*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% "."

Transkrypt

1 !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&<"» 2007

2 ISBN =22'$+.<"-&$ <&+$-&$.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".A.+ %$+.:.A'"#.-.<",/B.2#,C.D%,3-$%.A$%.2"-#,, 4%., -$). E. B. D$>#$%$<./, 9.!. =<"-.<".!.* 9'1.%&#), F #$G$-&$ H.2'$+-&> 60 '$# <2$ G$'.<$G$2#<., -$I"<&2&)..# %$'&- 1&&, %"2( &'& 2#"'3&<"$# $H5&$/ #.-. >.'.3.2#", 3.#.%"7 +' <"-&7 )-.1&> <./-, " #"3*$ +'7 J3.-.)&- G$23.1. A"'$2#&-5( < G"2#-.2#& & &2'")23&/ )&% < 5$'.) 2#%"+"'& -" H%.#7*$-&& J#.1. <%$)$-&.# 6$23.-$G-(> *$2#.3.- 2#$/. F2$ J#..H%"<+(<"$#27 #$), G#. )&''&.-( $<%$$< 73.6( 6('&,-&G- #.*$-( < >.'.3.2#". A%& J#.) +. 2&> H.% -$<.I).*-. H.<$2#& 2<.6.+-.$ &22'$+.<"-&$ &2#.%&G$23&> #$>, 3#. H" 2").) +$'$ 2#.7' I" J#&)& 2.6(#&7)&, & H,6'&G-. J#.), >.#7 2 +"<-&> H.% 2.)-$-&7 < <I"&).2<7- I$/ & &2#.%&G$23&> H%.5$22.<. L$'&1&7 >.'.3.2#" 23.-2#%,&%.<"-" #$)& 3.#.%($ 2")& -$2,# I" H%$2'$+.<"-&7 $<%$$<: 2&.-&2#")&, -$ &)$MN&)& -& )"'$/K$/ <$%( < D.1" & 2#"<7N&)& 2<.$/ <$%( < D.1" <. <2$) G$'.<$G$2#<$. O#" %$'&1&7 >.'.3.2#" H%$#$-+,$# -" <2$)&%-,M & 2#"<&# 2$67 <(K$ <2$> )$*+,-"%.+-(> +.1.<.%.<, 1.2,+"%2#< & 2")(> %"I'&G-(> <$%.&2H.<$+"-&/. P"!$*+,-"%.+-./ 3.-4$%$-5&& < 0$1$%"- -$ <$+,N&$,G$-($ )&%" +"'& <2$2#.%.--MM.5$-3, H.-7#&7 «>.'.3.2#», H.+<$%1'& -",G-./ 3%&#&3$ <2$ H.H(#3& &2#.%&&, 2.<$%- K$--($ 2&.-&2#")&. ISBN A'"#.-.< :.9., , 2007 L"<$- 3!. C%&+)"-» "--.#"5&7» 2007 > C. D%,3-$%, 2.2#., 2007!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 =-&5&"#&<"» 2007

3 !"#$%&'()#% $#(* +,-./'* #"$(#)., 01"2(--3* $ )415*3 6'7'8-"9 :$1"73,' #)1(*;(-.( /.#).-( $.##;(8"$'-.. <";"/"#)'

4

5 ALEQ=BR:F=E F. F#.%,M )&%.<,M <./-, %,223&/ -"%.+ & 6%"#23&$ $), -"%.+( B.<$#23.1. B.MI" H.#$%7'& 47 )7-. G$'.<$G$- 23&> *&I-$/, &I -&> 37 )'-. *$%#< 2.2#"<&'& 2.62#<$--. %,223&$ (<3'MG"7 )"'.%.22.< & 6$'.%,2.<). L"I<7I"< <./-, H%.#&< L.22&&,?$%)"-&7 2.<$%K&'" 2").$ 2#%"K-.$ H%$- 2#,H'$-&$ < &2#.%&& G$'.<$G$2#<". P&3.1+" $N$ -&.+&- I"- -$ 2#"<&' H$%$+ 2.6./ #"3./ G,+.<&N- -./ H.+"<- '7MN,M $$ -"%.+", <(#$2-&< $1..2#"#3& I" S%"'. P. -$)$53&$ "1%$22.%( -$ L.22&M.?$%)"-&7 >.#$'" 2<.$ «*&I-$--.$ H%.2#%"-2#<.» I" 2G$# #$%%&#.%&/ & +%,1&> 2'"<7-23&> 1.2,+"%2#< K&, T1.2'"<&&, U$>&&. F -$)$53./.33,H"5&& < J#&> 2'"<7-23&> 1.2,+"%2#<"> H.1&6'& 10 )'-. G$'.<$3, &I -&> H.#$%7'" 6 )'-. G$'.<$3. F2$1. *$ *$%#<./ -$)$53&> I"<.$<"#$'$/ 2#"' )'-. 2'"<7-. O#. 6('" -$<&+"--"7 < &2#.%&& G$'.<$G$2- #<" «.1-$--"7 *$%#<"», &'&, 3"3 H%&-7#. < #"3&> 2',G"7>, >.'.3.2# 2'"<7-23&> -"%.+.<. V.-$G-., H.2#%"+"-

6 !""#$%&'()!$ *&#&+&",( '& & +%,1&$ -"%.+(,,G"2#<.<"<K&$ < J#./ <.&-$, -. )"2K- #"6( &> *$%#< -$2.H.2#"<&)( 2 )"2K#"6")& &2#%$6'$-&7 2'"<7-23&> -"%.+.<, = $2'& <..6N$ H%"<.)$%-. J#-&G$23.) >.'.3.2#$, #. 3 2'"<7-2- 3&) -"%.+"), H%&-7<K&) -" 2$67 1'"<-($,+"%( &2#%$6&- <.&-(. V H%&23.%6&M 2'$+,$# G#.,?&#'$%" 2%"I, *$ H.2'$ <.&-( -"2'$+-&3& < H%"<7N$/ J'&#$ I"H" )&%". :-&, H. 2,#& +$'", H%.+.'*"M# H.'&#&3,?&#'$%" H..#-.K$-&M 3 2'"<7-"). =I<$2#-" T1.- 2'"<&&, H.+<$%1-,<K$/27 <"%<"%23&) -"#.<23&) 6.)6"%+&- %.<3"),,#%"#&<K$/ V.2.<.. 91%$22&<-(/ 6'.3 P90:.><"#&' L.22&M <.- $--(> 6"I (< #.) G&2'$ 7+$%-(>), H%&-,+&< 3 <.$--.), 2.- #%,+-&G$2#<, H%.#&< -"K$/ 2#%"-( #$ 1.2,+"%2#<" & #$%- %&#.%&&, 3.#.%($ H.2'$+-&$ 2#. '$# <>.+&'& < I.-, *&I- -$--(> &-#$%$2.< L.22&&,.6$2H$G&<"7 $$ P"#.<23&$ H%.+.'*"#$'& "-#&%,223./ H.'&- #&3&?&#'$%" %"22G&#(<"M# < 2<.M H%.#&< L.22&& 6(<K&$ %$2H,6'&3& BBBL, & < #.) G&2'$ S3%"&-,,!.'+"<&M, V"I">2#"-, SI6$3&2#"-.?'"<-"7 +.'1.2%.G-"7 I"- +"G", 3.#.%"7 H.2#"<'$-" H$%$+ P90: )&%.<./ I"3,'&2./, H.+"<'$-&$ <.$ H%.#&<'$-&7 L.22&& & %"2G'$-$-&$ $$ #$%%&#.%&&. V"*+"7 &I 2#%"--,G"2#-&5 (< #.) G&2'$ 6,- +,N&>) P90: L.22&& 3,2.3 +'7 2$67. BW9, -"H%&)$%, H%$#$-+,M# (H.3" #"/-. < %")3"> I"- 3%(#(> I"2$+"-&/ V.-1%$22") -" H%&2.$+&-$-&$ 3 2$6$ 6.- '$$ H.'.<&-( %.22&/23./ #$%%&#.%&& U,3.#3&, V")G"#3&, X3,#&&, F.2#.G-./ & +"*$ 8"H"+-./ B&6&%&.?$%)"-&7 2#%$- )&#27 C&-'7-+&7

7 -#&.(#/)&$ '!%$)!$ V"%$'&M, 0,%5&7 V%(). Q"*$ H%&6"'#&/23&$ #$%%&#.%&& &?%,I&7 %"22G&#(<"M# <2#,H&< < P90:, «2<./ 3,- 2.3» (O2#.-&7, -"H%&)$%, H%$#$-+,$# -" A23.<23./.6'"2#&). 9)$%&3"-23&$ H.'&#&3&, 3"3 &?&#'$%, )$G#"M#. «%"2- K&%$-&& *&I-$--.1. H%.2#%"-2#<"» & H%.%"6"#(<"M# -" I"3%(#(> I"2$+"-&7> 3.)&#$#.< ")$%&3" V.-1%$22" %"I'&G-($ <"%&"-#( & 2&'.<./, & H$%$+"G& B&6&%& H.+ M%&2+&35&M BW9, F G"2#-.2#&, %"22)"#%&<"- M#27 <"%&"-#( «H.3,H3&» J#./ %.22&/23./ #$%%&#.%&& +'7,2#%./2#<" #") $N$ 2$)& ")$%&3"-23&> K#"#.<, U#.6( 2<.& H%$2#,H-($ H'"-(.# G$'.<$G$2#- <", )&%.<"7 I"3,'&2" 2.I+"$# H%.H"1"-+&2#23&$ )&4(, H%&- I<"--($ &2#.%&G$23&$ 4"3#(. B%$+& #"3&> )&4.<.2-.<-() 7<'7$#27 )&4. «>.'.3.2#$ $<%$$< <. F#.%,M )&- %.<,M <./-,». Q$'"$#27 H.H(#3" +$'. #"3, G#. 1'"<-./ *$%#<./ <./-( 6('& -$ 2'"<7-$, " $<%$&. A. H.+- 2G$#") &2#.%&3.<, < 1.+( <./-( +"*$ H. 2")() I"<(K$-- -().5$-3") H.1&6'. -$ 6.'$$ 1,5 )'-. $<%$$<. A%.H"1"-- +&2#( >.'.3.2#" &, H%$*+$ <2$1., 2&.-&2#23&$ 3%,1&,,<$- '&G&'& J#, 5&4%, < 4 %"I", 3.N,-2#<$--. I"7<&<. K$2#& )&''&.-"> H.1&6K&> $<%$$<. D$22.<$2#-"7 H%.H"1"-+&2#23"7 K,)&>", 2.H%.<.*+"$- )"7 H%.+<&*$-&$) )&4". >.'.3.2#$, &1-.%&%,$# *$%#<( +%,1&>, < 2'"<7-23&> -"%.+.<. 8")"'G&<"- M#27 G,+.<&N-($ 4"3#( 1$-.5&+" 2'"<7-, " #"3- *$,G"2#&$ < J#.) 1$-.5&+$ H.2.6-&3.< 1&#'$%.<23.1. %$- *&)" 2&.-&2#23&>.%1"-&I"5&/. V.-$G-., 6('& & +%,1&$ H%&G&-(,. 3.#.%(> 7 $N$ 23"*,, -. 2#%$)'$-&$ 1$- -.5&+ 2'"<7- &.#<$2#& 1-$< -"%.+.<.# H%$2#,H-&3.<-2&.-

8 !""#$%&'()!$ *&#&+&",( '&2#.<.H%$+$'&'& H%.H"1"-+&2#23./ 3")H"- -&& )&%.<./ I"3,'&2(, &6..+-./ &I 1'"<-(> $$ 5$'$/ H.- H%$*-$), 7<'7$#27,-&G#.*$-&$ 2'"<7-23&> 1.2,+"%2#< &.33,H"5&7 &> #$%%&#.%&/ I"H"+-()& 2#%"-")&. B&.-&2#23&$ <.*+& I"H"+-.1. )&%" <&+$'& < H%&>.+$?&#'$%" 3 <'"2#& &.2,N$2#<'$-&& $1. 3%.<.*"+-(> H'"-.<,+.6-(/ $<%$$< < I" 2.I+"-&$ 2&.-&2# ,+"%2#<" -" I$)'7>, H%&-"+'$*"N&> "%"6-23.), -"%.+, EN$ < 3.-5$ XIX <$3" < -$+%"> &,+$/23&> H.- '&#&G$23&> 2$3# <(-"K&<"'27 3%.<.*"+-(/ H'"-, 2.1'"2-. 3.#.%.), $<%$/ "%.+" I"'.*-&3.) < %,3"> #"'),+&G$23&> I"1.<.%N&3.< H%.#&< G$'.<$G$2#<". A%.2#() $<%$7) )"#$- %&"'", *$%#<$--.1. )72" < 2&.-&2#23&> <.*+$/ I" -"+ )&%.). P".+-.) &I 2&.-&2#23&> 2.6%"-&/ 6('. H%7). I"7<'$-.: «E2'& H'"-( -"K& -$ &2H.'-7#27 H,#$) 4&- -"-2.<.1. <'&7-&7, #. )( +.'*-( -"K -"%.+ 3 <$'&G"/K&) 2#%"+"-&7), G#.6( $1.». V"3 H.I+-$$ I"7<'7' &I<$2#-(/ 3"66"'&2#!. R"/#)"-, -"K -"%.+ 23'.-7$#27 3 &I6%"-&M «A,#& 0.%(», #<.%$5 H.+#"'3&<"$# -"2 3 H%&-7#&M J#.1. H,#& 2#%"+"-&7)&. A.- 2'"< -") V"#"2#%.4, (>.'.3.2#),.- <$%-,' -"2 < O%$5-=2- <%,G&' -") $$ (J#, I$)'M)» 1. -" #"3,M &+$.'.1&M, 2&.-&2#23&$ <.*+& %$- K&'& 2<.&).%,+&$) < +$'$ 2.I+"-&7 $<%$/ ,+"%2#<" < A"'$2#&-$. V"3 H&2"' -$)$53&/ *,%-"- '&2#?. ;$-$, «2&.-&2#( <.2H%&-7'&,#<$%*+$-&$ -"5&2#.< <?$%)"-&& -$ 3"3 3"#"2#%.4,, " 1 ='9)*'-!. H%&-"+'$*&# -"%.+, =I%"&'7! // 9'$

9 -#&.(#/)&$ '!%$)!$ -,M &2#.%&G$23,M 2&.-&2#- 23&> -")$%$-&/ %. 2&.-&2#( & -"5&.-"'-2.5&"- '&2#( <.I<$'& %"2, & -"5&M < )"2K#"6 <2$> <$N$/, #. )$*- +, -&)& -$&I6$*-. +.'*$- 6(' ).2#» 1. F , < BW9 6('.H,6'&3.<"- «V"#"'.1 6,)"1 & )&3- +.3,)$-#.< "%>&<"!&-&2#$%2#<" &-.2#%"-- -(> +$'?$%)"-&&», &I 3.#.%.1. 2'$+.<"'., G#., H%&+' 3 <'"- 2#&, %,3.<.+2#<. %$/>" <2#,H&'. < H%7)./ 21.<.% 2 2&.-&2#")& 2. E<%$/23&/.6N$2#<$--(/ 9. < 2<.- $/ <(K$+K$/ < BW9 3-&1$ «:6.%.#-"7 2#.%.-" )$+"'&».#- )$G"', G#. «< H$%<($ )$275( 2,N$2#<.<"-&7 1&#'$%.< %$*&)", 2&.-&2#( 6('& $+&-2#<$--()& H%$+2#"<&#$'7- )& $<%$$<, 3.#.%($ &)$'& +$'. 2 -$)$53&)& <'"2#7)&. =.-& 2<.$ H.'.*$-&$, G#.6( "-- #&2&.-&2#.< & $<%$$<, 3.#.%($ <(2#,H"'& I" "22&)&'75&M. F 6('. +.2#&1-,#. 2.1'"K$-&$ )$*+, $<%$/23&) "1$-#2#<.) & -"5&2#23&)& <'"2#7)&, 3.#.%($.6$N"'& H.- J)&1%"5&&. O#" +"*$ 2. 2#.- %.-( 1$2#"H. & BB». A. &-&5&"#&<$ &I %,3.<.+&#$'$/ E<%$/23.1. "1$-#2#<" X. 9%'"I"%.44", < , < D$%'&-$,#<$%*+"- $#27 H'"- H$%$2$'$-&7 $<%$$< &I?$%)"-&& < A"'$2#&-,. B.I- +"$#27 «A"'$2#&-23.$ 6M%.» 2&.-&2#23&> #%$2#.< H. 3.'.- -&I"5&& A"'$2#&-( «V$%$- 1"$2.+» & «V$%$- 1"2)$# +$ =I- < 3.#.%.), < G"2#-.2#&, %"6.#"'.+&- &I 6,+,N&> 2.I+"#$'$/ 1.2,+"%2#<" R$<& OK3.'. x Der Spiegel >1"8#/.9 R! >?+75*(9#)(1 B&.-&I) B Q"'$$ 4"3#( 2.#%,+-&G$2#<" 4"K&2#.< & 2&.-&2#.<, &23'MG"7.2.6.,3"I"--($, &I'"1"M#27 H. J#.), &I+"-&M. 9

10 !""#$%&'()!$ *&#&+&",( B&.-&2#23&) J)&22"%") 6('" H%$+.2#"<'$-" <.I).*- H.?$%)"-&&,.#6&%"7 < $<%$/23&>.6N&- -"> ).'.+(> ),*G&- & *$-N&- +'7.#H%"<3& < A"'$2#&-,. F D$%'&-$ & %7+$ +%,1&> 3%,H-(> 1.%.+.<?$%)"-&&.%1"-&- I,M#27 «'"1$%7 H$%$<.2H&#"-&7», < 3.#.%(> ).'.+($ $<%$& H%.>.+&'& 2&.-&2#23,M «,G$6,» & +'7 I.<"-&7 < 2&.-&2#23&> H.2$'$-&7> A"'$2#&-(. :2.6.$ <-&- )"-&$ 2&.-&2#23&$ J)&22"%( H%&+"<"'& H.&23, & <(<.I, < A"'$2#&-, 6.1"#(> $<%$$<. A.+ J1&+./?$%&-1", 2.<)$2#-. 2 2&.-&2#23&) %,3.<.- +2#<.)! <?$%)"-&& %"I%"6"#(<"$#27 H%.1%"))" %$K$-&7 $<- %$/23.1. <.H%.2", H.',G&<K"7 -"I<"-&$ «H'"- W">#"». O#.# H'"- 6(' %"I%"6.#"- -" H$%$1.<.%"> H%$I&+$-#" 1$%)" "-3" W">#" 2 <&+-() %,3.<.+&#$'$) 2&.-&I)", +&%$3- #.%.) "-1'&/ "-3"!. P.%)"-.). «A'"- W">#" H%$+- H.'"1"' %"I+$'$-&$ $<%$$< -" %"6.#"MN&> & -$%"6.#"MN&>, 3'"22&4&3"5&M $<%$/23&> J'$)$-#.< H. &> 2H #&.2- < )$2#"> J)&1%"5&&». #(27G 1$%)"-23&> $<%$$< -" #%& 3"#$1.%&&: 1).3.'. 150 #(2. J3.-.)&G$23& +$$2H.2.6-(>, 3.#.%($ J)&1%&%,M# < A"'$- 2#&-, H..H%$+$'$--.,2#"-.<'$--.), H'"-,, %"2H&2"--.- ), H. 1.+") & )$275"); 2) J3.-.)&G$23& H"22&<-(>, -$H.- 2%$+2#<$--. I"<&27N&>.# $<%$$< H$%<./ 3"#$1.%&& (*$-( & +$#&), 3.#.%($ +.'*-( H. )$%$ #.1., 3"3 &> &) 2.+$%*"-&$ < )$2#"> -.- <.1. H.2$'$-&7; 3) 2#"%&3.< & -$2H.2.6-(> 3 J)&1%"5&&, 3.- #.%($.2#"M#27 <?$%)"-&&. O#" 3"#$1.%&7 H. -$1'"2-.), +.1.<.%, 2&.-&2#.< & 4"K&2#.< H.+'$*"'",-&G#.*$-&M. B.#%,+-&G$2#<. -"5&2#.< & 2&.-&2#.< 6('.,<$3.<$- G$-. H.,3"I"-&M?$6-!

11 -#&.(#/)&$ '!%$)!$ H.2'$ H%$6(<"-&7 %,3.<.+&#$'7 $<%$/23.1..#+$'" BB < A"'$2#&-$. P".+-./ 2#.%.-$ )$+"'& 2<"2#&3", " -" +%,1./ K$2#&3.-$G-"7 I<$I+".?&#'$% I"H%$- #&' <2$ $<%$/23&$.%1"-&I"5&& &.%1"-( H$G"#&, -..2#"<&' «B&.-&2#23&/ 2.MI?$%)"-&&», H%$.6%"I.<"--(/ < «=)H$%- 23&/ 2.MI $<%$$<?$%)"-&&». =I <2$> $<%$/23&> 1"I$# H%.- +.'*"'" 2&.-&2#23"7 «T+&K$ %,-+K",». F($I*"<K&$ H.+ %,3.<.+2#<.) 2&.-&2#.< &I?$%)"-&& < A"'$2#&-, $<%$& <-.2&'& -" 2G$# < +<,> 1$%)"-23&> 6"-3">, P" J#& 2,))( < A"'$2#&-,, " I"#$) & < +%,1&$ 2#%"-( D'&*-$1. & B%$+-$1. F.2#.3" J32H.%#&- -$)$53&$ #.<"%(. <(%,G$--(> +$-$1 H$%$- H%&6(<K&) < A"'$2#&-, &))&1%"-#") &I?$%)"- -&&, ".3.'. 50% H%&2<"&<"'& -"5&2#( 1. I" '$#, H , 2&.-&2#( H$%$3"G"'& < A"'$2#&-, 2<(K$ 40 )'-, +.''. (.3.'. 60% <2$> &-<$2#&5&/ < A"'$2#&-,) 2,!$*+,?$%)"-&$/ & A"'$2#&-./ 3,%2&%.<"' H"22"*&%- 23&/ '"/-$% {-"I<"-&$ 6('. -"H&2"-. +%$<-$- $<%$/23&)& 6,3<")&), -" )"G#$ 3.#.%.1. %"I<E<"'27 4'"1 2. 2<"2#&3./, " 3"H&#"-.) 6(' 2#"%(/ G'$- -"5&2#23./ H"%#&& R$/+&1 3. V"3 )-./?. ;$-$, «<. <%$)7 $<%$/23.1. H.1%.)", -.2&<K$ <.$ -"I<"- -&$ < %$/> H%&6('& +<" H%$+2#"<&#$'7!.22"+" A&-.?&-56,%1 &!.K$ 9<$%- 6">... :-& 2&.-&2#23,M H%.1%")), H$%$2$'$-&7 $<%$$<, H.*$'"<K&> < A"'$2#&-,,.. 1 D$'"7 3-&1". P.<($ 4"3#(, +.3,)$-#(.!, B ") *$.B ") *$. B

12 !""#$%&'()!$ *&#&+&",( P$)$53&$ #%"-2H.%#(!.22"+", H$%$)$N"<K&$ $<%$- $<, & J#. 6('. 1$%)"-23./ %"I- <$+3& -$ +.'*-( -" A"'$2#&-, 3"3 -" )$2#. +.2#"<3&». F )"%#$ " A.?&-56,%1 H.+1.#.<&' 2<./ H$%<(/ 3.-#&-1$-#. «:- -"2G&#(<"' 280 H$%$2$'$-5$<, 2#<,$# ;$-$, & 2#%"-./ -"I-"G$-&7 <. &2H.'-$-&$ H%&- 3"I" 2#"<3& %$/>" 6('".H%$+$'$-"!$32&3". O#& 280 G$'.- <$3 < F$-$ 2 1%,HH./,.%1"-&I.<"--./!.K$ 9<$%6">.), 2$'& < M1.2'"<23.) H.%#, B,K"3 -" «V.'.%"+.», -$H.+"'$3,.# V.%4, H$%$2$'& -" «:#%"-#.»... & 6('& +.2#"<'$-( < A"'$2#&-,,.. U$) *$2#G$ %$"1&%.<"- '& "-1'&/23&$ <'"2#&, #$) 6('" 1.#.<" (2&.- -&2#")) K#"6-3<"%#&%"?$/+%&>". V 2$%$+&-$ '$#".-" +"'" %"I%$K$-&$?&-56,%1, 2,+" < O)+$- &?")6,%1 +'7 #.1., G#.6( <(2$'$-&$ &I?$%)"-&& H%7- )() H,#$)» 1. F )"$ " 2&.-&2#23&$ +$7#$'& 6$I 3.'$6"-&/ $)$53.), 3.)"-+.<"-&M F.2#.G-.1. 4%.-#" 10 #(2 1%,I.<(> )"K&- <.6)$- -".6$N"-&$.2<.- '&5 $<%$/23.1. H%.&2>.*+$-&7, -">.+7N&>27 < -$- )$53&> '"1$%7>, 2 < A"'$2#&-,. :+-"3. <$- '&3&$ H.6$+( %, %,*&7 I"2#"<&'& 2&.-&2#.<.#3"- H%$2#,H-./ 2+$'3& 2. B&.-&2#( <27G$23& H%$H7#2#<.<"'& J)&1%"5&& $<%$$< < +%,1&$ 2#%"-(,.%&$-#&%,7 &> -" A"'$2#&-,, #$) 2")() $<%$$< -" #7*$'($,$'.* <&7 2,N$2#<.<"-&7 & A$%$+ F#.%./ )&%.<./ <./-./ 1 Der Spiegel Kimche J. and D. The secret roads. London, P

13 . -#&.(#/)&$ '!%$)!$ BW9 & 9-1'&& H'"-&%.<"'& H%$+.2#"<'$-&$,6$*&N 500 #(2. $<%.H$/23&> $<%$$<. :+-"3. &> H%$+'.*$- W- 'J -&7 -" H%.#&<.+$/2#<&$ 2&.-&2#23&> <.*+$/, 2#%$)&<K&>27 <.&-, +'7.2,N$2#<'$-&7 2<.&> H'"-.<. A%$I&+$-# BW9 C. 2 2.*"'$-&$).#)$G"', G#. «J#.# H'"- (J)&1%"5&& $<%$$< < BW9. :. X.) < O#.1. -$ +.H,2#7# '&- +$%( $<%$/23&>.6N&- < BW9... B&.-&2#( H.-&)"M#, G#. &)$--. <2$1. 3,H.-( +'7 A"'$2#&- -(», 0. *$.#)$G"' & <&+-(/ "-1'&/23&/ #.1. <%$- )$-& B. «S -"2 6('& 2.1'"2-( *&N$ & $<%$7), 3.#.%(),1%.*"' 4"K&I), -. J#. -" H%.#&<.+$/2#<&$ 2&.-&2#.<, 3.#.%($ H%&- I-"<"'& 4.%), H.).N&.#H%"<3, <2$> $<%$- $< < A"'$2#&-,,. :: /* Q'7 2&.-&2#23&> <.*+$/ $<%$/23&/ -"%.+ 6(' )"#$%&"'.) < &2H.'-$-&& &> G,+.<&N-(> H'"-.<. B.<$%- K$--. H%$+'"1"'& H%.<$2#& G&2#3, $<%$/ & I"2.>K&$ <$#<&».?&#'$% & 0%$#&/ %$/> 2#"'& 2<.$1. %.+".%,+&$) < H%$#<.%$-&& 2&-.-&2#23./ H%.1%"))(. :2.6$--. 5&-&G-. I")(2$' 2&.-&2#- 23&> <.*+$/ <(%"I&' 6,+,N&/ H$%<(/ H%$I&+$-# =I%"&'7, 1'"<" )$*+,-"%.+-./ 2&.-&2#23./.%1"-&I"5&& ;"&) D$/- 5)"-. P" I"H%.2 D%&#"-23./ 3.%.'$<23./ 3.)&22&&. <.I- ).*-.2#& 6 )'-. I"H"+-.$<%.H$/23&> $<%$$< < A"'$2#&-,.-.#<$#&': «P$#. B#"%($,/+,#... :-& J3.- -.)&G$23"7 & B#"%.1. B<$#"... :2#"-$# "3,M *$ H.I&5&M I"-&)"' & +%,1./ 3%,H-$/- K&/ &,+"&I)" D$--?,%&.-, ).'G"'&<. -"6'M+"<- 1 Z&#. H.: A$'-"$ T, S3"I. 2.G. B

14 !""#$%&'()!$ *&#&+&",( it 0 K&& I"H'"-&%.<"--,M G&2#3, $<%$/ "%.+",.2,N$2#- <'7$),M 1&#'$%.<23&)& &I,<$%")&, =2#.%&G$23&$ +.3,)$-#( # +. -"2 -$.H%.<$%*&- )($ H%$2#,H #%,+-&G$2#<" 2&.-&2#- 23&> <.*+$/ & +$7#$'$/ %$/>". A%&<.*, #%& H.3"I"-&7, H%&-"+'$*"N&$ 2")&) $<%$7),.H,6'&3.<"--($ < «D$'./ 3-&1$» 1. «F 1.+( F#.%./ )&%.<./ <./-( -" #$%%&#.%&& A"'$2#&- -( +$/2#<.<"'. 2&.-&2#23&> <.$--(> & <.$--.- #$%%.%&2#&G$23&>.%1"-&I"5&/. A%$+2#"<&#$'& 1'"<-./ &I -&> «;"1"-(»,2#"-.<&'& 3.-#"3# 2 O/>)"-.) & +%,- 1&)& G'$-")& BB $N$ < ,. Q%,1"7.%1"-&I"5&7 «=%1,- 5<"& '$,)&» («P"5&.- <.$--"7.%1"-&I"5&7»), %,3.<.+&#$'7)& 3.#.%./ < 1.+( F#.%./ )&%.<./ <./-( 6('& 96%") W#$%-,!$-"- >$) D$1&- & =5>"3 =I$%#&-23&/ (&I<$2#-(/ 2$ "3!5>"3 W")&%), 2#"'" &-#$%$2 3 <.$--() 2<7- I7) 2 -"5&2#")& < 2$%$+&-$ ", B#.%.--&3&.%&$-#"- 5&& -" <. 1'"<$ 2. W#$%-.) < K$) 1'"<./ H%$2'.<,#./.#3.'.<K$/27.# «=%1,-"» «6"-+( W#$%-"» " H%$+'.*$-&$ &#"- 4"K&2#"). 2.#%,+-&G$2#<, %$3.)$-+,7 23.%$/- K$$ <2#,H'$-&$ 4"K&2#23./ "%)&& < A"'$2#&-,. W#$%- 2+$- '"' H.H(#3, +"'$3. &+,N$$ <.$--.-H.'&#&G$2-3.$ 2.1'"K$-&$ 2 -"5&2#")&, 3.#.%($ " 2.I+"'& H. '&-&& "6<$%" 3%,H-(/ <.$--.-H.'&#&G$2-3&/ 5$-#% «F.$--"7.%1"-&I"5&7 D'&*-&/ F.2#.3» 2. K#"6-3<"%#&%./ < 9-3"%$ &.#<$#<'$-&7)& < D$/%,#$ & Q")"23$. 1 D$'"7 3-&1". B ,

15 -#&.(#/)&$ '!%$)!$ F 7-<"%$ " < D$/%,# 2 <$%6.<3& "1$-#,%( +'7 J#./.%1"-&I"5&/ H%&6('& &I D$%'&-".4&5$% "6<$%" R L.- I$- & 6'&*-$<.2#.G-.1..#+$'" -"5&2#23.1.!=Q" :##. 4.-?$-#&1. O#. #.# 2")(/?$-#&1, 3.#.%(/ $N$ " # # # $% -# < 1.+( A$%<./ )&%.<./ <.&-( <)$2#$ 2 P&+$%)"&$%.) <.I- 1'"<'7' 3%,H-,M <.$--.-KH&.-23,M )&22&M < V"6,'$,.- 6(' >.%.K. &I<$2#$- 2<.&)& 2<7I7)& 2 2&.-&2#")&, V"3.#- )$G"$# < 2<.&> «F.$--(> )$),"%">» 1$-$%"' H.7<- '$-&$ L.I$-" &.2.6$--.?$-#&1" < D$/%,#$ H%&<'$3'. <-&- )"-&$ 2.MI-&3.<. F.# +.3,)$-#,.I"1'"<'$--(/ «A%$+'.- *$-&$ «=%1,- 5<"& %"I%$K$-&7 $<%$/ <.H%.2" < E<%.H$ & $$,G"2#&7 < <./-$ -" 2#.%.-$?$%- )"-&&», V.H&7 J# ,)$-#" 6('".6-"%,*$-" H.2'$ <./- -( < "%>&<"> 1$%)" < 9-3"%$ < 4.-+"> <.$--.-).%23.1. "##"K$, <.I1'"<&<K$1. 2.I+"--,M "+)&%"- '.) V"-"%&2.) «F.$--,M.%1"-&I"5&M D'&*-&/ F.2#.3». 2&.-&2#23"7 H%.H"1"-+" +$'"'" H.H(#3, H.- H.+ 2.)-$-&$ $1. >.#$' $3 H.+G$%3- G#.. -$),H.)&-"$# < 2<.&> )$),"%"> «!.7 2',*$6-"7 3.)"-+&%.<3"» 1&#'$%.<23&/ +&H'.)"# :##. 4.-?$-#&1 :6%"#&)27 -$H.2%$+2#<$ ,)$-#,: -"7 <.$--"7.%1"-&I"5&7 (#. $. «=%1,-»), 3.#.%./ >.%.K. &I- <$2#-" +.6%"7 <.'7 1$%)" %$/>" & $1. <'"2#$/ H..#-.K$-&M 3 2&.-&2#23./ <-,#%&?$%)"-&& 3 2&.-&2#23&) H'"-") J)&1%"5&&, H.'"1"$#, G#.: 1. S2#"-.<'$-&$ -.<.1. H.%7+3" < E<%.H$ < 2..#<$#2#- #- # <&& 2 $1. 1$%)"-23./ 3.-5$H5&$/ &.2,N$2#<'$-&$ H.+'&-- -(> G"7-&/ $<%$/ "%.+" < #.) <&+$, < 15

16 !""#$%&'()!$ *&#&+&",( 3.#.%.) &> <.H'.N"$# 2.6./ PET, ).1,# &-#$%$2").6$&> 2#.% B.I+"-&$ $<%$/ ,+"%2#<" -" & U #.#"'&#"%-./.2-.<$, 2<7I" $%)"-23&) %$/>.) 2.-.#<$#2#<,MN&) +.1.<.%.),.#<$G"'. 6( &-#$%$2") 2.>%"- -$-&7 &,3%$H'$-&7 6,+,N$/ 1$%)"-23./ H.I&5&& 2&'( -" D'&*-$) F.2#.3$. =2>.+7 &I J#&> 2..6%"*$-&/.,. PF:< A"'$2#&-$ <(%"*"$# "3#&<-.$,G"2#&$ < <./-$ -" 2#.%.-$?$%)"-&&». Q"'$$ 2'$+.<"'& 3.-3%$#-($ H%$+'.*$-&7. H.+1.#.<3$ 2..#<$#2#<,MN&> $<%$/23&> <.&-23&> 4.%)&%.<"-&& <.3-3,H&%.<"--./ 1&#'$%.<5")& E<%.H$. "-& w 0%,+-. 2H.3./2#<&$ H%& G#$-&& J# ,- )$-#". 6(' ". S*$ 6(' %"I%"6.#"- 1&#- '$%.<23&) 1$-K#"6.) &,#<$%*+$- 4M%$%.) 6"-+&#23&/ H'"- -"H"+$-&7 -" B.<$#23&/ B.MI H%$2'.<,#(/ H'"- «D"%6"%.22"». S*$ 1&6'& 'M+& < 1$##. & 3.-5$-#%"5&.--(> "<#.)"#-() & H,'$)$#-().1-$) $<%$/23&$ *$-N&-( & +$#&,.33,H&%.<"--($ 2#%"-( E<%.H( H$%$*&- <"'&.+&- &I 2")(> #7*$'(> H$%&.+.<. = <.# < J#. 2").$ <%$)7 'M6&)$5 D$1&-", 9<%") W#$%-, <.2><"'7$# 1&#'$%.<23&/ «-.<(/ H.%7+.3» < E<%.H$, H%$+'"- 1"$#?&#'$%, I"3'MG$-&$ <.$ MI" &.6$N"$# 2.+$/2- #<&$ 6,+,N&> $<%$/23&> <.&-23&> 4.%)&%.<"-&/ <.33,H"- 5&& 4"K&2#")& D'&*-$1. F.2#.3". W#$%-, $1. H'"-( & &+$& -$ I"6(#( < =I%"&'$ < -"K& +-&. V.1+" D$1&- -"I-"G&' W")&%" )&-&2#%.) &-.2#%"-- -(> +$' < 2<.$) 3"6&-$#$,.-.+-.<%$)$--. %"2H.%7+&'27 )"%3, 2 H.%#%$#.) W#$%-". 16 V

17 -#&.(#/)&$ '!%$)!$?&#'$%.<5( -$.#<$#&'& -" H%$+'.*$-&$ «=%1,-"». <.- $--.) 2.#%,+-&G$2#<$, &6. < ,.-&,*$ < -$) -$ -,- P. D$1&-> <.I1'"<&<K&/ < , «=%1,-», & W")&%, 2#"<K&/ <. 1'"<$ RE;=, 2<.M <.- $--.-#$%%.%&2#&G$23,M H.'&#&3, < A"'$2#&-$, -$<I&%"7 -" #., G#. J#..6Y$3#&<-..2'"6'7'. 2.MI-&3.< H. "-#&1&#'$- %.<23./ 3."'&5&& &, 6('. -" %,3, -"5&2#"). F "<1,2#$ " H. H%&3"I, D$1&-" 6(' <I.%<"- < =$%,2"- Q"<&+». F 91 G$'.<$3 6(',6&#, 45 %"-$-(, < #.) G&2'$ *$-N&-( & +$#&. F -.76%$ " H. H%&3"I, W")&%" 6(',6&# < V"&%$ '.%+!./- 6%&#"-- 23&/ )&-&2#%-%$I&+$-# -" D'&*-$) F.2#.3$. O#.# #$%%.%&- 2#&G$23&/ "3# <(I<"' <.2#.%1 < 2#"-$ -"5&2#.<,. G$) 3%"2- -.%$G&<. < "%>&<$ 1$2#"H. &-4.%)"5&.--(/ 5&%3,'7% K$4" H.'&5&& & BQ I" -.)$- %.) SA F-2-F [ 29/43g-N32. 0"3 I" H.2'$+-&$ 50 '$# -" D'&*-$) F.2#.3$ 2<.$.6%"I- -. H$%$H'$#"M#27 &2#.%&7 & 4"K&I) & 2&.- -&I)», T.9. «F&-" 2&.-&2#23&> +$7#$'$/ H%&- 2',*-&3.< -"5&2#.< H$%$+ *$%#<")& 4"K&2# $-.- 5&+" & < #.), G#..-& H%&I(<"'& 3 H.3.%-.2#&, 3 2.#%,+-&G$2#<, 2 1&#'$%.<23&) %$*&).),.2'"6'77 #$) 2"- )() $+&-(/ 4%.-# 2 4"K&I).). B&.-&2#(, <.I1'"- <&<K&$ 2.I+"--($ -"5&2#")&.%,+&7 1$-.5&+" «M+$-- %"#(»,,G"2#<.<"'& -$H.2%$+2#<$--. <.#6.%$ *$%#< +'7,)$%N<'$-&7. 2H"2#& 2<.&> $+&-.)(K'$--&3.<, 2&.-&2#23&$ +$7#$'& < "1$-#.< 1$2#"H.. P" &> 2.<$2#& #(27G&,-&G#.*$--(> 1&#'$%.<5")& $<%$$<. 17

18 !""#$%&'()!$ *&#&+&",( X %"2H.'"1"M "%>&<-()& +.3,)$-#")& %"23%(<"MN&- )& 2&.-&2#.< <. F )$2#-.) M+$-%"#$ <$%>.<.+&'& &I<$2#-($ 2&.-&2#23&$ +$7#$'&. A$%<() H%$+- 2$+"#$'$) $1. 6(' G'$- &2H.'3.)" 3%"$<./ 2&.-&2#23./.%- 1"-&I"5&&?"'&5&& (8"H"+-"7 S3%"&-") =.2&4 A"%-"2, $1. 2)$-&'.+&- &I %,3.<.+&#$'$/ J#./.%1"-&I"5&&, H%$+2$+"#$'$) M+$-%"#" 6(' +%,1./ G'$- &2H.'3.)" 2&.-&2#23./.%1"-&I"5&&?"'&5&&?$-%&> R"-- +$26.%1, % " &' -"5&- 2#23.), 1,6$%-"#.%,, G#. M+$-%"# H%&2#,H&' 3 2.I+"-&M 1$##. & «H%&'.*&# <2$ 2&'(, G#.6( J#, I"+"G,» % " 2..6N"', «G#..2<.- 6.*+$-&$ (.# $<%$$<. :. X) *&'(> %"/.-.< I & V <(H.'- -&'& <,2#"-.<'$--(/ 2%.3». A.2'$ 3.-5$-#%"5&& $<%$$< < 1$##., M+$-%"# "3#&<-.,G"2#<.<"' < &> +$H.%#"5&&. A$%<"7 3%,H-"7 "3-5&7 6('" H%.<$+$-" < )"%#$ ", 3.1+".#H%"<&'& -" 15 #(27G $<%$$<. &. <#.%.) J#"H$ "35&&. F.# -$3.#.%($ &I -&>. 25 )"%#" VI 3.)&22"%&"#,3%"&-23./ H.'&5&& +.3'"+(<"': «F "35&&,G"2#<.<"'& 22,3%"&-23&> H.'&5$/- 23&>, 12 -$)$53&> H.'&5$/23&>, 40 &I $<%$/23./ 2',*6( H.%7+3"... Q.2#"<'$-. -" 26.%-(/ H,-3# -",'. 8")"%2#(- -.<23,M 160 G$'.<$3». F J#.# *$ H.2#,H&'. +.-$2$-&$ &I I 3.)&22"%&"#",3%"&-23./ H.'&5&&. #.), G#. < "35&& H..#H%"<3$ $<%$- $< -" «K,5H.'&5$/23&> 10,,3%"&-- 18

19 . -#&.(#/)&$ '!%$)!$ 23&> H.'&5$/23&> 20, &I $<%$/23./ 2',*6( H.%7+3" 40. F K3.', -",'&5$ B.6$ #"<'$ $<%$$<». V"3 <&+-. &I +.-$2$-&7 H.'&- 5&& )"/.%" L&#,'" 3.)"-+.<"-&M -$)$53./ H.'&- 5&&, 25 )"%#" ,3%"&-23&)& & $<%$/23&)& H.'&5"7- )&.#H%"<'$-. < '"1$%7,-&G#.*$-& G$'.<$3" $<%$/ "2$'$-&7.?"I$#( M+$-%"#.< &I.6%"*"'& 4"K&2#23&/ 1$-.5&+ 3"3 «I"6.#,». H$%$<.2H&#"-&& $<%$/ "2$'$- -&7. A.+'..6)"-(<"7,I-&3.< 1$##., 2&.-&2#( '&K"'& &> <.'& 3 2.H%.#&<'$-&M, H.).1"'&,6&/5"). 1 "H%$' " H%.2&.-&2#23"7 1"I$#", &I+"<"<K"7-27 <. 2.H%$+$'$--() 5&-&I).) H&2"'", G#. 6'"1.- +"%7 «#%,+.<.), <.2H&#"-&M» < 4"K&2#23&> 3.-5'"1$%7> H%.&I./+$# «<.I%.*+$-&$ $<%$/23./ -"5&&», B.R. 8&<2: «F.# +.3,)$-#(, H.+#<$%*+"MN&$ H%7).$ 2.#%,+-&G$2#<. 2&.-&2#23&>.%1"-&I"5&/ 2 1$2#"H.. <-&)"-&$, H%$*+$ <2$1., -" +<" &I -&>. A$%<(/ H%$+2#"<'7$# 2.6./.#G$#. 3.-#"3#"> G&-.< 1$2#"H )"-+&%.<"--() < D$%'&- &I A"'$2#&-(,H.'-.).G$--() 2&.-&2#.< «;"1"-"» C. A.'3$2.). V2#"#& 1.<.%7, < %,3.<.+2#<$ J#./.%1"-&I"5&& < #. <%$- )7 -">.+&'27 R$<& OK3.', 3.#.%(/ +. J#.1. < #$G$-&$ #%$> '$# %"6.#"' < «A"'$2#&-23.).4&2$» < D$%'&-$, " <H.2'$+- 2#<&& 2#"' =I%"&'7 & < J#.) 3"G$2#<$ H%$6(<"' <. <%$)7 "1%$22&& ". A..5$-3$ 1$2#"H., 2.#%,+-&G$2#<" 2 2&.-&- &+$.'.1&G$23./ H'"#4.%)./ H.2'$+- -&>. F 1$2#"H.<23.).#G$#$.2.6. <(+$'7M#27 +<" ).)$-#", &+$/-. %.+-7N&$ 2&.-&2#.< 2 -"5&2#")&; <.-H$%<(>, 3%"&- 19

20 !""#$%&'()!$ *&#&+&",( -&& -"5&.-"'-K.<&-&I), <.-<#.%(>,.#3%.<$--(/ "-#&3.)- ),-&I). O#&> +<,> ).)$-#.< 6('. +.2#"#.G-. +'7 I"3'MG$- -&7 1%7I-./ & 5&-&G-./ 2+$'3&. 2.#%,+-&G$2#<$. F#.%./ +.3,)$-# H.+%.6-(/ )"K&-.H&2-(/ #$32#.#G$#". H.$I+3$ 9, O/>)"-" &?. ;"1$-" < A"'$2#&-, +'7,1- ',6'$-&7 2<7I$/ 2 H%$+2#"<&#$'$) «;"1"-(» A.'3$2.). :6" +.3,)$-#" &)$M#27 < %"2H.%7*$-&& 9-#&2&.-&2# )&#$#", :#G$#. H.$I+3$ O/>)"-" & ;"1$-" < A"'$2#&-, 2.+$%- *&# )-.1&$ H.+%.6-.2#&, 2<7I"--($ 2,1',6'$-&$) «%"6.- G&> 3.-#"3#.<» 2 2&.-&2#")& <. <%$)7 H%&$I+" 9, O/>)"-" & $1. 3.''$1&?. ;"1$-" <.3#76%$ " H.+ <&+.) *,%- -"'&2#.< < A"'$2#&-,. 2.3#76%7 O/>)"- & ;"1$- H%&6('& -" 6.%#, #$H'.>.+" «L.)"-&7» < ;"/4,. 10 & 11.3#76%7 O/>- )"- H%.<$' H$%$1.<.%( 2 C, A.'3$2.) < V"&%$, )$2#. <2#%$- G& 3"4$ «?%.HH&». F 1$2#"H.<23.).#G$#$ <.2H%.&I<$+$-(, < G"2#-.2#&, I"7<'$-&7 A.'3$2": «E<%$/23&$ -"5&.-"'&2#&G$23&$ 3%,1& 3%"/-$ H.'&#&3./?$%)"-&&». <-&)"-&$ -".+-, >"%"3#$%-,M +$- < 1$2#"H.<23.).#G$#$. Q$'. < #.), G#. O/>)"- & ;"- 1$- < -$) I"4&32&%.<"'&, G#. < 2..#<$#2#<&& <.%$-- A.'3$2 H$%$+"' &).6$N"--,M %"-$$ -,M &-4.%)"5&M. 2&.-&2#23./.%1"-&I"5&&, H.++$%*3& -"5&2#")& H'"-.< 2.I+"-&7 2&.-&2# ,- +"%2#<", 2%$+& H%.G$1..67I(<"'27 #"3*$ &) 'M- 6,M &-4.%)"5&M. +$/2#<&7> $<%$/23&>.%1"-&I"5&& < %"I- '&G-(> 2#%"-">, -"H%"<'$--(> H%.#&< -"5&2#.<». 20

21 -#&.(#/)&$ '!%$)!$ B&.-&2#23&$ <.*+& -$ *"'$'& *&I-$/ $<%$$<, F #"#$ H.'&#&3& 2&.-&2#23./.%1"-&I"5&& H.1&6'& 2.#-& #(- 27G $<%$$<. =I H%&)$%-. 1,5 )'-. $<%$$<, H.1&6K&> <. F#.- %.& )&%.<./ <.&-$, 6.'$$ H.'.<&-( 7<'7M#27 *$%#<")& H%$2#,H <.%" 2&.-&2#23&> <.*+$/ 2 -"5&2#")&. V"3 <H.2'$+2#<&& %,3.<.+&#$'& 2&.-&I)"* «$2'& 6( -"K" 1'"<-"7 2.2#.7'" < #.), G#.6( '&3- <&+"5&& $<%$$< & $2'& 6( )( <.K'& < 3.-#"3# 2 H"%#&I"-- 23&)& 6"I")&, #. )( 6( 2H"2'& )-.1&>» (E. R&<-J); «V.1+" )$-7 2H%.2&'&, '& #( &I «V"%$- >"$K.+» (2&.-&2#- 23&/ 4.-+) -" 2H"2$-&$ $<%$$< < 2#%"-"> &I1-"-&7, 7 23"I"' -$#! = 2$/G" <" 23"*, -$#» (X, R"-+",) 1.?$-.5&+ $<%$/ "%.+", <. 1'"<$ 3.#.%.1. -"%7+, 2?&#'$%.) 2#.7'& X. D$/5)"-, D$--?,%&.- & +%,1&$ 2&.-&2#- 23&$ <.*+&, #.), G#. & -"5&2#.< & 2&.- -&2#.<.6Y$+&-7'".6N"7 &+$.'.1&7 B&.-23&> H%.#.3.'.<, +$'"<K"7 'M6./ -"%.+.6Y$3#.) G$'.<$3.-$-"<&2#-&G$- 23&> )"-&H,'75&/ & G,+.<&N-(> %"2.<(> G&2#.3. =?&#'$% & D$--?,%&.- 6('& H. +,>,, H%$<%"N"7 2<.& -"- %.+( < )"#$%&"' +'7.2,N$2#<'$-&7 6%$+.<(> &I6%"--&G$- 23&> &+$/. A.<&--($ < H.1&6$'& 2.#$- #(27G $<%$$< 2&.-&2#23&$ <.*+& #$) -$ )$-$$ 2<.$1.. $<%$/ "2$'$-& #(2, G$'.<$3 < , #(2. < 1936 & #(2. < , 2. A.2'$ <./-( )&%.<"7 I"3,'&2" -" G,+.<&N- -(/.6)"-. :-" I"7<&'", G#. <. F#.%./ )&%.<./ <./-$ H.- 1 Maariv (Israel) R Hurewitz G. The Struggle of Palestine. N.Y P. 27; B&.- -&I)... B

22 !""#$%&'()!$ *&#&+&",( 1&6'. 6 )'-. $<%$$<. A%&G$) &> H.,#<$%*- +$-&M 6('" 2.**$-" < 1"I.<(> 3")$%">. V.N,-2#<$--"7 & 2.<$%K$--. -$'$H"7 6%.2"'" <(I.< I+%"<.), 2)(2', &.G$<&+-() 4"3#"). F "> < I.-$ 1$%)"-23./.33,H"5&& -$ 6.'$$ 3 )'-. $<- %$$< 1. :+-"3. J#. -$ H.)$K"'. &,+$/23&) G#. < :2<$-5&)$ H.1&6'. 4 )'-. $<%$$< 2. A%&)$%-. < 10 %"I H%$,<$'&G$--"7 5&4%" «*$%#< >.'.- 3.2#"» 6 )'-. 7<'7$#27 H'.+.) &,+$/23.-#"'),+&G$ )&4.#<.%G$2#<". «!"1&G$23"7 5&4%"» 6 )'-. H.1&6K&> 6('" H%&+,)"-" &,+$/23&)& <.*+7)& 2%"I, *$ H.2'$ A$%- <./ )&%.<./ <./-(. 31.3#76% " < 1"I$#$ «9)$%&- 3"-23&$ $<%$&» 1.<.%&#27.6,-&G#.*$-&& «K$2#& )&''&.- -.< $<%$/23&> ),*G&-, *$-N&- & +$#$/». V"3 H&K$# &2#.- %&3 T.?%"4, «1+$ & 3"3 #.# «>.'.3.2#».2,N$2#<'7'27, &I 6$22)(2'$--./ H&2"-&-( < 1"I$#$ -. G&2'. 6 )'-. -"I<"-. %"I, 9 <.# 1+$ -">.+&#27.#<$#, H.G$), -$H%$)$--. -,*-" J#" 5&4%":.-" <I7#" &I +%$<-.2#&, J#. 2<7N$--.$ G&2'., I"&)2#<.<"--.$ 2,)"2K$+K&)& H.'&#&- 3")& &I 0"'),+"» 3. A.-<&+&).),, G&2'. «6 )'-.» -.2&'. +'7 &,+$$<-#"'),- +&2#.< >"%"3#$%. P$+"%.).+&- &I 1 Harwood R, Six million lost and found // Historical review Press, P S <>.+" < :2<$-5&) 2&.-&2#(,2#"-.<&'& +.23,> -" 3.#. G#. «,-&G#.*$-.» 4 )'-. $<%$$<. A.I+ -$$, H.-7< & J#./ 5&4%(, 2&4&3"#.%( I")$-&'& $$ +%,1./, 2,3"I"-&$) 1,2 )'-. G$'.<$3, G#. #.*$ H%$,<$'&G$-.. 3 B1'C D.!&4. >.'.3.2#$. A%"<+". $<%$$< <. F#. %./ )&%.<./ <./-$.!,> 1996, B. 102, 22

23 -#&.(#/)&$ '!%$)!$ &,+$/23&> <.*+$/ <H.2'$+2#<&& H%$I&- +$-# F2$)&%-.1. $<%$/ %$22", < )"$ " -" H%&$)$ <.#$'$ «D"'#&).%"» < I"7<&', G#. &I 8(!) )'-. $<%$$<, -">.+7N&>27 < 24$%$ -$)$ H.+2#<", < 2 &'& 3 )'- 1. P$.2-.<"--"7 -& -" G$) 4"-- #"2#&G$23"7 2#"'".%&$-#&%.) +'7 2.I+"- -&7 )&4". «K$2#& )&''&.-">». B%$+& )&4.< XX <$3", 2.I+"--(> )&%.<./ I"3,'&2./, )&4. >.'.3.2#$ <-$+%7$#27 < )"22.<.$ 2.I-"-&$ / E1. +$'. #"3&).6- %"I.), 6,+#. &)$--. $<%$/23&/ -"%.+ H.2#%"+"' +%,1&> & -"%.+(.67I"-( G,<2#<. <&-(, & #$ 3&, 3.#.%($ H.-$2'& < <./-$ $<%$&.!&4. >.'.3.2#$ J#. H%$2#,H'$-&$ H$%$+ ;%&2#&"-2#<.), H$%$+ G$'.<$G$2#<.), H$%$+ L.22&$/ &, -"3.-$5, H$%$+ 2")&) $<%$/23&) -"%.+.). F 2").) +$'$, 2.I+"#$'& J#.1. )&4" 3.N,-2#<$--. I"7<'7- M#, G#. >.'.3.2# ;%&2#", &6. «'&K$-&7 & 2#%"+"-&7 ;%&2#" -$2.H.2#"<&)(» 2. 2#%"+"-&7)& $<%$$< <. F#.%./ )&%.<./ <./-$. F #"3.) 2',G"$ «;%&2#.2 & -$.# P$1. H%&+$# 2H"2$-&$», ".# &,+$/2#<", 3"3 6( 2#"<K$1. 6'"1.+"%7 >.'.3.2#, 3.''$3#&<-() )$22&$/.!&4. >.'.3.2#$.23.%6'7$# G$'.<$G$2#<., &6. H%$+2#"<'7$# $<- %$&23&& -"%.+ 1'"<-./ *$%#<./ -"5&I)", >.#7 -" 2").) +$'$ $<%$& H.2#%"+"'& -$ " +"*$ )-.1&> +%,1&> -"%.+.<, <.<'$G$--(> < <./-,, 3.#.%,M %"I<7I"' -"&6.'$$ &)H$%2- # # # #- 3&> &+$& I"H"+-./, &,+$&23.-)"2.-23.& 5&<&'&I"5&&, )"- & G$'.<$3.-$-"<&2#-&3 Gilbert!, Auschwitz und Allierten. Munchen, 1982, S. 398, 23

24 !""#$%&'()!$ *&#&+&",( V.-$G-., 1,5 )'-. H.1&6K&> $<%$$< <(I(<"$#, -"2 1',- 6.3.$ 2.6.'$I-.<"-&$. P. -"+. G#. &)$--. %,2-23&/, " -$ +%,1./ -"%.+ &2H&' 2"),M K,M G"K, 2#%"+"-&7 < , & 2H"2 <2$ G$'.<$G$2#<..# «-.<.1. )&%.<.1. H.%7+3"», 3.#.%(/ & 2$1.+-7 H(#"M#- 27 -(-$K-&$ H.2'$+.<"#$'&?&#'$%" ")$%&3"-- 23&$ & H%$I&+$-#(. B.I+"#$'& )&4". >.'.3.2- #$ < 2.#-& %"I *$%#<( %, "%.+". 0"3, < «O-5&3'.H$+&& >.'.3.2#"» 2..6N"$#27, G#. < 1$%)"-23&> '"1$%7> 73.6( 6('.,6&#. 3 )'-. $<%$$<, " #"3*$ «+$27#3& #(27G 5(1"- & 2.<$#23&> <.$--.H'$--(>». ;.#7 -" 2").) +$'$ G&2'. 2.<$#23&> <.$--.H'$--(> (H.+"<'7MN$$ &> 2.2#"<'7'& %,223&$), H.1&6K&> < -$)$53&> '"1$%7> ", 2.2#"<'7$# -$ )$-$$ 3,3 )'-. G$'.<$3.,1; )&4. >.'.3.2#$.23.%6'7$# )&''&.-.< %,223&>, H"<K&> *$%#<./ «-.<.1. )&%.<.1. H.%7+3"». D.'$$ #.1., -& -".+-./ 2#%"-&5$ «O-5&3'.H$+&& >.'.3.2#"» -$#,H.)&- -"-&7. +$27#3"> )&''&.-.< *$%#< 1$-.5&+" %, "- %.+", 2.<$%K$--.1. H.+ %,3.<.+2#<.) $<%$/23&> <.*+$/ < H$%<($ +<" +$27#&'$#&7 H.2'$ ". P$ -" < 3.- -$G-.) 2G$#$ J#.# )&4 & $<%$7). F.# H.G$), 2%$+& #$>, 3#. -" 8"H"+$.H%.<$%1"$# >.'.3.2#", -$)"'. $<%$$<, H.- LP -&)"MN&>, G#..-" 7<'7$#27 H%&G&-./ -.<(> )$*+,-"%.+- -(> 3.-4'&3#.<, H%&)$% G$), 2.6(#&7 -" D'&*-$) F.2- #.3$.!&4. >.'.3.2#$ 2H.2.62#<.<"' 2.I+"-&M, 3"3 6( < 3"G$2#<$ 3.)H$-2"5&& I" «.2.6($ 2#%"+"-&7 $<%$/ "- %.+"» 1.2,+"%2#<" <.I-&3K$1. <.H%$3& <.'$ *&- #$'$/ A"'$2#&-( & 2#"<K$1. H.2#.7--().G"1.) -"H%7*$-- -.2#& & <./-( -" D'&*-$) F.2#.3$, H%&-$2K$1. 2#%"+"-&7 & )&''&.-") "%"6.<. 24

25 -#&.(#/)&$ '!%$)!$ BH$3,'&%,7 -" >.'.3.2#$, H.',G&'.#?$%)"-&& 2,))( < <&+$ %$H"%"5&/, >.#7 J#& H. H%"<, +.'*-( 6('& <(H'"G$-( -"%.+"), 1.%"I+. K$ H.2#%"+"<K&) <. <%$)7 #./ <.&-(.!&%.<"7 I"3,'&2" -$ 2.I+"'" )&4. >.'.3.2#$, -. & -"I-"G&'",1.'.<-.$ -"3"I"-&$ <2$), 3#..#3"I(<"$#27 J#./ 6$22.<$2#-./ '*&. 8" -$<$%&$ < >.'.3.2# < I"H"+-(> 2#%"- 6%.2"M# < 2 %"6.#(, H%$2'$+,M#, +&2-3%&)&-&%,M# H. H%&I-"3,. F2$ 2.6%"- -&7, 3.-4$%$-5&&, -",G-($ 2&)H.I&,)(, 2<7I"--($ 2. 2< ().62,*+$-&$) #$)( >.'.3.2#", I"H%$N$-(.!-.1&$ H.H(#3& -$I"<&2&)(> &2#.%&3.< & &22'$+.<"#$'$/ 2<.6.+- <.H%.2(. *$%#<"> $<%$$< <. F#.%./ )&%.<./ <./-$ 1%,6. H%$2$3"M#27. 8"H"+-"7 «+$).3%"#&7» -" )&4.). & 2< &22'$- <.H%.2( G$'.<$G$23&> < <./-$ ,G$-(), I"-&)"MN&)27 <-$ «I"H"+-./ +$).3%"#&&» < =2'")23./ L$2H,6'&3$ =%"-. E$ <'"2#& 'M- 6$I-. H%$+.2#"<&'& #%&6,-, <2$) *$'"MN&). :.!;')"-"$, +.3#.% J3.-.)&G$23&> -",3,

26 E'-+F(<1 E"))'/., )&-&2#% &-.2#%"--(> +$' =2'")23./ L$2H,6'&3& =%"- '()*+*,-./*- 0.'-/+1 20)0/(.+0 F. =)7 9''">", F2$)&'.2#&<.1. &!&'.2$% Q.2#.H.G#$--($ 1.2#&, <(2.3.G#&)($,G"2#-&3&, +")( & 1.2H.+"! X >.G, 2<.$ <(2#,H'$-&$ 2 6'"1.+"%-.2#& I" <"K$ H%&2,#2#<&$ < =2'")23./ L$2H,6'&3$ =%"- & I" <"K -" H%&1'"K$-&$ =-2#&#,#" H.'&- #&G$23&> & )$*+,-"%.+-(> &22'$+.<"-&/ (IPIS) < )$*+,-"%.+-./ 3.-4$%$-5&& -" #$), «=I,G$- -&$ <&+$-&$». :+&- &I <.H%.2.<, H%$+2#"<'7MN&> 2$1.+-7 &-#$%$2 +'7 &22'$+.<"#$'$/ )&- %.<./ &2#.%&&, J#. "-"'&I -$3.#.%(> &2#.%&G$23&> 2.6(- #&& 2 #.G3& I%$-&7 I"H"+", 3.#.%(/ <2$)& &22'$+.<"-&7)&, H%.<.+&)()& < J#./.6'"2#&, & H%$#$-+,$# -".6'"+"-&$ $+&-2#<$--. H%.- G#$-&$), "-"'&I.) & &-#$%H%$#"5&$/ H.+.6-(> 2.6(#&/. = 'M6./ 23$H#&5&I) H..#-.K$-&M 3 J#./ 4.%)"'&2#&- G$23./, -"+,)"--./ &-#$%H%$#"5&& +"--(> 2.6(#&/ <.2- H%&-&)"$#27 8"H"+.) 3"3 -",G-. -$.6.2-.<"--(/. B$1.+-7 #"3&$ 2'.<", 3"3, -"H%&)$%, «A$%<"7 )&%.<"7 <./-"» & «F#.%"7 )&%.<"7 <./-"» < )&%.<.$.6N$2#<$--.$ 2.I-"-&$, G#. 3"*+(/ 2#"' <$- 26

27 -#&.(#/)&$ '!%$)!$ G#. <2$ 2#%"-( )&%" 6('& <.<'$G$-( < J#& <./-(. O#. <$+$# 3 H%$-$6%$*$-&M #.1. 4"3#", G#. J#& <./-(, & -$3.#.%()& $<%.H$/- 23&)& 2#%"-")&, " I"#$) < -&> 6('& <#7-,#( +%,1&$ 2#%"- -(... V%,H-($ I"H"+-($ 2#%"-( I"#$<"'& & I"3"-G&<"'& J#& <./-(, " I"#$) -"I(<"'& &> «)&%.<()&». 4.%)"'&2#&G$23./ &-#$%H%$#"5&& J#&> &2#.%&G$23&> 2.6(#&&, < H.2'$<.$--(/ H$%&.+ < I"H"+- -(> 2#%"-"> 2#"'& -",G-($ #$G$-&7, 3.#.%($ I"-7'& 3%&#&G$23,M H.I&5&M H..#-.K$-&M 3 2.6(#&- 7) F#.%./ )&%.<./ <.&-( & 3 H.2'$+,MN$), %"I<&#&M 2.6(#&/. F.#'&G&$.# 4.%)"'&2#&G$23./ &-#$%H%$#"5&& &2#.%&G$23&> 2.6(#&/, H.'"1"MN$/, G#. &2#.%&M H&K,# H.6$+&#$'&» &> 3%&#&3& 2#%$)7#27 2.<%$)$--,M )&%.<,M &2#.%&M -".2-.<$ 4"3#&G$23&> & +.3,)$-#.<. :-& 3%&#&3,M# -"H&2"-&$ &2#.%&& -".2- -.<$ )$#.+" "-"'&#&G$23.1. #.'3.<"-&7, H.J#.), 3%&#&- G$23.$.#-.K$-&$ 3 #.'3.<"-&M >.'.3.2#" 3"3 &2#.%&- G$ (#&7 7<'7$#27 3%&#&G$23.1. H.+>.+" 3 2.<%$)$--./ &2#.%&&, IT U WW P.<(/ H.+> <%$)$--./ )&%.<./ &2#.%&& & "-"- '&I 2..#<$#2#<,MN&> &2#.%&G$23&> 2.6(#&/ H.2%$+2#<.) 3%&#&G$23.1. )$#.+" J#. 2,N$2#<,MN"7 2$ P" J#.) 4.-$ #$, 3#. <.2H%&-&)"' < 3"G$2#<$ -$.2H.%&)(> 4"3#.<, 3"3 -$G#. 2"). 2.6./ %"I,)$MN$$- 27, H%$+K$2#<,MN&$ &-#$%H%$#"5&& +"--(> 2.6(#&/, #$- LP J* *Ji 23$H#&G$23& 3 2<.$/ 6(<K$/ H.I&5&&, & < 2<.$) 2#%$)'$-&& -"/#& &2#&-,, &)$--. 23$H#&5&I) 6$- 1 2* LP %$# I".2-.<, -.<(> &22'$+.<"-&& #$> 2.6(#&&. & & H$%$H%.<$- 2.6(#&7 «>.'.3.2#"» 2 &2#.%&G$23./ & -",G-./ #.- 27

28 !""#$%&'()!$ *&#&+&",( G$3 I%$-&7 H%.&2>.+&# < #.) *$ 3.-#$32#$. 0$) -$ )$-$$ #$, H.'&#&G$23&$ &-#$%$2( 2<7I"-( 2 4.%)"'&2#&G$2-3.& &-#$%H%$#"5&$/, -$ H$%$-.27# -",G-(/ )$#.+ 23$H#&- G$23& -"2#%.$--(>,G$-(> & &22'$+.<"#$'$/ & H(#"M#27 'M6() -$I"<&2&)() &22'$+.<"-&7) H. >.'.- 3.2#, H.+ 'M6() H%$+'.1.) & H%$+Y7<'7M# H%.#&< -&> 'M6($ -$.6.2-.<"--($.6<&-$-&7, A.G$), *$ &-#$%$2 3 -",G-.), &22'$+.<"-&M & <(- %"*$-&$ 2.)-$-&/ H. H.<.+, %"I'&G-(> "2H$3#.< & +"-- -(>, 3"2"MN&>27 #"3.1. &2#.%&G$ (#&7, 3"3 >.- '.3.2#, H%&-&)"$# H.'&#&G$23,M.3%"23, & 2#"-.<&#27 &+$.'.1&G$23&) #"6,? = H.G$), H.+#<$%*+$-&$,.#%&5"- -&$ &'& 3%&#&3" >.'.3.2#" -" H.- '&#&G$23&> & &+$.'.1&G$23&>, " -$ -" -",G-(> 3%&#$%&7>? V"3 < H%.-"5&I)$ & "-#&2$)&#&I)$ &2-2'$+.<"#$'$/ &2#.%&&, 3.#.%($ >.#7# K$.6 &2#.%&G$23&> 2.6(#&7> &, < G"2#-.2#&,. >.'.3.2#$ (&.H%"<+"- '& >.'.3.2#?), F(2.3.G#&)($,G"2#-&3&! L"2&I) & %"2.<.$ H%$<.2>.+2#<. < 'M6./ 4.%)$, 6- <3'MG"7 -"5&I), H%.#&<.%$G"# G$'.<$G$23./ H%&%.+$ & I+%"<.), 2)(2',. = =2'"), 3.#.%(/.2-.<"- -" G&2#./ G$'.<$G$23./ H%&%.+$ & I+%"<.) 2)(2'$, <$%1"$# 3"3 -"5&2#23,M &+$.'.1&M, #"3 & %"2&I). B&.- -&I) #"3*$.#-.2&#27 3 J#./ *$ 3"#$1.%&& &, #"3&).6- %"I.),.#<$%1"$#27 3"3 H.'&#&G$23"7, %"2&2#23"7 &+$.'.- 1&7. B$1.+-7 )-.1&$ &I #$>, 3#. I"7<'7$#, G#..-& H%.#&< -"5&I)", H.2#.7--.,<$'&G&<"M# 2<.$/ %"2&2#- 23./ & "3#&<-.2#&. = #., 3"3 H.2#,H"M# 3.- '.-&I"#.%( 2 3.%$--() -"2$'$-&$) < 2<.&> 3.'.-&7>, -&- 28

29 -#&.(#/)&$ '!%$)!$ -$ )$-$$,*"2-., G$) H%$2#,H'$-&7, 2.<$%K"<K&$27 -"5&2#")&. 0.1+" H.G$),.+-" 4.%)" H.+.6-(> H%$2#,H- '$-&/.2,*+"$#27» " +%,1&$ &> 4.%)( H%.N"M#27? F(2.3.G#&)($,G"2#-&3&! U$'.<$G$2#<. 6('. 2<&+$#$'$) )-.1&> 6$+2#<&/ < >.+$ & H.2'$.3.-G"-&7 F#.%./ )&%.<./ <./-(, <3'MG"7 H.'-.$,-&G#.*$-&$ & )"'(> 1.%.+.<, )"22.- <.$,6&/2#<. )&''&.-.< 'M+$/, 6$I*"'.2#-.$ &23.%$-$- -&$ H.6$*+$--(> H.6$+&#$'7)&, &I1-"-&$ )&''&.-.< 'M- +$/ 2 &> %-(>, >&)&G$23&>, & 3'"2#$%-(> 6.)6 H%.#&< 1%"*+" "2$'$-&7, H%.#&< *$-N&- & +$#$/, 6$1,N&> 2 )$2#" <.$-- -(> +$/2#<&/. 7+$%-(> 6.)6 H%.#&< 1%"- *+"-23&> '&5, +%.6'$-&$ & %"I+$'$-&$ 2#%"- & -"%.+.<, <.$--"7.33,H"5&7 & +.)&-&%.<"-&$ < +%,1&> 2#%"-">, <$+$-&$ +$27#3.< & )"'(> <./- H%.#&< +%,1&> 2#%"-.# V.%$& & %&3&, R"#&-23./ 9)$%&3& & B%$+-$1. F.2#.3" J#. <2$1. H%&)$%.<,*"2.< <.&-( < 2.<%$)$--./ &2#.%&&. V"3"7 %"I-&5" +'7 -$<&--(> *$%#<, 3.#.%($ 6('&,6&#( <. <%$)7 J#&>,*"2-(> <%"*+$6-(> +$/2#<&&, 6('&.-&,6&#(.1-$) -"5&2#.< &'& +%,1&>? A%$2#,H'$- -&$ 7<'7$#27 H%$2#,H'$-&$), -$ <"*-. 3"3.$. = -$ <"*-. +'7 J#&> -$<&--(> *$%#<, H.#$%7<K&> 2<.& *&I-&, 6('& '&.-&,6&#( "%)&$/ -"5&2#.< &'& +%,1&)&. F G$) %"I-&- 5" )$*+, 3.#.%($ 6('&,6&#( < V.%$$ & )$ & H"'$2#&-5")&, 3.#.%(> 3"*+(/ #.H7# < 2.62#- <$--./ 3%.<& 2&.-&2#(? F(+"MN&$27,G$-($! F +'&--./ &2#.%&& =%"-" -$# -& H.+#<$%*+$- -&7, 3.#.%.$,3"I(<"'. 6( -" H%.7<'$-&$ %"2&I)" <..6-29

30 .!""#$%&'()!$ *&#&+&",( N$ & "-#&2$)&#&I)", < G"2#-.2#&, -" <2$/.6K&%-./ #$%- %&#.%&& =%"-". =%"- <2$1+" 2G&#"'27 2#%"-./, 1+$,<"*"- <2$ %$'&1&&, H%&I-"MN&$ D.1". X.#3%(#. I"7<'7M, G#. "-#&2$)&#&I) 7<'7$#27 I"- H"+-() 4$-.)$-.), #&H&G-() +'7 I"H"+-(> 2#%"-. O#.# 4$-.)$- -&3.1+" -$ 2,N$2#<.<"' -" I$)'7> =2'")". 0$) -$ )$-$$ )( <&+&) 2$1.+-7, G#. =2'")23"7 L$2H,6'&3" =%"- & <2$ #$, 3.#.%($ +,)"M#, G#. -",G-.$ &22'$+.<"-&$ &2#.%&G$23&> 2.6(#&/ -$.6>.+&)., H.+<$%1"M#27 -$ <"--().6<&-$-&7). A%$I&+$-# =2'")23./ L$2H,6'&3& =%"- 2H%"K&<"': $2'& >.'.3.2# 6(' &2#.%&G$23&) 7<'$-&$), #. H.G$), &22'$+.<"-&7 < 3.-#$32#$ &2#.%&&? F.'-" -$.6.2-.<"--(>.6<&-$-&/ 6('" I"H,- N$-" H%.#&< =%"-". 0$, 3.#.%($ 2#.7# I" 3,'&2")& J#./ 1%7I-./ 3")H"-&&, +"*$ -$ 6$2H.3.7#27. #.), G#.6( %"I,)-(/.#<$# -" J#.# <.H%.2. :-& H.+-&)"M# G#.6( H.#.), G#. I-"- M#, G#. $2'& I"+"M# <.H%.2. >.'.3.2#$ < &> -./ &-#$%H%$#"5&&, #. 6,+$# I"+"- <.H%.2 &. 2").) 2,- N$2#<.<"-&& & 2,N-.2#& 2&.-&I)". Q"*$ $2'& 6( #.1., G#. >.'.- 3.2# J#. &2#.%&G$23&/ 4"3#,.-& -$ 6%.2"M# '&.-& <(I.< 2.62#<$--() #%$6.<"-&7) -".6$2- H$G$-&$ 2<.6.+( <(%"*$-&7, )(2'$/, "%$2#.<(<"7,G$- -(> & &22'$+.<"#$'$/, 3.#.%($ H%&+$%*&<"M#27 <I1'7- +.<,.#'&G-(>.# &> 2.62#<$--(> < <.H%.2$. >.'.3.2#$, " #"3*$, H.G$), J#.1. %$1&.-",.2.6$--. H"- '$2#&-5(, 7<'7MN&$27 3.%$--() -"2$'$-&$) A"'$2#&-(, +.'*-( +.%.1./ 5$-./ I" H%$2#,H'$-&7, 2.<$%- K$--($ -"5&2#")&. 30

31 -#&.(#/)&$ '!%$)!$ P$.6.2-.<"--"7 4&'.2.4&7 I$)'& 6$I 'M+$/ & 'M- +$/ 6$I I$)'&, 3.#.%"7 <. <%$)$-" H%$- I&+$-#" Q*.-" C, V$--$+& +'7.H%"<+"-&7 2,N$2#<.<"- -&7 2&.-&2#23./ 2.6$&> 2#.- %.-, #"3 3"3 J#" I$)'7 -&3.1+" -$ H,2#.<"'", ",5$'$<K&$.# H%$2#,H'$-&/ -"5&2#.< -$ 6('& 6$I I$)'&,.-& 6('& 1%"*+"-")& $<%.H$/23&> 1.2,+"%2#<. Q")( & 1.2H.+"! O#" 3.-4$%$-5&7 -$ &'& +.3"- 4"3# >.'.3.2#". :-" H%$+.2#"<'7$# 2< <.& )(2'&,G$-() & H%.2#. +,- )"MN&) 'M+7), 3.#.%($ '&K$-( <.I).*-.2#& <(23"- 2<./ <I1'7+ -" &2#.%&G$23&$ 2.6(#&7 < E<%.H$, 3.- #.%"7 H%&I(<"$# 3 2<.6.+$, & 1+$ 'M6"7 -",G-"7 3%&#&- 3" -"+,)"--./ &-#$%H%$#"5&& >.'.3.2#" ).*$# A%.#&< J#&> 2< )(2'7N&> 'M+$/ & &2-2'$+.<"#$'$/ <(+<&1"M#27.6<&-$-&7 < I"N&#$ -"5&I)" & 4"K&I)", & J#. 5$-", 3.#.%,M.-& +.'*- -( I" 2<.& <I1'7+(. O#&.6<&-$-&7 -$ &)$M# -",G-./.2-.<(, #"3 3"3 )-.1&$ 3%&#&3& >.'.3.2#" 2#"- '& 2")& *$%#<")& %"2&I)". B%$+& 3%&#&3.< >.'.3.2#", 3"3 #$>, 3.#.%($.#<$%1"- M# $1., #"3 & #$>, 3.#.%($ 3%&#&3,M# $1. +%")"#&I"5&M, )( <&+&) H.2'$+.<"#$'$/ <2$> %$'&1&&, <3'MG"7 )"-, >%&2#&"- & &,+$$<, " #"3*$ H.2'$+.<"#$'$/ <2$> H.- '&#&G$23&> #$G$-&/. -&> 7%'(3.) H%&-"+'$*-.2#& 3 H%"<() &'& '$<(), #"3 3"3.-& H%$+2#"<'7M# <2$ H"%#&& H.'&#&G$ H$3- #%". V%.)$ #.1., G#. '.*-($.6<&- -$-&7, <(+<&1"$)($ H%.#&< -$I"<&2&)(> &22'$+.<"#$'$/ 31

32 !""#$%&'()!$ *&#&+&",( & +,)"MN&> 'M+$/, J#. -"2'$+2#<.,.2#"<'$--.$ -"5&2- #")&. :6<&-&#$'&, <(+<&1"7 J#&.6<&-$-&7, H(#"M#27 -$ -$I"<&2&).1. &I,G$-&7 &2#&--.2#& &2#.%&G$2-3&> 2.6(#&/. Q.2#.G#&)($,G"2#-&3&! A.'&#&G$23&$,2'.<&7 6$I.H"2-.2#& -" B%$+-$) F.2- #.3$ & < 2.2$+-&> 2 =%"-.) 2#%"-"> < -"2#.7N$$ <%$)7 2'.*-( & #%,+-(. =+$# -$.6Y7<'$--"7 <./-" H%.#&< -"- %.+.<, -"2$'7MN&> %$1&.-.# 941"-&2#"-" +. =%"3" & A"'$2#&-(, = H%&2,#2#<&$ <-$K-&> 2&', & &> 2#<. <. <-,#%$--&$ +$'" 1.2,+"%2#< 7<'7- M#27 H%&G&-./ H%$+23"I,$)(>.H"2-.2#$/ &,1%.I < -"- K$) %$1&.-$. D J#.) %$1&.-$, 1+$,2'.<&7 2#"-.<7#27 <2$ 6.'$$ & 6.'$$ I"H,#"--()&, <$'&3&$ +$%*"<(, 3 2.*"'$-&M, -$.6%"N"M# <-&)"-&M -" &2#.G-&3 H%.6'$), " &)$--., -" H"'$2#&-23,M H%.6'$),. :-& -$ >.#7# G#. )-.- 1&$ &I 6$+2#<&/,.><"#&<K&> < -"2#.7N$$ <%$)7 %$1&.- B%$+-$1. F.2#.3", <3'MG"7 #$%%.%&I) & J32#%$)&I), 7<- '7M#27 2'$+2#<&$) #.1. 4"3#", G#. J#& +$%*"<( -$ 2).1- '& -"/#& 2H%"<$+'&<.1. %$K$-&7 H"'$2#&-23./ H%.6'$- )(, 3.#.%.$ H.3.-G&'. 6( 2.33,H"5&$/ & %"2&I).) -" I$)'7> H"'$2#&-5$<. P"%.+( J#.1. %$1&.-", 3.#.%($ -" H%.#7*$-&& )-.- 1&> '$# 7<'7M#27 2<&+$#$'7)& I<$%2#< 2&.-&2#.< -" I$)- '7> H"'$2#&-5$<, H.2#.7--. I"+"M# <.H%.2: < G$) H%&- G&-" -$&2273"$)./ H.++$%*3& B.$+&-$--()& W#"#"- )& 2&.-&2#23.1. %$*&)"; H.G$), +. 2&> H.% H%.+.'*"$# <$#., -"'.*$--.$ B.$+&-$--()& W#"#")& -" 6.'$$ G$) 60 %$I.'M5&/ B.<$#" D$I.H"2-.2#& ::P H%.#&< 2&.-&2#23.1. %$*&)". 32

33 -#&.(#/)&$ '!%$)!$ P"%.+( J#.1. %$1&.-" #"3*$ 2H%"K&<"M#, I-"M# '& I"H"+-($ 2#%"-(, H.G$), -"H%7*$-&$ & <.$--($ +$/2- #<&7 < %$1&.-$ -$2).#%7 -" <2M H.++$%*3,, 3.#.%,M.-&.3"I(<"M# 2&.-&2#23.), %$*&),; & -$,*$'&.-& -$ I-"M#, G#. -$<.I).*-. H.++$%- & H,#$) H%$2#,H'$-&/, <3'MG"7 %$I-M *$-N&- & +$#$/? P$,*$'& BW9 & $<%.- H$/23&$ -$ H.-&)"M#, G#. JH.>" 3.'.-&"- '&I)" V 2.*"'$-&M, -& -".+&- &I J#&> <.H%.2.<.#<$#" -$ H.',G$-., & 1.2H.+2#<,MN&$ +$%*"<(, -" H$%$- 3%$2#3"> &2#.%&&, H "%"-"), H%&+$%*&<"M#27 #./ H.I&5&&, G#. <.$--"7 2&'" ).*$# &> <(- *&<"-&$. = J#. #.1+", 3.1+" &2#.%&7 +"$# -") +%,1./,%.3: G#. H%&#$2-$-&7 & +'7#27 -$+.'1., P%"<&#27 <") J#. &'& -$#, -. H. <.'$ &2#.- %&7 +<&*$#27 3.2,N$2#<'$-&M 2H%"<$+'&<.2#&, 2<.6.+(, H.++$%*"-&7 G$'.<$G$ #.&-2#<". Q.2#.G#&)"7 ",+&#.%&7! F I"3'MG$-&$ 7 6( >.#$' $N$ %"I <"2 I" <"K$,G"2#&$ < J#./ 3.-4$%$-5&& & <2$) <") X G#. <"K&,G$-($ 2,*+$-&7 &.6)$- &)& -" J#./ 3.-4$%$-5&& ).1,# #$), 3#. I"&-#$%$2.- <"- < -$I"<&2&).) &22'$+.<"-&& &2#.%&G$23&> 2.6(#&/, <3'MG"7 >.'.3.2#, & I"'.*"# 4,-+")$-# +'7 6.'$$ 1',6.- 3&> &22'$+.<"-&/ < -$&I,G$--(>.6'"2#7> 2.<%$)$--./ )&%.<./ &2#.%&&. D'"1.+"%M F"2.

34 !"#$% &'(% )'*+,-..*(3*45 * 2()(/(.+. +(,/* 46-3*7 (6+(8(/.0)93(:( -; *.*(3*.+0 G1.8*'- (Moishe Arye Friedman), H;'$-39 1'$$.- "1)"8"/#';5-"9 '-).#."-.#)#/"9 ($1(9#/"9 "8.-., -(#/";5/.< +;5)1'"1)"8"/#';5-3< ($1(($, /")"13( 71.-.*';. +F'#).( $ I(H(1'-#/"9 /"-C(1(-J.., 0";52(9 F'#)54 $ /'F(#)$( -'0;48')(;(9. K). ($1(. #F.)'4) #",8'-.( H"#+8'1#)$' A,1'.;5 0"H"<+;5#)$"*; 7".< +0(L8(-.4, #"H;'#-" >"L5(9 $";(, ($1(9#/.9 -'1"8 8";L(- L.)5 $ 1'##(%-.. $7;")5 8" 71.2(#)$.% E(##... M $"71"#+ " <";"/"#)( "-. ")-"#%)#% 7"-1',-"*+: *-"H.(., -.< #F.)'4) "C.J.';5-+4 $(1#.4.#)"1.F(#/. $(1-"9. "#+L8'4) )";5/",;"+7")1(0;(-.( <";"/"#)"* $ 7";.).F(#/.< J(;%<; 81+H.(, /'/ 1'$$.- G1.8*'-, 7";'H'4), F)" 7")(1. ($1(9#/"H" -'1"8' $" N)"1"9 *.1"$"9 $"9-( "F(-5 #.;5-" 71(+$(;.F(-3. :$1(.-'-).#."-.#)3, /")"- 13( +F'#)$"$';. $ I(H(1'-#/"9 /"-C(1(-J.., #)';. 7"#;( -(( "0O(/)"* *-"H"F.#;(--3< +H1", #" #)"1"-3 #."-.#)#/.< C'- -')./"$, B <2$).1,N$1. D.1", &2H(#(<"' 1',6.3.$,<"*$-&$ 3 =2'")23./ L$2H,6'&3$ =%"- & <(2.3. 5$-7 $$ <$%>.<-.1. %$'&1&.I-.1. <.*+7 "7#.'', ;")$-$&, H%$- I&+$-#" =2'")23./ L$2H,6'&3& =%"-!">),+" 9>)"+&-$- *"+" & &%"-23&/ -"%.+, 7 >.#$' 6( 3"3 )-.1.'$#-&/ 34

35 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. -#&.(#/)&$ '!%$)!$ &2#&--(/ +%,1 =2'")23./ L$2H,6'&3& =%"- & 1'"<-(/ %"<<&- H%"<.<$%-./ "-#&2&.-&2#23.& $<%$/23./.6N&- -( "<2#%&/23./ 2#.'&5( D$-(, 2$%+$G-. I" #%.-,'" <(2.3"7 I"--"7 )-$ J#&) H%&1'"K$-&$). P$I"<&2&)($,G$-($ & H,6'&5&2#(, 3.#.%($ #%$6,- M#.6Y$3#&<-.1. &I,G$-&7 & +$6"#.<. >.'.3.2#$ &. H%$- <%"N$-&& $1. 2&.-&2#")& < H.'&#&G$23.$.%,+&$*.6Y7<- '7M#27 H%$2#,H-&3")& & G"2#. H%&1.<"%&<"M#27 3 )-.- 1.'$#-$), #M%$)-.), I"3'MG$-&M. F J#./ 2<7I& -" #.# 4"3#, G#. &2#&-- -()& H.+2#%$3"#$'7)&, 4&-"-2&2#")&, " G"2#&G-. & &2- < TV u u u H.'-&#$'7)& *$2#.3.2#$& F#.%./ )&%.<./ <.&-( 6('& 2&.-&2#(. D,+,G& $<%.H$/- 23&> %"<<&-.< & 1'"<-() "-- #&2&.-&2#23./.6N&-( 9<2#%&&, 7 <2M ).M I"-&- )"'27 2&.-&I).) & #.-. >.'.3.2#.) & $1. H.2'$+2#<&7)& < G&2#. &2#.%&G$23.), H.'&#&G$23.) & %$'&1&.I-.) H'"- -$. V%.)$ #.1., >.%.K. &I<$2#-( H.2'$+2#<&7 2#%"#$1&G$23.1. I'.,H.#%$6'$-&7 J#&)& &2#.%&G$23&)& 2.6(#&7)&. X 2,*"2.) <&*,, 3"3 -"K$/ &,+$/23./ %$'&- 1&$/ & & &)$-$) ).&> H%$+3.< I'.,H.#- %$6'7M#, &2#.%&G$23&$ 4"3#( & H%$<%"- N"7 &> < H.'&#&G$23.$.%,+&$. 22('3& -" #.-. &2- #.%&G$23&/ «>.'.3.2#» +$'"M# <.I).*-() H%.+.'*$-&$ >.'.3.2#" H"'$2#&-5$< & <2$1. "%"6.-&2'")23.1. )&%". O#& *$2#.3.2#&, <.#'&G&$.# &2#.%&G$23.1. >.'.3.2#", H%.&2>.+7# -" 1'"I">, <2$/ )&%.<./.6N$2#<$--.2#&, -. H"'$2#&-5( -$ &)$M# -& )"'$/K$/ -"+$*+( -" I"N&#, & -& )"'$/K$/ <.I).*-.2#& 35

36 !""#$%&'()!$ *&#&+&",( P"3.-$5, J#. H%$<%"N$-&$ >.'.3.2#" <.%,+&$ & 2$1.+-7 J#. <& $/, G$) 3.1+"-'&6. +$'"$# )$*- +,-"%.+-.$ H%"<.,'&5$/ #.%.--&) +<&*$-&- $), & H.+ $1. H%&3%(#&$) 'M+7) H%&G&-7M# )-.*$2#- <. 2#%"+"-&&. B%$+.#.G&$) -"K$/ 2.62#<$--./ 2").6(#-.2#& 6('" &.2#"$#27 &,+$/23"7 %$'&1&7, -"K$ <$%.&2H.<$+"-&$- :%- &,+$& H%&-&)"M# -&2H.2'"--,M -") D.1.) +&"2H.%,. P") 2#%.*"/K$ 'M6.1. <&+", 3"3 -"<7I"--./ 2&'./.%,*&7, #"3 & J3.-.- )&G$23./ &'& H%& H.2%$+2#<$ B!=. P"K <2$1+" ).- *$# +,>.<-(). A.J#.), )( H%.#&< 1.2,+"%2#<" & 2&.-&I)" 3"3 H.'&#&G$ <&*$-&7, H.+ 3"3&)& 6( -"I<"-&7)&.- -& H%7#"'27.!( -&3.1+" -$ 2.1'"2&)27 2 H%&2,#2#<&- $) < =I%"&'$ 2&.-&2#.<, #"3 3"3 D.1 I"H%$#&' -") <.I<%"- < A"'$2#&-, < <&+$ -"%.+" &'& H.'&#&G$23./ <'"- 2#&, V"3 2.1'"2-. D&6'&&, #"3 & &2#.%&G$23& J#" 2#%"-" -$ H%&-"+'$*&# $<%$7).!( -"+$$)27, ).'&)27 & H%&'.*&) <2$ -"K&,2&'&7 +'7 #.1., G#.6( =$%,2"'&) 6('.2<.6.- *+$-.# 2&.-&2#.< & G#.6( 2#"'. <.I).*-() <.I<%"N$- -&$ -" %.+&-, K$2#& )&''&.-.< H"'$2#&-23&> 6$*$-5$<, A.J#.), )( H.++$%*&<"$) =2'")23./ L$2H,6'&- 3& =%"- H%.#&< 2&.-&I)" -$ %"+& &2'") "- 2$'$-&7 D'&*-$1. F.2#.3", -. & %"+& <2$1. G$'.<$G$2#- <". P"K J#. <$%( < D.1", )( <&+&) 2H"2$-&$ < <.I<%"#$ 3 <$%$, <2$ %"<-., 3 &,- +$&23.& &'& >%&2#&"-23./. -(-$K $%$-5&7 -"G"'., & )-.1.$ $N$ H%$+2#.&# < 36

37 -#&.(#/)&$ '!%$)!$ 7 2G$' I" ',GK$$ )./ +.3'"+ 3%"#3&) & I"- < -$) )"',M &2#.%&G$23&> 2.6(#&/, G#.6( <(<.+( & <-$2#& 3.-3%$#-($ %$K$-&7 H%.6'$),. 3.#.%(> 7 <") 2$1.+-7 %"223"*, P. 2-"G"'" 4"3#.<. 1) 2&.-&I)" < H$%<(> I"H&27> 2<.&> -"I(- <"$# 5&4%, )&''&.-.< $<%$$<, 3.#.%() < E<%.H$ & $+&-2#<$--(/ K"-2 2.I+"- -&7 #.-. $<%$/ ,+"%2#<" H.7<&#27 < #.) 2',- G"$, $2'& J#& )&''&.-.< $<%.H$/23&> $<%$$< H.- 2#&1-$# 3"#"2#%.4". 2) :2-.<"#$'& 2&.-&I)", 3.#.%(/ 7<'7$#27 <.&2#&- -, H%$2#,H-./ 2$3#./, H%$+H%&-7'& < 3"G$2#<$.+-./ &I 2<.&> H$%<(> "35&/ H.$I+3, <?$%)"-&M 2 %"I*&- 1"-&7 M+.4.6&&. 3) :+-.<%$)$--. 2&.-&2#( H%&-7'& <2$ <.I).*-($ )$%( <. <2$) )&%$, G#.6( & -$)$53&/ -"%.+. :-& <$'&,2H$K-,M "-- #&1$%)"-23,M '.66&2#23,M H%& <2$> H%"<&- )&%", < G"2#-.2#&, < L.22&&, " #"3*$ < 9-1'&& & 9)$%&3$. 4) 2.H%.#&<'$-&$ 2&.-&2#").3"I"'&, %"- "-#&2&.-&2#23&$ %"<<&-( & 3"- #.'&G$23"7 5) P"3"-,-$ & <. <%$)7 A$%<./ )&%.<./ <./-( 2&.- -&2#( -"I(<"'& 5&4%, )&''&.-.< $<%$$<, 3.#.%($ 73.6( ).1,# -$)5")&, J#, <./-, & -$)$53&/ -"%.+ 3"3 <%"1", 3"3 "6-2.'M#-.$ I'.. 37

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r. DIENNIK URĘDOWY WOJEWÓDTWA LUBELSKIEGO L, 24 2015. P. 3780 UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM 16 2015. j h h ó h h N.18.2 15. 40. 1 8 1990. g (D. U. 2015.. 1515). 80. 4. 8,. 90. 4. 8 7 1991. (D.

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego przemysłu elektronicznego

RAPORT. Badanie chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego przemysłu elektronicznego Projekt zrealizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. RAPORT

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH ó Is Oh s ZANIEZYSZZENIE Ó BIAEGO UNAJA NA TE BAA MONITORINGOYH Ol: h sss s S G l Z: Mls ó Is Oh s s Sbs A: Nl Mg s Bb ó, s 2003 Ss : 1. lm h m 2. sm 3. Omó ó b mgh ó Bg 2001 4. Omó ó b mgh ó Bg 2002 5.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

*+,-./)0) (1234,5.6+)2)72.-,.)

*+,-./)0) (1234,5.6+)2)72.-,.) !"#$%&'"()!"#$%&#'()*#+,&-.-/"0)123&-4+")) ")123"#&"#)567-3"#'0) 8#9#8:$);;;)) *+,-./)0) (1234,5.6+)2)72.-,.) WYDZIA! NAUK O "YWNO#CI I RYBACTWA CENTRUM BIOIMMOBILIZACJI I INNOWACYJNYCH MATERIA!ÓW OPAKOWANIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. med. Tomasza Tykockiego pt. Ocena skutecznoњci stymulacji j dra niskowzgуrzowego u pacjentуw z chorob Parkinsona z

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. med. Tomasza Tykockiego pt. Ocena skutecznoњci stymulacji j dra niskowzgуrzowego u pacjentуw z chorob Parkinsona z j P k k P h k j f у h b j h h b. S h j k. N b j і h h j j. W h k P j j j j b. S k S k b k k k, b b, k. O b P h. b j S h і h k k k j j j k k b k у і, 1 3 5 k 5 6 ( k ( у j D S ( j B B b D j. Z k b j у j

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 185/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r.

Uchwała Nr 185/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. Uchwała Nr 185/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ostrołęki Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !"#$ "#!!"#$ %&!"()$*+$",&%-!.,*/! "* %&!!!"#$ ( )**+ +!, & & -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 00 1 -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 2 345*/%&("& %3 6$%&!./*!3%%,3-47*/.87 $*47!5(,.(22222222222222222222222222222222222222222222222229!"#$%&

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT Informacje o produkcie Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2010.05 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2011.03 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI 1968 2011.09

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

" '* ? +> & "6 , +%-6

 '* ? +> & 6 , +%-6 ! "# $%&'( )* +,&- #.' /01" &20'&'1"" 31 $ " $ " 0&(,10( 4 1#%( ""* 1#% 5! 5 1"&6 1"& ""5( 5 5 5 55 7 5(,&")181#%( +".91'.6 )"'65 ( 7# 6( ( ( ).9'':'&.966 2"':'&.92"2* 0' '1"' 4 '1%'";!8&"&'"""') ;5 "6

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

KOSZTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

KOSZTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH KOSZTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z DRUGIEGO FILARA SYSTEMU EMERYTALNEGO Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Warszawa 2005 Synteza Raportu...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE DUPONT CORIAN

PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE DUPONT CORIAN PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE DUPONT CORIAN DUPONT CORIAN OPIS I ZASTOSOWANIE Corian wynaleziony został w 1967 r. przez firmę DuPont, pierwszego producenta materiałów typu solid surface na świecie. Jest to

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014 VISTULA GROUP skorygowany QSr 3/204 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 204 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE DUPONT CORIAN

PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE DUPONT CORIAN PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE DUPONT CORIAN DUPONT CORIAN UMYWALKI I ZLEWY CORIAN OPIS I ZASTOSOWANIE Umywalki i zlewy produkowane są z tych samych materiałów co płyty mineralno-akrylowe metodą odlewania lub

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

" *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D IEA @ EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH H @ MEI = =JKH= AC IJ= OIE A@ O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH OH @O

Bardziej szczegółowo

!"##$ % & % ' ( ) *+

!##$ % & % ' ( ) *+ !"$ & ' ( ) *+, !" $&"' ()* +(,-.*./.0 0-()*+(,-.*./ ' 1 2" 3"4-4$ 4 $,5"( (- /+ ). *6).*7 182!"!92 ).*9 2 0:).* 0 ;0).*

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

zaj.techn./informat geografia historia matematyka biologia * rewalidacja * rewalidacja wych.fizyczne j.angielski .niemiecki zaj.

zaj.techn./informat geografia historia matematyka biologia * rewalidacja * rewalidacja wych.fizyczne j.angielski .niemiecki zaj. Nauczanie indywidualne : K K 1b od 02.09.2015 wych.fizyczne (z klasą ) zaj.terapeutyczne(z klasą )co 2 tydz 2 8.50-9.35 wych.fizyczne (z klasą) zaj.techn./informat. ( WJ ) zaj. z wychowawcą (z klasą )

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

Komputerowy układ tolerancji i pasowań wymiarów liniowych ISO wraz z przykładami i projektem technologicznym.

Komputerowy układ tolerancji i pasowań wymiarów liniowych ISO wraz z przykładami i projektem technologicznym. Karol Koliński MiBM rok III Instytut Techniczny PWSZ w Koninie Prowadzący: mgr inŝ. Mirosław Falkowski 2006/2007 Komputerowy układ tolerancji i pasowań wymiarów liniowych ISO wraz z przykładami i projektem

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

(EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat ) (EN 10270:3-NS oraz DIN 17224, nr mat )

(EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat ) (EN 10270:3-NS oraz DIN 17224, nr mat ) (EN 10270:1-SH orz DIN 17223, C; nr mt. 1.1200) (EN 10270:3-NS orz DIN 17224, nr mt. 1.4310) d Fn K Dm k Dz L1 Ln L0 Legend d - Dm - Dz - L0 - n - czynn zwoi Ln - Fn - c - K - k - Fn stl nierdzewn = 1kg

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

9"9 !>?@@ # $%%$ &!'$ (' $)' * $!'$%($ $'! +&,%!'$'$ ")-!. % # $)(/ 0) (! ()(/# %!!! 0 1.(.2!!( '$$%$$ ()-!.(% '"!!3.!!$ " -!

99 !>?@@ # $%%$ &!'$ (' $)' * $!'$%($ $'! +&,%!'$'$ )-!. % # $)(/ 0) (! ()(/# %!!! 0 1.(.2!!( '$$%$$ ()-!.(% '!!3.!!$  -! ! " #$ % &'((! ) * + &(( +,, %# -(-./0.1(' 2+ 3"4 5./67 '/1 /1.1 4 5./67 '/1 /1.- 34 "8"9 # :- ; < 3.6(- = 3 3"4 5-/7. :-:: :&:: 4 5-/7. :-:: '1(/ 34 "8"99 9"9!"!>?@@ # $%%$ &!'$ (' $)' * $!'$%($ $'! +&,%!'$'$

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

http://gielda.onet.pl/768788,1,drukuj.html

http://gielda.onet.pl/768788,1,drukuj.html Strona 1 z 45!"##$%&!#'%((($%!!"" "#$% &'($)*)+,))-& &'($)*)+,))-& /# /0$ 11 1 11 1,/"#2 #"# 3"!!"! "! 444 456 77766 65,,/8 " %# #9":: ;11 1611 171 755,,,/8 " %

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 R. ZAWIERAJĄCY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OPERACYJNY POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PODRĘCZNIK OPERACYJNY POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PODRĘCZNIK OPERACYJNY POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PODRĘCZNIK REALIZACJI PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ G, Rg Oś P Sj Uę Wjó Pj Pg W Obó Wjh BANK ŚWIATOWY UMOWA NR 7358 POL W, 25

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM. Fizyka Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM. Fizyka Poziom rozszerzony Modele odowiedzi do rkuz róbnej mtury z OPEONEM Fizyk Poziom rozzerzony Grudzieƒ 007 zdni Prwid ow odowiedê Liczb unktów... z zinie wzoru n nt enie ol grwitcyjnego kt GM z zinie wrunku kt m v GM m c, gdzie

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

Magazyn Poprawiony wtorek, 31 maja :06. nazwa. wymiar. Gat. ilość. Płaskownik. 100 x 20 SW18 1 / 116

Magazyn Poprawiony wtorek, 31 maja :06. nazwa. wymiar. Gat. ilość. Płaskownik. 100 x 20 SW18 1 / 116 nazwa wymiar Gat. ilość jm Płaskownik = 100 x 20 SW18 142 1 / 116 Płaskownik = 120 x 20 NC6 125 Blacha = 50HS 18x750x2500 2 / 116 340 Płaskownik = 1.4548.4 50 x 40 340 Odkuwka 250x130 3 / 116 SW7M 3 szt

Bardziej szczegółowo

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11 Zadania do cz. I Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Zadanie 1 Rozpatrujemy dwa geny u zwierzęcia. Allel A jest dominujący i koduje brązową barwę oczu, allel recesywny a determinuje barwę czerwoną.

Bardziej szczegółowo

!"# $ %&'& 1&%(&' 2. *#3 #., 45-46 *#&.45-4 4 %.*

!# $ %&'& 1&%(&' 2. *#3 #., 45-46 *#&.45-4 4 %.* !"#!"# $ %&'& ( &)%* #&%* *#& & *+&,& #&*&'*+&&*& *# -*#&.**+&. #&&' *#&,*/$%& '& 0#& #&&'&'&(&* 1&%(&' 2. *#3 #., 45-46 *#&.45-4 4 %.* (- &745-4&'*+&*# */ (") *+, Lp. NAZWISKO I IMI Z KLUBU DO KLUBU KWOTA

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH RZEMIOSŁA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. RZEMIEŚLNIKÓW KUJAWSKICH W INOWROCŁAWIU Plan lekcji Wrzesień 2015r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH RZEMIOSŁA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. RZEMIEŚLNIKÓW KUJAWSKICH W INOWROCŁAWIU Plan lekcji Wrzesień 2015r. Plan Wrzesień 2015r. - Tydzień A Poniedziałek DA s.cech DA s.cech s. 7 DA s.cech s. 7 DA s.cech Kl. I A Mon.zab. Tmps KZ Mon.zab. Tmps KZ Mon.zab. Tmps KZ Mon.zab. Tmps KZ Kl. I B Wych.fiz.chł. DC Wych.fiz.dz.

Bardziej szczegółowo