= =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7" name="description"> = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7">

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!"

Transkrypt

1 '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!!

2 !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) !#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 <= >= =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7 ( & ##' 6 # #! 5 &?! * <!)/ ) ' ( ( # & '' &)

3 $$% BC / * #6 4/?' D# =!! >! #$* 2 # # +# *+, # = # #6 ##6 #6 ##6*#= # $$% /-7) * = 5?! # $$7 :#+ 7?&%&*"*=5 #6#5#6#6# *#= #6#*&%*=/$? 55=! # $$% +# *5+# #6 #6 #6 #6 ##6 # # #6 #6 = # 5#+, * =# # * =, = D ##6 # #6 +, *!! # # #' = 5, *5+# #6 " * #! #6 5 #6#6 #!# *+#+##=# ##6#6* 6# 6* B #6C 5!# ( #6 #6#6 ##6 = 5 #6 =5/)7*=#&*##6#$$7 =!#, > +# 5 +# > # =# # G #6 # =# ##6 * =! +#! #6#6 # 5 #6 G = ### $$% 7& * = 5 %? #6 # =!! =#! ##**!!#

4 *##!*$$% 5 # #*+# %%? B #! %-7?C H =5 # #*+# 5! *! ##! # =* #!! #!*5# #$*12.! G F 3! *# = ##6=:#+=*!#=!!# 5! # 3 IFJ ( * # # ##*+#*#6#6 =)##$$%*#6 #6 < $$7-7 * < * # =K#+, +# * #+, +#;& * '!*! * <!#55! +#*#6#6#$&$:#+ #!*#+,#!#*#5!#H#= # +#!#* 3 IFJ #6 #6 # ##6 *#*=/*$)* 5 ##6**<!# F*5 # *!# #!# ( # =*5 # = = #! *! +#D # = = # *# ##6 ##6#6#6*+#( ##6*# /*#$$% #+# # ;

5 ./ :/04;<1,2*./<-:/<04</0121=1040*><6 @#6! $$% # &?!#$$7?7? =!! # ;? ##6 $$%&%$% MB.41C'%-?B$%?D $$)$$7C#6B.4 C';?B/)?D$$)$$7C F*5+# * D# =!! -?N ### $$% /7*"#6)%?F # *5+# * # "#6 ))? *5+#*!###$$%=5)-? #$$7#+## #$$77&$%%? +# * # * #*#6K # B I= #6+# #* #C /?/!$$7*=#6)? D#$$7*#6=5#? B;?D#$$7C=* < *! = =# * ### =# = *! &)? = D =# * # 5 D = /? 5 +*#= " # $$7 C #6 #6$$%#6!##6$$7 &

6 # $$7! 8 # #6 # #6*! "L * # $$% # +# ' =!!+#*5+#! +# # # #6 #6 5#+, * 8 =, = D #6 7? +#*5+##*##6 F5 #! # $$% #6 #6 #6 ##6 = ###6#6= # 5#+,*=# #* =, = D ##6 # #6 +,*=5,*5+##6 # $$% = +# 006B./00121C>-1*10+6A54B;1.> $$-! # ' 3 IFJ = * /$$? # ( > +##*( ' *! = *#! #* #! #6 ##6 # $$- =*! # = # ( GF!*!#6 # # $$7 # ( = = # *#6 =#6 #+# ##6 # = = F * $$7 < = = *#5# #! ( B C B #C # #6# # (! ;% O/ 6*#6 F *! ) ## $$% # **#*#6# &$/ * ))$; * #6 &;& # )

7 #6 #* E 5 * +# $$$ #6 ##6 * #( B( C GF3!#*#==7*# $$% /*# $$% # ( F # * = ( ( = ( &;& # #6 #* E ##6 * # ( B ( C # =#! #6 5! ## F #( 7? # ##6 # ( * * 3 $7?.(.# # =5%?*&)?#+(!! +, # = *! <! # H $/'$?.(.# > +* ' #, = = #!!#!#* /%%) * $$% =!! +, = * '&%?.(. +# = # 5 # =# BP;?.(.C!#6 #6 BP/?.(.C F*5 +*, 5 =#!#6+## 5$$7.# $$%#!##F### *#=#6==#6/))*=## ##=!!/;? =5#!='$&?.(. B &)?.(. *!# $$7C:#+ # *!D #6 +# ##6 $$% * -

8 ! = &?.(.#* * 5 $$7 G**# 0*##6+# ##6$$%&?.(.##55;?.(.!#+8# *# #5+#! #6 B ##6!!* $$% #, +# F # ## # ;;)%)! B ;-$/##$%C+*/-!B&;/) # # $%C # 5 # $$% * * = # =5#+B&;*#//%;*# *C 9*!#=*# $$%*/'###6==5##6'/$% *12.#*=#**!#!$$7M '/-& * 5!# 6*! B'// * 12. $$%N '/% * 12. $$7C 5! # #6 * #6B'%-*12.$$%N'/*12.$$7C 3=*# F # ## $$% # =5 '/)) * #6 # +,%/)? #! * < *# =5 = # # 5 #+ ##! *! /7? <#! # * B=!##6 #6 #6 5D *#6 <! * # =5 '-*#6'/7#6=5$$% = *$$%=#6! *!#!=!!%7* #6=&/?55M+#==5? ;)? #+ < )? = #* 5 *$$7B))%?C 62+>5G402></<-165<*.6;->:><165>2? <# #**!5*## =&#!55# #*=5 7

9 $$%!#6# 5!&?.(./7?.(.#+* = B;/?.(. -7?.(. $$7C = *! #6 > $$%!;/?.(.<#!*= # ;?.(. = # 5 5 #+ B&?C = *=5#!#!=! (5 B= #!5C 5=&$?55#+ +5?2+?5442B;>04514+? # # #* #6!# +#!#65 D4!#!,#!##!*#6 =*=#=*# F$##$$%##!*# ##6# &?!**#=!*<! #K 1B.G4 I 1B.G4 ID1B.G/ 2B;>0451?*. ->*14340/BH ->*14340/BH A:>*8<04 A:>*8<04 42B;1 42B;1 3 IFJ /)-7-/ %%7/? /)-7-/ ;)7 $/%? ;)7 $/%?. /)--//7$ /$$? /)--//7$ /$$? 9140/<*+5?2+?5.6<:4*0>EB1><6;5?-/>5+1* F!!#!$$7!3 *! 9*E=!!#+##*%%%?3 IFJ G**!*! 3*!#"# R"AC :#+ M $$7 =*!! '= 3# IFJ/$$?#3"#*! 5 /)? # 3 S ET=! B # * )-?C #!3$$%$$% %

10 -;%? 3 IFJ B3 *!C #! #=##+#! ( $ $$% G F 3! * IFJ= -&?#C! *<! #( = E=# ##6 -&?!< :**= #+#! D ##6 # # =!! +##6 $/- +# # #6 # /&? #! * L# =#/$7- # 3 IFJ %*# $$% 3 IFJ! #6 #6 # /)-%-%% # ##6 %%7/?! /)-%-%%! * <! ##6%%7/?!**#=! 9140/<42B;>04514B165?-/4-1+4:><6;>5+1*402>D*24 / *# $$% G. # ( # &$/&;$$))$;;/)$#6&;&# #6 #* E 5 * +# $$$ #6 ##6 * #( 4 /*# $$% ))$;;/ * $/;-/ ##6#*+#*$#65 5 D # #!* # ##6 # &?!* *#=! * <! #K 2B;>0451?*. 1B.G4 I 1B.G4 ID1B.G/ ->*14340/BH ->*14340/BH A:>*8<04 A:>*8<04 42B;1 42B;1 3 IFJ /)-%-%% -)$;? /)-%-%% -)$;? ( &;& 7? &;& /7/ $/;? /7/ $/;?. $/;-/ /$$? $/;-/ /$$? /$

11 @#5#E##6*( 3 ##6 IFJ B7?*C F D /*# +# 3 IFJ /%7 / # ##6 /%7/! <#*<!=)##$$% $$7-7*+,+#* #+, +#;& *! #6 + #/%; *!*!! #!*+# #!= * <! # 5 5! +#*#6#6### # $ &$ :#+ #!* #+, #! # * # 5! # H # = # +#!#*3 IFJ $$% < *# # H $%$$ #6 # 1 # H = =# <! =# # ) $$% 3 IFJ = /$7-%; +, ;;$--%;)$$#6F##+#5 5/$$% #=### #6=#< #6#6# ##6*#*= /*$)* 5##6**<! # #6!= +#, ##6#6##6##6# >+><401442B;104 # +##6 -*/%%; 4 /% # $$; # D#!#6 4/%%%=#3= *%7?#+,# FD$##$$%=##6 # ;)7 $/%? #6 # //

12 /7/$/;? F # $$% # G # $## $$%#* ;)-%? *!# $$7 0*=#&-#"#$$%=5 *!#!$$7B/;#C F5 # " # $$% )! F5 * = #) # $$% "# $$% = 0 # F#"8$&'$/'$$%$'$)'$$% UK6KII* "!"87/77$&#$$%$;/%$$ ##$$%B--?CFD%##$$%+,"8$&&- = "8'= 5 = +, ;&%;& $& # $$% -/)) $## $$% B /%//?C <!* +,# *24J012 ' 'K K <#6B.4 CV '; /) $; <B.41CV '%- $% ) <BC # '/-7 - ;)7 +,! # &77 -&- -)! " " " " " " "#!$%# /

13 #=K <#6B.4 C <B.41C <BCI++,###6*#6 <BCI++,#6###6 *#6 6+41D40210A =65+4-5>3?2+8<1?*:?A6+41D40210A.*! #* 4= 4=! G* "*#6 =!#6!*K**#6 = # #! = # #! & *#*= ##6*#!*+# ##6!#*#6K! G* "*#6 H#6 BH.*C > G*# ##6 G* <5#6 B *!C B9F"C > G*# * # H#6 BH1C #*! G* "*#6 H * > G*# ##6 #6#6 3W B# * *#6 C #6 #6#!*# =+, *# 3! 5, ##6 *#D 6!# 5 =# # # # /

14 #6! #6 = G* #6 K +##6N *#N **2(12.#N *A!6 G*##6!##JK GJ*#GJ8*= J1*#( # =#D # B *5+# C K =#! 5# =#! = = =#!##6!5#*# #! * #6 =#D # #*=K G#6=5#N G=#6*I*N E=N G#N G # *, =#6 # 21N *#**N 2N # 3 3"4: * = # =K 3 # 3 =*! 3 3 "# 4 3=# # =+# L3"1N E!#N /;

15 L*#CN EN E*N * #=!.3(* 5#6*!#!K G*!#6=*K +, L*#. 5* * #6= = *!' 5*!# '! 5# D 5 # #6 ## * 5*+# *! #! * B#*C# L*# * # * # * *# # +# # #6# =+# 6=! # *! E!!, = + 5#6+# #3#*3#!!!!=! 6A960+D160+8<03/<13?4D0/BH4**==D?60+ #!=#6#6G**#6K =# # #6#+#'*# #6 #+# > # #=+, G* * # = ##6 /&

16 5 #6 + 5#6 *#D 5#6 #6 #6 #!K 2! *#K *# *# *!#N G=KJ1*#N L*#N.#6*K12.2(N.#6 " 8! 5 =! * ##6 B!!C #6 * * * A!6 B5 + # *# #CN * *# B # = B""(/HCN L*#CN =# #6 #+# =#!#*=#K=#!> 5#D#=#*=5!> ##!#K # 3 3"4: * = # =K 3 # 3 =*! 3 3 "# 4 3=# # =+# 3 3 3"4 5 # B&$I&$C * = # E 3 3"4 "* G1*B"G133"4C L3"1N!# 9 #6 +# ##6 /)

17 #6 *! 9 8*=* "A 3 * # =!# 3 E 9=#!##3E3T! #6 #6 #*= #63#6 5#6*#6 < *#B!C # C *! *# B!C 5*+, *# # # * *! +# # *#6 * +# &$$ * * +# &$$ *= +,2(*=12.*5!##6* 5!##6*#!##6 L#=#6=#6 5*+, # =#6 =#6 * # * #=#K 3 : # # * = )H =#5#5#! L2 /-

18 3 : =# 5# 5#!*!L2 #6 =# G* 5*+, + -$ 2=##6 3#6 G#6 K 2"A E!! G* # #6!# # J G***.*! #K GK o o o o GJ" 3 GJ*#N GJ8*N G=K o o J*N J*#*H5 ( #6 # =#D # B *5+# C K =#! 5# =#! = = =# #6 5# =#!# 5 # *# #! G** #K G 6#G # #* K I = #6 #6 =#6 #6I=I#6+# G #+#'6# # # 6#! * =# 5#5# #!L2 G 8 Y(* *Z 0!!! =, # *# 5*=#* # * K G #6 *#6*=* /7

19 != +,*# G* * * K =+# #6 =##'#+# L*# * # * = # **##+###6# =+# @ =5#=! # # 3 IFJN ##K ( B *#6 =##6 5!# #CN =#6!##6##6N 4 = # 4###6 5=#'# B * *##6 ##6 #6 + #6 6# *= =5#=! K.#6#6!#6*#6*#6N G##6#6BJ #1TCN /%

20 L#* #*#' # 3 " 5 #6 *#!*# >.<8;?*:?AG402></BH3D42D160+8<D1011G1.06*><6;6+41D40210A # $$% *.*! #+#' ##6F#!=##6 L3" ##6 #6 +# = 5!##6 = *.*! # +# # * #6#$$%#*+#=+# G*! # B 2! 5*+, =! # * # * > # #6>* **5+# 5 6##6 ## $$% #6# # #K G H H G. G H2EL" 9# L #6# #* *# = D ##6*#6= >9965B14D40210A =65+4-5>3?2+8<1?*:?A >9965B14D40210A #*! 4=! 0#6 (5#6 =C #* = #6 G*, 4=! 0#6 B! = +#6=##6=#65& G# 5 =#6 #6 ##6 #6!#6*5+#= D#6*!! K =!N #N #N +# N 6*!#N 21N $

21 ! 1040*>< :?>G5>+><6A> (*+, #6!+, +#! #6 *#6 = G* #!= *! #D # 5 #=5#*+#K= #3#*3#! 4#=G*3#*3#5!!#6#6K *+#G*B+# #66CN.*#B#6!#6G*6 #*#G*=5#!!*5+#CN (#6 *+# #6 B *# #6!# # CN 1040*><401610<6*+/B;1 3 ##K G#N E!*!#6+#!+#6 + =*! *!##6 #6 DN 8#=!N 8#*#N 8#! #+5 =<(*(= 0 5 = =+ *# *( =#*####**= #!=# # #6 *K L#N /

22 *N 4#* 4# #6 * 5 #K 3. '## N ". > # # N >#**= #!**= #6*5*G* #K =,* *#6 #6 BA!6C*= 5#6 B! CN = N # [= ** =#[ [**==#[N < +# #* #6!! * ##6, +#6#6=#6 #!#6!G*#!, #+,#'K =5#**5+#N =5#*= DN # +# ( # # G*# 5*+,! =5#! * #6 *5+# 5*#= 6 #6! # B *# 6 G* +# *! *! #6 G6 5,*#B#*=#6=C 5 = * # = =# =! = =+# *# H*6 #6 #6 G* #, 5=, # = #6#6 5 #, *!* D

23 ( 5*+, #! '!G* #6! # +# * #* G* # * 5 * #6 #6 =#65 +# #!*#6#6#6! G* H*.!BH.CN 6**# #6 +# 5 #6 =# * B' #**#! ##C *!#! B= *#D"3L#6!#=G*5 #6#6*#D##6*#D##60#6=# *#6=##6 # "4036D.4A5401B.0/ 4!##6*#6 6*!#! * ##6 # 6* # =# 5 ##6 *# ##6!##6 * K BC'=!#!# + #6 5 *+# ##6 # 6*#6 *# M +# #6 D!#6=5=! =# *+# B * *5+# # #6 #6C '! B!#6 #6C #+, # =# B G# 2=#D G 1#6 BG2G1 C58G!B8GC <!#!#= #!#!#'!#*##6 G* #6 '!# #6 =!##6 =!!# # #6 G* =! 5!#K!#!!#*#!#=!!#+#

24 @' 2!! # + #6 # =#6 #! *=!#6D###*# <=# M!! =, *5+# #! +# 5 =#, =!# * =# *= 5 *5!! 3K*=# ( # #* # * *! G2G1 8G G* * # # #6 +!' 6# #65=!##6 + #6 * =#!# *=! = 3 #6! (4G1 B( ( 4# G 1#6C (#8G* *!=!##6#6!(4G13#6!(4G1*! * +*=!!!# =# B*=! =C = *=!##6#6 4 $$; # * G* 6 Y 2 1 * = #6! ##6 #6 *#6 3 +# #6 #215 *'#*=# " # $$7 # # 3 2 #* # # 5*+##6!#6 #6 5 * /%!*#6 5* ## /021065A11 #6 D*!* +# # #6 #!##6. +# # # #6!K #6#6 B* * **#C!!!*!*#4 ;

25 =! ( = G3T''*!I3*I**IL6'I1T=*3 #6 B# *C #6 =# #! >.<8;?*:?AG402></BH3D42D160+8<D1011G1.06*><6; >9965B14D40210A $$% #!*! =+# #. #*+,! =#! * +# + 5! #6#6 =# B*= #C * #! 5 *# #6 # # *#D = * 5 #!#! **#*=!##6 5*=!#6#6#6 /021=1040*><6 =65+4-5>3?2+8<1?*:?A*6A960+?/ *><6!. 3 B! 8HG 8*=* 8HGC G* 5=#6=##6 +# #6!. 3 G* # * 5# #=#*!# L#*= #!*+#K L#N L#3N 4#*N +# #6#5K L# 3.! B3. C ' # # N L# ". B".C > # # *=!*=N N # ". B".C > # * *= #!*= &

26 #6*5*G* #K = N # [= ** =#[ L# # =*! 3 * 4 6* 5*==*!*#6#=*,#!*+# =5## 5* ='!*M,6,#5* ##6 +#!!#6#6B#*#6C " 3!# 5 #6! ##6 6 *= = #6 # <!* # # #! #!5#6*= * * ##6 # # 5! ###6#6K =#6#N # #6 #6 5 #6*#6=#DN =. 3! =5#6 ( H3"( B( #6C ##6 #* 5 * 5 *#6 *#6! +# 5! ( #6 *,= *##6#N #####6N *#N <#6"L ##6#5=!* # * #E"4.*=12."4.**#6"4.*#6 5*! = )

27 .! # # 5 #* #6*#12.2( " # $$% + * # =5##6 #6 *K #6>;%/?N *#6>/%$? 0 * # * # # *!* 12.>-%?N 2(>&&?N 93>;? (* " # $$7 + * # =5##6 #6*K #6>;;/?N *#6>;)? 0 * # * # # *!* 12.>&-/?N 2(>&$$?N 93>;$$? *:?A1-><16501B.6 +#! # *! # #6 +##6 #6 * *# # #6 #6 #6!##6 (*+, # # (# +##6 8 /;*# $$$ #6 *! 4$$&= (*#6=! #! 34.L" 3"4! L 3"##6 =# #6 # ( < (!#6 D ( *5K 3 3"4 * # +# = +# ## * #+# ##6 #6 #6 3 3"4 #6!+# #!##6 ##6 3 E 3T 3 E 3 #6 3 F # ## $$% & = #6 ##63E3 -

28 -654B;6045/02?-1601,L0/915/02? <3:?L0/BH +,55#6*,5!K +, # +# N +, # #N +, # * # # # + #6 ##6 < +# ## (=B*=.3C(#+ G 5 # # #6 5* # =# ##6*=*K3.!B3. C". B".C 4A!6 " B4"C # * # #!( =! D#6 # 3W # =#6 ##6 # A!. 4 L# * # *+,!#.14:4D0>EF5>.D1B.601><4402? #6 *#D #6!##6 =! ##6!K +#!#K=!*#D#6#6*#6 *#6#6N *N *#N =5#*N #N #6+##6N =!#6#6#6N #6N ##6=N ##!#6=!#N 7

29 4=# *# +# #6 #6 #6 = #6 * #*#1E"W".4.F1L # #$$&#11E"W".**#D#6 =! *# +# 4.F1L'1 * 4*! $$7 *! *# * B*#6 ##6#6 ##6C 4 *# $$& # # *# B< H#6 2!.*##6C = # *# # *!##6 *#3 IFJ10#6* #!K *##6 ##6#6 ##6*#6B#6 =!!'C**#6*#6 5#**#6*##6N *##6 ##6#6 ##6*!##65# "3LN *#*!##6**= #*#6=#6N #6*#6**N ###*=!*#*#6!##6+# #6#6#!*#6 *# =# +# * 4=! 0#6 (5#6 3 > #6#6 B4 C!#6 B4#C(B4G6C#B46*C3# <#6!! # < H#6 2!.*##6 * #6 5! # $$% " *-8:-54B4.91,3./045>3></91>5A401.4B;491=1040*></91 # =!# * # *##6 # #6 +##6 # =#6 #6 #6 =#6 ##6!#6##6 #6 + 5 #6*#6*=!##6#! 3# = * *# +# *#6 *# G* 5##6!# %

30 # # #+# = "3L # 5* *# +# 5 =!# 5* 5! #6 #6 =! # # 1 B1! #C # % 4 $$7 # L.81L >! #6 *#D *#6 # # # + *+## # 5 # **#6 #+# +, * *##! < +* #+# # * $$) 3 B3#C =# # $$7 = # L#! >! 3# * 2:!**D! * M $$7 $$% H#**###!!>!# #6 #6!5 ##! 5 # 3# *(!( 5*+, #! =*#6 #6 ##6 $$%!5 # * # # /? #6! *#D=#6$$% >5+1*>?034+1>0>D*24 3# G!.!. D #6 4!# ##6 <#6 < 4 <!. * H #! W""" 8# G!.! $$$$-$;// $! $$) 3# 5 3 > ' 5#* #/*#6+!$$-&$$##6 *3##*###!*+#+# 5 = #6 * * # *! ##6 * #! #! * # =5#6 #*#6+###!5#63# *=#+# $

31 < +* ##6!->94A4;O( 3# 5* # =* # #6# D ##6 #* *##=!5*##!5# #6 * # #6 +*# #6 #'!##6 5! * # #6 ## * * + ## *3#=5#*+##6# #6# ##6+** G*!*3#*.40*4O*#6!# #!# H # 5*+# +# # # # # # # =#* $ # $$7 Y. #Z< #6! = # = # = # *# # # 5 3# * *# D ##6 ###6 L! # #6! +*# (# *.40*4O 3#, * = *##6D ;<* #6*.40*/O # $$% * # #K ' = ##6 + # <= # # = =#6 =#6 # *B**##$$%CN '*# Y3=* $$7I$$%' '& $$% 4*#6 * =!#6 + $$7! # 5!#6 #6 /##6!*#6 #6 + /$ 5!#6! <## > +*# + ##*#$$%#6*!##9*B!** D$$7'*#$$%CN '*# Y2*! Z' D#! # $$%! *# # $$7 =#6 /$*#6, =, +#& # #6 5 # *#=#6#6<D#=#!* Y8Z G # ## * +# /

32 = + B!** D $$7' $$%C F *#$$%#=*&$$$#6N ' *# Y# 8Z ## &$ *# + #6 = /$##6 <! #6! +#&##65#*#,< #! +*!* ' #!5 # * # # +, 5*+, =# #6 +# # # > 8 F *# 3# # &$$$$ #6 B!** ' D $$%CN '3# 5 *# D#'#6# # =+ # #* #6 ## 5#$$%3#! =*;)$$$#6 #+, D #6 # * 3# /-$$$$#6 #6!->94A4;O # $$% #K ' # # # 5*+# /? '!5##6**#!* Y2*!Z 3# #6 #6 D + *# ##6!#6##$$%#6< 3#=##3#=*-)$$$#6 4!#$$%3##;$$$$#6*# #6 D #6 F # =5# *+, =* &$$$$# B16A>62+>54 = #YL#!ZB LC3#*2 :!**D! ##**#=# ##6*= ##6, ##!

33 @!M$$7$$%:!#*= # # *!# #6 L#! * ;-$ = ' #! +#*!# #6#! 2## L#! * 5*+, # *#6 ) =*#6 ##6K *+,!# #6!##6 #6 +# #6 = 2 *#6 # =# * #6 +# * 5 *##6 +# 5*+, ##! =*#6 # #* #+,!==#*#( 5 = * = =, * #3#*(! 3-1*I->34+2?P2>9?0124B;43>2D160+8<402? G# # # 5*+# /? #6! $$7 * #6 # # # $$% *# * #6 > 3# *(! 3#" #6 ##6 B* * * #C ( 5 5*+, = # /? = = /&$$$*##6+#6*

34 630>*+2></54BH?062./*28<1*+54+ #6 ## D $## $$%! = 5!! "# $$7? +, 0 * * &?# * ##6*!*$$7!# #! +#6 * = <# # # #6 = F ### $$% # # #! 7? *+# # # ##6 5 #6#6 #6 *##6 #6* E#= #6 ** =#6 &-& # $$7 )/%)) ###$$% ;

35 F # ## $$% ##6 =!K +#!! # ##6 #6 * $$% C! # +#! # #6 #*!#! #6 /$? *!#! =!! #+##6##6=#7); 5./BH>3/06++> ##6 # =? 7?! 8M#6#6=5##+5 F#6!K F*5+# *K &% 77 $$7N 0 5 %;%/ #!*+#K <= $$7N G 5# #6K '%%/7 &

36 @EF$$7N <= $$7 8 M #6 = # #! *#D 5#6 #5#6#6 *!# F#6!K! @EF#$$7B/;?CN #$$7B//?CN #5#6#6K;; # #*#=#C F #!*+#K #$$7B)?CN #$$7B)?CN *#DK #$$7B-?C )

37 >*.+/>*>G><61->.>*+4:62>*.+/439101*+54B/;06 G = ### $$% 7& = 5 %? = /? 5 +*#= # $$7 C #6 #6$$%#6#6!##6$$7 G # + #6 +# *#6 / = 5;?5##$$7 # $$7! )& 8 # #6 # #6*! "L * 3-1*/06++>.+/+?:??+54+/<45+>EB1 # $$% # +# ' =!!+#*5+#! +# # # #6 #6 5#+, * 8 =, = D #6 7? /012 F5#!#$$% +#*5+##6#6#6#6 ##6 # # #6 #6 = # 5#+, * =# # * -

38 =, = D ##6 # #6 +, *!! # # #' = 5,*5+##6 # $$% = +# -& 1D40* 1D40* 7

39 @ # *5+#* -? D# $$7 2 *5+# *!)%?###$$%-&?# $$7 8 M * 5#7?/?D#$$7 F ### $$% *5+# = ;;? D# =!! ==5?#!$$7?###$$% +, #6 ##6 = /&? #!$$7 05#6*!$$7)?#6!7?!$$7/$?##$$% #!$$7+,#!! 5<5#6)?//?### $$% F###$$%5+#=5 F#5K #$$7 H /*+/24->5+=6D42563/+><6A>2D160+8< F # *5+# * #"#6 ))?*5+#*!###$$%=5 )-?#$$7#+## #$$77&$%%? +# * # * #*#6K #BI=#6+##*#C /? /! $$7 * =#6 )? %

40 D#$$7*#6=5#?:#+* 6##6***#6;?/!$$7 +, 6##6 # ## #6 * B ;? D# $$7 C = * *# #*#6B= #+# 6##6 /7) 6# * D# $$7 "#6 *5+# * = $? #$$7?###$$% +,+#"F.###$$%&/%$%$ +# "F.!! # # #6 #6 5 #+, * 8, #6 = D4+#"F.# *5+#* ##6*=H#6! ;$

41 +, = D $## $$% F5 * #;%?! "#6 *=$?###$$% < * 12. ))/ <!5 #! # $$% #! =5#6K =#6*6+'#=#!#5 <!5 =5 = # ### $$% $?!$$7/? <!56*6!/!$$7/;?=5 /?!D$$)$$% >5+=6D2563/+></ ' K <63:?AG540L <+/* <I <+/* <I 4=# &7;;7 %77 &/7% )-) 9*6 /7)-/ // -$$;)$ /&& 4+# /&%$// 77 /-;-; 7-- #!#5 /%-/- -7 /&--%/ -7% H /$%&7 )$) //-;/ &7% 9**# 7$&% ;;- %/7%7; ;)/ ^+,D )//;- % -/%)- ) 6*# &%-)%% )%7;- &/ (= ;$;%- ; ;//;$ $) &%)- %; ;%&) / "# /%;%/ /$7 ;$;)$ /) * -&&) $- 7;/-; /$) /- %%- /)7 2!# /&;&) $7) )%7 //% /&)- / ;&-&% /$&;/ //- ;;-%7 / L*= /;%& $7$ /&&&) $-7 L /-)/- $%7 /-%77 $%$ "+ /7$/ /$$ /&/7%7 /$%;- $)/ //&)& %&-% $& //7/7 $)) (# -$)/ $% /7)) $) "! /&- $/ /-%7 $/) _#+, /;$% $$7 &%$/ $/ # &$7/ $/% ;-$) %-)7& &;$ ///7- /%%/7 /// -/&- / >5+=6D2563/+></<63:?AG540L K)) 7 $' 7 ;/

42 _# *#= =#6!##6 #6 # $$% /;; # +# $$7 ( # # = =# * + #6 #6#6 =5##6 #6 #6 F ### $$% = $$7 /7$$ B 7?C 2 = D =# * ;/?! D#$$7% = D =# *# 5 # 7? +# #6 = D =# * ( =5#! # ## $$% B/&? = D =# *C G 5# ### $$% ;/?! #!$$7 B;/?! C )7? 5# #6 5# =! 3 " # 5# #6 B?C 5# B+,)$$$$$12.C 2= D=#=!*//?$$7 &?$$%!$##$$%=*#6= D/? 2= D#6##6=!&? #!$$7?###$$%"#6+,D# $$7 ;? <= # = #+# +# # </ ### $$% # = = D =*#6 +# /%?D/!$$7 ;

43 4-1+4:/<:4*06 //) /! $$7 "#6 #6! )? # $$7 &? ### $$% #$$% * <! )## $$% # B C D# = # =K#+, +# *-8:B./0012</-:4B4D0>EB1 FD$##$$%##*+#%%?%-7? #$$7 #* #6!*#6 **# +# # #*+# #! $$% 5# 3 3#*!.E#$*12.GF3!$##$$%! *# 5# ##6 =##+,5# #6#!#6D %## $$% 3 3# *!.EIJ 2 = +* # =# =*!# =#6 =*!( =*!# + # $ * 12. < G F 3!! *# = D =*!# F###$$%+,= ( = D *# K * * #6 #6#6 = D#6#6###$$% ;

44 <45?02><6?3.16D>06 1 >+5./9406 M<+/*N ' K ' $)/$- /)$)%/ '!# &%;-/ 7% %)K KKK$' ' %%7) ;$/7$;) '!# -/%& %$7;$ )$ $'$)' '$ M *+#! 5# ##6*5#!3 IFJ G* = = ##6 M $'$)'$$% /'/'$$7? (!*5# 7%)&-% 7)/&;;$ ;? (* 7/)%$ ))7;); 7? G %7))7& //-% '/%? *#6 3 3# *!.E #6 #! $$7 * #6*#6 33#*!.E#!#* */$$*/!$$% #* #! " $$% #! 5# 3 3# *!.E +# $ * 12. =*!#+*#6+,*$*12.= :#+ ( 5# +# )$ " # $$% # = B /7 7? # $$7C *,## #!:#+ # = # = = =#6 #65#6#6*+#!*#65#6 ;;

45 * * *# =* =* 5#B=*#6CIB!C! # =*+# M * # # = =* B! ##6 #6 C = =!* =5 #!*#6 * 5#! 3 IFJ #6# #6 D# = *=*5*#,*#6= D!!#!#6 5# ##6+,* F *+# =# # # # =5 =!= #! #6 #6 #6*!3 IFJ IFJ! *5 B C 3 IFJ = * 5=+ + #=#( 3 IFJ *+, = 8 3 *! #* =+# *# B.*!C =+# =+# # B#*!C =+# # BH#6!C #+, B8*=* *+# =! + #!! ##6!#6 5#6K #* # #6 * B*#6 +#6 #6 = * ##6C =!# # ## #*# #6#6!B55C # # # =#6K o #B=##C ;&

46 o 1/K # #* # # 3 ( 1 K +*!!! *!#!! *#6 +##6#!*+# <! * # +#!! = =# G F! B=#K G F 3!C # $$7 #!# ( D# # /*# $$% 4 ( (!5*=# *+#* #6 = =! #!!*##65#6**#6 = *! * #6 = =! ( *##6* =#6 K = # = * # * #! * #*#6! *N G* +#, = +#! #6 = 4 # * *! =,!* *# G*! ##6## = = 5 # + # = # = # #6# =5 # = ##, =* ##6 = *##!#5 4#( = 5#6#**+## # ##6!#6#6K * G##6 ;)

47 # = * # #6# G*"*#6= H # = * *#6 $$%'$/$, #6 B#6##6 #6C!#6 #+,!! # = +# # # # *$$%' $/$!*!+#= #( =!!C!H.*'G*"*#6B!* #!!*+#( =!!C = =! #!*=*!# ( # =# = ###6#!+## = = * *##6 ##6 $/$ # #6 # =! ##6# +#5!!*$$%'$/$*#5#6!#6#*K =*!!##6#6 3 B* 5 =C ( B* =C!#= 4!# =*! * ## = ##6!#6 K *#6 #6 #6 #6 =#6 ##6*#6Y*Z *# =* +# =!!!* *#6##6# #!* =! = D =*#6 *# * # =! +# # *!=#6*=5!* #*+#! ##6!5D# ##6 ;-

48 G## +# D = =!!*+## ##6 =#6!##6*#6$$%'$/$#6K '#**#6B#!*+#K **#*C ' =+# # B=+, =5# =+, 5#6!C'#**# =#G*#* BG*# *# =+# #C # * = =B*#6#6=5##6C #* = * = = * *##6 #!*!* * #6 * *! *#! * =!*#== #* +# M > *#6 = =+, B =+# =, = #6 #6 5 #6C 1 6# 5 * G*"#*#6"*#6#*K ' =5!*=*! *! #6 #! 5 *+# G* #6 ##6 5# '5*!5#6 * #5#65 <+##=#6# ##6# ##+#D5#6.##6#**#!=*+#=#*# #6 = *5 #6 #6!!*! #6+# *# *# =!#6 <! =5#!#, 6# #6#6*# G# 5 = =+# # =+#!#*! # #6 5 =# # *# *5#683*! =+#*! #6 * ;7

49 *#6!##6=*#! # +# *#D #6! #6#!##63 IFJ = # 3"A 5! #6!## " = =+# *# #, # =+# *# # # *#= =!#6 * < * +# #! B *#= *#C 5* 5 5 =#6 * *! * =+# *# = # =+# *# * # ##6 * = #6 +# #! ## * 5#,! #!*#6! * # # #6 *! H.* 5 #*#=* #! =*5#6 & * * * #! *#=#6=##6*=#6**+# **# =!*,#!D D *#6 #'**! = #*##6*#6=#+#=!#6 ( 5 * #6 = # =5! 1 + #! * #, # + *!! (!=##D=#'**!5!* > # G* *!* #6=#6 (+, # # 5 **5=! = ##6 =# # =# = =#! 5 *! # =#!* # *# = # ) *#, =# /;$ *# #6 =! * #6#6 ;%

50 4=# #+, * ##6 *! # #6 #!#6#!#! = #6 5#6 *# *! =! #6! * *##6 =! =#6!(#**#=#6 5*#=*#6 #! ** = *# #6 # * Y#*Z # #+ * # #5 :* * #*+# # * * 1 * 5 #, # # = =+# *# * H.* H# 5 5 = 5 +,H=*HR =# # #6 # 5 +# ##6B*C*#* #!+# B#*#C * *# G F 3! #!*+# #!#!! #!*+##*#*!5 # *! # =.F#< * *=*#+#! $$% H #!*#* #6 * =# +# 5!!# ##6*+#*5! EHC * +# 5!##6 #G. EH#< #+#* G. EH ##6! # *!D#6## G*# * &$

51 ( ( < <!+# F #=*. F# # G!! +# * # *+# # #6 #!*+# G # # #6 *+# + * # #+###* G! *! #!* # #! /./2>-:/00>EB17*+>-/-5>B60+><6;7<4D?+><6 +#! *+# K!!* = D ##6 *#6 * #6!!*!#6+*6##H # #*!#! # 5# #*5#6M +# ### # L####".#6 #6=! ##6#6B#C. #! *= *+#5#6# 4! = *5 # = ##6 #6 #6BC4+,,5 K # B #CN =#6M5/./2>G4.><6NQ * #6,! *# #6 #6 # * +# # ##6 < #6 ##6 +,! #6 #M5/./2>.91600>EB1*+8--5>B60+></BHN.*# * # =#6 =! =, *#6##6M5/./2>>-B;12D160+4N F * * # *. *! &/

52 #6 L# *!##* #6*#6=! ##6#6 +# * ##6 # *!*#!*+#G. EH*! EH /./2>>-654B/;061G1.06*><6 /./2>>-654B/;06 < # #! # # * *!# #!!* *+# # 5#6 #=*#6!##6. # *+,+5+#!# #6#6! * = # #! # *5, # *= +# #6 # * #6##6 *=!5D #6 #!#6=!+# #!!D! F * 2 G# $$7 BL C! M =! B" C #! + B'& *C = 5 = #6 K ".! H #!!* # # Y! * #! =! Z!! #! ##6 =#D * =*+,! < # *# 5D! # #* <!* * #6 #! 5! # G. EH # G. 4#! # ##6 = *+# 5 #! # + *#6 D!# ## #! *=*+# &

53 5# = #! * #6 #6! * #*!#( <. 4# #6 # # # #6!##6 4# # * ( L. #D"#! # = 5 +* *#! =#D!# # +* = #.# ##6 * * # ( <. 4# 5 # # +# = #6 #6 +, *+, #6 #6 # *!*!5D ##6 # #!!#!#6*! #!!=##* *= 5# # # *! = *# # * #6 #* * #! 5# #6 G*##6 M.#* *#6 +#5* ##6=5#*#! G*!*!* #!. F# * ##+,#+, * #!! #!+# # 5* # #*#6!5D *!# # *!!5!=, # # #6 < #!+# #6!*##6K Y< # #* G # # #* G. EH #!+# **# ##!+# # #+, =#! = # * #6 #!+# # *5, #* # # =#6#! /./2>G542?.A>30>EB1 <*##6# ##6 #*#! # = *##6*6##:#6!5D*=#!+,!# #6= #!#6!*# &

54 ( 5#=#D=*+#*+##!*+#*#*=!#=!+# ##6#6*= =##6*=##=#!= =*# # =!+#Z:#+ 5 # # *!+#!*##6==#6 = # F # # ( < <!+# ## G* 5 # =! # 5# # =!#6 * *#6 ##6 #! * # =! +# #6 #6 ##6 *!*#6 *= #6 M # # =!+# >D1+/ B.6R*+<4 G# # *#!* =! =#D##= # 5!! #*#! #6! # # # # #! #!*! # #6 #* #6 #!5=#!+# # < #D"#! "4I"1 -$$/ 2 ## =!***#6#6#6 < =#D # 5 5+###5 * #+# *#6 =#D < * +# =#D # # = #!! *!*#6** ( *! # * *# # # #* * "L 5 # #!+# #6 # =#D *! +# =* =#D# * 5 #D"# *=#6 #< #D(#6 &;

55 (* #* * 5 D! ##6 =!##6! #6 ##6 * = =!5#6 +##6 ##6 +,+, *+, # 5 #, =5 +# *+# +# # =! # ##*+##6! ( # # =#D # * ( L. #D"# G #D"# # * # #!*#6 L#6*! "##6 ( F#6+# # ( GE H # #6 #6!5D ##6 5#*= #6 #! * 5 * * #6D*## =!(*##6#*= ( /./2>G1.06*><6. = #6 * * # # =5# *+# = *= +##6 # =#6. = # # #6 5=,!# # #6!K!# # (!=! < 5 4# =! #6!* B##C #6G*#.###< #6 5 # = #! # * #6 # =#6 #6*## /./2>2563/+><6 4#! #6!* #6!*# #6 = ##6! 3! Z.F# # # * 5 #6 #! * &&

56 3* # 5 # * #6 =#6 *+# = #6 * * *! #6 # < +# # +# *#! * #!! *+# K +# * # *=5!##*=K *#*! =#6B5C! #* * 4# # # *= =# # # * # *#!*#6#6 F# ##+#K *# #!*#6##6 # # *! = # *!# **! #!!5! =# = #! *=# 5 #*!#! # # * * #6 # #6 #* * =+# # # *#!!5 H* # #6!* # K #!5 =# * *5+, * * =!!! 5 **##!5DF#6 # #6 ## ##K =5!* *! &)

57 #*= #!! 3 H#*.! 5# # +#*##6*#.!L* *+#*+#!*!#6! BE8(C**#!= #*#6! * 6##6 #6 #6*5+##6#6#6 #*#+##6+#*#6 ( * *! *! +# * = M ELJ (L" *#!* * = * 6##6 5 #6 *# +# #6+# #6 ##6=# #6 #!##6 ( # *# # *!#=! #* # # *#! *! #6 #6 * #* * # # (* #*! # *5+# #6 "F( *#*!!* *! # +###6'GH! #.! "# G 2## #6 #6 # *#6 #6 = * #! + #*##6 >-54<4 5/./2169 >54. <35>L6016 G453.16; 2>0*65<4+/<06A> ->36;EB14 3>->D1+/21*-5.634L><6; <.4256*16->L/B /+8< >54. 10*+5?960+8< =1040*></BH! * D ##6 +# =!B6C!!* *#6##6#B! Y<=# #!* # 5 * ##6 +# = D =*#6 = 5!* #* +#! ##6!5D+####6##6 4!#5= *!**5+#*#5 = 5!# 5 #6! ##6 6 *= = #6 # F*5, 5 5 #6 = *5 =*# M +# * +# &-

58 *+# # #6 #6 5 5 #6!! #+ # G G! *5 #6 #6 * =5* # <!*# # #! #!5 #6 *= * * ##6# #5!=#D#6#+# = K H##!N H# #6 #6 5 #6N H#*5N H#####6N *#N <#6"L ##6#5=!*! 5#6, # #6 # ##6!5D * =!"#G:+* #6 # 5 =#! *#=# ##6 9></->91,3./>5+1*402>D*244>5+1*1040B66DA1?9 S # 3 3# *!.EIJ = *K /$$%#!#5# # &$ 2 /$ * / $/% 4 * # # ' 12."4. *# 12. * ) =#6 * & *#6 #6 + # ' 12."4. *# 12. *) =#6 */?0#6$$% /$ ## $$% / $$%<!5# $ * 12. =!, # &*#6 #!# # # 5# +#!*# < G F 3!! *# 5# =! #6B &7

59 ## $$% G F 3!! *# 5# #6B ##6C 5# 33#*! $*12. #+#!+#$*12.##$$%. F# # #6 =*!##64=##6=*!# 3 3# *!.EIJ = * %## $$% 2 = +* # #! =# =*!# =*! 1 #+# = 3 3#*!.EIJ 1==# $$ #6=*!##6+#*/$$$$$12.5 4=*!#*#!'#12."4.*/$&& /$*#6! ' 12."4. *//&& =*!# =5*! GF3! 9></.4<45+6.> # $$- # ( = E= 2!* # = +# * * *#6 ( < = ##6 D 2( =! #6 2 #+* #( = # *#6 =#6 #+# ##6 # ( #! ( B C B #C # #6# #(! ;%O/ 6*#6 ( ( $##$$%/*#$$% "## #=+ # /;*!! 3 IFJG*! *5 = # 8 G F 5! #6 # *! # #6 #6 G* 3 IFJ = #+#!##6 =# ##6 =# *5 < #* &%

60 5* D# #!##!! * = = =!## #* # # # 5 *5 3 IFJ F7$$%$##$$%* # #6 = / # $$% 5 $##$$%/*#$$%F$##$$%# 5 =# 3 IFJ B #! #C &$ 5 =# ) 5 #**5+#;*12. 4#7*#$$%BY #ZC# #< *#6 5!6!*#6K ' 3 IFJ -## $$7 &#$/N ' 7 $$7 M >! M &#$/7N /7#$$- M>#;/%-7/)-12.M&#$/7 *5 */7$$-M 2 # 5 = =# #6 # " 5 * G* # *#= 7;-; = # #_ ## =#6 # ;$$$$$$/&& < # # *+#! #*=##*+#! =# * *! # ;$$$$$$/&& /-*# $$% G* = # 8 G # & $$7 < #*! *!# # $$% $$7 #* *!!5 5! **=! # $$% #6 # #6 = )$

61 # #. H 3 /%*! $$% # =5##6 #6 #6 +##6 B(2 $$%&%C H /*+/24 A:>*8< 04 4D0/9A5> ? # +# >5+1* 402 <5?2*6D17!$##$$%=+%%7/?#*! ##6%%7/?!**#=!*! ( /$ M $$7 3 IFJ = #+#! =' =# #! 3 *! 9* E=!*#6D#6 G**!! 3 +##*%%%? 3 IFJ G* *! *! 3*!#"# B#QQ R"AC 6*!3 :#+M$$7=*!! '= 3 IFJ/$$?#3"#*!D=*!!5/)? # 3 S ET=! B *! )-?C # * 3 IFJ! *5 B * # / $$% +##*-;%? # 3 =*! # B#QQ R"AC #6 &? $$-? # *#6 =# +##6 3 IFJ / = +/)-7-/ # ##6%%7/?! $ $$% G F 3! * * +# 3 IFJ! -&?# ##6E#*#( /*#$$% 3 IFJ %%7)? # #! -)$;? =+ # # +# =!*!#6)*#6=+#!!#! 8 $$ = 7& #6 F5 = K=+,*### =#F#>=5)$##6!=+, 2 )/

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

ń Ż Ż Ż ź Ś ź ń ŚĆ ć ń Ę ć Ć ń Ę ć ń ć ć Ż Ę Ę Ś ń Ó ć Ę Ć ć ć Ę Ę Ż ń ć ć Ś ń Ę ć ń Ś Ś ć ź Ś ŹĆ Ż Ś Ż ć ć ć ć ć ć ń ć ć ń ć ć Ś Ć ń Ś Ą ć ć ć ć ć ć ń ć ń ć Ć ć ń ć Ą ń ć ć Ę Ś ć ń ź ń Ć Ć ń ć ć ć Ś ć

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

Ź Ź Ó Ł Ś Ź Ń Ż Ę Ę ź Ę Ź ĘĄ ż ź Ę Ź Ż ź Ź Ł ź Ę Ż ż Ż Ą ź ż Ż Ż ż Ź ż ć ć ć Ż ż ż Ź ż ż Ź Ź Ż ć ć Ą Ż ć Ż Ń Ó ż ć ż Ż ż Ż Ź Ż ż ż Ę ż Ź Ź Ź Ź Ź ĄĄ ź Ż Ź Ź Ź Ż Ź Ź ź Ż Ź ź ź ź Ś Ź Ę ĘĄ ż Ż Ę ż ć Ś ĄĄ Ę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03.1/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 20.08.2013

Lista Cen 03.1/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 20.08.2013 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.61H.0 1242 ccm 5-drzwiowy 31 900 39 237 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.61E.0

Bardziej szczegółowo

ż Ą Ź Ą Ż ź ż ć Ą ż ź ć ź Ś ż ź ć ż ĄĄ ż ż ź ż ć ć Ę ć ż ć Ś ć ć ź ż ż ć ż ć Ę ć Ę Ę ż ż Ę ć Ś ż ć ż ć ż Ą ź ż źć ż ż ż ż ź ź ż ć ć ż ć ż ć ć ż Ę ć ź ć ć ż ć ć ż ć ć ć ć ż Źć ź ż ć ć Ę Ą Ę ć ź Ę Ę ż Ę

Bardziej szczegółowo

Ę ĘŃ ć Ą Ś ć ć ć ć ć ć Ń Ł ć Ń Ą ć ć Ę ć Ń ć Ń ć ź Ę Ń ć Ę ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ĄĄ Ę Ą ź ć Ą ć ć ź ź Ń Ą Ą Ę Ę Ę ć źć Ń Ą Ń ć Ł ź ź ć ć Ł ć Ę ć Ń Ń ź Ę ź ć Ę Ś Ń ć Ą Ń Ń Ń Ą Ą ź Ą Ę Ł ć Ń Ń ć ź Ń Ą Ę Ę

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &.

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &. " " # "# " "% &" &'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ "# &'&(&' &', - &. )/ //('0,0*(,0 % &'&(0' 0', 1 / &+ +-/(** 1,/(-. 2343 &&&()'' 2 3 )'' - &. &'+' '(-* *(1) 45 7 &&&() ), -

Bardziej szczegółowo

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 Przypominamy, że rok 2015 będzie rokiem 70- lecia szkoły podstawowej w Górzynie. W związku z uroczystymi obchodami 70 - lecia naszej szkoły, zwracamy się z prośbą i zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

partner poszukiwany w Polsce ID_ScopoAdesi partner poszukiwany w Polsce ID_ScopoAdesi ID_ScopoAdesi sett

partner poszukiwany w Polsce ID_ScopoAdesi partner poszukiwany w Polsce ID_ScopoAdesi ID_ScopoAdesi sett !" #$ %#% '' ( # $) *# (#+ %$, - )!-". " $ /0-1 34!5#67!8!9:; ;7 :,8:, #B > ;>'>' > #% >

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć ć Ąć Ń Ą ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć ć Ą ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć Ń Ś Ś : y8 R 8 \\,. \5 -: fr \\) \ tg -8!, l"...-:-' -{\ 8 \\ -f, -\.\.]- * t e i s * si! i, -1

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1 KATALOG Przeguby str. 1 SPIS TREŚCI MARKA STR CHEVROLET 3 CHRYSLER 3 DAEWOO 3 DAIHATSU 5 FORD 6 FORD USA 6 HONDA 7 HYUNDAI 13 ISUZU 16 JEEP 16 KIA 16 MAZDA 19 MITSUBISHI 28 NISSAN 32 OPEL 42 RENAULT 43

Bardziej szczegółowo

zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-905 81010905

zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-905 81010905 zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-905 81010905 Nr katalogowy: 81010905 Dział: Zestaw naprawczy pompy wody Typ produktu: Zestaw naprawczy pompy wody Cena: 104.9 zł Stara cena: 129.9 zł Dostępność: Produkt

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

ś Ę ś Ę ź ś Ó ś ś Ś ć ś ź Ź ść ć ś Ż ś ś Ż Ż Ż ś Ż ź ś ś ć Ż ś ś Ż ś ś ś ś Ó ś Ż ź ś ź ś ć ź ś ś ś ć ć Ń ś ś ś ź ś ś ś ś Ń ś Ż ś ś ś Ź Ó ć Ę ś ś ś Ń Ż Ś Ż ś ś ź ź ć Ó Ó ś ś ź Ś ć Ż Ń ś ź Ą ś ś Ż ć ć ść

Bardziej szczegółowo

Ś ć Ó Ś Ó Ą Ł Ą Ź Ź Ó ć ć Ó Ź Ą Ą Ś Ą Ł Ó Ł Ń Ź Ź ź Ź ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ć Ą Ź ź ć ć ć ź Ą Ź Ą Ó Ó Ą Ń Ź ć ź ć ć ć Ą ź Ó ć Ą Ą ć ć ź Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ź Ź ć ć ź ź ć ć ć ć ć ć Ó

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń ź ć ż ń ż ń ć ć ń ć ń ć ć Ź ń ć Ź ć ń ń ć ż ń ż ćź Ę ż ń ń ć ć ć ż ż ń ń Ę ć ć ń ż Ś Ś Ó Ź ń Ó ź Ś Ź Ę ż ń ż ź Ś ż ż ń ć ń ż ż ń Ż Ń Ź ż ż ć ć ż ć ń ż ż ń ń ń ć ń ż ć ź ć ń Ś Ę Ę ż Ę ń Ź ń Ó ż

Bardziej szczegółowo

Ń ź Ń ź Ń ź Ń ź ź Ń Ń Ń Ń ź Ą ź Ń ź Ó Ą ć Ń ć Ń ć ć ć ć ć ź ź ć Ń Ń ć ć Ę Ą ź Ę Ń ć ź Ń ź Ł Ń ć Ń Ą ć Ń ć ć ź Ń ćń Ś ź ź ź ć Ń ź ź Ń Ń Ę Ń ź Ń ź Ń Ą ć ź ć ć Ę ć ź ć Ą ć ź ć Ń ć ć ź ć Ń Ń Ń Ę ć Ą Ą ź Ń

Bardziej szczegółowo

Ą ń Ś ź ń ć ż Ę Ń Ą ć ń ń ż ń ź ź ź Ż ń ź ń Ą ń ż Ł ż Ę Ż ć ż ń Ę ć ż ż ń Ę ż ń ń Ą ż ń Ąć Ę ń Ę Ł Ą Ż ż Ę Ę ń Ż ż Ż Ę Ę Ę Ę Ę ć ż ż ż ć ćń ż ź Ę ń ż ć Ę ż ż Ę ź Ę ń ż Ę Ę ń Ę Ę ń ć Ż ć ż Ą Ę Ę ź ń ż ń

Bardziej szczegółowo

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT Informacje o produkcie Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2010.05 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2011.03 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI 1968 2011.09

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

Ó Ł ć ź Ą ź Ń Ł ź Ę Ł Ń ż ż ż Ź Ł ć ć Ą ź Ę ż Ć ć Ł ż ć ć ć ż ć ć ż ć ć ż Ę Ź Ę ć Ś Ę ć ź ż ź ż Ę ż Ł ż ż ż ż ź Ń ć ż ż Ó Ś Ś ż Ą Ś Ą Ź ź ż ż Ę Ź Ź ż ź ż Ź Ź ć ć ć ź ć ż ż Ź żć ć ć Ź ż ż ć ć ż ć ż ż ż

Bardziej szczegółowo

System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015

System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015 System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015 Grupa VAG W odniesieniu do edycji z grudnia obsługa grupy VAG zmieniła się zasadniczo. Ta edycja zawiera wiele zmian, które miały znaleźć się w kolejnych

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT METROPOLITALNY

WOLONTARIAT METROPOLITALNY WOLONTARIAT METROPOLITALNY MODEL GDAŃSK 2016 fot. KFP Kosycarz 3 SPIS TREŚCI 1. WOLONTARIAT METROPOLITALNY. STRATEGIA I DZIAŁANIA 3 2. OD WIZJI DO STRATEGII 3 2. OD MODELU DO DZIAŁANIA. SYNERGIA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ż ż Ę ż Ó Ł ź ż ż Ś ż Ę Ę Ś Ą ć ż Ź Ś Ę Ś ĄÓ Ę Ź ż Ń ć ć ć ć ż ć ć Ę Ś ż ż ć ć ć Ę ć ż Ć Ś ć ć Ś ć ć ż ż ż Ź Ś ż ć ć ć ć ć ć Ś ć Ę ż Ę ć Ó ć ć ć ć Ę ć ć ć Ę Ś ż ć Ę Ź ć Ę Ć Ź ż ż Ś Ę ź ć Ź ż ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0!!"# 2 $%&'( 1 0 2 3 4 )%* +! $%* +(,-* +. )+ /$+ / 0 $ 5 6 1$22$3 4%&'%$* ( $ $#! "##$ ### %& # # " '()* +),-+./012 /'-,3 0 '/4( 1 0 2 3 4 %$3! *%# 56766%#

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZĄDOWE UGRUPOWANIE MIESZKAŃCÓW ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZĄDOWE UGRUPOWANIE MIESZKAŃCÓW ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZĄDOWE UGRUPOWANIE MIESZKAŃCÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I.A. Stowarzyszenie nosi nazwę: Samorządowe Ugrupowanie Mieszkańców w dalszych postanowieniach statutu określane

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie. Nr 41/CB/2012. Niniejszym zaświadczam, iŝ Pan/Pani

Zaświadczenie. Nr 41/CB/2012. Niniejszym zaświadczam, iŝ Pan/Pani Nr 41/CB/2012 Nr 42/CB/2012 Nr 43/CB/2012 Nr 44/CB/2012 Nr 45/CB/2012 Nr 46/CB/2012 Nr 47/CB/2012 Nr 48/CB/2012 Nr 49/CB/2012 Nr 50/CB/2012 Nr 51/CB/2012 Nr 52/CB/2012 Nr 53/CB/2012 Nr 54/CB/2012 Nr 55/CB/2012

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05 Id. Nazwa zadania Rozp. Zak. 1 Start 2007-05-30 2007-05-30 2 Sprawdzenie 2007-05-31 2007-08-28 7 Kanały grawitacyjne 2007-07-16 2009-09-23 8 Zlewnia Pompowni PB 2009-05-07 2009-08-24 9 Kanał A 2009-05-07

Bardziej szczegółowo

CZERWIONKA, UL. DR. ROSTKA 27 (STARY PAWILON SPOŁEM GÓRNIKA)

CZERWIONKA, UL. DR. ROSTKA 27 (STARY PAWILON SPOŁEM GÓRNIKA) nr 18 styczeñ 2014! SM to nie wyrok! Dodatek energetyczny! Rozmowa z Markiem Bąkiem wójtem Gminy Jejkowice! 32 rocznica stanu wojennego! Młodzi nieznani! Święto Makówek! Dzieje Bełku Jesteśmy wolni, oczywiście

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3 !!" 1/3 #$%&'()$! " # # $ $% & ' # # $ #" ( ) * &++ +++ ", -. *. /0 "! 1$ *& 2 3 3 %#& + 2 & 4 ( 4 *$% $ 0 #! 4 # 0! " 4 # 3 *0! & 5# 3 # $ ( ' # &, ' 3 # #(! 6 * $, 7, + 7 / * & 8 3 2'! #. 3# 9 # # $

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę Ó Ę Ę Ó Ź ć Ł Ś Ó Ó Ł Ł Ż ć ć Ż Ą Ż ć Ę Ę ź ć ź Ą Ę Ż ć Ł Ę ć Ż Ę Ę ć ć Ż Ż Ę Ż Ż ć Ó Ę Ę ć Ę ć Ę Ę Ż Ż Ż Ż ź Ż Ę Ę ź Ę ź Ę Ż ć ć Ą Ę Ę ć Ę ć ć Ź Ą Ę ć Ę Ą Ę Ę Ę ć ć ć ć Ć Ą Ą ć Ę ć Ż ć Ę ć ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

Ę Ł ć Ą ż Ł Ł Ą Ó ż Ł Ś Ę Ś Ó Ł Ń Ą Ą Ł Ą ĄĄ ż ć Ś Ź ć ć Ł ć ć ć Ś Ó Ś Ś ć ć ć ć Ó ć ć ć Ś ż Ł Ą ż Ś ż Ł ć ć Ó ć ć Ą ć Ś ć ż ć ć Ś ć Ł Ń ć ć Ę ć ć ć Ó ć ć ć ć ć ć ź ć ć Ó ć ć ć ć ć ż ć ć ć ć Ł ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ż ź ź ź ź ź ć ć Ą Ą ć Ą ź ź ć Ż Ś ź ć ć Ę ć ź ź ć ź Ą ĄĄ Ń Ą Ń ć ć ć ć Ę ć Ń ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć Ń Ń ć ć ź ź ć Ę Ę ć Ą ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ź Ą ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć Ń Ń ć ź ź ć ź ź ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ś Ą Ą ź ć ź Ł Ą ć ć ć ć ź Ś ć ć ć Ą Ł ć ź ć ć ć ć Ł ć ć ć ć ć Ł Ą ć Ś Ś Ż ć ź Ą ź ź ź ć ź ć ć ć ć ź ź ć ź ź ź Ś ź ź ć ć ć ć Ś ć ź ź ć ć Ą ź ź ź ź ź ć ć ć ć Ś ć ć ć Ś ć Ż Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ż Ł Ś Ś ź ć Ą

Bardziej szczegółowo

ż ż ć ż Ż ż ż ć Ł ń ń ź ć ń Ś ż Ł ć ż Ź ż ń ż Ż Ś ć ź ż ć Ś ń ń ź ż ź ń Ś ń Ś ż ń ń ż ć ż ż Ą ć ń ń ń ć ż ć Ś ż Ć ć ż Ś Ś ć Ż ż Ś ć Ż Ż Ż Ą ń ń ć ń Ż ć ń ż Ż ń ż Ś ń Ś Ś ć Ż Ż Ć Ó Ż Ść ż Ż ż ż ń Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ś Ż Ą ć Ź ć Ó Ś Ż Ź Ó ć Ś Ż ć Ś Ź Ó ć Ż Ż Ź Ż Ó Ź Ó Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ź Ś ć ć ć Ź ć ć Ó Ó Ó Ś Ą ć ć Ź Ż Ż Ż Ż ź Ż ź Ó Ś Ą Ź Ż Ż ć Ź Ó Ż Ó Ś Ą Ś Ś Ź Ż Ś Ż Ż Ź Ó ć Ś Ś Ść Ś Ż Ź Ó Ś Ó Ź Ó Ż Ź Ó Ś Ś Ż Ź Ż Ś

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ą Ą ś ś ż Ż ś ś ś ść ś ś Ą ś Ż ś ć ż ś ś ż ś ż Ć Ł Ż ż Ź ć ĄĄ Ż Ą Ż Ą Ź Ż Ł Ł Ę ś ś ś ż Ą ś Ą ś Ą Ż Ą Ż Ą Ć Ż Ż ś Ż Ą Ć Ł Ł Ę ś ż Ż ć ś ś ś ś Ż Ć ż ż ś ś ż ś ś Ż Ż ś ś ś ś ś Ż ż Ż ś ś Ż Ę ż ś ż Ź Ę

Bardziej szczegółowo