'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!"

Transkrypt

1 '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!!

2 !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) !#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 <= >= =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7 ( & ##' 6 # #! 5 &?! * <!)/ ) ' ( ( # & '' &)

3 $$% BC / * #6 4/?' D# =!! >! #$* 2 # # +# *+, # = # #6 ##6 #6 ##6*#= # $$% /-7) * = 5?! # $$7 :#+ 7?&%&*"*=5 #6#5#6#6# *#= #6#*&%*=/$? 55=! # $$% +# *5+# #6 #6 #6 #6 ##6 # # #6 #6 = # 5#+, * =# # * =, = D ##6 # #6 +, *!! # # #' = 5, *5+# #6 " * #! #6 5 #6#6 #!# *+#+##=# ##6#6* 6# 6* B #6C 5!# ( #6 #6#6 ##6 = 5 #6 =5/)7*=#&*##6#$$7 =!#, > +# 5 +# > # =# # G #6 # =# ##6 * =! +#! #6#6 # 5 #6 G = ### $$% 7& * = 5 %? #6 # =!! =#! ##**!!#

4 *##!*$$% 5 # #*+# %%? B #! %-7?C H =5 # #*+# 5! *! ##! # =* #!! #!*5# #$*12.! G F 3! *# = ##6=:#+=*!#=!!# 5! # 3 IFJ ( * # # ##*+#*#6#6 =)##$$%*#6 #6 < $$7-7 * < * # =K#+, +# * #+, +#;& * '!*! * <!#55! +#*#6#6#$&$:#+ #!*#+,#!#*#5!#H#= # +#!#* 3 IFJ #6 #6 # ##6 *#*=/*$)* 5 ##6**<!# F*5 # *!# #!# ( # =*5 # = = #! *! +#D # = = # *# ##6 ##6#6#6*+#( ##6*# /*#$$% #+# # ;

5 ./ :/04;<1,2*./<-:/<04</0121=1040*><6 @#6! $$% # &?!#$$7?7? =!! # ;? ##6 $$%&%$% MB.41C'%-?B$%?D $$)$$7C#6B.4 C';?B/)?D$$)$$7C F*5+# * D# =!! -?N ### $$% /7*"#6)%?F # *5+# * # "#6 ))? *5+#*!###$$%=5)-? #$$7#+## #$$77&$%%? +# * # * #*#6K # B I= #6+# #* #C /?/!$$7*=#6)? D#$$7*#6=5#? B;?D#$$7C=* < *! = =# * ### =# = *! &)? = D =# * # 5 D = /? 5 +*#= " # $$7 C #6 #6$$%#6!##6$$7 &

6 # $$7! 8 # #6 # #6*! "L * # $$% # +# ' =!!+#*5+#! +# # # #6 #6 5#+, * 8 =, = D #6 7? +#*5+##*##6 F5 #! # $$% #6 #6 #6 ##6 = ###6#6= # 5#+,*=# #* =, = D ##6 # #6 +,*=5,*5+##6 # $$% = +# 006B./00121C>-1*10+6A54B;1.> $$-! # ' 3 IFJ = * /$$? # ( > +##*( ' *! = *#! #* #! #6 ##6 # $$- =*! # = # ( GF!*!#6 # # $$7 # ( = = # *#6 =#6 #+# ##6 # = = F * $$7 < = = *#5# #! ( B C B #C # #6# # (! ;% O/ 6*#6 F *! ) ## $$% # **#*#6# &$/ * ))$; * #6 &;& # )

7 #6 #* E 5 * +# $$$ #6 ##6 * #( B( C GF3!#*#==7*# $$% /*# $$% # ( F # * = ( ( = ( &;& # #6 #* E ##6 * # ( B ( C # =#! #6 5! ## F #( 7? # ##6 # ( * * 3 $7?.(.# # =5%?*&)?#+(!! +, # = *! <! # H $/'$?.(.# > +* ' #, = = #!!#!#* /%%) * $$% =!! +, = * '&%?.(. +# = # 5 # =# BP;?.(.C!#6 #6 BP/?.(.C F*5 +*, 5 =#!#6+## 5$$7.# $$%#!##F### *#=#6==#6/))*=## ##=!!/;? =5#!='$&?.(. B &)?.(. *!# $$7C:#+ # *!D #6 +# ##6 $$% * -

8 ! = &?.(.#* * 5 $$7 G**# 0*##6+# ##6$$%&?.(.##55;?.(.!#+8# *# #5+#! #6 B ##6!!* $$% #, +# F # ## # ;;)%)! B ;-$/##$%C+*/-!B&;/) # # $%C # 5 # $$% * * = # =5#+B&;*#//%;*# *C 9*!#=*# $$%*/'###6==5##6'/$% *12.#*=#**!#!$$7M '/-& * 5!# 6*! B'// * 12. $$%N '/% * 12. $$7C 5! # #6 * #6B'%-*12.$$%N'/*12.$$7C 3=*# F # ## $$% # =5 '/)) * #6 # +,%/)? #! * < *# =5 = # # 5 #+ ##! *! /7? <#! # * B=!##6 #6 #6 5D *#6 <! * # =5 '-*#6'/7#6=5$$% = *$$%=#6! *!#!=!!%7* #6=&/?55M+#==5? ;)? #+ < )? = #* 5 *$$7B))%?C 62+>5G402></<-165<*.6;->:><165>2? <# #**!5*## =&#!55# #*=5 7

9 $$%!#6# 5!&?.(./7?.(.#+* = B;/?.(. -7?.(. $$7C = *! #6 > $$%!;/?.(.<#!*= # ;?.(. = # 5 5 #+ B&?C = *=5#!#!=! (5 B= #!5C 5=&$?55#+ +5?2+?5442B;>04514+? # # #* #6!# +#!#65 D4!#!,#!##!*#6 =*=#=*# F$##$$%##!*# ##6# &?!**#=!*<! #K 1B.G4 I 1B.G4 ID1B.G/ 2B;>0451?*. ->*14340/BH ->*14340/BH A:>*8<04 A:>*8<04 42B;1 42B;1 3 IFJ /)-7-/ %%7/? /)-7-/ ;)7 $/%? ;)7 $/%?. /)--//7$ /$$? /)--//7$ /$$? 9140/<*+5?2+?5.6<:4*0>EB1><6;5?-/>5+1* F!!#!$$7!3 *! 9*E=!!#+##*%%%?3 IFJ G**!*! 3*!#"# R"AC :#+ M $$7 =*!! '= 3# IFJ/$$?#3"#*! 5 /)? # 3 S ET=! B # * )-?C #!3$$%$$% %

10 -;%? 3 IFJ B3 *!C #! #=##+#! ( $ $$% G F 3! * IFJ= -&?#C! *<! #( = E=# ##6 -&?!< :**= #+#! D ##6 # # =!! +##6 $/- +# # #6 # /&? #! * L# =#/$7- # 3 IFJ %*# $$% 3 IFJ! #6 #6 # /)-%-%% # ##6 %%7/?! /)-%-%%! * <! ##6%%7/?!**#=! 9140/<42B;>04514B165?-/4-1+4:><6;>5+1*402>D*24 / *# $$% G. # ( # &$/&;$$))$;;/)$#6&;&# #6 #* E 5 * +# $$$ #6 ##6 * #( 4 /*# $$% ))$;;/ * $/;-/ ##6#*+#*$#65 5 D # #!* # ##6 # &?!* *#=! * <! #K 2B;>0451?*. 1B.G4 I 1B.G4 ID1B.G/ ->*14340/BH ->*14340/BH A:>*8<04 A:>*8<04 42B;1 42B;1 3 IFJ /)-%-%% -)$;? /)-%-%% -)$;? ( &;& 7? &;& /7/ $/;? /7/ $/;?. $/;-/ /$$? $/;-/ /$$? /$

11 @#5#E##6*( 3 ##6 IFJ B7?*C F D /*# +# 3 IFJ /%7 / # ##6 /%7/! <#*<!=)##$$% $$7-7*+,+#* #+, +#;& *! #6 + #/%; *!*!! #!*+# #!= * <! # 5 5! +#*#6#6### # $ &$ :#+ #!* #+, #! # * # 5! # H # = # +#!#*3 IFJ $$% < *# # H $%$$ #6 # 1 # H = =# <! =# # ) $$% 3 IFJ = /$7-%; +, ;;$--%;)$$#6F##+#5 5/$$% #=### #6=#< #6#6# ##6*#*= /*$)* 5##6**<! # #6!= +#, ##6#6##6##6# >+><401442B;104 # +##6 -*/%%; 4 /% # $$; # D#!#6 4/%%%=#3= *%7?#+,# FD$##$$%=##6 # ;)7 $/%? #6 # //

12 /7/$/;? F # $$% # G # $## $$%#* ;)-%? *!# $$7 0*=#&-#"#$$%=5 *!#!$$7B/;#C F5 # " # $$% )! F5 * = #) # $$% "# $$% = 0 # F#"8$&'$/'$$%$'$)'$$% UK6KII* "!"87/77$&#$$%$;/%$$ ##$$%B--?CFD%##$$%+,"8$&&- = "8'= 5 = +, ;&%;& $& # $$% -/)) $## $$% B /%//?C <!* +,# *24J012 ' 'K K <#6B.4 CV '; /) $; <B.41CV '%- $% ) <BC # '/-7 - ;)7 +,! # &77 -&- -)! " " " " " " "#!$%# /

13 #=K <#6B.4 C <B.41C <BCI++,###6*#6 <BCI++,#6###6 *#6 6+41D40210A =65+4-5>3?2+8<1?*:?A6+41D40210A.*! #* 4= 4=! G* "*#6 =!#6!*K**#6 = # #! = # #! & *#*= ##6*#!*+# ##6!#*#6K! G* "*#6 H#6 BH.*C > G*# ##6 G* <5#6 B *!C B9F"C > G*# * # H#6 BH1C #*! G* "*#6 H * > G*# ##6 #6#6 3W B# * *#6 C #6 #6#!*# =+, *# 3! 5, ##6 *#D 6!# 5 =# # # # /

14 #6! #6 = G* #6 K +##6N *#N **2(12.#N *A!6 G*##6!##JK GJ*#GJ8*= J1*#( # =#D # B *5+# C K =#! 5# =#! = = =#!##6!5#*# #! * #6 =#D # #*=K G#6=5#N G=#6*I*N E=N G#N G # *, =#6 # 21N *#**N 2N # 3 3"4: * = # =K 3 # 3 =*! 3 3 "# 4 3=# # =+# L3"1N E!#N /;

15 L*#CN EN E*N * #=!.3(* 5#6*!#!K G*!#6=*K +, L*#. 5* * #6= = *!' 5*!# '! 5# D 5 # #6 ## * 5*+# *! #! * B#*C# L*# * # * # * *# # +# # #6# =+# 6=! # *! E!!, = + 5#6+# #3#*3#!!!!=! 6A960+D160+8<03/<13?4D0/BH4**==D?60+ #!=#6#6G**#6K =# # #6#+#'*# #6 #+# > # #=+, G* * # = ##6 /&

16 5 #6 + 5#6 *#D 5#6 #6 #6 #!K 2! *#K *# *# *!#N G=KJ1*#N L*#N.#6*K12.2(N.#6 " 8! 5 =! * ##6 B!!C #6 * * * A!6 B5 + # *# #CN * *# B # = B""(/HCN L*#CN =# #6 #+# =#!#*=#K=#!> 5#D#=#*=5!> ##!#K # 3 3"4: * = # =K 3 # 3 =*! 3 3 "# 4 3=# # =+# 3 3 3"4 5 # B&$I&$C * = # E 3 3"4 "* G1*B"G133"4C L3"1N!# 9 #6 +# ##6 /)

17 #6 *! 9 8*=* "A 3 * # =!# 3 E 9=#!##3E3T! #6 #6 #*= #63#6 5#6*#6 < *#B!C # C *! *# B!C 5*+, *# # # * *! +# # *#6 * +# &$$ * * +# &$$ *= +,2(*=12.*5!##6* 5!##6*#!##6 L#=#6=#6 5*+, # =#6 =#6 * # * #=#K 3 : # # * = )H =#5#5#! L2 /-

18 3 : =# 5# 5#!*!L2 #6 =# G* 5*+, + -$ 2=##6 3#6 G#6 K 2"A E!! G* # #6!# # J G***.*! #K GK o o o o GJ" 3 GJ*#N GJ8*N G=K o o J*N J*#*H5 ( #6 # =#D # B *5+# C K =#! 5# =#! = = =# #6 5# =#!# 5 # *# #! G** #K G 6#G # #* K I = #6 #6 =#6 #6I=I#6+# G #+#'6# # # 6#! * =# 5#5# #!L2 G 8 Y(* *Z 0!!! =, # *# 5*=#* # * K G #6 *#6*=* /7

19 != +,*# G* * * K =+# #6 =##'#+# L*# * # * = # **##+###6# =+# @ =5#=! # # 3 IFJN ##K ( B *#6 =##6 5!# #CN =#6!##6##6N 4 = # 4###6 5=#'# B * *##6 ##6 #6 + #6 6# *= =5#=! K.#6#6!#6*#6*#6N G##6#6BJ #1TCN /%

20 L#* #*#' # 3 " 5 #6 *#!*# >.<8;?*:?AG402></BH3D42D160+8<D1011G1.06*><6;6+41D40210A # $$% *.*! #+#' ##6F#!=##6 L3" ##6 #6 +# = 5!##6 = *.*! # +# # * #6#$$%#*+#=+# G*! # B 2! 5*+, =! # * # * > # #6>* **5+# 5 6##6 ## $$% #6# # #K G H H G. G H2EL" 9# L #6# #* *# = D ##6*#6= >9965B14D40210A =65+4-5>3?2+8<1?*:?A >9965B14D40210A #*! 4=! 0#6 (5#6 =C #* = #6 G*, 4=! 0#6 B! = +#6=##6=#65& G# 5 =#6 #6 ##6 #6!#6*5+#= D#6*!! K =!N #N #N +# N 6*!#N 21N $

21 ! 1040*>< :?>G5>+><6A> (*+, #6!+, +#! #6 *#6 = G* #!= *! #D # 5 #=5#*+#K= #3#*3#! 4#=G*3#*3#5!!#6#6K *+#G*B+# #66CN.*#B#6!#6G*6 #*#G*=5#!!*5+#CN (#6 *+# #6 B *# #6!# # CN 1040*><401610<6*+/B;1 3 ##K G#N E!*!#6+#!+#6 + =*! *!##6 #6 DN 8#=!N 8#*#N 8#! #+5 =<(*(= 0 5 = =+ *# *( =#*####**= #!=# # #6 *K L#N /

22 *N 4#* 4# #6 * 5 #K 3. '## N ". > # # N >#**= #!**= #6*5*G* #K =,* *#6 #6 BA!6C*= 5#6 B! CN = N # [= ** =#[ [**==#[N < +# #* #6!! * ##6, +#6#6=#6 #!#6!G*#!, #+,#'K =5#**5+#N =5#*= DN # +# ( # # G*# 5*+,! =5#! * #6 *5+# 5*#= 6 #6! # B *# 6 G* +# *! *! #6 G6 5,*#B#*=#6=C 5 = * # = =# =! = =+# *# H*6 #6 #6 G* #, 5=, # = #6#6 5 #, *!* D

23 ( 5*+, #! '!G* #6! # +# * #* G* # * 5 * #6 #6 =#65 +# #!*#6#6#6! G* H*.!BH.CN 6**# #6 +# 5 #6 =# * B' #**#! ##C *!#! B= *#D"3L#6!#=G*5 #6#6*#D##6*#D##60#6=# *#6=##6 # "4036D.4A5401B.0/ 4!##6*#6 6*!#! * ##6 # 6* # =# 5 ##6 *# ##6!##6 * K BC'=!#!# + #6 5 *+# ##6 # 6*#6 *# M +# #6 D!#6=5=! =# *+# B * *5+# # #6 #6C '! B!#6 #6C #+, # =# B G# 2=#D G 1#6 BG2G1 C58G!B8GC <!#!#= #!#!#'!#*##6 G* #6 '!# #6 =!##6 =!!# # #6 G* =! 5!#K!#!!#*#!#=!!#+#

24 @' 2!! # + #6 # =#6 #! *=!#6D###*# <=# M!! =, *5+# #! +# 5 =#, =!# * =# *= 5 *5!! 3K*=# ( # #* # * *! G2G1 8G G* * # # #6 +!' 6# #65=!##6 + #6 * =#!# *=! = 3 #6! (4G1 B( ( 4# G 1#6C (#8G* *!=!##6#6!(4G13#6!(4G1*! * +*=!!!# =# B*=! =C = *=!##6#6 4 $$; # * G* 6 Y 2 1 * = #6! ##6 #6 *#6 3 +# #6 #215 *'#*=# " # $$7 # # 3 2 #* # # 5*+##6!#6 #6 5 * /%!*#6 5* ## /021065A11 #6 D*!* +# # #6 #!##6. +# # # #6!K #6#6 B* * **#C!!!*!*#4 ;

25 =! ( = G3T''*!I3*I**IL6'I1T=*3 #6 B# *C #6 =# #! >.<8;?*:?AG402></BH3D42D160+8<D1011G1.06*><6; >9965B14D40210A $$% #!*! =+# #. #*+,! =#! * +# + 5! #6#6 =# B*= #C * #! 5 *# #6 # # *#D = * 5 #!#! **#*=!##6 5*=!#6#6#6 /021=1040*><6 =65+4-5>3?2+8<1?*:?A*6A960+?/ *><6!. 3 B! 8HG 8*=* 8HGC G* 5=#6=##6 +# #6!. 3 G* # * 5# #=#*!# L#*= #!*+#K L#N L#3N 4#*N +# #6#5K L# 3.! B3. C ' # # N L# ". B".C > # # *=!*=N N # ". B".C > # * *= #!*= &

26 #6*5*G* #K = N # [= ** =#[ L# # =*! 3 * 4 6* 5*==*!*#6#=*,#!*+# =5## 5* ='!*M,6,#5* ##6 +#!!#6#6B#*#6C " 3!# 5 #6! ##6 6 *= = #6 # <!* # # #! #!5#6*= * * ##6 # # 5! ###6#6K =#6#N # #6 #6 5 #6*#6=#DN =. 3! =5#6 ( H3"( B( #6C ##6 #* 5 * 5 *#6 *#6! +# 5! ( #6 *,= *##6#N #####6N *#N <#6"L ##6#5=!* # * #E"4.*=12."4.**#6"4.*#6 5*! = )

27 .! # # 5 #* #6*#12.2( " # $$% + * # =5##6 #6 *K #6>;%/?N *#6>/%$? 0 * # * # # *!* 12.>-%?N 2(>&&?N 93>;? (* " # $$7 + * # =5##6 #6*K #6>;;/?N *#6>;)? 0 * # * # # *!* 12.>&-/?N 2(>&$$?N 93>;$$? *:?A1-><16501B.6 +#! # *! # #6 +##6 #6 * *# # #6 #6 #6!##6 (*+, # # (# +##6 8 /;*# $$$ #6 *! 4$$&= (*#6=! #! 34.L" 3"4! L 3"##6 =# #6 # ( < (!#6 D ( *5K 3 3"4 * # +# = +# ## * #+# ##6 #6 #6 3 3"4 #6!+# #!##6 ##6 3 E 3T 3 E 3 #6 3 F # ## $$% & = #6 ##63E3 -

28 -654B;6045/02?-1601,L0/915/02? <3:?L0/BH +,55#6*,5!K +, # +# N +, # #N +, # * # # # + #6 ##6 < +# ## (=B*=.3C(#+ G 5 # # #6 5* # =# ##6*=*K3.!B3. C". B".C 4A!6 " B4"C # * # #!( =! D#6 # 3W # =#6 ##6 # A!. 4 L# * # *+,!#.14:4D0>EF5>.D1B.601><4402? #6 *#D #6!##6 =! ##6!K +#!#K=!*#D#6#6*#6 *#6#6N *N *#N =5#*N #N #6+##6N =!#6#6#6N #6N ##6=N ##!#6=!#N 7

29 4=# *# +# #6 #6 #6 = #6 * #*#1E"W".4.F1L # #$$&#11E"W".**#D#6 =! *# +# 4.F1L'1 * 4*! $$7 *! *# * B*#6 ##6#6 ##6C 4 *# $$& # # *# B< H#6 2!.*##6C = # *# # *!##6 *#3 IFJ10#6* #!K *##6 ##6#6 ##6*#6B#6 =!!'C**#6*#6 5#**#6*##6N *##6 ##6#6 ##6*!##65# "3LN *#*!##6**= #*#6=#6N #6*#6**N ###*=!*#*#6!##6+# #6#6#!*#6 *# =# +# * 4=! 0#6 (5#6 3 > #6#6 B4 C!#6 B4#C(B4G6C#B46*C3# <#6!! # < H#6 2!.*##6 * #6 5! # $$% " *-8:-54B4.91,3./045>3></91>5A401.4B;491=1040*></91 # =!# * # *##6 # #6 +##6 # =#6 #6 #6 =#6 ##6!#6##6 #6 + 5 #6*#6*=!##6#! 3# = * *# +# *#6 *# G* 5##6!# %

30 # # #+# = "3L # 5* *# +# 5 =!# 5* 5! #6 #6 =! # # 1 B1! #C # % 4 $$7 # L.81L >! #6 *#D *#6 # # # + *+## # 5 # **#6 #+# +, * *##! < +* #+# # * $$) 3 B3#C =# # $$7 = # L#! >! 3# * 2:!**D! * M $$7 $$% H#**###!!>!# #6 #6!5 ##! 5 # 3# *(!( 5*+, #! =*#6 #6 ##6 $$%!5 # * # # /? #6! *#D=#6$$% >5+1*>?034+1>0>D*24 3# G!.!. D #6 4!# ##6 <#6 < 4 <!. * H #! W""" 8# G!.! $$$$-$;// $! $$) 3# 5 3 > ' 5#* #/*#6+!$$-&$$##6 *3##*###!*+#+# 5 = #6 * * # *! ##6 * #! #! * # =5#6 #*#6+###!5#63# *=#+# $

31 < +* ##6!->94A4;O( 3# 5* # =* # #6# D ##6 #* *##=!5*##!5# #6 * # #6 +*# #6 #'!##6 5! * # #6 ## * * + ## *3#=5#*+##6# #6# ##6+** G*!*3#*.40*4O*#6!# #!# H # 5*+# +# # # # # # # =#* $ # $$7 Y. #Z< #6! = # = # = # *# # # 5 3# * *# D ##6 ###6 L! # #6! +*# (# *.40*4O 3#, * = *##6D ;<* #6*.40*/O # $$% * # #K ' = ##6 + # <= # # = =#6 =#6 # *B**##$$%CN '*# Y3=* $$7I$$%' '& $$% 4*#6 * =!#6 + $$7! # 5!#6 #6 /##6!*#6 #6 + /$ 5!#6! <## > +*# + ##*#$$%#6*!##9*B!** D$$7'*#$$%CN '*# Y2*! Z' D#! # $$%! *# # $$7 =#6 /$*#6, =, +#& # #6 5 # *#=#6#6<D#=#!* Y8Z G # ## * +# /

32 = + B!** D $$7' $$%C F *#$$%#=*&$$$#6N ' *# Y# 8Z ## &$ *# + #6 = /$##6 <! #6! +#&##65#*#,< #! +*!* ' #!5 # * # # +, 5*+, =# #6 +# # # > 8 F *# 3# # &$$$$ #6 B!** ' D $$%CN '3# 5 *# D#'#6# # =+ # #* #6 ## 5#$$%3#! =*;)$$$#6 #+, D #6 # * 3# /-$$$$#6 #6!->94A4;O # $$% #K ' # # # 5*+# /? '!5##6**#!* Y2*!Z 3# #6 #6 D + *# ##6!#6##$$%#6< 3#=##3#=*-)$$$#6 4!#$$%3##;$$$$#6*# #6 D #6 F # =5# *+, =* &$$$$# B16A>62+>54 = #YL#!ZB LC3#*2 :!**D! ##**#=# ##6*= ##6, ##!

33 @!M$$7$$%:!#*= # # *!# #6 L#! * ;-$ = ' #! +#*!# #6#! 2## L#! * 5*+, # *#6 ) =*#6 ##6K *+,!# #6!##6 #6 +# #6 = 2 *#6 # =# * #6 +# * 5 *##6 +# 5*+, ##! =*#6 # #* #+,!==#*#( 5 = * = =, * #3#*(! 3-1*I->34+2?P2>9?0124B;43>2D160+8<402? G# # # 5*+# /? #6! $$7 * #6 # # # $$% *# * #6 > 3# *(! 3#" #6 ##6 B* * * #C ( 5 5*+, = # /? = = /&$$$*##6+#6*

34 630>*+2></54BH?062./*28<1*+54+ #6 ## D $## $$%! = 5!! "# $$7? +, 0 * * &?# * ##6*!*$$7!# #! +#6 * = <# # # #6 = F ### $$% # # #! 7? *+# # # ##6 5 #6#6 #6 *##6 #6* E#= #6 ** =#6 &-& # $$7 )/%)) ###$$% ;

35 F # ## $$% ##6 =!K +#!! # ##6 #6 * $$% C! # +#! # #6 #*!#! #6 /$? *!#! =!! #+##6##6=#7); 5./BH>3/06++> ##6 # =? 7?! 8M#6#6=5##+5 F#6!K F*5+# *K &% 77 $$7N 0 5 %;%/ #!*+#K <= $$7N G 5# #6K '%%/7 &

36 @EF$$7N <= $$7 8 M #6 = # #! *#D 5#6 #5#6#6 *!# F#6!K! @EF#$$7B/;?CN #$$7B//?CN #5#6#6K;; # #*#=#C F #!*+#K #$$7B)?CN #$$7B)?CN *#DK #$$7B-?C )

37 >*.+/>*>G><61->.>*+4:62>*.+/439101*+54B/;06 G = ### $$% 7& = 5 %? = /? 5 +*#= # $$7 C #6 #6$$%#6#6!##6$$7 G # + #6 +# *#6 / = 5;?5##$$7 # $$7! )& 8 # #6 # #6*! "L * 3-1*/06++>.+/+?:??+54+/<45+>EB1 # $$% # +# ' =!!+#*5+#! +# # # #6 #6 5#+, * 8 =, = D #6 7? /012 F5#!#$$% +#*5+##6#6#6#6 ##6 # # #6 #6 = # 5#+, * =# # * -

38 =, = D ##6 # #6 +, *!! # # #' = 5,*5+##6 # $$% = +# -& 1D40* 1D40* 7

39 @ # *5+#* -? D# $$7 2 *5+# *!)%?###$$%-&?# $$7 8 M * 5#7?/?D#$$7 F ### $$% *5+# = ;;? D# =!! ==5?#!$$7?###$$% +, #6 ##6 = /&? #!$$7 05#6*!$$7)?#6!7?!$$7/$?##$$% #!$$7+,#!! 5<5#6)?//?### $$% F###$$%5+#=5 F#5K #$$7 H /*+/24->5+=6D42563/+><6A>2D160+8< F # *5+# * #"#6 ))?*5+#*!###$$%=5 )-?#$$7#+## #$$77&$%%? +# * # * #*#6K #BI=#6+##*#C /? /! $$7 * =#6 )? %

40 D#$$7*#6=5#?:#+* 6##6***#6;?/!$$7 +, 6##6 # ## #6 * B ;? D# $$7 C = * *# #*#6B= #+# 6##6 /7) 6# * D# $$7 "#6 *5+# * = $? #$$7?###$$% +,+#"F.###$$%&/%$%$ +# "F.!! # # #6 #6 5 #+, * 8, #6 = D4+#"F.# *5+#* ##6*=H#6! ;$

41 +, = D $## $$% F5 * #;%?! "#6 *=$?###$$% < * 12. ))/ <!5 #! # $$% #! =5#6K =#6*6+'#=#!#5 <!5 =5 = # ### $$% $?!$$7/? <!56*6!/!$$7/;?=5 /?!D$$)$$% >5+=6D2563/+></ ' K <63:?AG540L <+/* <I <+/* <I 4=# &7;;7 %77 &/7% )-) 9*6 /7)-/ // -$$;)$ /&& 4+# /&%$// 77 /-;-; 7-- #!#5 /%-/- -7 /&--%/ -7% H /$%&7 )$) //-;/ &7% 9**# 7$&% ;;- %/7%7; ;)/ ^+,D )//;- % -/%)- ) 6*# &%-)%% )%7;- &/ (= ;$;%- ; ;//;$ $) &%)- %; ;%&) / "# /%;%/ /$7 ;$;)$ /) * -&&) $- 7;/-; /$) /- %%- /)7 2!# /&;&) $7) )%7 //% /&)- / ;&-&% /$&;/ //- ;;-%7 / L*= /;%& $7$ /&&&) $-7 L /-)/- $%7 /-%77 $%$ "+ /7$/ /$$ /&/7%7 /$%;- $)/ //&)& %&-% $& //7/7 $)) (# -$)/ $% /7)) $) "! /&- $/ /-%7 $/) _#+, /;$% $$7 &%$/ $/ # &$7/ $/% ;-$) %-)7& &;$ ///7- /%%/7 /// -/&- / >5+=6D2563/+></<63:?AG540L K)) 7 $' 7 ;/

42 _# *#= =#6!##6 #6 # $$% /;; # +# $$7 ( # # = =# * + #6 #6#6 =5##6 #6 #6 F ### $$% = $$7 /7$$ B 7?C 2 = D =# * ;/?! D#$$7% = D =# *# 5 # 7? +# #6 = D =# * ( =5#! # ## $$% B/&? = D =# *C G 5# ### $$% ;/?! #!$$7 B;/?! C )7? 5# #6 5# =! 3 " # 5# #6 B?C 5# B+,)$$$$$12.C 2= D=#=!*//?$$7 &?$$%!$##$$%=*#6= D/? 2= D#6##6=!&? #!$$7?###$$%"#6+,D# $$7 ;? <= # = #+# +# # </ ### $$% # = = D =*#6 +# /%?D/!$$7 ;

43 4-1+4:/<:4*06 //) /! $$7 "#6 #6! )? # $$7 &? ### $$% #$$% * <! )## $$% # B C D# = # =K#+, +# *-8:B./0012</-:4B4D0>EB1 FD$##$$%##*+#%%?%-7? #$$7 #* #6!*#6 **# +# # #*+# #! $$% 5# 3 3#*!.E#$*12.GF3!$##$$%! *# 5# ##6 =##+,5# #6#!#6D %## $$% 3 3# *!.EIJ 2 = +* # =# =*!# =#6 =*!( =*!# + # $ * 12. < G F 3!! *# = D =*!# F###$$%+,= ( = D *# K * * #6 #6#6 = D#6#6###$$% ;

44 <45?02><6?3.16D>06 1 >+5./9406 M<+/*N ' K ' $)/$- /)$)%/ '!# &%;-/ 7% %)K KKK$' ' %%7) ;$/7$;) '!# -/%& %$7;$ )$ $'$)' '$ M *+#! 5# ##6*5#!3 IFJ G* = = ##6 M $'$)'$$% /'/'$$7? (!*5# 7%)&-% 7)/&;;$ ;? (* 7/)%$ ))7;); 7? G %7))7& //-% '/%? *#6 3 3# *!.E #6 #! $$7 * #6*#6 33#*!.E#!#* */$$*/!$$% #* #! " $$% #! 5# 3 3# *!.E +# $ * 12. =*!#+*#6+,*$*12.= :#+ ( 5# +# )$ " # $$% # = B /7 7? # $$7C *,## #!:#+ # = # = = =#6 #65#6#6*+#!*#65#6 ;;

45 * * *# =* =* 5#B=*#6CIB!C! # =*+# M * # # = =* B! ##6 #6 C = =!* =5 #!*#6 * 5#! 3 IFJ #6# #6 D# = *=*5*#,*#6= D!!#!#6 5# ##6+,* F *+# =# # # # =5 =!= #! #6 #6 #6*!3 IFJ IFJ! *5 B C 3 IFJ = * 5=+ + #=#( 3 IFJ *+, = 8 3 *! #* =+# *# B.*!C =+# =+# # B#*!C =+# # BH#6!C #+, B8*=* *+# =! + #!! ##6!#6 5#6K #* # #6 * B*#6 +#6 #6 = * ##6C =!# # ## #*# #6#6!B55C # # # =#6K o #B=##C ;&

46 o 1/K # #* # # 3 ( 1 K +*!!! *!#!! *#6 +##6#!*+# <! * # +#!! = =# G F! B=#K G F 3!C # $$7 #!# ( D# # /*# $$% 4 ( (!5*=# *+#* #6 = =! #!!*##65#6**#6 = *! * #6 = =! ( *##6* =#6 K = # = * # * #! * #*#6! *N G* +#, = +#! #6 = 4 # * *! =,!* *# G*! ##6## = = 5 # + # = # = # #6# =5 # = ##, =* ##6 = *##!#5 4#( = 5#6#**+## # ##6!#6#6K * G##6 ;)

47 # = * # #6# G*"*#6= H # = * *#6 $$%'$/$, #6 B#6##6 #6C!#6 #+,!! # = +# # # # *$$%' $/$!*!+#= #( =!!C!H.*'G*"*#6B!* #!!*+#( =!!C = =! #!*=*!# ( # =# = ###6#!+## = = * *##6 ##6 $/$ # #6 # =! ##6# +#5!!*$$%'$/$*#5#6!#6#*K =*!!##6#6 3 B* 5 =C ( B* =C!#= 4!# =*! * ## = ##6!#6 K *#6 #6 #6 #6 =#6 ##6*#6Y*Z *# =* +# =!!!* *#6##6# #!* =! = D =*#6 *# * # =! +# # *!=#6*=5!* #*+#! ##6!5D# ##6 ;-

48 G## +# D = =!!*+## ##6 =#6!##6*#6$$%'$/$#6K '#**#6B#!*+#K **#*C ' =+# # B=+, =5# =+, 5#6!C'#**# =#G*#* BG*# *# =+# #C # * = =B*#6#6=5##6C #* = * = = * *##6 #!*!* * #6 * *! *#! * =!*#== #* +# M > *#6 = =+, B =+# =, = #6 #6 5 #6C 1 6# 5 * G*"#*#6"*#6#*K ' =5!*=*! *! #6 #! 5 *+# G* #6 ##6 5# '5*!5#6 * #5#65 <+##=#6# ##6# ##+#D5#6.##6#**#!=*+#=#*# #6 = *5 #6 #6!!*! #6+# *# *# =!#6 <! =5#!#, 6# #6#6*# G# 5 = =+# # =+#!#*! # #6 5 =# # *# *5#683*! =+#*! #6 * ;7

49 *#6!##6=*#! # +# *#D #6! #6#!##63 IFJ = # 3"A 5! #6!## " = =+# *# #, # =+# *# # # *#= =!#6 * < * +# #! B *#= *#C 5* 5 5 =#6 * *! * =+# *# = # =+# *# * # ##6 * = #6 +# #! ## * 5#,! #!*#6! * # # #6 *! H.* 5 #*#=* #! =*5#6 & * * * #! *#=#6=##6*=#6**+# **# =!*,#!D D *#6 #'**! = #*##6*#6=#+#=!#6 ( 5 * #6 = # =5! 1 + #! * #, # + *!! (!=##D=#'**!5!* > # G* *!* #6=#6 (+, # # 5 **5=! = ##6 =# # =# = =#! 5 *! # =#!* # *# = # ) *#, =# /;$ *# #6 =! * #6#6 ;%

50 4=# #+, * ##6 *! # #6 #!#6#!#! = #6 5#6 *# *! =! #6! * *##6 =! =#6!(#**#=#6 5*#=*#6 #! ** = *# #6 # * Y#*Z # #+ * # #5 :* * #*+# # * * 1 * 5 #, # # = =+# *# * H.* H# 5 5 = 5 +,H=*HR =# # #6 # 5 +# ##6B*C*#* #!+# B#*#C * *# G F 3! #!*+# #!#!! #!*+##*#*!5 # *! # =.F#< * *=*#+#! $$% H #!*#* #6 * =# +# 5!!# ##6*+#*5! EHC * +# 5!##6 #G. EH#< #+#* G. EH ##6! # *!D#6## G*# * &$

51 ( ( < <!+# F #=*. F# # G!! +# * # *+# # #6 #!*+# G # # #6 *+# + * # #+###* G! *! #!* # #! /./2>-:/00>EB17*+>-/-5>B60+><6;7<4D?+><6 +#! *+# K!!* = D ##6 *#6 * #6!!*!#6+*6##H # #*!#! # 5# #*5#6M +# ### # L####".#6 #6=! ##6#6B#C. #! *= *+#5#6# 4! = *5 # = ##6 #6 #6BC4+,,5 K # B #CN =#6M5/./2>G4.><6NQ * #6,! *# #6 #6 # * +# # ##6 < #6 ##6 +,! #6 #M5/./2>.91600>EB1*+8--5>B60+></BHN.*# * # =#6 =! =, *#6##6M5/./2>>-B;12D160+4N F * * # *. *! &/

52 #6 L# *!##* #6*#6=! ##6#6 +# * ##6 # *!*#!*+#G. EH*! EH /./2>>-654B/;061G1.06*><6 /./2>>-654B/;06 < # #! # # * *!# #!!* *+# # 5#6 #=*#6!##6. # *+,+5+#!# #6#6! * = # #! # *5, # *= +# #6 # * #6##6 *=!5D #6 #!#6=!+# #!!D! F * 2 G# $$7 BL C! M =! B" C #! + B'& *C = 5 = #6 K ".! H #!!* # # Y! * #! =! Z!! #! ##6 =#D * =*+,! < # *# 5D! # #* <!* * #6 #! 5! # G. EH # G. 4#! # ##6 = *+# 5 #! # + *#6 D!# ## #! *=*+# &

53 5# = #! * #6 #6! * #*!#( <. 4# #6 # # # #6!##6 4# # * ( L. #D"#! # = 5 +* *#! =#D!# # +* = #.# ##6 * * # ( <. 4# 5 # # +# = #6 #6 +, *+, #6 #6 # *!*!5D ##6 # #!!#!#6*! #!!=##* *= 5# # # *! = *# # * #6 #* * #! 5# #6 G*##6 M.#* *#6 +#5* ##6=5#*#! G*!*!* #!. F# * ##+,#+, * #!! #!+# # 5* # #*#6!5D *!# # *!!5!=, # # #6 < #!+# #6!*##6K Y< # #* G # # #* G. EH #!+# **# ##!+# # #+, =#! = # * #6 #!+# # *5, #* # # =#6#! /./2>G542?.A>30>EB1 <*##6# ##6 #*#! # = *##6*6##:#6!5D*=#!+,!# #6= #!#6!*# &

54 ( 5#=#D=*+#*+##!*+#*#*=!#=!+# ##6#6*= =##6*=##=#!= =*# # =!+#Z:#+ 5 # # *!+#!*##6==#6 = # F # # ( < <!+# ## G* 5 # =! # 5# # =!#6 * *#6 ##6 #! * # =! +# #6 #6 ##6 *!*#6 *= #6 M # # =!+# >D1+/ B.6R*+<4 G# # *#!* =! =#D##= # 5!! #*#! #6! # # # # #! #!*! # #6 #* #6 #!5=#!+# # < #D"#! "4I"1 -$$/ 2 ## =!***#6#6#6 < =#D # 5 5+###5 * #+# *#6 =#D < * +# =#D # # = #!! *!*#6** ( *! # * *# # # #* * "L 5 # #!+# #6 # =#D *! +# =* =#D# * 5 #D"# *=#6 #< #D(#6 &;

55 (* #* * 5 D! ##6 =!##6! #6 ##6 * = =!5#6 +##6 ##6 +,+, *+, # 5 #, =5 +# *+# +# # =! # ##*+##6! ( # # =#D # * ( L. #D"# G #D"# # * # #!*#6 L#6*! "##6 ( F#6+# # ( GE H # #6 #6!5D ##6 5#*= #6 #! * 5 * * #6D*## =!(*##6#*= ( /./2>G1.06*><6. = #6 * * # # =5# *+# = *= +##6 # =#6. = # # #6 5=,!# # #6!K!# # (!=! < 5 4# =! #6!* B##C #6G*#.###< #6 5 # = #! # * #6 # =#6 #6*## /./2>2563/+><6 4#! #6!* #6!*# #6 = ##6! 3! Z.F# # # * 5 #6 #! * &&

56 3* # 5 # * #6 =#6 *+# = #6 * * *! #6 # < +# # +# *#! * #!! *+# K +# * # *=5!##*=K *#*! =#6B5C! #* * 4# # # *= =# # # * # *#!*#6#6 F# ##+#K *# #!*#6##6 # # *! = # *!# **! #!!5! =# = #! *=# 5 #*!#! # # * * #6 # #6 #* * =+# # # *#!!5 H* # #6!* # K #!5 =# * *5+, * * =!!! 5 **##!5DF#6 # #6 ## ##K =5!* *! &)

57 #*= #!! 3 H#*.! 5# # +#*##6*#.!L* *+#*+#!*!#6! BE8(C**#!= #*#6! * 6##6 #6 #6*5+##6#6#6 #*#+##6+#*#6 ( * *! *! +# * = M ELJ (L" *#!* * = * 6##6 5 #6 *# +# #6+# #6 ##6=# #6 #!##6 ( # *# # *!#=! #* # # *#! *! #6 #6 * #* * # # (* #*! # *5+# #6 "F( *#*!!* *! # +###6'GH! #.! "# G 2## #6 #6 # *#6 #6 = * #! + #*##6 >-54<4 5/./2169 >54. <35>L6016 G453.16; 2>0*65<4+/<06A> ->36;EB14 3>->D1+/21*-5.634L><6; <.4256*16->L/B /+8< >54. 10*+5?960+8< =1040*></BH! * D ##6 +# =!B6C!!* *#6##6#B! Y<=# #!* # 5 * ##6 +# = D =*#6 = 5!* #* +#! ##6!5D+####6##6 4!#5= *!**5+#*#5 = 5!# 5 #6! ##6 6 *= = #6 # F*5, 5 5 #6 = *5 =*# M +# * +# &-

58 *+# # #6 #6 5 5 #6!! #+ # G G! *5 #6 #6 * =5* # <!*# # #! #!5 #6 *= * * ##6# #5!=#D#6#+# = K H##!N H# #6 #6 5 #6N H#*5N H#####6N *#N <#6"L ##6#5=!*! 5#6, # #6 # ##6!5D * =!"#G:+* #6 # 5 =#! *#=# ##6 9></->91,3./>5+1*402>D*244>5+1*1040B66DA1?9 S # 3 3# *!.EIJ = *K /$$%#!#5# # &$ 2 /$ * / $/% 4 * # # ' 12."4. *# 12. * ) =#6 * & *#6 #6 + # ' 12."4. *# 12. *) =#6 */?0#6$$% /$ ## $$% / $$%<!5# $ * 12. =!, # &*#6 #!# # # 5# +#!*# < G F 3!! *# 5# =! #6B &7

59 ## $$% G F 3!! *# 5# #6B ##6C 5# 33#*! $*12. #+#!+#$*12.##$$%. F# # #6 =*!##64=##6=*!# 3 3# *!.EIJ = * %## $$% 2 = +* # #! =# =*!# =*! 1 #+# = 3 3#*!.EIJ 1==# $$ #6=*!##6+#*/$$$$$12.5 4=*!#*#!'#12."4.*/$&& /$*#6! ' 12."4. *//&& =*!# =5*! GF3! 9></.4<45+6.> # $$- # ( = E= 2!* # = +# * * *#6 ( < = ##6 D 2( =! #6 2 #+* #( = # *#6 =#6 #+# ##6 # ( #! ( B C B #C # #6# #(! ;%O/ 6*#6 ( ( $##$$%/*#$$% "## #=+ # /;*!! 3 IFJG*! *5 = # 8 G F 5! #6 # *! # #6 #6 G* 3 IFJ = #+#!##6 =# ##6 =# *5 < #* &%

60 5* D# #!##!! * = = =!## #* # # # 5 *5 3 IFJ F7$$%$##$$%* # #6 = / # $$% 5 $##$$%/*#$$%F$##$$%# 5 =# 3 IFJ B #! #C &$ 5 =# ) 5 #**5+#;*12. 4#7*#$$%BY #ZC# #< *#6 5!6!*#6K ' 3 IFJ -## $$7 &#$/N ' 7 $$7 M >! M &#$/7N /7#$$- M>#;/%-7/)-12.M&#$/7 *5 */7$$-M 2 # 5 = =# #6 # " 5 * G* # *#= 7;-; = # #_ ## =#6 # ;$$$$$$/&& < # # *+#! #*=##*+#! =# * *! # ;$$$$$$/&& /-*# $$% G* = # 8 G # & $$7 < #*! *!# # $$% $$7 #* *!!5 5! **=! # $$% #6 # #6 = )$

61 # #. H 3 /%*! $$% # =5##6 #6 #6 +##6 B(2 $$%&%C H /*+/24 A:>*8< 04 4D0/9A5> ? # +# >5+1* 402 <5?2*6D17!$##$$%=+%%7/?#*! ##6%%7/?!**#=!*! ( /$ M $$7 3 IFJ = #+#! =' =# #! 3 *! 9* E=!*#6D#6 G**!! 3 +##*%%%? 3 IFJ G* *! *! 3*!#"# B#QQ R"AC 6*!3 :#+M$$7=*!! '= 3 IFJ/$$?#3"#*!D=*!!5/)? # 3 S ET=! B *! )-?C # * 3 IFJ! *5 B * # / $$% +##*-;%? # 3 =*! # B#QQ R"AC #6 &? $$-? # *#6 =# +##6 3 IFJ / = +/)-7-/ # ##6%%7/?! $ $$% G F 3! * * +# 3 IFJ! -&?# ##6E#*#( /*#$$% 3 IFJ %%7)? # #! -)$;? =+ # # +# =!*!#6)*#6=+#!!#! 8 $$ = 7& #6 F5 = K=+,*### =#F#>=5)$##6!=+, 2 )/

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#&#670-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Psychiatria (II) (5h) dr A. Sieradzki WNoZ sala 105. Geriatria i piel. geriatryczne (II) (3 h) dr Izabela Wróblewska

Psychiatria (II) (5h) dr A. Sieradzki WNoZ sala 105. Geriatria i piel. geriatryczne (II) (3 h) dr Izabela Wróblewska TYDZIEŃ III TYDZIEŃ II TYDZIEŃ I PLAN ZAJĘĆ DLA III ROKU STUDIÓW STACJONARNYC I KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO 2016/2017 SEMESTR ZIMOWY Opiekun roku: mgr Małgorzata Pałczyńska (699-908-462) 30.11.2016 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

ń Ż Ż Ż ź Ś ź ń ŚĆ ć ń Ę ć Ć ń Ę ć ń ć ć Ż Ę Ę Ś ń Ó ć Ę Ć ć ć Ę Ę Ż ń ć ć Ś ń Ę ć ń Ś Ś ć ź Ś ŹĆ Ż Ś Ż ć ć ć ć ć ć ń ć ć ń ć ć Ś Ć ń Ś Ą ć ć ć ć ć ć ń ć ń ć Ć ć ń ć Ą ń ć ć Ę Ś ć ń ź ń Ć Ć ń ć ć ć Ś ć

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od PANDA VAN (2 osobowy) MY 2011 PANDA 1.2 VAN EURO 5 271.09J.3 1242 ccm 5-drzwiowy 30 000 36 900 PANDA 1.3 MULTIJET VAN EURO 5 271.09P.3 1248 ccm 5-drzwiowy 38 200 46 986 PANDA 1.4 VAN CNG EURO 5 271.09N.3

Bardziej szczegółowo

#.# 0,,,"")67,207)0+,0 #;0" 0,&,,02 "-,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( "")(6!(" # *2, 6!(". "#!

#.# 0,,,)67,207)0+,0 #;0 0,&,,02 -,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( )(6!( # *2, 6!(. #! ! " !"#$% #$%&'()*+ (", " "-". # #/+,, 0,. # # 0,,(,10+,2, ##2", ##0,2 #!#2 ",0+(+,+2,345, #.#+*2, ##, 0,,0)6 2"2, #/+,,,,.,,,, -0,(2"6!(". "# ##,,8,,(2"6!(". " ##"),. " "-" #!#*2)+2%,%'"%0,59).3: #.#

Bardziej szczegółowo

Ź Ź Ó Ł Ś Ź Ń Ż Ę Ę ź Ę Ź ĘĄ ż ź Ę Ź Ż ź Ź Ł ź Ę Ż ż Ż Ą ź ż Ż Ż ż Ź ż ć ć ć Ż ż ż Ź ż ż Ź Ź Ż ć ć Ą Ż ć Ż Ń Ó ż ć ż Ż ż Ż Ź Ż ż ż Ę ż Ź Ź Ź Ź Ź ĄĄ ź Ż Ź Ź Ź Ż Ź Ź ź Ż Ź ź ź ź Ś Ź Ę ĘĄ ż Ż Ę ż ć Ś ĄĄ Ę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Ę ĘŃ ć Ą Ś ć ć ć ć ć ć Ń Ł ć Ń Ą ć ć Ę ć Ń ć Ń ć ź Ę Ń ć Ę ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ĄĄ Ę Ą ź ć Ą ć ć ź ź Ń Ą Ą Ę Ę Ę ć źć Ń Ą Ń ć Ł ź ź ć ć Ł ć Ę ć Ń Ń ź Ę ź ć Ę Ś Ń ć Ą Ń Ń Ń Ą Ą ź Ą Ę Ł ć Ń Ń ć ź Ń Ą Ę Ę

Bardziej szczegółowo

ż Ą Ź Ą Ż ź ż ć Ą ż ź ć ź Ś ż ź ć ż ĄĄ ż ż ź ż ć ć Ę ć ż ć Ś ć ć ź ż ż ć ż ć Ę ć Ę Ę ż ż Ę ć Ś ż ć ż ć ż Ą ź ż źć ż ż ż ż ź ź ż ć ć ż ć ż ć ć ż Ę ć ź ć ć ż ć ć ż ć ć ć ć ż Źć ź ż ć ć Ę Ą Ę ć ź Ę Ę ż Ę

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03.1/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 20.08.2013

Lista Cen 03.1/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 20.08.2013 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.61H.0 1242 ccm 5-drzwiowy 31 900 39 237 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.61E.0

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &.

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &. " " # "# " "% &" &'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ "# &'&(&' &', - &. )/ //('0,0*(,0 % &'&(0' 0', 1 / &+ +-/(** 1,/(-. 2343 &&&()'' 2 3 )'' - &. &'+' '(-* *(1) 45 7 &&&() ), -

Bardziej szczegółowo

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 Przypominamy, że rok 2015 będzie rokiem 70- lecia szkoły podstawowej w Górzynie. W związku z uroczystymi obchodami 70 - lecia naszej szkoły, zwracamy się z prośbą i zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć ć Ąć Ń Ą ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć ć Ą ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć Ń Ś Ś : y8 R 8 \\,. \5 -: fr \\) \ tg -8!, l"...-:-' -{\ 8 \\ -f, -\.\.]- * t e i s * si! i, -1

Bardziej szczegółowo

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1 KATALOG Przeguby str. 1 SPIS TREŚCI MARKA STR CHEVROLET 3 CHRYSLER 3 DAEWOO 3 DAIHATSU 5 FORD 6 FORD USA 6 HONDA 7 HYUNDAI 13 ISUZU 16 JEEP 16 KIA 16 MAZDA 19 MITSUBISHI 28 NISSAN 32 OPEL 42 RENAULT 43

Bardziej szczegółowo

KP7o pożegnano h a r c e r s k ą pio. komendant bazy broni n u k l e a r n e j średniego

KP7o pożegnano h a r c e r s k ą pio. komendant bazy broni n u k l e a r n e j średniego XXXX 4(79) B G 8 98 q ź ź C x B G J C C J G D B Y G D D G C Bź B : B B : G C 7 C D LLY BND L B 7 v N L J C J E N v C C 7 C G C ( ) Y JCEC JEL B E ź E 0 D G : C LDE ŚGŃ N GEC ź D EGEN J ć C D : ; ć G B

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-905 81010905

zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-905 81010905 zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-905 81010905 Nr katalogowy: 81010905 Dział: Zestaw naprawczy pompy wody Typ produktu: Zestaw naprawczy pompy wody Cena: 104.9 zł Stara cena: 129.9 zł Dostępność: Produkt

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/360/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 6 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/360/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 6 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/360/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Ś ć Ó Ś Ó Ą Ł Ą Ź Ź Ó ć ć Ó Ź Ą Ą Ś Ą Ł Ó Ł Ń Ź Ź ź Ź ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ć Ą Ź ź ć ć ć ź Ą Ź Ą Ó Ó Ą Ń Ź ć ź ć ć ć Ą ź Ó ć Ą Ą ć ć ź Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ź Ź ć ć ź ź ć ć ć ć ć ć Ó

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

partner poszukiwany w Polsce ID_ScopoAdesi partner poszukiwany w Polsce ID_ScopoAdesi ID_ScopoAdesi sett

partner poszukiwany w Polsce ID_ScopoAdesi partner poszukiwany w Polsce ID_ScopoAdesi ID_ScopoAdesi sett !" #$ %#% '' ( # $) *# (#+ %$, - )!-". " $ /0-1 34!5#67!8!9:; ;7 :,8:, #B > ;>'>' > #% >

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

GEF - blok łożyskujący (strona napędowa, wolnostojący)

GEF - blok łożyskujący (strona napędowa, wolnostojący) Bloki łożyskowe GMT GEF - blok łożyskujący (strona napędowa, wolnostojący) Symbol zamówienia Wykończenie powierzchni Przeznaczone do śrub klasy Łożysko GEF05_ GEF05_N GEF06_ GEF05 605 605 606 GEF06_ 706AP0

Bardziej szczegółowo

%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %-

%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %- !"# $% 2 3!"#$ %&'' ( )'*+',*-'&& -. /+.0- *'1 $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %- 23*- */4 %%. / #.)0,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %1 %$%2',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

ś Ę ś Ę ź ś Ó ś ś Ś ć ś ź Ź ść ć ś Ż ś ś Ż Ż Ż ś Ż ź ś ś ć Ż ś ś Ż ś ś ś ś Ó ś Ż ź ś ź ś ć ź ś ś ś ć ć Ń ś ś ś ź ś ś ś ś Ń ś Ż ś ś ś Ź Ó ć Ę ś ś ś Ń Ż Ś Ż ś ś ź ź ć Ó Ó ś ś ź Ś ć Ż Ń ś ź Ą ś ś Ż ć ć ść

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0!!"# 2 $%&'( 1 0 2 3 4 )%* +! $%* +(,-* +. )+ /$+ / 0 $ 5 6 1$22$3 4%&'%$* ( $ $#! "##$ ### %& # # " '()* +),-+./012 /'-,3 0 '/4( 1 0 2 3 4 %$3! *%# 56766%#

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT Informacje o produkcie Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2010.05 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2011.03 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI 1968 2011.09

Bardziej szczegółowo

Śr. tłoka [mm]

Śr. tłoka [mm] cylindry beztłoczyskowe Siłownik suwakowy 1 Ciśnienie robocze min/max 3 bar / 8 bar Temperatura otoczenia min./maks. -10 C / +60 C Temperatura medium min./maks. -10 C / +60 C Medium Sprężone powietrze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Ń ź Ń ź Ń ź Ń ź ź Ń Ń Ń Ń ź Ą ź Ń ź Ó Ą ć Ń ć Ń ć ć ć ć ć ź ź ć Ń Ń ć ć Ę Ą ź Ę Ń ć ź Ń ź Ł Ń ć Ń Ą ć Ń ć ć ź Ń ćń Ś ź ź ź ć Ń ź ź Ń Ń Ę Ń ź Ń ź Ń Ą ć ź ć ć Ę ć ź ć Ą ć ź ć Ń ć ć ź ć Ń Ń Ń Ę ć Ą Ą ź Ń

Bardziej szczegółowo

Ą ń Ś ź ń ć ż Ę Ń Ą ć ń ń ż ń ź ź ź Ż ń ź ń Ą ń ż Ł ż Ę Ż ć ż ń Ę ć ż ż ń Ę ż ń ń Ą ż ń Ąć Ę ń Ę Ł Ą Ż ż Ę Ę ń Ż ż Ż Ę Ę Ę Ę Ę ć ż ż ż ć ćń ż ź Ę ń ż ć Ę ż ż Ę ź Ę ń ż Ę Ę ń Ę Ę ń ć Ż ć ż Ą Ę Ę ź ń ż ń

Bardziej szczegółowo

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11 Zadania do cz. I Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Zadanie 1 Rozpatrujemy dwa geny u zwierzęcia. Allel A jest dominujący i koduje brązową barwę oczu, allel recesywny a determinuje barwę czerwoną.

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT METROPOLITALNY

WOLONTARIAT METROPOLITALNY WOLONTARIAT METROPOLITALNY MODEL GDAŃSK 2016 fot. KFP Kosycarz 3 SPIS TREŚCI 1. WOLONTARIAT METROPOLITALNY. STRATEGIA I DZIAŁANIA 3 2. OD WIZJI DO STRATEGII 3 2. OD MODELU DO DZIAŁANIA. SYNERGIA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

!!"# " $" %!&"'( ) *'&"#" + &++!" #!!(, +- +!+! "

!!#  $ %!&'( ) *'&# + &++! #!!(, +- +!+! !!"# " $" %!&"'( ) *'&"#" + &++!" #!!(, +- +!+! " +&+!!*"!!++#.!"#/#/!++0"."+#/ 1!"!" "!#" *")!" #$"" +*-0"! ( ) +!!" +&+" " #/!"#!"(,!") &" 0#"! 2+! " + "#+&"!! +! #" 3&!"( )!.+&" ++)!+.#"(, #/ 0!"0!#3!"

Bardziej szczegółowo

System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015

System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015 System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015 Grupa VAG W odniesieniu do edycji z grudnia obsługa grupy VAG zmieniła się zasadniczo. Ta edycja zawiera wiele zmian, które miały znaleźć się w kolejnych

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ż ż Ę ż Ó Ł ź ż ż Ś ż Ę Ę Ś Ą ć ż Ź Ś Ę Ś ĄÓ Ę Ź ż Ń ć ć ć ć ż ć ć Ę Ś ż ż ć ć ć Ę ć ż Ć Ś ć ć Ś ć ć ż ż ż Ź Ś ż ć ć ć ć ć ć Ś ć Ę ż Ę ć Ó ć ć ć ć Ę ć ć ć Ę Ś ż ć Ę Ź ć Ę Ć Ź ż ż Ś Ę ź ć Ź ż ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

Wokół twierdzenia Pascala

Wokół twierdzenia Pascala Wokół twierdzenia Pascala Marcin Fryz 08 czerwca 2012 1 Wstęp Geometria, a w szczególności planimetria, jest jednym z najważniejszych działów matematyki. Jej zastosowania można dojrzeć wszędzie: zaczynając

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Ó Ł ć ź Ą ź Ń Ł ź Ę Ł Ń ż ż ż Ź Ł ć ć Ą ź Ę ż Ć ć Ł ż ć ć ć ż ć ć ż ć ć ż Ę Ź Ę ć Ś Ę ć ź ż ź ż Ę ż Ł ż ż ż ż ź Ń ć ż ż Ó Ś Ś ż Ą Ś Ą Ź ź ż ż Ę Ź Ź ż ź ż Ź Ź ć ć ć ź ć ż ż Ź żć ć ć Ź ż ż ć ć ż ć ż ż ż

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO

Bardziej szczegółowo

GŁOS SŁUPSKI JUZ JUTRO POCZĄTEK!!!

GŁOS SŁUPSKI JUZ JUTRO POCZĄTEK!!! 9 GŁ Ł Ą 7.03.2006. C,20 ( 7%V) 65 (4344) V 23-832 350648 ŚG J J CĄ!!! L,GŁ0*< ^ g 25.52 g.., J *L J,J»b Gp : hp ó ąh p bpśh pą gb p. h ę... h pó ą. Gp ą pć ę pć. pę! B g ć ph p. g. bć h ć ęh p ż ó p ę.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY dostawa leków do Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, kod wg CPV

FORMULARZ OFERTOWY dostawa leków do Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, kod wg CPV 1 Załącznik nr 18 po modyfikacji z dnia 04.12.2009 r. ZOZ/ZP P/36/09.. pieczęć adresowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY dostawa leków do Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, kod wg

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie. Nr 41/CB/2012. Niniejszym zaświadczam, iŝ Pan/Pani

Zaświadczenie. Nr 41/CB/2012. Niniejszym zaświadczam, iŝ Pan/Pani Nr 41/CB/2012 Nr 42/CB/2012 Nr 43/CB/2012 Nr 44/CB/2012 Nr 45/CB/2012 Nr 46/CB/2012 Nr 47/CB/2012 Nr 48/CB/2012 Nr 49/CB/2012 Nr 50/CB/2012 Nr 51/CB/2012 Nr 52/CB/2012 Nr 53/CB/2012 Nr 54/CB/2012 Nr 55/CB/2012

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05 Id. Nazwa zadania Rozp. Zak. 1 Start 2007-05-30 2007-05-30 2 Sprawdzenie 2007-05-31 2007-08-28 7 Kanały grawitacyjne 2007-07-16 2009-09-23 8 Zlewnia Pompowni PB 2009-05-07 2009-08-24 9 Kanał A 2009-05-07

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZĄDOWE UGRUPOWANIE MIESZKAŃCÓW ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZĄDOWE UGRUPOWANIE MIESZKAŃCÓW ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZĄDOWE UGRUPOWANIE MIESZKAŃCÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I.A. Stowarzyszenie nosi nazwę: Samorządowe Ugrupowanie Mieszkańców w dalszych postanowieniach statutu określane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

CZERWIONKA, UL. DR. ROSTKA 27 (STARY PAWILON SPOŁEM GÓRNIKA)

CZERWIONKA, UL. DR. ROSTKA 27 (STARY PAWILON SPOŁEM GÓRNIKA) nr 18 styczeñ 2014! SM to nie wyrok! Dodatek energetyczny! Rozmowa z Markiem Bąkiem wójtem Gminy Jejkowice! 32 rocznica stanu wojennego! Młodzi nieznani! Święto Makówek! Dzieje Bełku Jesteśmy wolni, oczywiście

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3 !!" 1/3 #$%&'()$! " # # $ $% & ' # # $ #" ( ) * &++ +++ ", -. *. /0 "! 1$ *& 2 3 3 %#& + 2 & 4 ( 4 *$% $ 0 #! 4 # 0! " 4 # 3 *0! & 5# 3 # $ ( ' # &, ' 3 # #(! 6 * $, 7, + 7 / * & 8 3 2'! #. 3# 9 # # $

Bardziej szczegółowo

ń ń ź ź ć ń ń Ą Ź ń Ą ĄĄ Ą ń ź Ł Ł ń ć Ó Ą Ą ń ń ć ń ć ź ć ć Ó ć Ó ć Ś ć Ó ń ć ć ć ź ć Ą Ó Ź Ź Ź Ą ź Ó Ą ń ń Ź Ó Ź Ń ć Ń ć ź ń ń ń ń ń ń Ń ń Ź ń Ź Ź Ź ń ń ń Ą Ź Ó ĄĄ ń Ą ń ń Ó Ń Ó Ó ń Ą Ó ź ń ź Ą Ó Ą ź

Bardziej szczegółowo