/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!"

Transkrypt

1 '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!!

2 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7 3 8$" 4 45 ## # "##7##8 1 ($""#!+ 0 ("5++ 3 (+7 4 /""##$"&!+) 5 9"!!' 7 ##$ 1 2:"!"1'; 4:') 0 <,-9-,#:=* 9 : #: 1!!&!= 0,5#""= # 7 :$ 7:

3 2,;(!<&,#:>&?!# "&!!#16<,-9-,#:!$"#1"2&!,! 5 # &! # "! "2 "&!#!1"2" 1!!"!""$" " " 5 5# #!!" & "2" " # " "2 "!"$"6""2!""25# "2 &!#!!""2"2!#$% "#! " &!"$" 5" #!!" # #!" "2!!! 2""2 /: # & "#! " & " "!!# 2""2 # #!#"2 #!"2 5""2,1 " " ## 5,-&, ""!&!!""<&,#:3&:"5#1!" 5! 5 "! #! $"A " 5! 5 "! #" " "2""2 "2 "2 #$"&! 3& : ""2#"!!"5"$%!<," # % "!!""2 5 1 $"!!% "! 5!!"#"2A5"""! &!!# 1 "2"2& 5)<< =*&50<+*> 6,3&0?+*-) <*1/+;625)/(-)/ <* 5#&! """! * )+)*7,BC!! **)7*7*,BC"""7!>'+;?,"2&!!',BC""+;!!=*77,BC7!&+*;!!! +=;!!!!!!!5=;""2!" 5!,"2!+=7*7,BC ';

4 !! """ 7!! 5A 1**; &1!""2#!$%"! *;!!!!5 :* ;);"2>(0:?*$"*=;4*" +;7,BC C#1$" # +;! A""" 7! *=+**,BCC!FC#1$""2#G"H 7*;2"H+; $%""2!#"25 ))+,BC!!""!!5 "2! *' #,BC" "';!!!7! 4"!!!# 1 5 5" # 77)* *=,BC """!!'*)',BC"""7! $% "2 =;! 51""2 *;!""7! 9 &! "2!! "2 "! 5 5!"&%A#"!""5"2&!7=#,BC)+#,BC /" #!! $" 5A&! D/( I< # "&!!5(",#"" # #!"2 5""2,*'! "!!# # #!#"2 #!"2 5""2&2""2,BC 4" # 4 < &,#:! = ""! &! 7!# 5#!!" 4! ( C" "2 5 :"! # "% &!! >? A" 5 7 *77= #,BC!! "2!" 5J 77= #,BC!! # *' # " 1 K"2 "$" < +#,BC, 1 <&,#: +

5 #"!!5 # =*;! >(3(? " " #! 7; "2 "$ 4 "!&! " "!!"'7;(3(>=);"$?,5 "2 "! #! ='!! " "2!!! 1!!""15!">* ;(3(?2%$#%1!"1!7!>;(3(?#!!#1!!"!!!" 7;(3(! *7;"$ $"2!1!"!5""2>;?5!""2"2>*+;(3(? ("!! "! "! 5 '=;(3(L"$55" ""!! )=;" *))! /1A "2=""251"! 5" $ 5 7+;(3(" 5 # #" 8 " 5!!!""2 >,9? +;(3( > ; "$? E "#"5""1$"!!"2 ""! $! #"! +)' 5 ); 1 1 "$.! #"#A '*""1!!#!" **;(3( I#"5#"!!!!#*H"""2!!551""2H*+ '

6 # D/(" " "!! 7! 8 H ) # D/( E " "! "2!! 5 51""2 "1 5 " # 5 "2 >H* # D/(! H #D/("$? <!5#", "2 $"! ""2!" 5!1 H+' #,BC" $% * ; " #! 1 6 " # 1 #! H 5#1!#!""7!"5!1*;" #! 5 #! 5 "1 5 # 1 "$ 5! 5 "2 '7 #,BC5"7#,BC $+#,BC>*)#,BC?C!!7!" 8 "H 8! "! #$")+;>));?$8$"5!+=;>+);? 06,.&F*<6./)/(+0&/2501(.-./+0&.6',#1C&,"5""2 /!" #" 1!(,#,1! "# 1 ""2 " " 1 ""2 " C&, =; '; "2"7!!"2>* ;(3(! *; "$? L"$ 8 #! 5 > ;(3( ; "2 7!?3#"2!>=;(3(! ;"$?$#5';(3(* ; "$ 5 # 51"! 5! 5 + #,BC $ + #,BC 1 5#1#"!!5 8 8 $" 5! 5 7;5"**;"$ =

7 &! '*'+,BC # *=77** " $" #,BC1 " <&,# : "#"2" $"! "2!1!A 0" % "!" "#"2!,5#!5!"!5#" C""!!!"!"#"!""2" ';##"5 #4!!"J 641.<*&+'25 +45F* (.2+*=*<)4G *641+ H(.2+*=*<)4G * F*B-.23/ <* HC+45F)B-.23/ <* <&:MCN *===7 ))*); *===7 ))*);,# *'* *; *'* *; ( *=77** *; *=77** *;! 7 " C!&!# # <:MCN5&!#<CN5/"2"$"<& :CN5&!# #4!7';"&!! # 5"! " < & :MCN!! "2 "2 " *=== 7 "!""2 ))*);! *=== 7 # 4! &! ""2))*);##"5 L!!##5"!$" A ""2 " " <&,# : 5! E, $""2! *7 $" "&! "2 E,!" *H*'; "! # #!!!" E, $""2 " "! &! # C! < "!"!$"""! * &!! "2 5 $" % ""2"2""2""2"!.,./*<+**641+<* :"&!!E, $""2 : 7#*))+!0* *!* "+"&!5!! #! $#!! /"2 4! E, *) "+"2"A"&!A""2 7

8 0*)))5"!<&5&!#) ;"&!$%" CA"" 5"!"2 "!!*'* *;"2"&! C "!! "&! "&!!*+),BC "" "# 7); #" 7!!"!** 7,BC,BC> 7 7;?!!" &!"#""#!. #! 5! "&! *+ "9"!!51#"!!7> "? C1!"&!9"!!**#! +)',BCC1#&!5"""!*+),BC 9 "! 7! 5 ),BC **+=,BC.! "&! 9 "!! +,BC C"&! 9EH*H H=H 9 9E#!''7+="!+**+== ""! > ' );? C A )"" 7 $% 9E ==77=)!5 9EH5 1 5 $%7 ) +" =))""!>) ;?4#!$%"&!#1,18#"&! 26*I<+6 : : 4"2>(0:?O *= *7 4!>(0D?O ) * 4" 7 '*' $%" 7' * ='!"! #!! #! # #! #! #! #$!"$

9 O,18#"!"!"!"5J 4 "2 >(0:? 4! >(0D? 4M$$%"""2#"2 4M$$%!!"2"""2 #"2 (# & "#, 05! 9!#"2! % % 1 4 5! "2 5 " 5" "" ' #,BC 0B?0<,?*-)4G(&50=2+;F+.&2,/ <P <,# >" # #"2 4? "2 &!"2!!"!!#"! 5$% #" < 1 %!!""2 #"A 2 " 1 5"" " " "2! "2 5 "2!! J "2!51""",BC#!"25""2Q $""2Q #"Q ##!/3D/("! #-2Q "!5"A " > #1$"!? J!5"!!1"!5" 5 5!!5"""2!!!1"!#"! "!!5" "$#"2 1 "!5"! 51! 1!5" )

10 B5Q "!# % 5"2 " / #"##Q /Q " 5! ( < 3# &1"!2#!"J &$%6&,#R!S#" (!1##"2!!5 <!"#$%!&,#R 5 # H!1# " H 1"!A!1 " "2 "" # &,#R # #, 1#$" # " #!>"#?" &! S#"!# "!# &! "! #! #" " $" " "2" 5$" 25! "2"<B,#&!!!#!J## " # B % 5 $!!1!"2$" 0B?0<,0&2.<*C*<6+<B 1$""#"#5!""2# "2 &!! "$" 6 "! "5$%""!,#R ("2!! ("2!! "#$"J ("2!>4,#?,BC"5""2!1"2$1"2#"A1"2 *

11 5$",#RQ!S#" ("2!#!JD/(/3Q ("2! 9 E!1 5! # ""2 >!!!?&"2!##""2!! <,-9-,#: ",BCD/(/3Q #-2>1$!"#""?Q # #" > " 5 > 9&93 *K?Q H# > 5$",#R! S#"?Q 4,#!5" "2 "$",!"!5" "# 5" J!5" 6!1"A"!!5"#!5!16$" 5!5" &"!!""C!! J!! " < <90 L!! # 5!"!5!!J<:"<5#!<<!!9"0 <,- 9-,# : <!! 5""5$"<!! < <90 1 "! >'M'? # 5!" "&!! 1!! " S<9 3,# S<9&,I S<95"!!S<9S<9D& C A ""! " &!!5!! "!!! " < B <! 4"!! " < B <! B!5!!!! # < 9- K, # " 5! "!! < B&!5" "!! " < B <T!! "2!"2"#!5"2!<!!!!"2 1"2 #!"2!!5"!5!!<B<T&C8<BH<T4#&! **

12 4#">:K? &! " <,- 9-,# : ><,9, :? #!! #" >: K? "2 <,9, :!!"##"2J,#!"2!1"2$""2Q,#!1"25"2Q,#1>!!1?Q,#1TQ,#"=TQ,#>#"?Q,#!1"25"2#!"25""2Q,# 1! " H # $"',BC1#$%!#"""<,9,:! #!# $" " 1 *,BC "<,9,:!1#!!""2J,#!! #"2 # $"',BC #!1 #1#",#!!""2#$"',BC#!5$% /3#!5 D/( #!1!! ""2 # 1!!""2#"!!""2 S"5"25"2 &! 1#$% " 5"2 5"2 # " # $"*,BC&5!* '&51!%!""!H! #!5<&,#:H!,!!5" &!!"!!5"J < 3!, L! " " # 5 =K!5"1"1":S/ < 3!,(!# L!5" 1" 1"!# :S/ " "2 " *

13 o o @5J o o N#" N#"#K1 3 "2 "!5"A " > #1$"!? J!5"!!1"!5" 5 5!!5"!"2!1"!!5" " 1 " #"! "! "2 " F"G!5" "$#"2!5"! #!5! 51! 1!5" 8 #! #$%"# 1"! "2 1"! " " "# J! M!! 5! "2"25"2"2!!!!M5!M!!"2$" "2 2""2 &!!5"AJ!5" >" 5" $"!!! 5" "# 2?!5"! >5" E F3# #G " "2!J!!" 1" 2".! 5%"#"!1#!5"#!" "2!!," "2!! "$"H#" %!!F51"G,$%!!5 # "2!#!5 #! 5! 0 *'! <&,# : " "#! " 1 2""2 1" 2""2 #!"2 "2 1 # #!#"20"1"##5,-&9" &! 2""2 "2 05" #!#"2 #!"25""255!"2""2!"2 &$%#" *

14 #!J 5$",#R!S#",#R##"2!!5"!"H"$"! S#"!# "!# 5! "! #!#""$"""2"5$".5/31'2-'BF*<6./)4G=C*C+0<,3/0,*+C*<6+<B "!!#(#&! ""2 " 1 2""2 0 "!!&!5"!!!"2 S<9!! ""2 "2 $",#R # & 1""2!!<B#!5!!,##" 4 9 9N # 5 # A ""2 "#!!"!!5"2!"2$"6 ""2!! "2 5"#!2"5!# 6 2"!1! '# 5! #" #$","2!#A""2"#!!"!! 5,1" "2!#!!#"2#&! C,#R 5" 5"! "KH"2"2!! 5 B(#&! 2" 1" "#& >, 05!."2 3!1"2 5? "#! 5! % 05!."2 3!1"2,5 > 5! "?,&!$"25""25"21' 1 5"2 "2""2 "2!"2#1$"5! &!!A"2#!!J!5Q "Q!"Q $"Q 2#"Q!!/D!Q *+

15 +<*<2./*<+06*(+,*-'.F&.,./0B. 3#$% &! "2! $% $"!! "2!#"2 "! 5 # "A! " &!1"51"#$"J5 "<"#<" : > $" "22?Q (#"! > "2! 2 3"2 #$" "2 > #" "2!""?Q +<*<2./*<+0+</02,)41+ B #!"2$" $ "2 $!!5!##""2"2!AQ E"5Q E"!#"Q E" *&5A=5*<+0&)5)6+0?6'&2./)?+2,.()(&.40<,./01 (!"!$!1 543#3!5!.!1 5 5$ #" # 3! 5!"#!""!"!"!#!#!5 "5"" "2#!&!J S"Q #!Q 0"#! 0" "2 #!&! 1 "J <(:H""Q 9(6""#!5 #!5Q *'

16 :,M<B00(H""Q 6 " #! #!5 "##!5 3,BC #!"2 5""2 >/3 D/(?Q # $ 5% ##"2"2>-2?#!5!1"2>!?Q &5!Q"!U5!#5"UU#5! 5"UQ 05#"5!,A *&5A=5*<+0(-)<<.D4+A 4 $" "# "2!! #""2!% "!$%"HJ 51"#!#1$"Q 51"#!5AQ "$" 3!"!" 1#$% 51" #! "2 #1$"!1#"5 2 "2!! :!" 9",$" >:9,? #" $" #!#!! 1 %#"!>"&!#!5"25? &! 1 5 #" 5 5" 5 5 5$" #" K!#2 "2! "! %! 15!% " 5 "2!"2 1 "% #!#!!A 3 1#$% " &! " # 1 # "2! "2 K!#&(>K&(?Q 4#"$">(,9?Q C#2,#Q 2#" & "2 $"! 1 "2! 5" # >H "#" ""!? #! " >5 "5"?("2!15%J,BC/3D/(I<E&,L,V *=

17 ("2!"#"A#"3" #"A 9<S "2 "2"2#"A""2#"A""2."2!!5" #!"25""2" "*<=0C5*B&*<+45<) 0""2#"2 &!! 2#! " #!""2 " 2# " 5" 1!""2 #" ""2 ""2 #!!!J!! >?H5"" <"!#$", $ "2 1 #$" ""2 " 2#"2 #" 8 $" "2 A"25!15!!! 5" &! #$" >! # #1$" "!"2 "2? H! >!"2 "2? :"$% &! "!5" 4""5 "2 H" "2 5 ""2 5!! " " 5!! 1 "J " "!#""5!"$" <H#1$""2 &!#$"H$"2!!" "!#,D&0( 3 " D! & 05! (! >D&0(? & 5" #$" " "2 "2 "2"21D!# "2&"2 "2 $#"2 5!5# "& 5"% 1 " > 5! $"! 5!! #"?!! J " 5 "! #" "$"H5##5",H! /!!"!! $ "2!!" 5"2!"! #!5 "2!A"!""#" 45" 8!5%#1$" "! $" 1 5"%! 5 " #!5" #!5 1 #1!!! *7

18 <!J#5"#" 3 "&! "#!" # #! # "" "2 $!H 2" "215!!""2 $ "2 # 5" "! #!5 5#"!" <! "2! >3 3 D"2? '<='250<++'&.( ! +& " 2 F / D! <&G"#!#5"%$!, # 5 "2 ""2 "2!!!!#"2 <!!! $" "2! &!"!!/D!1 #H"#5" 9 "!!& " E,!" <!! / 7H*, "#! " " 1#$""2 "2 "2 1!!!"2," # *) #"2!1#!"" "25"",# )<6+<0&B++ "2A#&#$" " "2!" ""2 ( $" " " "2 J! "2"2 ># # ##"?!##"0 &!!! 5! 3 "2 >" #!?! "2 5"".5/31'2-'BF*<6./)4G=C*20B?0<,'.??0&4+*C*<6+<B C "!! "2,! 2 K!" "#!#" "&!!!2#" 7!"""2!1 & $!"2 :1 #$%!" *

19 & >, &$",?! # #!! # 9WI2C 29-!#?05", "!!!"3!&$", :#!6#">*!#?!1#""!*#D/(Q IC 9 >I2 C 2 9-!#? $"2 ""2M ""2 "2$"""*#D/(#!5$%#!"Q /IC 9>/#I2C 29-!#?6#""2"""2 '#D/( "#!!H &.='6,)+</02,)4)1<0 &!!"!"J 5"2""2!!""2Q 0 <,- 9-,# : 5!" # #!#"Q,!!! 0"!""21J,!!5"H" > # #"2!!""2"2#!"!5"?Q B > #!"2 5""2 1 " "? &.='6,)&0=),./0 $! "2 &! 2" ("2!"2"2#!"2#"2Q *)

20 @""2"2>N:"DT?Q 9"2!!,#Q S"#! (041*C+2,)45<02,&'6,'&)(&*/<.L(.=*,6./0!! " < 9!!1 "2 #"!!#!".5/31'2-'BF*<6./)4G=C*20B?0<,'&+J*,0*<6+<B $"* # D/( " < 5$" $" " B!5!! K" B 3!5!!"E!!!!!"#!5 "2 <,- 9-,#:5!"##!#" 3&$", ( < > E#5# "# 15!"25!""2$"&! "2!( " #! 1""5"#!" S"#!5!"#$"J S"Q S"<Q 0"#!Q!! $ " #!"2 " 1"2!!#!#!5#1$"#!&! "A"5>!A?"" $""2"1J S"<(:><(:?H"" S" 9(>9(?6""#!5 #!5 9(0>9(0?H:,M<B00(H""!" 9( >9(? 6 "#!#!5 "#!5

21 &5!Q"!U5!#5"UU#5! 5"U S" " 5# <&&!# 0 2#!! 1#!5 5!#! #"2"5#%"#$"51"!"&! 1#5!H#8%2 % " 1! #!! &!#5"2##!"!!#$#" "(U5#U!" ( "# UD X D-# KU #!""2"#"2A!##.5/31'2-'BF*<6./)4G=C*20B?0<,')<6++<*<2./0 #&5,(<"2"2!"! 3 5! 3 # 1! "2 # #(#&"#& C "!! < &! 5"" $#C!51%$""#"2 "25#"#"2"#1A$"2 &!"5""2"!# &0=<+0.(&.40<,./*<+0=0(.5),3/+6&0=),3/, " &! # "B9&0(#!5D/(9&0(##!"2 9&0(#"2 1#5! 9"!!(,#,1"#"2""2C&, *!5"2 (!"!"! 1& "# "2#!"D/(/3 9 "!! $ # " 51""2 "2 #J "26++*;Q #!"26+=;. # " # "!" #!# ##!J,BC67+;Q D/(6'7*;Q /36';Q *

22 I<6+; 3# 9 "! 7! $ # " 51""2 "2#J "26=+;Q #!"26);. # " # "!" #!# ##!J,BC6'77;Q D/(6'';Q /367';Q I<6'; 2-'B+(./+0&<+450 & $"!! " #"! "2! $""2 "2! # #"! " "2 "2 "2 ""2 3#$% " " $""2 E *+#"! EH++HM? "2 #!!&!4!/!,""2 0 '!&! 5 3! # "2!5!!!!! " <0(S9 <90! S <!! 9""2 5" : "2 &!!" 3! 4 /!,""2 3 "2 A 3! #1J! < <90 # " $"!5!!$"!""#"$"""2"2 "2<<90"2$"!! & 5: :,$" " ""2!! ""2 < B <T < B <! "2 < 9- K B!5!! 4/!,""2! " 5!"!!"",#"C"""!!5!!"2""2!!!<B<! (0&*410<*&)<6'(+0<+;K<)?+&)<6'(*(+0&3/=-'K<)4G :$%&!!1!!1"2#%1J $%"$"Q $%""Q $%"#"&!""$"2""2! 4 $"&! "" 35!>#5(<?3"$ &!11"235!!"#!#!5"#!><P :,?1"555#"5!,A51C&,

23 5,A#!5 C&, "& " "2!1#" 5" ""2#!5!#!J<(:><(:?9( >9(? >09? " #! " "!! 3 &! 5! A"2 " <P " 5"2 ""2 " :- ( 0 S" # " #$%" 5+*-*C<.DE&.5C+450<+./**<6' "2 #"A "2 ""2 5! &!""2!!J $""J5!#"A"2"2#!"2#"2 "2Q #Q #"Q 51"#!Q "!Q "2!$""2Q 5!!"2"2"2Q "2Q ""25Q """25"Q! 05" #" $" "2 "2 "2 5 "2 # "#"DB9P9(0(&CDS 3# "2 $"! " '!!!"2,#" D!DB9P9( 0(&CDSHD! 9"2!"#$% " ' 5" #" "&"!"'!"!D!DB9P9(##"A "2 5!! #" $"! 0(&CDSHD! #"""2!"!SD,+ 0 #" '! < &,# :!"! "! #" >4 K"2 /! (#""2? 5" #" F"G # ""2 #" <& :MCN D! 05""! #" #!!"!! #"2"5"2>&!?J #""2""2"2""2#"2>"2!! 5!&H&!?##"2#!"2!1"!##"2 #""2Q #""2""2"2""2#""2!1"!! 9<SQ #"#!""2##5!

24 "#"25"2Q!!"2!#"2##Q "&""#5!#"#"2 ""2$" "2!"2"#"2,1!! $" #&,&!"! 0 #!!<&,#:!#!!#"#! D,:>#"2""2"2""2? & "! 5 " #! " #""2 " "2 $""2 " 5"2 & "2! "2 5"2!""2 "2""2 "2 $ 1 "2!#"2#5""2 "!<" 5 # #" $" #"2 1""2" &!" " "$" 5 9<S "!1# #" $" 1! 5 "!1# 1! "2! "2 5! " "2, & " D&: >D!&:"?!" ) +!""!"#SD,!! &! S:(EDS 6!! "2 #"A! #"2 " "&!" $"$"C&!,# +

25 # =!& < <!,# ><!"? 5"""2"2 ""2 4"2<!",!5#""2404 (#K" P 9 (!! 7+**! =! <!" 1!!1"#$"+,BC4&!!!=!<!""*#,BC$!!7'",BC 0C0=5+*-*<+*.&,+2.'<=*,+.<.C26* #<!""#!"!"!"#$"$" 1 5 "2 # # " # ""2!# " " #!" 51"2 "#"2 $" " "! < 1 "2 <!"#!5"$" S $ $# ""2! F,YG 3! <!"!1# " 5# " "2" A ""2 "#!!# " " 5 1 #!" " "2! "! # F< E,TG, "" # " "2 "!" " "2 $! ## 2(3-(&*4*2,&*,0B+45<* K"! 1#$" $" " " "!" " "! 5 "#! 51"!! S," 3" <!" I5 I!,# "! F(! "G 4 E S," 3" >S,3? "2! 5!" 5 " 5 " #!"! "! " 1 <!" # 5" "."2 0 "2""2 S,3!! #" A!""2"""2S,3S"2 $#" S," 3" 5% FYG <!" % #! 5!! #" "2 A "!#""2FYG<!""$$" ),BC."!"J"#S,30$"! '

26 K1 C $" (!"2 S,3,A 6 L1" " "! # # "2 ""2Q $ # S,3 C "! " 5! #"! 5 # " 5"2 K"#""S,3<!"<1#" H2 %!" #" "# ""! F/ "G <!" I5 I! C "!! I5 I! <!" < #"!FYG"5!."20 "2""2S,3 8&0*C+5./*<0(&.106,) F#G S#!!85" <!": <!! #! "" <&, "2 S,3 " 3! 3", 5!!!" #" # ""A $ " " 5 #!" " " ""! # "2 F #G 5 " "" " "2 "!"" 5"! #! # # $ "$"! 5! #"!"2#"!#! F<E,TG,5"#"!<,#"#",#! """2 A!"2 <!" <!" 7""!! ' #"2""2!#"2#$>?"2#" <!" "2 "2 A! $ #" ""2 "2!" "! "2 4! <!" 5"!"!!<!"5#),BC :.=2'?./*<+0/)=*,63//(+0&/25)?(3-&.45' 0 "!! <!" " 5#,BC #" "2 A "!# S,3!" 1 "51"#$% =

27 ! #!! < &,# : 1 4&,#"2 1 5!L#05!,$"D!HD,:>#D!, :?<&5"25D,:4" 5D,:,#"#$%",!#"#!D,: " <&,# :#D,:1%"25$",#R&,#R 5$" #"K!#23 D,: #" 5! 1#$% 5 #" #! "2!!!" 5! #Q!1"!!"A K" 8 E & & 1! UC# "!""2 "2 7U 5$% #" H 5$",#R/!5#$%! 1!"#$" # #!#"2 6,#R ""2"#&,#R 7

28 6.<2.C+=./*<)&*4G'<065)263/+2,&*, 35"2#$"#"2!!>,BC? 6.<2.C+=./*<)&*4G'<06 5)263/ + 2,&*, N/,)2O MM L: MMP L: )<*?+6* :L : N/HO!! * *' *)=+ +*;!! ) = =' +) +); 3 "2!! " ""2! "5! H = H*; ==7 == =;,"2 7+'' +=* =; ("2 ''* * =*77 H)''7' H7= + =; :" $ "2 $" #"2 H*7'= H**)' =);, H==7= H=*++ ; 0!!!$" H)* H*)7 ); 45! *'=* *' + ;,"2 H)+7= H*==* 77; )26<0,,. M$ :8 8H O4"7!<&,#:!!"2!!!""!!A ""!* *',BC51!9"7 +*; $%''*,BC!!"#5! ""5.#!# +7; "$#!+=7; 4"" " "2 E! 5 ""2! " 5! " == 7,BC C "! "#!"==7,BC>!!=7!**;? S"!"2"2"2*'),BC++7,BC "!7! C"""!E!!!!") =,BC" "!! "" 7! =; "# #"5 "2##5"2'+*"""7'+7"""

29 #"5"2!51""26*; $#"5"2!"26*+; #"5"2#""2>"2""2"2""2?6 ); wzrost liczby wszystkich transakcji kartowych (wykonanych kartami Electron, Charge i Credit) >#""2 5!"?"!"J $#"5!1!K!#"26+; $#"5!1!,#R6); &5)4G.=)<0,,. &"2!! ';,"+=7* =,BC ""!!'+)+,BC"!7! E 8 "2 "2 5 1"! "2 5"""#"25"2$1 C"2!!J C#1$"#J *+,BC!,BC "!7! C#1$" 5J)*)7,BC! ' 7)',BC "!7! 9"J,BC!*=*,BC"!7! C"#$"!!J 45A 5" 5J* 7),BC! =* 7,BC "!7! 45A 5" #J*' +,BC! ') ==,BC "!7! &5)4G.=)5,),'-'.=20,065*(+0&/250(3-&.450, $" ;.1"2 # ; C#1$" 5 ; 9" =; &5)4G.=)5,),'-'.=20,065*(+0&/250(3-&.450, $" *;.1"2 # +; C#1$" 5 ; 9" '; C#1$" # +; C#1$" # ; & "2!!+ ;,"*+,BC "!!!77+,BC"!7! )

30 E 8 "2!! 5 "! 1! "2"2 ""!! #""2!# C"2!!J "!1!"2"2J ',BC!!!!#"A1"2J7++,BC! '7,BC"!7!Q!#J* ),BC!**+'',BC"!7!,"2!!"J' 7*,BC!'')=,BC "!7! "!7!Q ""2J*+7,BC!**=,BC"!7!Q!! #"AJ '),BC! 7*7,BC =,BC "!! 5 ; 11"!!+'',BC,"2!! ';,"2!!", "!1! "2"2);,"2!! " =;, "2=;,"2!! $"! #; /!" " $" *; /!!! #"A 1"2=; E" 5!7;,!# * ;!!"2"!!"!7! : : '; +); ; ';,"2 H H ""2! "5! ""2! 1, "!1! "2"2 ;,"2!!"7,"2!! ;,"2!! $"! # ;,"2!! " ;, "2);,!# *=; * ; +; ""25"""2 H H,"2 ; ; ( *; *; H /!" " $" ; /!!! #"A E" 1"27; 5!*; H

31 "2 """!!5 7= +,BC 1!! #"2 " $" A " " $ "2 $" #"2 *7 '=,BC 5 1=);1""!7!,E!==7=,BC51 ;"2 "! 7! =* ++,BC E " "2 " >*',BC?"2#9S>)*=,BC?#")7',BC!!"#!">'+ *,BC? w tys. PLN ,"!! " "2#9S #!1!"2$"!!"#!"!# 1!15 #!!!# "2 5! &<E "!!!!!$"$")*,BC");!!#!!!5E " 5"1 ***+,BC7*7,BC )26 "!!E!5!$"*'=*,BC + ; 1 1 "! 7! 05! 5! )+7=,BC 0E!* ',BC51=++,BC+;!!!"!7 *

32 +C*<2 6.<2.C+=./*<)F+C*<2!5#E!A""!* 77)=,BC51!"""!=++7'',BC'+;!!5"2#$"5#"2>,BC? 6,)/* +0C6.D4+F+C*<2./0 :,&'6,'&* :,&'6,'&* : " 5! C#1$"5 +*=+= ; * *) ; *; C#1$"# 9" 6 1 (" **777 *; )'* H *; $"# *' H *)= H +; :!! 7 H ' H ;!", ++ *; =)'' ; H; # 45 " 5! 7'+ *; * ) *; * ;,5 )* ; *)* ; ; ( *' = H *= H *; ( *7*'= 7; *=+)7 ); *); '?*F+C*<2./* M : MH MM MM MH. 1 "2 # 45 5" " # 45 &1" 5 )<*?+6* :L : N/HO *= * ; *===*=) *+; )+; ')77 ; * '** ; ='; *=+** =); ))** 7'; +; *')* 7; +='''+ +; *); +)++ +=; ')'= +'; ' ; 777) +; '*)' +; '; '+ ; H H *; *+=)* H *7 H H*';

33 , "!! #1$" # " "!=); C!! #1$" # 2""2 ""2 E 8 5 5" # 5 '; ' ;!#"!!!5 C#1$"#!"!$"5=',BC +;! " 7!/ #1$" #!!7';"""7!=);"""! "!!#1$"5*;!!#"!!!5 > * *),BC +*=+=,BC?/!! #1$"5; $% "2 ""2 5! ='; * 7==,BC!"""7!.1"2#!""7!)+;"2!!!*+;""!7!* ;"!!,!"7!==',BC "2!!!;*;""!!!! """ 7! $% "! *;"#77,BCC$J 9"5"J++ ',BCQ /$!J7',BCQ!+,BC *);!! " 7! " "2!!! +; 7; " "! C " ""! E!!1 $" 5!1AC&,# C"1J 05#"5J*=)7,BCQ &5J=',BCQ 05#"C&,J+)7),BCQ /"7),BCQ $"#"""! *',BC+;"1 """7!

34 C#1$"#!"!$"5""2 " 5 =',BC +;! " 7! C "!! #1$" # " $" #!! " #!"#"2J " >!M5!!"2$" "# "? +';!! "" 7! 5 H *; "2!! 51" H *; #!#"2J # 2""2 # ';! =7>== ),BC?9"2!!!#1$"# ;"""7!';"""!,&'6,'&*&0=),3/+(.K)4506'=5+0C.<)4GC+0<,.? 5!1"2 ; 9#1$" 2" ';,&'6,'&*&0=),3/+(.K)4506'=5+0C.<)4GC+0<,.?NF&',,.O 5!1"2 ; 9#1$" " 1"!" " ; +

35 # 5!1"2 9#1$" *50? ++ H H H )'' ) H H H'+; H*; <*C0K<.D4+.= 6C+0<,3/ F&',,. M$: MH M: $ MH 8H $% 5! A ""! * '= 7,BC!!"7!=)7,BC C1! #! " = ;! $%"2A""! '')7,BC!! "2 "!! 5! ; *; ###1$"I<5"2 *C0K<.D4+.= " 0! $" 9&C( *50? <*C0K<.D4+.= 6C+0<,3/ <0,,. 4 # D/( >$",BC? * =+ ='*,BC "! 7! $"*) ',BC # "$ "2! "$"#!!* ;A""7!*';A""! :,&'6,'&* :,&'6,'&* )<*?+6* :L : N/HO *')+ '; == ) ; '; '=+* +; )= ' ; 7; )*)=) 7; =7)7+* 7=; '; H*''* H; H*7* )' H; '; M:8MM MH MM MH 8MH '

36 41 E! " "! " 51"2J 5 " 2# 2! $H " 5!" " " """! ;!""7! 41 2# 2!! =7! *7; " 51!*=;A=! 9"!! "" 1&!!# "#"2 51!"5$"** Z"#"5!!""2 "2! =+ $"*)#,BC!*+)!!""2"$"*+#,BC"2"7!.F./+A5*<+* 3!" "!! 5 5" #!! $ "2 "2!"2 51""2 "2 "2 C " "!#777),BC!A""" 7! ' * ',BC/ 5A 5" # +;! "!"7!>+;?!! 5A 5" # " 1 J'' 7,BC" 7*; $" "2 # 3 51" """!*'',BC /5A5"5#!"+';7!!+=;!!=!!!5#"25A; / 5A "2 ""2 5!!! " " 7 *; "2 $"!""7!* ;45" 5!"$"$""2! 9! "2 " 5! * ),BC""7! 7' +,BC A =!Q " "! $%#!"2"2)7+77,BC CA=!!"2"5!$"# J S"#!6* 7+',BCQ J>!? 67*=',BCQ =

37 >? 67 ),BCQ ">!? 67=,BCQ ">? 67=7),BCQ 9(>!? 6+,BC 9(>? 6+,BC S""67'*= +,BCQ J<(: 6=,BCQ 9(>!? 6 *)*,BCQ 9(>? 6 *)*,BCQ 0">!? 6=),BCQ 0">? 6=),BC 050&/) " 5#!* =,BC " " 7!!*' =,BC " "! " 5 5# ** =,BC > 7 )=,BC "" #"69&C(?$" ),BC##$" +,BC $% ;!A""7! *(+,*-)/-*2<0 CA""!&!*7*'=,BC*);"!*=+)7,BC""7!9"2!"2# ");7;""! "#!!! "2 7! & " 1" < & #"1"!!!!""2* #7! CA""!""#$"***;!)+7; """7!.F./+A5*<+*/*&'<6./0Q5.F./+A5*<+*(.5*F+C*<2./0.F./+A5*<+*5,),'-''?3/6&0=),' C " "! $% 5A!"2!#"2 + 7' ),BC*;!!""7! C5 "" "!#"2 5A 5#"2 5!#QA=! +'+=,BC")=;! 5A!#"235A#"J# #"2"2!"2 7

38 5A!"2"2""! *'''+,BC51)+,BC1A=7! E " 5A "2 # "*7,BC!= +'++',BC! =7! 26*I<+6 : : 4"2>(0:?O *= *7 4!>(0D?O ) * 4" 7 '*' $%" 7' * =' O,18#"!"!"!"5J 4"2>(0:? 4M$$%"+#"2 4!>(0D? 4M$$%!!"2"+#"2 5 5 ""2!! ""<&,#:#<&[!B!T5!: # # D/( "# 51" #$" " &!! # "2!#"2 C ""! #!1 # "2 +'*'),BC!7+,BC""7!

39 ! < " < "# "2&#!! 1%5""""D!L#"!!" "! " >?, # " " $" "2$" " # #$"<!"2&#!T!#$" " /D D! 5"2 "2 : :," "#!!"""21""2 3)!";!""2%&#! 4! 7 < :MCN 1(#&"#2A&" "#!"2#5!:&C:K(0S"#8!7! <(& # :&C:K(0 < 5$% "2 &#!!1#5###5$"#5## 3 " <5"#"2&#!!"2(# & "#&("$ < # "2 $"2 5 5!!""2 # 5 1"2 >IC 9 6 I2 C 2 9-!#?! ""!">?D!! " " < "$":&C:K(0 " " 5 # ""$% #$"!1 "#!!! #!# " 5! "! 3$"!!%#"%""!" :&C:K(0 < #"# A" *! 3"2" "!!! <&,# : 1! < 5"!!! 1#$" #! L""&%!"$"5"5" "2 $"% 5 $"!! "2 5 0!" #!# 5!%!# ""2!" " (C"4#!#!5#"$" 4&5#!""#"#7H**J 4"2!!!='!*#,BC " $" "!! >(0D? ; 4!""2M9'; 4!!!!!"2Q "3&"<,#" < &,# : "!"! < $"!"2"#"A"2!!"2 #"2'H )

40 75!"!#"#""2<:MCN5#",&!"! "2! 0&(: >&(#:#"? # "!!! #"2 >2 -" "? #! " # # "2""2!<""2#$%5$"#" & 5! " < 9-1!! "2 "!!" "!#5(<"#E#5#K!!"2! <& %!! 1 1 5" $"! # ( <,#" 5 # " #! "2 # ""2,#!#!"2"2 4 5 C! & C! <? <&,# : " 3& 5#"!"7! "$" "!""2 " " " 5 "#""2A5!5""2"#!!#!" 5 #!""2 " "2 "2""C"! "!"#5!5#!"5# % " 5! /!" " #," " A" 9!*)""!!5#" $" " # " 5! 5! *#")!45%"!"2""2"4!<&,# : "2", 3 : " 4! # (# &," 5! 5!"! <,#" 0 <&,#:3&:!!3!! 1#5"#$"#"2 9"3&:5!1#$%#"A""2 &!!!!#$""$"# $"2 C "" +#,BC""2*= #,BC!! ># "2 5# 5!! "2" 5!? #,BC " 5"A #,BC +#,BC"#"'#,BC,"7!E!<",#"#$%!5" < 9!" 5"!" "!5" <,#" # 1"!!5"53&! "2!""2 >"2 "2"2! ###$"!5",#" &! $"$# #! < 5! #"2 5"2>5!#?L1#1#$%#5 +

41 ,#""&"!# E! <! " "2 "2 " #" # 5 >! 5! #? 5 # 4!&!"#5 C*<)&.5/.1'2,&*,0B+45<0B.(+.<3/F+5<02./)4G,.R +.<' F2-'B+ *-)4G &50=2+;F+.&2,/ + C+0<,3/ <=)/+='*C<)4G NL*<B0,*+C*<6+<BO C "#,! (&!! " " #,#& " "2 5 1# 5 # #!#"2 >"" "2 2""2? # 5 1! "$"6""2"2 #"27H*,(&5"!""25"2J (5!"5!">"25!""2 "$?Q /" "!,#& "" A "2 "#"2 >1 #"!# #? " "! 2""2 "! "$"H ""2 /"! # D #! "#! # #!!! 5"2 " ""2""2"25!#"2Q 4 $" 5! # 5! #" $" ##(&! " E! < 3&! #$%! 3 &!! 5! 5" # #!<""21""2*"" 7! &! 3& 5 "! " 5!" "#$"!""2 "2"2"2##!#"2(##" " " &! 3 & " 5""25,&*,0B+* +.<' F2-'B+ &0=<+4G + 'K)4G &50=2+;F+.&2,/ N Q*<B.??0&4+*C*<6+<BO #!&!<5!$"2!1"25""2 D!#"2<5A""2$% #%&! 5!"!"#"# < " "!" $" "#"!! $" "2! 1"2 " #" " #" ">5" "? #$" &! $# # "# 51!!"" +*

42 H5#"$% &#%5"#"!>"#<"#-"? 5!2#!">E#5#S<"?2K&1 %5$%"!"!!:--",&*,0B+*+.<'*<6./.D4+&)/*,<01NL&+J*,0*<6+<BO #,!&$", >,-&? " #$% " '!5"';!!"1"2#!#"2>I2C 2 9-!#?,#" 05 "2! "2 ""2! 1? " <,- 9-,# : 5!" # #!# " "# "! # # "28!5,-&#$%"!" % &"2 #"5"2##"5 "! 7, &$", 5! " "2!"2""2!#!""!J,!Q,!!! # 3 1 9! <"2,(<Q 9!#!5" #!/IC 9!!5"#"2# +

43 " K" #"#! 5" $"!<&,#:!!1"!""2#$"&!!#1 $" 1 ""2 """ 3 4 ( >2 ( 0"? # ( :BK! ""2 " #!A @#!" # 1, ( 3:!! 3 4 4$" C "5#!( :!! $"! # " #$" " "2 " " "2 #$" &! $ #! " "$"""# &"! A C &# "! >S:? 8 5 >&9:? " $ >H' #? & # "2 $" # "#! "&! "!!Q "#$" 4 1 1#$% # 1!#!5""1" )5)6.(-)<<.D4+>2,.()(&.40<,./01>/*C',./0 &! $"! #$" J!# 5A ""2 #"2!# "2!! #"2$#2""K" "#! " &! " 1"!! "#1"28! $" "2 #$" &! #"% 1#$"! "2""2("!1# 1#! "2!! "$" 1! ""2 # #!5 1! "2!! "$" 51 +

44 ""2 #!#"2 4 # "2 5 1& "#!"! "& # " #!!" 5#! "!"2 "2 "2#"$#"2"2" ""2! C #! #! " #!( #!! &!! "2! #!,0S S" #!!&!!"&"#! "2 #&!!"2 5""2! "2 "2 #$" & "% "2#!"25""28$"2"2#!"2 &! $" #! ""2 " #!# 51"! "2 4 (,$"(:BK )5)6..(0&*4)1<0+F+5<02./0 & # 5 " &# " "#!5$""2"#!"2""2 #!5 1A "2 " "2 5! $" ( " #$%&!, "!% #1" " " # # ""!##$" " 1"2 "5#"2 ""2 "# " &! "!# " "2 " ""!"2!!! "#! " " &!!"! " 5"2 "2 ""2 " $!""2 ""2 C " ""2 3 4( 0" &!!"! " " ( 0" >( # : 6 (:? "" # "2!!""2 &! (: 5! " > "2 1? $% "2 #"2 $% A "" #! A "#! " 1!! "! 5"A("$ & "5#! " "" # " 1""2 #" "2 "# 5"2 &! &! "!"$"!" 1! " $"!# #! &!! 1& "$%! < # 5!" &! ++

45 " 58 " # 5!"!< 4 #!""2"!!""2!" #" &!!! " 5! #""2#2"!"L"2 1A#5!"!!!$%&!" "25!""2!#" 31"5"A5#$"#$""#$"#!"#!5 " 5! $" ""2 "2#!5! 5!""2#5""&!5"!5!5#" " F,# <&,# : 5! $"G L"$ 1 " " # $"!#""2&!55!"2&! 5!" C " "! 3 4 4$" 5"!1""5!"2# #"2""2!"& #!"!!5!$""2 "2""2 ##"2 #!5!"2 8 "!!!"!5!$" &! 5 "2 # #! "!!" & 51" #$"5#!5$""2"5"2(51 ""215%"" 5"2HJ"!!" &5""#"2" 5"2!"2#""!!& # # " "! 5 $#""# $ $" " 5 1 5! &! 5!""2 "2 5 &!!! " " 5!""2 5"A#!15#$%!&! )5)6.5/+A5*<05.',2.'&4+<B+0? "# 1!!" & 5"#!5 5"">!<?"&! "$" "2 #!5 ""2 ""2 #$% 5 #!5 "$" ""2 "2 #$" 5: =,& $# "# 5 5 "2 "$" $# " "2 0!!" 1 5% "! 4, 5 & # "!!!" 5 C! < $#"2 "2!% &! % 1!!" +'

46 #$%&!"#$"!!""2 "2!! & 5! $""!! "2!!"! % $"#" "2" #"25""2 "!"25"2#!!# ""2 "#! & # "2 ""2" " #$"5"!>"2!"#$"# 5# """2 "2""2 "2 "2""2 K 5&!!!!!""2 3! 4 4$" "!!"! #"!!! "# " #" &!# 5!5"A""5 & "! 1!! "#"! "2 " " "!" "! "#! " "2 "# "2 "15"$" 0 "! & #! " "#!! 4 &"A 9",# &"A 9" E! < 90M9D 7*J' "2! #" " "2<&,"""#!#" #55"A" #A"2""2"5"A"#!! 5"A " # # 5"2J 5"A 5 5"A " $ 5"A #"5"A"$" ""!!4&!,#&"A9"<&,# : 3 &! " #! "#! ""2 3! S! ( &"A 9" 4! &"A 9""2 4!0"2 <" 45"A S"2""2 "2 "# 5"A 5! " 5 #$" K"! "2 "2 1A ""2!1"#!5 " "2 " &! # 1 # #! "2 A&!# " " 5! 3#""2"#5 3,",C!1"3#"2 "2!<$""!"!,#" +=

47 & 5! F, " " \ ] "!!U 1 4 #" A 5 $#"2, 4&!, 1 0# "2 # &! # " # #",! "5#!,1F,!""\]! *= # "!! 5! $" "2 "2""2 ##"2 #!5!"2 8 "!!! &!" " #!5 " #"$"! 1 $" "2% ##"2#!5!"2 8! " 5 " E# 9 9" < >E9<? ",!" " #!5 " $% "*' D/( "&!! #"" "! 5 &! E# 9 9" < ""2"25 &"!!#5"5 )5)6.6&0=),./0 0" "2 &!!# "2!#" "2 5!""2! < F,# <&,# :G (C"&! "&!!"#1!"2 "# <#&!""!,$" " 1 " # "2 5"2 #$" &! 5 "2 # # #"2"!!!"#!$" "!$"&!#"#!,$"5!"" "" #$" &! J $" &! #"#5!1 "!!!"!#5!J #"#&! 5!"2>1?!"!# # +7

48 0"!!!! " " #!5 5" "!" # " #"#"2"2 C"!""$"J #" "!#"2""2!!" " :# 5!" &! # ":# #! " 1 &! 5"! 5!"!#!5"1 "#! " &! "! &!!"! #! # "2 " "2 "#! # 5$" " "! #" 1 &! K# " "2!#!" J "1&!5"##1$%##5 &1!# 51"2#""1A &!!"!!<K"#(!1""$" #""2&!#"(S# # $" #$"! # "2! 2" 5 "2!, #" >BE3 D:3? # # " 5!, 1 5!! "# 5 " "2 5 # #" 5! "#"2! # 2""2 "2! "2 #1$" "2 "2 "2 "!#!"$"!"2$"#"2 3 # # # $" :#!! 5 8 BSN 3S9 #!" #! # 5!!# 2""2 9!&""! 4 /"2 C C! <!1# &$##"2"2 3"!!&!"!!!1 "2 " ""2 3& "!#" "! # "5 0* " 7!& 1 "2 "! #" ""2!1#""2 $" "2""2 " "#"2 "! $"! K"2 "$" < 0 " 7! "2" " +

49 (!K<*!! #$" 5 5! "! ""2% "#! " "! #"! # "2 "2 # "# # " &! "3#"#!"#1$""2&! 9C3 #"#! #! # "! $" &!"!&( 4&,#"2! &! /"" "2 "2 " #"2 "2 5 # " $ "#""2?./)5<*45A40=C*=5+*-*C<.D4+*<6'?./)&0=),./05*/*&,05.&,+2*<6V952+0=5+FA/&'620C+.&*5.&,+2*<6 N0=0&C*<=O952+0=5+FA/.,,0&=*?+0 / '#! 7! "" &# <& >C#? CN #* #,BC"# 51" #$" "&! "2#&15%#"D/(/3I<L,V,BC = " *"" 7! 0"J* =#!5 *H 9&0( #1$" #!!$"! "#"2 #",J *'; "$"#!! 8 7! <&,# :! <& >C#? CN 5 ( "" & 1" # * # D/(!"! $ 7! 0"!#!"JHD/(9&0(#! *H D/(9&0( ^ 1*;!! *H D/(9&0( ^ 1 ';!*! 4 < &!,# :! * # C! & #" 1" 5!! "2 >!!""2?&!*7,&?./* 6&0=),./* (.?+;=5).&,+2 *<6.C26* *.&,+2 +<*<40 0CB+'? V 9 3=!7!!<&,#:< <"&#!(BMN&:5&!#""&# # < <" &#! # # D/( "# 51" #$" "&! "! " $# *!!!"2!! $" # D/( 0" "*K D/(9&0( #! 7 5 #" " "+*!+**!?./*6&0=),./*(.?+;=5).&,+2*<6.C26**.&,+2*<W'0'X0?F.'&B 3 ' #!! < &,# :! < &[! B!T5! : 5 B!5!! "" <&,# :# <&[! B!T5! : # # D/( >#!5 $" /3#!5 I<?"# 51" #$" "&! B < +)

50 &,#:+""'"!"! " $#'!!!"2!!$"+7#I<>$%#D/(?0"" *K B9&0( #! 7 5 #" " " '! '*!?./)./2(3-(&*4)5*/*&,05.&,+2&+J*,0<J02,?0<,2.C26* 3*)#" 7! <&,# : <,- 9-,# : &,# : <,- 9-,# : $" S <!! 9""2 :&!!!$"!"25""2!"2!'# 7! <&,# :! 5!" <,- 9-,#:""<&,#:#"2!! <,- 9-,# : # #"2!"2#"!""2"!" 7"!?./). D/+*=450<+'(&505.&,+2 *<6.C26* 0! "! #" >2 -"? 5" #" " # ""2 #" <&:MCN D!. "2! #" 5" $" " # 05!."2 3!1"2 < &! 6 # <& :MCN "2"2:! "23"<"!1(!!" &!"!$"!!!#""22-"J /*'#"'!<&:MCN5_`a!5#" 5,>0"2"2?/*"7!Q /*'#"'!<&:MCNC#!0"2 5!>0:!?/*"7!Q /*'#"'!<&:MCNK<# 5 &!" >0 "2?/*"7!Q / *' " =! <& :MCN <## "2# 5 2# >0 "? / * " 7!Q / *' " =! <& :MCN <## <& :MCN >0 3? / * " 7!Q / *'# =! <&:MCN5 &!#$"2-" / 7 7! <& :MCN 5 &!# 0<"$"2-" / "! < & :MCN &!T#!"!# &!"$"2-" '

51 /""!<&:MCN&!T#4!"2&"2 $"2-" / " $"!! "2 & #" "2""2 #"2>"2!!5!#?""2!#" "#"#Q#""2""2#"2""2Q 5!#"#"2Q#"""2##5!Q!!"2!#"2##Q"# <&:MCN 4!!!&!"4! K"2 /! (#""2!#!"2 1 &7*==+7,BC!*)7,BC9"!?./)./2(3-(&*4)5*/*&,05.&,+2*<6V9 7"7!<&,#:Fortis Bank SA/NV,!!!" $#" #! $"!!!!""2 " Fortis Bank SA/NV "!!"$!" " < &,# : $"!! " Fortis Bank SA/NV 151"!#9S0&(:!!!&7!++'',BC "2! 0&(: >&(#:#"?! 7!! "&! # A ""2! S+ #!"##"2""2!<""2 #$%5$"#" 3!<&,#:!"<&:MCN!"2"2<&E#5#K< &,# :,#" <&,# :!!! 1 1 $%!#1 $" "2 " /"$#?./)./2(3-(&*4)5*/*&,05.&,+20*20.C26*(5.. /""!!7!/ " /"*7#!'! 4! &! "2 # 1#$" #! < B,# ><B,?! "!# #&!!!$"/"*7'! ""5!#"A#5(#&!!& <B,!"';"#"2#1$"<B,""2! #!"2$"&! 3* $ 7! <&,# :!#! * '*

52 =! < B,# " #!#!!#!!5"!#!! 5! 1!#!"!#!?./)5*/*&,05.?+<0,*<6 /"7!"<&,#:3&: 5 B!5 /!#! " 5 $"!! <&,# : # #!#"2 3 & : 4 5 ""2 A / 3 & : 5"2/ "$# 3) "!<&,# :!"3&: 5 " #"2 5"2 "$" ""2 " <&,# : 3& : "! 3& : >? <&,# : >!"? " <&,# : "2" "! 3& : : +) b*! 2#"2?./)5*/*&,05.&,+2.??0&4+*C+<*<40(5.. /"*)"7!<&,#:<"# <" 5 /!#! " $"!! < "# <" 4 "<&,#:45""2A! & 5!#"2 # "25"2!/"$# 9"!"!"5$"?./)5*/*&,05*&.=./)?*<6+0?.C26+? / * 7! " ""2 C&!,#,#!!9"" / G/!#! #5G C&,#!**!.C+2)'F05(+0450<+./0 F05(+0450<+0 &)5)6 F*<6./)4G> (&502,;(2,/ 0C06,&.<+45<)4G + < 9!" < &,# : "!!5"#$"<&!&# &5#5#$!5"! <&#"2"2, "!5" #$" 5 "2 #""2!"2 >&&& H D? #$" '

53 "# #$"!" H,# 9 >,9? $" ' # D/( >? " ' # D/( 1 " < &,# : 5" " "2 K,#" < &!!" " " '#D/(!5"#1"!<>F"-G?B!5!! <&H(c!"#1"<&!55# "2 # # +)77)++M7! "" "2 < " $" 3# <&,# : *' D/( /5"**7!**! F05(+0450<+0.=(./+0=5+*C<.D4+4)/+C<015,),'-'/)6.<)/*<+*45)<<.D4+*B0<4)1<)4G>,# ( K < H=H' 5!5" #$""#!! "$" ""2 > 3/ **7 '?! "*' D/( *D/((.C+2*5*/*&,*/<*.6&02ML8L =.MLL F05(+0450<+06*&,(-*,<+45)4G/)=*/*<)4G(&505.&,+2*<6.C26*>(.C+2)5*/*&,0/ <,0&&+26N=*/<01 +B<*O.&*50<0&*C+<*.6&02.=MLMML=.MLML.&*5/5*6&02+0'F05(+0450<+*9C*,+<'?MLL=.L:L /5" "2 &!! "!1"! "2 <&,# ""2!! "2& #$% 5" "2 " $#! *H)H#""2!"2""2>3/C*=)* '? /5" "!1 ""2 "2 < &,#,!5"!#1! >" 5 "#"2!!#""2 ""2! #""2!"2""2>3/C*=)* '? 3 #1$"!!5" "2 # &! J H!5"51! H8#! H #" "2 "$#! " 1","!1"! N9:,#! 5"!5" Q H!5"#$""#1"! '

54 H"1"! H:" H!!" F05(+0450<+0?+0<+*> 2(&5;,' 0C06,&.<+45<0B.>.=(./+0=5+*C<.D4+ 4)/+C<01.C+2* 'F05(+0450<+./*5*/*&,*/><*.6&02.=M:LM$ 05!!5" "2!#!5! H!5"!#"#$""#!!5"#""2 $" ""2 &!!!5"$#$" F05(+0450<+02*?.4G.=3/2-'KF./)4G*<6'/5*6&02+0 > + /#=!,4/:*H7H H=H) / $# " #"!""2 "2!15"2&! F05(+0450<+06.25,3/C0450<+*(.=45*22-'KF./)4G(.=&3K)5*B&*<+45<)4G(&*4./<+63/.&,+2*<6.C26*S/:9ED!:,#"*H'H H +H) 0"2!5" "2 # 5" " "" < &,#11""1!154!5"5!J H$%!5" H#>!"5!? H# H#" H:" H5! H#$%"# F05(+0450<+0(&*4./<+63/ *<6' <* K)4+0 +.= <*2,;(2,/ <+02545;DC+/)4G/)(*=63/ 5*/*&,*/0<0&*C+)4+0<*.6&02.=ML8L=.ML8L!* 7! <&,#: " "!E# S/5"d":/!1"! *H+H 0$#!!5" 1" D(S/K #!!5"!C """!7=+7M**e* K#!5" S 1 % 5 " 5 CC > "$#"2? ""2 "2J '+

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13 Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów Ustroń, 7 14 października 2011 dziewczęta do lat 13 1 Anna Kubicka Carbo-Gliwice 1670 7,5 2 Joanna Mielczarek Hetman Częstochowa 1372 7,5 3 Karolina Karleszko Rodło

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ł Ó Ę Ń Ą Ą Ę Ł Ę Ś Ś Ś Ś Ł Ą Ż Ś Ź Ł Ó Ł Ą Ł Ę Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ĄĄ Ą Ś Ć Ą Ę Ę Ć Ł Ł Ś Ź Ź Ó ĆŚ Ż Ł Ś Ś Ź Ź Ó Ę Ę Ę Ó Ś Ź Ą Ę Ą Ś Ę Ł Ś Ł Ś Ś Ń Ś Ę Ę Ż Ż Ó Ś Ą Ć Ą Ź Ń Ś Ś Ś Ć Ł Ś

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

ć Ó ć Ź ć ć ć ć ć ć Ś Ą ć ź Ź ć Ź Ź ć ć ć Ą Ź ĄĄ ć ź ć ć ć ć ć ć Ą ź Ó ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ź ć ć ć Ś Ą ź ć Ó ć ć ć Ł ć ć Ą ć ć Ą Ó ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć Ść ć ć Ó ć Ę ć ć ÓĄ Ś ć ć ć Ą ć ć Ź ź Ś ć Ź ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ż ź ż Ś Ź Ś Ś ń ń Ś ń Ś Ś ż Ś Ś ż ćś ż ż ż Ł ć ć ć Ść ń Ś ż ż Ś ż ń Ź Ś ż ż ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ź ż ń Ę ż ć Ś Ś ć ż Ś Ś ż ż ć Ś Ś ć Ś Ś ćś Ś Ś ń ż ń Ś ż ć ć Ć Ś ń Ź ń ć ć ć Ść ń ń Ś Ś ż ĘĄ Ś ż ć ć Ś ć ń ć

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3 !!" 1/3 #$%&'()$! " # # $ $% & ' # # $ #" ( ) * &++ +++ ", -. *. /0 "! 1$ *& 2 3 3 %#& + 2 & 4 ( 4 *$% $ 0 #! 4 # 0! " 4 # 3 *0! & 5# 3 # $ ( ' # &, ' 3 # #(! 6 * $, 7, + 7 / * & 8 3 2'! #. 3# 9 # # $

Bardziej szczegółowo

Ź Ź Ó Ł Ś Ź Ń Ż Ę Ę ź Ę Ź ĘĄ ż ź Ę Ź Ż ź Ź Ł ź Ę Ż ż Ż Ą ź ż Ż Ż ż Ź ż ć ć ć Ż ż ż Ź ż ż Ź Ź Ż ć ć Ą Ż ć Ż Ń Ó ż ć ż Ż ż Ż Ź Ż ż ż Ę ż Ź Ź Ź Ź Ź ĄĄ ź Ż Ź Ź Ź Ż Ź Ź ź Ż Ź ź ź ź Ś Ź Ę ĘĄ ż Ż Ę ż ć Ś ĄĄ Ę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od PANDA VAN (2 osobowy) MY 2011 PANDA 1.2 VAN EURO 5 271.09J.3 1242 ccm 5-drzwiowy 30 000 36 900 PANDA 1.3 MULTIJET VAN EURO 5 271.09P.3 1248 ccm 5-drzwiowy 38 200 46 986 PANDA 1.4 VAN CNG EURO 5 271.09N.3

Bardziej szczegółowo

System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015

System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015 System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015 Grupa VAG W odniesieniu do edycji z grudnia obsługa grupy VAG zmieniła się zasadniczo. Ta edycja zawiera wiele zmian, które miały znaleźć się w kolejnych

Bardziej szczegółowo

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. Opis pojazdu Dane podstawowe pojazdu Opis wariantu Nr pojazdu podstawowego Norma emisji spalin Rozstaw osi Zwis TGX 18.440 4X2 BLS L06XSG31 EURO6 3600 mm 800 mm Lewostronny Dopuszczalna masa NATZU TECHN

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

#.# 0,,,"")67,207)0+,0 #;0" 0,&,,02 "-,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( "")(6!(" # *2, 6!(". "#!

#.# 0,,,)67,207)0+,0 #;0 0,&,,02 -,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( )(6!( # *2, 6!(. #! ! " !"#$% #$%&'()*+ (", " "-". # #/+,, 0,. # # 0,,(,10+,2, ##2", ##0,2 #!#2 ",0+(+,+2,345, #.#+*2, ##, 0,,0)6 2"2, #/+,,,,.,,,, -0,(2"6!(". "# ##,,8,,(2"6!(". " ##"),. " "-" #!#*2)+2%,%'"%0,59).3: #.#

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %-

%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %- !"# $% 2 3!"#$ %&'' ( )'*+',*-'&& -. /+.0- *'1 $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %- 23*- */4 %%. / #.)0,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %1 %$%2',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

ŻYJE BAL NIECH r. Ala i klasówka z historii MASKOWY. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. Nr 3/9 styczeń 2013 r.

ŻYJE BAL NIECH r. Ala i klasówka z historii MASKOWY. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. Nr 3/9 styczeń 2013 r. Rs Ns k 5 Sk Ps 12 Psńó Śąskh s N 3/9 sń 2013 A ksók hs Z Bńsk, k 5b ŻYJE 12 BAL 10012013 NIEC ASKOY 2 O s ó ks 2 - s só BUONICZOIE BAJEK 6122012 Skń są P k Z b sę, sk bk óżk s k O s O k hs s ąę bą sę

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-905 81010905

zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-905 81010905 zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-905 81010905 Nr katalogowy: 81010905 Dział: Zestaw naprawczy pompy wody Typ produktu: Zestaw naprawczy pompy wody Cena: 104.9 zł Stara cena: 129.9 zł Dostępność: Produkt

Bardziej szczegółowo

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT Informacje o produkcie Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2010.05 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2011.03 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI 1968 2011.09

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE -

FORMULARZ CENOWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE - FORMULARZ CENOWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE - Załącznik nr 1A Lp. Model urządzenia Tusz, toner, cartridge Ilość [ szt.] Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta Przewodnik dla klienta Zawartość 1) Dokumentacja użytkownika systemu ebanknet, 2) Dokumentacja użytkownika systemu ecorponet, 3) Dokumentacja użytkownika systemu TeleSaldo, 4) Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

Zasilacze SITOP.

Zasilacze SITOP. Zasilacze SITOP www.siemens.pl/sitop Szeroka oferta zasilaczy SITOP modular, SITOP smart SITOP 2 Nowy 3-fazowy zasilacz SITOP 3 Temperatura pracy od -20 o o +/- 1 2 4 1 2 4 oraz www.siemens.pl/sitop

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

!"#"$%#$#&'&!% )$ * +!"!&!"),+#-&. #/( )*!! "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " #

!#$%#$#&'&!% )$ * +!!&!),+#-&. #/( )*!! $)'#5#67#$&$#!5)!$#)  # !"#"$%#$#&'&!%!( #/( /0 )$ * +!"!&!"),+#-&.!"#$" %&#&# $#'('% 123 4 & 5/( 8( "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " # "))$#$"!$!*+'*,# $#* -./01231-456-1720/8956,-2:;-53,;/;4498-,@

Bardziej szczegółowo

Ś ć Ó Ś Ó Ą Ł Ą Ź Ź Ó ć ć Ó Ź Ą Ą Ś Ą Ł Ó Ł Ń Ź Ź ź Ź ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ć Ą Ź ź ć ć ć ź Ą Ź Ą Ó Ó Ą Ń Ź ć ź ć ć ć Ą ź Ó ć Ą Ą ć ć ź Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ź Ź ć ć ź ź ć ć ć ć ć ć Ó

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

2!3456278!245926:;8<76!459=56>?!;26@A;6<76!AB959CD!+?E83;FD8=9!?!G27H!<6! I858<78!29E82J:;I26!@?C?3F78=9!!!

2!3456278!245926:;8<76!459=56>?!;26@A;6<76!AB959CD!+?E83;FD8=9!?!G27H!<6! I858<78!29E82J:;I26!@?C?3F78=9!!! PROJEKT "#$%#"$&'$()*( "+',-*)*./"01 "#$%&'''''((((((((((((()**+,( 23456278245926:;8?;26@A;6

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR 1. Algorytm XOR Operacja XOR to inaczej alternatywa wykluczająca, oznaczona symbolem ^ w języku C i symbolem w matematyce.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 Przypominamy, że rok 2015 będzie rokiem 70- lecia szkoły podstawowej w Górzynie. W związku z uroczystymi obchodami 70 - lecia naszej szkoły, zwracamy się z prośbą i zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

B FB A D AEA D A A D E B E DE D A D D B A F EC AEAA D A DA E A BEA A D C D DC A B D B A D DA F EA BC B D F D B B A A E B C F DA E D D EA

B FB A D AEA D A A D E B E DE D A D D B A F EC AEAA D A DA E A BEA A D C D DC A B D B A D DA F EA BC B D F D B B A A E B C F DA E D D EA AB CDEF FC FC A BC DECF B A F E C C DC B E A D CDC EC D DFA C C A C A A DD B B A A B ECD D E A D A B BC DA DC A E D D EA CEA A C EE FCB EB D C A D D E BF D B B A A C B D AE F A E A D A D D F D B A D EC

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

" *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D IEA @ EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH H @ MEI = =JKH= AC IJ= OIE A@ O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH OH @O

Bardziej szczegółowo

KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski CENNIK PENDRIVE. CENNIK PENDRIVE strona 1/20 Wygenerowano: 2016-04-12 19:26:20

KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski CENNIK PENDRIVE. CENNIK PENDRIVE strona 1/20 Wygenerowano: 2016-04-12 19:26:20 CENNIK PENDRIVE CENNIK PENDRIVE strona 1/20 Wygenerowano: 2016-04-12 19:26:20 KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski C27 5,5x2x1 cm 0 14,18 13,15 12,38 12,32 12,25 12,18 14,34 13,29 12,51 12,44 12,37

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg Neozed gg -,, D03-400V AC/ 250 V AC (A) Kolor Kodowy D03 D03 2 4 6 13 16 20 25 35 50 63 80 0 różowy brązowy zielony czerwony czarny szary niebieski żółty czarny biały miedziany srebrny czerwony GG40V2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zadania... 7 Algebra... 9 Geometria Teoria liczb, nierówności, kombinatoryka Wskazówki Rozwiazania...

Spis treści. Zadania... 7 Algebra... 9 Geometria Teoria liczb, nierówności, kombinatoryka Wskazówki Rozwiazania... Spis treści Zadania... 7 Algebra... 9 Geometria... 18 Teoria liczb, nierówności, kombinatoryka... 29 Wskazówki... 39 Rozwiazania... 55 Literatura... 135 Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl 9 ALGEBRA

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w e l e k t r y c z n y c h L p N A Z W A A R T Y K U Ł U O P I S I l o j e d n o s t k a m i a r y C e n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

spławiki 92 kod nazwa materiał (korpus/antenka/dociążenie) wyporność (g)

spławiki 92 kod nazwa materiał (korpus/antenka/dociążenie) wyporność (g) SE-WD SA-AC Sf-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SC-PMA SC-ROL SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SA-AB SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJH SJ-WL SJ-WP SJ-WH SJ-WB SJ-WF SE-WA SJ-WG SJ-AE SE-KWF SA-AA SF-AC SF-AA SF-AI SE-WB SE-WF SE-JP

Bardziej szczegółowo

Ć Ś Ę Ś ź ź ć ź ń ć ź Ł ź ć ń ć ć ć ź Ś ź ć ć ć ń Ę ń ć ń ĆŚ ź Ę ń ń Ę ń ń ń ź ć ćś Ś ć ń ń Ś ć ćł ć ń Ł ń ć ć ć ć Ę ź ć ź ź Ł ć ź Ę ź ć ć ź ń ć ń Ę ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ń ń ź ź ń ń Ę ń ń Ś

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act

Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act SIRIUS ACT Popularne produkty Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act SIRIUS ACT Sterowanie i sygnalizacja SIRIUS ACT nowoczesne oraz wydajne urządzenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASOTRYMENTOWO CENOWY. Jednostka miary. Ilość A B C D E F G H. I. Wkłady i głowice do drukarek i faksów atramentowych i ploterów

FORMULARZ ASOTRYMENTOWO CENOWY. Jednostka miary. Ilość A B C D E F G H. I. Wkłady i głowice do drukarek i faksów atramentowych i ploterów FORMULARZ ASOTRYMENTOWO CENOWY Załącznik nr 1 do umowy Lp. Oznaczenie materiału Producent oraz model urządzenia Jednostka miary Ilość Nazwa producenta oferowanego materiału oraz nazwa i symbol/nr katalogowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego przemysłu elektronicznego

RAPORT. Badanie chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego przemysłu elektronicznego Projekt zrealizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. RAPORT

Bardziej szczegółowo

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! """ !"! ### !*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT METROPOLITALNY

WOLONTARIAT METROPOLITALNY WOLONTARIAT METROPOLITALNY MODEL GDAŃSK 2016 fot. KFP Kosycarz 3 SPIS TREŚCI 1. WOLONTARIAT METROPOLITALNY. STRATEGIA I DZIAŁANIA 3 2. OD WIZJI DO STRATEGII 3 2. OD MODELU DO DZIAŁANIA. SYNERGIA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki kwadratowe Protistor

Bezpieczniki kwadratowe Protistor Standard francuski - rozmiar 0 - URD Napięcie Napięcie Prąd Całkowite I 2 t Numer kat. Numer referencyjny Opak. IEC (V) USA (V) (A) przy 660 V zaciski gwintowane zaciski gwintowane 690 700 50 60 PC0UD69V50TF

Bardziej szczegółowo