Ustawa. z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych. sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa. z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych. sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1)"

Transkrypt

1 Projekt z 16 lutego Ustawa z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady kształtowania wynagrodze w agencjach pastwowych bdcych osobami prawnymi i pastwowych funduszach celowych, do których stosuje si przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z pón.zm. 2) ) oraz w Narodowym Funduszu Zdrowia i Zakładzie Ubezpiecze Społecznych, zwanych dalej zakładami pracy ; 2) warunki wynagradzania i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac pracownikom zatrudnionym w zakładach pracy, o których mowa w pkt 1; 3) warunki ustalania wynagrodzenia członków rad nadzorczych działajcych w zakładach pracy, członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz warunki zwrotu kosztów ich podróy. Art. 2. Ustawa ma zastosowanie do: 1) pracowników zarzdzajcych w imieniu pracodawcy zakładem pracy, przez których rozumie si pracowników kierujcych jednoosobowo zakładem pracy, ich zastpców i głównych ksigowych, zwanych dalej pracownikami zarzdzajcymi ; 2) pracowników innych ni wymienieni w pkt 1 zatrudnionych w zakładach pracy, o których mowa w art. 1 pkt 1; 3) członków rad nadzorczych oraz członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. 1) Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 19 padziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa, ustaw z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustaw z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ustaw z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach pastwowych oraz zapasach obowizkowych paliw, ustaw z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Pastwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, ustaw z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustaw z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze społecznych, ustaw z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci, ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, ustaw z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz i Nr 189, poz oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz i Nr 273, poz

2 Art Wielko wynagrodze pracowników, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, ustala si w danym roku przy załoeniu, e ich przecitne miesiczne wynagrodzenie wzrasta w stopniu nieprzekraczajacym redniorocznego wskanika wzrostu wynagrodze w pastwowej sferze budetowej, okrelonego w ustawie budetowej na dany rok na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodze w pastwowej sferze budetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. z 1999r. Nr 110, poz.1255, z pón. zm. 3) ). 2. Przez uyte w ust. 1: 1) wynagrodzenia rozumie si wynagrodzenia i inne wiadczenia wynikajce ze stosunku pracy, bez wypłat z zysku; 2) przecitne miesiczne wynagrodzenie rozumie si iloraz wydatków na wynagrodzenia, o których mowa w pkt 1, i przecitnego miesicznego zatrudnienia ustalonego zgodnie z obowizujc metodologi Głównego Urzdu Statystycznego oraz liczby miesicy. Art. 4. Pracownikom zarzdzajcym przysługuje wynagrodzenie miesiczne składajce si z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Art Pracownikom zarzdzajcym moe by przyznana nagroda roczna, zwana dalej nagrod, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. 2. Nagroda moe by przyznana pracownikowi zarzdzajcemu, który pełnił swoj funkcj (zajmował stanowisko) przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył obowizków pracowniczych, nie rozwizano z nim umowy o prac z jego winy albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowicych podstaw do rozwizania umowy o prac bez wypowiedzenia. 3. Nagrod przyznaje organ lub osoba właciwe w sprawach czynnoci z zakresu prawa pracy, z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek rady nadzorczej lub innego statutowego organu nadzorczego. 4. Wysoko nagrody powinna by uzaleniona od stopnia realizacji zada oraz osignitych wyników finansowych zakładu pracy i nie moe przekroczy: 1) w Zakładzie Ubezpiecze Społecznych i Narodowym Funduszu Zdrowia - 300%; 2) w pozostałych zakładach pracy - 200% przecitnego wynagrodzenia miesicznego danego pracownika w roku, za który przyznawana jest nagroda, obliczonego z uwzgldnieniem składników wynagrodzenia, o których mowa w art.4. Art. 6. Pracownikom zarzdzajcym przysługuje: 1) nagroda jubileuszowa; 2) jednorazowa odprawa pienina w przypadku gdy stosunek pracy ustanie w zwizku z przejciem na rent z tytułu niezdolnoci do pracy lub emerytur - w wysokoci i na warunkach okrelonych dla pracowników zakładu pracy w rozporzdzeniu, o którym mowa w art. 7. 3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000r. Nr 19, poz.239, z 2001r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080, Nr 154 poz i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz.1609, Nr 179 poz. 1750, Nr 199, poz i Nr 228 poz oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz i Nr 273, poz

3 Art. 7. Minister właciwy do spraw pracy okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) maksymaln wysoko składników wynagrodzenia przysługujcych pracownikom zarzdzajcym oraz warunki ich ustalania i wypłacania w powizaniu z pełnion funkcj, rozmiarem powierzonych zada i odpowiedzialnoci; 2) warunki ustalania i wypłacania wynagrodzenia zasadniczego oraz pozostałych składników wynagrodzenia dla pracowników innych ni wymienieni w pkt 1, z uwzgldnieniem w szczególnoci kwalifikacji zawodowych wymaganych na okrelonym stanowisku; 3) warunki ustalania i wypłacania innych wiadcze zwizanych z prac, jakie mog przysługiwa pracownikom, o których mowa w pkt 1 i 2, w tym uzalenionych od okresów przepracowanych przez pracownika. W szczególnoci moe to dotyczy nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy pieninej przysługujcej pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w zwizku z przejciem na rent z tytułu niezdolnoci do pracy lub emerytur; 4) zakres informacji jakie powinien zawiera wniosek, o którym mowa w art. 5 ust.3, w tym umoliwiajcych ocen stopnia realizacji zada oraz wyników finansowych zakładu pracy. Art. 8. Niniejsza ustawa nie ogranicza prawa pracowników zarzdzajcych do nalenoci i wiadcze wynikajcych z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych, z wyłczeniem prawa do nagród z zysku. Art Członkom rad nadzorczych oraz członkom Rady Narodowego Funduszu Zdrowia przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach tych rad. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, nie przysługuje członkom rad bdcym osobami zajmujcymi kierownicze stanowiska pastwowe, bdcym członkami korpusu słuby cywilnej lub pracownikami samorzdowymi. 3. Zamiejscowym członkom rad, o których mowa w ust.1, przysługuje zwrot kosztów przejazdów i noclegów odpowiednio na zasadach okrelonych w przepisach w sprawie wysokoci oraz warunków ustalania nalenoci przysługujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytułu podróy słubowej na obszarze kraju. 4. Wysoko wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, okreli w drodze w rozporzdzenia, minister właciwy do spraw pracy, uwzgldniajc w szczególnoci pełnion funkcj oraz zakres zada rad. Art. 10. Informacje o wysokoci wynagrodzenia oraz o nagrodach rocznych pracowników zarzdzajcych s jawne i nie podlegaj ochronie danych osobowych. Art. 11. Do ustalania wynagrodze w zakładach pracy, o których mowa w art. 1, nie maj zastosowania przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przecitnych wynagrodze u przedsibiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1995r. Nr 1, poz. 2, z pón.zm. 4) ). 4) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1995r. Nr 43, poz. 221, z 1997r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz. 1080, z 2003r. Nr 6, poz. 63 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 226 i Nr 240, poz

4 Art. 12. W ustawie z dnia 19 padziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa (Dz.U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128) w art.9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Prezesa Agencji powołuje i odwołuje minister właciwy do spraw Skarbu Pastwa w porozumieniu z ministrem właciwym do spraw rozwoju wsi. Art. 13. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z pón.zm. 5) ) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Minister właciwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporzdzenia, nadaje statut Agencji okrelajcy jej organizacj, w tym siedziby oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji, kierujc si zakresem zada Agencji oraz potrzeb zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania. ; 2) w art. 5: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Organem Agencji jest Prezes powoływany i odwoływany przez ministra właciwego do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właciwym do spraw finansów publicznych., b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3.Prezes Agencji składa roczne sprawozdanie z działalnoci Agencji do dnia 15 maja kadego roku ministrowi właciwemu do spraw rozwoju wsi i ministrowi właciwemu do spraw finansów publicznych. ; 3) uchyla si art.6; 4) w art. 7: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Roczny plan finansowy Agencji ustala jej Prezes w porozumieniu z ministrem właciwym do spraw rozwoju wsi oraz ministrem właciwym do spraw finansów publicznych. b) uchyla si ust. 5. Art. 14. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z pón.zm. 6) ) w art. 20 uchyla si ust. 1 i 2. Art. 15. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach pastwowych oraz zapasach obowizkowych paliw (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386) w art. 11 uchyla si ust. 6 i 7. Art. 16. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Pastwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711) w art. 17 uchyla si ust. 2 i 3. 5) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1994 Nr 80, poz. 369 i Nr 98 poz. 473, z 1997 Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 Nr 106, poz. 668, z 2000 Nr 48, poz. 547, Nr 48, poz. 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz i Nr 129, poz. 1438, z 2002 Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 166, poz. 1611, Nr 171, poz i Nr 199, poz. 1934, z 2004 r. Nr 6, poz. 40, Nr 34, poz. 292, Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 10, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 116, poz

5 Art. 17. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z pón.zm. 7) ) w art. 50 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 8. Minister właciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegółowe zasady i tryb powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej, a take szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków. Art. 18. W ustawie z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z pón.zm. 8) ) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art.73 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Prezesa Zakładu powołuje i odwołuje minister właciwy do spraw zabezpieczenia społecznego po zasigniciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu. ; 2) w art. 75 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) regulamin działania członków Rady Nadzorczej Zakładu. Art. 19.W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z pón.zm. 9) ) w art. 13 uchyla si ust. 9. Art. 20. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z pón.zm. 10) ) wprowadza si nastpujce zmiany w art. 414: 1) w ust. 1 uchyla si pkt 7; 2) uchyla si ust. 4 i 5. Art. 21. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 7) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 49, poz.486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679, Nr 200, poz i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223 poz i Nr 228, poz oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz i Nr 240, poz ) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz.1118 i 1126, z 1999r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz.1673, Nr 200, poz i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz.1450, Nr 166, poz.1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz i Nr 228, poz oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz.1264, Nr 146, poz.1546, Nr 173, poz.1808, Nr 187, poz i Nr 210, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz oraz z 2004 r. Nr 145, poz i Nr 281 poz ) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 233, poz.1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz i Nr 217, poz oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz i Nr 281 poz

6 2. Prezes Agencji jest powoływany i odwoływany przez ministra właciwego do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właciwym do spraw finansów publicznych. ; 2) w art. 8 uchyla si ust. 5. Art. 22. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz.2135) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 99 uchyla si ust.7; 2) w art. 100 w ust. 1w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: b) systemu wynagradzania pracowników Funduszu, ustalonego na podstawie art lub 77 2 Kodeksu pracy. ; 3) w art. 102: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Rada Funduszu ustala wysoko wynagrodzenia Prezesa Funduszu., b) w ust. 5 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 14) przedstawianie Radzie Funduszu systemu wynagradzania pracowników Funduszu, ustalonego na podstawie art lub 77 2 Kodeksu pracy. Art. 23. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 6

7 UZASADNIENIE Stan dotychczasowy Aktualnie status pastwowych agencji i funduszy celowych reguluj przepisy szeregu ustaw, na mocy których powołano okrelone podmioty. Obowizujce przepisy nie okrelaj w sposób jednoznaczny zasad kształtowania wielkoci rodków na wynagrodzenia w agencjach i funduszach sektora finansów publicznych. Do tych sporód nich, które prowadz działalno gospodarcz powinny mie zastosowanie przepisy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przecitnych wynagrodze u przedsibiorców (ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2). Pozostałe maj w tym zakresie pełn samodzielno W zakresie warunków wynagradzania osób zarzdzajcych pastwowymi agencjami bdcymi osobami prawnymi, pastwowymi funduszami celowymi oraz Zakładem Ubezpiecze Społecznych i Narodowym Funduszem Zdrowia bdcych pastwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadajcymi osobowo prawn - maj zastosowanie przepisy ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujcych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z pón. zm.), zwanej dalej ustaw kominow. Zakres podmiotowy ustawy kominowej nie obejmuje członków organów nadzorczych (w szczególnoci rad nadzorczych) pastwowych agencji i funduszy celowych. Zgodnie z przepisami ustawy kominowej osobom zarzdzajcym tj. prezesom i dyrektorom, ich zastpcom i głównym ksigowym, niezalenie od podstawy nawizania stosunku pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej stanowicej podstaw zatrudnienia: 1) przysługuje wynagrodzenie miesiczne w wysokoci nie przekraczajcej szeciokrotnoci przecitnego miesicznego wynagrodzenia w sektorze przedsibiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzdu Statystycznego w 2004 r. była to kwota 14882,82 zł; 2) moe by przyznana nagroda roczna w wysokoci nie przekraczajcej trzykrotnoci ich przecitnego wynagrodzenia miesicznego w roku poprzedzajcym przyznanie nagrody - uzaleniona od osignitych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zada; szczegółowe zasady i tryb przyznawania tej nagrody reguluj rozporzdzenia właciwych ministrów ; 3) mog by przyznane wiadczenia dodatkowe w wysokoci nie przekraczajcej dwunastokrotnoci przecitnego miesicznego wynagrodzenia przyjtego dla ustalenia wynagrodzenia miesicznego tych osób (w 2004 r. była to kwota 29765,64 zł) - zgodnie z rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrów z 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu wiadcze dodatkowych, które mog by przyznane osobom kierujcym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania (Dz.U. Nr 14, poz. 139); 4) moe by przyznana odprawa w wysokoci nie wyszej ni trzykrotno wynagrodzenia miesicznego w razie odwołania ze stanowiska lub rozwizania umowy o prac albo umowy cywilnoprawnej bdcej podstaw zatrudnienia przez podmiot zatrudniajcy, z innych przyczyn ni naruszenie podstawowych obowizków ze stosunku zatrudnienia; 5) nie przysługuje nagroda z zakładowego funduszu nagród oraz roszczenie z tytułu udziału w zysku. 7

8 Warunki wynagradzania i wiadczenia zwizane z prac dla pozostałych pracowników zatrudnionych w pastwowych agencjach i pastwowych funduszach celowych reguluj postanowienia zakładowych układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania. Systemy wynagradzania majce zastosowanie do tych pracowników s zrónicowane i niejednokrotnie umoliwiaj osiganie przez niektórych pracowników zajmujcych stanowiska funkcyjne (dyrektorzy komórek organizacyjnych) wynagrodzenia miesicznego znacznie przekraczajcego wynagrodzenie przysługujce członkom zarzdów pastwowych agencji i funduszy wg ustawy kominowej. Zakładowe systemy wynagradzania przewiduj nastpujce składniki wynagrodze: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek za prac w porze nocnej oraz premie lub nagrody, a niektóre take dodatek za wysług lat, dodatek specjalny, dodatek za prac w warunkach szkodliwych (w tym przy uyciu komputerów). W zrónicowanej wysokoci wypłacane s nagrody jubileuszowe (z reguły poczynajc od 20 lat, a niekiedy od 15 lat pracy do 40 lub 45 lat pracy) nie s wypłacane jedynie w Agencji Nieruchomoci Rolnych - oraz odprawy emerytalno rentowe w maksymalnej wysokoci trzy lub szeciokrotnoci wynagrodzenia miesicznego pracownika. Poza Agencj Nieruchomoci Rolnych, we wszystkich podmiotach przewiduje si wypłat nagrody rocznej tzw. trzynastki. Wynagrodzenia członków rad nadzorczych z reguły ustalane s jako wynagrodzenia miesiczne, a tylko sporadycznie za udział w posiedzeniach. Proponowane zmiany Z uwagi na niezgodno uregulowa ustawy kominowej z prawem Unii Europejskiej, Ministerstwo Skarbu Pastwa przygotowało projekt ustawy uchylajcej t ustaw. Projekt ustawy o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych sektora finansów publicznych stanowi czciow realizacj zadania nr zapisanego w rozdziale 2 Działania w zakresie administracji i gospodarki Programu uporzdkowania i ograniczenia wydatków publicznych. W przedmiotowym projekcie ustawy proponuje si uregulowanie w agencjach pastwowych bdcych osobami prawnymi i pastwowych funduszach celowych oraz w ZUS i NFZ: zasad kształtowania rodków na wynagrodzenia oraz systemu wynagradzania pracowników warunków ustalania wynagrodzenia członków rad nadzorczych, członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zwrotu kosztów ich podróy zwizanych z ich pracami w tych radach. Proponuje si take nowelizacj niektórych przepisów ustawowych, w zakresie dotyczcym organu właciwego do powoływania i odwoływania prezesów agencji i funduszy oraz rozwizanie Rady Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poniewa głównym ródłem dochodów agencji i funduszy sektora finansów publicznych s dotacje z budetu pastwa i inne rodki publiczne, proponuje si, aby globalna wielko wydatków na wynagrodzenia ustalana była w tych jednostkach przy przyjciu zasady, e przecitne miesiczne wynagrodzenie ogółu pracowników wzrasta w danym roku w stopniu 8

9 nie wyszym ni rednioroczny wskanik wzrostu wynagrodze w pastwowej sferze budetowej. Zasada ta odnosiłaby si do ogólnej kwoty wynagrodze, bez wypłat z zysku, wszystkich pracowników, łcznie z pracownikami zarzdzajcymi (art. 3). W ramach tak okrelonej globalnej puli rodków na wynagrodzenia prowadzona byłaby polityka rónicowania wynagrodze poszczególnych pracowników. W zakresie systemu wynagradzania pracowników przewiduje si ustalenie warunków wynagradzania i wiadcze zwizanych z prac dla: pracowników zarzdzajcych pastwowymi agencjami i funduszami tj. prezesów, dyrektorów i ich zastpców oraz głównych ksigowych pozostałych pracowników zatrudnionych w tych podmiotach. Zakłada si, e pracownicy zarzdzajcy bd uprawnieni do: 1) wynagrodzenia miesicznego składajcego si z 2 składników: wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 2) nagrody rocznej 3) nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalno rentowej wypłacanej w wysokoci i na warunkach analogicznych jak dla pozostałych pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy. Maksymalna wysoko wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla pracowników zarzdzajcych zostanie okrelona przez ministra pracy w rozporzdzeniu, wydanym na podstawie art. 7 projektu ustawy. Przewiduje si e dopuszczalna wysoko wynagrodzenia miesicznego pracownika zarzdzajcego bdzie zrónicowana z uwagi na pełnion funkcj (zajmowane stanowisko) jak i szczególne znaczenie (pozycj) podmiotu, w którym jest on zatrudniony. Pracownicy ci bd mogli otrzymywa nagrod roczn w wysokoci nieprzekraczajacej: 1) w Zakładzie Ubezpiecze Społecznych i Narodowym Funduszu Zdrowia - 300%; 2) w pozostałych zakładach pracy - 200% przecitnego wynagrodzenia miesicznego w roku, za który przyznawana jest nagroda, obliczonego z uwzgldnieniem wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Nagroda roczna moe by przyznana dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, o ile pracownik nienagannnie pełnił swoj funkcj (zajmował stanowisko) przez ten okres. Uprawnionym do przyznania nagrody rocznej bdzie organ lub osoba w sprawach czynnoci z zakresu prawa pracy tj. z reguły właciwy minister w odniesieniu do prezesa lub dyrektora agencji/fundacji oraz jego zastpców i prezes/dyrektor w odniesieniu do głównego ksigowego. Decyzj w tym zakresie właciwy organ moe podj samodzielnie lub na wniosek rady nadzorczej lub innego statutowego organu nadzorczego. Pracownikom zarzdzajcym nie bdzie przysługiwała nagroda z zysku (art. 8). Bd oni natomiast uprawnieni do powszechnie obowizujcych nalenoci i wiadcze pracowniczych okrelonych przepisami prawa pracy bd odrbnymi przepisami jak np. pomocy socjalnej z zakładowego funduszu wiadcze socjalnych, zwrotu kosztów podróy słubowych, ryczałtu miesicznego z tytułu uywania prywatnego samochodu dla celów słubowych, wiadcze i uprawnie z tytułu udziału w kursach i szkoleniach). Przedmiotem regulacji rozporzdzenia wydanego przez ministra pracy na podstawie art. 7 projektu, bd take warunki ustalania wynagrodzenia za prac i innych wiadcze 9

10 pracowniczych dla pozostałych pracowników zatrudnionych w podmiotach objtych ustaw. Majc na uwadze dotychczasowe, zrónicowane systemy wynagradzania pracowników, przewiduje si okrelenie w rozporzdzeniu: 1) sposobu ustalania przez pracodawców zakładowych tabel stawek wynagrodzenia zasadniczego w oparciu o tabel punktowych rozpitoci, kwot minimalnego wynagrodzenia zasadniczego i warto 1 punktu w złotych; 2) tabeli zaszeregowania i wymaga kwalifikacyjnych pracowników; 3) maksymalnych stawek dodatku funkcyjnego; 4) wysokoci dodatku za prac w porze nocnej i ewentualnie moliwoci przyznania prawa do dodatku specjalnego w przypadku np. okresowego wykonywania przez pracownika dodatkowych szczególnych zada bd z uwagi na specyfik zada wykonywanych na okrelonym stanowisku czy te szczególne kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu okrelonych prac; 5) wysokoci oraz warunków obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalno rentowej dla wszystkich pracowników, a wic i dla pracowników zarzdzajcych. Przewiduje si, e wysoko odprawy nie powinna przekracza 300% miesicznego wynagrodzenia pracownika, a nagrody jubileuszowe bd przysługiwały co 5 lat poczynajc od 20 do 40 lat pracy, w wysokoci od 75% do 300% miesicznego wynagrodzenia. W załczniku do omawianego rozporzdzenia zostanie okrelony zakres informacji jakie bdzie zawierał wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla pracownika zarzdzajcego. Przewiduje si ponadto ujednolicenie: 1) warunków ustalania nalenoci przysługujcych członkom rad nadzorczych i innych rad funkcjonujcych w agencjach i funduszach. Za udział w pracach tych rad bdzie im przysługiwało: - wynagrodzenie ustalone w stawce kwotowej za udział w kadym posiedzeniu, zrónicowane z uwagi na pełnion funkcj (przewodniczcy, członkowie) - zwrot kosztów podróy i noclegów na warunkach okrelonych w przepisach majcych zastosowanie do krajowych podróy słubowych pracowników sfery budetowej; 2) zasad powoływania prezesów niektórych agencji i funduszy. W przypadku gdy dotychczasowe przepisy przewiduj, i organem powołujcym jest Prezes Rady Ministrów proponuje si by dokonywał tego właciwy minister. Uchyla si: - przepisy ustawowe o charakterze informacyjnym, w myl których zasady wynagradzania pracowników okrela kierownik zakładu pracy. W tym zakresie maj bowiem zastosowanie powszechnie obowizujce przepisy prawa pracy. Z wyłczeniem pracowników zarzdzajcych, korzystniejsze warunki wynagradzania pracowników, ni wynikajce z rozporzdzenia wydanego przez ministra pracy na podstawie art.7 ust.1, bd mogły okrela postanowienia układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania (art i 77 2 Kodeksu pracy)., - przepisy regulujce status Rady Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co stanowi realizacje propozycji zgłoszonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wnioskujc te zmian MRiRW informuje, e wobec zmiany i zakresu realizacji zada przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tj. wygaszanie stosownie do postanowie Traktatu Akcesyjnego udzielania pomocy ze rodków krajowych oraz prowadzenia w szerokim zakresie pomocy ze rodków unijnych oraz krajowych przeznaczonych na współfinansowanie, zasadne jest rozwizanie Rady Agencji. W wietle dotychczasowych przepisów, Rada Agencji jest organem opiniodaczo-doradczym Prezesa Agencji i opiniuje plan finansowy Agencji. 10

11 OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Projekt ustawy dotyczy pracowników zatrudnionych w pastwowych agencjach i funduszach celowych w tym take zarzdzajcych tymi podmiotami tj. prezesów i ich zastpców oraz głównych ksigowych. Projekt ma równie zastosowanie do członków rad nadzorczych działajcych w wymienionych podmiotach, członków Rady Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w odniesieniu do sposobu ustalania ich wynagrodzenia i wiadcze zwizanych z prac w tych radach. 2. Projekt zostanie przesłany do uzgodnie midzyresortowych oraz konsultacji z organizacjami zwizkowymi (OPZZ, NSZZ Solidarno, Forum Zwizków Zawodowych) i organizacjami pracodawców (BCC-Zwizek Pracodawców, Polska Konfederacja Pracodawców prywatnych, Konfederacja Pracodawców Polskich, Zwizek Rzemiosła Polskiego). 3. Projektowane uregulowania mog mie wpływ na uporzdkowanie i pewne ujednolicenie funkcjonujcych dotychczas zakładowych systemów wynagradzania pracowników zwłaszcza w odniesieniu do konstrukcji tabel miesicznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Projektowane rozwizania reguluj w zakresie niezbdnego minimum sfer wynagrodzeniowo-wiadczeniow dla pracowników innych ni zarzdzajcy zakładami pracy. W wietle przepisów prawa pracy, pracodawcy maj moliwo ustalenia warunków wynagradzania pracowników i przysługujcych im wiadcze w układach zbiorowych pracy lub regulaminach wynagradzania, a tym samym podobnie jak ma to miejsce dotychczas moliwe jest kształtowanie zakładowej polityki płac z uwzgldnieniem potrzeb, specyfiki działalnoci poszczególnych pracodawców oraz ich moliwoci finansowych. Natomiast zakłada si, e nastpi ujednolicenie warunków wynagradzania osób bdcych członkami rad nadzorczych i innych rad. 4. Realizacja projektowanych uregulowa nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla budetu pastwa jak i nie bdzie powodowała takich skutków w odniesieniu do pracodawców. 11

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.)

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Dz.U.04.120.1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Art. 1. Ustawa okrela: 1) warunki nabywania i utraty prawa do wiadcze przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut niniejszy, okrela form prawn, organizacyjn oraz zasady funkcjonowania Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej PROJEKT REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OB Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 26 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr OB Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 26 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr OB.0050.277.2014 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębie Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 111.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 maja 2016 r.

Uchwała Nr 111.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 maja 2016 r. Uchwała Nr 111.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie Na podstawie art. 33ust.1i ust.2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 19.12.2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 116/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 116/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY. z dnia 30 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 116/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska w Chodzieży Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 26 poz. 306 USTAWA. z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Dz.U. 2000 Nr 26 poz. 306 USTAWA. z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 2000 Nr 26 poz. 306 USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 254, 1645,

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze ZARZDZENIE NR 13/05 Naczelnika Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze, z dnia 2 maja 2005 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania i przyznawania nagród pracownikom Lubuskiego Urzdu Skarbowego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wynagradzania członków Zarządu

REGULAMIN wynagradzania członków Zarządu REGULAMIN wynagradzania członków Zarządu w Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum 1 Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń przysługujących członkom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 184/2013 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 18 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Nr 184/2013 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 18 czerwca 2013 roku WÓJT G M IN Y DĄBRÓWKA 05-252 DĄBRÓWKA ul. T. Kościuszki 14 p o w. w o ło m iń s k i, w o. m azo w ie ck ie UG.0050.184.2013 Zarządzenie Nr 184/2013 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPE"NOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPENOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPE"NOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU Ustalony na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ. Załącznik do Zarządzenia Nr 255 /2016 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA Miasta Ostrołęki. z dnia 1 marca 2016r.

PREZYDENTA Miasta Ostrołęki. z dnia 1 marca 2016r. ZARZĄDZENIE NR 53/2016 PREZYDENTA Miasta Ostrołęki z dnia 1 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów i zastępców samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku 1.

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku 1. UCHWAŁA NR. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2099 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1].

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady wspierania przedsiwzi termomodernizacyjnych majcych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

WYPIS Z ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY. obowiązującego od dnia r. Warunki i zasady wynagradzania pracowników

WYPIS Z ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY. obowiązującego od dnia r. Warunki i zasady wynagradzania pracowników WYPIS Z ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY obowiązującego od dnia 01.01.2004 r. Warunki i zasady wynagradzania pracowników Wynagrodzenia w Spółce składaj ą si ę z : 1. składnika stałego 2. premii 3. dodatków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZENIE NR 6/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r. Dyrektora Zakładu Budżetowego o nazwie Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.

Bardziej szczegółowo

3. Studia doktoranckie s finansowane ze rodków pozostajcych w dyspozycji szkoły wyszej lub placówki

3. Studia doktoranckie s finansowane ze rodków pozostajcych w dyspozycji szkoły wyszej lub placówki ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do uchwały Rady Gminy Nr II/3/01 z dnia 22 lutego 2001 roku STATUT Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Kamiennej

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

U S T AWA B U DET O WA N A R O K 2 0 1 4. z dnia 2013 r.

U S T AWA B U DET O WA N A R O K 2 0 1 4. z dnia 2013 r. Projekt U S T AWA B U DET O WA N A R O K 2 0 1 4 z dnia 2013 r. Art. 1. 1. Ustala si, zgodnie z załcznikiem nr 1, łczn kwot podatkowych i niepodatkowych dochodów budetu pastwa w wysokoci 276 912 224 tys.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania Starostwa Powiatowego w Zgierzu

Regulamin wynagradzania Starostwa Powiatowego w Zgierzu Regulamin wynagradzania Starostwa Powiatowego w Zgierzu I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa: a) wymagania kwalifikacyjne pracowników, b) szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 1421 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW TORUŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S. A. w Toruniu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW TORUŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S. A. w Toruniu Regulamin Wynagradzania tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 28.06.2013 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 14/2013 z dnia 05.07.2013 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 DYREKTORA POWIATOWEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI W GÓRZE. z dnia l lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 DYREKTORA POWIATOWEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI W GÓRZE. z dnia l lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania ZARZĄDZENIE NR 1/2012 DYREKTORA POWIATOWEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI W GÓRZE z dnia l lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, placówek owiatowych oraz Orodka Usług Opiekuczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Włodawy z dnia 16 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Włodawy z dnia 16 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Włodawy z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Dyrektora Włodawskiego Domu Kultury we Włodawie i Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych

Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników (Dz. U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Biskupcu. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Biskupcu. I. Załącznik do Zarządzenia nr 6/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Biskupcu REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 6 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 66/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 6 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 66/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Małkinia

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY WSTĘPNE. 2 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania nagrody rocznej Dyrektorom.

I. PRZEPISY WSTĘPNE. 2 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania nagrody rocznej Dyrektorom. Załącznik do zarządzenia Nr 49/2017 Rektora UMP z dnia 20 kwietnia 2017 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PRZYZNAWANIA NAGRODY ROCZNEJ DLA KIEROWNIKÓW SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Załcznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu w Lipnie z dnia... w sprawie nadania Statutu DPS w Nowej Wsi STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi 1 Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwany dalej Domem działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW Z TERENÓW WIEJSKICH 2006/2007

REGULAMIN STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW Z TERENÓW WIEJSKICH 2006/2007 Załcznik do uchwały Nr XLVIII/584/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. REGULAMIN STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW Z TERENÓW WIEJSKICH 2006/2007 1 1. Regulamin okrela zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpiecze Społecznych Dane identyfikacyjne płatnika: Oddział w Biłgoraju NIP 5631592076 Wydział Kontroli Płatników Składek REGON 000532406 23-400 Biłgoraj PESEL Najwiksza liczba ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 01/2016. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem. z dnia 4 stycznia 2016 r.

Zarządzenie nr 01/2016. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem. z dnia 4 stycznia 2016 r. Zarządzenie nr 01/2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 336 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY WSTĘPNE. 2 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania nagrody rocznej Dyrektorom.

I. PRZEPISY WSTĘPNE. 2 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania nagrody rocznej Dyrektorom. Załącznik do zarządzenia Nr 84/17 Rektora UMP z dnia 6 lipca 2017 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PRZYZNAWANIA NAGRODY ROCZNEJ DLA KIEROWNIKÓW SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, DLA KTÓRYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B-0151/98/06 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR B-0151/98/06 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia r. ZARZĄDZENIE NR B-0151/98/06 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 09.06.2006 r. W sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Bieruniu Na podstawie art. 33 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych JST w 2009 roku

Zmiany w przepisach dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych JST w 2009 roku Zmiany w przepisach dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych JST w 2009 roku Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 w Cieszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 w Cieszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 w Cieszynie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną regulaminu wynagradzania zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 w Cieszynie, ul. Michejdy 1

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W NOWYM TOMYŚLU. R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

URZĄD MIEJSKI W NOWYM TOMYŚLU. R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu Załącznik do Zarządzenia Nr I/295/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 16 czerwca 2009 roku R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 794 /OK/13 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 794 /OK/13 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr 794 /OK/13 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, dla której

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-22-3/07 id. 951085 Zielona Góra, 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR

Z A R Z Ą D Z E N I E NR Z A R Z Ą D Z E N I E NR 53/2013 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kluczewsko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/05

Zarządzenie Nr 24/05 Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 19 października 2005r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/05 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2009 Wójta Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Załącznik nr 10 do statutów szkół połączonych w Zespół REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 50 USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153. Wójta Gminy Ostaszewo. z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Ostaszewo

Zarządzenie Nr 153. Wójta Gminy Ostaszewo. z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Ostaszewo Zarządzenie Nr 153 Wójta Gminy Ostaszewo w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Ostaszewo Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne Regulamin Wynagradzania pracowników Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U. z dnia 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustala się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Zasady wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których Województwo Małopolskie pełni funkcję organizatora

Zasady wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których Województwo Małopolskie pełni funkcję organizatora Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM Nr 1149/08 z dnia 11.12.2008r. Zasady wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których Województwo Małopolskie pełni funkcję organizatora 1. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo