!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00"

Transkrypt

1 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

2 *,%#10* *,%#10* !# $%& ' ( $%% ( $% % $ %% $% %% $) * % $$+! * %$ $, %- $$. %- $,/ % :,%1! %#,2 %,%/ %(,/ (,$3 4' 5 #$,$ ' ' #,$%67 #,$67' (-,$$67'8 %,,2 %$,-3 75 ' 5 %%, %%#

3 ;.242<2, : : = ; #%67 ' 5* %$- #9 ' :5: 4 %$# #$1 %, 4 > ! ; $

4 1 4 2 )! ; < 5 '! 5*'! 8! 3 % ' = ' *!! >? ': *! ' 5 '! ' : 5 5 ' 5* ' ; ' < '*7 '? 'A+ + 5! 5 8 >6.)?++?B6662C)21611:* *5 5 ' ' 55 ;. /! < ' 55 *= 4'8! ' 8 5!: 5 ' 4 : 4 = ' ' ' ' D =! '*!48: * *E:*! 5 4' =5 5 * ' ' ' ' 4 F*! * 5E * D 84 5 ' '! ' 4 '*!:'*!E G ' ' 5* '! '!: *! ' * 7! E ' 5! ' 4 ' / ' : = '5 : * 8 =8 ' ' ' 8E % /5 ' ; < : ' ; < =: 4 =5 5.>) 66: * '! * H'4 ',

5 + *=4=8 84 '8: :*= ' = >? ' ' 4 : ' * 7 ' * = = 5 F*5 75 '! * '8! '44 = I=5'5 '* ' : 5 7 : ''5! : 8!54!' *!: ' ' 4' 8 ' 8 & 5 ' ' : ' ' = ' ' /8 ' =5 5 ' 4 ' 5:!!: ' 5 5: ' ' 5: 5' =5 8 5' $ #%$ : 4 ' ' ' : ' :E' 5! : 8 '4 5 5' 5 ' : * -! '!: *! 84 ' / =!5 5 E 7! F* 7 $ #%$ ' + + ' 58+ 9#%- ' '=9 55+*:' 5' J'- -

6 2 6 2 ' 4' ' ' 8: * =5 55 '*' 5 ' : * : ' 5= ' 8!9 5'5 ' ' 45' ' 4 *'* 8'*' 4 ' 8 8=5' ' 5K8 ' 5!L' ' ' M:' 4 ' 8 L' ' M 5 5 8!: = ' 8!: 4 ' 8 ' L' * : ' : : M: ' * 8 4' 5 85: =8 8 5' 8 5: * L 4! 75 : '!M ' * D5 *! 5* 5 ' 2+) 2' ' 8 ' 5 ' ' ' 5 * 7 8! 5 ** ' 8 5 ' ' 55 I ' A55 4 ' 5 2 ' 2*!' 5* ' 5* G: 7 * '! *! E + 5 :' 5 * '! 4 0

7 / ' : ' *! ' 2 + ) 2 ' ' 4!' ' '* 5= ' I 5 ' ' 5 5''' 5 = ' '4* 'E '!!:' ' 5 ' ' 5' 5 * *:*488 = 6 ' 4 ' ' 8 5! ' 5 ' * 2+) ' 7* ' :*!' ' ' 5!5! '5 =5 ' 75' *E / ' 4 5 5: 5: ' ' 5 ' =E:: ': 9 '! =E 5 7!!:' /' ' D' :5' ' ' '*' E * 4 ' 5 8! 5 5: ' ' 8! 8! : ' = L : '!: ' *=:8 M ' ' : '! 4 6 ' /'! ' F* 2MN**: 4' ' 5 G' B* >4 : / * >4 O:6EB ' 8+ 8: 6):6): G ) G' 2+)2 A: :' ' 5 75 :5 7 L' ' :5: :5 M MN*' : ' ' 5 5' 5 8 5*!!:! #

8 /' E'! 4'8 : ' * 2+) 2: 5! 5 : 5* 7: * ! L ' : 4 5 5M:' = ' 8!8! ' ' ' 4 ' 5 )5 7 : ' '! '' ' ' : *= 5 4* 5 8!' ' 'E 9 ' ' 4 5 ' ' ' 5'!!! 75 8! * '! ' *' '!!

9 )8= ' :* =5 ' '! / : 5: *= 5 ' : 8 5!! 8! 5!!!!#!!: ' (! * 5 : ' 5 8' I %%% O$! * :*' 5! 7 5: 5! 5 5 L*! ' ' M:2+ 5 I' 5: $ ' 54 0(%5L%:-PM: ! '*! ' 8 ' 8 ' ' ''* (P: 8' '8 8 ' 2+ +*= 25 ' L PM: 5? ' 5 L :-PM.' /!*27 I5 ' 'L5 ' : = M 5 7 ' :=5' 54 /- :',:? ' 5E *' '!*7 5 5' *=4 >3 O '* * '!,P: * P: -P 3 8: = * ' 5 5 = ' *=5 *5 O ' *= *! L%$ *M %P:' ' *==!L, 4 M P /4'!!>./)G0 ' *= *,:-P:? '$:(P. '* *? ' * L 0:0PM &*5 L,:PM/!? ' & /! L M 55L%PM.'L ' K : A:/! 6 ' /4!: (

10 ) : +5.4 L ' %PM '* ' 8 K : + : : : : +5: :.5 :6:>H /! '! 0 '* 'E '!,- 5.4 * H'4 L- 5M ' 'I L-5M1!L,(5M/' * 5 0: -!4 5' * 5 A L#- 5 '* *!M: 4' H' L-0 5M I L,( 5M.= '! I! L 5 >3M:H'L,5>3MA L,5>3M 28 5 ' : = 5 ' 8 ' 5 5 ' *=! ' *= *! D 5!!: = =! 4!' 8 E ) ' > B30 *$:0P :$P ) 5 '4 5! *: ' 5! ' *'4= '* ) 5 ' 5: * ' 4 '8 8 *'! * ' 54'8 5!!/! : =8 4 = : 48 4 ' * ' 3 5 ' >./)G8:=' 5 8' 7 ' *= ' %--5 *:' 88 * >3? ' ' ',0P #%# 5 5' *=.4' '* 8? '& /! L$ 5M '! &*5 L% 5M 48 >./)G 5',:0P 8 $ 5 : 5! ' =54? '8I! 8A '? ' /! 7:* -P O ' *= 54! $ 5 L,P M: ' *=8!' %%5L#0PM / ' 8:=? '' ! ' *= ',-P 5 5 : *' *! *? ' ? '& /! %

11 / '5 '* # $%: 5 '* 5 *: :-P 4 = ! ' * 5 '4! I L ' $PM : 6: : H': /!:?: 9 :. K ' L ' %PM 1': : B H O '*.5 0:-P:'!*%->? %#P =B! 8!: '** ' = ' 5! '!! ' * 6 ) / 4'! E 6)'5'* # #5'**: ' / '5 '* # 8 54 * ' I : '5 : '! K8 ' 8 '5 = 5 I5!! L%,PM !! 5!/F 4 5' *=! LPM: 5 '* ' L(PM : : ' 4 ' : 5 '! : ' 4'8 = ' 4 *%->?:5.5 /*! *> L*5E *O:K?M 84' 0 ' *= / 5 # ' * 5=0 ) '8'4 4 =,3 ' = '.= ' 8=8 4 4' ' 4 ' : 5 '! : ' *='8=5' 5L',: M * ' : *'!!=!:''==5) 5 'L 8 5' 0PM =88 ' 8 ** I *!'! *5--P*L ' * 0 M / ' * %- >? 8!!! 5! * 0P: ' 5 * '? '/'8*! *'8*'!*%->? * 5!Q***5!L*25* M *$P /'5'* # 4! 5 L%PM:5' L%$PM: ' L%$PM: AB! ' 5 L#PM' ' L0P:*'8 >M %%

12 .5 #: ' * 0 5: ' 5 :' : ' ' / E ' 8 ' 4 * ' ' 5,(>3 40#>3E' /6'* 4 '* %>3LM 0%%>3L5 M/ ' 5 4 *' 4!4 >: *! D : = E 0 /'5'* =8 ' 4 *!4! 0>3L M %%>3 L2M / ' 4! * 4 ' 5 *! * ' *= 5.4 ' 8 '!! L$0 >3 4M: '!! =! L$-$ >3M 7!C!L$,->3 4M:5'==8 5 L%%,>3M) 5=' 4:4 5='5: 8! 5! L %$:-P 5 = ' 8 ' M 0 :'5'* # 4 8 *!!: 5! '! L( >3 4M: 5 8! '! / 5 * 8! 5*! '5* + * = : ' '!! / %:$P * *5: = ' ' 8 8 L-:-PM: ' %(P / 5 * *'' 8222,!2 / * 6 ): '5 '* # 4%,:%5!' *=!: %P5='5 '* 0 Q $P ' *= : 0P * G5!L -PM'*!L,PM I4:='5'* # 8 ' *=!- 4 ====' '5 : 8 ' *=!, ' /'5'* #! *! * %- 4! '! 5 5 = '5 '* 0Q! 5! *= 5/'5'* # 5' ' *= ' : ' ' ' * %,:% 5! *5E * $:-5!'!:5,0P :-,P* /'5'* #' ' =! 4 * 5 L:- 5M: ' 5 L:-- 5M: 4' %

13 5' L:-5M! ' 5 L:,-5MC! & B&!> '2.4 *, 4 * 5 L%:%- 5M:4' 5' :! ' 5 :' 5 ' L' :#- 5M ' L:# 5MC! B;&!> %'! 2 /- %:05' *= 5 ' =! * ' *-= 0P'*!,P*! '' *. 4 '==5E 5 8 >! 5!= =! * '!:*! ' *O 4'*! '! :$5: ' ' 4 ' =! *! ) 8 4 =! 5!Q'!' * 8!! = : =!== 8! * +! ' * ' *! '! : ' ' 5: */ - * '4%:$ 5 *!. 4 '== > 6 ' '* *:'5' 8 8 '! '! 5 > '* ' = ' ' 5)' 5=:= '* ' O 4'*! '! : 5/ 5 4 =! *! ' )% * *-!! ' %P P! 5!,0P = : 0P!!! ' %P %,P $#P! E-P 5!#P = : %%P $(P E%0P P 5P 6$P 5#P - :> :6):/0 %$

14 ) * ' * ' *= - <!>! I' : : ' *= #P %0P 5 ($P,P - :> :6):/0 1! = 8!! '! > * 8! = =! 4 4=:' 4E' 4' = > * = = ' 4 L * M O ' *= ! 5 L'8! 5! *M: 4'!! L '8 7 4! :5 ' *: M/- * ',-P *! * :! L* M: ' 45 5!!!: * 4 5 'E 5 4' = ) $ * - 4 G %%P! 3 5 P G #P!: 5! -%P #%P #P 6 $P - :> :6):/0 P %,

15 82252 O!' *=! * 84555%((( : 4' 5 '/ ' *=! 4 ' *=! 5 5 * : 4! * *!G *= /0 8 5' ' *=!: 5!3 ' *=* 5! ' =8 4 8 L M: *= =' *= O ' *=! 45'(P: 8'85! I5 ' 4'8 ' * 8: ' : ' = 8 5 = '8 4: = 8 5 = ' /=5 : ' 5 G 8 ' 5: 5: '! ''!: '7! * 8 4 =! = ':**=84!!* : I 4 5 : * ' ' ': 8' 845'' 5 ' ' *= ' 4' & 5 & ' 5 4 ' 4 55':*!8 4 8:!: 5' 4!!!8! 5! )! ' 6 75 ' *! )' + 8 4' ' 8* =!!' F* 45'!! +! =4 4 I* = * & 5 8! ' '5 5 : *! * * =*!' 5E ' E 3 : : ' ' 4 ' E: ' : = 8 '! ',.'!? '9 5) %-

16 * 7!! = '!!'/ '4 = = ' E! 5 ' 4 5 / 5''!'! * ) ' 5 5 F 8: = 5' 5 5 ' + =: * 4 ' ' /' *! '* 3'' # ' 8' := 8' 8!'! *! ' 5 * 8 ' 4' '!E:8' ' 55 I4 * 8! 4: =! ' ' ' 5 *: ' 7 5 ' : 7!: 5'!' *!:' 5 4!!L5' '!!M % 7 7*!*8! $ ' 7 *! 5=, ' I* =: 8! ' 5 *: '!: * A:= ' :=5 '!*: ' ' ' ' 5 5 ' ' :!*:5 *=!:*' '4 ' 8 =! *! 5!!' *!:! ' 5*6 54' 5 :* 8: 5: ='' ''*5 ' 4 ' 5! %0

17 ' 5 48' 4 ' ' 4 5: *=! '!' *! 5 * * 8 7 /=8 4 8 = 5 5 8! 8!! 15 '' '! * ' : ' ' : = ' *! *: * 5 8 ' 88 ' 4 G 8 7 ' * ' 8 : ' '4!: * ' 8 * ' '455 / '8 5 =8'' /G) 5!! : 5 = =E I * '' /G) ' ' 455: * 4 ' * '! ' 2 5! 5' 55 ' ' 5 ' 595E 5 6 ' =! 4 : '* 5 E * ' = 4 & '.= /! ' ) 4 ' 4 I! = 5O5 1 :*5' =' : ! 5' = : %#

18 %((( 5!755 D 4' *5 : D 8 5!' #-$:0# 5R: 5 %%,:, /'! 8 %(5:555 :)' : 3*: D* : 9 E: 9 *: O : K 5: 4 : : + :+ : : *:)' :) :/ :I '!' : '!,(:,5 :*85 -(,#5E * % & ' =5 ' 5! +'G*! ' 5 5+ ' ' :' >8D 55$:# 5 : %:-5 + %(, :!!7 %(- G5 %0%#5.! ' 8 5 +'.! %, 5 8: ' $#5>8.! '* 5 = 5: O : - :,$:0:5P :' (P+ >E ' %P /4 5E * ' 14 ' '* 5%0(5 : 5,$:$ 5E *: * *! :,P 8 : 0P+ :#:#P>E :P D * %(, :!!7 %(0 + 8! 5 5 E = 5 = 5* 8!8 4 2 =' :' * :*5' 4' 5'8 ' ' *: = ' * 8! 5 8! 4! 4:' * 8 ' I 4 : = '!! 5 : 5 = 5 55 ' 5 E ' 8! %

19 : : 4' 5 I' =!5*' 8.= '54: = ' **:* D 5: = ! 7 :=8:* *= ' 5 5 ' 8 ' 5 ' 5 5 9=! *:' 55 ' 5! *: 5 = *=!' *.= ' : = ' 5 5' * : * ! 5' :=5'? ' > 5 ' *: E 8! 5 = *. 4 *! 8 4 5: * '8! *: 8 ' ' *' / ' : ' : / 58 ' - G! = 5 =8 75 :*5 8 +*= ' ' 8 4 8! * 8: ' ' =: = ' ' ' ' *! / % > 5 '!L'* 4 *5 ' 4 5 =5 5!8 ' 8 ' 4 8!*5M G7*'!!L ::M $ I L4' =! 5'*!M - ' 8! : 7M:! L' : : 5: ' =: ' M 5!: 8! '= 5 L=: 5 : 5 5:/ : :/?:/- %(

20 , G! L. :9 :' 5 ' :G1! 9 M - = * L*= 5! M 4 /! 8 '* 8 4' 4 / 5 9 *: *5 : * ' '8 ' 8 4' 9 I! = ' 5 : = ' 5: ' 4! 8 ' 5 /5 8'=5 5'8 5 : 8 ' : * * 5! 5 ' ' 5 5! 8 = ='8: = 5 5 ' 7 ' =. 4 ''! 8! 4.=& ' ' ' =.= & ' 5 5+*K.= /! ' : 44 '! 8 L 4 5!' 5 +*9 E +F 4: 8 : 8 = ' = ' !8 4 4' 5 5! ) ' : : *! 7 5 D = 4 *= 5 5 = *=! 75 : L 5 *= 5!75M:= '.45 5 ' : *: ' 5 :! 8'* ' 9 ' ' '' ( 8 -, 5 3 =! I: O: 1': B:9*:B95:I8 4 9 /'9: %# 5: 4 ' : 0-! : ::S< + :? ' : ' 58 I ' '! :*'5E *8=5O 8 44 :! : 5 =4 + /4 4 L-PM 4 * 4+ ' = +* C$ 5 4 %$%- 5.=

21 '%05'5:= '%$5B* '5 O:! : ' : 9' I 5 5 =! : + : : 1:) : : ) 5 5: + =E5!: ' 5'*:! :*:'=+!4 4' 5 *=! *= 5! !! ) 5 5! 5 '*5.= ' %(5'5B* '5O + 95=:' ' :!4 858 ':'8!! 5' D O ' 5 58 #%:-! '! /F 0:P= :* :P ' 4 * '! * 8 'E L,%:!M 8 :1! *:4 :/ 8 4 L $!M 58 ' + 5 * * 5.* 5 ' 5 58 * L ' = %PM.4 5' ' = 8! 4 LO 4 M: LO 1! M ' = O D / 5 * 58 : I 58!:8: : : :' :' * *= * 8 : '5 : 48! 88 O' == '$-P.4 L'* 4 5 M ) 5 E ==E 1E 5'/! 4) 5 E 5'/ #:P:! %:0P: %:,P:8$:#P 5 5 ' 5: 58 5 ' L 5 M: + L. = M 4 L8 4 * ' : 4 ' 5 ' 5M: %(#( : 4 O & 3 9 >.?1G/%(( >.?1G '8 E! 75 ' ;= <:' 8! L-$-!M/ ' * ' 5!? ' '! 5.=? '5 5!' 5 C$'!'58 %

22 /4' 0 * ' % *!: $ * 5!* ' * ' $ * * / * 5 58 ' 4 *.*! : ' /D.*4* 84,5 S' % '!! *8:**! '=8 4 L(-P * 8M + ' 5' ( *: - '*: # * * L 5 =* M %$ * '* /' 4' *8!:*4'8!! 5 5'=:=5' 4 ) ' = = 4 ' 8 8 8: 8 8 :' %((.=E G 1! 9.'4 ' 5: ' %((, = E &F2 B ' ' =8*! *!: !' $(,!: %#%$%! *! ' ' 4 : * 9 B ' 0-5:' 4 4 '* 05: 4 ' $- 5 8 ' = 9 *:D* :+ :I)' L' M ' ' 55!K :*: B*5 5' 5' 58 45* 5 ' 5 : 8' ' 5: 5 ' 5E *;=5< * 5 ' 4 4! ' 5 ) 8? '. 4' ' #0* 5 4!! 8 8 * ' 2 : ' ' 2T J * O5 5 O ' 5 : ' O 5'55: O 5: F O 5 *G! 3= 5' * ' 4 ' ' 8 ': = 8 ' ' '%,% *: 5! 2T ' 5: '! : 1 : = 1!! : 7 /''4* ' *= 5! &. ' 8 758! 4 #$ : 5 % '! : -, ' :, :, $ : M

23 1! P ' 5 : : :8: :: ::' : : ' 5E 3!' 5*' ' : $ 4' : 8 *O :4$-U38 U 8! 5 * ' 4= 8 ', 5: 8 4'' 4 5L': '!9 $M,!4* 8!' =' D ' 55 ' 8 5E %. 5 4'84'8 1!5 + %(0# '! 0#:! = 5O : ' '! O /G 8! 8 8 *! +! 4 9*/4'*=!!' 8' :!* 4.! 5 '' : 5 4' 5! / 4! = 8 ' /! : ' ' : ' ' : : ' =*:: * : ' 1'* +7 %(# '!,:! = 5 )' : ' =.' +5 '! 75: 8 :O.' = %:-5.' 9 : *5 U95 U G = 9 U 5U5 5! 4 ' : *, ' 8! 9 /4' = ' $ * '* '8! G! 8 4 = %% : 5 ': *5 8 B : : / ' 5 : : 5!: 5:8 48 ' 4 8! 8 ' ' 3 E +: %($ '!0:0! = 5 I: O /* 3 E I5 75 = 5' ' '* 54 2' 54I5/*83 E8 15!!! 5: 5 5 ' 5! 4* /*=8 5 4 ' 5 5 ' : 4 $

24 8/* : 88 ' %: : : / * 8' ' 5' U9*34*U: 5: * ' 5' 8 8 / : ' ' : : 7 ': !!8 : O + %(% '! %:,! = 5 3*: O.! ' 3 / =4 ' 8 15!!! 5 *= 5 ' 5 5 5!!!/* * 8 5' 5!/*= :7 :8' : : 5 * 4' =! : *: : 4 O 4'85 5* K434 + %(# '!%$:$! = 9 U 5U5D* :' =! + 4' 8 9 : 8!!' *' 5 5 5! 5' 58 ' 8! 8: * '* 1 8 4' 4 ' : =!!: 5! =!5! / 4' ', *!: 5!! 54F' ' :' F 4= : / 58' 5' 55'! 8 5,- 5 /* 8 *= 4' : L'M: :5 : G5. : = %(0- '! 0:(#!: ' = 5 3*: O )* 1! > G5 4 ' :'* O */' =3 : O 15!! ' '! 5 4 ' 5 ' % 3 8 : :8*:8' ' : / 5 *8 4 : ' ' : *: * / 8 4'8 8 : 4 55! 55: '5' 8' 4 '! 48758!,

25 O + %((- '! -:!: 5 9 *: O 9 * I 4 $ 5 9 :' B I575= 5' ' ! : ' %$ ': ' ' : + 8 * '*! ' 1! 8!8 ' 4! 8 5: '5 5 D =8 9 ; 5< + %((- '!,!:5 )' I5 ' = 9 84=: '*.'!;=<G= 9 U 5U +! *!!!! 8! 4 =5 '5 G 5 8 ' ' : : *= ' 5*! $5 85 '5 5+*= ' ' : : ' 8: *! '5 =* + '*: *! 4 4' '! *'* 9 ' ' ;9*<:;G <:;34<: ;9<:;> 1=*<:; < 7 ; < ' ' = : * = & +* 7 8!4'! 8>.?1GO= 7' D #(-!1! * '! 1 94L 8 ' *8! 8M: 5 *=!:!: *!/ ',8:*='! 1 94) : * ' 8 ; <: E ;. < ;= < / : 5;< L00#0:$$!M:;<L0-!M;<L-!M:;/! <L0($!M:;) <L%%$!M: ;3 <L!M:;/ <L:0!M <0' = G1!9 58 *=8 4 ' 45 5 *=! '! 5*6! ' ' '4* 5* '! G 4 8 '! ' ' -

26 .=EG1! 9 > %(( D '! %%$,! '.G19!4 5! G $,5 )'.G '8! 5 H: : 9 E:)' G'* 5 9 5; 5 U O =E G 1! 9 5 ' = 8=!? ':*! 58!D!!? ' 4 8' 7: = ' 8! :!!: 4*=!75 'E!8 8 +! *! 4 5 5: 5 8: 8 8 ' 5 8 * 5:4!!D : :H:3! * /4! ' ' = '! 58 = ' 5! '!*'*8! 5 =: : ': * * 5 D 5'5 4 / *! 5! =E! ' 8 ' 5 9 E,(: 5 - > 5 4 *= =E!! : ' G1! 9 L' M G 4 9 5* ! 5 ' 5 =!! * 8 4 ' /' 9: * S L$$-! M I ' 5 ' 5E * 4 / 4 5: = : ' 5' ' ' E ' 44!: 5: * ' 5 = 8 =! <' I '. ' ' 5 ' 58 '!5 ' *: = 5 ' ' 5 : 5 '5 / '! E' 5! 5 6! ' 5 F : 8 5 =8 58' *'' 0

27 ' ' '' : 58! ' 5 E 5! 5 7: ' 8! 5* '! ' =8 4' =88 '8 : '!: 8=! : 5 5* 4 5!! H 9 5 5'8 5!3 *! F*! ' =' '5 5! 45 ' *5! / 4=! 5 4' ' 2: * 8=5E *5 ' =!' / E /6G& O ' ' 5! * 5 #-' : ' I * / 4!' 5*!!84 8 8: 58 4 ' * 5=.= = : =! 4 *' 5! 8 ' '! 4'8! 4! L!!M: *!8' / ' 8 5 ==8 4!!L! 75M ' 5' 55 '! *4!'5 =5 =5 '! * '! 4! '5! '! *! L M! '!. '! 4 ' '4 * '!!: *!)='*'*8' 8 : = 4! 7 8: ' '5 : 4 5 * ' 8! '5: 8 4 * '! ' '! ' 54: :5 /' ! * 8 '' VW(:-, 5$C 4: 5 % 5! '' ' =-5$C 4 * / 5' ' 8 5! *.5 %# 5 8 5! * ' 8 D* : 9 E: O : K 5: : : :9 *:9 :1 :I #

28 G' ' '! =,, '* 5!:'! 8!* ' 5! * = ' / ' = 0%:- '* '5!: -,:- ' G $ 4 57 '*/4 5 = 5 * '* G' 5! 8! ' 84! 5! 6 '*! ' 5! ' '' = :* 487 ' ( 3 5 *'!5= * '* 5! ' ' : 5 '* =5 ' ' '5 & / 4 ' 5 8 = 5' 6!'8' 88 I*=! 4 8 ' *=! = /5 =! 7 '! 8 8 5!=! := = 3! =8 : 9 O 8 8 : * 78 8 ' 4 ' ' * 5E **. ' 5'! :!*= ' 68 4 ' '! A 7:8 *= 8 :! 4 : ' 8!5*! 55 ' 58!! : ; 5 < 8 ' 5' 5 8 : ' 8!! 4 ' 5 8 8'4 8*!' ' / ' ' ' : ' 5 ' 48 4 * *8!:*'! 8!' '

29 / ' : 8 5! 5 * ' * 5 = G! : =' ' : ' '5: : 5 = ''!'88 5: = *? ' 9 5? 5 ' L 9 5? 'M ' ':= L 5 ' : 5! M = *! =5' 51 4 :' *!' >? '? '=5'!4 8' 4 5 5D ' ' :=? ' 8 8: 8: ' 8 8: * ' 5' ) G5 ' 85 = 5:8=5 *! 5!! : =: 5: *' 5 4 *=! * 4*=!)'4E: 5E:: : = / 8 : : : ' : 4 = : :?5! 5 '*F5 0 / ' 4 5 ' 7 ' / 5 4' 55 7 D5 ': **>? ' ' 5!) 8 8 ' 8 8* 75! G! H & I5 5 '! 8 / 55' 8:' 88= > O: %-0( : 5! / 94 O 155 *5: ' 8 X 48 8'*F * '. 55 * 5 : * 8 4! 5 D= X6Y '! !* L D* M 5! ' =! '!!!H D L!*:D*'M 0.' 5* 5! 529' (

30 8' 8/ 94 O / '5 5L8 8 '*!M: = ' 8 ' 25.! ' :' * 2 : 9 $ 5 L M '! %,% ' ' * *4 :D :/ : G E XY 4' 4' :! 5! '*F : / 94:55. 5 ' * ' 5!! 5!: 5'4=5 :' =' ='8! ' 5 * 5!!! D!: B K :K '4 :5D * 9 'O: :/ :+ :K 5:3 * / / X6YXY6 ' = : * 8 4! ' 5 : :9 E:9 * / 5 8! ' 9 E * 3! 4 '! 5 ) '! ' '' / B': * 5 =9 E9* G4 *5 5 9 '58! E! E 5 5 )' 5 8 A55 I '! = : * =!' 55 * 5: 8 ' ' - : 8 5 =5 5+ *) *+ :* 8 55 /XY66 'E:'!' *1!5 : + '5!!G %#(-! 5!H*:' %%- 4 89* :! 8 * 5'5 65! 5 5 %$ ' A ' )' L5 /M 35 =5 5! 5 %0# /)' :*8%'*F'= %# 5%%# ' + 25 / D 5 : * : * 4 '! :D* 5 ) ' = ' 85* 6 : %%(% : ' ' 3 %(#- ' =8 * /755 %(#- 48 *!I' *' * ' *:!'44 '! : ' 5% %((( : ' := 5 ' * $

31 + H! 4 4 = I! 8: =(% 5 ' '5 I8 L5 M 5 L5 M 3 *! 4 58 = ' '5 5 8 %%( 5!5' L0M) L(M5G ' X66= 4 E :!X6Y! / 94O I ' = 7! : = 8 4!!! / 94O 8: 8>8.!* 5'! ' 545' 8:*' ) 9 I * / 94 O 4: ;/ </%$( 5 5: 5: ' 5/%-0$ 5 > O L%-0(M 5 O5 > L%-(0M' ' 5:*' ' '?' + ' ' ' : = 5'' ' = 5 : %#(,!! ' 44' E /%#(- ' '8 5'5 : 5: * %#(# 5 8 E8 8 / ' 8'%% / %% 4 5 : * '! + A * 14 4'.' : 4 ' /!!X6X5! ' 44 : 58 =!! 5'5 : ' 6 5 =! E:' = '5:' 8 ' /%(%- 4.5 ' ' 8%(%( /%(% ' ' ' ' *: ' * 4 * 5! : * 58.5 * / ' %(% ' '4!*L' * %(%M : *=:**= =8 *' + = :8 4 8 *' ' 4 66 %# %($( 25 1 ' ' 5 I! >' 4 ' 8 4' 8 4!* $%

32 /'F%($(! '8 I! +' + I 75 L5 M:%(, %- %(, ' %(,% :'.5 I8 + : 5 '! 5! 5.5 4: 8 4 G 58 /! = : *! *=' + ' * 4= /%((% /' ' ' 8 %( +'45'E5 + 5 H 4 ( 8 ': ' 8 4 ' ' 95E '! 8 %#0 I= ' 4 5 E /5 / 66 ' X666 '*! 7' 5!: 95 ' 4 5!:'4=! / G%$00 95! / 94 O 5 * '* =! G %,%$ ' :' 5 *' G%-$ ' '* '5 55/ E XY ' 5 35 / 5!!!' 4' ' X6Y ' 8; 5< 5/ 5 %,(, G%0,# 5= '!*:' 5!/XY6 XY66645*8!'* / 5!!!595E 5/ 558*= G E XY : / = 5'5 / %($( 95 :/ +' + / %(, ' 5 /! %(,%(,, >''5 ==/%(0 ' 8 5 :95 55 <' ' 4 ' : *: ' 5E *! '! 5: ' 8 * ' 7! 9 I5 :' : '! $

33 % ': 8 ' =5 7 5! 5' =: '4' 7 :!: 4! :! : 8 8: I ' * 8 4 ' 5!! * '!5! 5 $ : =5'' 58 8 : * 5! : *6+ ' ' 8 4' 8: ' 8 ' 8 / 5 / 94 O: ' > O: 8!! 7* 5! =! 58*!!: 8! ;'E 'E<) ' ' = ' 55L :5 : = M:='!! : 5' '*=7 G5* ' = 58 '=! 4 ' 5 /= 4 ' 8!!!: *!:! = ' 4 '*4 ' 5*!' =5* G5 ' * ;5 5< 55 ' *= * *=! I 5: * 5! '* 5!!+ ' ' : = 4!! :=' :=4!' 7!*5 /4! 5! 8= :' :' : 5 =' ' = ' *'!545' $ *:' * =E! 5!: %- *! 8! ' 5 5 5: # * 5! / ! 8 5 : : :' := 5! 5EI : = 4! *!: * ' ' : / ' 5 *! 5 8 5! 55E: = : : I5 ' = '! ' E! / !8 *=!! '* *=! & 8 5 '7 9 5!: '4! *!! G9*5: L9 E: O M: ' L'* D M: LM L9 5M ! 5E L: 9 I OM D8! ' 5 = ! $$

34 5/ *= * 4 5 ' E *!! = ' 8 ' =' =: * ;5 = < 8 ' =5 58 +*= 4 ' 5 ' 4'* : 58'5 # :5 ' 8! L * ' 5 : ' = 9= / 5: M: * L * = 9= M: 5 L : 5 %( M )!6+ ' ' 5! ' ' 8 ' 4 45 ' 5 ' *! = ' ' 8' ' 5 :' : ' 7 K8 ' =E: ' * * 4!! 8 '8 $18*= = ': '! 8 (' 14! = :5 5 3!=8' 1 9 :' 5 '!*9 :' ' ' D 5! 45=E' '!:8!!8! *: 5.5 * L M:! L/ M: 9 *L! M:'!* /=555 8 : ' ' :! 8 ' ' = ' 3 : 5!B 7 : 5!'! :'' 4:=885D=* *! ' ' ' +! %$%(%- ' * '! %- *= 77 *58!:!55)' 8! *= 7 : * *! '!! =7-:= 8G ' 8 55)! I * '* 5 : *: :!': ' =*'**' ==' : 8 : ? '' 7! #.5 4%%! *'! 5!: %' 5*!: ' 5*! L 3=: B*: I :MD 5' 5*'548!'!' 66 $,

35 4 && 9 ' 58 *=! *=!E 8 ' ; <: * 8 ' 5 8' 4 '! 5E *! 5? '* ' : 5 : < < 8 ' ' 5:' =' =:=:!!8/*!5*5*8 ' 7 8 8:' 88 O : : ' 5: ' 7 5' 5 '5 '! '!1 5! 8' 5 : *5 ' 4 ' 5 5! 5 ' 7 ' : 8 < -&/& + < 32 9 *2. 5 : ' : %-- 7 B 6 : '! %-(0 %0$ ' '5!* 5 : '*F *!! ' G ' XY666 : ' 5 %#- : XY666 *: ' * % 8 9 * ' 75 2 I'*' E /! %0% ! + 54=!: 5 5. *8 4 8 XY66CXY666 7 '! * ' 8 '7 =29 I XY666 : 8 4 $-

36 5 9 *'...: 5 5: * E *: D*7 9 9' 5 : 6 ' XY666 : 5 5 5: 5 5 X6X XX 5 ; ' 5 *F %0 '5 5 ' 5!5 B5 % 1 *3= : 9 *5 ' 14! : ' * 5 : '7: 'I.: ' '*: ':: %( K =5%(%0 $ G98=4 ' : *5 '.., '* '.4 D 9 *:%( 5* 5' 5:%( 9' :5 :%(- 9' 5 :' XX - / ' 8=8&'!:5 :6#X6X 0 / 3='* '7 :5! 9 *:%(%(-:%( 3 : %( # 1=' =:5 %(% 3 * $0

37 9 *'7:5 :%( 9' : X6X 9' ' =:5 :' X6X ( 95 ' 5 :' :XX B53* % 3* * '7.' 4.4 L54 E%$*%# %#, M O;H <' G7 5'548 G7 % 84 ' $ * *..4, / = *! 5 B5D* % D* '*' :*! 5 * )* %#%, %#$- 4 ' 8 %#%# ' 2 /! : ' 7 +' $X6%#$- B%% ' 3 D : : * 8: %(, 8 4 ' B %(($ : 5 %#,- : 5 5!55' XY666 I'**: 5 D* *5 D1! 5 %#(%% 3 ' 5: 5 %#, : : *&4 D1! 5 $ D* 5 ' 5+!66' X6X, * * L ' M B59 E % 2 L%0%0$0M '*F 5: = 9 E: 9* 9 = $ 9' 5/E '5XY666X6X, 3 ' 5 '! 5 '!*: * 7 3! 5!'!' 5 $#

38 '*F 5 ' 5:! B59 * % B ' :5 %#- : *' '* 5 8 : 8 9 * 5 '! %,, : 66' X6X $ 9 * '* 5?= 8 : 5: ' : *! : 5 *: 5 ' 59 *5 '! %(-%(0: '5 %(% : 5 %(%, 9' ' = '9 9 - B :' 5' 8XY666 B5O % '.' 4.:7 *O )* : %-#0 9 ' 95! %0,.4' '%#-% :'%# 5!Q%#- 5 ' 8 ' ! G %(0 : %(%- : %(% : E! %((- 5 G* : %($:4 '8!'*!: *5 ' OE ' ' = E X6X : : :'* ' 85' 5 3! ' :E =5 $ O '* *: 5 = OE > 4 G '* OE!: * ! 78 ' XY6XY66 : : = 5' *! ' 8! * '! I'* 9 * '7.. 2' * % ! : ' 5 : %0$ ''/%0(- '7G * ' * 9 E :%#$%#$%#-%#-75!%#$ 9'. :9' 8I: :5 : $

39 5: 5' 5 XY6677 5!LG '9= M :' X6X %(: :!*8: I'**!:!6' XY666: ' X6X8' 55 5,. * 1 '7! 2! ' %-, 5: 7 D! /E 9 : : 7 O! ' %0( 5: %#!G %0 : %((% 9 G 5 ' : *9' ' = ' XY666: %(- %(#- ')H : : '* ' 5: E 5: 5: : ' 85' 5 4!'* =!. ' 5 5=5=5 0 /9 *'7!2! ' ' 5555: %-#$ :' %-(0 :%0, '! 1!5.4' % : %#,% :' %#, ' : %(%( * 5 G 3: 4 5: :' 5* # / X6XCXX. : 4! =! 9 ' 5 : :5 ' 5! B5K 5 % K 5 *'7&4!2' * :'!%(0%(%% 3' 5X6X'2' D? $ 9' ' UOEU: 4 7!9* UOU, B %((% ' E 5 : + % - 9 *'7&4)* H 0 9 *'7/ 8'9 * # 9' '9* 3 4 % 9 * :* :' 8 : %,## ' =%#- ' 5A4' 1! 2 5' 8X6X/ *5 5 1! : '' 5 I '5 : '75 4 I %-0 $(

40 /!! XY666 X6X 5 H :!::H G 4'! 8 %#,0 ' * D*7:!%#, >*/88 4 '! 8 E XY666&8 ' ' = L%,-M I8 ' 5 >* L%0##,M I ' 8 ' 8 %#- ' %(( / 6 = : 4'! 5! ' ' $ 9 * :7 '921 %##, >* I = '! *= G * 5' 5/%#- >5' 8 : 5 ' 8 3!%(%0 %(, '.5 *' '855*/%(,, * 7 ' 4 8 : = 5 = =*5= *, 9' *: : /: K! 8 XY666X6X& 8!5E *5 B5 % 9' 5I:38 :9! 9 :!%0#$ $ G9* %#0 ' 4., 66' X6X - 5 *'7 = 9=&4 %(# 0 ' 5 E X6X # I! * ' B5+ % + *' : *'7)* ' =5 5%(- * ' : * '7 ' =5 5 %$ : 5 8 / O % : * 4 4 %#, 5! 4 *!: 5 9' B /9! $ 9 3= *' : *'7D? ' =5 56' X6X%-% :, 9 ' 5'&2,

41 B5+ % + *'7 B5 % D 54 ' 9 = XY :' ' ' I'*4 5' : *! 5 G7 %$(,: ' = 4: 5 XY66 : *! G7 I'* '8' =' 45 5* ' %(-: 5' =E D *5E $ * =+*=E :! %(%$%(: 5 / XY666 : 5 1! :=, ' / 8'.: '5 X6XCXX ::8 XY666 ' 7 B5 * % *..L' 8 M S * =9= $ + * *!, 9' 7 /E ' ' 7' = )' % )' E XY666 )' *'7' 5E&4)* : 5 : %0$ E X6X'*8 8 $ )' ' D ) : : 5 : %#,- :8= 8:7 2, )' ' 5' :'5X6XCXX B5)' % 9 *: ' ' 5 35: %0$ 4 D*7 H 5: * 'E! B ' %% '4 8 ' ' : %#- 8 =4 E 5 8* I* 5%(%(G%(- * 7'7.'!,%

42 .' * '7 = 9= &4 : 5 : %#0( 5 L 3!M: 7 'A >.5 =4249 E!/%#$ 5 ' 8 ' 8: %(%( '' B*O $ 9 ' G4 :5 : %( 6 '! 8!! B5) % ) *2 4 2: 7'7%(0 B5/ % / *D : : %#- '* '7 %(%( :'' 8 XX: 5 66' X6X B5I % B*'* '7 :8 4! %(-(: 5 '7 X6X 5 '' 8XX H * ' : * '7 5 E $ 3 E3= *1!9*: X6X + % *' 5 :!%(,%(0 $ * :!%-0%#(, 1 *)* :7 ' 97+ ' ' '5 I5&4% &4' =L%0(M 0 /5 &4 L%((M # / &4 =L%0#M 3 &4EL XY666' 8X6XM ( I L%0%M % &4' L%#,M,

43 %% &4' L%#$(M % 1 L%#$$M %$ 1 & L%#%M %, ' X6X %- L%#($M + 5 % 95 &5 L%(%%(%,M 35 &4' =EL%#0M $ / &)* L%#-%%##-M, B 'L XY666M - ) &!L%%0M 0 / & L%,%M # / ' %##$ :*5! '! 2 / 9 *)* L%0$%0(M ( / ' L%##M G&B B B > % I'*I5 + *:' 5 ' '4 5' I'*' / I5 :! 8 58: ' ' ' 8 2 O + : 4'. ' 8 XY666 * 8/ 48 ' :XY66: *! ' * I! ' 5 E 5! ;! < 77 5! 5,XY6678 5' 8* 57 : 8 ' :' ':' '' F /= 8: '' XY66 :' :'!55 5!55:88:' G 5 ) 7 '%#( 78 ': 5 X6X ' 5 7 '*! =8 ' =:'! 'E! 7 '*! :*5 5 4 I! 8 4 5:,$

44 ' 5 5 7!!: '*! 5 4 : 7! G 9 /=! '' XY66: 8 4': 5: :' '8!55 5 *F ' 5 %0 L' ' XY66 M:'5 5' 5!5 I'*':7 + **'' XY666 '! / 4' ' : 5! 5 5'' XY666 B5 % 1 *3== ' :5 :' X6X B*'* 3*:5 : %0 / :5 :' XX 1 :: X6X G L 5 M:5 : X6X 9 :66' X6X $ 9 '* 3*:5 : X6X : X6X A :' XX, + = 3*:5 : ' X6X :5 :' X6X :66' X6X B :5 :%(% ' :5 : %- 4 5!: 5 :%(- - / 9' 98=8&'!:5 :#X6X G! : I O BG9::X6XCXX '!:5 :X6XCXX 5 X6XCXX :5 :X6XCXX 5 :X6XCXX,,

45 / : 5:5 :X6XCXX :5 :X6XCXX 3 :: X6X G5 :: X6X 1 :5 : X6X 0 / 3='* 3*:' XX :5 :(X6X 3:5 : X6X : X6X # I 3*:: %($ '!:5 : %($ 95 *! :: %(- B53* % 2* # ' * ';G < B5D* % D* / =' '6' X6X: *! '*H 1 5 %- I 5 %,% / 5 %- / 5 %, 5 5 %, =' XY666XX D* = : *! * L%($, %($0M:L$XXM:'!L$XX M $ / = :*! %0 '5: 4 ' :: *' 4 8, 9 ' '* L 'M 58 *5 %% :' 66' X6X - ' 5' :*!

46 5 5'%##%#: ' E5!78' 5 E XY666: '25. L5' M%#(0 B59 * % 9 * '* ' ' : 8 4 ' %#,, : 5 %$, ' 6' X6X 9 * 9 '* 8 * 5: L5 M:'!: L5M: L M:5: B5O % 3 *: ' %- /4=*:'' '' %(%*F :5 :. ' 8: > 4 ' G7 ' '5 *: ' *: '* ' '66' X6X: 8 5' 8 8':= *. *'* :X6XXX:= '5 : * 7 5 '* ' =! '*!* E '! $ /' = ' ' 5 5 ' 8 ' ' X6XG=:6' X6X:' %(00 : 9 4 % 4 '*' '!:=XY666 I 4 5 = %, :! :75' :' A %### ' %(% :!!XX B54 % + F '* B5 % IE*5 9 5!: 66' X6X: ' 9 '5,0

47 B5+ % 1 '*' ' ' 8 X6X 9 ' ' ' ' 5 L%$%$-M ' 2E G ' 6 : 95* L' *M!%(%/ ' 5 54 =6' X6X B5 * % + 5* '* ' ' : 5 D69. ' 8 X6X = ' ; < 9 9 = ' 5 5 : 5 4 * 4 ' *!! '8!%-:%(%,%(,$ ' 5 55 D9 B5)' % 9 ' X6X:L' ' %(,- M 8 *:5Q ' X6X ' X6XL: 8 *8 *4M '* 8 4 %($# $' ' X6XL 5'; 45<M $ + =', 9 '* : 8 4 ' 8 X6X : Q 7 : 5: ' O: 5!*8,' 5!5 ' 8 X6X Q * E X6X' ' 3* 5: 5'5 755 ' 5: ' 4=5 5 1 ' ' 5 ' 6' X6X -.' ' ' X6X.5! 5 5 '.'! 5 : %#0 ' A >.5 : ' %(%$ 5 ' O :! 5 ' 5 ' 4= : % ': 89:' 26 9' %( : * '!!! D2:%-, 9 I '! *! ' 5 5 5: ' 8XX: ' 6' X6X:*5 5 4.' :' : 4!#!X6X,#

48 .'!5'!4%!5! 9 + %%*: *: ** %3 %( ' 4!? ' * :#5 %$5: ' '4 L 'E4 59*M B5/ % H '*' : : 5 %%% ' ' XY666! /! 3! '* ' L M: 8 5 : *=*: : : 5 : 5 : 7 ' ' + % H5 * '*F 66 ' X6X :! X6X 555' =: '5 5 '!#!XY666'.5 : D: ' ' % / =' ' '!*!L%0#%0M B5 =' ' '' X6X G & B > B % 2: %#, : 5 3 :E!!! %(%(%(-0 B5 % 3 * ' : 5 : %(( : ;. < A ' ' G :5 :66' X6X G :5 :66' X6X,

49 2 $ DF %($, + : 5 5 B / D 5:: 54 - :5 : X6X 0 A::XY666 /: F::% 3 ::' XX B5D* % D* 5+ *%#($ : %(( 5 ' A : B23 5 )* B5O %. * E X6X3: 4 : : =!' '. * 5 ' X6X : $. *' F: 5'*5 '4 5G!81 4 % I'* ' : ' %$ / ' 5!*!' *=! 3 %0# /=' %(% $ ' 5 %,0-: ' ' E * %0$ XX Q ' 7. ' 4, '7%- B5+ % I I 5!8: 5!8 '!. I5 %( $ *'!' 5 ' 8X6X,(

50 B5 % 3! '!! '5 ' 5: ' ''!.5 *5:!;! 5< ; 45< 5 ' 5!*5 B5)' % 9 : F%(% + % I %#- 5 E X6X' 8XX $ B5)' % 9 :9 :O:K 3=:)' : S:9 3 '* 7* : 7? ' )' % 1477 );! < + % ) ' 5! ' 4 O' 1!%$0,0' G''5) 8 %554 ) ' X6X I! 75 >5 9 E 8! 555 5;)!< /'!:= 7 B5 ' 4:= ' ' 5.5 L5M = : 5/O!D :*' 55G4* '! 9* '5 5 <B5!: -

51 * >'5 % / 5 %(%( : 8 4 / : * ; 5 5< G XY666 X6X 5 5 /! $! XX 5! : *5 4 / 4 '* ' 4 E '548 ' * 66 B5D* % > D* 58 4 ' * 55! 5 ' 58 1! 5 55! B5O % O *8! 5 55X6XXX B5K 5 % K 5 5 * ' ! 8!! =' 4 % + ' D 66:! 5 XY : 5! ' 5I4' 5'!%(% 155 '54 :' 5 % G 54. ; E<:'* 66 5E * L!5M' 5 $ 5$,'54 =/ '!%(, 5.' ' / : - 15 %#($ 5 5=%(%( :%( :%($( %(, = ' 5 '54 S*! 5! '.5 *' 66 # 15 %(,$ E *!!'.5 * 15 %(,%,E *!!'.5 * -%

52 ( 15 %(%- 5.5 *666 B5 % 5 ' = %( 588 E X6X K 5 :='5XY666CX6X $ 5 :=%(%, H 55 : L M:' - 3 * 55 : :' 0 H 5 %( # H 5 66 :=%(,% D*5 66 B53* % 3*' 5=1H:' 5!!%($(%(,- K*' 5' 5!' * $ 9 ' ' 4 ' D*7 S : ' ' 5E * 5 ' ' ' 4 %- ' %($0 =! 5 ' S %(%- :!'48!:85'58 5 B5D* % D* ' 5 ' 4 '54 5 D G/: ' 66 : %((- D* ' 5 7 ' 5 $ :! *! B59 * % B 5 :'*F' 5 B5O % 15' OO*: G 55B' *5!X6X75=55 5! =5 5 L5 %00M: 3 *Q =:+!5 L5%#MQ?5 L5%(-M -

53 B5K 5 % 15 X6X 15= LM $ 5 ' S* 5! 1!: '54 F 8, 15 55E L5M : = ' ' ' '! * 55E! ' %0#( ! ' 5!'! *!%($( %(,, 4 % 15 :=%# 8' 5 =! ' +!%$ 15 = : = %% I8 4 75! * 5 S* ' 5!! %(,%(,$: =' 5' S* B5 % 3 56 B5+ % I ' !* ' 5 5 ' '!*54 *'E! $ 9 3= 5, 15 6 C+ B5 % 15 %, 15= 55 5 $ 15' XY666, B5)' % 9 5' 55 56' X6X: =' 8X6X : ' -$

54 9 5 5':='%(%- : '!=6!5 =5! $ E! L' M :=5 5' X6X E 5' 55.', : = ' X6X I45 * E X6X = '! '! 8 * ' 8 = 00 9! : 8! 0 '%(.'9 0 O 5' = %# : 5 ' '74 ' 8 D ) )'. 5 5!='!%($( #!* 5:= E X6X ' : %( = :8455 =!%(%- ='!%(.' 55 :45=' 4 = 5 ' 5' 5 5%( (.' ' '54 '%($0 :!%((#%(( % I 5 L5M: L 4 K 5M: 6 O - 5! *.*!! 4 5! '*4= 85:9. E X6X' 8XX 58' !) 5 * = 4 ' : 5.!'54 5=9.! %#, L := 5 55 M'!' ' ' 5 9 : ' ) O: * 5 54 * D 666 %0#( I 8 4!! %% 5! 5 =! '!!'548 =5' '! ' )' 5%#(, % 9 5 9! ! *! %$ 9 5;E<' =' ' D. X6XXX %, 9 ' 8 8 4?$ ' 5 ='!'!- %(%( /.5 74 ' =5 %-.'' 5 %((# '5!'7;.'584 ' / 55 D*75 5 %(< D*7 -,

55 .' '%(%- : 6 O *! 5! 8+ 4 )' % )' 5' 4 ' '5 X6XCXX )' 5= L=8 ' M: * B5I % H **= *66 H *' 5 =:5 '!*='! %%L!F*5 ' ' 6 M $ B**= *6 + 5 % ' 5 ' ) : ' ) ' 5 ' ' 25. /6 $ --5 :' 5*: *'548!'!66 % 25: ' /. : /:4 %0L = M '548 %( 4! 9 $ B5! ' 5! G 5 4I'* *G* 8!5D69 25! : * *! = 5 D*7 6 9 : E : 4 *4 I8 8 7 S 5 D >.5 ' *! ' 5= 9 E ;25 < G 25 ' 5 D6 9 : : ' = I5 // ' ' O %( 5E * $ 4 =25 $ ' / %,$ := 5! --

56 B5 % ;95<*' 8! / H B5D* % D* ' 8'25. )* : 55 %0% +5'G : 7 ' 28! 8%(-%(# 7 ' ' D* '25. %#( :*5 4 5'5+ ' ' $ D* '5 E X6X, 9 ' 5 %(%$ B5O % / ' F: ' ' : : : ' :5 8$=5:XY666X6X $ I'* 4: %(% ' ' 4 G %($ 5 : %(, 8: * ' / %(,- ' 5: %(#- ' 4 5 G I'**+!, / ' 5) 9 ' = */ O: ' %($% 95: ' '5 5: 4=8 54*! 8' 8 4 % '7: ' 8X6X: : 9: E ' '! A O %- )' % S %$ '. ' F '8 B5)' % B*: ' 5 * %-(:$5'5'*!*.':' D -0

57 B 5 5 = '55 5::'458485EG = ' 49 ; 5 < 9 5.' : E 5 5 8!, 75 '5 5 L%($ M 9 '9 E + 5 % 95 $5 95 %#0 : 8 /=8 G&G&? A ),=! I5'*,ID-<,I0=* %#+#.+.%<= =D.I0IG6 9 * 3! * 2 '48 8: E 9* 5 OE G7 ;B 8. < D 5 *)* D 5 *F *D* * 9! '*F 8 ' 8 89!+ 5,ID#J*JJJ4*#=). '!*I9 2+)2 9 E! 9 =8.. 3*O 3*. B 9 7 %( -#

58 ) -.= ' *!! I5 ' 5 5 % D G& : 9 E L ' 5 M: D* L' 5' M 1 : 9 *: + 5*: B*: H : 4 :/ C 9 :. *: O*: 9 : + : : : H5 9 E:O > :9 5 D G 0 0 0&?&A 0& >?A 0& 0& 4 & & G G < O :9 E:D 9 :+ ::G9*:9 :H *: + *:/ =:9 5 D :)' :*:/ : :9 : :/ 9 I O )' :4 :/*E:9 :9 :G98=4 : O:)'.'K :.' :4 :.' :D* :4 + :9 *: I'*7*) 7'' -

59 % D &B!)' C59 :9 C 2+)2' :5 7 )0.=5 ' 5 $B +H!& 6 6' +H!B& 6 B&& 2! :? 72 B5.55 5:= H :* 5: ' 5' 48 H L 8 8' %, *M= 5' O 9 5'55 ;)!< 59O 52! 5H 5H 9 L M 5 ;G < B B9 3 5 )* A D 5 B;?<4 5 6 & 5. ; < 5G G*9 6 6' 5D* HG9! -(

60 $B 6 B&& & 5+ +! 59 5 L M 5OL M 51!L+M: A 59 95E L95 M 59 2+)2' :5 7 K S = : = 4 = : :8 * 4* '*5 ' 8 = : * ' 7 8! :! 5':=5'' 4 5 G 4 ' 5! 4 5 = 5 5 * 5 ' 5E * * ' ' ) 5 48 = XY66 XY *== 55. ' 7 8 ' 'E L *,M9 8 6!5 5 : ' 58 7 ' : 5' 4.=E L5' '! 5 5M A! * *!: * 8 5 * *! 5! ' 8! * L : : : : *!M: 5 =8! '! * ' ' * 5D* :*54B2 A /+ 5 L5 *M:X6X D*76 9 5' * ' *8! 89!555;< +*='! 45 '!:!:!: 4!: 4!: 5! 1 *!!: = ' : :!7:'5: '': '. 5 = 0$ * *!: 4 *5! 4 :F:!7:'. 7 %# * / *! 5! L ) M! / 7 0

61 G 9 $ 5 : = ' 8 - ' * *= : '8 7 4 ' 5!:*! 3 / + 5#5!7!: %0!0!7!: ('*!. ' 8 *= 4 5 : :7 : : 5 L M: :3 59:%0! 5*:( :#!* 0 5*!!5' =' 888: *= 48:)35 : ) #, 8 8: 5 5 %(! 5* :#! *: 5:$ + 554!584 E: '8 E! 5E * ': E 5 = ' 75 =!! 5'!!! 45' 5 0%

62 )#9 ' 55 4! < * G BB L'B &! +>& G 9 G ;< G 3 59 ;?< 159 A%::$:,:0 5 : ( I?GKZ)2.?1I.? I'*)E ; < I'*)E O ;< I'*)E. A5) I'*)E /'* ;3 5 < 9)E ) ;2< 92?O?:G+96?)Z:I?GOZ >IZ1I.? 9'O 9'O G34 D) I'* 1! I'* J 1!*15 1!*?! / ) 4 D5 A 0

63 4! < * G BB L'B &! 1!*' 5 1!*='7 1! I?GKZ)?2)+2O.? )?' )1 )) G ) 5 +>& B5 B5G 9 B5 AB5! AB5 /! AB5! AB5 1 AB5 H AB5 3 *BG999 :!:H:!: / E :E :3 : /! 9 ) 9* +! I O G4* I *O! I' ' 1 3=5:; <: 9 ; =. <: ;9 78<:;&8 < 5 B5 + / ;/ =E' <&49. * &+*= 8< 1' 0$

64 4! < * / E G BB L'B &! E :! ;9 <! I' 4 ' ;O <3 : ;9<!: H:/! B' ; < H +>& 4 5 I ;&4*< / *89' &'*O! B53* B B5 3 I'*&' 3 ;2B.GI96< 8 )*G4! I'*&'! ;+GI232< 9';H2+G.6D9G/??1HG< I! 3 4 I'*&' 3 I'*&' 9B/ I! B5D* B5G 9 B5 B A 65' 0,

65 4! < * G BB L'B &! +>& D 5 / ) 9 I' ;<: ;D*< I'*;D 3< I' ;<:;1!*D <: ;6<:;A1<:;<: ;25<:;G'5< $** *! ' 8!4*=!!' (?5 G* ' A 9'&'* 95 / *9 4 ;H 4: 4< /' '! ;2*< /5 77:: ' *! 9 ' ' /4' B59 E B5159: ' ) 9 5 I'*&' 9 9 I'*&' ;D4< I I'*&' 9 5 B'; O < B5'8' * 9 4!;9 45 < 5';/ 4!!< 39 5' '!! '!*5' ( D!7 : : : :':5 :':5 ':5 : :F: 7::7 ':7 : :5:': 4 :' :77'*:' :7 0-

66 4! < * G BB L'B &! )!+4! I B')9 B'I 9 * 9 B'2 9 =I'*/ 65;9G3< +>& 54 '!* 5'54 ' 88 ' 4 '54 D 66 B52 ' A 5 8 )* 2 3 = B59 * B B5 654 * ) *I5 9 9 B ' E/! ;I 4445< ;I9 G ' 5< 1!*7 39 I'*; DE< 9'83 4 ;/! D 66< 5 % D' : :!7 :':7:5 :F:5 :5 00

67 4! < * G BB L'B &! I'*&' ;I< #** *! ' 8!4*=!!* % +>& /9 B5O B5G 9 O B5 I'*&' G4 ;/ < A I'*&' ;O< I'* 5 L 4 M;OE.< 9 ' E! 0#

68 4! < * G BB L'B &! +>& L. *:G*M B5K 5 B5G 9: ' + K 5! B5G 9 /3 59 O B5 I'*' ='* U/5 84U I'* 5 G4 ) 4 U1 EU O / 3K 5D5 D E /; D5<:;) 5 < 9B/3 ** *! ' 8!4*=!! %% 4 G I'*)E O ;3 < 'O ; < I'*) ;5< B')E ) 6 B' %% DF: :!7:5 :4 0

69 4! < * G BB L'B &! B');%$< 1!*4;/< = G34 I' 1! :951 +>& B54 B5G B5 H! + F ) / 5 I'*;?! <!! I'*;2<' I'*;O?! < I! I'*;D<+ F ;I 8 8' <5' ' *! B58I' * 9'O! ;9<' B5 B5 I'*7 ;. 84< )* * O! B5&4 * B5+ B B5 + & 9? 1 I'* ; < ;9 < ' 8/ 8 8)* 2 * ) 0(

70 4! < * G BB L'B &! +>& B5+ B5+ B5G 9 + B5 + I'*) ;1!< I'*G4 ;I< I 3 4 I'* 9 ' E! G34 B5 B5G 9! B5 B5 A D B5 A 9 * I'*&' 9 * 9'+ D 4 ;> 9.=E < B5 * B5G 9 * B5 * B59 9 5*66 /'* / 9 5 D69 )' G 9 )'! A 4! E! #

71 4! < * G BB L'B &! +>& B5)' B5G 9 9 B5G 9 )' B5 9 B5 )' 3 ' ;2 5<:; < I'*)E O ;G< I'*)E ; < 9 ;< 1!* 8 &' 87 ;9 < &4 * &4' 5 / ' 9 ' 5 B5) B5G 9 ) B5 )! A B5/ B5G 9 G/! B5 /! /3 59: H 1!*; <:H 1!*5 9 ' E! !'! B5I B5G 9 I B5 I O F B* I'*;! 4< ) 9 O ;!: 6< #%

72 4! < * G BB L'B &! +>& 9* 'BG9 I'*' ;3 < : 3 59: %0! 5* %(! 5* (* :#!*: 0 5*! #!* 5 %- E I'*.. I'*:. I'*:. I'*/ : I'*15* %00 :,, E:5* :' : 4 '*E :' ;H5 <:!*: 4 '* : ;95 5 < A) ;=<. 3E 5 L5 '5; 5 <M 2+)2' :!7 #

73 4 = * '! 45 ' 5 /'*! * ' =! '! ' ' ' * 5 : 5 = * ' *!!! 5'! *! 28 ' ' 5 '! =' / '8 8 4 ' 5 *! L!:!: 5!:'!'!' =!M & ' 5* L 4 : 5 M /8 ' D : 9 5: G 9*: 9 E: O : : 5! * * ' 6!5 L9 E:O :M ' 8 :.5 : + : '! : 9 :9 E::7:I : 5! G= = L E: 5* : ' :* :5'7 M G L' ' 5 M / 5: '' / 4: = * '! : 8 ' ' 5 * 7! ' 5 4: ' * ' '! *: *5' '! 4:!4: ::=' 5 ' C H &2 3 4' 5 ' '! : 5 = *=! * ' 5 ' ' *= ' ' #$

74 . 4' ' 5 *!!: 4 ' 8 E!! 9 5! ' * G 5 : = 5=5' 5 5 ' I ' *! 5: =5 5' 45!* :8 =8 4 *!. 4 ' :! = ' 45 1!8! ' 5 ' = =!! * 8 :=:/4 8: 5?' 8 ' '/4 4 /. 8 5 ' 7 ' 8' 54 8!! L5>? 9! )'! ' )' )' 66 9 E/)' E ! : 99 ' ! %(, 8= 3 B )' / %((( 4 ' 9! )5 5! 9 ' K8 '!5,0:,0!: 5 4= :-%! ' ',' * 4)5' '!!:!:! 7! 54 ' 5! / ' 9 5B ' ' : : 5 :!. 584': : 5! * 4=! #,

75 3 B )' L)' M ' ' %(# G! ' ' # *' 4 3 B! L3 5 M % %((- I '* '!! * ' ' %,'* 'D '' *' 4 / ' = )' 5 4 ;!< ' ' : * ' 8, * ) 4' *! ' 8 * %,$-55! %-55D *! I ' 8!8E!! '! *' =!'. 5/!*I!*' ? $: 5 5?: 5 8: / G1 %(($ :* 5%00!*!, I *! '!!?/ / 4' 0# 5! 0! L)' : : 1! *: *: : 4 M % '*!I : 4545 ;>5 8? ' B*! 4! O! 9!< ;>5 8? '8 /=! 4! O! )' 9 5 G*) 8!< / 8 5: =!? ' 5E! ' 5E: : * ' ' %(($ G ' 54! ' *! '=!! = 5 ' ' )' LM ' 78 ' '! '* *! 5* '! *=!! ' %,$-55 % ' 5 ' ' ? G 5 /8L 0'!' 8 E 4: 4 0 '! ' 8 E 4: )' - ' 8 E'! 4M ' 8 5 L' 0 '! ' 8* 8 M #-

76 ' 5 =!*= 9 : E + ' 4 8 :9 L>M LE M:KE ) 5 $' 8 ' / ' 5 / %0:05: *%0:5: ' %%0:$5: o o o #(:,5: ' L 55M%,: 5: $:%5: 5L,M%:#5:5! $-0:-5 3 :#8/ 7 54 : '! 9!: 'E 4 O +*: 'E /4 B= +E 3 * : G*OK4 : * : / / 1!5+ 9: 5EO*: 9 E /3!H I : K 9 *)' #0

77 : ' 45 : 5 ' 5 : *! %%0:$5 5 8 %%(: L M %0: 5 3 *! #(:, 5:! '! L 55M %,: 5!! $:% 5.!'!!00 *5! %%,%:#5 (-''* %,$5 /' 5 %C?$' *=' 57 ' $-5*!' #5* 54 5: ' 9!! : E: 95 : 5 95: =/ :95 S/, G 4' 5' ' '9 ' ' 8 * =8 8 8 *= 8 /: : BE O.48 4 ' 8 E 4! /O ' *=' 8 /8: 4 5: 9 5: D 5: O5: 5 5 )' ' A *=',. 5'! 5 / 4.= 84/ 4 O 5A1! ' L %-#5M 54 )5L%#5 5M & / 4' 5! 4' 5 ' B '4 ' :! = ' 54 O 8 8* L : 4 :)' : M / ' ' = ' : = 5 *' ' ?: := 5 '* = :! 8 8 ##

78 O :/ ' ' 8 8 E. E) E/ * 1!5 15! /A7C D' 5 '' 54?$1 G5 %,9 D 8 ' 5' 53' I ' ''! '!65 7 :545 = ' 84 *=!5* * 2 ' *=7 5 5! :*=' 8' *!5!:' 4 ' 67 :' '! 55 = 5 / 5 = 5' L 5 M 5874'8 8: *! : 8':': ' : : G' ' 45 ' =8 5 *! *2 ) * ' ' 7 5 ' ' 5 5 := * 5 :' 84 ' ' ' * 8 4 8!48 ' #

79 =' ' 4 ' 5 5 :' 5C5 ' 7 5 F*!:*=8!454 8 '5 8 ' : 4*55: 7 5 ' ' 7! ' 5 5 G' *= *! *= 5 55!5*' ' 5 5 ' * * := G 4'8 45 ' 5 7 4'8! L' =' ' ' *!:47!! 5!! : 5 : ' : 5 ' : ' : : 5'' 5 :! 5! 5 = :! ):!: ' 5 ' ' ' : :*!8 : 5 5 : 5 '5: 5 : 5 :' 3 8 *!' ' *5C5 8 ' #(

80 )6 * ' *!5!C5!C[!45 * %/& / & M 6 < G ' =& & - * %& B5 ;OG)G< / 3= L; <M% / % / % )% / 3=% B*: + :. ;+\< 33 H% D*% B53* K* 5 6 B5D* D* ; < ;> I < D* 9 : ;B< D* D*, B % K $ ;/ < D* : D* % L 5 M 3. *

81 %/& / & M 6 < G ' =& & - * %& B59 E 9 E% ' 9 E% 9 E 9 5 % 9 E% 7 B5 9 * B % / IH B B % 9 5 % % 9 * %L3M 7 B5O ; < O 3 B5 K 5 ;< 9* ; 345< B S!% ;)4 A < 95 % B5 IE% 1! *% B5+ G% 8 B5 + %

82 %/& / & M 6 < G ' =& & - * %& B5 ;2< ' O% O$ : B5 * + 5* % 3 B5 )' ;A< ; 345< 9 G 1 ).': '.' 9 % 3=% 3= B5) 9! % 3 B5 / 'OG / 3 B5I H * 9 ;H < O!* 3= ' ' ;O< ; O5< O!* 3= B* ;*< H * 9 ;/ < : ;37<]]] ;1' <]]] I + % ;' < ;G< 3 ;<]] ;G<

83 %/& / & M 6 < G ' =& & - * %& ;G<] ;H < ;I +< ;3< ;O < ; < ;>< ;< ;\< ;?< 4 ;OY<: ;H < ;I < ;3 5 / < 5 )' ) ' IG% % 8 H>;H< % + L 55 5 M %$ + $ 1 % I% % 1%, + # L M 8 )! % + 95 /% 95 % 3 $

84 %/& / & L M M 6 < G ' =& & - % * %& -L 5M +2I? 8 8 ; 8 33 ;5 8: )2,

85 /!: *5 ' 8 5 L'! 8! 5! 8! ' 4 ' 5!M 8 *! 5 %,(.4 44$ * 78! 5!!:' 54! 5 ' 5 * 5 %$ *. 45' 5 8 ' 5 '!! -,L $0P * *! 5 M:5:=8 4 ''* ' : 8 ' 78 '.4! * 45D*.4': *! 8! : 5 5 : 5'5: 5 : 5 :' Q! * $#.5 *!= 5 :' : ' 5'' 5 : =5! =' $ ' 5! Q 4'' % *' 8 5 : 8 ' 5 =! 5 D* : * *! '4 858 =8 '. 45' 585:*' 8 * : 5+ 1! = * 54 5/ 57 # *! G* ' 8! 8 (5 : 5 5 4%5! G'* &4 L; 53 <M I 5!' *!! ' ' *5C5C '0 + = ' 45 * '% -

86 /%+ = ' 45 * inne 25% hotele 21% motele 2% pensjonaty 1,3% gospodarst wa agroturys tycz ne 37% 2+)2 kempingi i pola namiotowe 1,3% schroniska 7,4% orodki 3,4% zajazdy 2% / + = ' 45 * ' *!5!C5! gm.lena Podlaska gm.sosnówka gm.tuczna gm.wisznice gm.midzyrzec Podlaski 2+)2 gm.piszczac gm.rokitno m.terespol gm.drelów m.midzyrzec Podlaski gm.k onstantynów gm.kode gm.zalesie gm.sławatycze gm.terespol gm.biała Podlaska rej.kamieniecki gm.janów Podlaski m.biała Podlaska rej.brzeski 0

87 )(6 5!' *!!C5!C5!' *! % /& / & M 6 < G ' =& & - * %& B5 - $, %- B53* %- 3; B5D*! % - %-$ $ 83 B59 E % - % %% ;8 B5 9 * B5O - $ 0 8;9 B5K 5 B5 4 $ % 88 B5 ( 9 B5+ % 3 B5+ #

88 % /& / & M 6 < G ' =& & - * %& B5,, -,, 338 B5 * - ; B5)' %,0 % %%%! % 9; B5) % 3 B5/ - ; B5I, % - $ % 38 $## 0, # %% 79 4,# %, - 95 )' - $ L55 5M #( 5'!! %( 5'!! 33 L! M + 95 L55 ( 5'!! 5'!! 5

89 % /& / & 5 95 M M 6 < G ' =& & - * %& +2I? 358 : '!! 2+)2 5'!! 899 (

90 I!! : = 4 5! 78! : ',P * 5! 7!' / * 4:=! ' /$6 5!' *!! * kempingi i pola namiotow e 8% inne 17% hotele 38% gospodarstw a agroturystycz ne 9% motele 2% schroniska 11% zajazdy 3% orodki 5% pensjonaty 3% 2+)2 I0:=4 5! 4 58 '55!!6! * %% ' 0( L 5 5! 5 M.4' D* : $%5! (

91 /,6 5!' *!5!5! gm.piszczac gm.tuczna gm.drelów gm.rokitno gm.lena Podlaska 2+)2 & gm.s osnówka gm.wisznice gm.midzyrzec Podlaski m.terespol m.midzyrzec Podlaski gm.sławatycze gm.zalesie rej.kamieniecki gm.kode gm.biała Podlaska gm.. Terespol gm.janów Podlaski gm.konstantynów m.biała Podlaska rej.brzeski 5 5: '* : ' 5 55 ' D ' ' ' 7! = 3 5 ' * 5! ' '8 'E * '4 5 ' * 5!45! 4 ' =35 '! 8*=!F*: '4 *= 'E *! 75 G 5 4'8 45 ' 5 7 : 5: ': : : ':: ' L ' :7:5 5M (%

92 )% 5 45' 5 % /& / & %/ & =B B %& B5 + ' GH: B*' G3+ B53* 3*% I!% B5D* / ' D* % B59 E 9 E 9 E ' 8 B5 9 * I ;>I < 9 * ;9< B5O O ;O< O ;< B5 K5 K5 ;<: ;< K5 ;A\< 8 B5 4 ) ' ': + F ;/[: ;)4 A< ; ; 5<: 4 % B5 ; < ' ;O < 5 B5+ B5 + + ;FE< 3 B5 O $ ; (

93 % /& / & %/ & =B B %& B5 * * ;< 3 B5 )' )' 5 ; 345<: ;/I<: )' )5 9 )' ' ': O % 9 % % : B5) ) ' 3 B5 / ; 5< / % ;#< / % B5I O!*3= 'F ; O5<: 9 H * %: 9 H * 9 5;/ < 3 E3= % O!* 3=% H * 9 ;< ;+ < ( 3 4 % %- 37 )' <&4 < ; < - : + L 55 M (kluby) 8; + 95 L M I? 8 39 : )2 ($

94 G*5 4 ' 5 7 %$ * 5! 6! 5 ' *! 5! * 5 4 * 4 5! /*! 5 F8'45 95 ' : ' $- 5.4' 4 L%0 *M L% *M 5 ' 8 '= % # * 5! 5/5+ 5= 5 6 * 5! ' *! 5!C5! 8!' ' - /-6 * 5!' *!5!C5! gm.rossosz gm.s osnówka gm.tuczna 2+)2 gm.k onstantynów gm.b iała P odlaska gm.drelów gm.janów Podlaski gm.lena P odlaska gm.w isznice gm.łom azy gm.k ode gm.p iszczac gm.midzyrzec Podlaski gm.s ławatycze gm.zalesie gm.terespol m.biała Podlaska m.midzyrzec Podlaski m.kamieniec m.brze. 45' 54'F'*'*:!#: '0P * * 5! P * :555 4'. 0' ' ' *! * 5!! * (,

95 /0 ' *! * 5! pozostałe 7% restauracje 22% pizzerie 1% bary, puby 56% kawiarnie, cukiernie 14% 2+) * 2 67 ' *= =5 55 ' :' : 5' *!: ' 7 7 ' *! D ' *= * =! 6 8 ' 7 *=5 = '= 7 ' '': ' 3 * *:5E * 1!8: 5558 '77:= *= 5 = 555 ' 5: 5E 5 / 4 ' 5: =!5* 7 ' =8 ' /=8 4 '8 *=' *= = '= 7 8 I ' ' = ' *= 8! (-

96 D5 5* '8! 8 *!:8 ' '! 1 ' 3 7*' '.=EF ' ' %%% 5.=E F 5 5 ' 4 5 9* * 5 5: E H * 5. '.=E F 5 B ''4'8 5 L5 B L$:5M L$,:-5M *L,:5M D* L,:%5M / L,,:5M / L-0:(5M 3 L0%:5M I 'L0:5M L0-:%5M 9 o ;= <L%:-5M 5: o ; <L,:-5M 5 5 L%:(5M K L-:5M )' L(:,5M 9 5 L%$:$:5M G 9 L%#:5M 9 EL%%,:5M D L%(:$5M 3 L%$,:05M L%,%:$5M (0

97 ! ',5: 5 5:'5 5'5 5 = ='! 5: 4 /* E L5 M ' '!*!!' ' 5. 5: =! : ' *= ;.=E + <: 55D : / H :,:5L *5(-5:' 5%%%5M.' 5 B '!. * D ' E ' '! 7!:4 ' * ;O< : $5 5=*5 L '!* Q ' 8 ' 'F 5!M ' H*: : 3!4:!: >*4 4 /!! 8 * 3= 4 ' ' 54 '! ' : ' 4! 8 ' G 1! 9 '4 : 8 8!! 98 5 =' '4 5 '4 5.':95 : 5 5 B L 4 ' 4.=E55FM )984= 4*': /5 L 4 9*8 M: /!.'!: = 5D 5B / =* 47:=' '8' 5L'B.5*M 1>. ' 5 *= ' = ; <.':5)' (#

98 & = ' : ' 8 ' ' ; < = 5 75 :' 55 & = ' & = 4' ' 5 = '.'!:G /' 5 3 =,:-5& = : 4 '* ' 54 ' !'! ;=5 <.'9 K4:5)' & = ' 3 = %:-5& = 5 55: 5 '* !'! ;.=EK4<D* 3 =LD* / K434 / D*M %53 '5 = ' 5 9 / & = 5 4. D : 9 ' = - ;O<4 & = ' = ' 4 I!: 5 5D $5& =' ;O< 3 * 8 E = ' Q =5 5IS 6 /= ' = 45' 5.: ' 8 '!! = '54 ;A<9 9 I 9 9 : 5 )' : = 7 : ' ' = = ' : ' *: :-5 / * 44 4 ' '' ' 58! =: = ' = ' ' ' 5 7 4:! 5: =8 8 8 (

99 D* 8 8 D 4 = '! D & = 5! : = = =;K4.=E< I & = %5:' = *:5' 8 ' 8 8I5'H *' 49: *!5!' 4?$& =, 25 8 ' G )! =! : * 4 '8 )%%, :' B.')' 9 EO3! / )%, : 4 9 5* +E 15 / + 5* ) $ % : '.' )' 9 E O 3! / ),% : 4 9 5* +E 15 / )- : 4 / 9 5* + 5* / 5 8 ' = L' = M!7!' / 5 ' 8 ' 5 7 -!: * !:*=54! 3 *!! 5 5 ' 8 5! 8 8<:;I! 95 <:; < L *=8 :' =M / 5 58 *=' D! ' ' F* * 5! 5! G : :)5L' 5:8 M. 5 % '! ' 5! *!: * ((

100 ;. < L' ' 5 M ;G <L'' M ;54I5 <L'' M ; ' ' 25 < L' ' M ;6!5 48= <L'' M ;! I! < L' ' M ;) <L'' M ;+ %%<L'' M ;H = S*<L'' M ;95' <L B:O! : M ;+ 5' 5 <L'' M ' ' ' *! ' 5 = ' 5 = '4' : ' : : L' : : : : M D =:4 *' = *5E 5 :8 ' : :!' : 5 4 8! * 5 = 5 5 ' ' / 5! '! 5 * ' =!=== 58 3!84 )' 4 5:' 85!! 6((!%0!7 /!! = (!! '!: 8 / 8 $ ' I5 5 / /! A L 2T'5MQ I' * G* 8! 5 D6 9 9 ' / 4 57 ''5G ' + / 8 ': 0 *!:$7!, / 5 L 5 M 7 0 ' 5! *: 54 : 5 ; <: ;O 5 <: ;35 <: ;< B =8 4 '' 4 ' '! 7 ' G* %

101 7 ' - * '!: * *! 4 *= O ' ;Y < / 5 5 ; < 5' ;S<: 5 = : 5 ' : ;9 < + 4 ' = *! '! 8' 8' 8*8 '!! 8' 8! *: ' 8 ' 9 1! L5 M) ' = '' ' ' D '= L ' 5 : ': ' 5 : 5 5: * *: :' = '4 *: M S ' = 8 4*! 4!'4=55:'* : 8' 4:' :' * 4D=' = * *'= / ' 4 8' ' ' E 8/= 4I 8 98' 9!L5)' M:' =' 7 ;! < L8 ' 5 75 )8 8M: ' ' '=: 58 ' D ' D! '5 8 8: 58 '! : 8 %$5 S /!:5 = = ' = L= 8 M 81! 75 8' :*=5' 8 4 S *4:! 5 =' :' ' 5 ' :4*= 8'5 I = 8' H : 5 / : I:' 7 >? '55 5 ' *=8' 5 B /=5 8'58! %%

102 * (2 67 '8 = ' 5 5E 5: ' * 8 ' E 3 =! 5*: *! 8 ' :': 5 3 '!* ' 7 8! 5 ' ' / *'' 5 I G' I 4 5 / *G / * + )' L A5)' /!M E ' 8 = / * ' ' :* 5 = 55 8 / *O 5 & 8 5! ' ' ' 5 : = 5! ' 5 F 6 4G+ 5 '' 8 '' ##5* * 25 ' ( '! * ' %( '!. 7 % '! * ' ' / 5! 5! '!-': 0 / 7 8 $ ' : ' ' ' / 5 7, ':%5 * %(' *!. 5 4*='*'!. 45 ' 5 5 = * L' *! 8 5: ' ' '5!M: 58! LG D 5: + : ) :IM: 9 : K5! LG 9 : O : : + :!:)' M: %

103 4 5LG3 M: /!LG * M / 5 7 # 7 ;<: * *! % ' * 7 : ' %#!! 5! / 5 5: ' * 8 ; ' 5< 7;< '= ' ' ' ' 4 $- '!:*!%-!5!' & 1! ' 4 ' 5 * 5 : ' *!4'5!L : M 4!! 5 *= '=8 ' ' : * * 5! 7 8 *'/ *!5 =! 8 8 = * 5!! 5 L* 4:' : M D=! 74' 8: 5 : 8: 5' ' =5 55: *= ' ' : 8 : *! 5) 8 4 ' 5: * 8 8 ' 5 5.= 7:=*5!:=* ' 58I5L' * *= M *= ='! 1 ' 4' 8:*=' = : ' 57 ' 4 = 5 L C' ' : :!' : M I=E ' '!4 ' *! ): 8 = '!:5 = *=! ' 4 ' * ' 4 ' 5!:! : * : ' ! * ' %$

104 *= '!: * := ' *! 8 4'8*= ' 8 : 8 ' 5 5 ' ' =5 8 : : : *= : ' : * :.8 4 ' = :*54'=8 7: 4 5! *'* 9 5 : ' ' = ' : 5 8: ' 8 ='* 8 ' 5:!:555E * 4& ( I88' 5 8=8 * ' 5 / 5 4 ' / ' '! / *= / + 5 :*' 5 5 ' '!5*' 5 75! ' : '44 =8!' 5 ' ' ' 8: 8 '*' 55 ' *' 5 ' : '*' 55: ' 4' 5* ': ' ' 8! '* 5 '4' 5 54! E '!!: 5 8' ' / + 7 ' 9 5? : 9: ' ) I 5:=' ' 8'*' 4 5 ) 5! =!:*5, ' 5 '*' I' ' 5 = 58 ' ''' 5 '' 5 '*' ' + 55 : ' ' :* 5'*' 5 %,

105 5 '*' + 5 /E5 O: ' ' $:* 55'*'!: : >5 ' '*' 5 G!J.5!:, >5 ' L>M 5 5:%,%-. 5 5' : ' 8 8 ' +7 9 ' / ' '!/ 5 /'*' 5 I55 ' / '*' ' 5 5! 5 /'*' >45 5 / * O : >45 / *5 O8 G 8 ) 8 ' 5 *! 5 ' 54!!! : ' E: E5 / 5)' ' 8 8 ' +7 ' : ' ' 5 ' ' 88 ' :' '5:' + ' ) '! 8! E54 5! 7 ' D=! 55:4 4*5 4!! L*: '5*: 5! M 58!4 8 '5/!! >4*: * 58!! : : * 8: ' 5: '8 ' 8 8 = ' 5' '! ' * : *= ' 5 : 8 : = = ' 5: 8 ' = 5 4 ' :* :* 8' 8:= L! =' :* ' *5 * 88=5M D=! '*' 4' 5455: ' : 5 I8 B5 O '754 '*' 545 %-

106 < ( I' 45 = O G ) : '8 * 5 8 :=4 8:8.: ' 5: ' '' ' : = 7 = ' 5I ' L 5! = ' M: 5I' 8 = O + G ) : 8'! 5. ' 5 7 ' 8! 4 5: * =8 4 L5 M *.=8!5 *D + B5 K5 + ) *I59 A5+ + /! + S4 5 *B5+ ) 9D 5 *I5.=E; < ' O B'3 ;O76 < : ;I 9< : : G 4 ' = : 8 ' ' : =8 4!' *!:! *7 ' 8! 8 ' 5 ' ': : ' ' ' 5 : * =5 ' 5 = : ' 4:.8' *! : : 8! 1'8 ' 4' :' 8* I' = L' M *= O ) 9 I!* /!* L* K5M: I8 ) %0

107 9* O O* L* 5 *= 5 K5M: ' + + : 2 : + * I5.=E ; < > = : = ' 5 : = '= 7 : 75!: 5!: =! '*! 65 ' =' 5 ' 5 G = = ' 4 '! 2 ' =' * '! '* / *=* 47:== ' 45 D' '' :! = *! 5!: 5*8 =! '!:'8!4' ''4 ' '8 5 8 ' E: *!=8 ' 6B ' 8 ' %: 4 4 G* ' + G F* C : ' + + C : + 6 >8? '8 /=8 4 '8 = 1! +5* 4 * '4 : * :' 8GB O / * G E GO *= ' 5. G )! A E. )!! + + / 58AA + O 'F $ G O A O : *! 5 5 ' 5 '4 5 ' ' ' *' 5! %#

108 . 5 : 5 ' 5 E 5> 7. G /' ):15675 ) <'!>. 45 ' 5 ' ' 8! '8 ' *=: *! 4 H > U1 U 2 ) UDJU *=;< )UU )U! U )I UH5U >)!H!UY U *=; < 9 ) ;2 ^ ) ;[)J<'/I 8 : 8 * : : 545 L' 5 =M ' 58 G ))9: ' 4 4! L ))9 ' 4 ' 5' 7 M: '! ' 5 *!'!' *=, ' % ' = : =' =' 4 7 *! =! > 8 *! E /= I 5 '= D 6 :6)+ :'! : : 8 8 /I ' 8 5 =8 : * 5 5 ' : ' 7!! %

109 'E ' * '!: ' : ' * ' 5 =:!:! ' 7: : : JJ: ' '! /I! 25 O 5 G* 8 I5 / /! A : 9 ) +! 5 $ H : G +! ) ) 2 L JJ: : M 9 ' 4 *' * E >: ' 5 7 : ' Q ' ' / 8 ' =5 5 = ' 7! ' : 5 4'5 5 ' 5 = ' 4 ' ' 4 ' ' G'* ' 7 0 * '!: *! 4 % * 0 5* 8! -- * *' I5 ' ' * ' 5!: ' :' '! '!:*A 8 *!5!4!!!5 5! ' * * 5 ' 8 5 ' * 8 : ' 7 :!: :'8!: ' G * '! 7 8 ' : = ' ' 5675? 5 4 5: O 5G* 8 3!4 5: O 5G* 8 )/3!!: O 59. ' 7 8 *= 7 * O 7 B* B ' / / > O : 7>1O %(

110 4! &H ) ' = ' : 5? :' ' * '*' 54 /'' 5 8!: '*' 8 ' '! 5*'! L* 8: >8: A 8.5 5M: 5! *! '! : : : ' : :!: '!: '4 4 5!' * +!' *54!5 5!? 5 8!:*=!:! ' 8!: ' ' : I *6 62L 58 >M! ' *: *!!: *=! 6! 4 ' = A 9 LE /= I 5 '= D 6 /=? 5 1!M. ' 2 L G 9 9 5/ M 5 ' 4? L ' M 5 * = '* 4? L ' M ' 9 L A5 + + * /! G ' I ' E6* M 5 ' 5 *! L 5 ++ M + F.=E ' A 5 L G 9 9 5/ :/ 9 5K +G / E >M 4 A 9 4 /! E! L G 9)' 3 O 1!5: : 3 / 5 / E >M %.' C ' %%

111 9 ' ' '5 LE /= I 5'=D 6 /=? 5 1!M O ' D 5 LB5 D* + M + * '*' ' LE /= I 5'= D 6 E >5 M 5! ' * >* ) / B LE /= I 5'=D 6 > ) / B ' I ' 5 M A 4 O A 5 LB5 / / 3 5 9: / M O /! O S B # L7 +5 = 9= S 7 +5 = 9= &4 B 7 +5 M ) /'*! LB5 G / : +M ) 7B LA B S? ' A ' B S : 7 B.. O: 25 E 9 G / E >: + 25 E 9 G / E >: A )2: 7 B 2' * 2 M G? L? '3 5' EA. + =G G ; <M 3/ 3LB5/ G ' + / : / 3 5 9: + 9 5/ M ) ' 5 *!? L O K : M /'*' O: K L O : K M 5'5'!!OK? *8)#L O K : M %%%

112 8 A )*? ' & O # L15 9 O ) 35 : / E G )OK M 6? ' ;' D< O 0 L 6 6 '5) O K : M.=' :=' 55 =!' * 7!! *' 5! E ' ' '! '*' 58!5'!:! 75 52;2 C & & ' 5 =8 42 : :*=' 7 8 5:=4! ' ' *' 75 I ' =5 5!5* ' 7 ' : = 4 I8 75: = 5 5 ' 5 ' 7 : '* :' 5 : 9'' ; <: 8 4 '5: ' *=! 4'! 4: 75 56! : :*=*= * = =5 '* 7' ' 5 ' =8' 4'5 4'5 ' 5 75 : 8 : 7 8 ' 75 : =' 5 ' 5 8 ' 5'' 5! ' L+M = 4 * 8 4 ' ' ' C & & & ) 5 75 ' 5 8 ' '5 45: 4 ' 5' *: * 8 F* 75 :*= '584: *' 5. ' 5 5' 5 8 *' 5 8 : ' : :55 = 5* ' 5! ' * 7! *>? ' ' 5 8 ' : 5 5:8 ' 8 ' 5 :' 8 %%

113 '' ' ' ' 8 *! * 75 *: : ' 4 5 5: = '8 ' ' L : 4 8: 5 8: M/*5*84*=' ' :! 5* ' L' ' '!!: ' 8 *: ' '*!M G 55 ' '! ' : ' 8= L ' 4 ' M / =: = '' 5 ' ' D 5: * ' ' 5*: 4 '! E. 5 : '! * 5 : '! 6 : *'' $.=:= 5 5*5 75!.= * 4: =! 5 ' '*!: 8! ' D=! : *= :'=8 ' : 5'': ' : 8 =8 4. ' 8 =! 5*'*!8!8 7 88: ' ' 5 ' 5.: 8! 5 5 ' 8 ;' 5 < ' '! 4'5 = 'I5 *= 5! 1 4!: 58 ' 4 ' !: *! 58 L M ' L! 8 8M I 4 5: : =! ' = ' ' 5 ' 4: * 5 5 = '!.: ' 6 55 ' ':7 ' : 8 L* ' ' : M 8 5 %%$

114 4* : 5! 45' 5L 5 5/ 4 M!4 ' 4 5 /! ' 8 75 '!: 5 =8! ' ' *= ' 5 5: 75 7 : ' ' *!4 8 ' 9 5 ' 55 8 '* 75! : ' ' 8 8 :'* ) 5 ' ': ' 8 & 6) 8 = 5 5' 5 G8 8 4'5 ' '*8! ' *6)=! ' *:*'. 5 7 '* 6) : 8 '! : 4! 5 5!! 75 / 8 ' =5 '8! 5E! '' 5 5:! 5 G ) : 4! = 5 D5 ' ' =5 '! ' 7 ' ) : * ' >4.= ' 7: = 4 5 ' ' 8 '*' 4 16)5:'8 5 5 = ! =! ' ' * :=!5'!!! ) : ' 5 O + G ) : '*! 5'! ' 5!:*' '54!!! 3! : = *! *: *! 8 : 5 ' 7!/5! 16)'5 6): >6))9* %%,

115 B 9 : B))BE: O /: ) E 4! )* )! 8 4 ' ' 5! 16) ' * 75: 5: 5: ' '8!4!.=:= 84 =5 5 '! G ' *= ' / 5! ' ;) '* '<: * 5 4 ' 5' ' ) 16) '*'! ' 5!:5 *'!'= D=! 4 8: 5! G ) ; ) < =& &. 5 ' 8 ' 5' ' 5 :' = ' ' 5 5'? ' 5 8 ' 5 ;) '5 5 54!< 5 5! ' E ;G ' 5 ' 8! 4 5 < '! : :'5!5E 4< ) ' ' ;)4 < : 5 ')4 8$ ) 584 : 5 4' 5 +*=5' : =5 = 75 L '* ! D 5M G! ;. /!*<:* =5' 5 '.= ' : = ' ' 5 75 : 4 = ' *: *= 54!:! 5! 8! ' %$ : 4 5 7!.=8!5 %$ /4 5! '! 8! '*' : = ' 5 75 :,,'2 %%-

116 * !' ;)/'* '< 5 ' ' * 5! 5 8 > 6 62C)216 11,0'' > 8 A 9 B ' 58 ' : ' 54 )' ) '*! ' 5 '* '!! ' ) 4.=E : ' 58 7 ' :5'7. 555: *5 5 :5 : *'. 5 ' 5 : * 7. '!!! 8 4!:*=' *84 ' 5 /5 ' *= *= *! 8! 8F * 8!!: ' 4 ' 5: * 8.= '!:!5'! & 2 75 ' 5 : = ! : 8 5 =8 5 I7 : 5'!7*. ' 5 75 ' = 4' ' :!! ' : 55!*7!:! 5.' '*' E:*4' ' 5! ' 5 5 8L*=' 5 5M'*' : 5! '*' 545:=54 L 4 ' %%0

117 5* '!M )5 ' :5' 5 ' 5' 4!:=! ' E:8! ' 8! 4 84 '* 4 ' 54 5' 5272 & ( & *= ' ' ' 8 ' 85' E*: 5 D :' 4! 5 ' 5*:* '!: 8 ' ' ' / ' ' 4 5 :=' 585 ) 5 4 * ' : * *= 8 ' :' 5 5 = 8 ' 4*= : 5: ' 4 4 : 5Q 5 5 : ': * : : 5 = Q 5'! = : :'7 :5 ' *= I' 7 : ' 5 5 / 8 ' =5 ' = ' *= 2 *! ' : '' ' 87 4'8! ) ) )'5 )! ) 5 = )!! )5 )5 %%#

118 : ' = : 4 = 5 L = 5 ' *= 5 M =:75 :* ' =5*, ) 85 5' 5D ' *=8 '! :*:5*: '5:.= * 4: = 5 4! : * ' =8 8 5 = 4 ' ' 8 =! 75 ' *! *= 5'5! B' C'7 / 5 54=F ' = B * * : * * 5 : = 5 5! ' I! ' *= 5E * '!: 5? ' I! 1 75 ' ' *!L4 :' : M 6' * = 8'8 84 *!:! 4! 2 ' ' : 5 =8!5 '! >!5'! 9! 7 ' 2 ' ' ! L ' : : 5 : 5: 5' : : ' = ' =M %%

119 2! L = ' ' : 5: : :' 5M H * =! : * ' 6 6+ ' ' ' E 1 ' 8 5 L5 '! : + :.5 : 9 M: = =8 L 9 E: :* M I! ' '! 7 :' : G 5' 5' 7 A 8 5:! 7 L* :::+ 5*M > /=555 = : '8 4 ' 5 55L4 :M *= * 5 : 7, )8*=5755 '4 :5 75' : : : 3 '5 *' 8! 5 : 5E * 4! 5: * 7 ' 8I'=7: *' ' 8! *!: * ' '!*:8': 54=F ' = B * : * ' ' : ' 5E C'7 / 7 ' 8 ' E ' / 7 L' : ' : %%(

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

sal a 2Bbi EGJ Dorota Muszyńska 2Lb OLJ Beata Książka sala nr. J. polski DM 7 J. angielski C JJ 2 J. hiszpański KM 3 J. polski MS 1 WOS R PM 8 nr.

sal a 2Bbi EGJ Dorota Muszyńska 2Lb OLJ Beata Książka sala nr. J. polski DM 7 J. angielski C JJ 2 J. hiszpański KM 3 J. polski MS 1 WOS R PM 8 nr. PONIEDZIAŁEK : - :0 : - :0 : - :0 :0 - :0 : - :00 : - : :0 - :0 :0 - : :0 - : :0 - : :00 - : : - : Ab EGJ Bb EGJ Lb OLJ T OLJ Młgorzt sl Abi EGJ Bbi EGJ sl Lb OLJ s l Ab EGJ sl T OLJ Szczepnik nr J. polski

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH ó Is Oh s ZANIEZYSZZENIE Ó BIAEGO UNAJA NA TE BAA MONITORINGOYH Ol: h sss s S G l Z: Mls ó Is Oh s s Sbs A: Nl Mg s Bb ó, s 2003 Ss : 1. lm h m 2. sm 3. Omó ó b mgh ó Bg 2001 4. Omó ó b mgh ó Bg 2002 5.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r. DIENNIK URĘDOWY WOJEWÓDTWA LUBELSKIEGO L, 24 2015. P. 3780 UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM 16 2015. j h h ó h h N.18.2 15. 40. 1 8 1990. g (D. U. 2015.. 1515). 80. 4. 8,. 90. 4. 8 7 1991. (D.

Bardziej szczegółowo

KOSZTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

KOSZTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH KOSZTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z DRUGIEGO FILARA SYSTEMU EMERYTALNEGO Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Warszawa 2005 Synteza Raportu...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13 Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów Ustroń, 7 14 października 2011 dziewczęta do lat 13 1 Anna Kubicka Carbo-Gliwice 1670 7,5 2 Joanna Mielczarek Hetman Częstochowa 1372 7,5 3 Karolina Karleszko Rodło

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

0 polskiej krytyce muzycznej

0 polskiej krytyce muzycznej MACHEJEK: Zó H F KOLBUSZ CZ BY ALEC: P VIII Zj (ł 3) M SIENKIE ICZ: Eg Dó" ( 4) TYGODNIK ( 7) Kó 20 1980 ROK X X X BO G U SŁA SCH AEFFER 0 lj j l l ł f ó ł j ć : P ę ł ć ę ł Z ł ó ć R ą j l f ł C ó g f

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76 lj ół - z - l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, z łó, ł l - bzz - l bl f l ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l l R, z j,,,,,,,,,,, UY ITIĄY I T PRMIOTM OPI,,,,, OI ŚI P.O.POIŚ

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Ź Ź Ó Ł Ś Ź Ń Ż Ę Ę ź Ę Ź ĘĄ ż ź Ę Ź Ż ź Ź Ł ź Ę Ż ż Ż Ą ź ż Ż Ż ż Ź ż ć ć ć Ż ż ż Ź ż ż Ź Ź Ż ć ć Ą Ż ć Ż Ń Ó ż ć ż Ż ż Ż Ź Ż ż ż Ę ż Ź Ź Ź Ź Ź ĄĄ ź Ż Ź Ź Ź Ż Ź Ź ź Ż Ź ź ź ź Ś Ź Ę ĘĄ ż Ż Ę ż ć Ś ĄĄ Ę

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

2372829797728297727 2777787 73772327 227728297827 28237 7372327227 728297727 7!7" 7 # 7 $%7 "7!7# 7 " 7 %7 &2'7# 7 7 7 23789722772277287 77277232227897 227 27!""7 #2$7!""7%7!&"7 #2$7!&"7%7'""7 #2$7'""7%7'&"7

Bardziej szczegółowo

1d 18. 4a 4b 5 3d*** 4e*** 3b. 5a 5d. 5b 4c 8b 8g 3a. 8c ** 8n 9b 9e** 9a. 9p 9q* 9m 9o 9k 9d 9h 9 9j. 18a. 9r 9f. 1f 11b. 11c ** 1i* 11 11a 2b 10n

1d 18. 4a 4b 5 3d*** 4e*** 3b. 5a 5d. 5b 4c 8b 8g 3a. 8c ** 8n 9b 9e** 9a. 9p 9q* 9m 9o 9k 9d 9h 9 9j. 18a. 9r 9f. 1f 11b. 11c ** 1i* 11 11a 2b 10n Zasłony 1 1a 18 4a 4b 5 3d* 3e* 5c 4e* 3b 5b 4c 8b 3 4 3c 4d 8g 3a 8 e a f d 8h 5a 5d 8c 1c 18a 6b 6d 6c 7 7d 7e 6a 7f 7e 7b 8j 8i 6 7b 8k 8m 8l 8n 9b 9c 9i 9e 9a 9m 9o 9k 9d 9h 9 9j 9r 9f 9g 9l 9n 1 11j

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta Przewodnik dla klienta Zawartość 1) Dokumentacja użytkownika systemu ebanknet, 2) Dokumentacja użytkownika systemu ecorponet, 3) Dokumentacja użytkownika systemu TeleSaldo, 4) Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej i Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za I półrocze /47

Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej i Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za I półrocze /47 ! 1/47 "#$%&!" # $!% & ' ' ' ' * + -. / 01 2 ' '! ' ' '# 1 3.44 444 % # 0 " % % 5 4 6 ' 6 7! 7 " ' & 7 ' ". 7 ' " 2 8' ' # 1 9 ' % # 9! ' '&4 % 5! & 4 6* "!! ' ' :& ;! &

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg Neozed gg -,, D03-400V AC/ 250 V AC (A) Kolor Kodowy D03 D03 2 4 6 13 16 20 25 35 50 63 80 0 różowy brązowy zielony czerwony czarny szary niebieski żółty czarny biały miedziany srebrny czerwony GG40V2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

1d 18. 4a 4b 5 3d*** 4e*** 3b. 5a 5d. 5b 4c 8b 8g 3a. 8c ** 8n 9b 9e** 9a. 9p 9q* 9m 9o 9k 9d 9h 9 9j. 18a. 9r 9f. 1f 11b. 11c ** 1i* 11 11a 2b 10n

1d 18. 4a 4b 5 3d*** 4e*** 3b. 5a 5d. 5b 4c 8b 8g 3a. 8c ** 8n 9b 9e** 9a. 9p 9q* 9m 9o 9k 9d 9h 9 9j. 18a. 9r 9f. 1f 11b. 11c ** 1i* 11 11a 2b 10n Zasłony 1 1a 18 4a 4b 5 3d* 3e* 5c 4e* 3b 5b 4c 8b 3 4 3c 4d 8g 3a 8 e a f d 8h 5a 5d 8c 1c 18a 6b 6d 6c 7 7d 7e 6a 7f 7e 7b 8j 8i 6 7b 8k 8m 8l 8n 9b 9c 9i 9e 9a 9m 9o 9k 9d 9h 9 9j 9r 9f 9g 9l 9n 1 11j

Bardziej szczegółowo

Ł ś ą ś ż ą Ż ż ż ó ó ó ó ś ą ą Ś ą ą ó ą ś Ż ą ż ż ż ą ą Ś ą ą ą ż ś ą ó ą Ę ą ą ś ą ą ó ś ą ś Ą ż ż ą ą Ś ą Ż ą ż Ł ó ą ś ą ó ó Ę ą ą Ś ą ą ó ą ą ż ś ą ą Ę ż Ąą ą ś ą ą ą ą ś Ż ó ą ą ż ż ą ą Ś ą Ę ó

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

ĄŁ Ś Ś Ą Ą Ą Ź ć Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ś Ą Ł ć ć ć ć ć ć Ł Ś Ą ź ź ź Ą Ń Ń Ą Ą Ł Ś Ą Ś Ą ć Ś Ą Ś Ł ć Ą Ł Ś Ł Ś Ó ź Ż ŁĄ Ś Ł Ż Ś Ó ź Ó Ą Ł Ą Ś ćą Ś Ą Ś Ó Ą ź Ś ź Ą Ą Ś ć Ń Ł Ł ź Ś Ł Ą Ą Ą d) e ; d cl d d (9

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO

Bardziej szczegółowo

" *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D IEA @ EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH H @ MEI = =JKH= AC IJ= OIE A@ O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH OH @O

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą ć ć ć ć ć ć ź ż Ą ć Ż ć Ż ć ż ć ź ź ź Ś ź ź ź ć ć ź ź ż Ż ż ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ź ź Ż ź ź ź ż ź ż ż Ż a! 61 '=9 Hq EI > '6 \g' F l..}.- _ (r,_ \ ^ _ l.._ It-_ (! (D( \ - - _ O... ^. r ' ( ct

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

Ó Ć Ó Ż Ó Ó Ó Ó Ż Ó Ę Ę Ę Ó Ź Ź Ę Ź Ź Ó Ź Ż Ó Ó Ę Ó Ń Ą Ó Ą Ź Ź Ó Ę Ź Ó Ż Ń Ź Ż Ż Ź Ę Ż Ł Ó Ź Ó Ń Ż Ę Ó Ź Ó Ż Ó Ć Ę Ó Ó Ó Ć Ż Ę Ę Ó ÓĘ Ż Ź Ż Ę Ó Ź Ź Ą Ó Ę Ź Ó Ź Ł Ń Ę Ę Ń Ó Ó Ę Ó Ó Ź Ż Ó Ó Ź Ź Ó Ó Ż Ó

Bardziej szczegółowo

Ę Ą Ę Ł Ł Ę ż Ł ż Ą ż ż ż ć ż ć Ł ż Ę Ą Ę Ł ż Ó ć ŚĆ Ś Ś Ń ż ż Ż Ć Ń Ę Ę ÓĘ ć ż ż Ó Ę Ó ć ć ż ż ż ż ż Ą ć Ł ż Ó ć ć Ł Ś ć Ż Ź Ś ć ć ż Ę ż ć ć ż ć Ą ż Ś Ł Ł ż ć ż ć Ą ż ć Ś ż ż ż ć ć ć ć Ć ż ć ż ć ż ż ż

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo