/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!"

Transkrypt

1 '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!!

2 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7 3 8$" 4 45 ## # "##7##8 1 ($""#!+ 0 ("5++ 3 (+7 4 /""##$"&!+) 5 9"!!' 7 ##$ 1 2:"!"1'; 4:') 0 <,-9-,#:=* 9 : #: 1!!&!= 0,5#""= # 7 :$ 7:

3 2,;(!<&,#:>&?!# "&!!#16<,-9-,#:!$"#1"2&!,! 5 # &! # "! "2 "&!#!1"2" 1!!"!""$" " " 5 5# #!!" & "2" " # " "2 "!"$"6""2!""25# "2 &!#!!""2"2!#$% "#! " &!"$" 5" #!!" # #!" "2!!! 2""2 /: # & "#! " & " "!!# 2""2 # #!#"2 #!"2 5""2,1 " " ## 5,-&, ""!&!!""<&,#:3&:"5#1!" 5! 5 "! #! $"A " 5! 5 "! #" " "2""2 "2 "2 #$"&! 3& : ""2#"!!"5"$%!<," # % "!!""2 5 1 $"!!% "! 5!!"#"2A5"""! &!!# 1 "2"2& 5)<< =*&50<+*> 6,3&0?+*-) <*1/+;625)/(-)/ <* 5#&! """! * )+)*7,BC!! **)7*7*,BC"""7!>'+;?,"2&!!',BC""+;!!=*77,BC7!&+*;!!! +=;!!!!!!!5=;""2!" 5!,"2!+=7*7,BC ';

4 !! """ 7!! 5A 1**; &1!""2#!$%"! *;!!!!5 :* ;);"2>(0:?*$"*=;4*" +;7,BC C#1$" # +;! A""" 7! *=+**,BCC!FC#1$""2#G"H 7*;2"H+; $%""2!#"25 ))+,BC!!""!!5 "2! *' #,BC" "';!!!7! 4"!!!# 1 5 5" # 77)* *=,BC """!!'*)',BC"""7! $% "2 =;! 51""2 *;!""7! 9 &! "2!! "2 "! 5 5!"&%A#"!""5"2&!7=#,BC)+#,BC /" #!! $" 5A&! D/( I< # "&!!5(",#"" # #!"2 5""2,*'! "!!# # #!#"2 #!"2 5""2&2""2,BC 4" # 4 < &,#:! = ""! &! 7!# 5#!!" 4! ( C" "2 5 :"! # "% &!! >? A" 5 7 *77= #,BC!! "2!" 5J 77= #,BC!! # *' # " 1 K"2 "$" < +#,BC, 1 <&,#: +

5 #"!!5 # =*;! >(3(? " " #! 7; "2 "$ 4 "!&! " "!!"'7;(3(>=);"$?,5 "2 "! #! ='!! " "2!!! 1!!""15!">* ;(3(?2%$#%1!"1!7!>;(3(?#!!#1!!"!!!" 7;(3(! *7;"$ $"2!1!"!5""2>;?5!""2"2>*+;(3(? ("!! "! "! 5 '=;(3(L"$55" ""!! )=;" *))! /1A "2=""251"! 5" $ 5 7+;(3(" 5 # #" 8 " 5!!!""2 >,9? +;(3( > ; "$? E "#"5""1$"!!"2 ""! $! #"! +)' 5 ); 1 1 "$.! #"#A '*""1!!#!" **;(3( I#"5#"!!!!#*H"""2!!551""2H*+ '

6 # D/(" " "!! 7! 8 H ) # D/( E " "! "2!! 5 51""2 "1 5 " # 5 "2 >H* # D/(! H #D/("$? <!5#", "2 $"! ""2!" 5!1 H+' #,BC" $% * ; " #! 1 6 " # 1 #! H 5#1!#!""7!"5!1*;" #! 5 #! 5 "1 5 # 1 "$ 5! 5 "2 '7 #,BC5"7#,BC $+#,BC>*)#,BC?C!!7!" 8 "H 8! "! #$")+;>));?$8$"5!+=;>+);? 06,.&F*<6./)/(+0&/2501(.-./+0&.6',#1C&,"5""2 /!" #" 1!(,#,1! "# 1 ""2 " " 1 ""2 " C&, =; '; "2"7!!"2>* ;(3(! *; "$? L"$ 8 #! 5 > ;(3( ; "2 7!?3#"2!>=;(3(! ;"$?$#5';(3(* ; "$ 5 # 51"! 5! 5 + #,BC $ + #,BC 1 5#1#"!!5 8 8 $" 5! 5 7;5"**;"$ =

7 &! '*'+,BC # *=77** " $" #,BC1 " <&,# : "#"2" $"! "2!1!A 0" % "!" "#"2!,5#!5!"!5#" C""!!!"!"#"!""2" ';##"5 #4!!"J 641.<*&+'25 +45F* (.2+*=*<)4G *641+ H(.2+*=*<)4G * F*B-.23/ <* HC+45F)B-.23/ <* <&:MCN *===7 ))*); *===7 ))*);,# *'* *; *'* *; ( *=77** *; *=77** *;! 7 " C!&!# # <:MCN5&!#<CN5/"2"$"<& :CN5&!# #4!7';"&!! # 5"! " < & :MCN!! "2 "2 " *=== 7 "!""2 ))*);! *=== 7 # 4! &! ""2))*);##"5 L!!##5"!$" A ""2 " " <&,# : 5! E, $""2! *7 $" "&! "2 E,!" *H*'; "! # #!!!" E, $""2 " "! &! # C! < "!"!$"""! * &!! "2 5 $" % ""2"2""2""2"!.,./*<+**641+<* :"&!!E, $""2 : 7#*))+!0* *!* "+"&!5!! #! $#!! /"2 4! E, *) "+"2"A"&!A""2 7

8 0*)))5"!<&5&!#) ;"&!$%" CA"" 5"!"2 "!!*'* *;"2"&! C "!! "&! "&!!*+),BC "" "# 7); #" 7!!"!** 7,BC,BC> 7 7;?!!" &!"#""#!. #! 5! "&! *+ "9"!!51#"!!7> "? C1!"&!9"!!**#! +)',BCC1#&!5"""!*+),BC 9 "! 7! 5 ),BC **+=,BC.! "&! 9 "!! +,BC C"&! 9EH*H H=H 9 9E#!''7+="!+**+== ""! > ' );? C A )"" 7 $% 9E ==77=)!5 9EH5 1 5 $%7 ) +" =))""!>) ;?4#!$%"&!#1,18#"&! 26*I<+6 : : 4"2>(0:?O *= *7 4!>(0D?O ) * 4" 7 '*' $%" 7' * ='!"! #!! #! # #! #! #! #$!"$

9 O,18#"!"!"!"5J 4 "2 >(0:? 4! >(0D? 4M$$%"""2#"2 4M$$%!!"2"""2 #"2 (# & "#, 05! 9!#"2! % % 1 4 5! "2 5 " 5" "" ' #,BC 0B?0<,?*-)4G(&50=2+;F+.&2,/ <P <,# >" # #"2 4? "2 &!"2!!"!!#"! 5$% #" < 1 %!!""2 #"A 2 " 1 5"" " " "2! "2 5 "2!! J "2!51""",BC#!"25""2Q $""2Q #"Q ##!/3D/("! #-2Q "!5"A " > #1$"!? J!5"!!1"!5" 5 5!!5"""2!!!1"!#"! "!!5" "$#"2 1 "!5"! 51! 1!5" )

10 B5Q "!# % 5"2 " / #"##Q /Q " 5! ( < 3# &1"!2#!"J &$%6&,#R!S#" (!1##"2!!5 <!"#$%!&,#R 5 # H!1# " H 1"!A!1 " "2 "" # &,#R # #, 1#$" # " #!>"#?" &! S#"!# "!# &! "! #! #" " $" " "2" 5$" 25! "2"<B,#&!!!#!J## " # B % 5 $!!1!"2$" 0B?0<,0&2.<*C*<6+<B 1$""#"#5!""2# "2 &!! "$" 6 "! "5$%""!,#R ("2!! ("2!! "#$"J ("2!>4,#?,BC"5""2!1"2$1"2#"A1"2 *

11 5$",#RQ!S#" ("2!#!JD/(/3Q ("2! 9 E!1 5! # ""2 >!!!?&"2!##""2!! <,-9-,#: ",BCD/(/3Q #-2>1$!"#""?Q # #" > " 5 > 9&93 *K?Q H# > 5$",#R! S#"?Q 4,#!5" "2 "$",!"!5" "# 5" J!5" 6!1"A"!!5"#!5!16$" 5!5" &"!!""C!! J!! " < <90 L!! # 5!"!5!!J<:"<5#!<<!!9"0 <,- 9-,# : <!! 5""5$"<!! < <90 1 "! >'M'? # 5!" "&!! 1!! " S<9 3,# S<9&,I S<95"!!S<9S<9D& C A ""! " &!!5!! "!!! " < B <! 4"!! " < B <! B!5!!!! # < 9- K, # " 5! "!! < B&!5" "!! " < B <T!! "2!"2"#!5"2!<!!!!"2 1"2 #!"2!!5"!5!!<B<T&C8<BH<T4#&! **

12 4#">:K? &! " <,- 9-,# : ><,9, :? #!! #" >: K? "2 <,9, :!!"##"2J,#!"2!1"2$""2Q,#!1"25"2Q,#1>!!1?Q,#1TQ,#"=TQ,#>#"?Q,#!1"25"2#!"25""2Q,# 1! " H # $"',BC1#$%!#"""<,9,:! #!# $" " 1 *,BC "<,9,:!1#!!""2J,#!! #"2 # $"',BC #!1 #1#",#!!""2#$"',BC#!5$% /3#!5 D/( #!1!! ""2 # 1!!""2#"!!""2 S"5"25"2 &! 1#$% " 5"2 5"2 # " # $"*,BC&5!* '&51!%!""!H! #!5<&,#:H!,!!5" &!!"!!5"J < 3!, L! " " # 5 =K!5"1"1":S/ < 3!,(!# L!5" 1" 1"!# :S/ " "2 " *

13 o o @5J o o N#" N#"#K1 3 "2 "!5"A " > #1$"!? J!5"!!1"!5" 5 5!!5"!"2!1"!!5" " 1 " #"! "! "2 " F"G!5" "$#"2!5"! #!5! 51! 1!5" 8 #! #$%"# 1"! "2 1"! " " "# J! M!! 5! "2"25"2"2!!!!M5!M!!"2$" "2 2""2 &!!5"AJ!5" >" 5" $"!!! 5" "# 2?!5"! >5" E F3# #G " "2!J!!" 1" 2".! 5%"#"!1#!5"#!" "2!!," "2!! "$"H#" %!!F51"G,$%!!5 # "2!#!5 #! 5! 0 *'! <&,# : " "#! " 1 2""2 1" 2""2 #!"2 "2 1 # #!#"20"1"##5,-&9" &! 2""2 "2 05" #!#"2 #!"25""255!"2""2!"2 &$%#" *

14 #!J 5$",#R!S#",#R##"2!!5"!"H"$"! S#"!# "!# 5! "! #!#""$"""2"5$".5/31'2-'BF*<6./)4G=C*C+0<,3/0,*+C*<6+<B "!!#(#&! ""2 " 1 2""2 0 "!!&!5"!!!"2 S<9!! ""2 "2 $",#R # & 1""2!!<B#!5!!,##" 4 9 9N # 5 # A ""2 "#!!"!!5"2!"2$"6 ""2!! "2 5"#!2"5!# 6 2"!1! '# 5! #" #$","2!#A""2"#!!"!! 5,1" "2!#!!#"2#&! C,#R 5" 5"! "KH"2"2!! 5 B(#&! 2" 1" "#& >, 05!."2 3!1"2 5? "#! 5! % 05!."2 3!1"2,5 > 5! "?,&!$"25""25"21' 1 5"2 "2""2 "2!"2#1$"5! &!!A"2#!!J!5Q "Q!"Q $"Q 2#"Q!!/D!Q *+

15 +<*<2./*<+06*(+,*-'.F&.,./0B. 3#$% &! "2! $% $"!! "2!#"2 "! 5 # "A! " &!1"51"#$"J5 "<"#<" : > $" "22?Q (#"! > "2! 2 3"2 #$" "2 > #" "2!""?Q +<*<2./*<+0+</02,)41+ B #!"2$" $ "2 $!!5!##""2"2!AQ E"5Q E"!#"Q E" *&5A=5*<+0&)5)6+0?6'&2./)?+2,.()(&.40<,./01 (!"!$!1 543#3!5!.!1 5 5$ #" # 3! 5!"#!""!"!"!#!#!5 "5"" "2#!&!J S"Q #!Q 0"#! 0" "2 #!&! 1 "J <(:H""Q 9(6""#!5 #!5Q *'

16 :,M<B00(H""Q 6 " #! #!5 "##!5 3,BC #!"2 5""2 >/3 D/(?Q # $ 5% ##"2"2>-2?#!5!1"2>!?Q &5!Q"!U5!#5"UU#5! 5"UQ 05#"5!,A *&5A=5*<+0(-)<<.D4+A 4 $" "# "2!! #""2!% "!$%"HJ 51"#!#1$"Q 51"#!5AQ "$" 3!"!" 1#$% 51" #! "2 #1$"!1#"5 2 "2!! :!" 9",$" >:9,? #" $" #!#!! 1 %#"!>"&!#!5"25? &! 1 5 #" 5 5" 5 5 5$" #" K!#2 "2! "! %! 15!% " 5 "2!"2 1 "% #!#!!A 3 1#$% " &! " # 1 # "2! "2 K!#&(>K&(?Q 4#"$">(,9?Q C#2,#Q 2#" & "2 $"! 1 "2! 5" # >H "#" ""!? #! " >5 "5"?("2!15%J,BC/3D/(I<E&,L,V *=

17 ("2!"#"A#"3" #"A 9<S "2 "2"2#"A""2#"A""2."2!!5" #!"25""2" "*<=0C5*B&*<+45<) 0""2#"2 &!! 2#! " #!""2 " 2# " 5" 1!""2 #" ""2 ""2 #!!!J!! >?H5"" <"!#$", $ "2 1 #$" ""2 " 2#"2 #" 8 $" "2 A"25!15!!! 5" &! #$" >! # #1$" "!"2 "2? H! >!"2 "2? :"$% &! "!5" 4""5 "2 H" "2 5 ""2 5!! " " 5!! 1 "J " "!#""5!"$" <H#1$""2 &!#$"H$"2!!" "!#,D&0( 3 " D! & 05! (! >D&0(? & 5" #$" " "2 "2 "2"21D!# "2&"2 "2 $#"2 5!5# "& 5"% 1 " > 5! $"! 5!! #"?!! J " 5 "! #" "$"H5##5",H! /!!"!! $ "2!!" 5"2!"! #!5 "2!A"!""#" 45" 8!5%#1$" "! $" 1 5"%! 5 " #!5" #!5 1 #1!!! *7

18 <!J#5"#" 3 "&! "#!" # #! # "" "2 $!H 2" "215!!""2 $ "2 # 5" "! #!5 5#"!" <! "2! >3 3 D"2? '<='250<++'&.( ! +& " 2 F / D! <&G"#!#5"%$!, # 5 "2 ""2 "2!!!!#"2 <!!! $" "2! &!"!!/D!1 #H"#5" 9 "!!& " E,!" <!! / 7H*, "#! " " 1#$""2 "2 "2 1!!!"2," # *) #"2!1#!"" "25"",# )<6+<0&B++ "2A#&#$" " "2!" ""2 ( $" " " "2 J! "2"2 ># # ##"?!##"0 &!!! 5! 3 "2 >" #!?! "2 5"".5/31'2-'BF*<6./)4G=C*20B?0<,'.??0&4+*C*<6+<B C "!! "2,! 2 K!" "#!#" "&!!!2#" 7!"""2!1 & $!"2 :1 #$%!" *

19 & >, &$",?! # #!! # 9WI2C 29-!#?05", "!!!"3!&$", :#!6#">*!#?!1#""!*#D/(Q IC 9 >I2 C 2 9-!#? $"2 ""2M ""2 "2$"""*#D/(#!5$%#!"Q /IC 9>/#I2C 29-!#?6#""2"""2 '#D/( "#!!H &.='6,)+</02,)4)1<0 &!!"!"J 5"2""2!!""2Q 0 <,- 9-,# : 5!" # #!#"Q,!!! 0"!""21J,!!5"H" > # #"2!!""2"2#!"!5"?Q B > #!"2 5""2 1 " "? &.='6,)&0=),./0 $! "2 &! 2" ("2!"2"2#!"2#"2Q *)

20 @""2"2>N:"DT?Q 9"2!!,#Q S"#! (041*C+2,)45<02,&'6,'&)(&*/<.L(.=*,6./0!! " < 9!!1 "2 #"!!#!".5/31'2-'BF*<6./)4G=C*20B?0<,'&+J*,0*<6+<B $"* # D/( " < 5$" $" " B!5!! K" B 3!5!!"E!!!!!"#!5 "2 <,- 9-,#:5!"##!#" 3&$", ( < > E#5# "# 15!"25!""2$"&! "2!( " #! 1""5"#!" S"#!5!"#$"J S"Q S"<Q 0"#!Q!! $ " #!"2 " 1"2!!#!#!5#1$"#!&! "A"5>!A?"" $""2"1J S"<(:><(:?H"" S" 9(>9(?6""#!5 #!5 9(0>9(0?H:,M<B00(H""!" 9( >9(? 6 "#!#!5 "#!5

21 &5!Q"!U5!#5"UU#5! 5"U S" " 5# <&&!# 0 2#!! 1#!5 5!#! #"2"5#%"#$"51"!"&! 1#5!H#8%2 % " 1! #!! &!#5"2##!"!!#$#" "(U5#U!" ( "# UD X D-# KU #!""2"#"2A!##.5/31'2-'BF*<6./)4G=C*20B?0<,')<6++<*<2./0 #&5,(<"2"2!"! 3 5! 3 # 1! "2 # #(#&"#& C "!! < &! 5"" $#C!51%$""#"2 "25#"#"2"#1A$"2 &!"5""2"!# &0=<+0.(&.40<,./*<+0=0(.5),3/+6&0=),3/, " &! # "B9&0(#!5D/(9&0(##!"2 9&0(#"2 1#5! 9"!!(,#,1"#"2""2C&, *!5"2 (!"!"! 1& "# "2#!"D/(/3 9 "!! $ # " 51""2 "2 #J "26++*;Q #!"26+=;. # " # "!" #!# ##!J,BC67+;Q D/(6'7*;Q /36';Q *

22 I<6+; 3# 9 "! 7! $ # " 51""2 "2#J "26=+;Q #!"26);. # " # "!" #!# ##!J,BC6'77;Q D/(6'';Q /367';Q I<6'; 2-'B+(./+0&<+450 & $"!! " #"! "2! $""2 "2! # #"! " "2 "2 "2 ""2 3#$% " " $""2 E *+#"! EH++HM? "2 #!!&!4!/!,""2 0 '!&! 5 3! # "2!5!!!!! " <0(S9 <90! S <!! 9""2 5" : "2 &!!" 3! 4 /!,""2 3 "2 A 3! #1J! < <90 # " $"!5!!$"!""#"$"""2"2 "2<<90"2$"!! & 5: :,$" " ""2!! ""2 < B <T < B <! "2 < 9- K B!5!! 4/!,""2! " 5!"!!"",#"C"""!!5!!"2""2!!!<B<! (0&*410<*&)<6'(+0<+;K<)?+&)<6'(*(+0&3/=-'K<)4G :$%&!!1!!1"2#%1J $%"$"Q $%""Q $%"#"&!""$"2""2! 4 $"&! "" 35!>#5(<?3"$ &!11"235!!"#!#!5"#!><P :,?1"555#"5!,A51C&,

23 5,A#!5 C&, "& " "2!1#" 5" ""2#!5!#!J<(:><(:?9( >9(? >09? " #! " "!! 3 &! 5! A"2 " <P " 5"2 ""2 " :- ( 0 S" # " #$%" 5+*-*C<.DE&.5C+450<+./**<6' "2 #"A "2 ""2 5! &!""2!!J $""J5!#"A"2"2#!"2#"2 "2Q #Q #"Q 51"#!Q "!Q "2!$""2Q 5!!"2"2"2Q "2Q ""25Q """25"Q! 05" #" $" "2 "2 "2 5 "2 # "#"DB9P9(0(&CDS 3# "2 $"! " '!!!"2,#" D!DB9P9( 0(&CDSHD! 9"2!"#$% " ' 5" #" "&"!"'!"!D!DB9P9(##"A "2 5!! #" $"! 0(&CDSHD! #"""2!"!SD,+ 0 #" '! < &,# :!"! "! #" >4 K"2 /! (#""2? 5" #" F"G # ""2 #" <& :MCN D! 05""! #" #!!"!! #"2"5"2>&!?J #""2""2"2""2#"2>"2!! 5!&H&!?##"2#!"2!1"!##"2 #""2Q #""2""2"2""2#""2!1"!! 9<SQ #"#!""2##5!

24 "#"25"2Q!!"2!#"2##Q "&""#5!#"#"2 ""2$" "2!"2"#"2,1!! $" #&,&!"! 0 #!!<&,#:!#!!#"#! D,:>#"2""2"2""2? & "! 5 " #! " #""2 " "2 $""2 " 5"2 & "2! "2 5"2!""2 "2""2 "2 $ 1 "2!#"2#5""2 "!<" 5 # #" $" #"2 1""2" &!" " "$" 5 9<S "!1# #" $" 1! 5 "!1# 1! "2! "2 5! " "2, & " D&: >D!&:"?!" ) +!""!"#SD,!! &! S:(EDS 6!! "2 #"A! #"2 " "&!" $"$"C&!,# +

25 # =!& < <!,# ><!"? 5"""2"2 ""2 4"2<!",!5#""2404 (#K" P 9 (!! 7+**! =! <!" 1!!1"#$"+,BC4&!!!=!<!""*#,BC$!!7'",BC 0C0=5+*-*<+*.&,+2.'<=*,+.<.C26* #<!""#!"!"!"#$"$" 1 5 "2 # # " # ""2!# " " #!" 51"2 "#"2 $" " "! < 1 "2 <!"#!5"$" S $ $# ""2! F,YG 3! <!"!1# " 5# " "2" A ""2 "#!!# " " 5 1 #!" " "2! "! # F< E,TG, "" # " "2 "!" " "2 $! ## 2(3-(&*4*2,&*,0B+45<* K"! 1#$" $" " " "!" " "! 5 "#! 51"!! S," 3" <!" I5 I!,# "! F(! "G 4 E S," 3" >S,3? "2! 5!" 5 " 5 " #!"! "! " 1 <!" # 5" "."2 0 "2""2 S,3!! #" A!""2"""2S,3S"2 $#" S," 3" 5% FYG <!" % #! 5!! #" "2 A "!#""2FYG<!""$$" ),BC."!"J"#S,30$"! '

26 K1 C $" (!"2 S,3,A 6 L1" " "! # # "2 ""2Q $ # S,3 C "! " 5! #"! 5 # " 5"2 K"#""S,3<!"<1#" H2 %!" #" "# ""! F/ "G <!" I5 I! C "!! I5 I! <!" < #"!FYG"5!."20 "2""2S,3 8&0*C+5./*<0(&.106,) F#G S#!!85" <!": <!! #! "" <&, "2 S,3 " 3! 3", 5!!!" #" # ""A $ " " 5 #!" " " ""! # "2 F #G 5 " "" " "2 "!"" 5"! #! # # $ "$"! 5! #"!"2#"!#! F<E,TG,5"#"!<,#"#",#! """2 A!"2 <!" <!" 7""!! ' #"2""2!#"2#$>?"2#" <!" "2 "2 A! $ #" ""2 "2!" "! "2 4! <!" 5"!"!!<!"5#),BC :.=2'?./*<+0/)=*,63//(+0&/25)?(3-&.45' 0 "!! <!" " 5#,BC #" "2 A "!# S,3!" 1 "51"#$% =

27 ! #!! < &,# : 1 4&,#"2 1 5!L#05!,$"D!HD,:>#D!, :?<&5"25D,:4" 5D,:,#"#$%",!#"#!D,: " <&,# :#D,:1%"25$",#R&,#R 5$" #"K!#23 D,: #" 5! 1#$% 5 #" #! "2!!!" 5! #Q!1"!!"A K" 8 E & & 1! UC# "!""2 "2 7U 5$% #" H 5$",#R/!5#$%! 1!"#$" # #!#"2 6,#R ""2"#&,#R 7

28 6.<2.C+=./*<)&*4G'<065)263/+2,&*, 35"2#$"#"2!!>,BC? 6.<2.C+=./*<)&*4G'<06 5)263/ + 2,&*, N/,)2O MM L: MMP L: )<*?+6* :L : N/HO!! * *' *)=+ +*;!! ) = =' +) +); 3 "2!! " ""2! "5! H = H*; ==7 == =;,"2 7+'' +=* =; ("2 ''* * =*77 H)''7' H7= + =; :" $ "2 $" #"2 H*7'= H**)' =);, H==7= H=*++ ; 0!!!$" H)* H*)7 ); 45! *'=* *' + ;,"2 H)+7= H*==* 77; )26<0,,. M$ :8 8H O4"7!<&,#:!!"2!!!""!!A ""!* *',BC51!9"7 +*; $%''*,BC!!"#5! ""5.#!# +7; "$#!+=7; 4"" " "2 E! 5 ""2! " 5! " == 7,BC C "! "#!"==7,BC>!!=7!**;? S"!"2"2"2*'),BC++7,BC "!7! C"""!E!!!!") =,BC" "!! "" 7! =; "# #"5 "2##5"2'+*"""7'+7"""

29 #"5"2!51""26*; $#"5"2!"26*+; #"5"2#""2>"2""2"2""2?6 ); wzrost liczby wszystkich transakcji kartowych (wykonanych kartami Electron, Charge i Credit) >#""2 5!"?"!"J $#"5!1!K!#"26+; $#"5!1!,#R6); &5)4G.=)<0,,. &"2!! ';,"+=7* =,BC ""!!'+)+,BC"!7! E 8 "2 "2 5 1"! "2 5"""#"25"2$1 C"2!!J C#1$"#J *+,BC!,BC "!7! C#1$" 5J)*)7,BC! ' 7)',BC "!7! 9"J,BC!*=*,BC"!7! C"#$"!!J 45A 5" 5J* 7),BC! =* 7,BC "!7! 45A 5" #J*' +,BC! ') ==,BC "!7! &5)4G.=)5,),'-'.=20,065*(+0&/250(3-&.450, $" ;.1"2 # ; C#1$" 5 ; 9" =; &5)4G.=)5,),'-'.=20,065*(+0&/250(3-&.450, $" *;.1"2 # +; C#1$" 5 ; 9" '; C#1$" # +; C#1$" # ; & "2!!+ ;,"*+,BC "!!!77+,BC"!7! )

30 E 8 "2!! 5 "! 1! "2"2 ""!! #""2!# C"2!!J "!1!"2"2J ',BC!!!!#"A1"2J7++,BC! '7,BC"!7!Q!#J* ),BC!**+'',BC"!7!,"2!!"J' 7*,BC!'')=,BC "!7! "!7!Q ""2J*+7,BC!**=,BC"!7!Q!! #"AJ '),BC! 7*7,BC =,BC "!! 5 ; 11"!!+'',BC,"2!! ';,"2!!", "!1! "2"2);,"2!! " =;, "2=;,"2!! $"! #; /!" " $" *; /!!! #"A 1"2=; E" 5!7;,!# * ;!!"2"!!"!7! : : '; +); ; ';,"2 H H ""2! "5! ""2! 1, "!1! "2"2 ;,"2!!"7,"2!! ;,"2!! $"! # ;,"2!! " ;, "2);,!# *=; * ; +; ""25"""2 H H,"2 ; ; ( *; *; H /!" " $" ; /!!! #"A E" 1"27; 5!*; H

31 "2 """!!5 7= +,BC 1!! #"2 " $" A " " $ "2 $" #"2 *7 '=,BC 5 1=);1""!7!,E!==7=,BC51 ;"2 "! 7! =* ++,BC E " "2 " >*',BC?"2#9S>)*=,BC?#")7',BC!!"#!">'+ *,BC? w tys. PLN ,"!! " "2#9S #!1!"2$"!!"#!"!# 1!15 #!!!# "2 5! &<E "!!!!!$"$")*,BC");!!#!!!5E " 5"1 ***+,BC7*7,BC )26 "!!E!5!$"*'=*,BC + ; 1 1 "! 7! 05! 5! )+7=,BC 0E!* ',BC51=++,BC+;!!!"!7 *

32 +C*<2 6.<2.C+=./*<)F+C*<2!5#E!A""!* 77)=,BC51!"""!=++7'',BC'+;!!5"2#$"5#"2>,BC? 6,)/* +0C6.D4+F+C*<2./0 :,&'6,'&* :,&'6,'&* : " 5! C#1$"5 +*=+= ; * *) ; *; C#1$"# 9" 6 1 (" **777 *; )'* H *; $"# *' H *)= H +; :!! 7 H ' H ;!", ++ *; =)'' ; H; # 45 " 5! 7'+ *; * ) *; * ;,5 )* ; *)* ; ; ( *' = H *= H *; ( *7*'= 7; *=+)7 ); *); '?*F+C*<2./* M : MH MM MM MH. 1 "2 # 45 5" " # 45 &1" 5 )<*?+6* :L : N/HO *= * ; *===*=) *+; )+; ')77 ; * '** ; ='; *=+** =); ))** 7'; +; *')* 7; +='''+ +; *); +)++ +=; ')'= +'; ' ; 777) +; '*)' +; '; '+ ; H H *; *+=)* H *7 H H*';

33 , "!! #1$" # " "!=); C!! #1$" # 2""2 ""2 E 8 5 5" # 5 '; ' ;!#"!!!5 C#1$"#!"!$"5=',BC +;! " 7!/ #1$" #!!7';"""7!=);"""! "!!#1$"5*;!!#"!!!5 > * *),BC +*=+=,BC?/!! #1$"5; $% "2 ""2 5! ='; * 7==,BC!"""7!.1"2#!""7!)+;"2!!!*+;""!7!* ;"!!,!"7!==',BC "2!!!;*;""!!!! """ 7! $% "! *;"#77,BCC$J 9"5"J++ ',BCQ /$!J7',BCQ!+,BC *);!! " 7! " "2!!! +; 7; " "! C " ""! E!!1 $" 5!1AC&,# C"1J 05#"5J*=)7,BCQ &5J=',BCQ 05#"C&,J+)7),BCQ /"7),BCQ $"#"""! *',BC+;"1 """7!

34 C#1$"#!"!$"5""2 " 5 =',BC +;! " 7! C "!! #1$" # " $" #!! " #!"#"2J " >!M5!!"2$" "# "? +';!! "" 7! 5 H *; "2!! 51" H *; #!#"2J # 2""2 # ';! =7>== ),BC?9"2!!!#1$"# ;"""7!';"""!,&'6,'&*&0=),3/+(.K)4506'=5+0C.<)4GC+0<,.? 5!1"2 ; 9#1$" 2" ';,&'6,'&*&0=),3/+(.K)4506'=5+0C.<)4GC+0<,.?NF&',,.O 5!1"2 ; 9#1$" " 1"!" " ; +

35 # 5!1"2 9#1$" *50? ++ H H H )'' ) H H H'+; H*; <*C0K<.D4+.= 6C+0<,3/ F&',,. M$: MH M: $ MH 8H $% 5! A ""! * '= 7,BC!!"7!=)7,BC C1! #! " = ;! $%"2A""! '')7,BC!! "2 "!! 5! ; *; ###1$"I<5"2 *C0K<.D4+.= " 0! $" 9&C( *50? <*C0K<.D4+.= 6C+0<,3/ <0,,. 4 # D/( >$",BC? * =+ ='*,BC "! 7! $"*) ',BC # "$ "2! "$"#!!* ;A""7!*';A""! :,&'6,'&* :,&'6,'&* )<*?+6* :L : N/HO *')+ '; == ) ; '; '=+* +; )= ' ; 7; )*)=) 7; =7)7+* 7=; '; H*''* H; H*7* )' H; '; M:8MM MH MM MH 8MH '

36 41 E! " "! " 51"2J 5 " 2# 2! $H " 5!" " " """! ;!""7! 41 2# 2!! =7! *7; " 51!*=;A=! 9"!! "" 1&!!# "#"2 51!"5$"** Z"#"5!!""2 "2! =+ $"*)#,BC!*+)!!""2"$"*+#,BC"2"7!.F./+A5*<+* 3!" "!! 5 5" #!! $ "2 "2!"2 51""2 "2 "2 C " "!#777),BC!A""" 7! ' * ',BC/ 5A 5" # +;! "!"7!>+;?!! 5A 5" # " 1 J'' 7,BC" 7*; $" "2 # 3 51" """!*'',BC /5A5"5#!"+';7!!+=;!!=!!!5#"25A; / 5A "2 ""2 5!!! " " 7 *; "2 $"!""7!* ;45" 5!"$"$""2! 9! "2 " 5! * ),BC""7! 7' +,BC A =!Q " "! $%#!"2"2)7+77,BC CA=!!"2"5!$"# J S"#!6* 7+',BCQ J>!? 67*=',BCQ =

37 >? 67 ),BCQ ">!? 67=,BCQ ">? 67=7),BCQ 9(>!? 6+,BC 9(>? 6+,BC S""67'*= +,BCQ J<(: 6=,BCQ 9(>!? 6 *)*,BCQ 9(>? 6 *)*,BCQ 0">!? 6=),BCQ 0">? 6=),BC 050&/) " 5#!* =,BC " " 7!!*' =,BC " "! " 5 5# ** =,BC > 7 )=,BC "" #"69&C(?$" ),BC##$" +,BC $% ;!A""7! *(+,*-)/-*2<0 CA""!&!*7*'=,BC*);"!*=+)7,BC""7!9"2!"2# ");7;""! "#!!! "2 7! & " 1" < & #"1"!!!!""2* #7! CA""!""#$"***;!)+7; """7!.F./+A5*<+*/*&'<6./0Q5.F./+A5*<+*(.5*F+C*<2./0.F./+A5*<+*5,),'-''?3/6&0=),' C " "! $% 5A!"2!#"2 + 7' ),BC*;!!""7! C5 "" "!#"2 5A 5#"2 5!#QA=! +'+=,BC")=;! 5A!#"235A#"J# #"2"2!"2 7

38 5A!"2"2""! *'''+,BC51)+,BC1A=7! E " 5A "2 # "*7,BC!= +'++',BC! =7! 26*I<+6 : : 4"2>(0:?O *= *7 4!>(0D?O ) * 4" 7 '*' $%" 7' * =' O,18#"!"!"!"5J 4"2>(0:? 4M$$%"+#"2 4!>(0D? 4M$$%!!"2"+#"2 5 5 ""2!! ""<&,#:#<&[!B!T5!: # # D/( "# 51" #$" " &!! # "2!#"2 C ""! #!1 # "2 +'*'),BC!7+,BC""7!

39 ! < " < "# "2&#!! 1%5""""D!L#"!!" "! " >?, # " " $" "2$" " # #$"<!"2&#!T!#$" " /D D! 5"2 "2 : :," "#!!"""21""2 3)!";!""2%&#! 4! 7 < :MCN 1(#&"#2A&" "#!"2#5!:&C:K(0S"#8!7! <(& # :&C:K(0 < 5$% "2 &#!!1#5###5$"#5## 3 " <5"#"2&#!!"2(# & "#&("$ < # "2 $"2 5 5!!""2 # 5 1"2 >IC 9 6 I2 C 2 9-!#?! ""!">?D!! " " < "$":&C:K(0 " " 5 # ""$% #$"!1 "#!!! #!# " 5! "! 3$"!!%#"%""!" :&C:K(0 < #"# A" *! 3"2" "!!! <&,# : 1! < 5"!!! 1#$" #! L""&%!"$"5"5" "2 $"% 5 $"!! "2 5 0!" #!# 5!%!# ""2!" " (C"4#!#!5#"$" 4&5#!""#"#7H**J 4"2!!!='!*#,BC " $" "!! >(0D? ; 4!""2M9'; 4!!!!!"2Q "3&"<,#" < &,# : "!"! < $"!"2"#"A"2!!"2 #"2'H )

40 75!"!#"#""2<:MCN5#",&!"! "2! 0&(: >&(#:#"? # "!!! #"2 >2 -" "? #! " # # "2""2!<""2#$%5$"#" & 5! " < 9-1!! "2 "!!" "!#5(<"#E#5#K!!"2! <& %!! 1 1 5" $"! # ( <,#" 5 # " #! "2 # ""2,#!#!"2"2 4 5 C! & C! <? <&,# : " 3& 5#"!"7! "$" "!""2 " " " 5 "#""2A5!5""2"#!!#!" 5 #!""2 " "2 "2""C"! "!"#5!5#!"5# % " 5! /!" " #," " A" 9!*)""!!5#" $" " # " 5! 5! *#")!45%"!"2""2"4!<&,# : "2", 3 : " 4! # (# &," 5! 5!"! <,#" 0 <&,#:3&:!!3!! 1#5"#$"#"2 9"3&:5!1#$%#"A""2 &!!!!#$""$"# $"2 C "" +#,BC""2*= #,BC!! ># "2 5# 5!! "2" 5!? #,BC " 5"A #,BC +#,BC"#"'#,BC,"7!E!<",#"#$%!5" < 9!" 5"!" "!5" <,#" # 1"!!5"53&! "2!""2 >"2 "2"2! ###$"!5",#" &! $"$# #! < 5! #"2 5"2>5!#?L1#1#$%#5 +

41 ,#""&"!# E! <! " "2 "2 " #" # 5 >! 5! #? 5 # 4!&!"#5 C*<)&.5/.1'2,&*,0B+45<0B.(+.<3/F+5<02./)4G,.R +.<' F2-'B+ *-)4G &50=2+;F+.&2,/ + C+0<,3/ <=)/+='*C<)4G NL*<B0,*+C*<6+<BO C "#,! (&!! " " #,#& " "2 5 1# 5 # #!#"2 >"" "2 2""2? # 5 1! "$"6""2"2 #"27H*,(&5"!""25"2J (5!"5!">"25!""2 "$?Q /" "!,#& "" A "2 "#"2 >1 #"!# #? " "! 2""2 "! "$"H ""2 /"! # D #! "#! # #!!! 5"2 " ""2""2"25!#"2Q 4 $" 5! # 5! #" $" ##(&! " E! < 3&! #$%! 3 &!! 5! 5" # #!<""21""2*"" 7! &! 3& 5 "! " 5!" "#$"!""2 "2"2"2##!#"2(##" " " &! 3 & " 5""25,&*,0B+* +.<' F2-'B+ &0=<+4G + 'K)4G &50=2+;F+.&2,/ N Q*<B.??0&4+*C*<6+<BO #!&!<5!$"2!1"25""2 D!#"2<5A""2$% #%&! 5!"!"#"# < " "!" $" "#"!! $" "2! 1"2 " #" " #" ">5" "? #$" &! $# # "# 51!!"" +*

42 H5#"$% &#%5"#"!>"#<"#-"? 5!2#!">E#5#S<"?2K&1 %5$%"!"!!:--",&*,0B+*+.<'*<6./.D4+&)/*,<01NL&+J*,0*<6+<BO #,!&$", >,-&? " #$% " '!5"';!!"1"2#!#"2>I2C 2 9-!#?,#" 05 "2! "2 ""2! 1? " <,- 9-,# : 5!" # #!# " "# "! # # "28!5,-&#$%"!" % &"2 #"5"2##"5 "! 7, &$", 5! " "2!"2""2!#!""!J,!Q,!!! # 3 1 9! <"2,(<Q 9!#!5" #!/IC 9!!5"#"2# +

43 " K" #"#! 5" $"!<&,#:!!1"!""2#$"&!!#1 $" 1 ""2 """ 3 4 ( >2 ( 0"? # ( :BK! ""2 " #!A @#!" # 1, ( 3:!! 3 4 4$" C "5#!( :!! $"! # " #$" " "2 " " "2 #$" &! $ #! " "$"""# &"! A C &# "! >S:? 8 5 >&9:? " $ >H' #? & # "2 $" # "#! "&! "!!Q "#$" 4 1 1#$% # 1!#!5""1" )5)6.(-)<<.D4+>2,.()(&.40<,./01>/*C',./0 &! $"! #$" J!# 5A ""2 #"2!# "2!! #"2$#2""K" "#! " &! " 1"!! "#1"28! $" "2 #$" &! #"% 1#$"! "2""2("!1# 1#! "2!! "$" 1! ""2 # #!5 1! "2!! "$" 51 +

44 ""2 #!#"2 4 # "2 5 1& "#!"! "& # " #!!" 5#! "!"2 "2 "2#"$#"2"2" ""2! C #! #! " #!( #!! &!! "2! #!,0S S" #!!&!!"&"#! "2 #&!!"2 5""2! "2 "2 #$" & "% "2#!"25""28$"2"2#!"2 &! $" #! ""2 " #!# 51"! "2 4 (,$"(:BK )5)6..(0&*4)1<0+F+5<02./0 & # 5 " &# " "#!5$""2"#!"2""2 #!5 1A "2 " "2 5! $" ( " #$%&!, "!% #1" " " # # ""!##$" " 1"2 "5#"2 ""2 "# " &! "!# " "2 " ""!"2!!! "#! " " &!!"! " 5"2 "2 ""2 " $!""2 ""2 C " ""2 3 4( 0" &!!"! " " ( 0" >( # : 6 (:? "" # "2!!""2 &! (: 5! " > "2 1? $% "2 #"2 $% A "" #! A "#! " 1!! "! 5"A("$ & "5#! " "" # " 1""2 #" "2 "# 5"2 &! &! "!"$"!" 1! " $"!# #! &!! 1& "$%! < # 5!" &! ++

45 " 58 " # 5!"!< 4 #!""2"!!""2!" #" &!!! " 5! #""2#2"!"L"2 1A#5!"!!!$%&!" "25!""2!#" 31"5"A5#$"#$""#$"#!"#!5 " 5! $" ""2 "2#!5! 5!""2#5""&!5"!5!5#" " F,# <&,# : 5! $"G L"$ 1 " " # $"!#""2&!55!"2&! 5!" C " "! 3 4 4$" 5"!1""5!"2# #"2""2!"& #!"!!5!$""2 "2""2 ##"2 #!5!"2 8 "!!!"!5!$" &! 5 "2 # #! "!!" & 51" #$"5#!5$""2"5"2(51 ""215%"" 5"2HJ"!!" &5""#"2" 5"2!"2#""!!& # # " "! 5 $#""# $ $" " 5 1 5! &! 5!""2 "2 5 &!!! " " 5!""2 5"A#!15#$%!&! )5)6.5/+A5*<05.',2.'&4+<B+0? "# 1!!" & 5"#!5 5"">!<?"&! "$" "2 #!5 ""2 ""2 #$% 5 #!5 "$" ""2 "2 #$" 5: =,& $# "# 5 5 "2 "$" $# " "2 0!!" 1 5% "! 4, 5 & # "!!!" 5 C! < $#"2 "2!% &! % 1!!" +'

46 #$%&!"#$"!!""2 "2!! & 5! $""!! "2!!"! % $"#" "2" #"25""2 "!"25"2#!!# ""2 "#! & # "2 ""2" " #$"5"!>"2!"#$"# 5# """2 "2""2 "2 "2""2 K 5&!!!!!""2 3! 4 4$" "!!"! #"!!! "# " #" &!# 5!5"A""5 & "! 1!! "#"! "2 " " "!" "! "#! " "2 "# "2 "15"$" 0 "! & #! " "#!! 4 &"A 9",# &"A 9" E! < 90M9D 7*J' "2! #" " "2<&,"""#!#" #55"A" #A"2""2"5"A"#!! 5"A " # # 5"2J 5"A 5 5"A " $ 5"A #"5"A"$" ""!!4&!,#&"A9"<&,# : 3 &! " #! "#! ""2 3! S! ( &"A 9" 4! &"A 9""2 4!0"2 <" 45"A S"2""2 "2 "# 5"A 5! " 5 #$" K"! "2 "2 1A ""2!1"#!5 " "2 " &! # 1 # #! "2 A&!# " " 5! 3#""2"#5 3,",C!1"3#"2 "2!<$""!"!,#" +=

47 & 5! F, " " \ ] "!!U 1 4 #" A 5 $#"2, 4&!, 1 0# "2 # &! # " # #",! "5#!,1F,!""\]! *= # "!! 5! $" "2 "2""2 ##"2 #!5!"2 8 "!!! &!" " #!5 " #"$"! 1 $" "2% ##"2#!5!"2 8! " 5 " E# 9 9" < >E9<? ",!" " #!5 " $% "*' D/( "&!! #"" "! 5 &! E# 9 9" < ""2"25 &"!!#5"5 )5)6.6&0=),./0 0" "2 &!!# "2!#" "2 5!""2! < F,# <&,# :G (C"&! "&!!"#1!"2 "# <#&!""!,$" " 1 " # "2 5"2 #$" &! 5 "2 # # #"2"!!!"#!$" "!$"&!#"#!,$"5!"" "" #$" &! J $" &! #"#5!1 "!!!"!#5!J #"#&! 5!"2>1?!"!# # +7

48 0"!!!! " " #!5 5" "!" # " #"#"2"2 C"!""$"J #" "!#"2""2!!" " :# 5!" &! # ":# #! " 1 &! 5"! 5!"!#!5"1 "#! " &! "! &!!"! #! # "2 " "2 "#! # 5$" " "! #" 1 &! K# " "2!#!" J "1&!5"##1$%##5 &1!# 51"2#""1A &!!"!!<K"#(!1""$" #""2&!#"(S# # $" #$"! # "2! 2" 5 "2!, #" >BE3 D:3? # # " 5!, 1 5!! "# 5 " "2 5 # #" 5! "#"2! # 2""2 "2! "2 #1$" "2 "2 "2 "!#!"$"!"2$"#"2 3 # # # $" :#!! 5 8 BSN 3S9 #!" #! # 5!!# 2""2 9!&""! 4 /"2 C C! <!1# &$##"2"2 3"!!&!"!!!1 "2 " ""2 3& "!#" "! # "5 0* " 7!& 1 "2 "! #" ""2!1#""2 $" "2""2 " "#"2 "! $"! K"2 "$" < 0 " 7! "2" " +

49 (!K<*!! #$" 5 5! "! ""2% "#! " "! #"! # "2 "2 # "# # " &! "3#"#!"#1$""2&! 9C3 #"#! #! # "! $" &!"!&( 4&,#"2! &! /"" "2 "2 " #"2 "2 5 # " $ "#""2?./)5<*45A40=C*=5+*-*C<.D4+*<6'?./)&0=),./05*/*&,05.&,+2*<6V952+0=5+FA/&'620C+.&*5.&,+2*<6 N0=0&C*<=O952+0=5+FA/.,,0&=*?+0 / '#! 7! "" &# <& >C#? CN #* #,BC"# 51" #$" "&! "2#&15%#"D/(/3I<L,V,BC = " *"" 7! 0"J* =#!5 *H 9&0( #1$" #!!$"! "#"2 #",J *'; "$"#!! 8 7! <&,# :! <& >C#? CN 5 ( "" & 1" # * # D/(!"! $ 7! 0"!#!"JHD/(9&0(#! *H D/(9&0( ^ 1*;!! *H D/(9&0( ^ 1 ';!*! 4 < &!,# :! * # C! & #" 1" 5!! "2 >!!""2?&!*7,&?./* 6&0=),./* (.?+;=5).&,+2 *<6.C26* *.&,+2 +<*<40 0CB+'? V 9 3=!7!!<&,#:< <"&#!(BMN&:5&!#""&# # < <" &#! # # D/( "# 51" #$" "&! "! " $# *!!!"2!! $" # D/( 0" "*K D/(9&0( #! 7 5 #" " "+*!+**!?./*6&0=),./*(.?+;=5).&,+2*<6.C26**.&,+2*<W'0'X0?F.'&B 3 ' #!! < &,# :! < &[! B!T5! : 5 B!5!! "" <&,# :# <&[! B!T5! : # # D/( >#!5 $" /3#!5 I<?"# 51" #$" "&! B < +)

50 &,#:+""'"!"! " $#'!!!"2!!$"+7#I<>$%#D/(?0"" *K B9&0( #! 7 5 #" " " '! '*!?./)./2(3-(&*4)5*/*&,05.&,+2&+J*,0<J02,?0<,2.C26* 3*)#" 7! <&,# : <,- 9-,# : &,# : <,- 9-,# : $" S <!! 9""2 :&!!!$"!"25""2!"2!'# 7! <&,# :! 5!" <,- 9-,#:""<&,#:#"2!! <,- 9-,# : # #"2!"2#"!""2"!" 7"!?./). D/+*=450<+'(&505.&,+2 *<6.C26* 0! "! #" >2 -"? 5" #" " # ""2 #" <&:MCN D!. "2! #" 5" $" " # 05!."2 3!1"2 < &! 6 # <& :MCN "2"2:! "23"<"!1(!!" &!"!$"!!!#""22-"J /*'#"'!<&:MCN5_`a!5#" 5,>0"2"2?/*"7!Q /*'#"'!<&:MCNC#!0"2 5!>0:!?/*"7!Q /*'#"'!<&:MCNK<# 5 &!" >0 "2?/*"7!Q / *' " =! <& :MCN <## "2# 5 2# >0 "? / * " 7!Q / *' " =! <& :MCN <## <& :MCN >0 3? / * " 7!Q / *'# =! <&:MCN5 &!#$"2-" / 7 7! <& :MCN 5 &!# 0<"$"2-" / "! < & :MCN &!T#!"!# &!"$"2-" '

51 /""!<&:MCN&!T#4!"2&"2 $"2-" / " $"!! "2 & #" "2""2 #"2>"2!!5!#?""2!#" "#"#Q#""2""2#"2""2Q 5!#"#"2Q#"""2##5!Q!!"2!#"2##Q"# <&:MCN 4!!!&!"4! K"2 /! (#""2!#!"2 1 &7*==+7,BC!*)7,BC9"!?./)./2(3-(&*4)5*/*&,05.&,+2*<6V9 7"7!<&,#:Fortis Bank SA/NV,!!!" $#" #! $"!!!!""2 " Fortis Bank SA/NV "!!"$!" " < &,# : $"!! " Fortis Bank SA/NV 151"!#9S0&(:!!!&7!++'',BC "2! 0&(: >&(#:#"?! 7!! "&! # A ""2! S+ #!"##"2""2!<""2 #$%5$"#" 3!<&,#:!"<&:MCN!"2"2<&E#5#K< &,# :,#" <&,# :!!! 1 1 $%!#1 $" "2 " /"$#?./)./2(3-(&*4)5*/*&,05.&,+20*20.C26*(5.. /""!!7!/ " /"*7#!'! 4! &! "2 # 1#$" #! < B,# ><B,?! "!# #&!!!$"/"*7'! ""5!#"A#5(#&!!& <B,!"';"#"2#1$"<B,""2! #!"2$"&! 3* $ 7! <&,# :!#! * '*

52 =! < B,# " #!#!!#!!5"!#!! 5! 1!#!"!#!?./)5*/*&,05.?+<0,*<6 /"7!"<&,#:3&: 5 B!5 /!#! " 5 $"!! <&,# : # #!#"2 3 & : 4 5 ""2 A / 3 & : 5"2/ "$# 3) "!<&,# :!"3&: 5 " #"2 5"2 "$" ""2 " <&,# : 3& : "! 3& : >? <&,# : >!"? " <&,# : "2" "! 3& : : +) b*! 2#"2?./)5*/*&,05.&,+2.??0&4+*C+<*<40(5.. /"*)"7!<&,#:<"# <" 5 /!#! " $"!! < "# <" 4 "<&,#:45""2A! & 5!#"2 # "25"2!/"$# 9"!"!"5$"?./)5*/*&,05*&.=./)?*<6+0?.C26+? / * 7! " ""2 C&!,#,#!!9"" / G/!#! #5G C&,#!**!.C+2)'F05(+0450<+./0 F05(+0450<+0 &)5)6 F*<6./)4G> (&502,;(2,/ 0C06,&.<+45<)4G + < 9!" < &,# : "!!5"#$"<&!&# &5#5#$!5"! <&#"2"2, "!5" #$" 5 "2 #""2!"2 >&&& H D? #$" '

53 "# #$"!" H,# 9 >,9? $" ' # D/( >? " ' # D/( 1 " < &,# : 5" " "2 K,#" < &!!" " " '#D/(!5"#1"!<>F"-G?B!5!! <&H(c!"#1"<&!55# "2 # # +)77)++M7! "" "2 < " $" 3# <&,# : *' D/( /5"**7!**! F05(+0450<+0.=(./+0=5+*C<.D4+4)/+C<015,),'-'/)6.<)/*<+*45)<<.D4+*B0<4)1<)4G>,# ( K < H=H' 5!5" #$""#!! "$" ""2 > 3/ **7 '?! "*' D/( *D/((.C+2*5*/*&,*/<*.6&02ML8L =.MLL F05(+0450<+06*&,(-*,<+45)4G/)=*/*<)4G(&505.&,+2*<6.C26*>(.C+2)5*/*&,0/ <,0&&+26N=*/<01 +B<*O.&*50<0&*C+<*.6&02.=MLMML=.MLML.&*5/5*6&02+0'F05(+0450<+*9C*,+<'?MLL=.L:L /5" "2 &!! "!1"! "2 <&,# ""2!! "2& #$% 5" "2 " $#! *H)H#""2!"2""2>3/C*=)* '? /5" "!1 ""2 "2 < &,#,!5"!#1! >" 5 "#"2!!#""2 ""2! #""2!"2""2>3/C*=)* '? 3 #1$"!!5" "2 # &! J H!5"51! H8#! H #" "2 "$#! " 1","!1"! N9:,#! 5"!5" Q H!5"#$""#1"! '

54 H"1"! H:" H!!" F05(+0450<+0?+0<+*> 2(&5;,' 0C06,&.<+45<0B.>.=(./+0=5+*C<.D4+ 4)/+C<01.C+2* 'F05(+0450<+./*5*/*&,*/><*.6&02.=M:LM$ 05!!5" "2!#!5! H!5"!#"#$""#!!5"#""2 $" ""2 &!!!5"$#$" F05(+0450<+02*?.4G.=3/2-'KF./)4G*<6'/5*6&02+0 > + /#=!,4/:*H7H H=H) / $# " #"!""2 "2!15"2&! F05(+0450<+06.25,3/C0450<+*(.=45*22-'KF./)4G(.=&3K)5*B&*<+45<)4G(&*4./<+63/.&,+2*<6.C26*S/:9ED!:,#"*H'H H +H) 0"2!5" "2 # 5" " "" < &,#11""1!154!5"5!J H$%!5" H#>!"5!? H# H#" H:" H5! H#$%"# F05(+0450<+0(&*4./<+63/ *<6' <* K)4+0 +.= <*2,;(2,/ <+02545;DC+/)4G/)(*=63/ 5*/*&,*/0<0&*C+)4+0<*.6&02.=ML8L=.ML8L!* 7! <&,#: " "!E# S/5"d":/!1"! *H+H 0$#!!5" 1" D(S/K #!!5"!C """!7=+7M**e* K#!5" S 1 % 5 " 5 CC > "$#"2? ""2 "2J '+

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ł Ó Ę Ń Ą Ą Ę Ł Ę Ś Ś Ś Ś Ł Ą Ż Ś Ź Ł Ó Ł Ą Ł Ę Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ĄĄ Ą Ś Ć Ą Ę Ę Ć Ł Ł Ś Ź Ź Ó ĆŚ Ż Ł Ś Ś Ź Ź Ó Ę Ę Ę Ó Ś Ź Ą Ę Ą Ś Ę Ł Ś Ł Ś Ś Ń Ś Ę Ę Ż Ż Ó Ś Ą Ć Ą Ź Ń Ś Ś Ś Ć Ł Ś

Bardziej szczegółowo

ć Ó ć Ź ć ć ć ć ć ć Ś Ą ć ź Ź ć Ź Ź ć ć ć Ą Ź ĄĄ ć ź ć ć ć ć ć ć Ą ź Ó ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ź ć ć ć Ś Ą ź ć Ó ć ć ć Ł ć ć Ą ć ć Ą Ó ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć Ść ć ć Ó ć Ę ć ć ÓĄ Ś ć ć ć Ą ć ć Ź ź Ś ć Ź ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

ż ź ż Ś Ź Ś Ś ń ń Ś ń Ś Ś ż Ś Ś ż ćś ż ż ż Ł ć ć ć Ść ń Ś ż ż Ś ż ń Ź Ś ż ż ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ź ż ń Ę ż ć Ś Ś ć ż Ś Ś ż ż ć Ś Ś ć Ś Ś ćś Ś Ś ń ż ń Ś ż ć ć Ć Ś ń Ź ń ć ć ć Ść ń ń Ś Ś ż ĘĄ Ś ż ć ć Ś ć ń ć

Bardziej szczegółowo

Ź Ź Ó Ł Ś Ź Ń Ż Ę Ę ź Ę Ź ĘĄ ż ź Ę Ź Ż ź Ź Ł ź Ę Ż ż Ż Ą ź ż Ż Ż ż Ź ż ć ć ć Ż ż ż Ź ż ż Ź Ź Ż ć ć Ą Ż ć Ż Ń Ó ż ć ż Ż ż Ż Ź Ż ż ż Ę ż Ź Ź Ź Ź Ź ĄĄ ź Ż Ź Ź Ź Ż Ź Ź ź Ż Ź ź ź ź Ś Ź Ę ĘĄ ż Ż Ę ż ć Ś ĄĄ Ę

Bardziej szczegółowo

System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015

System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015 System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015 Grupa VAG W odniesieniu do edycji z grudnia obsługa grupy VAG zmieniła się zasadniczo. Ta edycja zawiera wiele zmian, które miały znaleźć się w kolejnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3 !!" 1/3 #$%&'()$! " # # $ $% & ' # # $ #" ( ) * &++ +++ ", -. *. /0 "! 1$ *& 2 3 3 %#& + 2 & 4 ( 4 *$% $ 0 #! 4 # 0! " 4 # 3 *0! & 5# 3 # $ ( ' # &, ' 3 # #(! 6 * $, 7, + 7 / * & 8 3 2'! #. 3# 9 # # $

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-905 81010905

zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-905 81010905 zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-905 81010905 Nr katalogowy: 81010905 Dział: Zestaw naprawczy pompy wody Typ produktu: Zestaw naprawczy pompy wody Cena: 104.9 zł Stara cena: 129.9 zł Dostępność: Produkt

Bardziej szczegółowo

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT Informacje o produkcie Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2010.05 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2011.03 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI 1968 2011.09

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta Przewodnik dla klienta Zawartość 1) Dokumentacja użytkownika systemu ebanknet, 2) Dokumentacja użytkownika systemu ecorponet, 3) Dokumentacja użytkownika systemu TeleSaldo, 4) Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski CENNIK PENDRIVE. CENNIK PENDRIVE strona 1/20 Wygenerowano: 2016-04-12 19:26:20

KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski CENNIK PENDRIVE. CENNIK PENDRIVE strona 1/20 Wygenerowano: 2016-04-12 19:26:20 CENNIK PENDRIVE CENNIK PENDRIVE strona 1/20 Wygenerowano: 2016-04-12 19:26:20 KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski C27 5,5x2x1 cm 0 14,18 13,15 12,38 12,32 12,25 12,18 14,34 13,29 12,51 12,44 12,37

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

2!3456278!245926:;8<76!459=56>?!;26@A;6<76!AB959CD!+?E83;FD8=9!?!G27H!<6! I858<78!29E82J:;I26!@?C?3F78=9!!!

2!3456278!245926:;8<76!459=56>?!;26@A;6<76!AB959CD!+?E83;FD8=9!?!G27H!<6! I858<78!29E82J:;I26!@?C?3F78=9!!! PROJEKT "#$%#"$&'$()*( "+',-*)*./"01 "#$%&'''''((((((((((((()**+,( 23456278245926:;8?;26@A;6

Bardziej szczegółowo

!"#"$%#$#&'&!% )$ * +!"!&!"),+#-&. #/( )*!! "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " #

!#$%#$#&'&!% )$ * +!!&!),+#-&. #/( )*!! $)'#5#67#$&$#!5)!$#)  # !"#"$%#$#&'&!%!( #/( /0 )$ * +!"!&!"),+#-&.!"#$" %&#&# $#'('% 123 4 & 5/( 8( "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " # "))$#$"!$!*+'*,# $#* -./01231-456-1720/8956,-2:;-53,;/;4498-,@

Bardziej szczegółowo

Ś ć Ó Ś Ó Ą Ł Ą Ź Ź Ó ć ć Ó Ź Ą Ą Ś Ą Ł Ó Ł Ń Ź Ź ź Ź ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ć Ą Ź ź ć ć ć ź Ą Ź Ą Ó Ó Ą Ń Ź ć ź ć ć ć Ą ź Ó ć Ą Ą ć ć ź Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ź Ź ć ć ź ź ć ć ć ć ć ć Ó

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 Przypominamy, że rok 2015 będzie rokiem 70- lecia szkoły podstawowej w Górzynie. W związku z uroczystymi obchodami 70 - lecia naszej szkoły, zwracamy się z prośbą i zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT METROPOLITALNY

WOLONTARIAT METROPOLITALNY WOLONTARIAT METROPOLITALNY MODEL GDAŃSK 2016 fot. KFP Kosycarz 3 SPIS TREŚCI 1. WOLONTARIAT METROPOLITALNY. STRATEGIA I DZIAŁANIA 3 2. OD WIZJI DO STRATEGII 3 2. OD MODELU DO DZIAŁANIA. SYNERGIA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

str. 4 GL 040E str. 4 EK 200A EK 200A str. 7 ER 05TE str. 7 LHR 15 ES LH 22EN str. 5 KS 260EPNS str. 13 HE 501 str. 10 HTE 300 str. 10 HE 901 str.

str. 4 GL 040E str. 4 EK 200A EK 200A str. 7 ER 05TE str. 7 LHR 15 ES LH 22EN str. 5 KS 260EPNS str. 13 HE 501 str. 10 HTE 300 str. 10 HE 901 str. Zastosowanie maszyn Przygotowanie pod³o a Ciêcie metalu Szlifowanie metalu Szybkie usuwanie pow³ok Szlif wykoñczeniowy Szlif zgrubny Szlif drobny Szlif wykoñczeniowy Przygotowanie do polerowania Polerowanie

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

Symbol Przeznaczenie Rodzaj HP Q2612A

Symbol Przeznaczenie Rodzaj HP Q2612A Symbol Przeznaczenie Rodzaj Wydajność Pojemność CENA NETTO HP Q2612A Hp1010/1012/1018/1020/10223015/ 3020/ 3030/3050/3052/3055/M1005 100 %NEW 3000 64,00 CB435A Hp P1005/P1006 100%NEW 2000 96,00 CB436A

Bardziej szczegółowo

Ć Ś Ę Ś ź ź ć ź ń ć ź Ł ź ć ń ć ć ć ź Ś ź ć ć ć ń Ę ń ć ń ĆŚ ź Ę ń ń Ę ń ń ń ź ć ćś Ś ć ń ń Ś ć ćł ć ń Ł ń ć ć ć ć Ę ź ć ź ź Ł ć ź Ę ź ć ć ź ń ć ń Ę ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ń ń ź ź ń ń Ę ń ń Ś

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

'!(!) * ") +"!,-!(!). / 0 1 2" 0 &! 1-3 4! &- ) 1 3"!( & 56!7! -!!+ 8! 1 & 9 3 1.) 1. 5 &:0 ) 1 3$" 7!) )!)" 1&

'!(!) * ) +!,-!(!). / 0 1 2 0 &! 1-3 4! &- ) 1 3!( & 56!7! -!!+ 8! 1 & 9 3 1.) 1. 5 &:0 ) 1 3$ 7!) )!) 1& ! "#$!%& '!(!) * ") +"!,-!(!). / 0 1 2" 0 &! 1-3 4! &- ) 1 3"!( & 56!7! -!!+ )"!) 8! 1 & 9 3 1.) 1. 5 &:0 ) 1 3$" 7!) )!)" 1& 5$"-() ) ;. )7!< -!! & =!) & >"0 &! ) &! ) & 1! >+ "7> & )7! > 5 1 ")("

Bardziej szczegółowo

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! """ !"! ### !*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

!" " # $ %!&'(! % # # ) * ) & & #&!! + (! $,!" " # &, *

!  # $ %!&'(! % # # ) * ) & & #&!! + (! $,!  # &, * !" "# $ %!&'(! % ## ) * ) & & #&!!+ (! $,!" "# &, * # ' ************************************************************************************************************ D *.! $!" ************************************************************************************

Bardziej szczegółowo

*+,-./)0) '12.345678)"""))

*+,-./)0) '12.345678))) !"#$%&'"()!"#$%&#'()*#+,&-.-/"0)123&-4+")) ")123"#&"#)567-3"#'0) 8#9#8:$);;;)) *+,-./)0) '12.345678)""")) WYDZIA! NAUK O "YWNO#CI I RYBACTWA CENTRUM BIOIMMOBILIZACJI I INNOWACYJNYCH MATERIA!ÓW OPAKOWANIOWYCH

Bardziej szczegółowo

P ob 2. UCY 74S416N UCY 74S426N 4-bitowy nadajni k/odbiornik szyny danych. ib UIN "]lh. 11 DSEN 13 do 3. I! Dl 3. 3 di 2

P ob 2. UCY 74S416N UCY 74S426N 4-bitowy nadajni k/odbiornik szyny danych. ib UIN ]lh. 11 DSEN 13 do 3. I! Dl 3. 3 di 2 ib UIN "]lh Bipolarny cyfrowy układ saalony TTL-S pełni «nkej 4-bitowego aadajniks/odbiornika ssyay danyoh syste»> nu mikroprocesorowego wykorsystująeego jednostkę oentrslną MCY 788QN. Wszystkie wejścia

Bardziej szczegółowo

" *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D IEA @ EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH H @ MEI = =JKH= AC IJ= OIE A@ O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH OH @O

Bardziej szczegółowo

Cennik skupu tuszy i tonerów. Ważny od 01 grudnia 2015

Cennik skupu tuszy i tonerów. Ważny od 01 grudnia 2015 Cennik skupu tuszy i tonerów. Ważny od 01 grudnia 2015 Nazwa symbol tonera oryginał Hewlett Packard Hewlett Packard LJ 4/4M/4MX/5N/5/5M 92298A 0,25 zł Hewlett Packard LJ 4/4M/4MX/5N/5/5M 92298X 1,00 zł

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o.

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o. !"" #$! " " %& "##! '( )*"+,"-"+ #" # # (# ""!%#)"" # *"#"-!) -! "& "##! " '( )*"+,"-"+ #".%(*" & #*(." *-"# "/!0""#"# + " # *"#"-! "& "##! # " #"" -# *"! %&"" '( )*"+,"-"+ #"1 # ""&!*"&%(2 "# "!0," #

Bardziej szczegółowo

Destinator Technologies

Destinator Technologies Destinator Technologies Notices, Disclaimers, and Terms of Use!"!"# $%&! ' ($ *"% +"+ $,, %,-.$%%/$+ +& & 0 1" +&+"&+"% &0 " 1%% % "+,% + % +% &%-, 2%"&1+, 3% % 4 % & %,5 6"3 + & "&3%3+, %&+ % # $5& %!,,++,%$

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie. Nr 41/CB/2012. Niniejszym zaświadczam, iŝ Pan/Pani

Zaświadczenie. Nr 41/CB/2012. Niniejszym zaświadczam, iŝ Pan/Pani Nr 41/CB/2012 Nr 42/CB/2012 Nr 43/CB/2012 Nr 44/CB/2012 Nr 45/CB/2012 Nr 46/CB/2012 Nr 47/CB/2012 Nr 48/CB/2012 Nr 49/CB/2012 Nr 50/CB/2012 Nr 51/CB/2012 Nr 52/CB/2012 Nr 53/CB/2012 Nr 54/CB/2012 Nr 55/CB/2012

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Cennik utylizacji materiałów eksploatacyjnych i urządzeń biurowych:

Cennik utylizacji materiałów eksploatacyjnych i urządzeń biurowych: Biurowawa M.Lipka ul. Radzymińska 82 03-752 Warszawa tel.: 22 / 617 80 12 fax: 22 / 617 80 15 http://www.biurowawa.pl e-mail: biuro@biurowawa.pl Utylizacja urządzeń biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 13/1 dr hab. W. Makowski

Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 13/1 dr hab. W. Makowski !"#$% &%'( )'%!"#$ ( *('+( ',"("%-%'(.& *('+( ',"("%-%'( /014516 7689:6;9:9?@;60 A4B11 1 65671< =6C9D1904= :4?E FE G414:H I

Bardziej szczegółowo

01234!"# $%#!&# ' (! )! & #)"&*" +&, -. +&( ;/',<'..-'

01234!# $%#!&# ' (! )! & #)&* +&, -. +&( ;/',<'..-' !"##$#%&'()*## +,-!./ 6'7',+! /.76'8.0/'.-',+' 9.-' 01234 5-!"# $%#!&# ' (! )! & #)"&*" +&, -. +&(,1: ;/',

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń ź ć ż ń ż ń ć ć ń ć ń ć ć Ź ń ć Ź ć ń ń ć ż ń ż ćź Ę ż ń ń ć ć ć ż ż ń ń Ę ć ć ń ż Ś Ś Ó Ź ń Ó ź Ś Ź Ę ż ń ż ź Ś ż ż ń ć ń ż ż ń Ż Ń Ź ż ż ć ć ż ć ń ż ż ń ń ń ć ń ż ć ź ć ń Ś Ę Ę ż Ę ń Ź ń Ó ż

Bardziej szczegółowo

Ą ń Ś ź ń ć ż Ę Ń Ą ć ń ń ż ń ź ź ź Ż ń ź ń Ą ń ż Ł ż Ę Ż ć ż ń Ę ć ż ż ń Ę ż ń ń Ą ż ń Ąć Ę ń Ę Ł Ą Ż ż Ę Ę ń Ż ż Ż Ę Ę Ę Ę Ę ć ż ż ż ć ćń ż ź Ę ń ż ć Ę ż ż Ę ź Ę ń ż Ę Ę ń Ę Ę ń ć Ż ć ż Ą Ę Ę ź ń ż ń

Bardziej szczegółowo

Ń ź Ń ź Ń ź Ń ź ź Ń Ń Ń Ń ź Ą ź Ń ź Ó Ą ć Ń ć Ń ć ć ć ć ć ź ź ć Ń Ń ć ć Ę Ą ź Ę Ń ć ź Ń ź Ł Ń ć Ń Ą ć Ń ć ć ź Ń ćń Ś ź ź ź ć Ń ź ź Ń Ń Ę Ń ź Ń ź Ń Ą ć ź ć ć Ę ć ź ć Ą ć ź ć Ń ć ć ź ć Ń Ń Ń Ę ć Ą Ą ź Ń

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0!!"# 2 $%&'( 1 0 2 3 4 )%* +! $%* +(,-* +. )+ /$+ / 0 $ 5 6 1$22$3 4%&'%$* ( $ $#! "##$ ### %& # # " '()* +),-+./012 /'-,3 0 '/4( 1 0 2 3 4 %$3! *%# 56766%#

Bardziej szczegółowo

Chaber2+ Kroton2+ (Seria F)

Chaber2+ Kroton2+ (Seria F) Chaber2+ Kroton2+ (Seria F) 1 OPIS WAGI... 3 2... 4 2.1 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WAGI... 4 2.2 INSTALACJA WAGI.... 4 2.3 Z ONSERWACJI... 4 2.4 WE WAGI.... 4 3... 5 3.1 W.... 5 3.2 S.... 5 3.3 TARA....

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

O odmowie wykonania czynności doradczych i jej przyczynie Audytor Wewnętrzny zawiadamia pisemnie Rektora lub Kanclerza

O odmowie wykonania czynności doradczych i jej przyczynie Audytor Wewnętrzny zawiadamia pisemnie Rektora lub Kanclerza Uniwersytet Medyczny Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-201/12 Zarządzenie nr 77/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASOTRYMENTOWO CENOWY. Jednostka miary. Ilość A B C D E F G H. I. Wkłady i głowice do drukarek i faksów atramentowych i ploterów

FORMULARZ ASOTRYMENTOWO CENOWY. Jednostka miary. Ilość A B C D E F G H. I. Wkłady i głowice do drukarek i faksów atramentowych i ploterów FORMULARZ ASOTRYMENTOWO CENOWY Załącznik nr 1 do umowy Lp. Oznaczenie materiału Producent oraz model urządzenia Jednostka miary Ilość Nazwa producenta oferowanego materiału oraz nazwa i symbol/nr katalogowy

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo