/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!"

Transkrypt

1 '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!!

2 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7 3 8$" 4 45 ## # "##7##8 1 ($""#!+ 0 ("5++ 3 (+7 4 /""##$"&!+) 5 9"!!' 7 ##$ 1 2:"!"1'; 4:') 0 <,-9-,#:=* 9 : #: 1!!&!= 0,5#""= # 7 :$ 7:

3 2,;(!<&,#:>&?!# "&!!#16<,-9-,#:!$"#1"2&!,! 5 # &! # "! "2 "&!#!1"2" 1!!"!""$" " " 5 5# #!!" & "2" " # " "2 "!"$"6""2!""25# "2 &!#!!""2"2!#$% "#! " &!"$" 5" #!!" # #!" "2!!! 2""2 /: # & "#! " & " "!!# 2""2 # #!#"2 #!"2 5""2,1 " " ## 5,-&, ""!&!!""<&,#:3&:"5#1!" 5! 5 "! #! $"A " 5! 5 "! #" " "2""2 "2 "2 #$"&! 3& : ""2#"!!"5"$%!<," # % "!!""2 5 1 $"!!% "! 5!!"#"2A5"""! &!!# 1 "2"2& 5)<< =*&50<+*> 6,3&0?+*-) <*1/+;625)/(-)/ <* 5#&! """! * )+)*7,BC!! **)7*7*,BC"""7!>'+;?,"2&!!',BC""+;!!=*77,BC7!&+*;!!! +=;!!!!!!!5=;""2!" 5!,"2!+=7*7,BC ';

4 !! """ 7!! 5A 1**; &1!""2#!$%"! *;!!!!5 :* ;);"2>(0:?*$"*=;4*" +;7,BC C#1$" # +;! A""" 7! *=+**,BCC!FC#1$""2#G"H 7*;2"H+; $%""2!#"25 ))+,BC!!""!!5 "2! *' #,BC" "';!!!7! 4"!!!# 1 5 5" # 77)* *=,BC """!!'*)',BC"""7! $% "2 =;! 51""2 *;!""7! 9 &! "2!! "2 "! 5 5!"&%A#"!""5"2&!7=#,BC)+#,BC /" #!! $" 5A&! D/( I< # "&!!5(",#"" # #!"2 5""2,*'! "!!# # #!#"2 #!"2 5""2&2""2,BC 4" # 4 < &,#:! = ""! &! 7!# 5#!!" 4! ( C" "2 5 :"! # "% &!! >? A" 5 7 *77= #,BC!! "2!" 5J 77= #,BC!! # *' # " 1 K"2 "$" < +#,BC, 1 <&,#: +

5 #"!!5 # =*;! >(3(? " " #! 7; "2 "$ 4 "!&! " "!!"'7;(3(>=);"$?,5 "2 "! #! ='!! " "2!!! 1!!""15!">* ;(3(?2%$#%1!"1!7!>;(3(?#!!#1!!"!!!" 7;(3(! *7;"$ $"2!1!"!5""2>;?5!""2"2>*+;(3(? ("!! "! "! 5 '=;(3(L"$55" ""!! )=;" *))! /1A "2=""251"! 5" $ 5 7+;(3(" 5 # #" 8 " 5!!!""2 >,9? +;(3( > ; "$? E "#"5""1$"!!"2 ""! $! #"! +)' 5 ); 1 1 "$.! #"#A '*""1!!#!" **;(3( I#"5#"!!!!#*H"""2!!551""2H*+ '

6 # D/(" " "!! 7! 8 H ) # D/( E " "! "2!! 5 51""2 "1 5 " # 5 "2 >H* # D/(! H #D/("$? <!5#", "2 $"! ""2!" 5!1 H+' #,BC" $% * ; " #! 1 6 " # 1 #! H 5#1!#!""7!"5!1*;" #! 5 #! 5 "1 5 # 1 "$ 5! 5 "2 '7 #,BC5"7#,BC $+#,BC>*)#,BC?C!!7!" 8 "H 8! "! #$")+;>));?$8$"5!+=;>+);? 06,.&F*<6./)/(+0&/2501(.-./+0&.6',#1C&,"5""2 /!" #" 1!(,#,1! "# 1 ""2 " " 1 ""2 " C&, =; '; "2"7!!"2>* ;(3(! *; "$? L"$ 8 #! 5 > ;(3( ; "2 7!?3#"2!>=;(3(! ;"$?$#5';(3(* ; "$ 5 # 51"! 5! 5 + #,BC $ + #,BC 1 5#1#"!!5 8 8 $" 5! 5 7;5"**;"$ =

7 &! '*'+,BC # *=77** " $" #,BC1 " <&,# : "#"2" $"! "2!1!A 0" % "!" "#"2!,5#!5!"!5#" C""!!!"!"#"!""2" ';##"5 #4!!"J 641.<*&+'25 +45F* (.2+*=*<)4G *641+ H(.2+*=*<)4G * F*B-.23/ <* HC+45F)B-.23/ <* <&:MCN *===7 ))*); *===7 ))*);,# *'* *; *'* *; ( *=77** *; *=77** *;! 7 " C!&!# # <:MCN5&!#<CN5/"2"$"<& :CN5&!# #4!7';"&!! # 5"! " < & :MCN!! "2 "2 " *=== 7 "!""2 ))*);! *=== 7 # 4! &! ""2))*);##"5 L!!##5"!$" A ""2 " " <&,# : 5! E, $""2! *7 $" "&! "2 E,!" *H*'; "! # #!!!" E, $""2 " "! &! # C! < "!"!$"""! * &!! "2 5 $" % ""2"2""2""2"!.,./*<+**641+<* :"&!!E, $""2 : 7#*))+!0* *!* "+"&!5!! #! $#!! /"2 4! E, *) "+"2"A"&!A""2 7

8 0*)))5"!<&5&!#) ;"&!$%" CA"" 5"!"2 "!!*'* *;"2"&! C "!! "&! "&!!*+),BC "" "# 7); #" 7!!"!** 7,BC,BC> 7 7;?!!" &!"#""#!. #! 5! "&! *+ "9"!!51#"!!7> "? C1!"&!9"!!**#! +)',BCC1#&!5"""!*+),BC 9 "! 7! 5 ),BC **+=,BC.! "&! 9 "!! +,BC C"&! 9EH*H H=H 9 9E#!''7+="!+**+== ""! > ' );? C A )"" 7 $% 9E ==77=)!5 9EH5 1 5 $%7 ) +" =))""!>) ;?4#!$%"&!#1,18#"&! 26*I<+6 : : 4"2>(0:?O *= *7 4!>(0D?O ) * 4" 7 '*' $%" 7' * ='!"! #!! #! # #! #! #! #$!"$

9 O,18#"!"!"!"5J 4 "2 >(0:? 4! >(0D? 4M$$%"""2#"2 4M$$%!!"2"""2 #"2 (# & "#, 05! 9!#"2! % % 1 4 5! "2 5 " 5" "" ' #,BC 0B?0<,?*-)4G(&50=2+;F+.&2,/ <P <,# >" # #"2 4? "2 &!"2!!"!!#"! 5$% #" < 1 %!!""2 #"A 2 " 1 5"" " " "2! "2 5 "2!! J "2!51""",BC#!"25""2Q $""2Q #"Q ##!/3D/("! #-2Q "!5"A " > #1$"!? J!5"!!1"!5" 5 5!!5"""2!!!1"!#"! "!!5" "$#"2 1 "!5"! 51! 1!5" )

10 B5Q "!# % 5"2 " / #"##Q /Q " 5! ( < 3# &1"!2#!"J &$%6&,#R!S#" (!1##"2!!5 <!"#$%!&,#R 5 # H!1# " H 1"!A!1 " "2 "" # &,#R # #, 1#$" # " #!>"#?" &! S#"!# "!# &! "! #! #" " $" " "2" 5$" 25! "2"<B,#&!!!#!J## " # B % 5 $!!1!"2$" 0B?0<,0&2.<*C*<6+<B 1$""#"#5!""2# "2 &!! "$" 6 "! "5$%""!,#R ("2!! ("2!! "#$"J ("2!>4,#?,BC"5""2!1"2$1"2#"A1"2 *

11 5$",#RQ!S#" ("2!#!JD/(/3Q ("2! 9 E!1 5! # ""2 >!!!?&"2!##""2!! <,-9-,#: ",BCD/(/3Q #-2>1$!"#""?Q # #" > " 5 > 9&93 *K?Q H# > 5$",#R! S#"?Q 4,#!5" "2 "$",!"!5" "# 5" J!5" 6!1"A"!!5"#!5!16$" 5!5" &"!!""C!! J!! " < <90 L!! # 5!"!5!!J<:"<5#!<<!!9"0 <,- 9-,# : <!! 5""5$"<!! < <90 1 "! >'M'? # 5!" "&!! 1!! " S<9 3,# S<9&,I S<95"!!S<9S<9D& C A ""! " &!!5!! "!!! " < B <! 4"!! " < B <! B!5!!!! # < 9- K, # " 5! "!! < B&!5" "!! " < B <T!! "2!"2"#!5"2!<!!!!"2 1"2 #!"2!!5"!5!!<B<T&C8<BH<T4#&! **

12 4#">:K? &! " <,- 9-,# : ><,9, :? #!! #" >: K? "2 <,9, :!!"##"2J,#!"2!1"2$""2Q,#!1"25"2Q,#1>!!1?Q,#1TQ,#"=TQ,#>#"?Q,#!1"25"2#!"25""2Q,# 1! " H # $"',BC1#$%!#"""<,9,:! #!# $" " 1 *,BC "<,9,:!1#!!""2J,#!! #"2 # $"',BC #!1 #1#",#!!""2#$"',BC#!5$% /3#!5 D/( #!1!! ""2 # 1!!""2#"!!""2 S"5"25"2 &! 1#$% " 5"2 5"2 # " # $"*,BC&5!* '&51!%!""!H! #!5<&,#:H!,!!5" &!!"!!5"J < 3!, L! " " # 5 =K!5"1"1":S/ < 3!,(!# L!5" 1" 1"!# :S/ " "2 " *

13 o o @5J o o N#" N#"#K1 3 "2 "!5"A " > #1$"!? J!5"!!1"!5" 5 5!!5"!"2!1"!!5" " 1 " #"! "! "2 " F"G!5" "$#"2!5"! #!5! 51! 1!5" 8 #! #$%"# 1"! "2 1"! " " "# J! M!! 5! "2"25"2"2!!!!M5!M!!"2$" "2 2""2 &!!5"AJ!5" >" 5" $"!!! 5" "# 2?!5"! >5" E F3# #G " "2!J!!" 1" 2".! 5%"#"!1#!5"#!" "2!!," "2!! "$"H#" %!!F51"G,$%!!5 # "2!#!5 #! 5! 0 *'! <&,# : " "#! " 1 2""2 1" 2""2 #!"2 "2 1 # #!#"20"1"##5,-&9" &! 2""2 "2 05" #!#"2 #!"25""255!"2""2!"2 &$%#" *

14 #!J 5$",#R!S#",#R##"2!!5"!"H"$"! S#"!# "!# 5! "! #!#""$"""2"5$".5/31'2-'BF*<6./)4G=C*C+0<,3/0,*+C*<6+<B "!!#(#&! ""2 " 1 2""2 0 "!!&!5"!!!"2 S<9!! ""2 "2 $",#R # & 1""2!!<B#!5!!,##" 4 9 9N # 5 # A ""2 "#!!"!!5"2!"2$"6 ""2!! "2 5"#!2"5!# 6 2"!1! '# 5! #" #$","2!#A""2"#!!"!! 5,1" "2!#!!#"2#&! C,#R 5" 5"! "KH"2"2!! 5 B(#&! 2" 1" "#& >, 05!."2 3!1"2 5? "#! 5! % 05!."2 3!1"2,5 > 5! "?,&!$"25""25"21' 1 5"2 "2""2 "2!"2#1$"5! &!!A"2#!!J!5Q "Q!"Q $"Q 2#"Q!!/D!Q *+

15 +<*<2./*<+06*(+,*-'.F&.,./0B. 3#$% &! "2! $% $"!! "2!#"2 "! 5 # "A! " &!1"51"#$"J5 "<"#<" : > $" "22?Q (#"! > "2! 2 3"2 #$" "2 > #" "2!""?Q +<*<2./*<+0+</02,)41+ B #!"2$" $ "2 $!!5!##""2"2!AQ E"5Q E"!#"Q E" *&5A=5*<+0&)5)6+0?6'&2./)?+2,.()(&.40<,./01 (!"!$!1 543#3!5!.!1 5 5$ #" # 3! 5!"#!""!"!"!#!#!5 "5"" "2#!&!J S"Q #!Q 0"#! 0" "2 #!&! 1 "J <(:H""Q 9(6""#!5 #!5Q *'

16 :,M<B00(H""Q 6 " #! #!5 "##!5 3,BC #!"2 5""2 >/3 D/(?Q # $ 5% ##"2"2>-2?#!5!1"2>!?Q &5!Q"!U5!#5"UU#5! 5"UQ 05#"5!,A *&5A=5*<+0(-)<<.D4+A 4 $" "# "2!! #""2!% "!$%"HJ 51"#!#1$"Q 51"#!5AQ "$" 3!"!" 1#$% 51" #! "2 #1$"!1#"5 2 "2!! :!" 9",$" >:9,? #" $" #!#!! 1 %#"!>"&!#!5"25? &! 1 5 #" 5 5" 5 5 5$" #" K!#2 "2! "! %! 15!% " 5 "2!"2 1 "% #!#!!A 3 1#$% " &! " # 1 # "2! "2 K!#&(>K&(?Q 4#"$">(,9?Q C#2,#Q 2#" & "2 $"! 1 "2! 5" # >H "#" ""!? #! " >5 "5"?("2!15%J,BC/3D/(I<E&,L,V *=

17 ("2!"#"A#"3" #"A 9<S "2 "2"2#"A""2#"A""2."2!!5" #!"25""2" "*<=0C5*B&*<+45<) 0""2#"2 &!! 2#! " #!""2 " 2# " 5" 1!""2 #" ""2 ""2 #!!!J!! >?H5"" <"!#$", $ "2 1 #$" ""2 " 2#"2 #" 8 $" "2 A"25!15!!! 5" &! #$" >! # #1$" "!"2 "2? H! >!"2 "2? :"$% &! "!5" 4""5 "2 H" "2 5 ""2 5!! " " 5!! 1 "J " "!#""5!"$" <H#1$""2 &!#$"H$"2!!" "!#,D&0( 3 " D! & 05! (! >D&0(? & 5" #$" " "2 "2 "2"21D!# "2&"2 "2 $#"2 5!5# "& 5"% 1 " > 5! $"! 5!! #"?!! J " 5 "! #" "$"H5##5",H! /!!"!! $ "2!!" 5"2!"! #!5 "2!A"!""#" 45" 8!5%#1$" "! $" 1 5"%! 5 " #!5" #!5 1 #1!!! *7

18 <!J#5"#" 3 "&! "#!" # #! # "" "2 $!H 2" "215!!""2 $ "2 # 5" "! #!5 5#"!" <! "2! >3 3 D"2? '<='250<++'&.( ! +& " 2 F / D! <&G"#!#5"%$!, # 5 "2 ""2 "2!!!!#"2 <!!! $" "2! &!"!!/D!1 #H"#5" 9 "!!& " E,!" <!! / 7H*, "#! " " 1#$""2 "2 "2 1!!!"2," # *) #"2!1#!"" "25"",# )<6+<0&B++ "2A#&#$" " "2!" ""2 ( $" " " "2 J! "2"2 ># # ##"?!##"0 &!!! 5! 3 "2 >" #!?! "2 5"".5/31'2-'BF*<6./)4G=C*20B?0<,'.??0&4+*C*<6+<B C "!! "2,! 2 K!" "#!#" "&!!!2#" 7!"""2!1 & $!"2 :1 #$%!" *

19 & >, &$",?! # #!! # 9WI2C 29-!#?05", "!!!"3!&$", :#!6#">*!#?!1#""!*#D/(Q IC 9 >I2 C 2 9-!#? $"2 ""2M ""2 "2$"""*#D/(#!5$%#!"Q /IC 9>/#I2C 29-!#?6#""2"""2 '#D/( "#!!H &.='6,)+</02,)4)1<0 &!!"!"J 5"2""2!!""2Q 0 <,- 9-,# : 5!" # #!#"Q,!!! 0"!""21J,!!5"H" > # #"2!!""2"2#!"!5"?Q B > #!"2 5""2 1 " "? &.='6,)&0=),./0 $! "2 &! 2" ("2!"2"2#!"2#"2Q *)

20 @""2"2>N:"DT?Q 9"2!!,#Q S"#! (041*C+2,)45<02,&'6,'&)(&*/<.L(.=*,6./0!! " < 9!!1 "2 #"!!#!".5/31'2-'BF*<6./)4G=C*20B?0<,'&+J*,0*<6+<B $"* # D/( " < 5$" $" " B!5!! K" B 3!5!!"E!!!!!"#!5 "2 <,- 9-,#:5!"##!#" 3&$", ( < > E#5# "# 15!"25!""2$"&! "2!( " #! 1""5"#!" S"#!5!"#$"J S"Q S"<Q 0"#!Q!! $ " #!"2 " 1"2!!#!#!5#1$"#!&! "A"5>!A?"" $""2"1J S"<(:><(:?H"" S" 9(>9(?6""#!5 #!5 9(0>9(0?H:,M<B00(H""!" 9( >9(? 6 "#!#!5 "#!5

21 &5!Q"!U5!#5"UU#5! 5"U S" " 5# <&&!# 0 2#!! 1#!5 5!#! #"2"5#%"#$"51"!"&! 1#5!H#8%2 % " 1! #!! &!#5"2##!"!!#$#" "(U5#U!" ( "# UD X D-# KU #!""2"#"2A!##.5/31'2-'BF*<6./)4G=C*20B?0<,')<6++<*<2./0 #&5,(<"2"2!"! 3 5! 3 # 1! "2 # #(#&"#& C "!! < &! 5"" $#C!51%$""#"2 "25#"#"2"#1A$"2 &!"5""2"!# &0=<+0.(&.40<,./*<+0=0(.5),3/+6&0=),3/, " &! # "B9&0(#!5D/(9&0(##!"2 9&0(#"2 1#5! 9"!!(,#,1"#"2""2C&, *!5"2 (!"!"! 1& "# "2#!"D/(/3 9 "!! $ # " 51""2 "2 #J "26++*;Q #!"26+=;. # " # "!" #!# ##!J,BC67+;Q D/(6'7*;Q /36';Q *

22 I<6+; 3# 9 "! 7! $ # " 51""2 "2#J "26=+;Q #!"26);. # " # "!" #!# ##!J,BC6'77;Q D/(6'';Q /367';Q I<6'; 2-'B+(./+0&<+450 & $"!! " #"! "2! $""2 "2! # #"! " "2 "2 "2 ""2 3#$% " " $""2 E *+#"! EH++HM? "2 #!!&!4!/!,""2 0 '!&! 5 3! # "2!5!!!!! " <0(S9 <90! S <!! 9""2 5" : "2 &!!" 3! 4 /!,""2 3 "2 A 3! #1J! < <90 # " $"!5!!$"!""#"$"""2"2 "2<<90"2$"!! & 5: :,$" " ""2!! ""2 < B <T < B <! "2 < 9- K B!5!! 4/!,""2! " 5!"!!"",#"C"""!!5!!"2""2!!!<B<! (0&*410<*&)<6'(+0<+;K<)?+&)<6'(*(+0&3/=-'K<)4G :$%&!!1!!1"2#%1J $%"$"Q $%""Q $%"#"&!""$"2""2! 4 $"&! "" 35!>#5(<?3"$ &!11"235!!"#!#!5"#!><P :,?1"555#"5!,A51C&,

23 5,A#!5 C&, "& " "2!1#" 5" ""2#!5!#!J<(:><(:?9( >9(? >09? " #! " "!! 3 &! 5! A"2 " <P " 5"2 ""2 " :- ( 0 S" # " #$%" 5+*-*C<.DE&.5C+450<+./**<6' "2 #"A "2 ""2 5! &!""2!!J $""J5!#"A"2"2#!"2#"2 "2Q #Q #"Q 51"#!Q "!Q "2!$""2Q 5!!"2"2"2Q "2Q ""25Q """25"Q! 05" #" $" "2 "2 "2 5 "2 # "#"DB9P9(0(&CDS 3# "2 $"! " '!!!"2,#" D!DB9P9( 0(&CDSHD! 9"2!"#$% " ' 5" #" "&"!"'!"!D!DB9P9(##"A "2 5!! #" $"! 0(&CDSHD! #"""2!"!SD,+ 0 #" '! < &,# :!"! "! #" >4 K"2 /! (#""2? 5" #" F"G # ""2 #" <& :MCN D! 05""! #" #!!"!! #"2"5"2>&!?J #""2""2"2""2#"2>"2!! 5!&H&!?##"2#!"2!1"!##"2 #""2Q #""2""2"2""2#""2!1"!! 9<SQ #"#!""2##5!

24 "#"25"2Q!!"2!#"2##Q "&""#5!#"#"2 ""2$" "2!"2"#"2,1!! $" #&,&!"! 0 #!!<&,#:!#!!#"#! D,:>#"2""2"2""2? & "! 5 " #! " #""2 " "2 $""2 " 5"2 & "2! "2 5"2!""2 "2""2 "2 $ 1 "2!#"2#5""2 "!<" 5 # #" $" #"2 1""2" &!" " "$" 5 9<S "!1# #" $" 1! 5 "!1# 1! "2! "2 5! " "2, & " D&: >D!&:"?!" ) +!""!"#SD,!! &! S:(EDS 6!! "2 #"A! #"2 " "&!" $"$"C&!,# +

25 # =!& < <!,# ><!"? 5"""2"2 ""2 4"2<!",!5#""2404 (#K" P 9 (!! 7+**! =! <!" 1!!1"#$"+,BC4&!!!=!<!""*#,BC$!!7'",BC 0C0=5+*-*<+*.&,+2.'<=*,+.<.C26* #<!""#!"!"!"#$"$" 1 5 "2 # # " # ""2!# " " #!" 51"2 "#"2 $" " "! < 1 "2 <!"#!5"$" S $ $# ""2! F,YG 3! <!"!1# " 5# " "2" A ""2 "#!!# " " 5 1 #!" " "2! "! # F< E,TG, "" # " "2 "!" " "2 $! ## 2(3-(&*4*2,&*,0B+45<* K"! 1#$" $" " " "!" " "! 5 "#! 51"!! S," 3" <!" I5 I!,# "! F(! "G 4 E S," 3" >S,3? "2! 5!" 5 " 5 " #!"! "! " 1 <!" # 5" "."2 0 "2""2 S,3!! #" A!""2"""2S,3S"2 $#" S," 3" 5% FYG <!" % #! 5!! #" "2 A "!#""2FYG<!""$$" ),BC."!"J"#S,30$"! '

26 K1 C $" (!"2 S,3,A 6 L1" " "! # # "2 ""2Q $ # S,3 C "! " 5! #"! 5 # " 5"2 K"#""S,3<!"<1#" H2 %!" #" "# ""! F/ "G <!" I5 I! C "!! I5 I! <!" < #"!FYG"5!."20 "2""2S,3 8&0*C+5./*<0(&.106,) F#G S#!!85" <!": <!! #! "" <&, "2 S,3 " 3! 3", 5!!!" #" # ""A $ " " 5 #!" " " ""! # "2 F #G 5 " "" " "2 "!"" 5"! #! # # $ "$"! 5! #"!"2#"!#! F<E,TG,5"#"!<,#"#",#! """2 A!"2 <!" <!" 7""!! ' #"2""2!#"2#$>?"2#" <!" "2 "2 A! $ #" ""2 "2!" "! "2 4! <!" 5"!"!!<!"5#),BC :.=2'?./*<+0/)=*,63//(+0&/25)?(3-&.45' 0 "!! <!" " 5#,BC #" "2 A "!# S,3!" 1 "51"#$% =

27 ! #!! < &,# : 1 4&,#"2 1 5!L#05!,$"D!HD,:>#D!, :?<&5"25D,:4" 5D,:,#"#$%",!#"#!D,: " <&,# :#D,:1%"25$",#R&,#R 5$" #"K!#23 D,: #" 5! 1#$% 5 #" #! "2!!!" 5! #Q!1"!!"A K" 8 E & & 1! UC# "!""2 "2 7U 5$% #" H 5$",#R/!5#$%! 1!"#$" # #!#"2 6,#R ""2"#&,#R 7

28 6.<2.C+=./*<)&*4G'<065)263/+2,&*, 35"2#$"#"2!!>,BC? 6.<2.C+=./*<)&*4G'<06 5)263/ + 2,&*, N/,)2O MM L: MMP L: )<*?+6* :L : N/HO!! * *' *)=+ +*;!! ) = =' +) +); 3 "2!! " ""2! "5! H = H*; ==7 == =;,"2 7+'' +=* =; ("2 ''* * =*77 H)''7' H7= + =; :" $ "2 $" #"2 H*7'= H**)' =);, H==7= H=*++ ; 0!!!$" H)* H*)7 ); 45! *'=* *' + ;,"2 H)+7= H*==* 77; )26<0,,. M$ :8 8H O4"7!<&,#:!!"2!!!""!!A ""!* *',BC51!9"7 +*; $%''*,BC!!"#5! ""5.#!# +7; "$#!+=7; 4"" " "2 E! 5 ""2! " 5! " == 7,BC C "! "#!"==7,BC>!!=7!**;? S"!"2"2"2*'),BC++7,BC "!7! C"""!E!!!!") =,BC" "!! "" 7! =; "# #"5 "2##5"2'+*"""7'+7"""

29 #"5"2!51""26*; $#"5"2!"26*+; #"5"2#""2>"2""2"2""2?6 ); wzrost liczby wszystkich transakcji kartowych (wykonanych kartami Electron, Charge i Credit) >#""2 5!"?"!"J $#"5!1!K!#"26+; $#"5!1!,#R6); &5)4G.=)<0,,. &"2!! ';,"+=7* =,BC ""!!'+)+,BC"!7! E 8 "2 "2 5 1"! "2 5"""#"25"2$1 C"2!!J C#1$"#J *+,BC!,BC "!7! C#1$" 5J)*)7,BC! ' 7)',BC "!7! 9"J,BC!*=*,BC"!7! C"#$"!!J 45A 5" 5J* 7),BC! =* 7,BC "!7! 45A 5" #J*' +,BC! ') ==,BC "!7! &5)4G.=)5,),'-'.=20,065*(+0&/250(3-&.450, $" ;.1"2 # ; C#1$" 5 ; 9" =; &5)4G.=)5,),'-'.=20,065*(+0&/250(3-&.450, $" *;.1"2 # +; C#1$" 5 ; 9" '; C#1$" # +; C#1$" # ; & "2!!+ ;,"*+,BC "!!!77+,BC"!7! )

30 E 8 "2!! 5 "! 1! "2"2 ""!! #""2!# C"2!!J "!1!"2"2J ',BC!!!!#"A1"2J7++,BC! '7,BC"!7!Q!#J* ),BC!**+'',BC"!7!,"2!!"J' 7*,BC!'')=,BC "!7! "!7!Q ""2J*+7,BC!**=,BC"!7!Q!! #"AJ '),BC! 7*7,BC =,BC "!! 5 ; 11"!!+'',BC,"2!! ';,"2!!", "!1! "2"2);,"2!! " =;, "2=;,"2!! $"! #; /!" " $" *; /!!! #"A 1"2=; E" 5!7;,!# * ;!!"2"!!"!7! : : '; +); ; ';,"2 H H ""2! "5! ""2! 1, "!1! "2"2 ;,"2!!"7,"2!! ;,"2!! $"! # ;,"2!! " ;, "2);,!# *=; * ; +; ""25"""2 H H,"2 ; ; ( *; *; H /!" " $" ; /!!! #"A E" 1"27; 5!*; H

31 "2 """!!5 7= +,BC 1!! #"2 " $" A " " $ "2 $" #"2 *7 '=,BC 5 1=);1""!7!,E!==7=,BC51 ;"2 "! 7! =* ++,BC E " "2 " >*',BC?"2#9S>)*=,BC?#")7',BC!!"#!">'+ *,BC? w tys. PLN ,"!! " "2#9S #!1!"2$"!!"#!"!# 1!15 #!!!# "2 5! &<E "!!!!!$"$")*,BC");!!#!!!5E " 5"1 ***+,BC7*7,BC )26 "!!E!5!$"*'=*,BC + ; 1 1 "! 7! 05! 5! )+7=,BC 0E!* ',BC51=++,BC+;!!!"!7 *

32 +C*<2 6.<2.C+=./*<)F+C*<2!5#E!A""!* 77)=,BC51!"""!=++7'',BC'+;!!5"2#$"5#"2>,BC? 6,)/* +0C6.D4+F+C*<2./0 :,&'6,'&* :,&'6,'&* : " 5! C#1$"5 +*=+= ; * *) ; *; C#1$"# 9" 6 1 (" **777 *; )'* H *; $"# *' H *)= H +; :!! 7 H ' H ;!", ++ *; =)'' ; H; # 45 " 5! 7'+ *; * ) *; * ;,5 )* ; *)* ; ; ( *' = H *= H *; ( *7*'= 7; *=+)7 ); *); '?*F+C*<2./* M : MH MM MM MH. 1 "2 # 45 5" " # 45 &1" 5 )<*?+6* :L : N/HO *= * ; *===*=) *+; )+; ')77 ; * '** ; ='; *=+** =); ))** 7'; +; *')* 7; +='''+ +; *); +)++ +=; ')'= +'; ' ; 777) +; '*)' +; '; '+ ; H H *; *+=)* H *7 H H*';

33 , "!! #1$" # " "!=); C!! #1$" # 2""2 ""2 E 8 5 5" # 5 '; ' ;!#"!!!5 C#1$"#!"!$"5=',BC +;! " 7!/ #1$" #!!7';"""7!=);"""! "!!#1$"5*;!!#"!!!5 > * *),BC +*=+=,BC?/!! #1$"5; $% "2 ""2 5! ='; * 7==,BC!"""7!.1"2#!""7!)+;"2!!!*+;""!7!* ;"!!,!"7!==',BC "2!!!;*;""!!!! """ 7! $% "! *;"#77,BCC$J 9"5"J++ ',BCQ /$!J7',BCQ!+,BC *);!! " 7! " "2!!! +; 7; " "! C " ""! E!!1 $" 5!1AC&,# C"1J 05#"5J*=)7,BCQ &5J=',BCQ 05#"C&,J+)7),BCQ /"7),BCQ $"#"""! *',BC+;"1 """7!

34 C#1$"#!"!$"5""2 " 5 =',BC +;! " 7! C "!! #1$" # " $" #!! " #!"#"2J " >!M5!!"2$" "# "? +';!! "" 7! 5 H *; "2!! 51" H *; #!#"2J # 2""2 # ';! =7>== ),BC?9"2!!!#1$"# ;"""7!';"""!,&'6,'&*&0=),3/+(.K)4506'=5+0C.<)4GC+0<,.? 5!1"2 ; 9#1$" 2" ';,&'6,'&*&0=),3/+(.K)4506'=5+0C.<)4GC+0<,.?NF&',,.O 5!1"2 ; 9#1$" " 1"!" " ; +

35 # 5!1"2 9#1$" *50? ++ H H H )'' ) H H H'+; H*; <*C0K<.D4+.= 6C+0<,3/ F&',,. M$: MH M: $ MH 8H $% 5! A ""! * '= 7,BC!!"7!=)7,BC C1! #! " = ;! $%"2A""! '')7,BC!! "2 "!! 5! ; *; ###1$"I<5"2 *C0K<.D4+.= " 0! $" 9&C( *50? <*C0K<.D4+.= 6C+0<,3/ <0,,. 4 # D/( >$",BC? * =+ ='*,BC "! 7! $"*) ',BC # "$ "2! "$"#!!* ;A""7!*';A""! :,&'6,'&* :,&'6,'&* )<*?+6* :L : N/HO *')+ '; == ) ; '; '=+* +; )= ' ; 7; )*)=) 7; =7)7+* 7=; '; H*''* H; H*7* )' H; '; M:8MM MH MM MH 8MH '

36 41 E! " "! " 51"2J 5 " 2# 2! $H " 5!" " " """! ;!""7! 41 2# 2!! =7! *7; " 51!*=;A=! 9"!! "" 1&!!# "#"2 51!"5$"** Z"#"5!!""2 "2! =+ $"*)#,BC!*+)!!""2"$"*+#,BC"2"7!.F./+A5*<+* 3!" "!! 5 5" #!! $ "2 "2!"2 51""2 "2 "2 C " "!#777),BC!A""" 7! ' * ',BC/ 5A 5" # +;! "!"7!>+;?!! 5A 5" # " 1 J'' 7,BC" 7*; $" "2 # 3 51" """!*'',BC /5A5"5#!"+';7!!+=;!!=!!!5#"25A; / 5A "2 ""2 5!!! " " 7 *; "2 $"!""7!* ;45" 5!"$"$""2! 9! "2 " 5! * ),BC""7! 7' +,BC A =!Q " "! $%#!"2"2)7+77,BC CA=!!"2"5!$"# J S"#!6* 7+',BCQ J>!? 67*=',BCQ =

37 >? 67 ),BCQ ">!? 67=,BCQ ">? 67=7),BCQ 9(>!? 6+,BC 9(>? 6+,BC S""67'*= +,BCQ J<(: 6=,BCQ 9(>!? 6 *)*,BCQ 9(>? 6 *)*,BCQ 0">!? 6=),BCQ 0">? 6=),BC 050&/) " 5#!* =,BC " " 7!!*' =,BC " "! " 5 5# ** =,BC > 7 )=,BC "" #"69&C(?$" ),BC##$" +,BC $% ;!A""7! *(+,*-)/-*2<0 CA""!&!*7*'=,BC*);"!*=+)7,BC""7!9"2!"2# ");7;""! "#!!! "2 7! & " 1" < & #"1"!!!!""2* #7! CA""!""#$"***;!)+7; """7!.F./+A5*<+*/*&'<6./0Q5.F./+A5*<+*(.5*F+C*<2./0.F./+A5*<+*5,),'-''?3/6&0=),' C " "! $% 5A!"2!#"2 + 7' ),BC*;!!""7! C5 "" "!#"2 5A 5#"2 5!#QA=! +'+=,BC")=;! 5A!#"235A#"J# #"2"2!"2 7

38 5A!"2"2""! *'''+,BC51)+,BC1A=7! E " 5A "2 # "*7,BC!= +'++',BC! =7! 26*I<+6 : : 4"2>(0:?O *= *7 4!>(0D?O ) * 4" 7 '*' $%" 7' * =' O,18#"!"!"!"5J 4"2>(0:? 4M$$%"+#"2 4!>(0D? 4M$$%!!"2"+#"2 5 5 ""2!! ""<&,#:#<&[!B!T5!: # # D/( "# 51" #$" " &!! # "2!#"2 C ""! #!1 # "2 +'*'),BC!7+,BC""7!

39 ! < " < "# "2&#!! 1%5""""D!L#"!!" "! " >?, # " " $" "2$" " # #$"<!"2&#!T!#$" " /D D! 5"2 "2 : :," "#!!"""21""2 3)!";!""2%&#! 4! 7 < :MCN 1(#&"#2A&" "#!"2#5!:&C:K(0S"#8!7! <(& # :&C:K(0 < 5$% "2 &#!!1#5###5$"#5## 3 " <5"#"2&#!!"2(# & "#&("$ < # "2 $"2 5 5!!""2 # 5 1"2 >IC 9 6 I2 C 2 9-!#?! ""!">?D!! " " < "$":&C:K(0 " " 5 # ""$% #$"!1 "#!!! #!# " 5! "! 3$"!!%#"%""!" :&C:K(0 < #"# A" *! 3"2" "!!! <&,# : 1! < 5"!!! 1#$" #! L""&%!"$"5"5" "2 $"% 5 $"!! "2 5 0!" #!# 5!%!# ""2!" " (C"4#!#!5#"$" 4&5#!""#"#7H**J 4"2!!!='!*#,BC " $" "!! >(0D? ; 4!""2M9'; 4!!!!!"2Q "3&"<,#" < &,# : "!"! < $"!"2"#"A"2!!"2 #"2'H )

40 75!"!#"#""2<:MCN5#",&!"! "2! 0&(: >&(#:#"? # "!!! #"2 >2 -" "? #! " # # "2""2!<""2#$%5$"#" & 5! " < 9-1!! "2 "!!" "!#5(<"#E#5#K!!"2! <& %!! 1 1 5" $"! # ( <,#" 5 # " #! "2 # ""2,#!#!"2"2 4 5 C! & C! <? <&,# : " 3& 5#"!"7! "$" "!""2 " " " 5 "#""2A5!5""2"#!!#!" 5 #!""2 " "2 "2""C"! "!"#5!5#!"5# % " 5! /!" " #," " A" 9!*)""!!5#" $" " # " 5! 5! *#")!45%"!"2""2"4!<&,# : "2", 3 : " 4! # (# &," 5! 5!"! <,#" 0 <&,#:3&:!!3!! 1#5"#$"#"2 9"3&:5!1#$%#"A""2 &!!!!#$""$"# $"2 C "" +#,BC""2*= #,BC!! ># "2 5# 5!! "2" 5!? #,BC " 5"A #,BC +#,BC"#"'#,BC,"7!E!<",#"#$%!5" < 9!" 5"!" "!5" <,#" # 1"!!5"53&! "2!""2 >"2 "2"2! ###$"!5",#" &! $"$# #! < 5! #"2 5"2>5!#?L1#1#$%#5 +

41 ,#""&"!# E! <! " "2 "2 " #" # 5 >! 5! #? 5 # 4!&!"#5 C*<)&.5/.1'2,&*,0B+45<0B.(+.<3/F+5<02./)4G,.R +.<' F2-'B+ *-)4G &50=2+;F+.&2,/ + C+0<,3/ <=)/+='*C<)4G NL*<B0,*+C*<6+<BO C "#,! (&!! " " #,#& " "2 5 1# 5 # #!#"2 >"" "2 2""2? # 5 1! "$"6""2"2 #"27H*,(&5"!""25"2J (5!"5!">"25!""2 "$?Q /" "!,#& "" A "2 "#"2 >1 #"!# #? " "! 2""2 "! "$"H ""2 /"! # D #! "#! # #!!! 5"2 " ""2""2"25!#"2Q 4 $" 5! # 5! #" $" ##(&! " E! < 3&! #$%! 3 &!! 5! 5" # #!<""21""2*"" 7! &! 3& 5 "! " 5!" "#$"!""2 "2"2"2##!#"2(##" " " &! 3 & " 5""25,&*,0B+* +.<' F2-'B+ &0=<+4G + 'K)4G &50=2+;F+.&2,/ N Q*<B.??0&4+*C*<6+<BO #!&!<5!$"2!1"25""2 D!#"2<5A""2$% #%&! 5!"!"#"# < " "!" $" "#"!! $" "2! 1"2 " #" " #" ">5" "? #$" &! $# # "# 51!!"" +*

42 H5#"$% &#%5"#"!>"#<"#-"? 5!2#!">E#5#S<"?2K&1 %5$%"!"!!:--",&*,0B+*+.<'*<6./.D4+&)/*,<01NL&+J*,0*<6+<BO #,!&$", >,-&? " #$% " '!5"';!!"1"2#!#"2>I2C 2 9-!#?,#" 05 "2! "2 ""2! 1? " <,- 9-,# : 5!" # #!# " "# "! # # "28!5,-&#$%"!" % &"2 #"5"2##"5 "! 7, &$", 5! " "2!"2""2!#!""!J,!Q,!!! # 3 1 9! <"2,(<Q 9!#!5" #!/IC 9!!5"#"2# +

43 " K" #"#! 5" $"!<&,#:!!1"!""2#$"&!!#1 $" 1 ""2 """ 3 4 ( >2 ( 0"? # ( :BK! ""2 " #!A @#!" # 1, ( 3:!! 3 4 4$" C "5#!( :!! $"! # " #$" " "2 " " "2 #$" &! $ #! " "$"""# &"! A C &# "! >S:? 8 5 >&9:? " $ >H' #? & # "2 $" # "#! "&! "!!Q "#$" 4 1 1#$% # 1!#!5""1" )5)6.(-)<<.D4+>2,.()(&.40<,./01>/*C',./0 &! $"! #$" J!# 5A ""2 #"2!# "2!! #"2$#2""K" "#! " &! " 1"!! "#1"28! $" "2 #$" &! #"% 1#$"! "2""2("!1# 1#! "2!! "$" 1! ""2 # #!5 1! "2!! "$" 51 +

44 ""2 #!#"2 4 # "2 5 1& "#!"! "& # " #!!" 5#! "!"2 "2 "2#"$#"2"2" ""2! C #! #! " #!( #!! &!! "2! #!,0S S" #!!&!!"&"#! "2 #&!!"2 5""2! "2 "2 #$" & "% "2#!"25""28$"2"2#!"2 &! $" #! ""2 " #!# 51"! "2 4 (,$"(:BK )5)6..(0&*4)1<0+F+5<02./0 & # 5 " &# " "#!5$""2"#!"2""2 #!5 1A "2 " "2 5! $" ( " #$%&!, "!% #1" " " # # ""!##$" " 1"2 "5#"2 ""2 "# " &! "!# " "2 " ""!"2!!! "#! " " &!!"! " 5"2 "2 ""2 " $!""2 ""2 C " ""2 3 4( 0" &!!"! " " ( 0" >( # : 6 (:? "" # "2!!""2 &! (: 5! " > "2 1? $% "2 #"2 $% A "" #! A "#! " 1!! "! 5"A("$ & "5#! " "" # " 1""2 #" "2 "# 5"2 &! &! "!"$"!" 1! " $"!# #! &!! 1& "$%! < # 5!" &! ++

45 " 58 " # 5!"!< 4 #!""2"!!""2!" #" &!!! " 5! #""2#2"!"L"2 1A#5!"!!!$%&!" "25!""2!#" 31"5"A5#$"#$""#$"#!"#!5 " 5! $" ""2 "2#!5! 5!""2#5""&!5"!5!5#" " F,# <&,# : 5! $"G L"$ 1 " " # $"!#""2&!55!"2&! 5!" C " "! 3 4 4$" 5"!1""5!"2# #"2""2!"& #!"!!5!$""2 "2""2 ##"2 #!5!"2 8 "!!!"!5!$" &! 5 "2 # #! "!!" & 51" #$"5#!5$""2"5"2(51 ""215%"" 5"2HJ"!!" &5""#"2" 5"2!"2#""!!& # # " "! 5 $#""# $ $" " 5 1 5! &! 5!""2 "2 5 &!!! " " 5!""2 5"A#!15#$%!&! )5)6.5/+A5*<05.',2.'&4+<B+0? "# 1!!" & 5"#!5 5"">!<?"&! "$" "2 #!5 ""2 ""2 #$% 5 #!5 "$" ""2 "2 #$" 5: =,& $# "# 5 5 "2 "$" $# " "2 0!!" 1 5% "! 4, 5 & # "!!!" 5 C! < $#"2 "2!% &! % 1!!" +'

46 #$%&!"#$"!!""2 "2!! & 5! $""!! "2!!"! % $"#" "2" #"25""2 "!"25"2#!!# ""2 "#! & # "2 ""2" " #$"5"!>"2!"#$"# 5# """2 "2""2 "2 "2""2 K 5&!!!!!""2 3! 4 4$" "!!"! #"!!! "# " #" &!# 5!5"A""5 & "! 1!! "#"! "2 " " "!" "! "#! " "2 "# "2 "15"$" 0 "! & #! " "#!! 4 &"A 9",# &"A 9" E! < 90M9D 7*J' "2! #" " "2<&,"""#!#" #55"A" #A"2""2"5"A"#!! 5"A " # # 5"2J 5"A 5 5"A " $ 5"A #"5"A"$" ""!!4&!,#&"A9"<&,# : 3 &! " #! "#! ""2 3! S! ( &"A 9" 4! &"A 9""2 4!0"2 <" 45"A S"2""2 "2 "# 5"A 5! " 5 #$" K"! "2 "2 1A ""2!1"#!5 " "2 " &! # 1 # #! "2 A&!# " " 5! 3#""2"#5 3,",C!1"3#"2 "2!<$""!"!,#" +=

47 & 5! F, " " \ ] "!!U 1 4 #" A 5 $#"2, 4&!, 1 0# "2 # &! # " # #",! "5#!,1F,!""\]! *= # "!! 5! $" "2 "2""2 ##"2 #!5!"2 8 "!!! &!" " #!5 " #"$"! 1 $" "2% ##"2#!5!"2 8! " 5 " E# 9 9" < >E9<? ",!" " #!5 " $% "*' D/( "&!! #"" "! 5 &! E# 9 9" < ""2"25 &"!!#5"5 )5)6.6&0=),./0 0" "2 &!!# "2!#" "2 5!""2! < F,# <&,# :G (C"&! "&!!"#1!"2 "# <#&!""!,$" " 1 " # "2 5"2 #$" &! 5 "2 # # #"2"!!!"#!$" "!$"&!#"#!,$"5!"" "" #$" &! J $" &! #"#5!1 "!!!"!#5!J #"#&! 5!"2>1?!"!# # +7

48 0"!!!! " " #!5 5" "!" # " #"#"2"2 C"!""$"J #" "!#"2""2!!" " :# 5!" &! # ":# #! " 1 &! 5"! 5!"!#!5"1 "#! " &! "! &!!"! #! # "2 " "2 "#! # 5$" " "! #" 1 &! K# " "2!#!" J "1&!5"##1$%##5 &1!# 51"2#""1A &!!"!!<K"#(!1""$" #""2&!#"(S# # $" #$"! # "2! 2" 5 "2!, #" >BE3 D:3? # # " 5!, 1 5!! "# 5 " "2 5 # #" 5! "#"2! # 2""2 "2! "2 #1$" "2 "2 "2 "!#!"$"!"2$"#"2 3 # # # $" :#!! 5 8 BSN 3S9 #!" #! # 5!!# 2""2 9!&""! 4 /"2 C C! <!1# &$##"2"2 3"!!&!"!!!1 "2 " ""2 3& "!#" "! # "5 0* " 7!& 1 "2 "! #" ""2!1#""2 $" "2""2 " "#"2 "! $"! K"2 "$" < 0 " 7! "2" " +

49 (!K<*!! #$" 5 5! "! ""2% "#! " "! #"! # "2 "2 # "# # " &! "3#"#!"#1$""2&! 9C3 #"#! #! # "! $" &!"!&( 4&,#"2! &! /"" "2 "2 " #"2 "2 5 # " $ "#""2?./)5<*45A40=C*=5+*-*C<.D4+*<6'?./)&0=),./05*/*&,05.&,+2*<6V952+0=5+FA/&'620C+.&*5.&,+2*<6 N0=0&C*<=O952+0=5+FA/.,,0&=*?+0 / '#! 7! "" &# <& >C#? CN #* #,BC"# 51" #$" "&! "2#&15%#"D/(/3I<L,V,BC = " *"" 7! 0"J* =#!5 *H 9&0( #1$" #!!$"! "#"2 #",J *'; "$"#!! 8 7! <&,# :! <& >C#? CN 5 ( "" & 1" # * # D/(!"! $ 7! 0"!#!"JHD/(9&0(#! *H D/(9&0( ^ 1*;!! *H D/(9&0( ^ 1 ';!*! 4 < &!,# :! * # C! & #" 1" 5!! "2 >!!""2?&!*7,&?./* 6&0=),./* (.?+;=5).&,+2 *<6.C26* *.&,+2 +<*<40 0CB+'? V 9 3=!7!!<&,#:< <"&#!(BMN&:5&!#""&# # < <" &#! # # D/( "# 51" #$" "&! "! " $# *!!!"2!! $" # D/( 0" "*K D/(9&0( #! 7 5 #" " "+*!+**!?./*6&0=),./*(.?+;=5).&,+2*<6.C26**.&,+2*<W'0'X0?F.'&B 3 ' #!! < &,# :! < &[! B!T5! : 5 B!5!! "" <&,# :# <&[! B!T5! : # # D/( >#!5 $" /3#!5 I<?"# 51" #$" "&! B < +)

50 &,#:+""'"!"! " $#'!!!"2!!$"+7#I<>$%#D/(?0"" *K B9&0( #! 7 5 #" " " '! '*!?./)./2(3-(&*4)5*/*&,05.&,+2&+J*,0<J02,?0<,2.C26* 3*)#" 7! <&,# : <,- 9-,# : &,# : <,- 9-,# : $" S <!! 9""2 :&!!!$"!"25""2!"2!'# 7! <&,# :! 5!" <,- 9-,#:""<&,#:#"2!! <,- 9-,# : # #"2!"2#"!""2"!" 7"!?./). D/+*=450<+'(&505.&,+2 *<6.C26* 0! "! #" >2 -"? 5" #" " # ""2 #" <&:MCN D!. "2! #" 5" $" " # 05!."2 3!1"2 < &! 6 # <& :MCN "2"2:! "23"<"!1(!!" &!"!$"!!!#""22-"J /*'#"'!<&:MCN5_`a!5#" 5,>0"2"2?/*"7!Q /*'#"'!<&:MCNC#!0"2 5!>0:!?/*"7!Q /*'#"'!<&:MCNK<# 5 &!" >0 "2?/*"7!Q / *' " =! <& :MCN <## "2# 5 2# >0 "? / * " 7!Q / *' " =! <& :MCN <## <& :MCN >0 3? / * " 7!Q / *'# =! <&:MCN5 &!#$"2-" / 7 7! <& :MCN 5 &!# 0<"$"2-" / "! < & :MCN &!T#!"!# &!"$"2-" '

51 /""!<&:MCN&!T#4!"2&"2 $"2-" / " $"!! "2 & #" "2""2 #"2>"2!!5!#?""2!#" "#"#Q#""2""2#"2""2Q 5!#"#"2Q#"""2##5!Q!!"2!#"2##Q"# <&:MCN 4!!!&!"4! K"2 /! (#""2!#!"2 1 &7*==+7,BC!*)7,BC9"!?./)./2(3-(&*4)5*/*&,05.&,+2*<6V9 7"7!<&,#:Fortis Bank SA/NV,!!!" $#" #! $"!!!!""2 " Fortis Bank SA/NV "!!"$!" " < &,# : $"!! " Fortis Bank SA/NV 151"!#9S0&(:!!!&7!++'',BC "2! 0&(: >&(#:#"?! 7!! "&! # A ""2! S+ #!"##"2""2!<""2 #$%5$"#" 3!<&,#:!"<&:MCN!"2"2<&E#5#K< &,# :,#" <&,# :!!! 1 1 $%!#1 $" "2 " /"$#?./)./2(3-(&*4)5*/*&,05.&,+20*20.C26*(5.. /""!!7!/ " /"*7#!'! 4! &! "2 # 1#$" #! < B,# ><B,?! "!# #&!!!$"/"*7'! ""5!#"A#5(#&!!& <B,!"';"#"2#1$"<B,""2! #!"2$"&! 3* $ 7! <&,# :!#! * '*

52 =! < B,# " #!#!!#!!5"!#!! 5! 1!#!"!#!?./)5*/*&,05.?+<0,*<6 /"7!"<&,#:3&: 5 B!5 /!#! " 5 $"!! <&,# : # #!#"2 3 & : 4 5 ""2 A / 3 & : 5"2/ "$# 3) "!<&,# :!"3&: 5 " #"2 5"2 "$" ""2 " <&,# : 3& : "! 3& : >? <&,# : >!"? " <&,# : "2" "! 3& : : +) b*! 2#"2?./)5*/*&,05.&,+2.??0&4+*C+<*<40(5.. /"*)"7!<&,#:<"# <" 5 /!#! " $"!! < "# <" 4 "<&,#:45""2A! & 5!#"2 # "25"2!/"$# 9"!"!"5$"?./)5*/*&,05*&.=./)?*<6+0?.C26+? / * 7! " ""2 C&!,#,#!!9"" / G/!#! #5G C&,#!**!.C+2)'F05(+0450<+./0 F05(+0450<+0 &)5)6 F*<6./)4G> (&502,;(2,/ 0C06,&.<+45<)4G + < 9!" < &,# : "!!5"#$"<&!&# &5#5#$!5"! <&#"2"2, "!5" #$" 5 "2 #""2!"2 >&&& H D? #$" '

53 "# #$"!" H,# 9 >,9? $" ' # D/( >? " ' # D/( 1 " < &,# : 5" " "2 K,#" < &!!" " " '#D/(!5"#1"!<>F"-G?B!5!! <&H(c!"#1"<&!55# "2 # # +)77)++M7! "" "2 < " $" 3# <&,# : *' D/( /5"**7!**! F05(+0450<+0.=(./+0=5+*C<.D4+4)/+C<015,),'-'/)6.<)/*<+*45)<<.D4+*B0<4)1<)4G>,# ( K < H=H' 5!5" #$""#!! "$" ""2 > 3/ **7 '?! "*' D/( *D/((.C+2*5*/*&,*/<*.6&02ML8L =.MLL F05(+0450<+06*&,(-*,<+45)4G/)=*/*<)4G(&505.&,+2*<6.C26*>(.C+2)5*/*&,0/ <,0&&+26N=*/<01 +B<*O.&*50<0&*C+<*.6&02.=MLMML=.MLML.&*5/5*6&02+0'F05(+0450<+*9C*,+<'?MLL=.L:L /5" "2 &!! "!1"! "2 <&,# ""2!! "2& #$% 5" "2 " $#! *H)H#""2!"2""2>3/C*=)* '? /5" "!1 ""2 "2 < &,#,!5"!#1! >" 5 "#"2!!#""2 ""2! #""2!"2""2>3/C*=)* '? 3 #1$"!!5" "2 # &! J H!5"51! H8#! H #" "2 "$#! " 1","!1"! N9:,#! 5"!5" Q H!5"#$""#1"! '

54 H"1"! H:" H!!" F05(+0450<+0?+0<+*> 2(&5;,' 0C06,&.<+45<0B.>.=(./+0=5+*C<.D4+ 4)/+C<01.C+2* 'F05(+0450<+./*5*/*&,*/><*.6&02.=M:LM$ 05!!5" "2!#!5! H!5"!#"#$""#!!5"#""2 $" ""2 &!!!5"$#$" F05(+0450<+02*?.4G.=3/2-'KF./)4G*<6'/5*6&02+0 > + /#=!,4/:*H7H H=H) / $# " #"!""2 "2!15"2&! F05(+0450<+06.25,3/C0450<+*(.=45*22-'KF./)4G(.=&3K)5*B&*<+45<)4G(&*4./<+63/.&,+2*<6.C26*S/:9ED!:,#"*H'H H +H) 0"2!5" "2 # 5" " "" < &,#11""1!154!5"5!J H$%!5" H#>!"5!? H# H#" H:" H5! H#$%"# F05(+0450<+0(&*4./<+63/ *<6' <* K)4+0 +.= <*2,;(2,/ <+02545;DC+/)4G/)(*=63/ 5*/*&,*/0<0&*C+)4+0<*.6&02.=ML8L=.ML8L!* 7! <&,#: " "!E# S/5"d":/!1"! *H+H 0$#!!5" 1" D(S/K #!!5"!C """!7=+7M**e* K#!5" S 1 % 5 " 5 CC > "$#"2? ""2 "2J '+

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 7 luty 2013! Rozmowa z Markiem Bąkiem Wójtem Jejkowic! Rozmowa z Andrzejem Kowalczykiem Wójtem Gaszowic! Wywiad z Cezarym Rajcą członkiem Zarządu MKS Czerwionka! 20-lecie Chóru Jutrzenka! Koncerty kolęd!

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 10 maj 2013 UWAGA!!! KONKURS Z OKAZJI DNIA DZIECKA Szczegóły na stronie 6!"#$ &' Bolesław Piecha nowym Senatorem RP Poseł PiS Bolesław Piecha zwyciężył w wyborach uzupełniających do Senatu, które odbyły

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 540 / 540C 35/30 B581C 185/65,196/60 typ 955 6,5Jx15H2 Att 530 / 530G 35 B581C 4 x 98 58,1 Att 530B / 530CC 35 7,0Jx16H2 B581C 195/55,205/50 Att 630CC 35! - 15" tylko

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 520 / 520C 35 B581C 185/65,196/60 typ 955 Att 540 30 4 x 98 58,1 6,5Jx15H2 Att 530 / 530C / 530G 35 B581C! - 15" tylko silniki benzynowe - 7,0Jx16H2 Att 620 / 620C 35

Bardziej szczegółowo

=+&G-# "+ =,@A)?) TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF a,08,@2@/ 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali

=+&G-# + =,@A)?) TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF a,08,@2@/ 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali nr 27 paÿdziernik 2014! Węgiel dla emerytów! Nowa fabryka Tenneco! Marcin Herok medalista z Leszczyn! Nowy sezon w CKE CZERWIONKA-LESZCZYNY! Do 20 października trwa rekrutacja wolontariuszy do ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1 KATALOG Przeguby str. 1 SPIS TREŚCI MARKA STR CHEVROLET 3 CHRYSLER 3 DAEWOO 3 DAIHATSU 5 FORD 6 FORD USA 6 HONDA 7 HYUNDAI 13 ISUZU 16 JEEP 16 KIA 16 MAZDA 19 MITSUBISHI 28 NISSAN 32 OPEL 42 RENAULT 43

Bardziej szczegółowo

Cisco Networking Academy.

Cisco Networking Academy. h Cisco Networking Academy. nazwa akademii regionalnej> Data Akademia Lokalna Cisco osoba kontaktowa> nazwa akademii lokalnej> Akademia Regionalna Cisco osoba kontaktowa> nazwa akademii regionalnej> Umowa!"#

Bardziej szczegółowo

NOTATKI WSTĘP CHEMIA DZIAŁ ELEKTRYCZNY FILTRY HAMULCE NADWOZIE LINKI OGUMIENIE ZAWIESZENIE SILNIK SPRZĘGŁA NAPĘD

NOTATKI WSTĘP CHEMIA DZIAŁ ELEKTRYCZNY FILTRY HAMULCE NADWOZIE LINKI OGUMIENIE ZAWIESZENIE SILNIK SPRZĘGŁA NAPĘD NOTATKI NAPĘD SPRZĘGŁA SILNIK ZAWIESZENIE OGUMIENIE WSTĘP LINKI NADWOZIE FILTRY DZIAŁ ELEKTRYCZNY CHEMIA 215 WSTĘP CHEMIA DZIAŁ ELEKTRYCZNY FILTRY NADWOZIE LINKI OGUMIENIE ZAWIESZENIE SILNIK SPRZĘGŁA NAPĘD

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3

ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3 1 ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3 1.1. WYDZIELENIE ANALIZOWANEGO REGIONU...3 1.2. WALORY TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO...7 1.3. WALORY KULTUROWE...19 1.4. DOSTPNO KOMUNIKACYJNA...34 2 ANALIZA STANU

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner renomowanych europejskich producentów samochodów firma HELLA już od 1899 roku produkuje

Bardziej szczegółowo

XI Edycja AROUND THE ROCK

XI Edycja AROUND THE ROCK nr 12 lipiec 2013! Lato z Radiem w Czerwionce! Nie wszystkie łby są "zakute"...! Spotkanie z Antonim Macierewiczem Nagrobex ze Stanowic podbija Europę Firma Nagrobex prowadzi swoją działalność od 2000

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt

Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt Instrukcja GIIF, wersja 10.2010 1. Wstęp Instrukcja opisuje instalację programu Fakt oraz sposób użytkowania funkcji programu Fakt

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ANEKS STATYSTYCZNY ANNEX Warszawa, październik 2011 rok Warsaw, October 2011 1 2 CZĘŚĆ A (mln EUR) PART A (mio EUR)

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner najbardziej znanych europejskich producentów samochodów ciężarowych fi rma HELLA już

Bardziej szczegółowo

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa ALFA ROMEO 0. 0406 Alfa Romeo 45 930 07/994-09/200. 0. 0406 Alfa Romeo 46 930 2/994-0/200. 0. 052 Alfa Romeo 46 930 0/995-0/200.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! WPROWADZENIE

Szanowni Państwo! WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE Szanowni Państwo! Od momentu gdy pierwszy samochód zjechał z linii montażowej obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na ten właśnie środek lokomocji. Olbrzymia konkurencja w branży motoryzacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 VISTULA GROUP skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

125 FAST BIKE 1987- X 34.16 *** 125 KK APTS 1987- X 34.16 *** GILERA 125 KZ /ENDURANCE 1985- X 34.16 *** 125 RRT NEBRASKA 1987- X 34.

125 FAST BIKE 1987- X 34.16 *** 125 KK APTS 1987- X 34.16 *** GILERA 125 KZ /ENDURANCE 1985- X 34.16 *** 125 RRT NEBRASKA 1987- X 34. marka model NAZWA rocznik przód HONDA SJ 50 BALI KHT000152 34.16 *** SJ 100 BALI 34.16 *** CA 125 REBEL 34.16 *** CLR 125 CITY FLY 34.16 *** CRM 125 1990-34.16 *** N 125 1989-34.16 *** L 125 L PARIS-DAKAR

Bardziej szczegółowo

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety etawienie poownawcze najpopulaniejzych i damowych pogamow pogamow nawigacyjnych dogowych i teenowych, pogamow pezentacyjnych i pogamow diagnotycznych u dotepnych na matfony i tablety *' *' *' *' *' *'

Bardziej szczegółowo

Osłony podwozia w ofercie"autotraper 4x4" - na dzień 2010.12.13. ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź. tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62

Osłony podwozia w ofercieautotraper 4x4 - na dzień 2010.12.13. ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź. tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 Osłony podwozia w ofercie"autotraper 4x4" - na dzień 200.2.3 ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 http://www.oslonypodwozia.pl E-mail: 4x4@autotraper.com.pl Ref. Model Typ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. dot. zastosowania funkcji importu pozycji towarowych z pliku Excel lub CSV

INSTRUKCJA. dot. zastosowania funkcji importu pozycji towarowych z pliku Excel lub CSV INSTRUKCJA dot. zastosowania funkcji importu pozycji towarowych z pliku Excel lub CSV Funkcja importu została włączona do aplikacji IRU TIR-EPD w celu ułatwienia procesu wprowadzania danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO KaTaLOgU akumulatorów DO SaMOchODóW OSObOWYch NOWE PRODUKTY

SUPLEMENT DO KaTaLOgU akumulatorów DO SaMOchODóW OSObOWYch NOWE PRODUKTY SUPLEMENT DO KatalogU akumulatorów do samochodów osobowych 2014 NOWE PRODUKTY 2 TABELE ZASTOSOWAŃ Niniejsze tabele stanowią zbiór zastosowań akumulatorów rekomendowanych, stworzonych na bazie parametrów

Bardziej szczegółowo

AKUMULATORY MOTOCYKLOWE

AKUMULATORY MOTOCYKLOWE AKUMULATORY MOTOCYKLOWE KATALOG 2010 GúËWNE ZALETY FACTORY SEALED MAINTENANCE FREE CONVENTIONAL Gotowy do instalacji i u ycia Fabrycznie szczelnie zamkniûty (1) Przystosowany do pracy w pozycji bocznej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH

WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 6 (85), 66 78 PIOTR ZARZYCKI, ALDONA SOBOTA, ŻANETA CIESIELSKA WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH S t r e s

Bardziej szczegółowo

NETSTAR Jacek Wieczorek, ul.gen.berlinga 4a/22, 66-400 Gorzów Wlkp. tel (095)7321557, 0606271385, www.net-star.pl info@net-star.pl

NETSTAR Jacek Wieczorek, ul.gen.berlinga 4a/22, 66-400 Gorzów Wlkp. tel (095)7321557, 0606271385, www.net-star.pl info@net-star.pl Artykuły motoryzacyjne CB RADIA CB RADIO ALAN 100 CB RADIO ALAN 199 CB RADIO COBRA 76 XTR + ŚWIECĄCA ANTENA 30CM CB RADIO COBRA 75 WXST CB RADIO DANITA 3000 Multi CB RADIO MAXON CM 10 CB RADIO PRESIDENT

Bardziej szczegółowo