= =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7" name="description"> = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7">

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!"

Transkrypt

1 '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!!

2 !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) !#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 <= >= =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7 ( & ##' 6 # #! 5 &?! * <!)/ ) ' ( ( # & '' &)

3 $$% BC / * #6 4/?' D# =!! >! #$* 2 # # +# *+, # = # #6 ##6 #6 ##6*#= # $$% /-7) * = 5?! # $$7 :#+ 7?&%&*"*=5 #6#5#6#6# *#= #6#*&%*=/$? 55=! # $$% +# *5+# #6 #6 #6 #6 ##6 # # #6 #6 = # 5#+, * =# # * =, = D ##6 # #6 +, *!! # # #' = 5, *5+# #6 " * #! #6 5 #6#6 #!# *+#+##=# ##6#6* 6# 6* B #6C 5!# ( #6 #6#6 ##6 = 5 #6 =5/)7*=#&*##6#$$7 =!#, > +# 5 +# > # =# # G #6 # =# ##6 * =! +#! #6#6 # 5 #6 G = ### $$% 7& * = 5 %? #6 # =!! =#! ##**!!#

4 *##!*$$% 5 # #*+# %%? B #! %-7?C H =5 # #*+# 5! *! ##! # =* #!! #!*5# #$*12.! G F 3! *# = ##6=:#+=*!#=!!# 5! # 3 IFJ ( * # # ##*+#*#6#6 =)##$$%*#6 #6 < $$7-7 * < * # =K#+, +# * #+, +#;& * '!*! * <!#55! +#*#6#6#$&$:#+ #!*#+,#!#*#5!#H#= # +#!#* 3 IFJ #6 #6 # ##6 *#*=/*$)* 5 ##6**<!# F*5 # *!# #!# ( # =*5 # = = #! *! +#D # = = # *# ##6 ##6#6#6*+#( ##6*# /*#$$% #+# # ;

5 ./ :/04;<1,2*./<-:/<04</0121=1040*><6 @#6! $$% # &?!#$$7?7? =!! # ;? ##6 $$%&%$% MB.41C'%-?B$%?D $$)$$7C#6B.4 C';?B/)?D$$)$$7C F*5+# * D# =!! -?N ### $$% /7*"#6)%?F # *5+# * # "#6 ))? *5+#*!###$$%=5)-? #$$7#+## #$$77&$%%? +# * # * #*#6K # B I= #6+# #* #C /?/!$$7*=#6)? D#$$7*#6=5#? B;?D#$$7C=* < *! = =# * ### =# = *! &)? = D =# * # 5 D = /? 5 +*#= " # $$7 C #6 #6$$%#6!##6$$7 &

6 # $$7! 8 # #6 # #6*! "L * # $$% # +# ' =!!+#*5+#! +# # # #6 #6 5#+, * 8 =, = D #6 7? +#*5+##*##6 F5 #! # $$% #6 #6 #6 ##6 = ###6#6= # 5#+,*=# #* =, = D ##6 # #6 +,*=5,*5+##6 # $$% = +# 006B./00121C>-1*10+6A54B;1.> $$-! # ' 3 IFJ = * /$$? # ( > +##*( ' *! = *#! #* #! #6 ##6 # $$- =*! # = # ( GF!*!#6 # # $$7 # ( = = # *#6 =#6 #+# ##6 # = = F * $$7 < = = *#5# #! ( B C B #C # #6# # (! ;% O/ 6*#6 F *! ) ## $$% # **#*#6# &$/ * ))$; * #6 &;& # )

7 #6 #* E 5 * +# $$$ #6 ##6 * #( B( C GF3!#*#==7*# $$% /*# $$% # ( F # * = ( ( = ( &;& # #6 #* E ##6 * # ( B ( C # =#! #6 5! ## F #( 7? # ##6 # ( * * 3 $7?.(.# # =5%?*&)?#+(!! +, # = *! <! # H $/'$?.(.# > +* ' #, = = #!!#!#* /%%) * $$% =!! +, = * '&%?.(. +# = # 5 # =# BP;?.(.C!#6 #6 BP/?.(.C F*5 +*, 5 =#!#6+## 5$$7.# $$%#!##F### *#=#6==#6/))*=## ##=!!/;? =5#!='$&?.(. B &)?.(. *!# $$7C:#+ # *!D #6 +# ##6 $$% * -

8 ! = &?.(.#* * 5 $$7 G**# 0*##6+# ##6$$%&?.(.##55;?.(.!#+8# *# #5+#! #6 B ##6!!* $$% #, +# F # ## # ;;)%)! B ;-$/##$%C+*/-!B&;/) # # $%C # 5 # $$% * * = # =5#+B&;*#//%;*# *C 9*!#=*# $$%*/'###6==5##6'/$% *12.#*=#**!#!$$7M '/-& * 5!# 6*! B'// * 12. $$%N '/% * 12. $$7C 5! # #6 * #6B'%-*12.$$%N'/*12.$$7C 3=*# F # ## $$% # =5 '/)) * #6 # +,%/)? #! * < *# =5 = # # 5 #+ ##! *! /7? <#! # * B=!##6 #6 #6 5D *#6 <! * # =5 '-*#6'/7#6=5$$% = *$$%=#6! *!#!=!!%7* #6=&/?55M+#==5? ;)? #+ < )? = #* 5 *$$7B))%?C 62+>5G402></<-165<*.6;->:><165>2? <# #**!5*## =&#!55# #*=5 7

9 $$%!#6# 5!&?.(./7?.(.#+* = B;/?.(. -7?.(. $$7C = *! #6 > $$%!;/?.(.<#!*= # ;?.(. = # 5 5 #+ B&?C = *=5#!#!=! (5 B= #!5C 5=&$?55#+ +5?2+?5442B;>04514+? # # #* #6!# +#!#65 D4!#!,#!##!*#6 =*=#=*# F$##$$%##!*# ##6# &?!**#=!*<! #K 1B.G4 I 1B.G4 ID1B.G/ 2B;>0451?*. ->*14340/BH ->*14340/BH A:>*8<04 A:>*8<04 42B;1 42B;1 3 IFJ /)-7-/ %%7/? /)-7-/ ;)7 $/%? ;)7 $/%?. /)--//7$ /$$? /)--//7$ /$$? 9140/<*+5?2+?5.6<:4*0>EB1><6;5?-/>5+1* F!!#!$$7!3 *! 9*E=!!#+##*%%%?3 IFJ G**!*! 3*!#"# R"AC :#+ M $$7 =*!! '= 3# IFJ/$$?#3"#*! 5 /)? # 3 S ET=! B # * )-?C #!3$$%$$% %

10 -;%? 3 IFJ B3 *!C #! #=##+#! ( $ $$% G F 3! * IFJ= -&?#C! *<! #( = E=# ##6 -&?!< :**= #+#! D ##6 # # =!! +##6 $/- +# # #6 # /&? #! * L# =#/$7- # 3 IFJ %*# $$% 3 IFJ! #6 #6 # /)-%-%% # ##6 %%7/?! /)-%-%%! * <! ##6%%7/?!**#=! 9140/<42B;>04514B165?-/4-1+4:><6;>5+1*402>D*24 / *# $$% G. # ( # &$/&;$$))$;;/)$#6&;&# #6 #* E 5 * +# $$$ #6 ##6 * #( 4 /*# $$% ))$;;/ * $/;-/ ##6#*+#*$#65 5 D # #!* # ##6 # &?!* *#=! * <! #K 2B;>0451?*. 1B.G4 I 1B.G4 ID1B.G/ ->*14340/BH ->*14340/BH A:>*8<04 A:>*8<04 42B;1 42B;1 3 IFJ /)-%-%% -)$;? /)-%-%% -)$;? ( &;& 7? &;& /7/ $/;? /7/ $/;?. $/;-/ /$$? $/;-/ /$$? /$

11 @#5#E##6*( 3 ##6 IFJ B7?*C F D /*# +# 3 IFJ /%7 / # ##6 /%7/! <#*<!=)##$$% $$7-7*+,+#* #+, +#;& *! #6 + #/%; *!*!! #!*+# #!= * <! # 5 5! +#*#6#6### # $ &$ :#+ #!* #+, #! # * # 5! # H # = # +#!#*3 IFJ $$% < *# # H $%$$ #6 # 1 # H = =# <! =# # ) $$% 3 IFJ = /$7-%; +, ;;$--%;)$$#6F##+#5 5/$$% #=### #6=#< #6#6# ##6*#*= /*$)* 5##6**<! # #6!= +#, ##6#6##6##6# >+><401442B;104 # +##6 -*/%%; 4 /% # $$; # D#!#6 4/%%%=#3= *%7?#+,# FD$##$$%=##6 # ;)7 $/%? #6 # //

12 /7/$/;? F # $$% # G # $## $$%#* ;)-%? *!# $$7 0*=#&-#"#$$%=5 *!#!$$7B/;#C F5 # " # $$% )! F5 * = #) # $$% "# $$% = 0 # F#"8$&'$/'$$%$'$)'$$% UK6KII* "!"87/77$&#$$%$;/%$$ ##$$%B--?CFD%##$$%+,"8$&&- = "8'= 5 = +, ;&%;& $& # $$% -/)) $## $$% B /%//?C <!* +,# *24J012 ' 'K K <#6B.4 CV '; /) $; <B.41CV '%- $% ) <BC # '/-7 - ;)7 +,! # &77 -&- -)! " " " " " " "#!$%# /

13 #=K <#6B.4 C <B.41C <BCI++,###6*#6 <BCI++,#6###6 *#6 6+41D40210A =65+4-5>3?2+8<1?*:?A6+41D40210A.*! #* 4= 4=! G* "*#6 =!#6!*K**#6 = # #! = # #! & *#*= ##6*#!*+# ##6!#*#6K! G* "*#6 H#6 BH.*C > G*# ##6 G* <5#6 B *!C B9F"C > G*# * # H#6 BH1C #*! G* "*#6 H * > G*# ##6 #6#6 3W B# * *#6 C #6 #6#!*# =+, *# 3! 5, ##6 *#D 6!# 5 =# # # # /

14 #6! #6 = G* #6 K +##6N *#N **2(12.#N *A!6 G*##6!##JK GJ*#GJ8*= J1*#( # =#D # B *5+# C K =#! 5# =#! = = =#!##6!5#*# #! * #6 =#D # #*=K G#6=5#N G=#6*I*N E=N G#N G # *, =#6 # 21N *#**N 2N # 3 3"4: * = # =K 3 # 3 =*! 3 3 "# 4 3=# # =+# L3"1N E!#N /;

15 L*#CN EN E*N * #=!.3(* 5#6*!#!K G*!#6=*K +, L*#. 5* * #6= = *!' 5*!# '! 5# D 5 # #6 ## * 5*+# *! #! * B#*C# L*# * # * # * *# # +# # #6# =+# 6=! # *! E!!, = + 5#6+# #3#*3#!!!!=! 6A960+D160+8<03/<13?4D0/BH4**==D?60+ #!=#6#6G**#6K =# # #6#+#'*# #6 #+# > # #=+, G* * # = ##6 /&

16 5 #6 + 5#6 *#D 5#6 #6 #6 #!K 2! *#K *# *# *!#N G=KJ1*#N L*#N.#6*K12.2(N.#6 " 8! 5 =! * ##6 B!!C #6 * * * A!6 B5 + # *# #CN * *# B # = B""(/HCN L*#CN =# #6 #+# =#!#*=#K=#!> 5#D#=#*=5!> ##!#K # 3 3"4: * = # =K 3 # 3 =*! 3 3 "# 4 3=# # =+# 3 3 3"4 5 # B&$I&$C * = # E 3 3"4 "* G1*B"G133"4C L3"1N!# 9 #6 +# ##6 /)

17 #6 *! 9 8*=* "A 3 * # =!# 3 E 9=#!##3E3T! #6 #6 #*= #63#6 5#6*#6 < *#B!C # C *! *# B!C 5*+, *# # # * *! +# # *#6 * +# &$$ * * +# &$$ *= +,2(*=12.*5!##6* 5!##6*#!##6 L#=#6=#6 5*+, # =#6 =#6 * # * #=#K 3 : # # * = )H =#5#5#! L2 /-

18 3 : =# 5# 5#!*!L2 #6 =# G* 5*+, + -$ 2=##6 3#6 G#6 K 2"A E!! G* # #6!# # J G***.*! #K GK o o o o GJ" 3 GJ*#N GJ8*N G=K o o J*N J*#*H5 ( #6 # =#D # B *5+# C K =#! 5# =#! = = =# #6 5# =#!# 5 # *# #! G** #K G 6#G # #* K I = #6 #6 =#6 #6I=I#6+# G #+#'6# # # 6#! * =# 5#5# #!L2 G 8 Y(* *Z 0!!! =, # *# 5*=#* # * K G #6 *#6*=* /7

19 != +,*# G* * * K =+# #6 =##'#+# L*# * # * = # **##+###6# =+# @ =5#=! # # 3 IFJN ##K ( B *#6 =##6 5!# #CN =#6!##6##6N 4 = # 4###6 5=#'# B * *##6 ##6 #6 + #6 6# *= =5#=! K.#6#6!#6*#6*#6N G##6#6BJ #1TCN /%

20 L#* #*#' # 3 " 5 #6 *#!*# >.<8;?*:?AG402></BH3D42D160+8<D1011G1.06*><6;6+41D40210A # $$% *.*! #+#' ##6F#!=##6 L3" ##6 #6 +# = 5!##6 = *.*! # +# # * #6#$$%#*+#=+# G*! # B 2! 5*+, =! # * # * > # #6>* **5+# 5 6##6 ## $$% #6# # #K G H H G. G H2EL" 9# L #6# #* *# = D ##6*#6= >9965B14D40210A =65+4-5>3?2+8<1?*:?A >9965B14D40210A #*! 4=! 0#6 (5#6 =C #* = #6 G*, 4=! 0#6 B! = +#6=##6=#65& G# 5 =#6 #6 ##6 #6!#6*5+#= D#6*!! K =!N #N #N +# N 6*!#N 21N $

21 ! 1040*>< :?>G5>+><6A> (*+, #6!+, +#! #6 *#6 = G* #!= *! #D # 5 #=5#*+#K= #3#*3#! 4#=G*3#*3#5!!#6#6K *+#G*B+# #66CN.*#B#6!#6G*6 #*#G*=5#!!*5+#CN (#6 *+# #6 B *# #6!# # CN 1040*><401610<6*+/B;1 3 ##K G#N E!*!#6+#!+#6 + =*! *!##6 #6 DN 8#=!N 8#*#N 8#! #+5 =<(*(= 0 5 = =+ *# *( =#*####**= #!=# # #6 *K L#N /

22 *N 4#* 4# #6 * 5 #K 3. '## N ". > # # N >#**= #!**= #6*5*G* #K =,* *#6 #6 BA!6C*= 5#6 B! CN = N # [= ** =#[ [**==#[N < +# #* #6!! * ##6, +#6#6=#6 #!#6!G*#!, #+,#'K =5#**5+#N =5#*= DN # +# ( # # G*# 5*+,! =5#! * #6 *5+# 5*#= 6 #6! # B *# 6 G* +# *! *! #6 G6 5,*#B#*=#6=C 5 = * # = =# =! = =+# *# H*6 #6 #6 G* #, 5=, # = #6#6 5 #, *!* D

23 ( 5*+, #! '!G* #6! # +# * #* G* # * 5 * #6 #6 =#65 +# #!*#6#6#6! G* H*.!BH.CN 6**# #6 +# 5 #6 =# * B' #**#! ##C *!#! B= *#D"3L#6!#=G*5 #6#6*#D##6*#D##60#6=# *#6=##6 # "4036D.4A5401B.0/ 4!##6*#6 6*!#! * ##6 # 6* # =# 5 ##6 *# ##6!##6 * K BC'=!#!# + #6 5 *+# ##6 # 6*#6 *# M +# #6 D!#6=5=! =# *+# B * *5+# # #6 #6C '! B!#6 #6C #+, # =# B G# 2=#D G 1#6 BG2G1 C58G!B8GC <!#!#= #!#!#'!#*##6 G* #6 '!# #6 =!##6 =!!# # #6 G* =! 5!#K!#!!#*#!#=!!#+#

24 @' 2!! # + #6 # =#6 #! *=!#6D###*# <=# M!! =, *5+# #! +# 5 =#, =!# * =# *= 5 *5!! 3K*=# ( # #* # * *! G2G1 8G G* * # # #6 +!' 6# #65=!##6 + #6 * =#!# *=! = 3 #6! (4G1 B( ( 4# G 1#6C (#8G* *!=!##6#6!(4G13#6!(4G1*! * +*=!!!# =# B*=! =C = *=!##6#6 4 $$; # * G* 6 Y 2 1 * = #6! ##6 #6 *#6 3 +# #6 #215 *'#*=# " # $$7 # # 3 2 #* # # 5*+##6!#6 #6 5 * /%!*#6 5* ## /021065A11 #6 D*!* +# # #6 #!##6. +# # # #6!K #6#6 B* * **#C!!!*!*#4 ;

25 =! ( = G3T''*!I3*I**IL6'I1T=*3 #6 B# *C #6 =# #! >.<8;?*:?AG402></BH3D42D160+8<D1011G1.06*><6; >9965B14D40210A $$% #!*! =+# #. #*+,! =#! * +# + 5! #6#6 =# B*= #C * #! 5 *# #6 # # *#D = * 5 #!#! **#*=!##6 5*=!#6#6#6 /021=1040*><6 =65+4-5>3?2+8<1?*:?A*6A960+?/ *><6!. 3 B! 8HG 8*=* 8HGC G* 5=#6=##6 +# #6!. 3 G* # * 5# #=#*!# L#*= #!*+#K L#N L#3N 4#*N +# #6#5K L# 3.! B3. C ' # # N L# ". B".C > # # *=!*=N N # ". B".C > # * *= #!*= &

26 #6*5*G* #K = N # [= ** =#[ L# # =*! 3 * 4 6* 5*==*!*#6#=*,#!*+# =5## 5* ='!*M,6,#5* ##6 +#!!#6#6B#*#6C " 3!# 5 #6! ##6 6 *= = #6 # <!* # # #! #!5#6*= * * ##6 # # 5! ###6#6K =#6#N # #6 #6 5 #6*#6=#DN =. 3! =5#6 ( H3"( B( #6C ##6 #* 5 * 5 *#6 *#6! +# 5! ( #6 *,= *##6#N #####6N *#N <#6"L ##6#5=!* # * #E"4.*=12."4.**#6"4.*#6 5*! = )

27 .! # # 5 #* #6*#12.2( " # $$% + * # =5##6 #6 *K #6>;%/?N *#6>/%$? 0 * # * # # *!* 12.>-%?N 2(>&&?N 93>;? (* " # $$7 + * # =5##6 #6*K #6>;;/?N *#6>;)? 0 * # * # # *!* 12.>&-/?N 2(>&$$?N 93>;$$? *:?A1-><16501B.6 +#! # *! # #6 +##6 #6 * *# # #6 #6 #6!##6 (*+, # # (# +##6 8 /;*# $$$ #6 *! 4$$&= (*#6=! #! 34.L" 3"4! L 3"##6 =# #6 # ( < (!#6 D ( *5K 3 3"4 * # +# = +# ## * #+# ##6 #6 #6 3 3"4 #6!+# #!##6 ##6 3 E 3T 3 E 3 #6 3 F # ## $$% & = #6 ##63E3 -

28 -654B;6045/02?-1601,L0/915/02? <3:?L0/BH +,55#6*,5!K +, # +# N +, # #N +, # * # # # + #6 ##6 < +# ## (=B*=.3C(#+ G 5 # # #6 5* # =# ##6*=*K3.!B3. C". B".C 4A!6 " B4"C # * # #!( =! D#6 # 3W # =#6 ##6 # A!. 4 L# * # *+,!#.14:4D0>EF5>.D1B.601><4402? #6 *#D #6!##6 =! ##6!K +#!#K=!*#D#6#6*#6 *#6#6N *N *#N =5#*N #N #6+##6N =!#6#6#6N #6N ##6=N ##!#6=!#N 7

29 4=# *# +# #6 #6 #6 = #6 * #*#1E"W".4.F1L # #$$&#11E"W".**#D#6 =! *# +# 4.F1L'1 * 4*! $$7 *! *# * B*#6 ##6#6 ##6C 4 *# $$& # # *# B< H#6 2!.*##6C = # *# # *!##6 *#3 IFJ10#6* #!K *##6 ##6#6 ##6*#6B#6 =!!'C**#6*#6 5#**#6*##6N *##6 ##6#6 ##6*!##65# "3LN *#*!##6**= #*#6=#6N #6*#6**N ###*=!*#*#6!##6+# #6#6#!*#6 *# =# +# * 4=! 0#6 (5#6 3 > #6#6 B4 C!#6 B4#C(B4G6C#B46*C3# <#6!! # < H#6 2!.*##6 * #6 5! # $$% " *-8:-54B4.91,3./045>3></91>5A401.4B;491=1040*></91 # =!# * # *##6 # #6 +##6 # =#6 #6 #6 =#6 ##6!#6##6 #6 + 5 #6*#6*=!##6#! 3# = * *# +# *#6 *# G* 5##6!# %

30 # # #+# = "3L # 5* *# +# 5 =!# 5* 5! #6 #6 =! # # 1 B1! #C # % 4 $$7 # L.81L >! #6 *#D *#6 # # # + *+## # 5 # **#6 #+# +, * *##! < +* #+# # * $$) 3 B3#C =# # $$7 = # L#! >! 3# * 2:!**D! * M $$7 $$% H#**###!!>!# #6 #6!5 ##! 5 # 3# *(!( 5*+, #! =*#6 #6 ##6 $$%!5 # * # # /? #6! *#D=#6$$% >5+1*>?034+1>0>D*24 3# G!.!. D #6 4!# ##6 <#6 < 4 <!. * H #! W""" 8# G!.! $$$$-$;// $! $$) 3# 5 3 > ' 5#* #/*#6+!$$-&$$##6 *3##*###!*+#+# 5 = #6 * * # *! ##6 * #! #! * # =5#6 #*#6+###!5#63# *=#+# $

31 < +* ##6!->94A4;O( 3# 5* # =* # #6# D ##6 #* *##=!5*##!5# #6 * # #6 +*# #6 #'!##6 5! * # #6 ## * * + ## *3#=5#*+##6# #6# ##6+** G*!*3#*.40*4O*#6!# #!# H # 5*+# +# # # # # # # =#* $ # $$7 Y. #Z< #6! = # = # = # *# # # 5 3# * *# D ##6 ###6 L! # #6! +*# (# *.40*4O 3#, * = *##6D ;<* #6*.40*/O # $$% * # #K ' = ##6 + # <= # # = =#6 =#6 # *B**##$$%CN '*# Y3=* $$7I$$%' '& $$% 4*#6 * =!#6 + $$7! # 5!#6 #6 /##6!*#6 #6 + /$ 5!#6! <## > +*# + ##*#$$%#6*!##9*B!** D$$7'*#$$%CN '*# Y2*! Z' D#! # $$%! *# # $$7 =#6 /$*#6, =, +#& # #6 5 # *#=#6#6<D#=#!* Y8Z G # ## * +# /

32 = + B!** D $$7' $$%C F *#$$%#=*&$$$#6N ' *# Y# 8Z ## &$ *# + #6 = /$##6 <! #6! +#&##65#*#,< #! +*!* ' #!5 # * # # +, 5*+, =# #6 +# # # > 8 F *# 3# # &$$$$ #6 B!** ' D $$%CN '3# 5 *# D#'#6# # =+ # #* #6 ## 5#$$%3#! =*;)$$$#6 #+, D #6 # * 3# /-$$$$#6 #6!->94A4;O # $$% #K ' # # # 5*+# /? '!5##6**#!* Y2*!Z 3# #6 #6 D + *# ##6!#6##$$%#6< 3#=##3#=*-)$$$#6 4!#$$%3##;$$$$#6*# #6 D #6 F # =5# *+, =* &$$$$# B16A>62+>54 = #YL#!ZB LC3#*2 :!**D! ##**#=# ##6*= ##6, ##!

33 @!M$$7$$%:!#*= # # *!# #6 L#! * ;-$ = ' #! +#*!# #6#! 2## L#! * 5*+, # *#6 ) =*#6 ##6K *+,!# #6!##6 #6 +# #6 = 2 *#6 # =# * #6 +# * 5 *##6 +# 5*+, ##! =*#6 # #* #+,!==#*#( 5 = * = =, * #3#*(! 3-1*I->34+2?P2>9?0124B;43>2D160+8<402? G# # # 5*+# /? #6! $$7 * #6 # # # $$% *# * #6 > 3# *(! 3#" #6 ##6 B* * * #C ( 5 5*+, = # /? = = /&$$$*##6+#6*

34 630>*+2></54BH?062./*28<1*+54+ #6 ## D $## $$%! = 5!! "# $$7? +, 0 * * &?# * ##6*!*$$7!# #! +#6 * = <# # # #6 = F ### $$% # # #! 7? *+# # # ##6 5 #6#6 #6 *##6 #6* E#= #6 ** =#6 &-& # $$7 )/%)) ###$$% ;

35 F # ## $$% ##6 =!K +#!! # ##6 #6 * $$% C! # +#! # #6 #*!#! #6 /$? *!#! =!! #+##6##6=#7); 5./BH>3/06++> ##6 # =? 7?! 8M#6#6=5##+5 F#6!K F*5+# *K &% 77 $$7N 0 5 %;%/ #!*+#K <= $$7N G 5# #6K '%%/7 &

36 @EF$$7N <= $$7 8 M #6 = # #! *#D 5#6 #5#6#6 *!# F#6!K! @EF#$$7B/;?CN #$$7B//?CN #5#6#6K;; # #*#=#C F #!*+#K #$$7B)?CN #$$7B)?CN *#DK #$$7B-?C )

37 >*.+/>*>G><61->.>*+4:62>*.+/439101*+54B/;06 G = ### $$% 7& = 5 %? = /? 5 +*#= # $$7 C #6 #6$$%#6#6!##6$$7 G # + #6 +# *#6 / = 5;?5##$$7 # $$7! )& 8 # #6 # #6*! "L * 3-1*/06++>.+/+?:??+54+/<45+>EB1 # $$% # +# ' =!!+#*5+#! +# # # #6 #6 5#+, * 8 =, = D #6 7? /012 F5#!#$$% +#*5+##6#6#6#6 ##6 # # #6 #6 = # 5#+, * =# # * -

38 =, = D ##6 # #6 +, *!! # # #' = 5,*5+##6 # $$% = +# -& 1D40* 1D40* 7

39 @ # *5+#* -? D# $$7 2 *5+# *!)%?###$$%-&?# $$7 8 M * 5#7?/?D#$$7 F ### $$% *5+# = ;;? D# =!! ==5?#!$$7?###$$% +, #6 ##6 = /&? #!$$7 05#6*!$$7)?#6!7?!$$7/$?##$$% #!$$7+,#!! 5<5#6)?//?### $$% F###$$%5+#=5 F#5K #$$7 H /*+/24->5+=6D42563/+><6A>2D160+8< F # *5+# * #"#6 ))?*5+#*!###$$%=5 )-?#$$7#+## #$$77&$%%? +# * # * #*#6K #BI=#6+##*#C /? /! $$7 * =#6 )? %

40 D#$$7*#6=5#?:#+* 6##6***#6;?/!$$7 +, 6##6 # ## #6 * B ;? D# $$7 C = * *# #*#6B= #+# 6##6 /7) 6# * D# $$7 "#6 *5+# * = $? #$$7?###$$% +,+#"F.###$$%&/%$%$ +# "F.!! # # #6 #6 5 #+, * 8, #6 = D4+#"F.# *5+#* ##6*=H#6! ;$

41 +, = D $## $$% F5 * #;%?! "#6 *=$?###$$% < * 12. ))/ <!5 #! # $$% #! =5#6K =#6*6+'#=#!#5 <!5 =5 = # ### $$% $?!$$7/? <!56*6!/!$$7/;?=5 /?!D$$)$$% >5+=6D2563/+></ ' K <63:?AG540L <+/* <I <+/* <I 4=# &7;;7 %77 &/7% )-) 9*6 /7)-/ // -$$;)$ /&& 4+# /&%$// 77 /-;-; 7-- #!#5 /%-/- -7 /&--%/ -7% H /$%&7 )$) //-;/ &7% 9**# 7$&% ;;- %/7%7; ;)/ ^+,D )//;- % -/%)- ) 6*# &%-)%% )%7;- &/ (= ;$;%- ; ;//;$ $) &%)- %; ;%&) / "# /%;%/ /$7 ;$;)$ /) * -&&) $- 7;/-; /$) /- %%- /)7 2!# /&;&) $7) )%7 //% /&)- / ;&-&% /$&;/ //- ;;-%7 / L*= /;%& $7$ /&&&) $-7 L /-)/- $%7 /-%77 $%$ "+ /7$/ /$$ /&/7%7 /$%;- $)/ //&)& %&-% $& //7/7 $)) (# -$)/ $% /7)) $) "! /&- $/ /-%7 $/) _#+, /;$% $$7 &%$/ $/ # &$7/ $/% ;-$) %-)7& &;$ ///7- /%%/7 /// -/&- / >5+=6D2563/+></<63:?AG540L K)) 7 $' 7 ;/

42 _# *#= =#6!##6 #6 # $$% /;; # +# $$7 ( # # = =# * + #6 #6#6 =5##6 #6 #6 F ### $$% = $$7 /7$$ B 7?C 2 = D =# * ;/?! D#$$7% = D =# *# 5 # 7? +# #6 = D =# * ( =5#! # ## $$% B/&? = D =# *C G 5# ### $$% ;/?! #!$$7 B;/?! C )7? 5# #6 5# =! 3 " # 5# #6 B?C 5# B+,)$$$$$12.C 2= D=#=!*//?$$7 &?$$%!$##$$%=*#6= D/? 2= D#6##6=!&? #!$$7?###$$%"#6+,D# $$7 ;? <= # = #+# +# # </ ### $$% # = = D =*#6 +# /%?D/!$$7 ;

43 4-1+4:/<:4*06 //) /! $$7 "#6 #6! )? # $$7 &? ### $$% #$$% * <! )## $$% # B C D# = # =K#+, +# *-8:B./0012</-:4B4D0>EB1 FD$##$$%##*+#%%?%-7? #$$7 #* #6!*#6 **# +# # #*+# #! $$% 5# 3 3#*!.E#$*12.GF3!$##$$%! *# 5# ##6 =##+,5# #6#!#6D %## $$% 3 3# *!.EIJ 2 = +* # =# =*!# =#6 =*!( =*!# + # $ * 12. < G F 3!! *# = D =*!# F###$$%+,= ( = D *# K * * #6 #6#6 = D#6#6###$$% ;

44 <45?02><6?3.16D>06 1 >+5./9406 M<+/*N ' K ' $)/$- /)$)%/ '!# &%;-/ 7% %)K KKK$' ' %%7) ;$/7$;) '!# -/%& %$7;$ )$ $'$)' '$ M *+#! 5# ##6*5#!3 IFJ G* = = ##6 M $'$)'$$% /'/'$$7? (!*5# 7%)&-% 7)/&;;$ ;? (* 7/)%$ ))7;); 7? G %7))7& //-% '/%? *#6 3 3# *!.E #6 #! $$7 * #6*#6 33#*!.E#!#* */$$*/!$$% #* #! " $$% #! 5# 3 3# *!.E +# $ * 12. =*!#+*#6+,*$*12.= :#+ ( 5# +# )$ " # $$% # = B /7 7? # $$7C *,## #!:#+ # = # = = =#6 #65#6#6*+#!*#65#6 ;;

45 * * *# =* =* 5#B=*#6CIB!C! # =*+# M * # # = =* B! ##6 #6 C = =!* =5 #!*#6 * 5#! 3 IFJ #6# #6 D# = *=*5*#,*#6= D!!#!#6 5# ##6+,* F *+# =# # # # =5 =!= #! #6 #6 #6*!3 IFJ IFJ! *5 B C 3 IFJ = * 5=+ + #=#( 3 IFJ *+, = 8 3 *! #* =+# *# B.*!C =+# =+# # B#*!C =+# # BH#6!C #+, B8*=* *+# =! + #!! ##6!#6 5#6K #* # #6 * B*#6 +#6 #6 = * ##6C =!# # ## #*# #6#6!B55C # # # =#6K o #B=##C ;&

46 o 1/K # #* # # 3 ( 1 K +*!!! *!#!! *#6 +##6#!*+# <! * # +#!! = =# G F! B=#K G F 3!C # $$7 #!# ( D# # /*# $$% 4 ( (!5*=# *+#* #6 = =! #!!*##65#6**#6 = *! * #6 = =! ( *##6* =#6 K = # = * # * #! * #*#6! *N G* +#, = +#! #6 = 4 # * *! =,!* *# G*! ##6## = = 5 # + # = # = # #6# =5 # = ##, =* ##6 = *##!#5 4#( = 5#6#**+## # ##6!#6#6K * G##6 ;)

47 # = * # #6# G*"*#6= H # = * *#6 $$%'$/$, #6 B#6##6 #6C!#6 #+,!! # = +# # # # *$$%' $/$!*!+#= #( =!!C!H.*'G*"*#6B!* #!!*+#( =!!C = =! #!*=*!# ( # =# = ###6#!+## = = * *##6 ##6 $/$ # #6 # =! ##6# +#5!!*$$%'$/$*#5#6!#6#*K =*!!##6#6 3 B* 5 =C ( B* =C!#= 4!# =*! * ## = ##6!#6 K *#6 #6 #6 #6 =#6 ##6*#6Y*Z *# =* +# =!!!* *#6##6# #!* =! = D =*#6 *# * # =! +# # *!=#6*=5!* #*+#! ##6!5D# ##6 ;-

48 G## +# D = =!!*+## ##6 =#6!##6*#6$$%'$/$#6K '#**#6B#!*+#K **#*C ' =+# # B=+, =5# =+, 5#6!C'#**# =#G*#* BG*# *# =+# #C # * = =B*#6#6=5##6C #* = * = = * *##6 #!*!* * #6 * *! *#! * =!*#== #* +# M > *#6 = =+, B =+# =, = #6 #6 5 #6C 1 6# 5 * G*"#*#6"*#6#*K ' =5!*=*! *! #6 #! 5 *+# G* #6 ##6 5# '5*!5#6 * #5#65 <+##=#6# ##6# ##+#D5#6.##6#**#!=*+#=#*# #6 = *5 #6 #6!!*! #6+# *# *# =!#6 <! =5#!#, 6# #6#6*# G# 5 = =+# # =+#!#*! # #6 5 =# # *# *5#683*! =+#*! #6 * ;7

49 *#6!##6=*#! # +# *#D #6! #6#!##63 IFJ = # 3"A 5! #6!## " = =+# *# #, # =+# *# # # *#= =!#6 * < * +# #! B *#= *#C 5* 5 5 =#6 * *! * =+# *# = # =+# *# * # ##6 * = #6 +# #! ## * 5#,! #!*#6! * # # #6 *! H.* 5 #*#=* #! =*5#6 & * * * #! *#=#6=##6*=#6**+# **# =!*,#!D D *#6 #'**! = #*##6*#6=#+#=!#6 ( 5 * #6 = # =5! 1 + #! * #, # + *!! (!=##D=#'**!5!* > # G* *!* #6=#6 (+, # # 5 **5=! = ##6 =# # =# = =#! 5 *! # =#!* # *# = # ) *#, =# /;$ *# #6 =! * #6#6 ;%

50 4=# #+, * ##6 *! # #6 #!#6#!#! = #6 5#6 *# *! =! #6! * *##6 =! =#6!(#**#=#6 5*#=*#6 #! ** = *# #6 # * Y#*Z # #+ * # #5 :* * #*+# # * * 1 * 5 #, # # = =+# *# * H.* H# 5 5 = 5 +,H=*HR =# # #6 # 5 +# ##6B*C*#* #!+# B#*#C * *# G F 3! #!*+# #!#!! #!*+##*#*!5 # *! # =.F#< * *=*#+#! $$% H #!*#* #6 * =# +# 5!!# ##6*+#*5! EHC * +# 5!##6 #G. EH#< #+#* G. EH ##6! # *!D#6## G*# * &$

51 ( ( < <!+# F #=*. F# # G!! +# * # *+# # #6 #!*+# G # # #6 *+# + * # #+###* G! *! #!* # #! /./2>-:/00>EB17*+>-/-5>B60+><6;7<4D?+><6 +#! *+# K!!* = D ##6 *#6 * #6!!*!#6+*6##H # #*!#! # 5# #*5#6M +# ### # L####".#6 #6=! ##6#6B#C. #! *= *+#5#6# 4! = *5 # = ##6 #6 #6BC4+,,5 K # B #CN =#6M5/./2>G4.><6NQ * #6,! *# #6 #6 # * +# # ##6 < #6 ##6 +,! #6 #M5/./2>.91600>EB1*+8--5>B60+></BHN.*# * # =#6 =! =, *#6##6M5/./2>>-B;12D160+4N F * * # *. *! &/

52 #6 L# *!##* #6*#6=! ##6#6 +# * ##6 # *!*#!*+#G. EH*! EH /./2>>-654B/;061G1.06*><6 /./2>>-654B/;06 < # #! # # * *!# #!!* *+# # 5#6 #=*#6!##6. # *+,+5+#!# #6#6! * = # #! # *5, # *= +# #6 # * #6##6 *=!5D #6 #!#6=!+# #!!D! F * 2 G# $$7 BL C! M =! B" C #! + B'& *C = 5 = #6 K ".! H #!!* # # Y! * #! =! Z!! #! ##6 =#D * =*+,! < # *# 5D! # #* <!* * #6 #! 5! # G. EH # G. 4#! # ##6 = *+# 5 #! # + *#6 D!# ## #! *=*+# &

53 5# = #! * #6 #6! * #*!#( <. 4# #6 # # # #6!##6 4# # * ( L. #D"#! # = 5 +* *#! =#D!# # +* = #.# ##6 * * # ( <. 4# 5 # # +# = #6 #6 +, *+, #6 #6 # *!*!5D ##6 # #!!#!#6*! #!!=##* *= 5# # # *! = *# # * #6 #* * #! 5# #6 G*##6 M.#* *#6 +#5* ##6=5#*#! G*!*!* #!. F# * ##+,#+, * #!! #!+# # 5* # #*#6!5D *!# # *!!5!=, # # #6 < #!+# #6!*##6K Y< # #* G # # #* G. EH #!+# **# ##!+# # #+, =#! = # * #6 #!+# # *5, #* # # =#6#! /./2>G542?.A>30>EB1 <*##6# ##6 #*#! # = *##6*6##:#6!5D*=#!+,!# #6= #!#6!*# &

54 ( 5#=#D=*+#*+##!*+#*#*=!#=!+# ##6#6*= =##6*=##=#!= =*# # =!+#Z:#+ 5 # # *!+#!*##6==#6 = # F # # ( < <!+# ## G* 5 # =! # 5# # =!#6 * *#6 ##6 #! * # =! +# #6 #6 ##6 *!*#6 *= #6 M # # =!+# >D1+/ B.6R*+<4 G# # *#!* =! =#D##= # 5!! #*#! #6! # # # # #! #!*! # #6 #* #6 #!5=#!+# # < #D"#! "4I"1 -$$/ 2 ## =!***#6#6#6 < =#D # 5 5+###5 * #+# *#6 =#D < * +# =#D # # = #!! *!*#6** ( *! # * *# # # #* * "L 5 # #!+# #6 # =#D *! +# =* =#D# * 5 #D"# *=#6 #< #D(#6 &;

55 (* #* * 5 D! ##6 =!##6! #6 ##6 * = =!5#6 +##6 ##6 +,+, *+, # 5 #, =5 +# *+# +# # =! # ##*+##6! ( # # =#D # * ( L. #D"# G #D"# # * # #!*#6 L#6*! "##6 ( F#6+# # ( GE H # #6 #6!5D ##6 5#*= #6 #! * 5 * * #6D*## =!(*##6#*= ( /./2>G1.06*><6. = #6 * * # # =5# *+# = *= +##6 # =#6. = # # #6 5=,!# # #6!K!# # (!=! < 5 4# =! #6!* B##C #6G*#.###< #6 5 # = #! # * #6 # =#6 #6*## /./2>2563/+><6 4#! #6!* #6!*# #6 = ##6! 3! Z.F# # # * 5 #6 #! * &&

56 3* # 5 # * #6 =#6 *+# = #6 * * *! #6 # < +# # +# *#! * #!! *+# K +# * # *=5!##*=K *#*! =#6B5C! #* * 4# # # *= =# # # * # *#!*#6#6 F# ##+#K *# #!*#6##6 # # *! = # *!# **! #!!5! =# = #! *=# 5 #*!#! # # * * #6 # #6 #* * =+# # # *#!!5 H* # #6!* # K #!5 =# * *5+, * * =!!! 5 **##!5DF#6 # #6 ## ##K =5!* *! &)

57 #*= #!! 3 H#*.! 5# # +#*##6*#.!L* *+#*+#!*!#6! BE8(C**#!= #*#6! * 6##6 #6 #6*5+##6#6#6 #*#+##6+#*#6 ( * *! *! +# * = M ELJ (L" *#!* * = * 6##6 5 #6 *# +# #6+# #6 ##6=# #6 #!##6 ( # *# # *!#=! #* # # *#! *! #6 #6 * #* * # # (* #*! # *5+# #6 "F( *#*!!* *! # +###6'GH! #.! "# G 2## #6 #6 # *#6 #6 = * #! + #*##6 >-54<4 5/./2169 >54. <35>L6016 G453.16; 2>0*65<4+/<06A> ->36;EB14 3>->D1+/21*-5.634L><6; <.4256*16->L/B /+8< >54. 10*+5?960+8< =1040*></BH! * D ##6 +# =!B6C!!* *#6##6#B! Y<=# #!* # 5 * ##6 +# = D =*#6 = 5!* #* +#! ##6!5D+####6##6 4!#5= *!**5+#*#5 = 5!# 5 #6! ##6 6 *= = #6 # F*5, 5 5 #6 = *5 =*# M +# * +# &-

58 *+# # #6 #6 5 5 #6!! #+ # G G! *5 #6 #6 * =5* # <!*# # #! #!5 #6 *= * * ##6# #5!=#D#6#+# = K H##!N H# #6 #6 5 #6N H#*5N H#####6N *#N <#6"L ##6#5=!*! 5#6, # #6 # ##6!5D * =!"#G:+* #6 # 5 =#! *#=# ##6 9></->91,3./>5+1*402>D*244>5+1*1040B66DA1?9 S # 3 3# *!.EIJ = *K /$$%#!#5# # &$ 2 /$ * / $/% 4 * # # ' 12."4. *# 12. * ) =#6 * & *#6 #6 + # ' 12."4. *# 12. *) =#6 */?0#6$$% /$ ## $$% / $$%<!5# $ * 12. =!, # &*#6 #!# # # 5# +#!*# < G F 3!! *# 5# =! #6B &7

59 ## $$% G F 3!! *# 5# #6B ##6C 5# 33#*! $*12. #+#!+#$*12.##$$%. F# # #6 =*!##64=##6=*!# 3 3# *!.EIJ = * %## $$% 2 = +* # #! =# =*!# =*! 1 #+# = 3 3#*!.EIJ 1==# $$ #6=*!##6+#*/$$$$$12.5 4=*!#*#!'#12."4.*/$&& /$*#6! ' 12."4. *//&& =*!# =5*! GF3! 9></.4<45+6.> # $$- # ( = E= 2!* # = +# * * *#6 ( < = ##6 D 2( =! #6 2 #+* #( = # *#6 =#6 #+# ##6 # ( #! ( B C B #C # #6# #(! ;%O/ 6*#6 ( ( $##$$%/*#$$% "## #=+ # /;*!! 3 IFJG*! *5 = # 8 G F 5! #6 # *! # #6 #6 G* 3 IFJ = #+#!##6 =# ##6 =# *5 < #* &%

60 5* D# #!##!! * = = =!## #* # # # 5 *5 3 IFJ F7$$%$##$$%* # #6 = / # $$% 5 $##$$%/*#$$%F$##$$%# 5 =# 3 IFJ B #! #C &$ 5 =# ) 5 #**5+#;*12. 4#7*#$$%BY #ZC# #< *#6 5!6!*#6K ' 3 IFJ -## $$7 &#$/N ' 7 $$7 M >! M &#$/7N /7#$$- M>#;/%-7/)-12.M&#$/7 *5 */7$$-M 2 # 5 = =# #6 # " 5 * G* # *#= 7;-; = # #_ ## =#6 # ;$$$$$$/&& < # # *+#! #*=##*+#! =# * *! # ;$$$$$$/&& /-*# $$% G* = # 8 G # & $$7 < #*! *!# # $$% $$7 #* *!!5 5! **=! # $$% #6 # #6 = )$

61 # #. H 3 /%*! $$% # =5##6 #6 #6 +##6 B(2 $$%&%C H /*+/24 A:>*8< 04 4D0/9A5> ? # +# >5+1* 402 <5?2*6D17!$##$$%=+%%7/?#*! ##6%%7/?!**#=!*! ( /$ M $$7 3 IFJ = #+#! =' =# #! 3 *! 9* E=!*#6D#6 G**!! 3 +##*%%%? 3 IFJ G* *! *! 3*!#"# B#QQ R"AC 6*!3 :#+M$$7=*!! '= 3 IFJ/$$?#3"#*!D=*!!5/)? # 3 S ET=! B *! )-?C # * 3 IFJ! *5 B * # / $$% +##*-;%? # 3 =*! # B#QQ R"AC #6 &? $$-? # *#6 =# +##6 3 IFJ / = +/)-7-/ # ##6%%7/?! $ $$% G F 3! * * +# 3 IFJ! -&?# ##6E#*#( /*#$$% 3 IFJ %%7)? # #! -)$;? =+ # # +# =!*!#6)*#6=+#!!#! 8 $$ = 7& #6 F5 = K=+,*### =#F#>=5)$##6!=+, 2 )/

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

Cisco Networking Academy.

Cisco Networking Academy. h Cisco Networking Academy. nazwa akademii regionalnej> Data Akademia Lokalna Cisco osoba kontaktowa> nazwa akademii lokalnej> Akademia Regionalna Cisco osoba kontaktowa> nazwa akademii regionalnej> Umowa!"#

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 540 / 540C 35/30 B581C 185/65,196/60 typ 955 6,5Jx15H2 Att 530 / 530G 35 B581C 4 x 98 58,1 Att 530B / 530CC 35 7,0Jx16H2 B581C 195/55,205/50 Att 630CC 35! - 15" tylko

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner renomowanych europejskich producentów samochodów firma HELLA już od 1899 roku produkuje

Bardziej szczegółowo

Felgi ANZIO Lista zastosowań

Felgi ANZIO Lista zastosowań Felgi ANZIO Lista zastosowań zima 2013/2014 ANZIO ANZIO Come Come into into Fashion Fashion ALFA ROMEO Alfa 159 5 110 7 x 16 38 LIGHT LI70638O11 85-147 205/55R16 Ł MP074 TÜV 159 Sportwagon 38 WAVE WA70638O11

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner najbardziej znanych europejskich producentów samochodów ciężarowych fi rma HELLA już

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 520 / 520C 35 B581C 185/65,196/60 typ 955 Att 540 30 4 x 98 58,1 6,5Jx15H2 Att 530 / 530C / 530G 35 B581C! - 15" tylko silniki benzynowe - 7,0Jx16H2 Att 620 / 620C 35

Bardziej szczegółowo

Osłony podwozia w ofercie"autotraper 4x4" - na dzień 2010.12.13. ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź. tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62

Osłony podwozia w ofercieautotraper 4x4 - na dzień 2010.12.13. ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź. tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 Osłony podwozia w ofercie"autotraper 4x4" - na dzień 200.2.3 ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 http://www.oslonypodwozia.pl E-mail: 4x4@autotraper.com.pl Ref. Model Typ

Bardziej szczegółowo

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa ALFA ROMEO 0. 0406 Alfa Romeo 45 930 07/994-09/200. 0. 0406 Alfa Romeo 46 930 2/994-0/200. 0. 052 Alfa Romeo 46 930 0/995-0/200.

Bardziej szczegółowo

ń Ż Ż Ż ź Ś ź ń ŚĆ ć ń Ę ć Ć ń Ę ć ń ć ć Ż Ę Ę Ś ń Ó ć Ę Ć ć ć Ę Ę Ż ń ć ć Ś ń Ę ć ń Ś Ś ć ź Ś ŹĆ Ż Ś Ż ć ć ć ć ć ć ń ć ć ń ć ć Ś Ć ń Ś Ą ć ć ć ć ć ć ń ć ń ć Ć ć ń ć Ą ń ć ć Ę Ś ć ń ź ń Ć Ć ń ć ć ć Ś ć

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! WPROWADZENIE

Szanowni Państwo! WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE Szanowni Państwo! Od momentu gdy pierwszy samochód zjechał z linii montażowej obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na ten właśnie środek lokomocji. Olbrzymia konkurencja w branży motoryzacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety etawienie poownawcze najpopulaniejzych i damowych pogamow pogamow nawigacyjnych dogowych i teenowych, pogamow pezentacyjnych i pogamow diagnotycznych u dotepnych na matfony i tablety *' *' *' *' *' *'

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2

Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2 Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2 PL A1241 Grupa docelowa: Programiści i przeszkoleni użytkownicy Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH

WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 6 (85), 66 78 PIOTR ZARZYCKI, ALDONA SOBOTA, ŻANETA CIESIELSKA WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH S t r e s

Bardziej szczegółowo

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Zwardoń, 5 19 czerwca 005 Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Zwardoń, 5 19 czerwca 005 Dom wczasowy Zgoda, Zwardoń 45 A 34-373 ZWARDOŃ tel. 0-33-8646-38 Kadra: Jerzy

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

KATALOG SPRĘŻYN GAZOWYCH dobór do samochodów osobowych

KATALOG SPRĘŻYN GAZOWYCH dobór do samochodów osobowych 2015 KATALOG SPRĘŻYN GAZOWYCH dobór do samochodów osobowych Stan aktualny na dzień 24.07.2015 Agencja Handlowo Usługowa Agat Tadeusz Janiak Kazimierzowo 4a, 82-300 Elbląg tel. (55) 232 69 86 fax.: (55)

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ANEKS STATYSTYCZNY ANNEX Warszawa, październik 2011 rok Warsaw, October 2011 1 2 CZĘŚĆ A (mln EUR) PART A (mio EUR)

Bardziej szczegółowo

Nazwa Handlowa. (Model)

Nazwa Handlowa. (Model) Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

A registered trademark of SNA Europe Group NOWE ZESTAWY NARZĘDZI DO SILNIKA & ROZRZĄDU 2015

A registered trademark of SNA Europe Group NOWE ZESTAWY NARZĘDZI DO SILNIKA & ROZRZĄDU 2015 A registered trademark of SNA Europe Group NOWE ZESTAWY NARZĘDZI DO SILNIKA & ROZRZĄDU 2015 NARZEDZIA DO ROZRZĄDU BMW / MINI Str. 03 AUTA FIAT CHRYSLER Str. 13 FORD Str. 20 PEUGEOT / CITROËN Str. 27 RENAULT

Bardziej szczegółowo

Ilość w zestawi e. silnik i skrzynię biegów. biegów. biegów. biegów. biegów. biegów

Ilość w zestawi e. silnik i skrzynię biegów. biegów. biegów. biegów. biegów. biegów Osłony podwozia w oercie"autotraper 4x4" - na dzień 2012.08.15 ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 http://www.oslonypodwozia.pl E-mail: 4x4@autotraper.com.pl AT MT AL.

Bardziej szczegółowo

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO 1 B1 9094702C47 TOYOTA Przewód ham. B1 Corolla Verso 29,03 zł 35,71 zł 2 B2 9094702A46 TOYOTA Przewód ham. B2 Yaris 99 >> lewy przód 26,96 zł 33,16 zł 3 B3 9094702A27 TOYOTA Przewód ham. B3 Land cruiser

Bardziej szczegółowo

LVII Olimpiada Matematyczna

LVII Olimpiada Matematyczna LVII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia pierwszego (12 września 2005 r 5 grudnia 2005 r) Zadanie 1 Wyznaczyć wszystkie nieujemne liczby całkowite n, dla których liczba

Bardziej szczegółowo

TABELE PRZYROSTU MOCY

TABELE PRZYROSTU MOCY Autoelektronika SerwisEcu TABELE PRZYROSTU MOCY ul. Folwarczna 91, 62-081 Preźmierowo www.serwisecu.pl ecuspec@hot.pl 1 SPIS MODELI Mazda 2 Mazda 3 Mazda 323 Mazda 5 Mazda 6 Mazda 626 Mazda BT Mazda CX5

Bardziej szczegółowo

Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów

Bardziej szczegółowo

Części Samochodowe OPONY. 1. Goodyear Vector 3 175/70R 13 82T 100 2.Fulda KRISTALL MONTERO 2 185/60R14 82 T 100

Części Samochodowe OPONY. 1. Goodyear Vector 3 175/70R 13 82T 100 2.Fulda KRISTALL MONTERO 2 185/60R14 82 T 100 Części Samochodowe Część Cena OPONY 1. Goodyear Vector 3 175/70R 13 82T 100 2.Fulda KRISTALL MONTERO 2 185/60R14 82 T 100 3. Opona Barum Bravuris 195/60R14 H 100 4. Opona Barum Polaris Studdable 185/65

Bardziej szczegółowo