4, 2"*67,""!2 $ *",$ 2'("&'6+4 (0'(",$0$ 6" 64* $ ("*+$,2' 0$+,2'0" '3" '341$# / 0$#2'*0%0$ /&'*+ $*+" 2'2 +' '+",'& "$0 $("+$14F4 4*0/4"('&*62%> "%'4$6" 64*",$(0'(",$0$ $&'*+'+$($#2. ;&E*F5 8*(%"58""!2 $ *",$ 2'("&'6+4M 6<$$ 2', 2"*67,""!2 $ *",$ 2'("&'6+4,$#$%>("*0%0'371 "5/,$ *2B, 4 6%2' 0/&#",$ 2$ 2"*67,,<$:%2,'&, +'#2 2' :%2:1' "6':1" /#,"3<"*0' 24"6" 64*2' '/!26$%&$,/#"37,!"#$1 /%>"5'&#4&',*0/*+62', 2"*62""!2 $ *",$ 2'("&'6+4G"$0,*0'162' 6"'6+/, 2"*64""!2 $ *",$ 2'("&'6+4H0<"A" '" '/!26$%&$,/#"37,!"#$1 /%> $+/# '+$(2'+,$":+*(6!*+,%8/.9%+$&-/*(G.(8/,*.,%*!4%;! 7(*$"-+*(8*(%"58/16", 2"*'6*('< 2$&=%/,/#"32!"#$1 '0"*+$ 2'(0'6$0$ /"$1*0'3"'+$(46" 64*4 ;&E%.!*>% 76*?%F6(4;% 26$1' $0",/%>" 2$0$6"I%0' 2$ $5"4, 2"*67,"6" /,$ $,"($%24"6/+'2$!"#$1 ',*/*+'#2'L(0'0%0<" 67, 2'"+/%0/("&'6+7,0("#"%/+'%> 2%0 '& 8

8 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # ;&E%.!*7! /;% /.,*?%F6(4;% 26$1' $0",/%>(0'(",$0$ $(0'0 %0<" 67,,"($%24"12*+/*($,0$&=%'""%' /("&'6+4("6=+'#6/+'27,#'/+"/%0 /%>1$ $ '3"02$<$ 2$L("02$<$ 2$ (0/($64("&'6+7,'$120",$ /%>,!"#41'"$+6",",$#$%>'+$(4&'*+(",$0" $"%' $ 6,$12!26",$1 ":%2("&'6+7,6+7$&'*+"6" /,$ ("14H $#$%>"%' /#'/+"/%0 '&"(4*0%0$*2B(0'(",$0$ 2' '3"%&$%&21$("&'6+7,6+7'"+0/#$</ "%' B,$4 6",= '3"%&$%&' $ '3" ("&'6+4 #"3= 5/C (0'(",$0$ ' (0'0 ($%", 267, (","<$ /%>"*6<$4 2 /%> 2A($%", 2%/ (","<$ 2"*6<$4 6+70/"6" /,$12"%' 2$'+$(4"%' /!"#$1 '&"$0"%' /#'/+"/%0 '&,&'' '+$(+&"%' B!"#$1 "E#'/+"/%0 ="5'&#4&=%= '3"%&$%&'+,$&=%="?- 26$1' $0",/%>!"#$%&$ " 0$*+"*",$ 24 "%' /!"#$1 "E#'/+"/%0 '& 0$,$+$ &'*+ 6$A"$0",", '341$#2 2' 6" 64*4 ;&AE %,";,/4*(G.(!%*$ "$K $("*+$,2'"($%",$ '&(0'0 12*+/"%' 2" /%>("&'6+7,,"($%24",/ 262(0'(",$0" '&"%' /#'/+"/%0 '&,*0/*+62%>("&'6+7,"$0"*+B( '&$1"6$%&2,!"#2' 4%>,$</("'&#4&''%/0&B" "0*+0/3 2B%24 6" 64*4"$0, 6" *'6,' %&2",/5"0' ("&'6+7,""!2 $ *",$ 2$,$#$%>("*0%0'371 " 64*",$("%'4$,/5"4("&'6+7,*0%0'37<",""(2*$ $&'*+,'341$#2 2'6" 64*4 "0$6" 64*",$("%'4$,/5"4("&'6+7, $*+"*",$ 2' +/54 ("0$6" 64*",'3" #4*2 5/C 03" ' 0 0$(2*$#2 "64#' +4 (, % A #8;## ; '%, 0$+,2'0" '3" (0'0 "#2*&B 4"('&*6=, 2' 24,7%>,$4 67,"6+7/%>#",$,$+94*+2*+$,/0 ":%2!2 $ *",$ /%>,('*('6+/,2'!2 $ 2"*6"$,%=$ '3"("&'6+4 0',031B4 $&'3"%>$$6+' 145%'1("&'6+4#"A' 5/C,/<=%0 2' ("#2"+&' "0 $%0 2'"6':1" /(0'0<"A' 2'#, 2"*64""!2 $ *",$ 2'("&'6+4 $ /("&'6+#$*+$+'32%0 ' 0 $%0' 2'1$*("<'%0 "E3"*("$%0'3" "0,"&4 6$&4 145 '32" "5*0$4"5&B+'3"'$120$%&=145"+/%0/'$120$%&20$$I(4512%0 /%> /5("0$6" 64*",/&'*+&'/ /#+/5'#,/5"4("&'6+7,,$#$%>("#"%/+'%> 2%0 '&$*$/"+/%0=%'("%'*4 $5"4 "%' / 2,/5"4, 2"*67, "6':1$ 3 % :, % #8;## 9

9 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 2' +/!26",$ '("&'6+/0$#2'*0%0$*2B, GFH,%'1$%>2!"#$%/& /%>(0/($64("&$,2' 2$ *2B ",/%>02' +/!26",$ /%>("&'6+7,"64#' ++' ("1'3$$6+4$120$%&2,+/#0$6'*2' /5 ("0$6" 64*",/&'*+ &'/ /# +/5'#,/5"4 ("&'6+7,, $#$%> ("#"%/ +'%> 2%0 '& $*$/ "+/%0=%'("%'*4 $5"4"%' / 2,/5"4, 2"*67,"6':1$ 3 % :, % #8;## 3" 2' 0 0$(2*$#2 "002$<4 G/5 2,$4 62,/5"4 ("&'6+7, ("#"%/ +'%> 2%0 '&H 4 % #8;## +'#2 /*6<$$ 2$, 2"*67, ""!2 $ *",$ 2',$#$%>("#"%/+'%> 2%0 '&"*+"*",$ '*=">$#" "3$#4($% $54A'+'#,"&',70+,$"("1*62'3"(" 2',$A5' '!2%&' %2("#"%/+'%> 2%0 '&0"5",2=0$ 2*="4&B%2$:"67, $!2 $ *",$ 2'0,("&'6%2'54A'+4,"&',70+,$ <"A' 2', 2"*64""!2 $ *",$ 2'("&'6+4 $*+B(4&' $(2*'# 2"*64 " "!2 $ *",$ 2' ("&'6+4 "$+6",",'0,$ 2' "6':1$C 5B02' +'#2 0<"A' 2$, 2"*64 ""!2 $ *",$ 2'("&'6+4"$0+'#2 /"%' /("&'6+4(0/($64 2'0<"A' 2$, 2"*64""!2 $ *",$ 2' ("&'6+4,,/0 $%0" /# (" ", 2',0/,$ ("+' %&$1 '3", 2"*6"$,%B"0<"A' 2$, 2"*64""!2 $ *",$ 2'("&'6+4,/0 $%0$&=%"*+$+'%0 / +'#2 (0/($64 5'0*64+'%0 '3" 4(</,4"*+$+'%0 '3" +'#2 4("&'6+ 0"*+$&',/6':1" / 0,/6$04 ("&'6+7,02' +/!26",$ /%>*+$ ",2=%'3"0$<=%0 26 -" GFH (0/($64("&'6+7,("#"%/+'%> 2%0 '&!4 6%&B, 2"*64"!2 $ *",$ 2'("&'6+4('< 21$ 02$<$I "#"%/'%> 2%0 402$<$I0$,$+/&'*+,3 % :, % #8;## '/!26$%&$, 2"*67,("0$6" 64*",/%>("6=+'#,/#"37,!"#$1 /%>"5'&#4&'"6'*"- 2 6$1' $0",/%> "%' $!"#$1 $ ("&'6+7, ("0$6" 64*",/%> +,$ " - 2 6$1' $0",/%> $+"#2$*+#'/+"/%0 26$1' 2$ '+$(4"%' /!"#$1 '&"$0"%' /#'/+"/%0 '&,&'' '+$(+&"%' B!"#$1 "E#'/+"/%0 =+,$&=%="?- 26$1' $0",/%>!"#$%&$"0$*+"*",$ 24"%' /!"#$1 "E#'/+"/%0 '&0$,$+$&'*+6$A"$0",",(2:#2',0/,$&=%/#"0<"A' 2$, 2"*64""!2 $ *",$ 2'("&'6+4"0$6"I%0' 24"%' /, 2"*6"$,%$ "+0/#4&'2!"#$%&B",/ 26$%>"%' /,$0040$*$ 2' 2'#, ("14H("(2*4&'4#",B""!2 $ *",$ 2'5=N,(0/($64 ("&'6+7,,<$* $ *",$ 24 0%0'37<",/ "(2* "+/%0=%/,0/,$ 2$ *6<$$ 2$ "$0 "%' / ("&'6+7, ("0$6" 64*",/%> 0"*+$< 0$#2'*0%0" /, "0$6" 64*",'& ("%'40',/5"4 ("&'6+7, 6+7$ *+$ ",2 0$<=%0 26 " (2*#$,0/,$&=%'3"(0/($64("&'6+7,("#"%/+'%> 2%0 '&("&'6+#"A'0"*+$C"%' 2" /("0/+/, 2'145?

10 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # '3$+/, 2'"0/+/, $"%' $"0 $%0$,+/#(0/($64*('< 2' 2',*0/*+62%>6/+'27,,*6$0$ /%>1$ *2 /("&'6+#$#"A12,":C40/*6$ 2$"!2 $ *",$ 2$ 3 &("&%",.,!456*/.9%"(& (% /;!;%8/.9& %4 7$%&!./'*!4%%,&%",.,!456*/.9 +,(-<=&%++,(-<

11 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 2 A

12 3 4#'2 $0,$"*2(2"/+'+",'& H (% /;!;%8A2 3 O'1'*0%0'37<",'"*2(2"/+'+",'& +,-./+0 ((#* #*" % % (1" #!6",.,!45-%8/#,2B6*0' 2'#"A12,":%20$+4 2' 2$"*750 $&4&=%/%>*2B,*0%0'371 2'+4 '&*/+4$%&2 $/ 64($%/!6",.,!45-%8/#0"*+12%05/+,$</%>#2'&*%($%/(",*+$</%>02B62:"6"#(0'6$0$ /# $0$<"A' 2' 02$<$1 ":%23"*("$%0'&!6",.,!45-%8/0#0'%2,02$<$ 2',/614%0' 240/ 64($%/"*75,,2'64$6+/, ":%20$,"",'&02B62 '$120$%&2("3$#7,0","+ /%>!6",.,!45-%8/#"*+"*",$ 2'("+' %&$<4(0'*2B52"*+,26,$12!26$%&22%>($%", 267,"("+0'5 '32" $1 '&3"*("$62!6 ",.,!45-%8/ :# "($,$ $$(+$%/& ":%2 ($%", 267, 0$3"A" /%> 0,"1 2' 2'# (0',202$ /%> " 0,"1 2' 2$20,"1 2" /%>" ",/%>,$4 67,0$,"",/%>!6 ",.,!45-%8/ B#,2B6*0' 2' "*+B(4 " "(2'62 $ 02'C#2 " 1$+ 2 #"A12,":%2 0$+4 2' 2$L6" +/ 4",$ 2$0$+4 2' 2$"*75*($,4&=%/%> $ 2#2"(2'6B 03 9 ;! %"( 2'"+/%0/ 3 4"('&*62F4 4*0("<'%0 / I:J:JK!$ % :3 *";/;$.',,D+,'D. $0= "&',70+,$ ("1*62'3""5*<432,$ /(0'0 0= $*0$<6",*62 "&',70+,$ ("1*62'3" '($+$#' + ""/ $%&2 "3$#7, ('$%/& /%>,(-*(!J3;/8(,.',8%+%8%"5F&%,%";'D./.9F!,&./!6(,%8*&,!, B3,8+,(-*( J3!6=!",.,!45-%8/=! +,(-*( L3 (";8"M*(58!,$6;;$ F!,&%H!+*(!4%,(-*(! J3 6+/,20$%&$ 0$,"",$ "*75 ("0"*+$&=%/%> 5'0 ($%/ '$120",$ $(0'0!6",.,!45-%8/,2B6*0' 2'#"A12,":%20$+4 2' 2$"*750 $&4&=%/%>*2B,*0%0'371 2'+4 '&*/+4$%&2 $/ 64($%/ H 2%05$"*75($%4&=%/%> <=%0 2' 0(",$0=%/#202$<$1 ":C $,<$* / $%>4 '6(""(4*0%0' 24("3$#4 H 2%05$"*756+7'40/*6$</6,$12!26$%&'(""(4*0%0' 24("3$#4 H 2%05$4+,"0" /%>#2'&*%($%/,$#$%>402'1" /%>0F:"67, $ ("&B%2'02$<$1 ":%23"*("$%0'&

13 I3 (";8"M*(58 & %+$;$ 3 /&/& %'!;58 3 /&F!*!>(.'!*; +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # H 2%05$"*75 5'0"5"+ /%>, +/#<43"+,$1' 5'0"5"+ /%>"5&B+/%>,*($%2'#,("3$#2' H 2%05$"*75<43"+,$1'5'0"5"+ /%>"5&B+/%>,*($%2'#,("3$#2' H 2%05$"*750 2'('< "*($, 2%05$ "*75,,2'64-1$+ 2,2B%'& "5&B+/%>,*($%2'#,("3$#2' -H 2%05$"*75" 2*62%>6,$12!26$%&$%>"5&B+/%>,*($%2'#,("3$#2' H 2%05$"*756+7'"+0/#$</5'00,"+ ':"62 $("&B%2'02$<$1 ":%2 3"*("$%0'&,("3$#2' 8H 2%05$ #23$ +7, (","+ /%> "$0 2#23$ +7, "5&B+/%>,*($%2'#,("3$#2' 9H 2%05$"*75("*2$$&=%/%>%" $&# 2'&&' "02'%6"""64A/%2$?H 2%05$"*75("*2$$&=%/%>%" $&# 2'&&' "02'%6" 2'('< "*($, '" 9"64A/%2$ H *+4#' +/ 2 4*<432,/#2' 2" ', 4*+$,2' 0 2$ 6,2'+ 2' 2$22 *+/+4%&$%>/ 64($%/G+&00 0#H 3,+/##2 $*+B(4&=%'!"#/,*($%2$M $H *06"1' 2$ 5H *+$A' %H (0/3"+",$ 2'0$,"",'""*</%> H,/("*$A' 2'2"("*$A' 2'*+$ ",2*6$($%/ 'H ($%'2 +',' %/& '!H (0/0 $ 2' &' "$0",/%> :"67, $ ("&B%2' 02$<$1 ":%2 3"*("$%0'&,+/#("#"%($, $6" *41+$%&'2"$0+,"0,2=0$ ' 0("&B%2'#02$<$1 ":%23"*("$%0'& 3H 3$ + $4+,"0' 2'*+$ ",2*6$($%/,!"#2'+'1'($%/,"04#2' 24 0#H1$*62'",$ '3"5'0"5"+ '3""02%$ (",$%$&=%'3" $ / '6 ($%/ ("*2$$&=%'3" %" $&# 2'& &' " 02'%6",,2'64"1$+1455'0"5"+ '3"*($,4&=%'3""(2'6B $ "*"5=0$1'A = >H :,2$%0' 2'$6+/,20$%/& '0$0$+4 2' 2',('< /#,/#2$0'%0$*4 ($%/,(0/($64"02%$(",$%$&=%'3" $/ '6($%/("(0',2' 0,2=0$ '& 0,/%>",$ 2'#02'%6$ 145 5'0"5"+ '3"*($,4&=%'3" "(2'6= $"*"5= 0$1'A = 6+7/,"6'*2' 1$+(0' '&'*+$%&=,40B02'($%/&$6"5'0"5"+ /0'0/3 ",$<00$+4 2' 2$1452 '& ($%/0$"56",'&04,$32 $6" 2'%0 ":C,/%>",/,$ 2$02'%6$145 *($,",$ 2$"(2'62 $"*"5=0$1'A = 2H "!2 $ *",$ 2',/ $3"0' 2$0$0$+4 2' 2'5'0"5"+ '3"6+7/ 46"I%0/<-"6A/%2$ H ",2$+",'40B/($%/0,"&',70+,$"("1*62'3",/<=%0' 2'#"57+(4512%0 /%>

14 3 $&+%.!6%8= %";;!.,*(%+F(%./ 8"&.( 03 *";/;$.' 3 ;!4% 8,,&,/&("*(!7 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # F"#$($, $5' '!2%&' +$03" 2'061$*/!26$%&=!"#($, /%>("#2"+7, 3"*("$62 $"",'&"6':1" /%>,P8"0("0=0' 2$$/2 2*+7,0 2$ 12*+"($$ -,*($,2'*("*"54 2#'+""1"322(",$0' 2$ 2 $6+4$120$%&2 6$&",'3" '&'*+4 40B",'3" ("#2"+7, 3"*("$62 $"",'&,0"7,, 2"*67, $ 62'+ 20$:,2$%0'I G0 0- ("0?H H %0'*+ 26$#2 ("&'6+4 *=,/<=%0 2' "*"5/ (",/A'&? "64 A/%2$ 4 ("0"*+$&=%'5'0($%/0$'&'*+",$ ',0$6,$12!26",$ '"("!214 ("#"%/ G+0, 5'0"5"+ 2 $6+/, 2H 145 ("!214 ("#"%/ G+0,,/#$3$&=%/,*($%2$H, "04#2' 24 $+ 4*+$,/ 0 2$ 6,2'+ " ("#"%&2 0$+4 2' 2$ 2 2 *+/+4%&$%> / 64 ($%/, +/# 0,<$*0%0$"*"5/ 0 $&4&=%'*2B,*0%0'371 2' +4 '&*/+4$%&2 $ / 64 ($%/+&M H 6"52'+/ H "*"5/0 2'('< "*($, ":%2$#2 H "*"5/<43"+,$1'5'0"5"+ ' -H "*"5/" 2*62%>6,$12!26$%&$%> H "*"5/("*2$$&=%'%" $&# 2'&&' "02'%6"""64A/%2$145%" $&# 2'&&' "02'%6" 2'('< "*($, '"9"64A/%2$ 8H #23$ %2(","+ 222#23$ %2 "&',70620=$%/, ("14 '32" <$52'&"0,2 2B+/ JK!$ $"*"5/(",/A'&?"64A/%2$40 $&'*2B"*"5/6+7', 24"0("%0B%2$402$<4,("&'6%2'#$&=46"I%0" /"6A/%2$G" 2$ +/%>4"02

15 :3!.9*(,7/ &%8(D,*((*;! 8!*.'(,(**/7(+,(-*(7(= &%++,(-*(7(8 B3 *"; $7!*;/ ;! /;% J3 $ & %'!;58 %,8",*(! &%+7(%;$ %+&%8(!+,(6*!4%,*F5 (%.!*G 8*(%"58 %,&,/'7%8*(! & %;!";58 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # "#(1'#' +$ ":C #"A',/*+=(2C $ (<$*0%0/N 2' ("6/,$&=%/%> *2B "5*0$7,2 +',' %&26$+'3"225' '!2%&' +7,14534("%'1",/%> '%>$ 20#/ 0$(', 2$&=%' 6""/ $%&B 402'1$ '3",*($%2$ 0 2 /#2 02$<$ "3$# $5"7,, /+'2$,/5"4("&'6+7, '%>$ 20#/ 0$(', 2$&=%' 6""/ $%&B 402'1$ '3",*($%2$ 0 2 /#2 "3$#$#2 ('$%/& /#2M "3$#",$ 2' ('*('6+/,/!2 $ #",$ $+ '*+,$ " +$6+'/+"2$1 /1$"&',70+,$ ("1*62'3" /+/%0 ' >"/0" +$1 ' #2 2*+$,<$:%2,'3" * "0,"&4 '32" $1 '3" *(71 $2*+$*6$N 267,14%0",/%> "#(1'#' +$ ":C02 /#2 M, %.: : 2"/+'+",$!'6+/, ' ("12+/62 (4512%0 ' 1$ / 64 ($%/ 3"*("$622'46$%&2 '("(41$%&$ "0$6" 64*",/+/5,/5"4("&'6+7, "#2"+'#"(",2'02$1 /#0$(0'(",$0' 2' $5"4"%' B, 2"*67, "$0(0/&#",$ -

16 L3 (7(;/(%4 *(.,!*( 8!6(,.'(& I3 3 %&$",.,6* 7"/76*8 ;%HO,$&(%*/.9H %+58 ; 8-/.9 '%N8/+;58 86(>(%86*/.9 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # H '$120$%&$,*($%2$03" 2'04*+$,=0 2$6,2'+ 0$+4 2' 2$22 *+/+4%&$%>/ 64($%/ H 1$ $5"4, 2"*67, (0'(",$0" '3", 2$%> -E 8- #'+""1"32$ 0$*+"*",$ 2$ 6/+'24# '!'6+/, ":%2 0$+4 2' 2",'&0"*+$<$,*6$0$ 2$,"64#' %2'( ("*75#2'0' 2$ 6/+'24#'!'6+/, ":%20$+4 2' ",2=%/#0$<=%0 26"'0,$ 2$"0<"A' 2$, 2"*64 ""!2 $ *",$ 2'"$00$<=%0 26""B%0 26$1$, '"$0(0/3"+",$ 2'2,/57("&'6+7, 1$ 6"1'& /%> $5"7, '!2 2%&$ "$0 *("*75 ("#2$4 2,'/!26$%&2 "*2=3 2B%2$"6':1" '3"6/+'24#'!'6+/, ":%20$+4 2' 2",'&0"*+$</ "(2*$ ',"64#' %2'( 2*+$,*6$N 267, H 02'1' 2',*($%2$ #4*2 0"*+$C ("(0'0" ' ("3<B52" = $ $120= 4#2'&B+ ":%2('/*("0/%&22("51'#7,0$,"",/%>$ '3"4%0'*+ 26$ ("&'6+4#2 ("(0'0"($%",$ 2'L$6+4$120$%&B /,24$1 '3" 1$ 4 02$<$ 2$ (0/($64 3/"*"5$(0/*+B(4&=%$"("&'6+4("*2$$ $6+4$1 / /,24$1 / 1$ 02$<$ 2$ 145"+0/#$<$,*($%2'" 6+7/# #",$,$+-4*+4*+$,/0 2$6,2'+ 0$+4 2' 2$ 2 2 *+/+4%&$%> / 64#"A' *2B 6,$12!26",$C " ("&'6+4 $,,!"#/,*($%2$ 2'#4*0=5/C&'&(" ", 2'402'1$ ' $%>",$ 2''#$6$%&2,0$6'*2'34("%'1",/%>("#2B0/92$O? E, $#$%> 92,*($%2'# "5'&#",$ ' *= "*"5/ 0$6,$12!26",$ ' 03" 2'04*+$,="("#"%&20$+4 2' 2$"("!2142 -H *($%2' "1 267, #"A12,' &'*+,/<=%0 2', (0/($64 "1 267, ("*2$$&=%/%> 3"*("$*+," (" 2A'& >$ (0'12%0' 2",/%> (",$4 62'#0$%>",$ 2$'#$6$%&209Q"$0(0'&:%2$'"2' +",$ /%> "*750*/*+'#445'0(2'%0'I*("<'%0 /%>"1 267,""371 '3"*/*+'#4 45'0(2'%0'I 2'"+/%0/ 2'"+/%0/ 5 3" 2' 0 % A 4 /, % % A. / + #8;##

17 3 $*($8,46G+*(*( +%.9%+$8& 3 $*(";%"%8*( $& %",.,%*/.9>% 7 %,6(.,*(8/+;58 F36*%8*/,!" "/";!7$,6(.,! 03 %7%.&$F6(.,* (&%7%.? %+,'(&,!,*.,!*(! &%7%./K$*('* 6$F '%8&%+";8 & +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 2'"+/%0/ ("*0%0" '!"#/ "012%0$ 2$,/$+67, #$&= 0$*+"*",$ 2' 03" 2' 0 % A 4 %. / : : 1. / + / + 4 #8;##&'/ 2'"6"*0+7, (":' 2%>"012%0$ /%>/%0$<+'#",/*"6":%2"6':1" '&,$+?4*+ 4*+$,/0 2$6,2'+ 2' 2$22 *+/+4%&$%>/ 64 ($%/ C*!P &,/&+$&%7%./&$F6(.,*!'402'1$ '& $#"%/ 2%-'.0B:*#8 #8 % % & % # #! 703" 2'0$+8(6+ /.,-;%8! %,6(.,*(!%",;58&%H!+*(.9 *(!'!";7%C6(8!3 F2 $ *",$ 2'0$12%06",' 2'(1$ ",$ 'E!2 $ *",$ 2'("&'6+7,"5/,$*2B $ 0$*$$%>"6':1" /%>, 4*+$,2' 0 2$ 6,2'+ "("#"%&2 0$+4 2' 2$22 *+/+4%&$%>/ 64($%/ "0$&2(0'0 $%0' 2'M - ("#"%'#2 2#2*,+/##2 $M *45*/2",$ 2' 0$+4 2' 2$ ($%", 267, 0 $&4&=%/%> *2B,*0%0'371 2' 2'6"0/*+ '&*/+4$%&2($%", 267, 0 $&4&=%/%>*2B,5$0" 2'6"0/*+ '& */+4$%&2 "$0 ($%", 267, 2'('< "*($, /%> "("*$A' 2'145,/("*$A' 2'*+$ ",2*6$($%/ 5'00,"+ = ("#"%!2 $ *",= $ "0("%0B%2' 02$<$1 ":%2 3"*("$%0'& - ("#"%(4512%0 $,+/##2 M $*45*/2",$ 2'0$+4 2' 2$ 2& $26$&",$("*+$,$($, $M H "0("0=0' 2' 6"#2*&2 0 2$ $,*($,2'*+"*",$ 2$ $+829 $6+$+4"!4 6%&" ",$ "('&*62'&"("#"%/% *H H "0("0=0' 2' "#2*&2 GH 0 2$ 8 40 $&=%' 2'6+7'"0$&'("#"%/0$03" '0/ 62'#,', B+0 /#,0$*+"*",$ 0(7N 0#H H "0("0=0' 2' 2 2*+$ $%/ 2 "12+/62 ("<'%0 '& 20",$ 2$($%2 +',' %/& /%>2"57+(4512%0 /%> 8

18 3 "/76*/ N&%,(%7 +%>(**"%8*( 8/+;58 86(>(%86*/.9 *&%,(%7(!& :3 "/76*/ N&%,(%7 +%>(**"%8*(.-%8(;!4%8/+;58 86(>(%86*/.9 *&%,(%7(!& %'!;$?H %+(Q!8!*;$6*! 8"&5->(**"%8*(!, F$+C!;$&<";86$F (**/.9M 5+!- &,/,*8*! F!*!>(.'!*;%8(&,!, B3 (*(76*/8-+ 8-"*/F!*!>(.'!*; '%N8/+;58 86(>(%86*/.9 J3 (*(76* (7"/76*8 ;%HO & +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # "$0&' "$0",'&'!4 $%&26"*0+7,0+/+4<4"(<$%" /%>*6<$'6 $ 45'0(2'%0' "0("0=0' 2' 2 2*+$ $%/ 2 "12+/62 ("<'%0 '& 2$&=%'"0("0=0' 2',*($,2'"6" /,$ 2$0F4 4*04 $%/'!4 $%&26"*0+7,,/("*$A' 2$145"("*$A' 2$*+$ ",2*6$($%/ 1$*62'",$ 2$ 5'0"5"+ '3""$0(0/0 $,$ 2$:"67, $("&B%2' 02$<$1 -H "0("0=0' 2' 2 2*+$ $%/ 2 "12+/62 ("<'%0 '& 0 2$ 6,2'+ 2$,*($,2'"6" /,$ 2$ 0 F4 4*04 $%/ '!4 $%&2 6"*0+7,,/("*$A' 2$ 145 "("*$A' 2$ *+$ ",2*6$ ($%/ 1$ *62'",$ '3" 5'0"5"+ '3" "$0 (0/0 $,$ 2$ :"67, $ ("&B%2' 02$<$1 ":%2 9-J J J 2'"+/%0/ 9

19 L3 (*(76* (7"/76*8 ;%HO 8/+;58 86(>(%86*/.9 & I3 8%;6%.'( *(*"; $7!*;/ 03!.9*(,78+ C*( (*"; $7!*;58 >(**"%8/.9 03 %+,'8"&.( (*"; $7!*;58 >(**"%8/.9 %,*'8C*(!'",! 8 $*(&,/,*8*( 03 ;6%4%";;!.,*/.9 %+F(%.58 (*"; $7!*;58 >(**"%8/.9 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 2'"+/%0/ 2'"+/%0/ 2'"+/%0/ 2'"+/%0/ 2'"+/%0/?

20 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" #,(-*(!J3;/8(,.',8%+%8%"5F&%,%";'D./.9F!,&./ B3,8+,(-*( J3!6=!",.,!45-%8/=! +,(-*( L3 (";8"M*(58!,$6;;$ F!,&%H!+*(!4% I3 (";8"M*(58 & %+$;$ 3 /&/& %'!;58,(-*(!J3M!6",.,!45-%8/#,2B6*0' 2'#"A12,":%20$+4 2' 2$"*750 $&4&=%/%> *2B,*0%0'371 2'+4 '&*/+4$%&2 $/ 64($%/ H 2%05$"*75($%4&=%/%><=%0 2'0(",$0=%/#202$<$1 ":C $,<$* / $%>4 '6(""(4*0%0' 24("3$#4 H 2%05$"*756+7'40/*6$</6,$12!26$%&'(""(4*0%0' 24("3$#4 H 2%05$"*755'0"5"+ /%>,+/#<43"+,$1'5'0"5"+ /%>"5&B+/%>,*($%2'#,("3$#2' H 2%05$"*75<43"+,$1'5'0"5"+ /%>"5&B+/%>,*($%2'#,("3$#2' H 2%05$"*7552' 2%05$"*750 2'('< "*($, ":%2$#2"5&B+/%>,*($%2'#,("3$#2' -H 2%05$"*75,,2'64-1$+2,2B%'&"5&B+/%>,*($%2'#,("3$#2' H 2%05$"*75" 2*62%>6,$12!26$%&$%>"5&B+/%>,*($%2'#,("3$#2' 8H 2%05$#23$ +7,(","+ /%>"$02#23$ +7,"5&B+/%>,*($%2'#,("3$#2' 9H 2%05$"*75("*2$$&=%/%>%" $&# 2'&&' "02'%6"""64A/%2$?H 2%05$"*75("*2$$&=%/%>%" $&# 2'&&' "02'%6" 2'('< "*($, ' "9"64A/%2$ H *<432 / 64 ($%/ #$&=%' $ %'14 02' +/!26",$ 2' 5$2' 4 2'#"A12,2$&=%/%>,'&:%2'145(",7+ $/ '6($%/"6':1' 2':%2'A62 0$,"",'& "$0 2 /,24$120$%&B,*($%2$ ("(0'0" ' $ $120= "+/%0=%="!'+($%/2"0,2'%2'1$&=%=("(/+ $6" 6'+ '0$,"/, +/# 6 M $H (":' 2%+,"($%/ 5H ("$ 2%+,"0$,"",' 7 H "3$#/ $6+/,20$%&2 0$,"",'&, +/#, 0$6'*2' '"2' +$%&2 0$,"",'&"1 267,"5'&#4&=%'&' = $0#2 $*+B(4&=%/%>!"#,*($%2$M $H *06"1' 2$G"+,$+'20$#6 2B+'H 5H *+$A' %H,/("*$A' 2'2"("*$A' 2'*+$ ",2*6$($%/ H *45*/2",$ 2'0$+4 2' 2$ 'H "$+'6 '1"6$%/& /(0/0 $,$ / $("6/%2' 6"*0+7, 0,2=0$ /%> 0("&B%2'# 0$+4 2' 2$, %" $&# 2'& ("<",2',/#2$4 %0$*4 (0/($64+/(7,("&'6+7,E2*+ 2'&'#"A12,":C"!2 $ *",$ 2$,("&'6%2',*($%2$+",$0/*0=%'3"1$4%0'*+ 267, ("&'6+4("1'3$&=%'3" $0$(', 2' 24"(2'62 $"*"5$#20$1'A /#2,+/#02'C#2"1$+8 8 /(("&'6+4#4*25/C'$120",$ /<=%0 2'0+/('#("&'6+4 2L145

21 3 /&F!*!>(.'!*; 3 $&+%.!6%8= %";;!.,*(%+F(%./ 8"&.( +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # ($%/2 '&($%/0$"56",'&14502$<$1 ":%23"*("$%0'&("0$ #2'&*%'#*+$<'3"0$#2'*06$ 2$ 8!H,*($%2'+' '$($%/,0$6'*2'0$+4 2' 2$,*("#$3$ '3" 3H,"1" +$2$+ #2 ("(0'0 0$(', 2' 2',*($%2$ *06"1' 2",'3" 2"$%0'3"1$,"1" +$24*0$ H (",*0'%> 2' 2' 2,"A' 2' $1+' $+/, /%> 2 '1$*+/%0 /%>!"# 0$+4 2' 2$"$0#'+""3$ 20$%&2($%/,+/##2 ("(0'0M $H 3$ + $ 4+,"0' 2' *+$ ",2*6$ ($%/,!"#2' +'1'($%/,"04#2' 24$+84*+$,/0 0#H 5H *45*/2",$ 2' $1+' $+/, /%> 2 '1$*+/%0 /%>!"# 0$+4 2' 2$ +$62%>&$6#2 M 0$+4 2' 2', 2'('< /#,/#2$0'%0$*4($%/ ($%$,"#4 ($%$"+$%/& $ &"5*>$2 3G02'1' 2'($%=H *0/*+62'("#2"+/E0,/<=%0' 2'#"*75!20/%0 /%>G 2'"+/%0/"*75 (",$0=%/%> 02$<$1 ":C 3"*("$%0= 145 ":,2$+",= $ ("*+$,2' (0'(2*7,"B5 /%>H 9 (0/($64 (0'*2B52"*+, E, 2"*6"$,%$ (",$02 02$<$1 ":C 3"*("$%0= $+'' 2',"&',70+,$"("1*62'3" 10 F"#$ ($, $ 5' '!2%&' +$ 03" 2' 0 61$*/!26$%&=!"# ($, /%> ("#2"+7,3"*("$62 $"",'&"6':1" /%>,P8"0("0=0' 2$$/ 2 2*+7, 0 2$ 12*+"($$ -,*($,2'*("*"54 2#'+""1"322 (",$0' 2$ 2 $6+4$120$%&2 6$&",'3" '&'*+4 40B",'3" ("#2"+7, 3"*("$62 $"",'&,0"7,, 2"*67, $ 62'+ 20$:,2$%0'I G0 0-("0?H H %0'*+ 26$#2 ("&'6+4 *=,/<=%0 2' "*"5/ (",/A'&? "64 A/%2$ ("0"*+$&=%'5'0($%/G5'0"5"+ '("*0464&=%'($%/"$0 2'$6+/, ' 0$,"","H,+/#0,<$*0%0$"*"5/0 $&4&=%'*2B,*0%0'371 2'+4 '& */+4$%&2 $/ 64($%/+&M $H 6"52'+/ 5H "*"5/0 2'('< "*($, ":%2$#2 %H "*"5/("-"64A/%2$ 9 (7%0"$+64'1"6$%/& '3"#"A12,'&'*+*!2 $ *",$ 2'6"*0+7,"&$04"*"52'6+7$*('< 2$,$4 624*+$1" '1$+'&!"#/,*($%2$? +/#(",2$+",'40B/($%/&$6"5' '!2%&' +145($+ ',0$6'*2'03" /#0(0'(2*$#24*+$,/0 2$6,2'+ 2' 2$22 *+/+4%&$%>/ 64($%/E," 2'*2' 24"6,"+*+$,'6!"#,*($%2$G4*<43222 *+4#' +// 64 ($%/H"$034(/"%'1",'&G"*"5/5'0"5"+ '2("*0464&=%'($%/0$'&'*+",$ ',',<$:%2,/#(",2$+",/#40B02'($%/H 0 $%0$+"A' $+'' 2',"&',70+,$"("1*62'3" 2"*6"$,%$("*2$$3<7, =*2'025B145"02$<145#2'&*%'(",$0' 2$ 02$<$1 ":%2'/!26$%&$ $*+=(2 $("*+$,2'(0'*+$,2" '3"(0'0 2"*6"$,%B"(2*40'*+"*", '3"'&'*+4G',2' %&2HK 0 0$*+0'A' 2'# A' (0'#2"+",/,(2* " '&'*+4 G',2' %&2H 0"*+$< "6" $ / $&(7N 2'& $ 02'I ("(2*$ 2$ 4#",/ ""!2 $ *",$ 2' $"*"5/(",/A'&?"64A/%2$40 $&'*2B"*"5/6+7', 24"0("%0B%2$402$<4,("&'6%2'#$&=46"I%0" /"6A/%2$G" 2$+/%>4"02 H

22 03 *";/;$.' 3 ;!4% 8,,&,/&("*(!7 :3!.9*(,7/ &%8(D,*((*;! 8!*.'(,(**/7(+,(-*(7(= &%++,(-*(7( 8 B3 *"; $7!*;/ ;! /;% +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # H "*"5/<43"+,$1'5'0"5"+ ' 'H "*"5/" 2*62%>6,$12!26$%&$%>!H "*"5/("*2$$&=%'%" $&# 2'&&' "02'%6"""64A/%2$145%" $&# 2'&&' "02'%6" 2'('< "*($, '"9"64A/%2$ 3H #23$ %2(","+ 222#23$ %2 "&',70620=$%/, ("14 '32" <$52'&"0,2 2B+/ 0K!$ % "#(1'#' +$ ":C #"A',/*+=(2C $ (<$*0%0/N 2' ("6/,$&=%/%> *2B "5*0$7,2 +',' %&26$+'3"225' '!2%&' +7,14534("%'1",/%> '%>$ 20#/0$(', 2$&=%'6""/ $%&B402'1$ '3",*($%2$02 /#2 02$<$ "3$# $5"7,, /+'2$,/5"4("&'6+7, '%>$ 20#/0$(', 2$&=%'6""/ $%&B402'1$ '3",*($%2$02 /#2 "3$#$#2 ('$%/& /#2M "3$#",$ 2' ('*('6+/,/!2 $ #",$ $+ '*+,$ " +$6+'/+"2$1 /1$"&',70+,$ ("1*62'3" /+/%0 ' >"/0" +$1 ' #2 2*+$,<$:%2,'3" * "0,"&4 '32" $1 '3" *(71 $2*+$*6$N 267,14%0",/%> "#(1'#' +$ ":C02 /#2 M, %.: : 2"/+'+",$!'6+/, '("12+/62(4512%0 '1$ / 64($%/ 3"*("$622'46$%&2 *2'("(41$%&$

23 J3 $ & %'!;58 %,8",*(! &%+7(%;$ %+&%8(!+,(6*!4%,*F5 (%.!*G 8*(%"58 %,&,/'7%8*(! & %;!";58 L3 (7(;/(%4 *(.,!*( 8!6(,.'(& +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # " 64*",/+/5,/5"4("&'6+7, "#2"+'#"(",2'02$1 /#0$(0'(",$0' 2' $5"4"%' B, 2"*67, "$0(0/&#",$ H *($%2' "1 267, #"A12,' &'*+,/<=%0 2', (0/($64 "1 267, ("*2$$&=%/%> 3"*("$*+," (" 2A'& >$ (0'12%0' 2",/%> (",$4 62'# 0$%>",$ 2$ '#$6$%&2 0 9Q "$0 (0'&:%2$ '"2' +",$ /%>"*750*/*+'#445'0(2'%0'I*("<'%0 /%>"1 267," "371 '3"*/*+'#445'0(2'%0'I H '$120$%&$ (0'*2B,02BC, 0$6'*2' $6+/,20$%&2 0$,"",'& 0$6<$$ "*2=3 2B%2' "6':1" '3" 6/+'24# '!'6+/, ":%2 0$+4 2' 2",'& 6+7'3"'!2 2%&$"$0*("*75("#2$42,'/!26$%&20"*+$</"(2*$ ', "64#' %2'( 2*+$,*6$N 267, $6'*F H 02$<$ 2$ :,2$"#":%2",' G6$#($ 2' 2!"#$%/& ' 2 02$<$ 2$ 4(",*0'%> 2$&=%'H5B=#"A12,'"!2 $ *",$ 2$&'/ 2'&':125B= *+$ ",2C %0B:C ("&' B= 404('< 2$C 02$<$ 2$ " %>$$6+'0',"A' 02'1' 2',*($%2$ #4*2 0"*+$C ("(0'0" ' ("3<B52" = $ $120= 4#2'&B+ ":%2 ('/*("0/%&2 2 ("51'#7, 0$,"",/%> $ '3" 4%0'*+ 26$ ("&'6+4 #2 ("(0'0 "($%",$ 2'L$6+4$120$%&B /,24$1 '3"1$ 402$<$ 2$GH%>/5$A'"*"5$(0/*+B(4&=%$" ("&'6+4("*2$$ $6+4$1 / $A/ 0 4%0'*+ 267,"+0/#4&'"!'+B,*($%2$ "5'&#4&=%= +$62'!"#/ ("#"%/ 6+7' 0"*+$ = 02' +/!26",$ ' 4 2'3"&$6" 2'05B ',%'14("($,/*/+4$%&2 $ / 64($%/14540/*6$ 2$0$+4 2' 2$ -H $%>",$ 2''#$6$%&2,0$6'*2'34("%'1",/%>("#2B0/92 $O? E, $#$%> 92, (0/($64 "*75 0$'&'*+",$ /%>,(",2$+",/%> 40B$%> ($%/,*($%2'# "5'&#",$ ' *= "*"5/ 0$6,$12!26",$ '03" 2'04*+$,="("#"%&20$+4 2' 2$"2("!214 ("#"%/ H 2 2#$1 ',/#$3$ 2$&$6":%2",'"$00$*$/'$120$%&22!2 $ *",$ 2$ *06"1'I "+,$+/%> 2 0$#6 2B+/%> 0"*+$ = "6':1" ' $ '+$(2' '341$#2 46" 64*41456/+'27,,/5"4("&'6+4 8H "$+'6'1"6$%/& /(0/0 $,$ /&'*+,,/*"6":%2 2',/A*0'& 2AJ (0'%2B+ '3",/ $3"0' 2$0$($%B,3"*("$%' $"",'&(" $*+B(4&=%/#2,$4 6$#2M 3" 2'0/+/%0 /#2,0$6'*2''$120$%&2(0'*2B,02BC0402$<'#:"67,4"('&*62'3"F4 4*04("<'%0 '3","5*0$0' / 64($%/

24 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # H "1'3<":C " *+$<'3" #2'&*%$ 0$#2'*06$ 2$ " #2'&*%$ ("&B%2$ 0$+4 2' 2$ 2 '& ($%/ 0$"56",'& 145 #2'&*%$ (",$0' 2$ 02$<$1 ":%23"*("$%0'&,/ "*2%" $&# 2'&-6#145%0$*"&$04 "+'3"#2'&*%$2(","+4"#2'&*%$*+$<'3"0$#2'*06$ 2$:"6$#2 +$ *("+4052"",'3"(0'6$%0$%" $&# 2'&3"02 /02' 2' H "*"5$5B02'("0"*+$,$<$,0$+4 2' 24145,/6" /,$<$2 =($%B 0$"56",=(0'0"6'*%" $&# 2'&#2'*2B%/" 2$(",*+$ 2$ *+"*4 64($%/145*+"*4 64%/,21 "($, '3"1455B02'(",$02<$ 02$<$1 ":C3"*("$%0=(0'0"6'*%" $&# 2'&#2'*2B%/" 2$ 40/*6$ 2$,(2*4"O2 9H +$A +,$ 2' 67%'& 2A #2'*2=%' 2 2' <4A'& 2A #2'*2B%/ 6$1' $0",/%> "6'*2' "5/,$ 2$ *+$A4 *+$A/:%2' (0/*<434&' #2'*2B%0 '*+/(' 24#,,/*"6":%2 2',2B6*0'& 2A6,"+$#2 2#$1 '3",/ $3"0' 2$ 0$ ($%B 4*+$1$ '3" $ ("*+$,2' (0'(2*7, " #2 2#$1 /#,/ $3"0' 24 0$ ($%B $12%0$ ' ("("%&" $1 2' " 12%05/3"02 *+$A40'$120",$ (0/($6402$3 "0",$ 2$("+0'5"*"5/0 2'('< "*($, ":%2$#2 0$(', 2" ' &'*+,*($%2' +' '$ ($%/ '$1204&=%'3" 02$<$ 2$,0$6'*2' 0$+4 2' 2$,*("#$3$ '3" /#2$%0$*4($%/ 2"6'* 0$+4 2' 2$+' '$($%/(",2 2',/ 26$C02 /,24$1 /%>("+0'5 "*"5/0 2'('< "*($, ":%2$#200$*+0'A' 2'#A' 2'#"A'+,$C <4A'& - H 06"1' 2$ "+,$+' #"3= 5/C '$120",$ ' &'/ 2', 40$*$ 2" /%> (0/($6$%>, " 2'*2' 24 " "* /%> 02' +/!26",$ " 6" 2'%0 ":C $5/%2$, +$62 *("*75 2'05B /%> 4#2'&B+ ":%2 %0/ 6,$12!26$%&2 0$,"",/%> *<432 *06"1' 2",' *= '$120",$ ' (0'0 2 *+/+4%&' ("*2$$&=%',(2* " '&'*+4 *+/+4%&2 06"1' 2",/%> (",$0" /(0'0 "&',7062 0= $%/,<$:%2,/ 0',031B4 $ *2'025B2 *+/+4%&2*06"1' 2",'& H *"5"# 4%0'*+ 2%0=%/#, *06"1' 2$%> (0/*<434&' *+/(' 24#,,/*"6":%2 2',/A*0'& 2AJ0$*2<64"6+7/##",$,$+84*+ (6+4*+$,/0 2$6,2'+ 2' 2$2 2 *+/+4%&$%> / 64($%/(",$4 62'# A' 12%05$ 3"02 *06"1' 2$,/ "*2 2'# 2'& 2A - 3"02 #2'*2B%0 2' E,(0/($64 2A*0'3" #2'*2B%0 '3",/#2$4 3"02,/*"6":C *+/(' 24# 4*+$1$ *2B ("("%&" $1 2' 8 H$ + $4+,"0' 2'*+$ ",2*6$($%/,!"#2'+'1'($%/(0/*<434&', 6,"%2' 2',/A*0'& 2AE6"+ ":C#2 2#$1 '3",/ $3"0' 2'0$($%B "6+7/##",$,(0'(2*$%>"#2 2#$1 /#,/ $3"0' 240$($%B (0/%0/#($%"$,%$&'*+"5",2=0$ /"$1*0'3"0$+4 2' 2$"*"5/ $#A' - $#A' $#A' 8

25 I3 3 %&$",.,6* 7"/76*8 ;%HO,$&(%*/.9H %+58 ; 8-/.9 '%N8/+;58 86(>(%86*/.9 3 $*($8,46G+*(*( +%.9%+$8& 3 $*(";%"%8*( $& %",.,%*/.9>% 7 %,6(.,*(8/+;58 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 6+7$"+0/#$<$3$ +(0'0"6'*#2'*2B%/,('< /#,/#2$0'%0$*4 ($%/1459#2'*2B%/,("<",2',/#2$4%0$*4($%/ H *($%2',("*+$%2 0$+4 2' 2$*45*/2",$ '3" '$120",$ '&'*+ $ ("*+$,2' "0("0=0' 2$ 2 2*+$!$*+46+4/ 2 "0,"&4 0 2$ 12(%$-,*($,2'402'1$ 2$("#"%/% %"$0("#"%/ (4512%0 '&, $#$%> ("3$#7, "('$%/& /%>!2 $ *",$ /%> 04"('&*62'3"F4 4*04("<'%0 '3" ("08H "0"*+$<' 12#2+/ 2 "3$ 2%0' 2$, '$120$%&2 ("&'6+7, 2',*6$0$ 1$ 02$<$ 2$ 8 "6':1" ' *=, ("0"*+$</%> "64#' +$%> 2'05B /%>1$(0'(",$0' 2$("%'4/ 6" 64*",'&, +/#, '341$#2 2' 6" 64*4 "$0 4#",2' ""!2 $ *",$ 2' $#$%>02$<$ 2$ 8(0',202$ ",/6"0/*+$ 2'#'%>$ 20#4%"**E!2 $ %2 34 &' $6 &'3" 0$*+"*",$ 2' 5B02',/ 26$<" 0 2 /,24$1 '& $ $120/ 6$A'3" (0/($64 2 #4*2 5/C 40$*$ 2" ' 0 (4 6+4,20' 2$ *64+'%0 ":%2145'!'6+/, ":%2"*2=3$ 2$0$<"A" /%>%'17, "(4*0%0$1 /("02"#%"**E!2 $ %2 34MJ,/$+67,>("&'6+4 /*"6":C:"67,+,$</%>(" 2'*2" /%>,$#$%>6"*0+7,5'0(":' 2%> ("&'6+4 "$0,/$+67,, $#$%> %"**E!2 $ %2 34 2' #"A' <=%0 2' (0'6"%0/CJ,/$+67,("&'6+4 2'"+/%0/,"+//%0$<+",'2L145*+$,62/%0$<+",'03" 2'0/+/%0 /#2,0$6'*2' 6,$12!26",$1 ":%2,/$+67,, $#$%> 4"('&*62'3" F4 4*04 "0,"&4 '32" $1 '3" 4"('&*62'3" F4 4*04 ("<'%0 '3" "$0 F4 4*04 (7& ":%2 1$ ("&'6+7,, 6+7/%>,$+":C,6<$4 (4512%0 '3" G:"67, (4512%0 /%>H 2'(0'6$%0$,/$A" '&,7, ",$+":%2R "012%0$ 2',/$+67, $*+B(4&' $ ("*+$,2' 4("*0%0" '& #'+"/ "012%0$ 2$,/$+67,+&6,"+//%0$<+",'& R" (0'12%0$ 2$,, 6,"+/ $ $1'A/ *+"*",$C #2'*2B%0 / "5$%>4 6",/ 64*,/#2$ / *+"*",$ / (0'0 $6+4$1 / $ 02'I "3<"*0' 2$6" 64*4,(0/($64("&'6+7,6" 64*",/%> 9 $#A' -

26 F36*%8*/,!" "/";!7$,6(.,! 03 %7%.&$F6(.,* (&%7%.? %+,'(&,!,*.,!*(! &%7%./K$*('* 6$F '%8&%+";8 & 3 "/76*/ N&%,(%7 +%>(**"%8*( 8/+;58 86(>(%86*/.9 *&%,(%7(!& +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # C*!P &,/&+$ &%7%./ &$F6(.,*!' 402'1$ '& $ #"%/ 2%-'.0B:*#8 #8 % % & % ##!703" 2'0$+8(6+ /.,-;%8! %,6(.,*(!%",;58 &%H!+*(.9*(!'!";7%C6(8!3 0%0'37<",' 0$*$/ (0'6$0/,$ 2$ 0$12%0'6 "6':1$ 4#",$ ""!2 $ *",$ 2' "0$&2(0'0 $%0' 2'M - ("#"%'#2 2#2*,+/##2 $M *45*/2",$ 2' 0$+4 2' 2$ ($%", 267, 0 $&4&=%/%> *2B,*0%0'371 2' 2'6"0/*+ '&*/+4$%&2($%", 267,0 $&4&=%/%>*2B,5$0" 2'6"0/*+ '& */+4$%&2 "$0 ($%", 267, 2'('< "*($, /%> "("*$A' 2'145,/("*$A' 2'*+$ ",2*6$($%/ - ("#"%(4512%0 $,+/##2 M $*45*/2",$ 2'0$+4 2' 2$ H "0("0=0' 2' "#2*&2 0 2$ $,*($,2'*+"*",$ 2$$+829$6+$+4"!4 6%&" ",$ "('&*62'&"("#"%/% *+H H "0("0=0' 2' "#2*&2 GH 0 2$ 8 40 $&=%' 2'6+7' "0$&' ("#"%/ 0$ 03" ' 0 / 62'#,', B+0 /#,0$*+"*",$ 24$+829$6+$+4G0098 0#H H "0("0=0' 2' 2 2*+$!$*+46+4/ 2 "0,"&4 0 2$ 12(%$ -,*($,2'402'1$ 2$("#"%/% %"$0("#"%/(4512%0 '&, $#$%> ("3$#7, "('$%/& /%>!2 $ *",$ /%> 04"('&*62'3" F4 4*04("<'%0 '3" 9-J

27 :3 "/76*/ N&%,(%7 +%>(**"%8*(.-%8(;!4%8/+;58 86(>(%86*/.9 *&%,(%7(!& %'!;$?H %+(Q!8!*;$6*! 8"&5->(**"%8*(!,F$+C!;$&<";86$F (**/.9M 5+!- &,/,*8*! F!*!>(.'!*;%8(&,!, B3 (*(76*/8-+ 8-"*/F!*!>(.'!*; '%N8/+;58 86(>(%86*/.9 J3 (*(76* (7"/76*8 ;%HO & L3 (*(76* (7"/76*8 ;%HO 8/+;58 86(>(%86*/.9 & I3 8%;6%.'( *(*"; $7!*;/ 03!.9*(,78+ C*( (*"; $7!*;58 >(**"%8/.9 03 %+,'8"&.( (*"; $7!*;58 >(**"%8/.9 %,*'8C*(!'",! 8 $*(&,/,*8*(?-J +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # (0/($64 ("&'6+7, 6+7' 6,$12!264&= *2B ",*($%2$, $#$%> 4%<E9-J -J (0/($64("&'6+7,6+7'6,$12!264&=*2B",*($%2$,$#$%> 4%<E-J 2 2#$1 $,$+":C("&'6+4,/ "*2+/* 2'"+/%0/ 2'"+/%0/ 2'"+/%0/ 2'"+/%0/ 8

28 03 ;6%4%";;!.,*/.9 %+F(%.58 (*"; $7!*;58 >(**"%8/.9 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 2'"+/%0/ 9

29 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" #,(-*(!J30-+*(!+,(-6*%H.(4%"&%+.,!' B3,8+,(-*( J3!6=!",.,!45-%8/=! +,(-*( L3 (";8"M*(58!,$6;;$ F!,&%H!+*(!4% I3 (";8"M*(58 & %+$;$ 3 /&/& %'!;58,(-*(!J30$6<$$ 2'02$<$1 ":%23"*("$%0'&!6",.,!45-%8/#0"*+12%05/+,$</%>#2'&*%($%/(",*+$</%>02B62 :"6"#(0'6$0$ /# $0$<"A' 2'02$<$1 ":%23"*("$%0'& H 2%05$4+,"0" /%>#2'&*%($%/,$#$%>402'1" /%>0F:"67, $ ("&B%2'02$<$1 ":%23"*("$%0'& H 2%05$"*75("0"*+$&=%/%>5'0($%/6+7'"+0/#$</5'00,"+ ':"62 $("&B%2'02$<$1 ":%23"*("$%0'&,("3$#2' H 2%05$"*75("0"*+$&=%/%> 5'0($%/ 6+7'*6"0/*+$</ 0 2 *+4#' +7, 0,"+ /%> $("&B%2'02$<$1 ":%23"*("$%0'&,("3$#2' H,"+ ',*($%2' 1$ "*75 0$#2'0$&=%/%> "0("%0=C (",$0' 2' 02$<$1 ":%23"*("$%0'&"5'&#4&=%'M $H *06"1' 2$4#"A12,2$&=%'40/*6$ 2',2'0/24#2'&B+ ":%2 2'05B /%> "("&B%2$2(",$0' 2$02$<$1 ":%23"*("$%0'&"$0"$0+,",,,0$6'*2'S 5H (0/0 $ 2' &' "$0",'& ("A/%062, 6,"%2' 2',/A*0'& 2A -+/*S %H,*($%2'("#"*+",'"5'&#4&=%'*06"1' 2$2"$0+,",0$6'*2' '!'6+/, '3",/6"0/*+$ 2$,*($%2$ 0,"+ '3" 2 (",$0' 2$ 02$<$1 ":%2 3"*("$%0'& "$0 5'00,"+ $ ("#"%!2 $ *",$,/(<$%$ $#2'*2B%0 2',6,"%2' 2',/A*0'& 2A(0'0"6'* " #2'*2B%/L" #2'*2B%/ " 2$ "0("%0B%2$ (",$0' 2$ 02$<$1 ":%23"*("$%0'& H T'00,"+ ',*($%2' G"+$%&$H 1$ "*75 0$#2'0$&=%/%> "0("%0=C (",$0' 2'02$<$1 ":%23"*("$%0'&"5'&#4&=%'M $H *06"1' 2$4#"A12,2$&=%'40/*6$ 2',2'0/24#2'&B+ ":%2 2'05B /%> "("&B%2$2(",$0' 2$02$<$1 ":%23"*("$%0'&"$0"$0+,",,,0$6'*2'S 5H (0/0 $ 2'"+$%&2,6,"%2' 2',/A*0'& 2AE6"+ ":C,/*"6":%2 (0'%2B+ '3",/ $3"0' 2$ 0$ ($%B, 3"*("$%' $"",'& "5",2=04&=%'3", 24(0/0 $ 2$,*($%2$S %H,*($%2'("#"*+",'"5'&#4&=%'*06"1' 2$2"$0+,",0$6'*2' '!'6+/, '3",/6"0/*+$ 2$ "+$%&2 2 (",$0' 2$ 02$<$1 ":%2 3"*("$%0'& "$0 5'00,"+ $ ("#"%!2 $ *",$,/(<$%$ $ #2'*2B%0 2', 6,"%2' 2',/A*0'& 2A (0'0 "6'* " #2'*2B%/L" #2'*2B%/ " 2$ "0("%0B%2$ (",$0' 2$ 02$<$1 ":%23"*("$%0'&?

30 3 /&F!*!>(.'!*; 3 $&+%.!6%8= %";;!.,*(%+F(%./ 8"&.( 03 *";/;$.' 3 ;!4% 8,,&,/&("*(!7 :3!.9*(,7/ &%8(D,*((*;! 8!*.'(,(**/7(+,(-*(7(= +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # H "#2"+,$A$&=%/2 *+4#' +!2 $ *",/ H *0/*+62'("#2"+/E0,/<=%0' 2'#"*75!20/%0 /%>G 2'"+/%0/"*75 (",$0=%/%> 02$<$1 ":C 3"*("$%0= 145 ":,2$+",= $ ("*+$,2' (0'(2*7,"B5 /%>HE,(0/($64"+$%&2 19 (0/($64 (0'*2B52"*+, E, 2"*6"$,%$ (",$02 02$<$1 ":C 3"*("$%0= $+'' 2',"&',70+,$"("1*62'3" 20 F"#$($, $5' '!2%&' +$03" 2'061$*/!26$%&=!"#($, /%>("#2"+7, 3"*("$62 $"",'&"6':1" /%>,P8"0("0=0' 2$$/2 2*+7,0 2$ 12*+"($$ -,*($,2'*("*"54 2#'+""1"322(",$0' 2$ 2 $6+4$120$%&2 6$&",'3" '&'*+4 40B",'3" ("#2"+7, 3"*("$62 $"",'&,0"7,, 2"*67, $ 62'+ 20$:,2$%0'I G0 0- ("0?H H %0'*+ 26$#2 ("&'6+4 *=,/<=%0 2' "*"5/ (",/A'&? "64 A/%2$ ("0"*+$&=%'5'0($%/G5'0"5"+ '("*0464&=%'($%/"$0 2'$6+/, ' 0$,"","H,+/#0,<$*0%0$"*"5/0 $&4&=%'*2B,*0%0'371 2'+4 '& */+4$%&2 $/ 64($%/+&M $H 6"52'+/ 5H "*"5/0 2'('< "*($, ":%2$#2 %H "*"5/("-"64A/%2$ H "*"5/<43"+,$1'5'0"5"+ ' 'H "*"5/" 2*62%>6,$12!26$%&$%>!H "*"5/("*2$$&=%'%" $&# 2'&&' "02'%6"""64A/%2$145%" $&# 2'&&' "02'%6" 2'('< "*($, '"9"64A/%2$ 3H #23$ %2(","+ 222#23$ %2 "&',70620=$%/, ("14 '32" <$52'&"0,2 2B+/ IK!$ % "#(1'#' +$ ":C #"A',/*+=(2C $ (<$*0%0/N 2' ("6/,$&=%/%> *2B "5*0$7,2 +',' %&26$+'3"225' '!2%&' +7,14534("%'1",/%>0'',*0/*+62#, $#$%>"3$#4 '$120",$ ',*($%2' 0"*+$ 2' 404('< 2" '? +/#(",2$+",'40B/($%/,0$6'*2'03" /#0(0'(2*$#24*+$,/0 2$6,2'+ 2' 2$ 22 *+/+4%&$%>/ 64($%/E," 2'*2' 24"6,"+*+$,'6!"#,*($%2$G4*<43222 *+4#' +// 64($%/H"$034(/"%'1",'& G"*"5/5'0"5"+ '0$'&'*+",$ ',',<$:%2,/#(",2$+",/#40B02'($%/("*2$$&=%'145("!21("#"%/H 0 $%0$+"A' $+'' 2',"&',70+,$"("1*62'3" 2"*6"$,%$("*2$$3<7, =*2'025B145"02$<145#2'&*%'(",$0' 2$ 02$<$1 ":%2'/!26$%&$ $*+=(2 $("*+$,2'(0'*+$,2" '3"(0'0 2"*6"$,%B"(2*40'*+"*", '3"'&'*+4G',2' %&2HK 0 0$*+0'A' 2'# A' (0'#2"+",/,(2* " '&'*+4 G',2' %&2H 0"*+$< "6" $ / $&(7N 2'& $ 02'I ("(2*$ 2$ 4#",/ ""!2 $ *",$ 2' $"*"5/(",/A'&?"64A/%2$40 $&'*2B"*"5/6+7', 24"0("%0B%2$402$<4,("&'6%2'#$&=46"I%0" /"6A/%2$G" 2$+/%>4"02 H

31 &%++,(-*(7(8 B3 *"; $7!*;/ ;! /;% J3 $ & %'!;58 %,8",*(! &%+7(%;$ %+&%8(!+,(6*!4%,*F5 (%.!*G 8*(%"58 %,&,/'7%8*(! & %;!";58 L3 (7(;/(%4 *(.,!*( 8!6(,.'(& +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 02$<$ 2$#2!2 $ *",$ /#2 0' :"67, F, "*2 (2"/+'+",'& D G (,"5*0$0'02$<$I',2+$120$%/& /%>H '%>$ 20#/ 0$(', 2$&=%' 6""/ $%&B 402'1$ '3",*($%2$ 0 2 /#2 02$<$ "3$# $5"7,, /+'2$,/5"4("&'6+7, '%>$ 20#/ 0$(', 2$&=%' 6""/ $%&B 402'1$ '3",*($%2$ 0 2 /#2 "3$#$#2 ('$%/& /#2M " +$6+'/+"2$1 /1$"&',70+,$ ("1*62'3" /+/%0 ' >"/0" +$1 ' #2 2*+$,<$:%2,'3" * "0,"&4 '32" $1 '3" *(71 $2*+$*6$N 267,14%0",/%> 2 2$ '#$6$%/& $ "6':1$&=%$ ("02$< 2 +',' %&2 ("#2B0/ ("02"#'#6$&",/#2'32" $1 /# "#(1'#' +$ ":C02 /#2 M, %.: : 2"/+'+",$!'6+/, ' ("12+/62 (4512%0 ' 1$ / 64 ($%/ 3"*("$622'46$%&2 : 2"/+'+",$ ; ",$%&' *("<'%0 ' 2,*(7<($%$ (" $ $"",$ '("(41$%&$ " 64*",/+/5,/5"4("&'6+7, "#2"+'#"(",2'02$1 /#0$(0'(",$0' 2' $5"4"%' B, 2"*67, "$0(0/&#",$ ":' 2%/!2 $ *",2,/52'$ 25B=,"($%24"4*+$,B0 2$?*+/%0 0#H "#2"+'# "(",2'02$1 /# 0$ (0'(",$0' 2' ("%'4/,/5"4 (":' 267,!2 $ H 02$<$ 2$ :,2$"#":%2",' G6$#($ 2' 2!"#$%/& ' 2 02$<$ 2$ 4(",*0'%> 2$&=%'H 5B= #"A12,' "!2 $ *",$ 2$ &'/ 2' &':12 5B= *+$ ",2C %0B:C ("&' ('< 2$C 02$<$ 2$ " %>$$6+'0',"A' 2",/#, $#$%> +'3" ("&'6+4 02$<$ 2$ :,2$"#":%2",' #"3=5/C'$120",$ ',/<=%0 2',("&'6+$%>"5'&#4&=%/%>2 *+4#' +/!2 $ *",' H #/:1 ("'&:%2$ +'/+"2$1 '3",*($%2' 0"*+$ 2' 462'4 6",$ ' #2 $+'' /,2'&*62'" $&+4 2'&*0'&*/+4$%&2"0,"&",'&,*6$0$ ',$

32 I3 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # :,#8;##G0$<=%0 22 /#*$#/# "+$%&' $0$<"A' 2'02$<$1 ":%23"*("$%0'&,(2',*0'&6"1'& ":%2 5B= #"3</ 40/*6$C "*"5/ 0$#2'*064&=%' "5*0$/ " 6+7/%> #",$ (",/A'& H (0/($64 ("&'6+7, "5'&#4&=%/%> 2 *+4#' +/!2 $ *",' $,*($%2' "*75 5'0"5"+ /%> ("*0464&=%/%> ($%/ 2 2'$6+/, /%> 0$,""," 2'0 $&4&=%/%>*2B,*0%0'371 2'+4 '&*/+4$%&2 $/ 64 ($%/(0'0 $%0" /%>0"*+$ 2' 2',2B%'& *($%2' "1 267, #"A12,' &'*+,/<=%0 2', (0/($64 "1 267, ("*2$$&=%/%> 3"*("$*+," (" 2A'& >$ (0'12%0' 2",/%> (",$4 62'#0$%>",$ 2$'#$6$%&209Q"$0(0'&:%2$'"2' +",$ /%> "*750*/*+'#445'0(2'%0'I*("<'%0 /%>"1 267,""371 '3"*/*+'#4 45'0(2'%0'I -H 5",2=06",/# '1'#' +'# '64+$%&2 " ("&'6+4 &'*+ "0#",$ 0"$%= 0$,"",/# 6+7'& %'1'# &'*+,'/!26$%&$ ('/*("0/%&2 6$ /$+$ G, +/# ( "*"5",":%2",/%> ("02"#4 #"+/,$%&2H " *$#"02'1 '3"0$<"A' 2$2(",$0' 2$02$<$1 ":%23"*("$%0'& H *($%2' 2'&'*+402'1$ '"*"5"#6+7'("*2$$</,(2*"'&'*+4 O 5/</ 0$'&'*+",$ ', 145 (",$02</ 02$<$1 ":C $ ("*+$,2'"B5 /%>(0'(2*7, G, +/##2 02$<$1 ":C $,"6$%6= 6"#" 2%0=145":,2$+",=H,"6'*2'#2'*2B%/("(0'0$&=%/%>02'I (0/*+=(2' 2$"("&'6+4 8H 02$<$1 ":C 3"*("$%0$ "0("%0B+$, $#$%> ("&'6+4 #4*2 5/C (",$0" $(0'0"6'*%" $&# 2'& #2'*2B%/" 2$!$6+/%0 '3" "0("%0B%2$02$<$1 ":%23"*("$%0'&G03" 2'0$6+4$1 /#,(2*'#" O145H 9H "0"*+$<' 12#2+/ 2 "3$ 2%0' 2$, '$120$%&2 ("&'6+7, 2',*6$0$ 1$ 02$<$ 2$ 8 "6':1" ' *=, ("0"*+$</%> "64#' +$%> 2'05B /%>1$(0'(",$0' 2$("%'4/ 6" 64*",'&, +/#, '341$#2 2' 6" 64*4 "$0 4#",2' ""!2 $ *",$ 2' $6'* *+"*",$ 2$ %"**E!2 $ % " 2' 0 % A 4 %. / : : 1. / + / + 4 % #8;## $*+"*",$ 2'!2 $ *",$ 2$60/A",'3" $*+=(2&'/ 2',40$*$ 2" /%> (0/($6$%> " "*0=%/%> *2B " 02$3 "0",$ /%> '!2%/+7, 2 ("+0'5 $A"$0"," 5B02',/ 26$<" 0 2 /,24$1 '& $ $120/"$0 5B02'#4*2$<" 0"*+$C40$*$ 2" '0(4 6+4,20' 2$*64+'%0 ":%22'!'6+/, ":%2"*2=3$ 2$ 0$<"A" /%>'041+$+7,2%'17,O0B:C6"*0+7,"('$%&2"5&B+$#'%>$ 20#'# #2 /M "<%0/ "#$*0",2%' $<7, B5",2%' $,$062' 2'+0 T$5"7, $,<",2% $ T2$<$ "!$ +7, $#52 ",2%'6""*0/%'$#2' 26U,2'%07,45*0$T$ 2%'

33 3 %&$",.,6* 7"/76*8 ;%HO,$&(%*/.9H %+58 ; 8-/.9 '%N8/+;58 86(>(%86*/.9 3 $*($8,46G+*(*( +%.9%+$8& 3 $*(";%"%8*( $& %",.,%*/.9>% 7 %,6(.,*(8/+;58 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # %"**E!2 $ %2 34#4*25/C 2'05B $1$0$(', 2' 2$("#/:1 '&'$120$%&2 (0'*2B,02B%2$25/C0 2#5'0(":' 2"(",2=0$ $ "(4*0%0$1 /("02"#%"**E!2 $ %2 34MJ,/$+67,("&'6+4 /*"6":C:"67,+,$</%>(" 2'*2" /%>,$#$%>6"*0+7,5'0(":' 2%> ("&'6+4 "$0,/$+67,, $#$%> %"**E!2 $ %2 34 2' #"A' <=%0 2' (0'6"%0/CJ,/$+67,("&'6+4 2'"+/%0/,"+//%0$<+",'2L145*+$,62/%0$<+",'03" 2'0/+/%0 /#2,0$6'*2' 6,$12!26",$1 ":%2,/$+67,, $#$%> 4"('&*62'3" F4 4*04 "0,"&4 '32" $1 '3"4"('&*62'3"F4 4*04("<'%0 '3""$0F4 4*04(7& ":%2 1$("&'6+7,,6+7/%>,$+":C,6<$4(4512%0 '3"G:"67,(4512%0 /%>H 2'(0'6$%0$,/$A" '&, 7, ",$+":%2 R "012%0$ 2',/$+67, $*+B(4&' $ ("*+$,2' 4("*0%0" '& #'+"/ "012%0$ 2$,/$+67,+&6,"+//%0$<+",'& R" (0'12%0$ 2$,, 6,"+/ $ $1'A/ *+"*",$C #2'*2B%0 / "5$%>4 6",/ 64*,/#2$ / *+"*",$ / (0'0 $6+4$1 / $ 02'I "3<"*0' 2$6" 64*4,(0/($64("&'6+7,6" 64*",/%> C*!P &,/&+$&%7%./&$F6(.,*!'402'1$ '& $#"%/ 2%-'.0B:*#8 #8 % % & % # #! 703" 2'0$+8(6+ /.,-;%8! %,6(.,*(!%",;58&%H!+*(.9 *(!'!";7%C6(8!3 F36*%8*/,!" "/";!7$,6(.,! 03 %7%.&$F6(.,* (&%7%.? %+,'(&,!,*.,!*(! &%7%./K$*('* 6$F '%8&%+";8 & 0%0'37<",' 0$*$/ (0'6$0/,$ 2$ 0$12%0'6 "6':1$ 4#",$ ""!2 $ *",$ 2' "0$&2(0'0 $%0' 2'M - ("#"%% %,+/##2 $M 5'00,"+ = ("#"%!2 $ *",= $ "0("%0B%2' 02$<$1 ":%2 3"*("$%0'& ("6/%2' 6"*0+7, "$0+,$ /%> 4*<43 " %>$$6+'0' "$%0/#,*(2'$&=%/%>"0,7&(0'*2B52"%/ +,"0' 2'6"0/*+ /%>,$4 67,1$"0,"&4(0'*2B52"%0":%2 (0/,/6"0/*+$ 242 *+4#' +7,!2 $ *",/%> H "0("0=0' 2' "#2*&2 0 2$ $,*($,2'*+"*",$ 2$$+829$6+$+4"!4 6%&" ",$ 24

34 3 "/76*/ N&%,(%7 +%>(**"%8*( 8/+;58 86(>(%86*/.9 *&%,(%7(!& :3 "/76*/ N&%,(%7 +%>(**"%8*(.-%8(;!4%8/+;58 86(>(%86*/.9 *&%,(%7(!& %'!;$?H %+(Q!8!*;$6*! 8"&5->(**"%8*(!,F$+C!;$&<";86$F (**/.9M 5+!- &,/,*8*! F!*!>(.'!*;%8(&,!, B3 (*(76*/8-+ 8-"*/F!*!>(.'!*; '%N8/+;58 86(>(%86*/.9 J3 (*(76* (7"/76*8 ;%HO & +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 224"('&*62'&"("#"%/% *+H H "0("0=0' 2' 2 2*+$!$*+46+4/ 2 "0,"&4 0 2$ 12(%$ -,*($,2'402'1$ 2$("#"%/% %"$0("#"%/(4512%0 '&, $#$%> ("3$#7, "('$%/& /%>!2 $ *",$ /%> 0 4"('&*62'3" F4 4*04("<'%0 '3" 9-J *($%2'0,"+ 'E9-J *($%2' 5'00,"+ ' K?-J $,(0/($64%0B:%2 54A'+4("&'6+4"+ :"67, $"0("%0B%2'02$<$1 ":%23"*("$%0'&KJ (0/($64 ("&'6+7, 6+7' 6,$12!264&= *2B ",*($%2$, $#$%> 4%<E9-J *($%2'0,"+ 'E-J *($%2' 5'00,"+ ' K-J $,(0/($64%0B:%2 54A'+4("&'6+4"+ :"67, $"0("%0B%2'02$<$1 ":%23"*("$%0'&KJ (0/($64 ("&'6+7, 6+7' 6,$12!264&= *2B ",*($%2$, $#$%> 4%<E-J "+$%&'M 2 2#$1 $,$+":C("&'6+4,/ "*2#1 $6*/#$1 $,$+":C("&'6+4,/ "*2#1 "A/%062M 2 2#$1 $,$+":C("&'6+4,/

35 L3 (*(76* (7"/76*8 ;%HO 8/+;58 86(>(%86*/.9 & I3 8%;6%.'( *(*"; $7!*;/ 03!.9*(,78+ C*( (*"; $7!*;58 >(**"%8/.9 03 %+,'8"&.( (*"; $7!*;58 >(**"%8/.9 %,*'8C*(!'",! 8 $*(&,/,*8*( 03 ;6%4%";;!.,*/.9 %+F(%.58 (*"; $7!*;58 >(**"%8/.9 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 2'"+/%0/ '4" 3" / 0 9 "0("0=0' 2$ $1$#' +4 4"('&*62'3" 2 $/ GH L0 2$834 2$4*+$ $,2$&=%'3",*(71 '(0'(2*/ "+/%0=%'4"('&*62'3"F4 4*04"0,"&4'32" $1 '3"4"('&*62'3" F4 4*04 ("<'%0 '3" F4 4*04 (7& ":%2 4"('&*62'3" F4 4*04 "1 '3" $ 0'%0 5*0$7, 2'&*62%> "$0 4"('&*62'3" F4 4*04 "*62'3" 2 /5$%62'3""$0 4*+$ $,2$&=%'3"(0'(2*/"371 '"+/%0=%' 4"('&*62'3" F4 4*04 "0,"&4 '32" $1 '3" 4"('&*62'3" F4 4*04 ("<'%0 '3" F4 4*04 (7& ":%2 2 4"('&*62'3" F4 4*04 "*62'3" 2/5$%62'3""$04%>/1$&=%'"0("0=0' 2'$/GH 9L ("A/%06$ "*"5/("0"*+$&=%'5'0($%/0$#2'0$&=%'0$<"A/C02$<$1 ":C3"*("$%0= -

36 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" #,(-*(!J3 /+-$C!*(!;/8*%H.(,8%+%8!' B3,8&%+,(-*(,(-*(!J3/<4A' 2'$6+/, ":%20$,"",'& J3!6=!",.,!45-%8/=! &%++,(-*( L3 (";8"M*(58!,$6;;$F!,&%H!+*(!4% I3 (";8"M*(58 & %+$;$ 3 /&/& %'!;58 23!6",.,!45-%8/0#0'%2,02$<$ 2',/614%0' 240/ 64($%/"*75,,2'64 $6+/, ":%20$,"",'&02B62'$120$%&2("3$#7,0","+ /%> H 2%05$ "*75 6+7' (" "(4*0%0' 24 ("3$#4 ("&B</ ($%B 145 6" +/ 4",$</0$+4 2' 2' H 2%05$ "*75 6+7' 02B62 2 +',' %&2 F 03<"*2</ *2B $ 5$$ 2' ("!21$6+/%0 ' H 2%05$"*75"5&B+/%>("3$#'#0","+ /#02B62F H 2%05$,"A" /%> ("3$#7, 0","+ /%> 2*+"+ /%> 0 (4 6+4,20' 2$("+0'50","+ /%>'32" 4,+/#($%"$,%7, H "!21$6+/6$$6$*0/&62#$%2%/,+/#M $H 4*<4320","+ 'E+'*+ $,/*+B(",$ 2',24*$.; 24 5H 02$<$ 2$2!"#$%/& "E'46$%/& '"+/%0=%'("!21$6+/62$6$*0/&62 #$%2%/, +/#'46$%&$("0","+ $"%>$$6+'0' '32" $1 /# 2L1451"6$1 /#("1'3$&=%$ $0$%>B%$ 24"*6"0/*+$ 2$05$$I H "!21$6+/6$$6$&'12+$345'3",+/#M $H 4*<4320","+ 'E5$$ 2'6"1" "*6"(",' 5H 02$<$ 2$2!"#$%/& "E'46$%/& '"+/%0=%'("!21$6+/62$6$&'12+$ 345'3",+/#'46$%&$("0","+ $"%>$$6+'0''32" $1 /# 2L1451"6$1 /#("1'3$&=%$ $0$%>B%$ 24"*6"0/*+$ 2$05$$I H "!21$6+/6$$6$(2'*2,+/#M $H 02$<$ 2$2!"#$%/& "E'46$%/& '"+/%0=%'("!21$6+/62$6$(2'*2, +/# '46$%&$ ("0","+ $ " %>$$6+'0' '32" $1 /# 2L145 1"6$1 /#("1'3$&=%$ $0$%>B%$ 24"*6"0/*+$ *<4320","+ '00$6'*4'>$5212+$%&2#'/%0 '&4<$+,2$&=%'(",7+ "($%/ 25,+/##2 M $H '>$5212+$%&$(",/($6$%>20$52'3$%> 5H '>$5212+$%&$("2 +' */, '&"(2'%'$ '*+'0&"1"32%0 '& %H '>$5212+$%&$ (" (0'5/%24 %2BA62%> %>"75 G0,<$*0%0$ >'#$+"1"32%0 /%>%460/%/46<$46=A' 2$46<$4"'%>",'3" "$0'4#$+"1"32%0 /%>H *($%2'404('< 2$&=%'#"3=*+$ ",2C02$<$ 2$#$&=%' $%'14("($,B"*+B(4"4*<430","+ /%>,+/##2 M0$(', 2' 2' "&$04"#2'&*%$'$120$%&24*<4320","+ '&20(","+'#"$0"(2'62 $"*"5= 2'*$#"02'1 =6+7="(2'64&'*2B"*"5$ 6"0/*+$&=%$04*<4320","+ '&,$#$%>("&'6+4,%0$*2'6"0/*+$ 2$0',*($%2$/&=+'6*+$ ",2("!21$6+/6$$6$(2'*2, (0/($646+7'&#$0$*+"*",$ 2'"3$ 2%0' 2',*6$0$ ',( '&*0'&$+/ 24 02$<$ 2$#"3=5/C(",$0" ',/<=%0 2',0$6'*2',*6$0$ /#,',<$:%2,/#'32" $1 /#("3$#2'0","+ /# 25 02$<$ 2$#"3=5/C(",$0" ',/<=%0 2',0$6'*2',*6$0$ /#,',<$:%2,/#'32" $1 /#("3$#2'0","+ /#

37 3 /&F!*!>(.'!*; 3 $&+%.!6%8= %";;!.,*(%+F(%./ 8"&.( 03 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # -H 06"1' 2$ #$&=%' $ %'14 (" 2'*2' 2' 6,$12!26$%&2 0 0$6'*4 ","%0'* /%> +'%> 26 '>$5212+$%&2 #'/%0 '& *62'",$ ' #2 " ("#2"+7,:,2$%0=%/%>4*<432'>$5212+$%/& ' H ($%",$ 2' 2,"A' 2' ("3$#7, 462'4 6",$ /%> $ '12#2 ",$ 2'0","+ /%>%0/ 267,/0/6$,#2'&*%4($%/ 27,+/# #2 M $H 4*<432 0","+ ', +/# "0*0'0' 2' 6$+$1"34 5$$I ("!21$6+/%0 /%> 5H 02$<$ 2$ 2!"#$%/& "E*06"1' 2",'*62'",$ ',*0%0'371 ":%2" 1'6$0/#'/%/ /($%/1'6$0/"0'%0 267,2 (*/%>"1"37, ($%", 267,2T. %H 02$<$ 2$2!"#$%/& "E'46$%/& ',+/#'46$%&$("0","+ $ H ("#2"+/1'%0 2%0'02$<$&=%',(4512%0 /#*/*+'#2'"%>" /0",2$ G(4512%0 '2(/,$+ 'H H "3$ 20$%&'("0$0=",'("#2"+/'6" "#22*("<'%0 '& H ("0"*+$<'("#2"+/0,/<=%0' 2'#"*75!20/%0 /%>G 2'"+/%0/"*75 (",$0=%/%> 02$<$1 ":C 3"*("$%0= 145 ":,2$+",= $ ("*+$,2' (0'(2*7,"B5 /%>H (0/($64 (0'*2B52"*+, E, 2"*6"$,%$ (",$02 02$<$1 ":C 3"*("$%0= $+'' 2',"&',70+,$"("1*62'3" 28 F"#$ ($, $ 5' '!2%&' +$ 03" 2' 0 61$*/!26$%&=!"# ($, /%> ("#2"+7,3"*("$62 $"",'&"6':1" /%>,P8"0("0=0' 2$$/ 2 2*+7, 0 2$ 12*+"($$ -,*($,2'*("*"54 2#'+""1"322 (",$0' 2$ 2 $6+4$120$%&2 6$&",'3" '&'*+4 40B",'3" ("#2"+7, 3"*("$62 $"",'&,0"7,, 2"*67, $ 62'+ 20$:,2$%0'I G0 0-("0?H H *"5/,,2'64$6+/, ":%20$,"",'&+&"*"5/6+7'46"I%0/</"6 A/%2$2 2'"*2=3 B</,2'64'#'/+$1 $ 2 5 "$0, $+ 8 4*+ 2 4*+$,/ 0 2$ $??9"'#'/+4$%>2' +$%>0F4 4*045'0(2'%0'I("<'%0 /%>G+ &00("0998H? 2'"+/%0/ /(("&'6+4#4*25/C'$120",$ /<=%0 8 02$<$ 2$#"3=5/C(",$0" ',/<=%0 2',0$6'*2',*6$0$ /#,',<$:%2,/#'32" $1 /#("3$#2'0","+ /#G&':12 "+/%0/H 28 0 $%0$ +"A' $+'' 2',"&',70+,$"("1*62'3" 2"*6"$,%$("*2$$3<7, =*2'025B145"02$<145#2'&*%'(",$0' 2$ 02$<$1 ":%2'/!26$%&$ $*+=(2 $("*+$,2'(0'*+$,2" '3"(0'0 2"*6"$,%B"(2*40'*+"*", '3"'&'*+4G',2' %&2HK 00$*+0'A' 2'# A' (0'#2"+",/,(2* " '&'*+4 G',2' %&2H 0"*+$< "6" $ / $&(7N 2'& $ 02'I ("(2*$ 2$ 4#",/ ""!2 $ *",$ 2'? *"5/6+7'(0'6"%0/</,2'6'#'/+$1 /5B=#"3</*6"0/*+$C0',*($%2$"21',*($%2'$'*",$ '" 2%>5B02':%2:1' (",2=0$ ' 0 2%> (0/3"+",$ 2'# " ("&B%2$ /#$ 2$ 0$+4 2' 2$ $ "*"5/ +' 5B= '61$",$C 3"+",":C " ("&B%2$L4+0/#$ 2$0$+4 2' 2$("0$6"I%0' 24402$<4,("&'6%2' 8

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !"#$ "#!!"#$ %&!"()$*+$",&%-!.,*/! "* %&!!!"#$ ( )**+ +!, & & -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 00 1 -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 2 345*/%&("& %3 6$%&!./*!3%%,3-47*/.87 $*47!5(,.(22222222222222222222222222222222222222222222222229!"#$%&

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

ś ź Ą ś Ą ś ś Ę Ą ń ń ń ś ń ńś ś ń ć ń ś ś ź ć ś ś ź ź Ę Ę ś ć ś ś ć ś ść ń Ę ć ć ć ś ń ć ć ć ś ś Ą ź ść ĘĄ ś ś ć ść ć Ś ś ś ś Ą ś ź ś ś ź ń Ą ś ź Ń ś ś ś Ń ń ź ć ś ś ś ć Ń ś ń ś ź ś ń ń ć ć ś ń ć ń ć

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

2372829797728297727 2777787 73772327 227728297827 28237 7372327227 728297727 7!7" 7 # 7 $%7 "7!7# 7 " 7 %7 &2'7# 7 7 7 23789722772277287 77277232227897 227 27!""7 #2$7!""7%7!&"7 #2$7!&"7%7'""7 #2$7'""7%7'&"7

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014 VISTULA GROUP skorygowany QSr 3/204 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 204 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki NH 500V gg

Bezpieczniki NH 500V gg /C - 5V gg /C 5 NHGG5V B946C /C 4 5 NHGG5V4 M46C /C 6 5 NHGG5V6 D995C /C 5 NHGG5V B965C /C 6 5 NHGG5V6 K97H 9 /C 5 NHGG5V A847H 9 /C 5 5 NHGG5V5 E85H 9 /C 5 NHGG5V Z48H 9 /C 5 5 NHGG5V5 C947H 9 /C 4 5

Bardziej szczegółowo

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT Informacje o produkcie Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2010.05 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2011.03 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI 1968 2011.09

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Ź Ź Ó Ł Ś Ź Ń Ż Ę Ę ź Ę Ź ĘĄ ż ź Ę Ź Ż ź Ź Ł ź Ę Ż ż Ż Ą ź ż Ż Ż ż Ź ż ć ć ć Ż ż ż Ź ż ż Ź Ź Ż ć ć Ą Ż ć Ż Ń Ó ż ć ż Ż ż Ż Ź Ż ż ż Ę ż Ź Ź Ź Ź Ź ĄĄ ź Ż Ź Ź Ź Ż Ź Ź ź Ż Ź ź ź ź Ś Ź Ę ĘĄ ż Ż Ę ż ć Ś ĄĄ Ę

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076 8.1. wentylatory promieniowe 8.1.1 WENTYLATORY PROMIENIOWE Z WEWNĘTRZNYM SILNIKIEM Wlot jednostronny Napięcie Częstotliwość Wydajność Liczba Moc Prąd Kondensator Poziom hałasu Dop.tem. pracy Masa [V] [Hz]

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11 Zadania do cz. I Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Zadanie 1 Rozpatrujemy dwa geny u zwierzęcia. Allel A jest dominujący i koduje brązową barwę oczu, allel recesywny a determinuje barwę czerwoną.

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

" *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D IEA @ EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH H @ MEI = =JKH= AC IJ= OIE A@ O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH OH @O

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

(EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat ) (EN 10270:3-NS oraz DIN 17224, nr mat )

(EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat ) (EN 10270:3-NS oraz DIN 17224, nr mat ) (EN 10270:1-SH orz DIN 17223, C; nr mt. 1.1200) (EN 10270:3-NS orz DIN 17224, nr mt. 1.4310) d Fn K Dm k Dz L1 Ln L0 Legend d - Dm - Dz - L0 - n - czynn zwoi Ln - Fn - c - K - k - Fn stl nierdzewn = 1kg

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r. DIENNIK URĘDOWY WOJEWÓDTWA LUBELSKIEGO L, 24 2015. P. 3780 UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM 16 2015. j h h ó h h N.18.2 15. 40. 1 8 1990. g (D. U. 2015.. 1515). 80. 4. 8,. 90. 4. 8 7 1991. (D.

Bardziej szczegółowo

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ O óh P A Uęś D P ą ą ę ąą śą ź W K N óą M N ó f J V ą ż A W K N PAU A K A K f P f ę 1945 ąh h ń h ż hh P f ę N ż f ś h fh Ł ó - T f W ś ś ż ż ć ż ą ą ó ż A K f: Mh H W Z K G- W

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT METROPOLITALNY

WOLONTARIAT METROPOLITALNY WOLONTARIAT METROPOLITALNY MODEL GDAŃSK 2016 fot. KFP Kosycarz 3 SPIS TREŚCI 1. WOLONTARIAT METROPOLITALNY. STRATEGIA I DZIAŁANIA 3 2. OD WIZJI DO STRATEGII 3 2. OD MODELU DO DZIAŁANIA. SYNERGIA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015

System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015 System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015 Grupa VAG W odniesieniu do edycji z grudnia obsługa grupy VAG zmieniła się zasadniczo. Ta edycja zawiera wiele zmian, które miały znaleźć się w kolejnych

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

123456 782923456 6 22336 46466 6 6 6 783863658386 6 6 6 6 4!"! 468983#84636434$4636 6 6 6 %&6 '5626 ()68'546 6 6 &6 6 82845469234548*+6 %6 6 6 %6 '56268'546"'844$$6 %6 6 6 %&6 '5626 ()68'546,6 6 6 6 -*386

Bardziej szczegółowo

M M A P S - 25 X 40. A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja M: Zgodne z ISO 6432

M M A P S - 25 X 40. A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja M: Zgodne z ISO 6432 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MM seria Jak zamawiać? M M A P S - 25 X 40 M: Marani A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Warszawa, maj 2005 r. 00-410 Warszawa, ul. Solec 22 tel. +48 (22) 522 23

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: Pneumatyczna regulowana E: Mechaniczna (elastyczne pierścienie)

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: Pneumatyczna regulowana E: Mechaniczna (elastyczne pierścienie) ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: obreiup@obreiup.com.pl Tel. 41 361 50 15 Jak zamawiać? M M A P S - 25 X 40 M: Marani M: Zgodne z ISO 6432 Przykłady zamówienia: A: Dwustronnego działania (typ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Druk Nr 53 / 16 w sprawie emisji obligacji komunalnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act

Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act SIRIUS ACT Popularne produkty Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act SIRIUS ACT Sterowanie i sygnalizacja SIRIUS ACT nowoczesne oraz wydajne urządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/433/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/433/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/433/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sandomierz oraz miejscowych

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Granice funkcji, asymptoty i ciągłość

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Granice funkcji, asymptoty i ciągłość Zadania z analizy matematycznej - sem. I Granice funkcji asymptoty i ciągłość Definicja sąsiedztwo punktu. Niech 0 a b R r > 0. Sąsiedztwem o promieniu r punktu 0 nazywamy zbiór S 0 r = 0 r 0 0 0 + r;

Bardziej szczegółowo

Nominał Kraj Rok Stan Seria 10 zł Polska Bem 1982 5 k 20 zł Polska Traugutt 1982 5 y 50 zł Polska Świerczewski 1986 5 ek 50 zł Polska Świerczewski

Nominał Kraj Rok Stan Seria 10 zł Polska Bem 1982 5 k 20 zł Polska Traugutt 1982 5 y 50 zł Polska Świerczewski 1986 5 ek 50 zł Polska Świerczewski Nominał Kraj Rok Stan Seria 10 zł Polska Bem 1982 5 k 20 zł Polska Traugutt 1982 5 y 50 zł Polska Świerczewski 1986 5 ek 50 zł Polska Świerczewski 1975 5 az 50 zł Polska Świerczewski 1982 5 dn 50 zł Polska

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 R. ZAWIERAJĄCY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

Acesoria do mycia podłóg (mopy, uchwyty) 2.Akcesoria do mycia podłóg (ściągacze, packi) Akcesoria do mycia szyb 9-11

Acesoria do mycia podłóg (mopy, uchwyty) 2.Akcesoria do mycia podłóg (ściągacze, packi) Akcesoria do mycia szyb 9-11 1.Acesoria do mycia podłóg (mopy, uchwyty) 2.Akcesoria do mycia podłóg (ściągacze, packi) 3.Akcesoria do mycia szyb 4.Wiaderka, wózki i zestawy do sprzątania 5.Wózki hotelowe 6.Pozostałe akcesoria 2-6

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OPERACYJNY POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PODRĘCZNIK OPERACYJNY POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PODRĘCZNIK OPERACYJNY POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PODRĘCZNIK REALIZACJI PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ G, Rg Oś P Sj Uę Wjó Pj Pg W Obó Wjh BANK ŚWIATOWY UMOWA NR 7358 POL W, 25

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Czworościany ortocentryczne zadania

Czworościany ortocentryczne zadania Czworościany ortocentryczne zadania 1. Wykazać, że nastepujące warunki są równoważne: a) istnieje przecięcie wysokości czworościanu, b) przeciwległe krawędzie są prostopadłe, c) sumy kwadratów długości

Bardziej szczegółowo

flflgl ] zadania. 1 r z e c z y w i ś c i e, są tralnego PZPR EDWARD GIEREK spotka. s i S jaźni i jedności w urzeczywist

flflgl ] zadania. 1 r z e c z y w i ś c i e, są tralnego PZPR EDWARD GIEREK spotka. s i S jaźni i jedności w urzeczywist 04 f v 30 OY ó óh ą NRYK Ę h b- " ć K ż ę - ą ę ęb- T 949 ń ą ń D- b f " - ą - ą h ś " - ż ą - ń ó ą - ę ę b ó C b ę b ą h ę? b C ż ą Gń b 7 8 979 (070) ó ą ę? B ć ż b ę b ą ę ó ż ś śę ż Rb ęb R ą 7 ó

Bardziej szczegółowo

" #$$%&#$$'() * + ), ) -!.,,!/ ), )0 ), 1 2 1,0 1! 3 ) )) ))2 1,2 ) )!

 #$$%&#$$'() * + ), ) -!.,,!/ ), )0 ), 1 2 1,0 1! 3 ) )) ))2 1,2 ) )! ! " #$$%&#$$'() * + ), ) -!.,,!/ ), )0 ), 2,0! 3 ) )) ))2,2 ) )! +...6 #!! "...9 4 ) -...9 #!# ) - ) 2... #!5., ))))...3 #!6 7 0,),)...3 # $...5 5!....5 5!#,...7 5!5 8 0,)...8 5!6 9,...9 % $ " & ' ( &...2

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Cena : 10,09 zł Nr katalogowy : NGK BPR7E 001 Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji. watermark

Cena : 10,09 zł Nr katalogowy : NGK BPR7E 001 Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji. watermark Informacje o produkcie Świeca NGK V-LINE >19< BPR7E Cena : 10,09 zł Nr katalogowy : NGK BPR7E 001 Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 17-01-2017 W elektrodzie środkowe znajduje

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

ń ń ź ź ć ń ń Ą Ź ń Ą ĄĄ Ą ń ź Ł Ł ń ć Ó Ą Ą ń ń ć ń ć ź ć ć Ó ć Ó ć Ś ć Ó ń ć ć ć ź ć Ą Ó Ź Ź Ź Ą ź Ó Ą ń ń Ź Ó Ź Ń ć Ń ć ź ń ń ń ń ń ń Ń ń Ź ń Ź Ź Ź ń ń ń Ą Ź Ó ĄĄ ń Ą ń ń Ó Ń Ó Ó ń Ą Ó ź ń ź Ą Ó Ą ź

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę Ó Ę Ę Ó Ź ć Ł Ś Ó Ó Ł Ł Ż ć ć Ż Ą Ż ć Ę Ę ź ć ź Ą Ę Ż ć Ł Ę ć Ż Ę Ę ć ć Ż Ż Ę Ż Ż ć Ó Ę Ę ć Ę ć Ę Ę Ż Ż Ż Ż ź Ż Ę Ę ź Ę ź Ę Ż ć ć Ą Ę Ę ć Ę ć ć Ź Ą Ę ć Ę Ą Ę Ę Ę ć ć ć ć Ć Ą Ą ć Ę ć Ż ć Ę ć ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

ż ż ć ż Ż ż ż ć Ł ń ń ź ć ń Ś ż Ł ć ż Ź ż ń ż Ż Ś ć ź ż ć Ś ń ń ź ż ź ń Ś ń Ś ż ń ń ż ć ż ż Ą ć ń ń ń ć ż ć Ś ż Ć ć ż Ś Ś ć Ż ż Ś ć Ż Ż Ż Ą ń ń ć ń Ż ć ń ż Ż ń ż Ś ń Ś Ś ć Ż Ż Ć Ó Ż Ść ż Ż ż ż ń Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ś Ż Ą ć Ź ć Ó Ś Ż Ź Ó ć Ś Ż ć Ś Ź Ó ć Ż Ż Ź Ż Ó Ź Ó Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ź Ś ć ć ć Ź ć ć Ó Ó Ó Ś Ą ć ć Ź Ż Ż Ż Ż ź Ż ź Ó Ś Ą Ź Ż Ż ć Ź Ó Ż Ó Ś Ą Ś Ś Ź Ż Ś Ż Ż Ź Ó ć Ś Ś Ść Ś Ż Ź Ó Ś Ó Ź Ó Ż Ź Ó Ś Ś Ż Ź Ż Ś

Bardziej szczegółowo

Ę Ł ć Ą ż Ł Ł Ą Ó ż Ł Ś Ę Ś Ó Ł Ń Ą Ą Ł Ą ĄĄ ż ć Ś Ź ć ć Ł ć ć ć Ś Ó Ś Ś ć ć ć ć Ó ć ć ć Ś ż Ł Ą ż Ś ż Ł ć ć Ó ć ć Ą ć Ś ć ż ć ć Ś ć Ł Ń ć ć Ę ć ć ć Ó ć ć ć ć ć ć ź ć ć Ó ć ć ć ć ć ż ć ć ć ć Ł ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ą Ą ś ś ż Ż ś ś ś ść ś ś Ą ś Ż ś ć ż ś ś ż ś ż Ć Ł Ż ż Ź ć ĄĄ Ż Ą Ż Ą Ź Ż Ł Ł Ę ś ś ś ż Ą ś Ą ś Ą Ż Ą Ż Ą Ć Ż Ż ś Ż Ą Ć Ł Ł Ę ś ż Ż ć ś ś ś ś Ż Ć ż ż ś ś ż ś ś Ż Ż ś ś ś ś ś Ż ż Ż ś ś Ż Ę ż ś ż Ź Ę

Bardziej szczegółowo

Ż ź ź ź ź ź ć ć Ą Ą ć Ą ź ź ć Ż Ś ź ć ć Ę ć ź ź ć ź Ą ĄĄ Ń Ą Ń ć ć ć ć Ę ć Ń ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć Ń Ń ć ć ź ź ć Ę Ę ć Ą ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ź Ą ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć Ń Ń ć ź ź ć ź ź ć

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę Ę Ę Ź Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ę ć Ś ć Ę Ą ź Ą Ź ć Ę Ź Ę ć Ą Ę Ś Ę Ę Ź Ą Ę ć ź Ą Ź Ę ź Ę Ą Ś Ł Ą Ź Ę Ę Ę Ę ć Ę Ą Ę Ę Ą Ś Ą Ę ź ć Ę Ę Ę ź Ź ź Ą Ź Ę Ź ź Ź ć ć Ę Ę Ę Ą Ą Ą Ę ć Ę Ę ć Ę Ę Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ą Ę Ś ć Ą ć ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ś Ą Ą ź ć ź Ł Ą ć ć ć ć ź Ś ć ć ć Ą Ł ć ź ć ć ć ć Ł ć ć ć ć ć Ł Ą ć Ś Ś Ż ć ź Ą ź ź ź ć ź ć ć ć ć ź ź ć ź ź ź Ś ź ź ć ć ć ć Ś ć ź ź ć ć Ą ź ź ź ź ź ć ć ć ć Ś ć ć ć Ś ć Ż Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ż Ł Ś Ś ź ć Ą

Bardziej szczegółowo

4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ

4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ 4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ 1 4. 4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ 4.1. Elementy trójkątne Do opisywania dwuwymiarowego kontinuum jako jeden z pierwszych elementów

Bardziej szczegółowo