Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe"

Transkrypt

1 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia

2 Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań Charakterystyka badanej zbiorowości Satysfakcja słuchaczy ze studiów podyplomowych Ocena zdobytych kompetencji Ocena programu studiów Ocena programu kształcenia na I roku studiów Ocena programu kształcenia na II roku studiów Ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich na studiach podyplomowych Oceny uczestników I roku studiów Oceny uczestników II roku studiów Wnioski i rekomendacje Aneks

3 Wstęp Zgodnie z polityką jakości kształcenia realizowaną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w roku akademickim 2013/2014 przeprowadzono badanie dotyczące jakości procesu kształcenia na naszej Uczelni. Badanie objęło studentów wszystkich kierunków oraz poziomów kształcenia, w tym również uczestników studiów podyplomowych. Przedmiotowe badanie jest elementem całościowej ewaluacji jakości kształcenia. Jego wyniki służą doskonaleniu procesu dydaktycznego, a ich upowszechnianie ma na celu kształtowanie kultury jakości na naszej Uczelni. Niniejszy raport zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród słuchaczy pierwszego i drugiego roku studiów podyplomowych, na kierunku Analityka medyczna, prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej. Zakres tematyczny badania podzielono na dwa główne obszary. Pierwszy ma charakter oceny ogólnych warunków studiowania oraz korzyści płynących ze studiowania na tym kierunku. Drugi dotyczy szczegółowej oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich oraz treści programowych zajęć realizowanych podczas obu semestrów studiów. Wyniki posłużą kształtowaniu oferty studiów z uwzględnieniem oczekiwań słuchaczy oraz doskonaleniu procesu dydaktycznego poprzez wyciąganie wniosków z doświadczeń zdobytych w roku akademickim 2013/ Problematyka i metodologia badań Badanie zostało zrealizowane techniką ankiety papierowej, ponieważ słuchacze studiów podyplomowych nie posiadają kont w systemie Wirtualna Uczelnia, co uniemożliwia im uczestniczenie w badaniu za pośrednictwem Internetu. Jest to forma mniej wygodna, jednak podstawową zaletą okazała się skuteczność realizacji, gdyż wszystkie przedmioty oraz osoby prowadzące zostały ocenione przez niemal wszystkich uczestników. Badanie miało charakter anonimowy i dobrowolny. Studenci otrzymali dwa kwestionariusze, gdzie w pierwszym oceniano poszczególne zajęcia i osoby je prowadzące, natomiast drugi kwestionariusz miał charakter bardziej ogólny i dotyczył oceny warunków studiowania oraz satysfakcji ze studiów na UM. Ocena prowadzących zajęcia dydaktyczne dokonywana była w odniesieniu do 2 kryteriów. Pytania miały charakter zamknięty, z pięciostopniową skalą. Dodatkowo umożliwiono studentom wpisywanie własnych komentarzy i uwag, co umożliwiło swobodne wypowiadanie i dzielenie się własnymi sugestiami. Wśród kryteriów oceny nauczycieli znalazły się: 1. Umiejętność nauczyciela w zakresie przekazywania wiedzy 2. Przygotowanie merytoryczne do prowadzonych zajęć Druga część badania, która miała charakter ogólnej, całościowej oceny satysfakcji ze studiów i dotyczyła takich obszarów tematycznych jak: 1. Ocena warunków studiowania (organizacja zajęć, zasoby dydaktyczne) 2. Ocena kompetencji zdobytych w trakcie studiów 3

4 3. Ocena programu studiów 2. Charakterystyka badanej zbiorowości Frekwencja Badanie docelowo miało objąć wszystkich uczestników studiów podyplomowych I i II roku kierunku Analityka medyczna. Ocenie podlegały wszystkie realizowane w ramach studiów zajęcia oraz ich prowadzący. Ankietę dotyczącą ogólnej oceny warunków studiowania oraz oceny osiąganych kompetencji wypełniło 52% uczestników studiów (byli to wyłącznie słuchacze I roku studiów). W ocenie zajęć dydaktycznych na I roku studiów wzięło udział 100% słuchaczy, natomiast na II roku 93%. Ocenione zostały wszystkie zajęcia przewidziane w programie studiów. Zdecydowana większość słuchaczy pochodzi z województwa lubelskiego, jednak istotną ich część stanowią osoby pochodzące z województwa podkarpackiego i mazowieckiego, a także małopolskiego. 9 % badanych nie wskazało w ankiecie województwa zamieszkania. Wykres 1 przedstawia udział procentowy słuchaczy z poszczególnych województw. Wykres 1 Województwa zamieszkania słuchaczy Analityki medycznej 9% 3% 6% 11% 11% 60% łódzkie lubelskie podkarpackie mazowieckie małopolskie braki Uczetsnicy studiów podyplomowych to w większości absolwenci kierunków Biotechnologia, Chemia oraz Biologia. Nieco mniejszy jest udział absolwentów Farmacji oraz Weterynarii. Udział absolwentów poszczególnych kierunków wśród słuchaczy zawiera Wykres 2. 4

5 Wykres 2 Wykształcenie słuchaczy studiów podyplomowych 3% 3% 6% 23% 37% 29% Biotechnologia Chemia Biologia Farmacja Weterynaria Braki 3. Satysfakcja słuchaczy ze studiów podyplomowych Ogólna satysfakcja słuchaczy oceniana była na podstawie 5 kryteriów, takich jak: ocena umiejętności przekazywania wiedzy przez kadrę dydaktyczną, realizacja programu studiów, rozwój wiedzy i umiejętności, organizacja zajęć oraz wyposażenie techniczne. Oceny przyznawano posługując się pięciostopniową skalą. Średnia ocena łącznie ze wszystkich wymienionych aspektów kształcenia wyniosła 4,15, co świadczy o dość wysokim poziomie zadowolenia ze studiów. Najmocniejszą stroną kształcenia na studiach podyplomowych w opinii słuchaczy jest organizacja zajęć oraz zaplecze techniczne procesu dydaktycznego. Najniżej spośród wszystkich aspektów kształcenia oceniono stopień realizacji założonego programu kształcenia, na co należy zwrócić szczególną uwagę w procesie doskonalenia kształcenia. Wyniki oceny poszczególnych aspektów kształcenia zawiera Wykres 4. Wykres 3 Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na studiach podyplomowych 4,35 4,30 4,25 4,20 4,15 4,10 4,05 4,00 3,95 3,90 3,85 3,80 4,29 Organizacji zajęć 4,26 Rozwój wiedzy i umiejętności praktycznych 4,15 4,14 Ocena ogólna 4,11 Umiejętnosć Sprzęt i wyposażenie przekazywania wiedzy przez kadrę dydaktyczną 3,97 Realizacja założonego programu studiów Na zadowolenie słuchaczy w niewielkim stopniu wpływa ukończony wcześniej kierunek studiów. Absolwenci Weterynarii i Biologii oceniali studia najwyżej. Najniższą satysfakcję 5

6 wykazywali natomiast słuchacze z wykształceniem farmaceutycznym oraz absolwenci Biotechnologii. Opisaną zależność przedstawiono na Wykresie 5. Wykres 4 Ocena studiów podyplomowych (średnia ze wszystkich ocenianych aspektów kształcenia) a wykształcenie słuchaczy. 4,7 4,60 4,5 4,35 4,3 4,1 4,10 4,00 3,9 3,7 3,5 Weterynaria Biologia Chemia Biotechnologia Farmacja 3,70 Niska ocena ogólna absolwentów kierunku Farmacja była spowodowana niskim zadowoleniem z realizacji programu studiów, organizacji zajęć oraz dostępności sprzętu i wyposażenia. Na ocenę absolwentów kierunku wpłynęło natomiast niskie zadowolenie z rozwoju wiedzy i umiejętności oraz ocena umiejętności przekazywania wiedzy przez nauczycieli. Ocenę poszczególnych aspektów w zależności od kierunku studiów zawarto na Wykresie 6. Wykres 5 Ocena studiów podyplomowych a wykształcenie słuchaczy. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 4,00 3,50 4,30 4,14 4,14 4,20 4,10 4,00 4,00 4,00 3,90 3,71 4,54 4,46 4,31 4,31 4,15 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 4,29 4,29 4,00 4,00 4,00 4,00 4,12 4,15 3,94 3,00 3,00 3,00 2,50 2,00 Biotechnologia Chemia Biologia Farmacja Weterynarja Biotechnolegia Ogół Umiejętność przek. wiedzy Realizacja programu studiów Nabycie wiedzy i umiejętności Organizacja zajęć Sprzęt i Wyposażenie 4. Ocena zdobytych kompetencji Uczestnicy studiów podyplomowych mieli możliwość oceny przydatności zdobytych kompetencji w praktyce zawodowej. W pierwszej kolejności zapytano o ogólny wpływ studiów na podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Większość badanych pozytywnie ocenia ten aspekt, jednak 14% wyraziło opinię negatywną. Powyższą ocenę przedstawia Wykres 7. 6

7 Wykres 6 Czy studia przyczyniają się do rozwoju kwalifikacji zawodowych? 50% 40% 30% 40% 37% 20% 10% 0% 14% 6% 3% Zdecydowanie tak Tak Srednio Nie Trudno powiedzieć Również w przypadku oceny stopnia w jakim studia wpływają na jakość wykonywanych obowiązków w zdecydowanej większości respondenci wskazali opinie pozytywne. Nieco więcej niż co trzecia osoba jest zadowolona z tego aspektu w stopniu średnim, natomiast żaden respondent nie wskazał opinii negatywnej, co przedstawia Wykres 7. Wykres 7 Czy studia wpływają pozytywnie na jakość wykonywanych obowiązków? 50% 40% 30% 20% 10% 26% 40% 34% 0% Zdecydowanie tak Tak Średnio Studia, zdaniem większości, przyczyniają się do wzrostu samooceny słuchaczy. Jedynie 3% badanych nie zgadza się z taką opinią, natomiast osoby zadowolone, oraz zadowolone w stopniu zdecydowanym stanowią 77%. Wyniki przedstawiono na Wykresie 8. Wykres 8 Czy studia wpływają na wzrost samooceny? 50% 40% 34% 43% 30% 20% 10% 0% Zdecydowanie tak Tak Średnio Nie 20% 3% Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku oceny wpływu studiów na kreatywność podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Zdecydowana większość ocenia ten aspekt pozytywnie, a opinie negatywne są marginalne (3%), co przedstawiono na Wykresie 9. 7

8 Wykres 9 Czy studia wpływają na wzrost kreatywności? 50% 46% 40% 34% 30% 20% 10% 0% Zdecydowanie tak Tak Średnio Nie 17% 3% 5. Ocena programu studiów Słuchacze studiów podyplomowych mieli możliwość oceny zajęć dydaktycznych pod względem przydatności ich treści z punktu widzenia praktyki zawodowej. Oceny przyznawano w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznaczało ocenę bardzo pozytywną, 1 ocenę zdecydowanie negatywną. Nieco wyższa jest ocena treści przedmiotowych zajęć na II roku niż na pierwszym. Na pierwszym roku studiów średnia ocena tego aspektu kształcenia wyniosła 3,94 natomiast na II roku 3, Ocena programu kształcenia na I roku studiów Studenci ogólną przydatność zajęć na I roku studiów ocenili średnio na 3,94 i jest to ocena wyższa od analogicznej oceny w roku 2012/2013, która wyniosła 3,1. Najwyżej pod względem przydatności oceniono seminaria, najniżej natomiast wykłady. Ocenę tego aspektu zawarto na wykresie 10. Wykres 10 Ocena przydatności zajęć w zależności od ich formy 4,90 4,70 4,50 4,30 4,10 3,90 3,70 3,50 3,93 3,95 Wykłady Ćwiczenia Seminaria 4,21 Przedmioty, których przydatność została oceniona najniżej, bo poniżej jednego odchylenia standardowego od średniej ogólnej to: Fizjologia [wykład], Parazytologia [wykład], Organizacja 8

9 ochrony zdrowia [wykład], Histologia [wykład], Anatomia [wykład], Etyka zawodu [wykład], Parazytologia [seminarium]. Dążąc do lepszego spełnienia oczekiwań słuchaczy warto przeanalizować treści tych zajęć w celu możliwości ich modyfikacji, w celu dostosowania ich do specyficznych potrzeb słuchaczy studiów podyplomowych Ocena programu kształcenia na II roku studiów Średnia ocena przydatności zajęć z punktu widzenia praktyki zawodowej na II roku jest równa śr.= 3,98 i jest ona zdecydowanie niższa niż przed rokiem, kiedy wyniosła śr.= 4,61. Najwyżej oceniono przydatność ćwiczeń, najniżej natomiast wykładów. Dane przedstawiono na Wykresie 11. Wykres 11 Ocena przydatności zajęć w zależności od ich formy. 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 3,93 4,03 3,94 Wykłady Ćwiczenia Seminaria Przedmioty ocenione najniżej pod tym względem, poniżej jednego odchylenia standardowego od średniej ogólnej, to Hematologia laboratoryjna [ćwiczenia], Hematologia laboratoryjna [wykład], Propedeutyka Medycyny klinicznej [seminarium], Immunologia i immunopatologia [wykład], Propedeutyka Medycyny klinicznej [seminarium]. Propedeutyka medycyny klinicznej [wykład]. Warto zwrócić uwagę na treści przedmiotowe tychże zajęć w celu dostosowania ich do oczekiwań słuchaczy. 6. Ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich na studiach podyplomowych Oceny uczestników I roku studiów Ogólna ocena jakości pracy nauczycieli akademickich na pierwszym roku studiów podyplomowych wyniosła śr.= 3,92 i jest niższa od analogicznej oceny sprzed roku. Najwyższy spadek oceny odnotowano pod względem przygotowania merytorycznego nauczycieli do zajęć. Ocena umiejętności przekazywania wiedzy jest również niższa niż przed rokiem, jednak różnica ta 9

10 nie jest wysoka. Wykres 12 przedstawia oceny aspektów kształcenia słuchaczy I roku w obu edycjach badania. Wykres 12 Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na I roku studiów 5 4,5 4 3,5 4,33 4,15 3,90 3,97 3,95 3,92 3 Przygotowanie merytoryczne nauczyciela Umiejętność przekazywnia wiedzy Ogólna ocena pracy nauczyciela 2012/ /2014 Nie zauważono istotnych różnic pomiędzy oceną kształcenia a typem realizowanych zajęć. Tylko nieco niżej od pozostałych form kształcenia, zarówno w roku akademickim 2012/2013 jak i 2014/2015 oceniono wykłady. Nie zauważono także dużych zmian oceny poszczególnych form kształcenia w porównaniu z wynikami poprzedniej edycji badania. Tylko nieco niżej w roku 2013/2014 oceniono ćwiczenia. W przypadku wykładu i seminarium zmiana była mniej istotna. Opisane zależności przedstawiono na wykresie 13. Wykres 13 Ogólna ocena pracy wykładowców a typ prowadzonych zajęć 5 4 3,93 3,92 4,02 3,94 4 4, Wykład Ćwiczenia Seminaria 2012/ / Oceny uczestników II roku studiów W roku akademickim 2013/2014 odnotowano istotny spadek oceny jakości kształcenia na studiach podyplomowych w porównaniu do roku poprzedniego. Dotyczy on zarówno oceny umiejętności przekazywania wiedzy, jak i przygotowania merytorycznego nauczycieli do zajęć. W roku akademickim 2012/2013 oceny te były bardzo wysokie, natomiast obecnie każdy aspekt został oceniony poniżej 4 na pięciostopniowej skali. W celu przeciwdziałania tej niekorzystnej tendencji, należy przeanalizować jej możliwe przyczyny poprzez np.: dokonanie analizy programu 10

11 kształcenia, konsultacje z nauczycielami prowadzącymi itp. Opisana tendencja została przedstawiona na Wykresie 14. Wykres 14 Ocena ogólna kształcenia na II roku studiów podyplomowych 4,60 4,40 4,48 4,51 4,50 4,20 4,00 3,91 3,93 3,92 3,80 3,60 Umiejętność przekazywania wiedzy Przygotowanie merytoryczne Ocena ogółem 2012/ /2014 Analizując oceny z uwzględnieniem formy zajęć zauważalna jest różnica między oceną ćwiczeń i pozostałymi formami zajęć. Ćwiczenia zostały ocenione nieco lepiej, jednak różnica ta jest nieznaczna. Wyniki oceny przedstawia Wykres 15. Wykres 15 Ogólna ocena pracy wykładowców a typ prowadzonych zajęć 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 4,49 4,49 4,52 3,90 3,98 3,92 Wykłady Ćwiczenia Seminaria 2012/ /2014 W ocenie umiejętności przekazywania wiedzy istnieje różnica ze względu na typ realizowanych zajęć. Najwyżej oceniane są ćwiczenia, najniżej natomiast seminaria. Nie są to różnice wysokie, jednak można zauważyć, że słuchacze bardziej od pozostałych formy zajęć preferują ćwiczenia. Wyniki oceny umiejętności przekazywania wiedzy w zależności od formy zajęć przedstawia Wykres

12 Wykres 16 Umiejętność przekazywania wiedzy a typ prowadzonych zajęć 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 3,99 3,93 3,87 Ćwiczenia Wykłady Seminaria Tabela 1 Ocena nauczycieli akademickich - II rok studiów podyplomowych 7. Wnioski i rekomendacje 1. Ocena jakości kształcenia na studiach podyplomowych jest dość wysoka. Jednak chcąc doskonalić proces kształcenia należy zadbać o pełną realizację założonego programu, gdyż pod tym względem słuchacze I roku studiów wykazują najmniejsze zadowolenie. 2. Warto zwrócić uwagę na treści przedmiotowe i formę realizacji zajęć na I roku studiów z przedmiotów: Fizjologia [wykład], Parazytologia [wykład], Organizacja ochrony zdrowia [wykład], Histologia [wykład], Anatomia [wykład], Etyka zawodu [wykład], Parazytologia [seminarium]. Przedmioty te zostały ocenione najniżej spośród wszystkich realizowanych w roku akademickim 2013/2014 ze względu na ich przydatność z punktu widzenia potrzeb słuchaczy studiów podyplomowych. 3. Studenci I roku studiów stosunkowo nisko oceniają przydatność wykładów z punktu widzenia praktyki zawodowej. Zdecydowanie lepiej oceniane są seminaria, nieco lepiej ćwiczenia. Warto zatem wziąć pod uwagę dostosowanie treści i formy wykładów do specyficznych oczekiwań słuchaczy studiów podyplomowych. 4. Na II roku studiów przedmioty najniżej ocenione pod względem przydatności w praktyce zawodowej to: Hematologia laboratoryjna [ćwiczenia], Hematologia laboratoryjna [wykład], Propedeutyka Medycyny klinicznej [seminarium], Immunologia i immunopatologia [wykład], Propedeutyka Medycyny klinicznej [seminarium]. Propedeutyka medycyny klinicznej [wykład]. 5. Na II roku najbardziej preferowaną formą zajęć z punktu widzenia słuchaczy okazały się ćwiczenia. Najniżej pod względem przydatności w praktyce zawodowej oceniono wykłady. 6. Na I roku studiów mamy do czynienia ze spadkiem oceny dotyczącej merytorycznego przygotowania nauczyciela do zajęć w stosunku do roku akademickiego 2012/

13 7. Na II roku studiów spadek zauważono zarówno w zakresie przygotowania merytorycznego, jak i umiejętności przekazywania wiedzy przez nauczyciela. 8. Ocena umiejętności przekazywania wiedzy przez nauczyciela na II roku jest wyższa w przypadku ćwiczeń niż pozostałych form zajęć. (Na I roku nie stwierdzono takiej zależności). 8. Aneks WYKRES 1 WOJEWÓDZTWA ZAMIESZKANIA SŁUCHACZY ANALITYKI MEDYCZNEJ... 4 WYKRES 2 WYKSZTAŁCENIE SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 5 WYKRES 3 OCENA POSZCZEGÓLNYCH ASPEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH... 5 WYKRES 4 OCENA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (ŚREDNIA ZE WSZYSTKICH OCENIANYCH ASPEKTÓW KSZTAŁCENIA) A WYKSZTAŁCENIE SŁUCHACZY WYKRES 5 OCENA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH A WYKSZTAŁCENIE SŁUCHACZY... 6 WYKRES 6 CZY STUDIA PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH?... 7 WYKRES 7 CZY STUDIA WPŁYWAJĄ POZYTYWNIE NA JAKOŚĆ WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW?... 7 WYKRES 8 CZY STUDIA WPŁYWAJĄ NA WZROST SAMOOCENY?... 7 WYKRES 9 CZY STUDIA WPŁYWAJĄ NA WZROST KREATYWNOŚCI?... 8 WYKRES 10 OCENA PRZYDATNOŚCI ZAJĘĆ W ZALEŻNOŚCI OD ICH FORMY... 8 WYKRES 11 OCENA PRZYDATNOŚCI ZAJĘĆ W ZALEŻNOŚCI OD ICH FORMY WYKRES 12 OCENA POSZCZEGÓLNYCH ASPEKTÓW KSZTAŁCENIA NA I ROKU STUDIÓW WYKRES 13 OGÓLNA OCENA PRACY WYKŁADOWCÓW A TYP PROWADZONYCH ZAJĘĆ WYKRES 14 OCENA OGÓLNA KSZTAŁCENIA NA II ROKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYKRES 15 OGÓLNA OCENA PRACY WYKŁADOWCÓW A TYP PROWADZONYCH ZAJĘĆ WYKRES 16 UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY A TYP PROWADZONYCH ZAJĘĆ TABELA 1 OCENA PRZYDATNOŚCI ZAJĘĆ Z PUNKTU WIDZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ SŁUCHACZY... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. TABELA 2 OCENA PRZYDATNOŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ. BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. TABELA 3 OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH STUDIA PODYPLOMOWE; ANALITYKA MEDYCZNA - I ROK... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. TABELA 4 OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH- II ROK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

14 Załącznik 1 Ankieta słuchacza studiów podyplomowych. Prosimy o wzięcie udziału w badaniu, którego celem jest doskonalenie jakości kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. CZ.I Proszę napisać jaki ukończył Pan/Pani kierunek/kierunki studiów i na jakiej uczelni/uczelniach... Płeć: kobieta mężczyzna Miejsce zamieszkania: miasto wieś Województwo Proszę ocenić ukończone studia podyplomowe w skali od 1 do 5 (1 ocena najniższa, 5 najwyższa) pod względem: a) umiejętności przekazywania wiedzy przez kadrę dydaktyczną b) realizacja założonego programu studiów c) nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych d) organizacji zajęć e) sprzętu i wyposażenia niezbędnych do realizacji zajęć 2. Proszę o wskazanie czy według Pana/Pani ukończone studia podyplomowe: a) wpłynęły na podwyższenie kwalifikacji zawodowych 14

15 Zdecydowanie tak Tak Średnio Nie Zdecydowanie nie b) przyczynią się do rozwoju dalszej kariery zawodowej Zdecydowanie tak Tak Średnio Nie Zdecydowanie nie c) podwyższą jakość realizowanych obowiązków w obecnej czy w przyszłej pracy Zdecydowanie tak Tak Średnio Nie Zdecydowanie nie d) przyczynią się do wzrostu samooceny Zdecydowanie tak Tak Średnio Nie Zdecydowanie nie e) zwiększą kreatywność w wykonywaniu zadań Zdecydowanie tak Tak Średnio Nie Zdecydowanie nie 3. Proszę o wskazane dodatkowych uwag/propozycji dotyczących studiów podyplomowych np. co było mocną stroną, co słabą stroną, co można udoskonalić. CZ.II. 1. Proszę ocenić prowadzącego zajęcia pod względem przygotowania merytorycznego. 2. Proszę ocenić prowadzącego zajęcia pod względem umiejętności przekazywania treści kształcenia. 3. Proszę ocenić przedmiot pod względem przydatności w praktyce zawodowej. 15

Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Rok akademicki 203/204 Luty 205 Dział Jakości Kształcenia Spis treści. Problematyka

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja osiągnięcia celów projektu. Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A.

Ewaluacja osiągnięcia celów projektu. Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Ewaluacja osiągnięcia celów projektu SPORZL-2.3a-2-06-014/0051 Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Lublin, dnia 29 czerwca 2007 roku 1. Cele projektu We wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Redakcja: Rafał Trzciński Opracowanie rozdziału I: Dominik Batorski, Michał Bojanowski Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Raport z badania Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Zespół badania TALIS 2013 w Polsce Rafał Piwowarski (kierownik krajowy projektu) Kamila Hernik

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele matematyki w Polsce raport z badania TEDS-M

Nauczyciele matematyki w Polsce raport z badania TEDS-M International Association for the Evaluation of Educational Achievement Teacher Education and Development Study in Mathematics Nauczyciele matematyki w Polsce raport z badania TEDS-M Instytut Filozofii

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT

Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka Kozienice, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030. Raport z badania

Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030. Raport z badania Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030 Raport z badania Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030 Raport

Bardziej szczegółowo

Wyniki ewaluacji programu w roku 2014

Wyniki ewaluacji programu w roku 2014 Wyniki ewaluacji programu w roku 2014 Struktura raportu: 1. Założone rezultaty programu 2. Podstawowe informacje na temat zrealizowanych badań ewaluacyjnych 3. Charakterystyka badanej próby 4. Wyniki panelowego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM RAPORT Z BADAO

DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM RAPORT Z BADAO - 1 - - 2 - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM RAPORT Z BADAO W OBSZARZE: PROGRAMÓW I METOD NAUCZANIA, METOD POTWIERDZANIA

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Raport Warszawa, listopad 2009 r. RAPORT_druk.indd 1 09-12-19

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań

Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia Raport z badań KRAKÓW 2006 Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia 2 Poniższy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Instytut Administracji, Samorządu i Prawa. Instytut Zarządzania i Marketingu

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Instytut Administracji, Samorządu i Prawa. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Instytut Zarządzania i Marketingu BADANIE POTENCJAŁU UCZELNI WYŻSZEJ W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ ZWIĄZANEJ

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE RAPORT ZA ROK 2008 Maj 2009 r. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Instytut Organizacji i Zarządzania. Politechnika Wrocławska Raport serii SPR nr 11

Instytut Organizacji i Zarządzania. Politechnika Wrocławska Raport serii SPR nr 11 Na prawach rękopisu Instytut Organizacji i Zarządzania Politechnika Wrocławska Raport serii SPR nr 11 JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I MARKETING W OPINII STUDENTÓW Alicja Balcerak Maria Galant-Pater

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+ PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ WARSZAWA, 2014 Wykonawca badania : PCM Studio Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Raport z badań sondażowych Bielsko Biała * styczeń

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo