Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe"

Transkrypt

1 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia

2 Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań Charakterystyka badanej zbiorowości Satysfakcja słuchaczy ze studiów podyplomowych Ocena zdobytych kompetencji Ocena programu studiów Ocena programu kształcenia na I roku studiów Ocena programu kształcenia na II roku studiów Ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich na studiach podyplomowych Oceny uczestników I roku studiów Oceny uczestników II roku studiów Wnioski i rekomendacje Aneks

3 Wstęp Zgodnie z polityką jakości kształcenia realizowaną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w roku akademickim 2013/2014 przeprowadzono badanie dotyczące jakości procesu kształcenia na naszej Uczelni. Badanie objęło studentów wszystkich kierunków oraz poziomów kształcenia, w tym również uczestników studiów podyplomowych. Przedmiotowe badanie jest elementem całościowej ewaluacji jakości kształcenia. Jego wyniki służą doskonaleniu procesu dydaktycznego, a ich upowszechnianie ma na celu kształtowanie kultury jakości na naszej Uczelni. Niniejszy raport zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród słuchaczy pierwszego i drugiego roku studiów podyplomowych, na kierunku Analityka medyczna, prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej. Zakres tematyczny badania podzielono na dwa główne obszary. Pierwszy ma charakter oceny ogólnych warunków studiowania oraz korzyści płynących ze studiowania na tym kierunku. Drugi dotyczy szczegółowej oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich oraz treści programowych zajęć realizowanych podczas obu semestrów studiów. Wyniki posłużą kształtowaniu oferty studiów z uwzględnieniem oczekiwań słuchaczy oraz doskonaleniu procesu dydaktycznego poprzez wyciąganie wniosków z doświadczeń zdobytych w roku akademickim 2013/ Problematyka i metodologia badań Badanie zostało zrealizowane techniką ankiety papierowej, ponieważ słuchacze studiów podyplomowych nie posiadają kont w systemie Wirtualna Uczelnia, co uniemożliwia im uczestniczenie w badaniu za pośrednictwem Internetu. Jest to forma mniej wygodna, jednak podstawową zaletą okazała się skuteczność realizacji, gdyż wszystkie przedmioty oraz osoby prowadzące zostały ocenione przez niemal wszystkich uczestników. Badanie miało charakter anonimowy i dobrowolny. Studenci otrzymali dwa kwestionariusze, gdzie w pierwszym oceniano poszczególne zajęcia i osoby je prowadzące, natomiast drugi kwestionariusz miał charakter bardziej ogólny i dotyczył oceny warunków studiowania oraz satysfakcji ze studiów na UM. Ocena prowadzących zajęcia dydaktyczne dokonywana była w odniesieniu do 2 kryteriów. Pytania miały charakter zamknięty, z pięciostopniową skalą. Dodatkowo umożliwiono studentom wpisywanie własnych komentarzy i uwag, co umożliwiło swobodne wypowiadanie i dzielenie się własnymi sugestiami. Wśród kryteriów oceny nauczycieli znalazły się: 1. Umiejętność nauczyciela w zakresie przekazywania wiedzy 2. Przygotowanie merytoryczne do prowadzonych zajęć Druga część badania, która miała charakter ogólnej, całościowej oceny satysfakcji ze studiów i dotyczyła takich obszarów tematycznych jak: 1. Ocena warunków studiowania (organizacja zajęć, zasoby dydaktyczne) 2. Ocena kompetencji zdobytych w trakcie studiów 3

4 3. Ocena programu studiów 2. Charakterystyka badanej zbiorowości Frekwencja Badanie docelowo miało objąć wszystkich uczestników studiów podyplomowych I i II roku kierunku Analityka medyczna. Ocenie podlegały wszystkie realizowane w ramach studiów zajęcia oraz ich prowadzący. Ankietę dotyczącą ogólnej oceny warunków studiowania oraz oceny osiąganych kompetencji wypełniło 52% uczestników studiów (byli to wyłącznie słuchacze I roku studiów). W ocenie zajęć dydaktycznych na I roku studiów wzięło udział 100% słuchaczy, natomiast na II roku 93%. Ocenione zostały wszystkie zajęcia przewidziane w programie studiów. Zdecydowana większość słuchaczy pochodzi z województwa lubelskiego, jednak istotną ich część stanowią osoby pochodzące z województwa podkarpackiego i mazowieckiego, a także małopolskiego. 9 % badanych nie wskazało w ankiecie województwa zamieszkania. Wykres 1 przedstawia udział procentowy słuchaczy z poszczególnych województw. Wykres 1 Województwa zamieszkania słuchaczy Analityki medycznej 9% 3% 6% 11% 11% 60% łódzkie lubelskie podkarpackie mazowieckie małopolskie braki Uczetsnicy studiów podyplomowych to w większości absolwenci kierunków Biotechnologia, Chemia oraz Biologia. Nieco mniejszy jest udział absolwentów Farmacji oraz Weterynarii. Udział absolwentów poszczególnych kierunków wśród słuchaczy zawiera Wykres 2. 4

5 Wykres 2 Wykształcenie słuchaczy studiów podyplomowych 3% 3% 6% 23% 37% 29% Biotechnologia Chemia Biologia Farmacja Weterynaria Braki 3. Satysfakcja słuchaczy ze studiów podyplomowych Ogólna satysfakcja słuchaczy oceniana była na podstawie 5 kryteriów, takich jak: ocena umiejętności przekazywania wiedzy przez kadrę dydaktyczną, realizacja programu studiów, rozwój wiedzy i umiejętności, organizacja zajęć oraz wyposażenie techniczne. Oceny przyznawano posługując się pięciostopniową skalą. Średnia ocena łącznie ze wszystkich wymienionych aspektów kształcenia wyniosła 4,15, co świadczy o dość wysokim poziomie zadowolenia ze studiów. Najmocniejszą stroną kształcenia na studiach podyplomowych w opinii słuchaczy jest organizacja zajęć oraz zaplecze techniczne procesu dydaktycznego. Najniżej spośród wszystkich aspektów kształcenia oceniono stopień realizacji założonego programu kształcenia, na co należy zwrócić szczególną uwagę w procesie doskonalenia kształcenia. Wyniki oceny poszczególnych aspektów kształcenia zawiera Wykres 4. Wykres 3 Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na studiach podyplomowych 4,35 4,30 4,25 4,20 4,15 4,10 4,05 4,00 3,95 3,90 3,85 3,80 4,29 Organizacji zajęć 4,26 Rozwój wiedzy i umiejętności praktycznych 4,15 4,14 Ocena ogólna 4,11 Umiejętnosć Sprzęt i wyposażenie przekazywania wiedzy przez kadrę dydaktyczną 3,97 Realizacja założonego programu studiów Na zadowolenie słuchaczy w niewielkim stopniu wpływa ukończony wcześniej kierunek studiów. Absolwenci Weterynarii i Biologii oceniali studia najwyżej. Najniższą satysfakcję 5

6 wykazywali natomiast słuchacze z wykształceniem farmaceutycznym oraz absolwenci Biotechnologii. Opisaną zależność przedstawiono na Wykresie 5. Wykres 4 Ocena studiów podyplomowych (średnia ze wszystkich ocenianych aspektów kształcenia) a wykształcenie słuchaczy. 4,7 4,60 4,5 4,35 4,3 4,1 4,10 4,00 3,9 3,7 3,5 Weterynaria Biologia Chemia Biotechnologia Farmacja 3,70 Niska ocena ogólna absolwentów kierunku Farmacja była spowodowana niskim zadowoleniem z realizacji programu studiów, organizacji zajęć oraz dostępności sprzętu i wyposażenia. Na ocenę absolwentów kierunku wpłynęło natomiast niskie zadowolenie z rozwoju wiedzy i umiejętności oraz ocena umiejętności przekazywania wiedzy przez nauczycieli. Ocenę poszczególnych aspektów w zależności od kierunku studiów zawarto na Wykresie 6. Wykres 5 Ocena studiów podyplomowych a wykształcenie słuchaczy. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 4,00 3,50 4,30 4,14 4,14 4,20 4,10 4,00 4,00 4,00 3,90 3,71 4,54 4,46 4,31 4,31 4,15 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 4,29 4,29 4,00 4,00 4,00 4,00 4,12 4,15 3,94 3,00 3,00 3,00 2,50 2,00 Biotechnologia Chemia Biologia Farmacja Weterynarja Biotechnolegia Ogół Umiejętność przek. wiedzy Realizacja programu studiów Nabycie wiedzy i umiejętności Organizacja zajęć Sprzęt i Wyposażenie 4. Ocena zdobytych kompetencji Uczestnicy studiów podyplomowych mieli możliwość oceny przydatności zdobytych kompetencji w praktyce zawodowej. W pierwszej kolejności zapytano o ogólny wpływ studiów na podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Większość badanych pozytywnie ocenia ten aspekt, jednak 14% wyraziło opinię negatywną. Powyższą ocenę przedstawia Wykres 7. 6

7 Wykres 6 Czy studia przyczyniają się do rozwoju kwalifikacji zawodowych? 50% 40% 30% 40% 37% 20% 10% 0% 14% 6% 3% Zdecydowanie tak Tak Srednio Nie Trudno powiedzieć Również w przypadku oceny stopnia w jakim studia wpływają na jakość wykonywanych obowiązków w zdecydowanej większości respondenci wskazali opinie pozytywne. Nieco więcej niż co trzecia osoba jest zadowolona z tego aspektu w stopniu średnim, natomiast żaden respondent nie wskazał opinii negatywnej, co przedstawia Wykres 7. Wykres 7 Czy studia wpływają pozytywnie na jakość wykonywanych obowiązków? 50% 40% 30% 20% 10% 26% 40% 34% 0% Zdecydowanie tak Tak Średnio Studia, zdaniem większości, przyczyniają się do wzrostu samooceny słuchaczy. Jedynie 3% badanych nie zgadza się z taką opinią, natomiast osoby zadowolone, oraz zadowolone w stopniu zdecydowanym stanowią 77%. Wyniki przedstawiono na Wykresie 8. Wykres 8 Czy studia wpływają na wzrost samooceny? 50% 40% 34% 43% 30% 20% 10% 0% Zdecydowanie tak Tak Średnio Nie 20% 3% Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku oceny wpływu studiów na kreatywność podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Zdecydowana większość ocenia ten aspekt pozytywnie, a opinie negatywne są marginalne (3%), co przedstawiono na Wykresie 9. 7

8 Wykres 9 Czy studia wpływają na wzrost kreatywności? 50% 46% 40% 34% 30% 20% 10% 0% Zdecydowanie tak Tak Średnio Nie 17% 3% 5. Ocena programu studiów Słuchacze studiów podyplomowych mieli możliwość oceny zajęć dydaktycznych pod względem przydatności ich treści z punktu widzenia praktyki zawodowej. Oceny przyznawano w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznaczało ocenę bardzo pozytywną, 1 ocenę zdecydowanie negatywną. Nieco wyższa jest ocena treści przedmiotowych zajęć na II roku niż na pierwszym. Na pierwszym roku studiów średnia ocena tego aspektu kształcenia wyniosła 3,94 natomiast na II roku 3, Ocena programu kształcenia na I roku studiów Studenci ogólną przydatność zajęć na I roku studiów ocenili średnio na 3,94 i jest to ocena wyższa od analogicznej oceny w roku 2012/2013, która wyniosła 3,1. Najwyżej pod względem przydatności oceniono seminaria, najniżej natomiast wykłady. Ocenę tego aspektu zawarto na wykresie 10. Wykres 10 Ocena przydatności zajęć w zależności od ich formy 4,90 4,70 4,50 4,30 4,10 3,90 3,70 3,50 3,93 3,95 Wykłady Ćwiczenia Seminaria 4,21 Przedmioty, których przydatność została oceniona najniżej, bo poniżej jednego odchylenia standardowego od średniej ogólnej to: Fizjologia [wykład], Parazytologia [wykład], Organizacja 8

9 ochrony zdrowia [wykład], Histologia [wykład], Anatomia [wykład], Etyka zawodu [wykład], Parazytologia [seminarium]. Dążąc do lepszego spełnienia oczekiwań słuchaczy warto przeanalizować treści tych zajęć w celu możliwości ich modyfikacji, w celu dostosowania ich do specyficznych potrzeb słuchaczy studiów podyplomowych Ocena programu kształcenia na II roku studiów Średnia ocena przydatności zajęć z punktu widzenia praktyki zawodowej na II roku jest równa śr.= 3,98 i jest ona zdecydowanie niższa niż przed rokiem, kiedy wyniosła śr.= 4,61. Najwyżej oceniono przydatność ćwiczeń, najniżej natomiast wykładów. Dane przedstawiono na Wykresie 11. Wykres 11 Ocena przydatności zajęć w zależności od ich formy. 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 3,93 4,03 3,94 Wykłady Ćwiczenia Seminaria Przedmioty ocenione najniżej pod tym względem, poniżej jednego odchylenia standardowego od średniej ogólnej, to Hematologia laboratoryjna [ćwiczenia], Hematologia laboratoryjna [wykład], Propedeutyka Medycyny klinicznej [seminarium], Immunologia i immunopatologia [wykład], Propedeutyka Medycyny klinicznej [seminarium]. Propedeutyka medycyny klinicznej [wykład]. Warto zwrócić uwagę na treści przedmiotowe tychże zajęć w celu dostosowania ich do oczekiwań słuchaczy. 6. Ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich na studiach podyplomowych Oceny uczestników I roku studiów Ogólna ocena jakości pracy nauczycieli akademickich na pierwszym roku studiów podyplomowych wyniosła śr.= 3,92 i jest niższa od analogicznej oceny sprzed roku. Najwyższy spadek oceny odnotowano pod względem przygotowania merytorycznego nauczycieli do zajęć. Ocena umiejętności przekazywania wiedzy jest również niższa niż przed rokiem, jednak różnica ta 9

10 nie jest wysoka. Wykres 12 przedstawia oceny aspektów kształcenia słuchaczy I roku w obu edycjach badania. Wykres 12 Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na I roku studiów 5 4,5 4 3,5 4,33 4,15 3,90 3,97 3,95 3,92 3 Przygotowanie merytoryczne nauczyciela Umiejętność przekazywnia wiedzy Ogólna ocena pracy nauczyciela 2012/ /2014 Nie zauważono istotnych różnic pomiędzy oceną kształcenia a typem realizowanych zajęć. Tylko nieco niżej od pozostałych form kształcenia, zarówno w roku akademickim 2012/2013 jak i 2014/2015 oceniono wykłady. Nie zauważono także dużych zmian oceny poszczególnych form kształcenia w porównaniu z wynikami poprzedniej edycji badania. Tylko nieco niżej w roku 2013/2014 oceniono ćwiczenia. W przypadku wykładu i seminarium zmiana była mniej istotna. Opisane zależności przedstawiono na wykresie 13. Wykres 13 Ogólna ocena pracy wykładowców a typ prowadzonych zajęć 5 4 3,93 3,92 4,02 3,94 4 4, Wykład Ćwiczenia Seminaria 2012/ / Oceny uczestników II roku studiów W roku akademickim 2013/2014 odnotowano istotny spadek oceny jakości kształcenia na studiach podyplomowych w porównaniu do roku poprzedniego. Dotyczy on zarówno oceny umiejętności przekazywania wiedzy, jak i przygotowania merytorycznego nauczycieli do zajęć. W roku akademickim 2012/2013 oceny te były bardzo wysokie, natomiast obecnie każdy aspekt został oceniony poniżej 4 na pięciostopniowej skali. W celu przeciwdziałania tej niekorzystnej tendencji, należy przeanalizować jej możliwe przyczyny poprzez np.: dokonanie analizy programu 10

11 kształcenia, konsultacje z nauczycielami prowadzącymi itp. Opisana tendencja została przedstawiona na Wykresie 14. Wykres 14 Ocena ogólna kształcenia na II roku studiów podyplomowych 4,60 4,40 4,48 4,51 4,50 4,20 4,00 3,91 3,93 3,92 3,80 3,60 Umiejętność przekazywania wiedzy Przygotowanie merytoryczne Ocena ogółem 2012/ /2014 Analizując oceny z uwzględnieniem formy zajęć zauważalna jest różnica między oceną ćwiczeń i pozostałymi formami zajęć. Ćwiczenia zostały ocenione nieco lepiej, jednak różnica ta jest nieznaczna. Wyniki oceny przedstawia Wykres 15. Wykres 15 Ogólna ocena pracy wykładowców a typ prowadzonych zajęć 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 4,49 4,49 4,52 3,90 3,98 3,92 Wykłady Ćwiczenia Seminaria 2012/ /2014 W ocenie umiejętności przekazywania wiedzy istnieje różnica ze względu na typ realizowanych zajęć. Najwyżej oceniane są ćwiczenia, najniżej natomiast seminaria. Nie są to różnice wysokie, jednak można zauważyć, że słuchacze bardziej od pozostałych formy zajęć preferują ćwiczenia. Wyniki oceny umiejętności przekazywania wiedzy w zależności od formy zajęć przedstawia Wykres

12 Wykres 16 Umiejętność przekazywania wiedzy a typ prowadzonych zajęć 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 3,99 3,93 3,87 Ćwiczenia Wykłady Seminaria Tabela 1 Ocena nauczycieli akademickich - II rok studiów podyplomowych 7. Wnioski i rekomendacje 1. Ocena jakości kształcenia na studiach podyplomowych jest dość wysoka. Jednak chcąc doskonalić proces kształcenia należy zadbać o pełną realizację założonego programu, gdyż pod tym względem słuchacze I roku studiów wykazują najmniejsze zadowolenie. 2. Warto zwrócić uwagę na treści przedmiotowe i formę realizacji zajęć na I roku studiów z przedmiotów: Fizjologia [wykład], Parazytologia [wykład], Organizacja ochrony zdrowia [wykład], Histologia [wykład], Anatomia [wykład], Etyka zawodu [wykład], Parazytologia [seminarium]. Przedmioty te zostały ocenione najniżej spośród wszystkich realizowanych w roku akademickim 2013/2014 ze względu na ich przydatność z punktu widzenia potrzeb słuchaczy studiów podyplomowych. 3. Studenci I roku studiów stosunkowo nisko oceniają przydatność wykładów z punktu widzenia praktyki zawodowej. Zdecydowanie lepiej oceniane są seminaria, nieco lepiej ćwiczenia. Warto zatem wziąć pod uwagę dostosowanie treści i formy wykładów do specyficznych oczekiwań słuchaczy studiów podyplomowych. 4. Na II roku studiów przedmioty najniżej ocenione pod względem przydatności w praktyce zawodowej to: Hematologia laboratoryjna [ćwiczenia], Hematologia laboratoryjna [wykład], Propedeutyka Medycyny klinicznej [seminarium], Immunologia i immunopatologia [wykład], Propedeutyka Medycyny klinicznej [seminarium]. Propedeutyka medycyny klinicznej [wykład]. 5. Na II roku najbardziej preferowaną formą zajęć z punktu widzenia słuchaczy okazały się ćwiczenia. Najniżej pod względem przydatności w praktyce zawodowej oceniono wykłady. 6. Na I roku studiów mamy do czynienia ze spadkiem oceny dotyczącej merytorycznego przygotowania nauczyciela do zajęć w stosunku do roku akademickiego 2012/

13 7. Na II roku studiów spadek zauważono zarówno w zakresie przygotowania merytorycznego, jak i umiejętności przekazywania wiedzy przez nauczyciela. 8. Ocena umiejętności przekazywania wiedzy przez nauczyciela na II roku jest wyższa w przypadku ćwiczeń niż pozostałych form zajęć. (Na I roku nie stwierdzono takiej zależności). 8. Aneks WYKRES 1 WOJEWÓDZTWA ZAMIESZKANIA SŁUCHACZY ANALITYKI MEDYCZNEJ... 4 WYKRES 2 WYKSZTAŁCENIE SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 5 WYKRES 3 OCENA POSZCZEGÓLNYCH ASPEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH... 5 WYKRES 4 OCENA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (ŚREDNIA ZE WSZYSTKICH OCENIANYCH ASPEKTÓW KSZTAŁCENIA) A WYKSZTAŁCENIE SŁUCHACZY WYKRES 5 OCENA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH A WYKSZTAŁCENIE SŁUCHACZY... 6 WYKRES 6 CZY STUDIA PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH?... 7 WYKRES 7 CZY STUDIA WPŁYWAJĄ POZYTYWNIE NA JAKOŚĆ WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW?... 7 WYKRES 8 CZY STUDIA WPŁYWAJĄ NA WZROST SAMOOCENY?... 7 WYKRES 9 CZY STUDIA WPŁYWAJĄ NA WZROST KREATYWNOŚCI?... 8 WYKRES 10 OCENA PRZYDATNOŚCI ZAJĘĆ W ZALEŻNOŚCI OD ICH FORMY... 8 WYKRES 11 OCENA PRZYDATNOŚCI ZAJĘĆ W ZALEŻNOŚCI OD ICH FORMY WYKRES 12 OCENA POSZCZEGÓLNYCH ASPEKTÓW KSZTAŁCENIA NA I ROKU STUDIÓW WYKRES 13 OGÓLNA OCENA PRACY WYKŁADOWCÓW A TYP PROWADZONYCH ZAJĘĆ WYKRES 14 OCENA OGÓLNA KSZTAŁCENIA NA II ROKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYKRES 15 OGÓLNA OCENA PRACY WYKŁADOWCÓW A TYP PROWADZONYCH ZAJĘĆ WYKRES 16 UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY A TYP PROWADZONYCH ZAJĘĆ TABELA 1 OCENA PRZYDATNOŚCI ZAJĘĆ Z PUNKTU WIDZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ SŁUCHACZY... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. TABELA 2 OCENA PRZYDATNOŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ. BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. TABELA 3 OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH STUDIA PODYPLOMOWE; ANALITYKA MEDYCZNA - I ROK... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. TABELA 4 OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH- II ROK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

14 Załącznik 1 Ankieta słuchacza studiów podyplomowych. Prosimy o wzięcie udziału w badaniu, którego celem jest doskonalenie jakości kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. CZ.I Proszę napisać jaki ukończył Pan/Pani kierunek/kierunki studiów i na jakiej uczelni/uczelniach... Płeć: kobieta mężczyzna Miejsce zamieszkania: miasto wieś Województwo Proszę ocenić ukończone studia podyplomowe w skali od 1 do 5 (1 ocena najniższa, 5 najwyższa) pod względem: a) umiejętności przekazywania wiedzy przez kadrę dydaktyczną b) realizacja założonego programu studiów c) nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych d) organizacji zajęć e) sprzętu i wyposażenia niezbędnych do realizacji zajęć 2. Proszę o wskazanie czy według Pana/Pani ukończone studia podyplomowe: a) wpłynęły na podwyższenie kwalifikacji zawodowych 14

15 Zdecydowanie tak Tak Średnio Nie Zdecydowanie nie b) przyczynią się do rozwoju dalszej kariery zawodowej Zdecydowanie tak Tak Średnio Nie Zdecydowanie nie c) podwyższą jakość realizowanych obowiązków w obecnej czy w przyszłej pracy Zdecydowanie tak Tak Średnio Nie Zdecydowanie nie d) przyczynią się do wzrostu samooceny Zdecydowanie tak Tak Średnio Nie Zdecydowanie nie e) zwiększą kreatywność w wykonywaniu zadań Zdecydowanie tak Tak Średnio Nie Zdecydowanie nie 3. Proszę o wskazane dodatkowych uwag/propozycji dotyczących studiów podyplomowych np. co było mocną stroną, co słabą stroną, co można udoskonalić. CZ.II. 1. Proszę ocenić prowadzącego zajęcia pod względem przygotowania merytorycznego. 2. Proszę ocenić prowadzącego zajęcia pod względem umiejętności przekazywania treści kształcenia. 3. Proszę ocenić przedmiot pod względem przydatności w praktyce zawodowej. 15

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena 2013/2014 Ewaluacja jakości kształcenia Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013

Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013 Wydział Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej. Studia podyplomowe: Analityka medyczna

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2014/2015 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści Wstęp... 3 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Rok akademicki 203/204 Luty 205 Dział Jakości Kształcenia Spis treści. Problematyka

Bardziej szczegółowo

Ocena zajęć dydaktycznych

Ocena zajęć dydaktycznych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dział Jakości Kształcenia Ocena zajęć dydaktycznych I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Rok akademicki 2013/2014 2013/2014 Spis treści Wstęp... 3 1. Problematyka

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013

Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013 I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia rok akademicki 3/4 Z końcem zajęć w roku akademickim 3/4 na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

BADANIE OPINII ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE ROK 2013/2014

BADANIE OPINII ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE ROK 2013/2014 BADANIE OPINII ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE ROK 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia 2015 Spis treści Wprowadzenie... 2 1. SYTUACJA ABSOLWENTÓW UM W LUBLINIE NA RYNKU PRACY... 3 1.1 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-91/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-91/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-91/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 91/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODOWYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie ANALITYKI MEDYCZNEJ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOÑSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

REGULAMIN ZAWODOWYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie ANALITYKI MEDYCZNEJ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOÑSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM REGULAMIN ZAWODOWYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie ANALITYKI MEDYCZNEJ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOÑSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Zawodowych Studiów

Bardziej szczegółowo

Procedura ankietyzacji

Procedura ankietyzacji Załącznik do zarządzenia nr 25/2013 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 30 października 2013r. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu NAZWA PROCEDURY Procedura ankietyzacji Data zatwierdzenia: 30.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg Wzór karty programu Załącznik nr 4 PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów podyplomowych 1. nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

2013/2014. Ocena praktyk zawodowych

2013/2014. Ocena praktyk zawodowych 2013/2014 Ocena praktyk zawodowych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dział Jakości Kształcenia 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje o badaniu... 3 2. Ogólna ocena praktyk zawodowych studentów UM w Lublinie...

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe:

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-92/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości obsługi studentów i warunków studiowania

Ocena jakości obsługi studentów i warunków studiowania Ocena jakości obsługi studentów i warunków studiowania 2015 Wydział Nauk o Zdrowiu Dział Jakości Kształcenia Lipiec 2016 Spis treści UM w Lublinie Ocena pracy administracji 2014/2015 Wstęp...2 1. Problematyka

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla nauczycieli akademickich nt. warunków prowadzenia studiów. Instytut Inżynierii technicznej, kierunek Geodezja i Kartografia

Ankieta dla nauczycieli akademickich nt. warunków prowadzenia studiów. Instytut Inżynierii technicznej, kierunek Geodezja i Kartografia Wyniki ankiety nr 1 Ankieta dla nauczycieli akademickich nt. warunków prowadzenia studiów Instytut Inżynierii technicznej, kierunek Geodezja i Kartografia Ankietę wypełniło 11 pracowników na 32 osób zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ewaluacyjnego ocena jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2013/2014.

Wyniki badania ewaluacyjnego ocena jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2013/2014. Biuletyn 1/2014, Łódź Wyniki badania ewaluacyjnego ocena jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2013/2014. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia Ocena

Bardziej szczegółowo

Ocena bazy dydaktycznej, administracji i organizacji procesu kształcenia podsumowanie (Wydział Zamiejscowy SAN w Warszawie).

Ocena bazy dydaktycznej, administracji i organizacji procesu kształcenia podsumowanie (Wydział Zamiejscowy SAN w Warszawie). Biuletyn 3/2013 Ocena bazy dydaktycznej, administracji i organizacji procesu kształcenia podsumowanie (Wydział Zamiejscowy SAN w Warszawie). opracowanie: Dział Jakości Kształcenia (Raport w całości jest

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 6/2016, Warszawa

Biuletyn 6/2016, Warszawa Biuletyn 6/2016, Warszawa Wyniki badania jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Filia Społecznej Akademii Nauk w Warszawie Wydział Nauk Medycznych, Wydział Nauk Humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Pozycja zawodowa pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych

Pozycja zawodowa pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych Pozycja zawodowa pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w okresie od czerwca do października 2010r. przeprowadziło

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z III edycji staży organizowanych w 2013 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy

Raport ewaluacyjny z III edycji staży organizowanych w 2013 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Raport ewaluacyjny z III edycji staży organizowanych w 2013 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Kielce, styczeń 2014 Strona2 Spis treści I. Informacje o projekcie Edukacja dla rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści?

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści? ankieta jest anonimowa Szanowni Państwo! Chcemy poznać Państwa opinie na temat jakości kształcenia w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Państwa szczere i rzetelne

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 2012/2013

Ocena jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 2012/2013 Dział Jakości Kształcenia - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Ocena jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 2012/2013 Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Marzec 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Ocena zajęć dydaktycznych

Ocena zajęć dydaktycznych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dział Jakości Kształcenia Ocena zajęć dydaktycznych Wydział Farmacutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Rok akademicki 2013/2014 2013/2014 Spis treści Wstęp... 3 1. Problematyka

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju zrealizowanego przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport. Zadanie 2 kierunek Zarządzanie. Poznań 2012

Raport. Zadanie 2 kierunek Zarządzanie. Poznań 2012 Raport Ocena jakości i efektywności kształcenia na II semestrze studiów stacjonarnych II stopnia, kierunku Zarządzanie na Wydziale Inżynierii Zarządzania w roku akademickim 2011/2012 Zadanie 2 kierunek

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011 Data

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA III EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski

EWALUACJA III EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski EWALUACJA III EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski agenda 1. Podstawowe informacje o badaniu 2. Charakterystyka respondentów

Bardziej szczegółowo

Raport funkcjonowania Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 2011 rok

Raport funkcjonowania Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 2011 rok Strona1 Raport funkcjonowania Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 2011 rok Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 z 29 stycznia 2014 r. ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Kierunek:.. Sprawozda za rok akademicki:. I. Dane podstawowe:

Bardziej szczegółowo

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok.

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. Zadanie 3 Kursy wyrównawcze Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. W semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 w terminie od 11.10.2010 r. do 4.02.2011 r. realizowana była II edycja kursów wyrównawczych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród słuchaczy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STUDIA PODYPLOMOWE Systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce i ciepłownictwie Edycja 8; marzec 2014 styczeń 2015

SPRAWOZDANIE. STUDIA PODYPLOMOWE Systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce i ciepłownictwie Edycja 8; marzec 2014 styczeń 2015 SPRAWOZDANIE STUDIA PODYPLOMOWE Systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce i ciepłownictwie Edycja 8; marzec 2014 styczeń 2015 Opracowanie: dr inż. Andrzej Tatarek Kierownik studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/(2015/16)

Protokół nr 2/(2015/16) Szczecin, 05.05.2016 r. Protokół nr 2/(2015/16) z posiedzenia Wydziałowego Kolegium ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2016 r. Data i miejsce posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Wyniki badań sytuacji

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja studiów podyplomowych w roku akademickim 2015/2016

Ewaluacja studiów podyplomowych w roku akademickim 2015/2016 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Ewaluacja studiów podyplomowych w roku akademickim 2015/2016 Raport z badania Opracowanie: Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości obsługi studentów

Ocena jakości obsługi studentów 2014 Ocena jakości obsługi studentów Lublin Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia 2014-08-25 Spis treści UM w Lublinie Ocena pracy administracji 2013/2014 Wstęp... 2

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy

Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Kielce, listopad 2014 Strona2 Spis treści I. Informacje o projekcie Edukacja dla rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

Raport samooceny. Część B

Raport samooceny. Część B Załącznik nr 7 (część B) Raport samooceny Raport samooceny sporządza się do końca października. Zakres czasowy oceny obejmuje tylko poprzedni rok akademicki. Raport samooceny przygotowuje Instytutowa Komisja

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli:

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli: Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 94/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia. Ankieta oceny jakości kształcenia w

Bardziej szczegółowo

1. Co sądzą Państwo nt. czasu trwania kursu oraz programu zajęć? Warianty odpowiedzi - szkolenie trwało: zbyt długo, odpowiednio długo, zbyt krótko

1. Co sądzą Państwo nt. czasu trwania kursu oraz programu zajęć? Warianty odpowiedzi - szkolenie trwało: zbyt długo, odpowiednio długo, zbyt krótko Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na szkoleniu Zostań także inżynierem w Wydziale Nauk Społeczno Pedagogicznych w Katowicach w 2011r. Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s14-01RISS Pozycja planu: D14 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Audyt wewnętrzny Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2014 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Wyniki badań sytuacji

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.12.2010-31.03.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Pedagogiki, Socjologii i Nauk

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA Chełm 2013 Spis treści I. WSTĘP... 2 II. METODOLOGIA... 3 Populacja badawcza... 3 Metoda zbierania danych...

Bardziej szczegółowo

Wyniki IV edycji badania. Ocena Prowadzącego Przedmiot. w roku akademickim 2014/2015

Wyniki IV edycji badania. Ocena Prowadzącego Przedmiot. w roku akademickim 2014/2015 Wyniki IV edycji badania Ocena Prowadzącego Przedmiot w roku akademickim 2014/2015 WPROWADZENIE W badaniu brali udział studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy mogli oceniać pracę nauczycieli prowadzących

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r.

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r. Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r. Wprowadzenie W związku z realizacją zadao partnerskich realizowanych

Bardziej szczegółowo

Część I. Praktyki w ramach Projektu Efektywny nauczyciel zawodów ekonomicznych : doświadczenia, perspektywy, wnioski

Część I. Praktyki w ramach Projektu Efektywny nauczyciel zawodów ekonomicznych : doświadczenia, perspektywy, wnioski Część I Praktyki w ramach Projektu Efektywny nauczyciel zawodów ekonomicznych : doświadczenia, perspektywy, wnioski Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na grupie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych Ocena rezultatów projektu wsparcia stypendialnego Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych dokonana w wyniku badań ewaluacyjnych przeprowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność 1 RAPORT Z BADANIA Badanie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność http://fundacja-rea.org/ Fundacja REA

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

roku (załącznik nr 1). W ocenie wzięli udział studenci realizujący praktyki w wakacje roku akademickiego 2013/2014.

roku (załącznik nr 1). W ocenie wzięli udział studenci realizujący praktyki w wakacje roku akademickiego 2013/2014. WYNIKIANKIETYSATYSFAKCJIZESTUDENCKICHPRAKTYKZAWODOWYCHNA KIERUNKUPSYCHOLOGIAZREALIZOWANYCHWWAKACJEROKU AKADEMICKIEGO2013/2014 AnalizawynikówocenypraktykzawodowychwInstytuciePsychologiizostała przeprowadzonanadanychzgromadzonychw133ankietachzłożonychwokresieod

Bardziej szczegółowo

HRstandard.pl: Najlepsze studia podyplomowe ZZL

HRstandard.pl: Najlepsze studia podyplomowe ZZL 0 lipca 009 HRstandard.pl: Najlepsze studia podyplomowe ZZL Lato to oprócz urlopów okres rekrutacji na studia podyplomowe. Dużo osób zastanawia się nad tym na jakiej uczelni wybrać studia w zakresie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja

człowiek najlepsza inwestycja Udzielenie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia ilości miejsc pracy, promowania przedsiębiorczości oraz wyrównywania szans, a także

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015 Studenci UKSW pozytywnie o swojej uczelni Studenci po raz czwarty ocenili funkcjonowanie swoich wydziałów i naszego Uniwersytetu w ankiecie prowadzonej przez Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska Komunikacja interpersonalna między pracownikami przedszkola- Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka

Bardziej szczegółowo

woj. wielkopolskiego.

woj. wielkopolskiego. Prezentacja projektu: Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki- trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego. Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EWALUACJA cyklu szkoleń Prawo jazdy kat. B, Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego, Magazynier

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla pracodawców

Ankieta dla pracodawców Ankieta dla pracodawców Celem ankiety jest zasięgnięcie opinii pracodawców na temat kompetencji, jakimi odznaczają się studenci odbywający praktykę zawodową (część A) oraz oczekiwań pracodawców wobec absolwenta

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE ORGANIZACJA, ODBYWANIE I ZALICZANIE PRAKTYK

PRAKTYKI STUDENCKIE ORGANIZACJA, ODBYWANIE I ZALICZANIE PRAKTYK PRAKTYKI STUDENCKIE ORGANIZACJA, ODBYWANIE I ZALICZANIE PRAKTYK 1. Cel procedury: Określenie sposobu organizacji, odbywania i zaliczania praktyk studenckich. 2. Zakres procedury: Procedura obowiązuje wszystkich

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante Odbiorca: Pracownicy

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante Odbiorca: Pracownicy Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante Odbiorca: Pracownicy Szanowni Państwo, ankieta, o wypełnienie której prosimy, jest elementem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo